1997. évi (1997. II. 14.) 70. számú törvény a külföldi szlovákokról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről (Fordította: Szabómihály Gizella)

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa a következő törvényt alkotta:

I. fejezet

1. §
A törvény tárgya

A törvény a külföldi szlovák jogállását, a Szlovák Köztársaság területén érvényesülő jogait és kötelezettségeit szabályozza. A törvény szabályozza továbbá az igénylőnek külföldi szlovákként való elismerésével kapcsolatos eljárási rendet, valamint a központi államigazgatási szerveknek a külföldi szlovákokkal kapcsolatos feladat- és jogkörét.

2. §
A külföldi szlovák

 1. Külföldi szlováknak az a személy minősül, akit e törvény alapján az elbíráló hatóság külföldi szlovákként elismer.
 2. Külföldi szlovákként az e törvényben meghatározott feltételek mellett valamely, nem szlovák állampolgárságú személy ismerhető el, amennyiben szlovák nemzetiségű vagy szlovák etnikai származású és szlovák kulturális-nyelvi öntudatú.
 3. E törvény alkalmazásában szlovák etnikai származáson azt kell érteni, hogy a külföldi szlovákként való elismerését kérő személy (a továbbiakban: „kérelmező”) vagy három nemzedékre visszamenőleg valamely közvetlen felmenője szlovák nemzetiségű volt.
 4. A kérelmező szlovák nemzetiségét vagy szlovák etnikai származását az e tényeket bizonyító okmányokkal igazolja. Ilyen okmánynak minősül elsősorban aszületési anyakönyvi kivonat vagy a keresztlevél, az anyakönyvi kivonat, az állampolgársági bizonyítvány vagy a kérelmező állandó lakóhelyét igazoló irat.
 5. Az a kérelmező, aki nem tudja beszerezni a (4) bekezdésben említett okmányok valamelyikét, a tartózkodási helyén működő külföldi szlovák szervezet írásos tanúsítványát mutatja be; ilyen szervezet hiányában az ugyanazon államban élő legalább két külföldi szlovák igazoló nyilatkozata szükséges.
 6. E törvény alkalmazásában szlovák kulturális-nyelvi öntudaton a szlovák nyelv legalább passzív ismeretét és a szlovák kultúrában való alapvető tájékozottságot vagy a szlovák etnikai közösséghez való tartozás aktív kinyilvánítását kell érteni.
 7. A kérelmező szlovák kulturális-nyelvi öntudatát eddigi tevékenységével, a tartózkodási helyén működő külföldi szlovák szervezet írásos tanúsítványával, ilyen szervezet hiányában az ugyanazon államban élő legalább két külföldi szlovák igazoló nyilatkozatával bizonyítja.

3. §
A külföldi szlovákként való elismerésre irányuló kérelem

 1. A külföldi szlovákként való elismerés iránti írásbeli kérelmét a kérelmező a Szlovák Köztársaság Külügyminisztériumához (a továbbiakban: „külügyminisztérium”), külföldön a Szlovák Köztársaság külképviseletéhez vagy konzuli hivatalához (a továbbiakban: „külképviselet”) nyújtja be.
 2. A kérelmező a kérelemhez köteles csatolni a 2. § (2), (5) és (7) bekezdésében meghatározott tényeket igazoló okmányokat, valamint az azt tanúsító iratokat, hogy abban az államban, ahol él, nem követett el a Szlovák Köztársaság törvényei szerint szándékos bűncselekménynek minősülő tettet (a továbbiakban: „szándékos bűncselekmény”), amely miatt jogerősen elítélték; továbbá igazolnia kell azt is, hogy nem szenved olyan fertőző betegségben, melynek terjesztését a törvény bünteti. /1/
 3. A kérelemről az átvételét követő 60 napon belül a külügyminisztérium dönt. Ha a minisztérium a kérelemnek helyt ad, a kérelmezőnek kiállítja és a tartózkodási helyén működő szlovák külképviselet útján neki eljuttatja a külföldi szlovák igazolványt (a továbbiakban: „igazolvány”). A kedvezően elbírált kérelmek esetében az elbíráló hatóság az igénylőnek a külföldi szlovákként való elismerésről külön közigazgatási határozatot nem ad ki.

4. §
Az igazolvány

 1. Az igazolvány tulajdonosának azonosító adatait, elsősorban utónevét, családi nevét, születési idejét, állampolgárságát, állandó lakóhelyének címét tartalmazza. Amennyiben azt a Szlovák Köztársaság által vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek lehetővé teszik, az igazolványban kérelemre feltüntetik a 15 évnél fiatalabb (saját és örökbefogadott) gyermek utónevét, családi nevét és születési idejét. Az e törvényben foglalt kedvezmények a kérelmezőnek 15 évnél fiatalabb gyermekeire is vonatkoznak, ha azok adatai a kérelmező számára kiállított külföldi szlovák igazolványban szerepelnek.
 2. A igazolvány érvényessége meghatározatlan időre szól. Az igazolvány csak érvényes útlevéllel vagy érvényes személyazonosító irattal együtt érvényes. Az elbíráló hatóság az igazolványt az e törvény szerinti kedvezmények igénybevételének lehetősége céljából meghatározatlan időre állítja ki.
 3. Az igazolvány tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az igazolványban az adatok a valóságnak megfelelően legyenek feltüntetve. Az igazolvány tulajdonosa köteles a külügyminisztériumnak bejelenteni utónevének, családi nevének, állampolgárságának vagy állandó lakóhelyének megváltozását; a közölt adatok alapján a minisztérium új igazolványt állít ki.
 4. Nem állít ki igazolványt az elbíráló hatóság olyan személy számára:
  1. aki 15 évnél fiatalabb,
  2. akinek tevékenysége sérti a Szlovák Köztársaság érdekeit, illetve akinek tettei a Büntető Törvénykönyv szerinti bűncselekmények valamelyikének tényállását valósítják meg /2/,
  3. aki szándékos bűncselekményt követett el.
 5. Megszűnik a külföldi szlovák jogállása annak a személynek, aki a Szlovák Köztársaság területén szándékos bűncselekményt követett el, s ezért vele szemben kiutasítás büntetést rendeltek el. /3/

5. §
A külföldi szlovák beutazása a Szlovák Köztársaság területére és ott-tartózkodása

 1. Amennyiben a vonatkozó kétoldalú államközi szerződések lehetővé teszik, a Szlovák Köztársaság területére való beutazáskor a hatóságok a külföldi szlováktól nem követelik meg meghívólevél vagy vízum bemutatását.
 2. Külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett a külföldi szlováknak joga van a Szlovák Köztársaság területén huzamos ideig tartózkodni. /4/
 3. A külföldi szlovák az állandó szlovákiai tartózkodásra jogosító engedély iránti kérelmét külföldön a külképviselethez, a Szlovák Köztársaságban az illetékes rendőri szervhez nyújtja be.

A külföldi szlovákoknak a Szlovák Köztársaságban érvényesíthető jogai

6. §

 1. A Szlovák Köztársaság területén való tartózkodása idején a külföldi szlovák az alábbiakat jogosult igényelni:
  1. felvételét kérheti a Szlovák Köztársaság területén működő bármelyik oktatási intézménybe /5/,
  2. munkaviszony létesítését kezdeményezheti tartózkodási engedély és munkavállalási engedély nélkül /6/,
  3. rendkívüli méltánylást érdemlő okra hivatkozva honosítási-visszahonosítási kérelmet nyújthat be /7/,
  4. a nyugdíjbiztosítási ellátás külföldre történő folyósításával kapcsolatos rendelkezések alól felmentést kérhet /8/, amennyiben teljesíti a nyugdíjbiztosítási ellátásnak a Szlovák Köztársaság területén történő folyósítására vonatkozó feltételeit.
 2. Külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett a külföldi szlovák jogosult a Szlovák Köztársaság területén ingatlantulajdonnal rendelkezni és ingatlantulajdont szerezni. /9/
 3. Külön jogszabályi rendelkezések /10/ alapján az állam
  1. az öregségi vagy rokkantsági nyugellátásban részesülő külföldi szlováknak a helyi tömegközlekedési eszközökön, a belföldi vasúti közlekedésben és a menetrend szerinti belföldi autóbusz-közlekedésben 50%-os menetdíjkedvezményt,
  2. a 70. életévét betöltött külföldi szlováknak a helyi tömegközlekedési eszközökön, a belföldi vasúti közlekedésben és a menetrend szerinti belföldi autóbusz-közlekedésben díjmentes utazást biztosít.

A központi államigazgatási szervek feladat- és jogköre

7. §

A Külügyminisztérium:

 1. dönt az igénylőnek külföldi szlovákként való elismeréséről, valamint annak visszavonásáról,
 2. nyilvántartást vezet az igazolványtulajdonosokról,
 3. irányítja és összehangolja a külföldi szlovákokkal szembeni külpolitika alakítását és megvalósítását,
 4. a központi államigazgatási szervekkel együttműködve kidolgozza a külföldi szlovákokkal szembeni állami politika távlati koncepcióját.

8. §
A Szlovák Köztársaság Művelődési Minisztériuma

 1. összehangolja a Szlovák Köztársaságban működő állami és nem állami intézmények által a külföldi szlovákoknak szlovák identitásuk megtartása érdekében nyújtott támogatásokat, valamint gondoskodik azok megvalósításáról,
 2. az állam információs rendszerén belül összehangolja a külföldi szlovákokra vonatkozó dokumentációs tevékenységet, és gondoskodik annak megvalósításáról, valamint feltételeket teremt ahhoz, hogy a szlovákiai eseményekről szóló információk eljussanak a külföldi szlovákokhoz.

9. §
A többi központi államigazgatási szerv saját hatáskörében közreműködik a külföldi szlovákokkal szembeni állami politika alakításában és megvalósításában. /11/

10. §
Közös és záró rendelkezések

 1. Ha e törvény másként nem rendelkezik, az e törvény szerinti eljárásra az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései az irányadóak. /12/
 2. A külföldi szlovákként való elismerésre irányuló kérelem benyújtásakor a külügyminisztérium eltekint államigazgatási illeték kiszabásától. /13/
 3. A 3. § (1) bek. szerinti kérelmeket a külügyminisztérium által e célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

II. fejezet

A szlovák állampolgárságról szóló 1993. évi 40. számú SZK NT-törvény az alábbi módon egészül ki:

A 7. § (3) bek. b) pontja vesszővel zárul, majd az alábbi szövegrésszel folytatódik: „vagy olyan személyről, akit az elbíráló hatóság külföldi szlovákként ismert el. /4a)/”

III. fejezet

A foglalkoztatásról szóló 1996. évi 487. számú SZK NT-törvény az alábbi módon egészül ki:

A 116. § (2) bekezdése vesszővel végződik, majd az alábbi szövegrésszel folytatódik: „vagy ha külföldi szlovák. /2a)/ ”

IV. fejezet

A külföldiek szlovákiai tartózkodásáról szóló 1995. évi 73. számú SZK NT-törvény az alábbi módon egészül ki:

A 6. § (1) bekezdésének végére az alábbi mondat kerül:

„Külföldi szlovákként elismert személyek esetében nem szükséges huzamos tartózkodási engedély. /4a)/ ”

V. fejezet

Az 1996. évi 123. számú és az 1996. évi 224. számú SZK NT-törvényekkel módosított, az államigazgatási illetékekről szóló 1995. évi 145. számú SZK NT-törvény az alábbi módon egészül ki:

A 4. § (1) bek. (1) bek. b) pontjában a pontot vessző váltja fel, az (1) bekezdés c) ponttal bővül, melynek szövege így hangzik:

c) külföldi szlovákként elismert személy. /2a)/”

VI. fejezet

Ez a törvény 1997. július 5-én lép hatályba.