Újabb lehetőség és újabb kihívás

Egy folyóirat megjelenése mindig komoly kulturális esemény egy nemzeti kisebbség életében. Arról tanúskodik, hogy a közösség újra szellemi értéket hozott létre. Ennek az eseménynek a rangját csak növeli, ha olyan kiadvány kerül a nagyközönség elé, amely több évtizeden keresztül hiányzott a kulturális és szellemi életünkből.

A Fórum Társadalomtudományi Szemle ilyen folyóiratnak számít. Közel öt évtizede nincs megfelelő szakmai fóruma a szlovákiai magyar tudományosságnak. A hatvanas évektől kezdődően komoly próbálkozások voltak arra, hogy létrejöjjön egy tudományos folyóirat. A nyolcvanas években megjelenő Új Mindenes Gyűjtemény évkönyvszerű formájában valahol ezt a lehetőséget kereste, és próbálta pótolni egy rendszeresen megjelenő folyóirat hiányát. A kilencvenes évek elején ez a sorozat is megszűnt. Hasonló hiánypótló szerepet töltött be az 1989-ben Budapesten megjelent Régió c. szakmai lap, amely külföldről próbált publikációs lehetőséget teremteni elsősorban a szlovákiai magyar társadalomtudományi és kisebbségtudományi tanulmányoknak, közleményeknek. Hiánypótló szerepük volt a napi és heti lapokban megjelent, főleg a tudományos népszerűsítést szolgáló írásoknak, a tudományossággal foglalkozó vitáknak. A szakmai írások megjelentetésében komoly szerep hárult az irodalmi-kulturális folyóiratainkra, amelyek annak ellenére, hogy nem tartozott a szűken vett arculatukba, mindig megtalálták a módját annak, hogy megjelentessék a legfontosabb tanulmányokat, recenziókat, kutatási eredményeket (Irodalmi Szemle, Kalligram, Katedra).

Ezekre az előzményekre, hagyományokra és szakmai hozzáértésre alapozva indítjuk útjára a Fórum Társadalomtudományi Szemlét.

A szlovákiai magyaroknak, mint a legtöbb nemzeti kisebbségnek, a legjelentősebb tartaléka a szellemi életében rejlik. Gondolatok születhetnek állami támogatás nélkül, sőt hatalmi akadályoztatás ellenére is. Gondolatot általában nem a hatalmi helyzet, hanem az egyén teremt. Környezete ösztönözheti, illetve megpróbálhatja visszafogni ebben, de helyette nem cselekedhet.

A Fórum Társadalomtudományi Intézet e folyóiratával ösztönző környezetet szeretne teremteni szellemi és tudományos életünknek.

A kiadvány több célt tűzött ki maga elé. Mindenekelőtt teret kíván biztosítani a szlovákiai magyar értelmiség minden jelentős gondolkodói teljesítményének. Lehetővé kívánja tenni minden fontos tudományos kutatás közzétételét, amely a szlovákiai magyarsággal, a szlovák-magyar viszonnyal, a szlovákiai magyarok kultúrájával és a nemzeti kisebbségek kérdéskörével foglalkozik, illetve Dél-Szlovákia sajátos problémáit vizsgálja. De nem zárkózik el olyan közéleti és szakmai kérdések boncolgatása elől sem, amelyek kívül esnek a hagyományosan értelmezett nemzetiségi kérdéskörön. Folyóiratunk az egyes tudományszakok közti információcsere, az interdiszciplinaritás eszközévé kíván válni. Olyan szellemiséget szeretne kialakítani, amelyben nem zárkóznak önmagukba a társadalomtudomány egyes diszciplínái, hanem művelőik a többi tudományszakot is ösztönözni szeretnék. Ugyanis sem kisebbségi életünk, sem maga a kisebbségi kérdés, de a szlovák-magyar viszony és a regionalizmus legtöbb kérdése sem olyan, amely például csak a szociológia, vagy csak a néprajz, esetleg a közgazdaságtan, vagy a történelem, egyszóval a társadalomtudományok csak egy diszciplínájával közelíthető meg.

Fontos feladatunknak tekintjük, hogy fóruma legyünk a szlovákiai magyar tudományos műhelyek eredményeinek. A folyóirat szerkesztőbizottságát is ennek a szándéknak megfelelően állítottuk össze, és a lapban minden esetben feltüntetjük, hogy melyik kutatócsoport, alapítvány, intézmény ösztönzésére, illetve támogatásával születtek meg a tanulmányok, írások.

Közéletünkben oly ritkák a szakmai viták, mint a fehér holló. Ezért szeretnénk szakértői véleményeket közölni a bennünket foglalkoztató legfontosabb gondokról, teret adva a vitáknak, egyazon probléma többszempontú megvilágításának. Szeretnénk továbbá magyarul közzétenni olyan szlovák (vagy más) nyelven megjelent írásokat, amelyek a magyar olvasóközösség érdeklődésére is számot tarthatnak, illetve szeretnénk felhívni a magyar olvasóközönség figyelmét a szlovák tudományos élet legjelentősebb teljesítményeire. Ezért a könyvismertetések rovatban olyan tudományos munkákat kívánunk bemutatni, amelyek mind a szlovákiai magyar, mind pedig a magyarországi szakmai közvélemény számára érdekesek lehetnek, de igyekezni fogunk hírt adni a legfontosabb konferenciákról és vitákról is.

Hosszú idő után (talán azt is mondhatnánk, hosszú előkészületek után) jeleneik meg ez a folyóirat, ennek ellenére egy új lapról van szó, amely nyilvánvalóan segítségre, hasznos tanácsokra, ösztönző támogatásra szorul. Arra kérnék mindenkit, hogy írásaival, tanácsaival, észrevételeivel járuljon hozzá a folyóirat színvonalának emeléséhez.