1. Be­ve­ze­tő

A Gram­ma egye­sü­let 2001 au­gusz­tu­sá­ban jött lét­re a Mercurius Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­cso­port­ban te­vé­keny­ke­dő nyel­vé­szek jó­vol­tá­ból. Az egye­sü­let­nek és bel­ső szer­ve­ze­ti egy­sé­gé­nek, a Gram­ma Nyel­vi Iro­dá­nak fő cél­ja, hogy szer­ve­ző­je és ki­vi­te­le­ző­je le­gyen a nyelv­tu­do­mány és né­hány más tár­sa­da­lom­tu­do­mány kö­ré­be tar­to­zó ku­ta­tá­sok­nak Szlo­vá­ki­á­ban, a ku­ta­tá­si ered­mé­nyek fel­hasz­ná­lá­sá­val nyelv­ter­ve­ző és ok­ta­tá­si te­vé­keny­sé­get foly­tas­son, va­la­mint nyel­vi jel­le­gű szol­gál­ta­tá­so­kat nyújt­son in­téz­mé­nyek­nek és ma­gán­sze­mé­lyek­nek, meg­te­remt­ve ez­zel a ki­sebb­sé­gi nyelv­tör­vény ál­tal biz­to­sí­tott nyel­vi jo­gok ér­vé­nye­sü­lé­sé­nek nyel­vi fel­tét­ele­it. A Gram­ma Nyel­vi Iro­da egyút­tal a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia szlo­vá­ki­ai ku­ta­tó­ál­lo­má­sá­nak funk­ci­ó­it is el­lát­ja, ilyen mó­don az MTA Ki­sebb­ség­ku­ta­tó In­té­ze­té­nek ko­or­di­ná­lá­sá­val együtt­mű­kö­dünk az er­dé­lyi, a vaj­da­sá­gi és a kár­pá­taljai test­vér­ál­lo­má­sok­kal.
Az egye­sü­let­nek je­len­leg 15 nyel­vész és nyelvész-­dok­toran­dusz tag­ja van. Az iro­da hét ál­lan­dó mun­ka­társ­sal mű­kö­dik: Szabómihály Gi­zel­la, Misad Ka­ta­lin, Vanèóné Krem­mer Il­di­kó, Lanstyák Ist­ván, Pin­tér Ti­bor, Si­mon Sza­bolcs és Meny­hárt Jó­zsef. Az iro­da tu­do­má­nyos ku­ta­tá­si és tu­do­mány­szer­ve­zői te­vé­keny­sé­gét alap­ve­tő­en az Arany Já­nos Köz­ala­pít­vány anya­gi tá­mo­ga­tá­sá­val vég­zi, má­sik fő tá­mo­ga­tónk az Ily­­lyés Köz­ala­pít­vány.
A Cse­ma­dok dunasz­er­da­he­lyi te­rü­le­ti vá­laszt­má­nyá­val tör­tént meg­egye­zés alap­ján az egye­sü­let és az iro­da 2003 ja­nu­ár­já­tól a dunasz­er­da­he­lyi Cse­ma­dok-ház­ban mű­kö­dik (Pos­ta­cí­münk: Bac­sáko­va ul. 240/16; P. O. Box 16., 929 01 Duna­jská Streda).

2. A Gram­ma Nyel­vi Iro­da te­vé­keny­sé­ge

2.1. Tu­do­má­nyos ku­ta­tás

A Gram­ma Nyel­vi Iro­da mun­ka­tár­sai ál­tal vég­zett ku­ta­tá­sok két rész­re oszt­ha­tó­k: egy­részt egy na­gyobb lép­té­kű, a Kár­pát-me­den­cei ki­sebb­sé­gi ma­gyar­sá­got érin­tő vizs­gá­la­tok ré­szei, más­részt egy szű­kebb nyel­vi kö­zös­sé­get, a szlo­vá­ki­ai ma­gyar­sá­got, an­nak nyel­vi prob­lé­má­it érin­tik.

2.1.1. A töb­bi ku­ta­tó­ál­lo­más­sal ko­or­di­nált ku­ta­tá­sok

Iro­dánk az MTA ál­tal fi­nan­szí­ro­zott Kár­pát-me­den­cei ku­ta­tó­há­ló­zat ré­sze­ként mű­kö­dik, s ku­ta­tá­si prog­ram­já­ban a ku­ta­tó­há­ló­zat töb­bi tag­já­val kö­zö­sen vég­zett ku­ta­tá­sok is sze­re­pel­nek.
A 2001–2002-es kö­zös ku­ta­tás (Kár­pát-me­den­cei ki­sebb­sé­gek nyelv­po­li­ti­kai hely­ze­te) ered­mé­nyét ös­­sze­fog­la­ló ta­nul­mány­kö­tet Szar­ka Lász­ló és Ná­dor Or­so­lya szer­kesz­té­sé­ben Nyel­vi jo­gok, ki­sebb­sé­gek, nyelv­po­li­ti­ka Ke­let-Kö­zép-Eu­ró­pá­ban cím­mel 2003-ban, az Aka­dé­mi­ai Ki­adó gon­do­zá­sá­ban je­lent meg.2 A ta­nul­má­nyok né­met nyel­vű vál­to­za­tát – ha­son­ló té­má­jú más írá­sok mel­lett – a bu­da­pes­ti szék­he­lyű Eu­ró­pa In­té­zet je­len­tet­te meg Die Sprache und die kleinen Natio­nen Ost­mit­teleu­ropas cím­mel (Hrsg. F. Glatz; Begeg­nun­gen, Schriften­rei­he des Europa Insti­tutes Bu­da­pest, Band 21.)

2003-ban há­rom kö­zös pro­jek­tu­mon dol­goz­tak mun­ka­tár­sa­ink:

A. Ma­gyar nyel­vű ok­ta­tás a ki­sebb­sé­gi ré­gi­ók­ban

Mi­vel új té­má­ról van szó, 2003-ban a kon­cep­ció ki­dol­go­zá­sá­ra és bi­zo­nyos elő­ké­szí­tő mun­ká­la­tok­ra ke­rült sor.

B. A ha­tá­ron tú­li ma­gyar nyelv­vál­to­za­tok le­írá­sa – szó­tár­ta­ni mun­ká­la­tok

A ha­tá­ron tú­li ma­gyar nyelv­vál­to­za­tok le­írá­sa szem­pont­já­ból át­tö­rést je­len­tett a Ma­gyar ér­tel­me­ző ké­zi­szó­tár má­so­dik, át­dol­go­zott ki­adá­sa, ugyan­is eb­be er­dé­lyi, kár­pá­talji és szlo­vá­ki­ai ma­gyar sza­vak és szó­je­len­té­sek is bek­erül­tek.3 Mi­vel a ku­ta­tó­ál­lo­má­sok e té­ren to­váb­bi együtt­mű­kö­dés­re tö­re­ked­nek, Lanstyák Ist­ván ki­dol­goz­ta A ma­gyar nyelv szó­tá­rai, nyelv­ta­nai, ké­zi­köny­vei és a ha­tá­ron tú­li ma­gyar nyelv­vál­to­za­tok sa­já­tos­sá­gai (váz­lat egy hos­­szú le­já­ra­tú iro­da­kö­zi pro­jekt­hez) cí­mű anya­got, me­lyet a töb­bi ku­ta­tó­ál­lo­más mun­ka­tár­sai is meg­vi­tat­tak. A ter­ve­zet há­rom­fé­le mun­ká­val szá­mol: 1. az egyes iro­dák­ban ké­szü­lő önál­ló mun­kák ös­­sze­han­go­lá­sa, 2. a ma­gyar­or­szá­gi pro­jek­tek „de­tri­an­on­izálása”; 3. ele­ve Kár­pát-me­den­cei lép­té­kű pro­jek­tek. A pro­jekt­hez kap­cso­ló­dó­an Lanstyák Ist­ván egy to­váb­bi vi­ta­anya­got is ki­dol­go­zott, en­nek cí­me: Az ál­lam­nyel­vi ere­de­tű köl­csön­sza­vak he­lyes­írá­sa a ma­gyar nyelv ha­tá­ron tú­li vál­to­za­ta­i­ban. Szem­pont­ok a kö­zös át­írá­si el­vek ki­ala­kí­tá­sá­hoz.
Lanstyák Ist­ván, Szabómi­há­ly Gi­zel­la és Misad Ka­ta­lin be­kap­cso­lód­tak az Osiris Ki­adó ál­tal gon­do­zott A ma­gyar nyelv ké­zi­könyv­tá­ra (sz­erk. Tolcsvai Nagy Gá­bor) so­ro­zat mun­ká­la­ta­i­ba: ja­vas­la­tot dol­goz­tak ki a he­lyes­írá­si szó­tár­ba és az ide­gen sza­vak szó­tá­rá­ba ke­rü­lő szlo­vá­ki­ai ma­gyar szó­anyag­ra. A he­lyes­írá­si szó­tár­ba aján­lot­tuk az ér­tel­me­ző ké­zi­szó­tár új ki­adá­sá­nak szlo­vá­ki­ai ma­gyar anya­gát, to­váb­bá 190 hely­ne­vet, 47 in­téz­mény­ne­vet, 16 fo­lyó­irat és új­ság ne­vét, 6 cím és díj el­ne­ve­zé­sét, va­la­mint 2 rö­vi­dí­tést. Az ide­gen sza­vak szó­tá­ra kap­csán Lanstyák Ist­ván irá­nyí­tá­sa alatt kö­zép­is­ko­lás di­á­kok és egye­te­mi hall­ga­tók be­vo­ná­sá­val ki­sebb em­pi­ri­kus ku­ta­tá­sok is foly­tak. A múlt év­ben eze­ken kí­vül meg­kez­dőd­tek a Ké­pes di­ák­szó­tár (sz­erk. Kiss Gá­bor), va­la­mint a szlo­vá­ki­ai ma­gyar elekt­ro­ni­kus köz­nyel­vi adat­bá­zis mun­ká­la­tai is.

C. Kor­pusz­mun­ká­la­tok

Az MTA Ki­sebb­ség­ku­ta­tó és Nyelv­tu­do­má­nyi In­té­ze­te­i­vel kar­ölt­ve 2002-ben kez­dőd­tek el a szlo­vá­ki­ai ma­gyar elekt­ro­ni­kus szö­veg­tár ki­ala­kí­tá­sá­nak mun­ká­la­tai. El­ső­ként az elekt­ro­ni­kus for­má­ban hoz­zá­fér­he­tő írott anya­gok (új­sá­gok, szép­iro­da­lom, tu­do­má­nyos iro­da­lom, be­szélt nyel­vi, hi­va­ta­los nyel­vi anyag) gyűj­té­se és validálása tör­tént meg, de élő­nyel­vi mag­neto­fon­felvételek ké­szí­té­se és di­gi­ta­li­zá­lá­sa is fo­lya­mat­ban van. A kor­pusz­mun­ká­la­tok je­len­leg két kon­cep­ció alap­ján foly­nak. Az iro­da mun­ka­tár­sai fo­lya­ma­to­san vég­zik az MTA Nyelv­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­ben ké­szü­lő Kár­pát-me­den­cei Ma­gyar Nyel­vi Kor­pusz Ha­tá­ron Tú­li Kor­pu­szá­ba ke­rü­lő szö­ve­gek szá­mí­tó­gé­pes elő­ké­szí­té­sét, va­la­mint a Szlo­vá­ki­ai Ma­gyar Kor­pusz ki­ala­kí­tá­sát. Ez utób­bi azo­kat az anya­go­kat is tar­tal­maz­za majd, me­lyek – az KMNYK je­len­le­gi kon­cep­ci­ó­ja sze­rint – nem le­het­nek az KMNYK Ha­tá­ron Tú­li Kor­pu­szá­nak ré­szei. Eb­be az elekt­ro­ni­kus szö­veg­tár­ba in­teg­rá­ló­dik majd az a nyelv­já­rá­si anyag, me­lyet a Come­nius Egye­tem Ma­gyar Nyelv és Iro­da­lom Tan­szék­ének hall­ga­tói Si­ma Fe­renc ve­ze­té­sé­vel az 1960-as évek­től gyűj­töt­tek, il­let­ve mely a Cse­ma­dok KB Nyel­vi Szak­bi­zott­sá­gá­nak nyelv­já­rás­gyűj­tő szak­cso­port­ja (va­la­mint jog­utód­ja, a Cseh­szlo­vá­ki­ai Ma­gya­rok Anya­nyel­vi Tár­sa­sá­ga) ál­tal az 1980-as és 1990-es évek­ben szer­ve­zett nyá­ri tá­bo­rok ré­vén gyűlt ös­­sze. Eze­n hang­fel­vé­te­lek di­gi­ta­li­zá­lá­sa 2003-ban in­dult meg a somor­jai Fó­rum Intézetben.4

2.1.2. A Gram­ma Nyel­vi Iro­da sa­ját ku­ta­tá­sai

Az iro­dá­ban a kö­vet­ke­ző té­ma­kö­rök­ben foly­nak nyel­vé­sze­ti ku­ta­tá­sok: Nyelv­po­li­ti­ka és nyelv­ter­ve­zés (a szlo­vá­ki­ai ki­sebb­sé­gek nyel­vi jo­gi hely­ze­te, nyelv­ter­ve­zés és nyelv­mű­ve­lés két­nyel­vű kör­nye­zet­ben, az egy­há­zak nyelv­po­li­ti­ká­ja); nyelv­szo­ci­o­ló­gia (szín­tér­vizs­gá­la­tok); kon­tak­toló­gia (szó­köl­csön­zés, kód­vál­tás); for­dí­tás­el­mé­let (le­xi­ká­lis vi­szo­nyok nyelv­kö­zi di­men­zi­ó­ja, for­dí­tás és szö­veg­ér­tés, a for­dí­tás­el­mé­let és a kon­tak­toló­gia, il­let­ve a két­nyel­vű­ség-ku­ta­tás ös­­sze­füg­gé­sei, jo­gi-köz­igaz­ga­tá­si szö­ve­gek for­dí­tá­sá­nak prob­lé­mái); két­nyel­vű­ség és ok­ta­tás­ügy (két­nyel­vű szo­ci­a­li­zá­ció, kis­is­ko­lás­ok ma­gyar nyel­vi szö­veg­ér­té­se; a Szlo­vá­ki­á­ban hasz­ná­la­tos ma­gyar nyelv és iro­da­lom tan­köny­vek vizs­gá­la­ta); saj­tó­nyelv; ma­gyar–szlo­vák kont­raszt­ív vizs­gá­la­tok.

2.2. Nyelv­ter­ve­zés és nyel­vi szol­gál­ta­tá­sok

A Gram­ma Nyel­vi Iro­da egyik fő cél­ja meg­te­rem­te­ni a ki­sebb­sé­gi nyelv­hasz­ná­la­ti tör­vény és A re­gi­o­ná­lis vagy ki­sebb­sé­gi nyel­vek eu­ró­pai kar­tá­ja ál­tal nyúj­tott le­he­tő­sé­gek ma­xi­má­lis ki­hasz­ná­lá­sá­nak nyel­vi feltételeit.5 Ezért az iro­da nyelv­ter­ve­ző te­vé­keny­sé­ge fő­képp a jogi-hi­vatal­i-közéleti nyelv­re és stí­lus­ra kon­cent­rá­ló­dik, s el­ső­sor­ban a te­le­pü­lé­si ön­kor­mány­zat­ok­kal, il­let­ve bi­zo­nyos ál­lam­igaz­ga­tá­si hi­va­ta­lok­kal mű­kö­dik együt­t. 2002–2003-ban hat hely­szí­nen (Dunaszerdahely, Ér­sek­új­vár, Lo­sonc, Ri­ma­szom­bat, Rozs­nyó, Kirá­ly­helmec) tar­tot­tunk sze­mi­ná­ri­u­mot a köz­igaz­ga­tás­ban dol­go­zó hi­va­tal­no­kok szá­má­ra a ma­gyar nyelv hi­va­ta­li kap­cso­la­tok­ban va­ló hasz­ná­la­tá­ról. Az ön­kor­mány­zat­ok szá­má­ra ké­szí­tett anya­ga­in­kat hon­la­pun­kon is fo­lya­ma­to­san köz­zétesszük. A nyelv­ter­ve­ző te­vé­keny­ség má­sik fő irá­nya az ok­ta­tá­si-pe­da­gó­gi­ai ter­mi­no­ló­gia, ezen be­lül is az egyes is­ko­la­tí­pu­sok, tan­tár­gyak stb. meg­ne­ve­zé­se.
2002 feb­ru­ár­já­tól Misad Ka­ta­lin ve­ze­té­sé­vel nyel­vi ügy­fél­szol­gá­la­t in­dult. A te­le­fo­nos ügye­let szer­dán­ként 9–11 óra kö­zött mű­kö­dik, so­kan azon­ban e-mail­ben és le­vél­ben, il­let­ve sze­mé­lye­sen is ér­dek­lőd­nek. 2003-ban az ügy­fél­szol­gá­lat­hoz 69 meg­ke­re­sés ér­ke­zett (eb­ből 44 te­le­fo­non), az ér­dek­lő­dők ös­­sze­sen 101 kér­dést tet­tek fel. Ezek meg­osz­lá­sa az aláb­bi volt: szlo­vák szó vagy ki­fe­je­zés ma­gyar meg­fe­le­lő­je – 66, ma­gyar szó szlo­vák meg­fe­le­lő­je – 1, he­lyes­írá­si kér­dés – 14, nyelv­he­lyes­ség, stí­lus – 4, nyel­vi jo­gok – 1, szak­iro­da­lom – 4. A töb­bi eset­ben szlo­vák szö­veg ma­gyar­ra for­dí­tá­sát, il­let­ve lek­to­rá­lá­sát kér­ték. A nyel­vi szol­gál­ta­tást leg­in­kább új­ság­írók, for­dí­tók, tiszt­vi­se­lők-ügy­in­té­zők, pe­da­gó­gu­sok, köz­mű­ve­lő­dé­si dol­go­zók ve­szik igény­be – fő­képp ma­gya­rok, de oly­kor szlo­vá­kok is. Mi­vel az iro­da Nyu­gat-Szlo­vá­ki­á­ban mű­kö­dik, a leg­több kér­dés eb­ből a kör­zet­ből ér­ke­zik. A szol­gál­ta­tás irán­ti fo­ko­zott ér­dek­lő­dést mu­tat­ja, hogy 2004. má­jus vé­gé­ig az ügy­fél­szol­gá­lat­hoz több kér­dés­sel for­dul­tak, mint az egész 2003. év­ben.
Az iro­da az Új Szó na­pi­lap­ban Ott­ho­nunk a nyelv cím­mel nyel­vi is­me­ret­ter­jesz­tő, ill. Szlo­vá­ki­á­ban – nem csak szlo­vá­kul cím­mel a po­zi­tív két­nyel­vű­sé­get ké­pek­kel is il­luszt­rá­ló ro­va­tot in­dí­tott, bel­ső mun­ka­tár­sa­ink (Misad Ka­ta­lin, Si­mon Sza­bolcs, Lanstyák Ist­ván) nyel­vi is­me­ret­ter­jesz­tő elő­adá­sai rend­sze­re­sen hall­ha­tó­ak a szlo­vá­ki­ai Pát­ria Rá­di­ó­ban.

2.3. To­vább­kép­zés, ok­ta­tás

Az egye­sü­let és az iro­da fon­tos cél­já­nak te­kin­ti tag­ja­i­nak, il­let­ve a fi­a­tal nyel­vé­szek­nek szak­mai to­vább­kép­zé­sét. Nyelvész-­dok­toran­dus­zok, egye­te­mis­ták, fő­is­ko­lás­ok ré­szé­re szer­vez­zük a Szo­ci­ol­ingvisztikai Mű­hely­ta­lál­ko­zó­kat. Ed­dig há­rom ilyen ren­dez­vényt szer­vez­tünk, a 2003-as két mű­hely­ta­lál­ko­zón nem­csak ha­zai, ha­nem kül­föl­di (ma­gyar­or­szá­gi, il­let­ve er­dé­lyi) ér­dek­lő­dők is részt vet­tek. Rend­sze­rint az egye­sü­let bel­ső tag­sá­ga, a nyel­vész sza­kos egye­te­mis­ták, fő­is­ko­lás­ok, va­la­mint a nyel­vé­szet iránt ér­dek­lő­dő la­i­ku­sok lá­to­gat­nak el a Gram­ma Nyel­vé­sze­ti Mű­hely cím­mel az MK Kul­tu­rá­lis In­té­ze­té­vel kö­zös szer­ve­zés­ben meg­va­ló­su­ló elő­adá­sok­ra (ed­dig öt va­ló­sult meg), me­lyek iránt nagy ér­dek­lő­dés mu­tat­ko­zik. A je­les ma­gyar­or­szá­gi nyel­vé­szek tar­tot­ta elő­adá­sok ese­ten­ként 40–50 fős pub­li­ku­mot von­za­nak Más szer­ve­ző hí­ján a Gram­ma vál­lal­ta ma­gá­ra az Implom Jó­zsef Kö­zép­is­ko­lai He­lyes­írá­si Ver­seny szlo­vá­ki­ai for­du­ló­já­nak le­bo­nyo­lí­tá­sát is.

2.4. Pub­li­ká­ci­ós te­vé­keny­ség

A pub­li­ká­ci­ós te­vé­keny­ség nem­csak az új­sá­gok ha­sáb­ja­i­ra kor­lá­to­zó­dik. Az iro­da mű­kö­dé­se so­rán két köny­vet je­len­te­tett meg: a Mer­curius Köny­vek so­ro­zat­ban a Lanstyák Ist­ván és Si­mon Sza­bolcs ál­tal szer­kesz­tett Ta­nul­má­nyok a két­nyel­vű­ség­ről cí­mű so­ro­zat el­ső kö­te­tét, ill. Lanstyák Ist­ván és Szabómi­há­ly Gi­zel­la kö­zös kö­te­tét, a Ma­gyar nyelv­ter­ve­zés Szlo­vá­ki­á­ban. Ta­nul­má­nyok és do­ku­men­tu­mok címűt. Mind­két ki­ad­vány a Kalligram Ki­adó gon­do­zá­sá­ban je­lent meg.

Microsoft Word - Dokument1

Je­len­leg az iro­da kö­vet­ke­ző nyom­da­kész kéz­ira­tai vár­nak ki­adás­ra:
Lanstyák Ist­ván–Meny­hárt Jó­zsef (szerk.): Ta­nul­má­nyok a két­nyel­vű­ség­ről II.
Lanstyák Ist­ván–Meny­hárt Jó­zsef (szerk.): Ta­nul­má­nyok a két­nyel­vű­ség­ről III.
Lanstyák István–Vanèóné Krem­mer Il­di­kó (szerk.): Se­géd­könyv a nyel­vé­sze­ti stú­di­u­mok­hoz.
Szabómi­há­ly Gi­zel­la (szerk.): A re­gi­o­ná­lis vagy ki­sebb­sé­gi nyel­vek eu­ró­pai kar­tá­ja és szlo­vá­ki­ai al­kal­ma­zá­sa (A XXXIV. Ka­zin­czy Na­pok elő­adá­sai).

Iro­dánk www.­gram­ma.sk cí­men hon­la­pot is mű­köd­tet, ame­lyen az ak­tu­á­lis nyel­vé­sze­ti hí­rek, link­gyűj­te­mé­nyek, kor­pu­szok mel­lett a hi­va­ta­li két­nyel­vű­ség fon­to­sabb do­ku­men­tu­mai is el­ér­he­tők és le­tölt­he­tők.

3. Ren­dez­vé­nye­ink

A fen­tebb már em­lí­tett szo­ci­ol­ingvisztikai mű­hely­ta­lál­ko­zók, il­let­ve Gram­ma Nyel­vé­sze­ti Mű­hely elő­adás­so­ro­za­ton túl min­den év no­vem­be­ré­ben Pár­kány­ban ren­dez­zük meg a Gram­ma Nyel­vé­sze­ti Na­po­kat, il­let­ve társ­ren­de­ző­ként szak­ma­i­lag szer­vez­zük a Ka­zin­czy­-na­po­kat.

Microsoft Word - Dokument1 Microsoft Word - Dokument2 Microsoft Word - Dokument3 Microsoft Word - Dokument4 Microsoft Word - Dokument5