Kiss József: Szlovákia helye és szerepe Milan Hodža geopolitikai koncepciójában (2. rész)

Kö­zép-Eu­ró­pa egy­sé­ges geo­po­li­ti­kai egész­ként tör­té­nő kö­rül­ha­tá­ro­lá­sá­nak szer­ves ré­sze volt Kö­zép-Eu­ró­pa ci­vi­li­zá­ci­ós és geo­grá­fi­ai el­ha­tá­ro­lá­sa Né­met­or­szág­tól. Hodžá­nak eme kon­cep­ci­o­ná­lis mű­ve­le­te szo­ro­san ös­­sze­füg­gött az in­teg­rá­ció és ko­ope­rá­ció ér­tel­me­zé­sé­hez szük­sé­ges bi­zo­nyos el­mé­le­ti ala­pok el­sa­já­tí­tá­sá­val, ami Hodžá­nak a hú­szas évek ele­jé­ről szár­ma­zó tár­sa­da­lom­po­li­ti­kai és po­li­to­ló­gi­ai el­gon­do­lá­sa­i­ra tá­masz­ko­dott. Nyil­ván­va­ló, hogy az egy­ol­da­lú li­be­ra­liz­mus­sal ös­­sze­fo­nó­dó in­di­vi­du­a­liz­must az ag­rár­de­mok­rá­cia kon­cep­ci­ó­já­nak ki­kris­tá­lyo­so­dá­sa so­rán el­uta­sít­va lelt táp­ta­laj­ra fel­fo­gá­sá­ban a nem­zet­kö­zi in­teg­rá­ció szük­sé­ges­sé­gé­nek és le­he­tő­sé­gé­nek fel­is­me­ré­se. „Amint a tár­sa­da­lom­ban és az ál­lam­ha­tár­okon be­lül nem teng­het túl az in­di­vi­du­a­liz­mus, épp­úgy nem­kí­vá­na­tos ez a nem­zet­kö­zi kap­cso­la­tok­ban sem. Ahogy a tár­sa­dal­mi cso­por­tok­ban és ma­gá­ban az ál­lam­ban meg kell te­rem­te­ni – köl­csö­nös en­ged­mé­nyek árán is – a ko­ope­rá­ció lé­lek­ta­ni és szo­ci­á­lis elő­fel­té­te­le­it, ugyan­úgy a nem­zet­kö­zi kap­cso­la­tok­ban még a leg­erő­sebb ál­lam is via facti le­mond szu­ve­re­ni­tá­sá­nak egy ré­szé­ről avé­gett, hogy ko­ope­rá­ció­ké­pes­sé vál­jék” (Hodža 1931/IV.:371–372). Eb­ben a gon­do­lat­me­net­ben ka­pott hang­súlyt Hodžá­nak a konst­ruk­tív na­ci­o­na­liz­mus­ról szó­ló té­zi­se, ami­kor azt hang­sú­lyoz­ta, hogy sem a nem­ze­ti szu­ve­re­ni­tás, sem a na­ci­o­na­liz­mus nem je­lent el­szi­ge­te­lő­dést. „Mi itt Kö­zép-Eu­ró­pá­ban a mega­lo­ál­la­mi­ság­ból – a nagy­ál­la­mi rend­szer­ből – a mik­ro­ál­la­mi­ság ál­la­po­tá­ba, va­gyis a kis­ál­la­mok rend­sze­ré­be ju­tot­tunk. A kis­ál­la­mok­nak nyo­mós és nem csak ke­res­ke­del­mi-po­li­ti­kai okai van­nak a kö­ze­le­dés­re” (Hodža 1931/IV.:371–372). En­nek a kont­ra­dik­ci­ó­nak az át­hi­da­lá­sát a hú­szas évek má­so­dik fe­lé­hez ké­pest úgy igye­ke­zett pon­to­sab­bá ten­ni, hogy ke­res­te az in­teg­rá­ci­ós tö­rek­vé­sek­nek a szláv ös­­sze­fo­gás ke­re­te­it meg­ha­la­dó mé­lyebb oka­it és elő­fel­té­te­le­it. „Egy­sze­rű­en: ha már szö­vet­kez­nünk kell, ak­kor ke­res­sük a ve­lünk tár­sa­dal­mi­lag, szo­ci­á­li­san vagy gaz­da­sá­gi­lag ro­kon, ben­nün­ket ki­egé­szí­tő ál­la­mok­kal ös­­sze­fű­ző kö­te­lé­ke­ket. Szö­vet­kez­zünk azok­kal az ál­la­mok­kal, ame­lyek­kel nagy in­teg­rá­ci­ós és ci­vi­li­zá­ci­ós ala­ku­la­tot tu­dunk lét­re­hoz­ni: itt nem a ré­gi ér­te­lem­ben vett ál­lam­szö­vet­ség­re gon­do­lok, ha­nem az együtt­mű­kö­dés­re, ami a pro­duk­ti­vi­tás újabb és újabb le­he­tő­sé­ge­it tár­ja fel, lett lé­gyen az szel­le­mi avagy gaz­da­sá­gi ter­mé­sze­tű. Ez hát a nem­zet­kö­zi regionalizmus” (Hodža 1931/IV.:373).
Igaz, hogy Né­met­or­szág el­kü­lö­ní­té­sé­hez Kö­zép-Eu­ró­pá­tól köz­vet­len sür­ge­tő ösz­tön­zést a gaz­da­sá­gi szfé­ra szol­gál­ta­tott. Hodža ab­ból in­dult ki, hogy Né­met­or­szág nem ké­pes a kö­zép-eu­ró­pai bú­za­fe­les­leg fel­vá­sár­lá­sá­ra, mert ipa­ri ter­mé­ke­i­nek az óce­á­non túl­ra irá­nyu­ló ki­vi­te­le foly­tán az ot­ta­ni ag­rár­fe­les­le­get kény­te­len át­ven­ni. Ugyan­ak­kor ar­ra a meg­ál­la­pí­tás­ra ju­tott, hogy „Né­met­or­szág nem­csak po­li­ti­ka­i­lag, ha­nem kul­tu­rá­lis te­kin­tet­ben is tel­jes mér­té­kű ci­vi­li­zá­ci­ós össz­hang­ban van Nyu­gat-Eu­ró­pá­val” (Hodža 1931/IV.:402–409). Egyéb­ként Né­met­or­szág civi­li­zá­ci­os ala­pú el­kü­lö­ní­té­se Kö­zép-Eu­ró­pá­tól Hodža szá­má­ra ko­moly kon­cep­ci­o­ni­á­lis tám­pon­tot je­len­tett a geo­po­li­ti­ka tu­do­má­nyos mű­ve­lő­i­vel szem­ben, akik Hodža fej­te­ge­té­se­i­re ki­fe­je­zet­ten po­li­ti­kai in­dí­té­kok­ból re­a­gál­tak. Ezek­nek a tu­dó­sok­nak ar­ra irá­nyu­ló tö­rek­vé­se­i­vel kap­cso­lat­ban, hogy a nyu­ga­ti ha­tárt az Oos­ten­de–Genf vo­na­lon húz­zák meg – te­hát Né­met­or­szá­got Kö­zép-Eu­ró­pá­ba tol­ják ki –, Hodža fel­tet­te a kér­dést: „mi ma­rad ak­kor Nyu­gat-Eu­ró­pa szá­má­ra?” (Hodža 1931/IV.:404). Bár te­le­pü­lé­si-né­pes­sé­gi is­mér­vek­re hi­vat­ko­zott, ami­kor a Visztula–Vardar kor­ri­dort Kö­zép-Eu­ró­pa föld­raj­zi ten­ge­lyé­nek ne­vez­te, azon­ban e kor­ri­dor ci­vi­li­zá­ci­ós-szer­ve­ző sze­re­pé­nek tisz­tá­zá­sa nél­kül – amit úgy aposzt­ro­fált, hogy „örül­jünk, ami­ért ez a kor­ri­dor egye­ne­sen ke­let­re ve­zet” – a csu­pán geo­grá­fi­ai ér­ve­lés­nek meg­le­he­tő­sen ala­csony lett vol­na a validitása. „Amit egy­kor Kö­zép-Eu­ró­pa a Nyu­gat szá­má­ra je­len­tett, va­gyis esz­mék és áruk fo­gyasz­tó­ját, az most je­len­tős mér­ték­ben az ori­en­tá­lis Ke­let lesz az új Kö­zép-Eu­ró­pa szá­má­ra” – ál­lí­tot­ta (Hodža 1931/IV.:383).
A né­met–oszt­rák kö­ze­le­dés­re Hodža ha­tal­mi-po­li­ti­kai szem­pont­ból is re­a­gált. El­fo­gad­ta azt, mi­köz­ben fel­hív­ta a fi­gyel­met a tár­sa­dal­mi és po­li­ti­kai szer­ke­zet­ben vég­be­me­nő uni­fi­ká­ció ér­de­ké­ben tett ko­ráb­bi elő­ké­szü­le­tek­re, mint „az el­ső ar­ra irá­nyu­ló ko­moly kí­sér­let­re, hogy Eu­ró­pá­ban új, a bé­ke­szer­ző­dé­sek­től alap­ve­tő­en és lé­nye­ge­sen el­té­rő nem­zet­kö­zi-po­li­ti­kai hely­zet ala­kul­jon ki” (Hodža 1931/IV.:396). Az er­re adan­dó vá­laszt ab­ban lát­ta, hogy – amint azt a Národ­ní listy ha­sáb­ja­in foly­ta­tott vi­tá­ban hang­sú­lyoz­ta – ki kell bon­ta­koz­tat­ni „a kö­ze­le­dést és a kö­zép-eu­ró­pai új ál­la­mok leg­szo­ro­sabb együtt­mű­kö­dé­sét elő­moz­dí­tó ten­den­ci­á­kat és kez­de­mé­nye­zé­se­ket. Az új Kö­zép-Eu­ró­pá­nak Len­gyel­or­szág­gal és a kis­an­tant­tal együtt, s va­la­mi­kor ké­sőbb ta­lán Ma­gyar­or­szág be­vo­ná­sá­val is a Né­met­or­szág­gal va­ló kap­cso­la­ta­it olyan re­gi­o­ná­lis szer­ve­ző­dés­ként kell ki­ala­kí­ta­nia, amely ré­vén az nem vesz­tes, ha­nem nyer­tes lesz” (Hodža 1931/IV.:400). A ko­ope­rá­ci­ó­ra he­lye­zett hang­súly Hodža né­ze­te­i­nek szu­ve­re­ni­tá­sá­ról ta­nús­ko­dott, a ha­tal­mi-po­li­ti­kai ten­den­ci­ák és a ci­vi­li­zá­ci­ós kör­nye­zet ál­tal mo­ti­vált ér­de­kek di­na­mi­ká­ja kö­zöt­ti kap­cso­la­tot il­le­tő­en. A már em­lí­tett brnói elő­adá­sá­ban az el­ső vi­lág­há­bo­rú ide­jé­ből szár­ma­zó né­met Mitteleurópa-terv jel­lem­zé­se kap­csán – ki­fe­je­zet­ten ha­tal­mi-po­li­ti­kai tö­rek­vés­nek te­kint­ve azt – fel­hív­ta a fi­gyel­met a szo­ci­o­ló­gi­ai in­dí­té­kok­ra és di­men­zi­ók­ra, ame­lyek együtt jár­tak „az egyik ci­vi­li­zá­ci­ó­nak a má­sik­kal, az össze­tet­teb­nek és ré­geb­bi­nek az új­jal” foly­ta­tott küz­del­mé­vel (Hodža 1931/IV.:374). Hodžá­nak a ci­vi­li­zá­ció szül­te konf­lik­tu­sok­ra ki­he­gye­zett szem­lé­le­te ön­nön szo­ci­o­ló­gi­ai kon­cep­ci­ó­já­ra épült, mely sze­rint a tár­sa­dal­mi cso­por­tok és kö­zös­sé­gek ös­­sze­fo­gá­sá­nak gyö­ke­rei az el­té­rő kör­nye­ze­tek egy­más­sal va­ló szem­be­ke­rü­lé­sé­nek és meg­üt­kö­zé­sé­nek tu­laj­do­nít­ha­tók (Kol­lár 1995:722–723). Min­den bi­zon­­nyal eb­ből eredt szá­má­ra a vál­to­zá­sok di­na­mi­ká­ja, a geo­po­li­ti­kai vi­szo­nyok jel­lem­ző vo­ná­sá­nak tart­va azt: „Az egy­más mel­lett élő tár­sa­dal­mi cso­por­tok és ál­lam­cso­por­to­su­lá­sok nem moz­du­lat­la­nok, ha­nem ál­lan­dó moz­gás­ban van­nak” (Hodža 1931/IV.:374). E moz­gás­te­ret és ér­dek­ki­egyen­lí­tő­dé­si mó­do­za­tot épp az el­té­rő ci­vi­li­zá­ci­ós és geo­po­li­ti­kai ala­ku­la­tok sok­ol­da­lú együtt­mű­kö­dé­sé­ben lát­ta, ami a geo­po­li­ti­kai fo­gan­ta­tá­sú együtt­mű­kö­dés­nek konst­ruk­tív tár­sa­dal­mi-po­li­ti­kai kom­bi­ná­ci­ók irá­nyá­ba mu­ta­tó ha­tást köl­csö­nöz­het. Elő­adá­sa vé­ge fe­lé Hodža ki­je­len­tet­te: „A Franciaország–Németország–új Kö­zép-Eu­ró­pa kö­zöt­ti kap­cso­lat ala­ku­lá­sán nyug­szik az eu­ró­pai béke”(Hodža 1931/IV.:393).
Bi­zo­nyá­ra Hodža ez irá­nyú geo­po­li­ti­kai kon­cep­ci­ó­já­nak ke­re­te­in be­lül moz­gó el­gon­do­lá­sa­i­ban – ame­lyek a ci­vi­li­zá­ci­ós és a ha­tal­mi-po­li­ti­kai té­nye­zők po­zi­tív össz­hang­ba ho­zá­sá­nak irá­nyá­ba ha­lad­tak – kell ke­res­ni Hodža ké­sőb­bi, mé­lyen be­rög­ző­dött meg­győ­ző­dé­sé­nek in­dí­té­kát, mi­sze­rint Kö­zép-Eu­ró­pa két el­len­té­tes tömb­je kö­zöt­ti el­len­té­tek fel­old­ha­tók. Geo­po­li­ti­kai kon­cep­ci­ó­já­nak ki­tel­je­se­dé­se so­rán nyer re­le­van­ci­át Hodžá­nak már a hú­szas évek ele­jén han­goz­ta­tott né­ze­te, hogy szük­ség van a kö­zép-eu­ró­pai kö­ze­le­dés mag­vát ké­pe­ző kis­an­tant sze­re­pé­nek ki­tá­gí­tá­sá­ra. „A kis­an­tant­nak már rég­óta po­zi­tív és konst­ruk­tív prog­ram­ra van szük­sé­ge és ezt csak az új Kö­zép-Eu­ró­pa je­lent­he­ti” – ál­la­pí­tot­ta meg Hodža (Hodža 1931/IV.:390).
A kö­zös kö­zép-eu­ró­pai ér­de­ke­ket és prob­lé­má­kat jel­le­mez­ve kü­lön hang­súlyt he­lye­zett a szláv–né­met együtt­mű­kö­dés ala­kí­tá­sá­ra. Az ál­ta­la val­lott fel­fo­gás­ban konst­ruk­tív ci­vi­li­zá­ci­ós fel­haj­tó­erő­nek szá­mí­tó na­ci­o­na­liz­mus szel­le­mé­ben szor­gal­maz­ta a szláv ál­la­mok együ­vé tar­to­zá­sát a kö­zép-eu­ró­pai együtt­mű­kö­dés ke­re­tei kö­zött lé­te­ző nem­ze­ti szu­ve­re­ni­tá­sok ta­la­ján. Ez­zel a szláv együtt­mű­kö­dés­ben Hodža a múlt­hoz, a pán­szláv­iz­mus­hoz ké­pest úgy­szin­tén nem­zet­kö­zi de­mok­ra­ti­kus ho­za­dé­kot vélt fel­fe­dez­ni. A né­met–szláv kap­cso­la­tok ren­de­zé­sé­nek lé­nye­gét az új Kö­zép-Eu­ró­pa for­má­ló­dá­sá­ban fenn­tart­ha­tó egyen­súly­ban lát­ta, mely a köl­csö­nö­sen hasz­nos együtt­mű­kö­dé­sen ala­pul. Eb­ben a te­kin­tet­ben tu­laj­do­ní­tott je­len­tő­sé­get az ar­ra irá­nyu­ló tö­rek­vé­sek­nek, hogy az ak­ti­viz­mus (te­hát kor­mány­pár­ti ma­ga­tar­tás) erő­re kap­jon a cseh­szlo­vá­ki­ai né­met nem­ze­ti­ség so­ra­i­ban (Hodža 1931/IV.:390).
Ko­moly nem­zet­kö­zi prob­lé­má­nak te­kin­tet­te Hodža a nem­zet­tes­tek új­ra­egye­sü­lé­sét, úgy­ne­ve­zett reunióját. Ha­son­ló­an mint a cseh–szlo­vák vi­szony ese­té­ben, ab­ból a té­zis­ből in­dult ki, hogy az új ke­le­tű ál­la­mok nem­ze­tei ere­de­ti­leg egy­sé­ge­sek vol­tak, s csak el­té­rő ál­lam­ala­ku­la­tok ke­re­tei kö­zé ke­rül­ve ala­kul­tak ki a lé­lek­ta­ni sa­já­tos­sá­gok­kal ren­del­ke­ző nem­zet­tö­re­dé­kek. Hodža eköz­ben azo­nos­nak te­kin­tet­te az egyes nem­zet­tes­te­ken be­lü­li, re­gi­o­ná­lis sa­já­tos­sá­gok­ból fa­ka­dó el­té­ré­se­ket – mint pél­dá­ul Len­gyel­or­szág ke­le­ti és nyu­ga­ti ré­sze, il­let­ve Ro­má­ni­á­ban a Ro­mán Ki­rály­ság és az er­dé­lyi ro­má­nok kö­zött – azok­kal a kü­lönb­sé­gek­kel, ame­lyek már a tel­jes nem­ze­ti önál­ló­ság jel­le­gé­vel bír­tak, amint ez a cseh–szlo­vák és a szerb–hor­vát vi­szony­ra volt ér­vé­nyes. A lel­ki-szel­le­mi el­té­ré­sek fel­ol­dá­sá­ban lát­ta a nem­ze­ti új­ra­egye­sü­lés út­ját, amit úgy ér­tel­me­zett mint az egy­sé­ges po­li­ti­kai nem­zet ki­ala­ku­lá­sá­hoz ve­ze­tő fo­lya­ma­tot (Hodža 1931/IV.:385).
Fi­gyel­met ér­de­mel, hogy Hodža az em­lí­tett, 1931 már­ci­u­sá­ból szár­ma­zó Cseh­szlo­vá­kia és Kö­zép-Eu­ró­pa cí­mű cik­ké­ben Cseh­szlo­vá­ki­á­nak ki­vált­képp ér­té­kes té­nye­ző sze­re­pét tu­laj­do­ní­tot­ta „Kö­zép-Eu­ró­pa meg­szer­ve­zé­sé­ben”. Cseh­szlo­vá­ki­át olyan or­szág­nak ne­vez­te, amely a ma­ga ál­la­mi-po­li­ti­kai prob­lé­má­i­val „mint­egy óhaj­tott Kö­zép-Eu­ró­pa ki­csi­ben”. Ugyan­ak­kor meg­ál­la­pí­tot­ta: Cseh­szlo­vá­ki­át a kö­zép-eu­ró­pai együtt­mű­kö­dés el­mé­lyí­té­sé­ben rá­há­ru­ló kez­de­mé­nye­ző sze­rep­re az jo­go­sít­ja fel, hogy „prob­lé­má­in­kat, ame­lyek egy­ben kö­zép-eu­ró­pai prob­lé­mák is, vi­szony­lag a leg­si­ke­re­seb­ben old­juk meg” (Hodža 1931/IV.:391). Ilyen szem­pont­ból az­tán Szlo­vá­ki­á­nak a Du­na kö­zép­ső fo­lyá­sa ki­hasz­ná­lá­sá­ban – a ten­ger­hez ve­ze­tő ki­já­rat biz­to­sí­tá­sát is be­le­szá­mít­va – él­ve­zett sze­re­pét ki­emel­ve az glo­bá­li­sabb kö­zép-eu­ró­pai, sőt eu­ró­pai ér­dek­ként je­le­ní­tő­dött meg. Eb­ben a gon­do­lat­me­net­ben már egyút­tal ki­fe­je­zés­re ju­tott Szlo­vá­kia be­vo­ná­sa a kö­zép-eu­ró­pai kor­ri­dor nem­zet­kö­zi ré­gió­kép­ző ha­tó­ere­jé­be. Ugyan­ak­kor a du­nai víziútnak, te­hát Szlo­vá­ki­á­nak Cseh­szlo­vá­kia kü­lön­le­ges kö­zép-eu­ró­pai kül­de­té­sé­ben ját­szott sze­re­pét hang­sú­lyoz­va Hodža szá­má­ra mind­ez ugyan­csak jól jött, hogy óv­has­son at­tól: amen­­nyi­ben Cseh­szlo­vá­kia esé­lyei a kö­zép-eu­ró­pai ös­­sze­fo­gás meg­te­rem­té­sé­ben ki­hasz­ná­lat­la­nul ma­rad­nak, „kap raj­ta Ma­gyar­or­szág a ma­ga pro­tek­to­ra­i­val. Nem kö­zöm­bös, hogy Kö­zép-Eu­ró­pát a mi ipa­ri és me­ző­gaz­da­sá­gi de­mok­rá­ci­ánk vagy a ma­gyar arisz­tok­ra­tiz­mus te­rem­ti e meg” (Hodža 1931/IV.:391). Tény, hogy ez idő tájt – már 1930 vé­gé­től – kö­ze­le­dett egy­más­hoz Ma­gyar­or­szág és Né­met­or­szág, mely im­már fon­tos gaz­da­sá­gi té­nye­ző­vé vált, mi­köz­ben a ma­gyar–oszt­rák kö­ze­le­dés egyút­tal ked­ve­ző volt az olasz tö­rek­vé­sek szá­má­ra. Hodžá­nak az az­zal kap­cso­la­tos fenn­tar­tá­sai, hogy Ma­gyar­or­szág az új Kö­zép-Eu­ró­pá­hoz taratozik-e, volt meg­ala­po­zott­sá­ga. Hodža azon­ban Ma­gyar­or­szág­ra ri­go­ró­zus priz­mán ke­resz­tül olyan rend­szer meg­tes­te­sí­tő­je­ként te­kin­tett, amely ott a hú­szas évek­ben szi­lár­dult meg, míg vi­szont Ju­go­szlá­vi­át és Len­gyel­or­szág au­tok­ra­tiz­mu­sát sok­kal el­né­zőb­ben ítél­te meg, ele­ve elő­le­gez­ve szá­muk­ra a po­zi­tív irá­nyú vál­to­zá­so­kat.
Hodžá­nak az irány­ban ki­fej­tett fo­ko­zott te­vé­keny­sé­ge, hogy a Kö­zép-Eu­ró­pát geo­po­li­ti­kai egy­ség­gé avat­ni igyek­vő kon­cep­ci­ó­ját ke­rek egés­­szé for­mál­ja, nem csak a ke­res­ke­de­lem és az agrá­re­gyü­ttműködés fó­ru­ma­in je­lent­ke­zett. Szor­gal­maz­ta a kul­tu­rá­lis in­téz­mé­nyek, a tör­vény­ho­zó tes­tü­le­tek és az igaz­ga­tá­si nor­mák egy­más­hoz kö­ze­lí­té­sét. A brnói Kö­zép-Eu­ró­pa In­té­zet­nek azt aján­lot­ta, hogy a kö­zös kö­zép-eu­ró­pai ér­de­kek­ről és prob­lé­mák­ról ren­dez­ze­nek nem­zet­kö­zi vi­tá­kat, és mé­lyít­sék el a szel­lem em­be­rei, a ter­me­lé­si szfé­ra kép­vi­se­lői és a tár­sa­dal­mi in­téz­mé­nyek kö­zöt­ti kap­cso­la­to­kat (Hodža 1931/IV.:392–393).
A nagy gaz­da­sá­gi vál­ság éve­i­ben Milan Hodža geo­po­li­ti­kai kon­cep­ci­ó­ja ki­tel­je­se­dé­sé­nek kül­po­li­ti­kai, a német–oszrák Ansch­lusst cél­zó kí­sér­le­tek­kel kap­cso­la­tos in­dí­té­ka­i­val pár­hu­za­mo­san a cseh­szlo­vák bel­po­li­ti­ka szín­te­rén is olyan vál­to­zá­sok­ra ke­rült sor, ame­lyek le­he­tő­sé­get nyúj­tot­tak szá­má­ra, hogy fo­koz­za geo­po­li­ti­kai ér­ve­lé­sé­nek át­ü­tő ere­jét, Szlo­vá­ki­á­nak a cseh–szlo­vák vi­szony szem­pont­já­ból be­töl­tött sze­re­pé­re tá­masz­kod­va. Ek­kor azon­ban Szlo­vá­kia je­len­tő­sé­gé­nek ki­eme­lé­sét már a kö­zép-eu­ró­pai geo­po­li­ti­kai kon­cep­ció át­gon­dolt, gaz­da­sá­gi, tár­sa­dal­mi, kul­tu­rá­lis, po­li­ti­kai és ci­vi­li­zá­ci­ós szö­ve­dé­ké­nek bir­to­ká­ban te­het­te meg.
A gaz­da­sá­gi vál­ság sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyei, ame­lyek ki­élez­ték a Szlo­vá­kia egyen­lőt­len hely­ze­té­ből fa­ka­dó gaz­da­sá­gi-szo­ci­á­lis el­len­té­te­ket, nem­csak a Hlinka-féle Szlo­vák Nép­párt ál­tal kép­vi­selt auto­no­mis­ta tö­rek­vé­se­ket élén­kí­tet­ték fel, ha­nem Szlo­vá­ki­á­ban a kor­mány­zó ag­rár­pár­ton be­lül is elé­ge­det­len­sé­get vál­tot­tak ki. Hodža a nö­vek­vő tár­sa­dal­mi-po­li­ti­kai fe­szült­ség­re Szlo­vá­kia sa­já­tos és kü­lö­nös vo­ná­sai iránt ta­nú­sí­tott fo­ko­zott fi­gye­lem­mel re­a­gált. Ál­la­mi-po­li­ti­kai be­ál­lí­tott­sá­gá­nak szel­le­mé­ben „Szlo­vá­kia egyen­ran­gú kor­mány­za­ti rész­vé­tel­ét” szor­gal­maz­va az or­szá­gos szer­vek­be va­ló fo­ko­za­tos be­ha­to­lás és az ál­lam­ap­pa­rá­tus­ban szer­zett po­zí­ci­ók ré­vén olyan in­téz­ke­dé­sek ki­kény­sze­rí­té­sé­ért és fo­ga­na­to­sí­tá­sá­ért szá­llt sík­ra, ame­lyek Szlo­vá­ki­át fel­emel­nék Cseh- és Mor­va­or­szág szín­vo­nal­ára. Hodža az ag­rár­pár­ton be­lü­li szlo­vá­ki­ai fi­a­tal köz­gaz­dász­ok­kal kar­ölt­ve kez­de­mé­nyez­te a szlo­vák regi­o­na­liz­mus kon­cep­ci­ó­já­nak po­li­ti­kai szin­tre vi­te­lét. A Slo­ven­ský den­ník új­évi kö­szön­tő­jé­ben le­ír­ta, hogy a gaz­da­sá­gi vál­ság „át­ha­tó fé­nyé­ben, min­den­ki ér­zé­ke­li a mo­dern Szlo­vá­kia fel­épí­té­sé­ben mu­tat­ko­zó hi­á­nyos­sá­go­kat. Lát­juk a köz­le­ke­dés va­la­men­­nyi ága­za­tá­ban meg­le­vő fo­gya­té­kos­sá­go­kat. Lát­juk, hogy mi­lyen az arány­ta­lan­ság akö­zött, amit a péz­ügy­i­gaz­ga­tó­ság meg­kö­ve­tel tő­lünk és amit jut­tat ne­künk, lát­juk a ter­me­lés­zer­ve­zés­ben és a szlo­vák em­ber­ről va­ló gon­dos­ko­dás­ban ke­let­ke­zett hé­za­go­kat, lett lé­gyen szó föld­mű­ve­lő­ről, ipa­ros­ról, gyá­ri mun­kás­ról vagy iro­dai tiszt­vi­se­lő­ről” (Hodža 1934/VII.:396). Hodža te­hát Szlo­vá­kia gaz­da­sá­gi prob­lé­má­i­nak ere­den­dő oka­it nem az ál­lam­jo­gi egyen­lőt­len hely­zet­ben lát­ta, ha­nem csak ma­gá­ban a gaz­da­sá­gi-po­li­ti­kai szfé­rá­ban, az ál­lam­nak a jobb fej­lő­dé­si és vál­lal­ko­zá­si le­he­tő­sé­gek meg­te­rem­té­se irán­ti nem ki­elé­gí­tő igye­ke­ze­té­ben, Szlo­vá­kia jobb ver­seny­hely­zet­be ho­zá­sa irán­ti kö­zöm­bös­ség­ben. Ugyan­ak­kor az is vi­lá­gos volt szá­má­ra, hogy a gaz­da­sá­gi fej­lett­ség szín­vo­na­lá­ban a két or­szág­rész kö­zött meg­le­vő kü­lönb­sé­gek az el­té­rő tör­té­nel­mi fej­lő­dés­ből is adód­nak, ami az egyes ré­gi­ók sa­já­tos gaz­da­sá­gi kö­rül­mé­nye­i­ben és szük­ség­le­te­i­ben jut ki­fe­je­zés­re. Ezért a meg­ol­dá­si le­he­tő­sé­ge­ket nem­csak po­li­ti­kai kér­dés­ként, ha­nem tu­do­má­nyos prob­lé­ma­ként is ke­zel­te és szlo­vá­ki­ai re­gi­o­ná­lis in­té­zet lét­re­ho­zá­sát szor­gal­maz­ta, amely Szlo­vá­kia fej­lő­dé­si elő­fel­té­te­le­i­nek, trend­je­i­nek és szük­ség­le­te­i­nek a tu­do­má­nyos vizs­gá­la­tát te­kin­tet­te vol­na fel­ada­tá­nak. Lát­ni kell vi­szont, hogy a Hodža-féle szlo­vák regi­o­na­liz­mus­ra jel­lem­ző volt: bi­zo­nyos mér­té­kig olyan att­ri­bú­tu­mo­kat is tu­laj­do­ní­tot­tak ne­ki, ame­lyek már ob­jek­tí­ve meg­ha­lad­ták a regi­o­na­liz­mus ke­re­te­it, le­he­tő­sé­ge­it és a szlo­vá­ki­ai gaz­da­sá­gi prob­lé­mák meg­ol­dá­sá­ra gya­ko­rolt ha­tá­sát. Ezek tu­laj­don­kép­pen az ob­jek­tí­ve adott szlo­vák nem­ze­ti önál­ló­ság tu­do­má­sul­vé­tel­ének el­uta­sí­tá­sá­ból, a szlo­vák nem­ze­ti-po­li­ti­kai kö­zeg tény­le­ges meg­lé­té­ből adód­tak. An­nak el­le­né­re, hogy Hodžá­nak meg­volt a szlo­vák nem­ze­ti lét irán­ti em­pá­ti­á­ja – igaz an­nak is­mér­ve­it lé­lek­ta­ni sa­já­tos­sá­gok­ra szű­kít­ve –, a szlo­vák regi­o­na­liz­mus­nak még­is csu­pán a Dél- és Kelet-Csehország, il­let­ve Mor­va­or­szág kö­zöt­ti kü­lönb­sé­gek­hez ha­son­ló jel­lem­je­gye­ket tu­laj­do­ní­tott. Szlo­vá­ki­át il­le­tő­en a kü­lönb­sé­ge­ket csu­pán azok mély­sé­gé­ben lát­ta. A szlo­vák regi­o­na­liz­mus prog­ram­má öt­vö­zé­se ma­gá­ban fog­lal­ta a vas­úti díj­sza­bás re­form­ját, az adók és az ál­la­mi meg­ren­de­lé­sek dif­fe­ren­ci­ált meg­sza­bá­sát, a szlo­vák fa­fel­dol­go­zó ipar ren­ta­bi­li­tá­sá­nak vis­­sza­ál­lí­tá­sát, az ál­lam­igaz­ga­tás­ban mu­tat­ko­zó cent­ra­lis­ta-bü­rok­ra­ti­kus mód­sze­rek fel­szá­mo­lá­sát, te­hát a hú­szas évek­ből szár­ma­zó, de ek­ko­ra már éle­seb­ben körvo­na­la­zó­dó prog­ram­bá­zis­ra épül­ve. A szlo­vák regi­o­na­liz­mus Hodža fel­fo­gá­sá­ban bi­zo­nyos elő­re­lé­pés ki­in­du­ló­pont­já­vá vált azon az ál­ta­la kép­vi­selt ál­la­mi-nem­ze­ti egy­ség­re épü­lő prog­ra­mon be­lül, mely Szlo­vá­kia már em­lí­tett egyen­jo­gú kor­mány­za­ti rész­vé­tel­ét kö­ve­tel­te a szlo­vák ak­ti­viz­mus kön­tö­sé­ben. Mind­ez egyet je­len­tett Szlo­vá­kia szük­ség­le­te­i­nek ki­fe­je­zés­re jut­ta­tá­sá­val, a kor­mány­ha­tal­mon be­lü­li szlo­vák be­fo­lyás és rész­vé­tel fo­ko­zá­sa út­ján. Ez irány­ban kí­sér­le­tet tett a ¾udá­kok ér­de­kelt­té té­te­lé­re is a „szlo­vák kor­mány­zó­ké­pes­ség” ér­vé­nye­sí­té­sé­ben (Hodža 1934/VII.:254–262; Zube­rec 1979).
Míg a hú­szas évek­ben Szlo­vá­kia geo­po­li­ti­kai je­len­tő­sé­gét hang­sú­lyo­zó fej­te­ge­té­sek­nek a bel­po­li­ti­kai in­dí­té­kai Hodžá­nál jó­részt pub­li­cisz­ti­kai-ver­bá­lis jel­le­get kap­tak, a szlo­vák regi­o­na­liz­mus és ak­ti­viz­mus kap­csán a cseh­szlo­vák egy­más­ra utalt­sá­gon nyug­vó „szlo­vák kor­mány­za­ti egyen­jo­gú­ság” kö­ve­te­lé­sé­ben már a po­li­ti­kai té­nye­zők ját­szot­tak meg­ha­tá­ro­zó sze­re­pet. Mi­köz­ben a nem­zet­kö­zi ös­­sze­füg­gé­sek köz­vet­len bel­po­li­ti­kai ki­ha­tá­suk ré­vén ve­tőd­tek fel. Mind­ez már Hodža ke­rek, át­fo­gó geo­po­li­ti­kai kon­cep­ci­ó­já­nak pub­li­ká­lá­sa után ki­fe­je­zés­re ju­tott, ami­kor is 1931 jú­ni­u­sá­ban be­kap­cso­ló­dott a Nový svet cí­mű fo­lyó­irat an­két­já­ba. Cik­ké­ben, mely a Szlo­vá­kia nem csak hogy nem lesz, de nem is le­het és nem is lesz a köz­tár­sa­ság ha­mu­pi­pő­ké­je (Hodža 1934/VII.:226–230) cím­mel je­lent meg, Hodža rend­kí­vül éles hang­vé­tel­lel szá­llt sík­ra an­nak a fel­is­me­rés­nek a tu­da­ti ha­tó­erő­vé vá­lá­sá­ért hogy: „Ha Szlo­vá­ki­át bár­ki kel­lő ki­te­kin­tés vagy tá­jé­ko­zott­ság hi­á­nyá­ban bár­mi­képp meg­rö­vi­dí­ti, olyan nél­kü­löz­he­tet­len pil­lé­re­ket rom­bol­na le ve­le, ame­lye­ken az ál­lam és an­nak füg­get­len­sé­ge nyug­szik” (Hodža 1934/VII.:230). Hodža po­li­ti­kai he­vü­le­te az oszt­rák–né­met vám­unió elő­ké­szü­le­te­i­ből le­vont kö­vet­kez­te­té­sek­ből táp­lál­ko­zott, mint­hogy azt az Ansch­luss­hoz ve­ze­tő lép­cső­fok­nak te­kin­tet­te. En­nek kap­csán lá­tott al­kal­mat an­nak le­szö­ge­zé­sé­re, hogy „Szlo­vá­kia a Mor­va fo­lyó­tól a Fel­ső-Ti­szá­ig ál­la­munk­nak min­den bi­zon­­nyal arány­ta­la­nul ked­ve­zőbb po­zí­ci­ót biz­to­sít az Anschlus­sal szem­ben, ah­hoz ké­pest, amit ön­ma­guk­ban a tör­té­nel­mi or­szág­ré­szek nyújt­hat­ná­nak” (Hodža 1934/VII.:228–229). Fel­fo­gá­sá­ban a Du­ná­nak mint Cseh­szlo­vá­kia geo­po­li­ti­kai bá­zi­sá­nak je­len­tő­sé­ge már konk­ré­tab­ban körvonalozódott, ab­ból adó­dó­an, hogy a fo­lyam kö­zép­ső sza­ka­szát be­ta­goz­ta ama kö­zép-eu­ró­pai kor­ri­dor köz­vet­len al­ko­tó­ré­szei kö­zé. Ily mó­don a Du­na a ma­ga hát­te­ré­vel olyan té­nye­ző sze­rep­kö­ré­be ke­rült, mely­nek gra­vi­tá­ci­ós ere­je egyen­le­te­sen ér­vé­nye­sül min­den irány­ban, meg­sza­ba­dít­va a füg­gő hely­ze­tet te­rem­tő né­met be­fo­lyás­tól. „A tör­té­nel­mi or­szág­ré­szek fo­lyó­ik fo­lyás­irá­nya kö­vet­kez­té­ben Né­met­or­szág­gal szem­be­ni or­ga­ni­kus föld­raj­zi és köz­le­ke­dé­si füg­gő hely­zet­re len­né­nek utal­va” – hang­sú­lyoz­ta Hodža. A Du­na be­ta­go­zá­sa a kö­zép-eu­ró­pai kor­ri­dor­ba meg­hat­vá­nyoz­ta an­nak az ér­ve­lés­nek a ha­tó­ere­jét, mi­sze­rint Szlo­vá­kia föld­raj­zi hely­ze­te ala­poz­za meg Cseh­szlo­vá­ki­á­nak „az egész új Kö­zép-Eu­ró­pá­val” va­ló együ­vé tar­to­zá­sát, kö­tő­dé­sét és ös­­sze­fo­gá­sát.
A kö­zép-eu­ró­pai geo­po­li­ti­kai tér­ség funk­ci­o­ná­lis ér­vé­nyé­nek a né­met be­fo­lyás el­len­sú­lyo­zá­sá­ra tör­té­nő össz­pon­to­sí­tá­sa és Szlo­vá­kia je­len­tő­sé­gé­nek a cseh­szlo­vák po­zí­ci­ók szem­pont­já­ból ki­in­du­ló hang­sú­lyo­zá­sa Hodža po­li­ti­kai-pub­li­cisz­ti­kai te­vé­keny­sé­gé­ben Hit­ler né­met­or­szá­gi ha­ta­lom­ra ju­tá­sa után kez­dett erő­tel­jes­sé vál­ni. Edvard Beneš ré­szé­ről 1933 vé­gén olyan ki­je­len­tés hang­zott el, mely ön­ma­gá­ban is rend­kí­vü­li ösz­tön­zést adott Hodža szá­má­ra ér­ve­lé­se ro­ha­mos, Szlo­vá­kia geo­po­li­ti­kai je­len­tő­sé­gé­vel át­ha­tott po­li­ti­kai ha­tó­anyag­gal va­ló te­lí­tő­dé­sé­hez, ami egyút­tal le­he­tő­sé­get nyúj­tott a po­li­ti­kai ké­szen­lét és a kon­cep­ci­o­ná­lis gon­dol­ko­dás öt­vö­zé­sé­re ké­pes rá­ter­mett­sé­gé­nek de­monst­rá­lá­sá­ra is.

A nem­zet­kö­zi és a bel­po­li­ti­kai fej­le­mé­nyek ha­tá­sá­ra Beneš 1933. de­cem­ber 8-án Besz­ter­ce­bá­nyán ki­emel­te Szlo­vá­kia kü­lön­le­ges, élő híd­hoz ha­son­lí­tott nem­zet­kö­zi sze­re­pét, mely az egész or­szág szá­má­ra fel­be­csül­he­tet­len kul­tu­rá­lis és gaz­da­sá­gi le­he­tő­sé­ge­ket biz­to­sít. To­váb­bá le­szö­gez­te, hogy Szlo­vá­kia és Kár­pát­al­ja (az ak­ko­ri Pod­kar­pat­ská Rus) nél­kül „nem lé­tez­het­ne a kis­an­tant és an­nak kö­zép-eu­ró­pai po­li­ti­ká­ja” (Hodža 1934/VII.:270). Milan Hodža két nap­pal ké­sőbb Besz­ter­ce­bá­nya vá­ro­sá­nak és a Mati­ca slo­ven­ská vá­ro­si bi­zott­sá­gá­nak meg­hí­vá­sá­ra úgy­szin­tén be­szé­det tar­tott, amely­ben – lá­to­ga­tá­sá­nak jel­le­gé­re va­ló te­kin­tet­tel – a cseh–szlo­vák kap­cso­la­tok kul­tu­rá­lis szfé­rá­já­ban igye­ke­zett ka­pasz­ko­dót és el­ru­gasz­ko­dá­si le­he­tő­sé­get te­rem­te­ni kon­cep­ci­ó­já­nak ki­fej­té­sé­hez. A cseh és szlo­vák nem­ze­ti al­kat kö­zöt­ti, tör­té­nel­mi­leg de­ter­mi­nált el­té­ré­sek­re, a cseh és szlo­vák kö­zös­ség sa­já­tos er­köl­csi egy­sé­gé­re, az egy­sé­ges cseh­szlo­vák nem­ze­ten be­lü­li két (ál­ta­la sa­já­to­san értelmeztett) na­ci­o­na­liz­mus­ra irá­nyí­tot­ta a fi­gyel­met. Be­szé­dé­ben a cseh ra­ci­o­na­liz­must meg a szlo­vák ro­man­ti­kus és emo­ci­o­ná­lis be­ál­lí­tott­sá­got in­teg­rá­ló szel­le­mi ki­egye­zés mel­lett fog­lalt ál­lást. En­nek a fo­lya­mat­nak az ér­vé­nyét, ame­lyet per­sze a nem­zet és a na­ci­o­na­liz­mus ál­ta­la kép­vi­selt, konst­ru­ált ele­mek je­gye­it ma­gán vi­se­lő kon­cep­ci­ó­ból ere­dez­te­tett, az­zal tá­masz­tot­ta alá, hogy ös­­sze­ha­son­lí­tást tett az olasz és fran­cia nem­ze­ti kö­zös­sé­gen be­lü­li tör­té­ne­ti­leg ki­ala­kult kul­tu­rá­lis-szel­le­mi ré­teg­ző­dés­sel. A va­ló­ság­ban itt azon­ban már olyan fe­no­mén­ről volt szó, je­le­sül az önál­ló nem­ze­tek, te­hát a cse­hek és szlo­vá­kok kö­ze­le­dé­sé­ről, ami re­á­lis lé­tük­ben, nem pe­dig a Hodža ál­ta­li ide­o­ló­gi­ai le­ké­pe­zés­ben ment vég­be. Ugyan­ak­kor Hodža a cseh­szlo­vák szin­té­zis­nek – eme kul­tu­rá­lis-szel­le­mi tar­to­mány ke­re­tei kö­zöt­ti – szor­gal­ma­zá­sá­ban is ta­lált ka­pasz­ko­dó­kat a cseh–szlo­vák kap­cso­la­tok egyen­ér­té­kű köl­csö­nös­sé­gé­nek hang­sú­lyo­zá­sá­hoz, ami­kor óva in­tett: a cseh em­ber nem gon­dol­kod­hat oly mó­don, hogy „a cseh­szlo­vák ci­vi­li­zá­ció és kul­tú­ra, amely­nek le­he­tő­sé­gei a há­bo­rú után ke­rül­tek hoz­zánk kö­zel, egyet je­lent a cseh kul­túr­vi­lág­nak a Po­zsony és Ung­vár kö­zöt­ti tér­ség­re tör­té­nő ki­ter­jesz­té­sé­vel. Ez té­ve­dés, mert Szlo­vá­ki­á­ban van ha­zai kul­tú­ra is”. Te­hát fel­lé­pett a kul­tú­ra cent­ra­li­zá­lá­sa el­len, Szlo­vá­kia kul­tu­rá­lis le­he­tő­sé­ge­i­nek olyan szint­re jut­ta­tá­sá­ért, hogy „a cseh­szlo­vák kö­zös ház­tar­tás egyen­ér­té­kű és ér­té­kes ele­me le­hes­sen” (Hodža1934/VII.:278).
Ez a gon­do­lat­me­net olyan ér­te­lem­ben ér­de­mel fi­gyel­met, mint an­nak a ké­pes­ség­nek az is­mer­te­tő­je­gye, amely le­he­tő­vé te­szi Hodža szá­má­ra ön­nön mind ki­ér­le­lő­dőbb na­ci­o­na­liz­mus fel­fo­gá­sá­nak egyes meg­nyil­vá­nu­lá­sai kö­zöt­ti szu­ve­rén, a gaz­da­sá­gi vál­ság éve­i­nek fel­tét­ele­i­hez iga­zo­dó köz­le­ke­dést. Hodža kü­lön cseh és szlo­vák na­ci­o­na­liz­mus meg­lét­ét csak a kul­tu­rá­lis, ide­o­ló­gi­ai, gaz­da­sá­gi és szo­ci­á­lis szfé­rá­ban is­merte el, s meg­kü­lön­böz­tet­te, po­li­ti­kai sí­kon a kö­zös cseh­szlo­vák na­ci­o­na­liz­mus­tól. Fej­te­ge­té­sei ab­ba a posz­tu­lá­tum­ba tor­kol­lot­tak, hogy a na­ci­o­na­liz­mus nem le­het „po­li­ti­kai jel­le­gű ab­ban az ér­te­lem­ben, hogy va­la­ki is kö­zü­lünk a mi Szlo­vá­ki­ánk­ból kü­lön­ál­ló önál­ló nem­ze­tet kí­ván­na te­rem­te­ni /…/ önál­ló szlo­vák po­li­ti­kai nem­ze­tet akar­na lét­re­hoz­ni, te­hát önál­ló szlo­vák ál­la­mot ki­ala­kí­ta­ni. /…/ Ne­künk a cseh­szlo­vák ál­lam­mal adott tör­té­nel­mi va­ló­ság­ként kell és így is fo­gunk szá­mol­ni” (Hodža 1934/VII.:283). Hodža a szlo­vák szu­ve­re­ni­tás­ra és az önál­ló ál­la­mi­ság­ra úgy te­kin­tett, hogy az „já­ték a tűz­zel”, ami elő­hív­ja az el­ért cseh­szlo­vák ál­la­mi­ság el­vesz­té­sé­nek ré­mét. A cseh­szlo­vák ál­la­mi­ság biz­to­sí­té­kát a köl­csö­nös, mind cseh, mind szlo­vák rész­ről meg­nyil­vá­nu­ló, az uni­tá­ri­us ál­lam fenn­tar­tá­sa és a nem­ze­ti-po­li­ti­kai egy­ség el­mé­lyí­té­se irán­ti ér­dek­ben lát­ta. Ez­alatt az ál­la­mi-po­li­ti­kai egy­ség­ben ki­fe­je­zés­re ju­tó szin­té­zis ki­ala­ku­lá­sa fe­lé ve­ze­tő fo­lya­ma­tot ér­tett, mi­köz­ben az egy­sé­ges cseh­szlo­vák po­li­ti­kai nem­zet fel­tét­elei kö­zé so­rol­ta az olyan ér­te­lem­ben vett cseh–szlo­vák ki­egye­zést, hogy az ma­gá­ban fog­lal­ja az em­lí­tett gaz­da­sá­gi és pszihológiai-kulturális kü­lönb­sé­gek­nek a regi­o­na­liz­mus és a szlo­vák ak­ti­viz­mus ré­vén meg­va­ló­su­ló ki­küsz­öbö­lé­sét.
Beneš be­szé­dé­ben, il­let­ve an­nak po­li­ti­kai han­golt­sá­gá­ban Hodža hát­sze­let ér­zett ah­hoz, hogy for­du­lat­ként hir­des­se a cseh­szlo­vák egy­más­ra­utalt­ság er­köl­csi-ér­zel­mi alap­ja­i­nak túl­lé­pé­sét, va­la­mint a po­li­ti­kai nem­zet­egy­ség „be­te­tő­zé­se” irán­ti, mind­két ol­dal­ról je­lent­ke­ző aka­rat alá­tá­masz­tá­sá­nak fon­tos­sá­gát. Sze­rin­te ez egyet je­len­tett va­ló­sá­gos, te­hát kéz­zel­fog­ha­tó, és nem va­la­mi abszt­rakt kö­ve­te­lé­sek tel­je­sí­té­sé­vel, ar­ra össz­pon­to­sít­va azo­kat, hogy elő­se­gít­sék az em­lí­tett ér­dek­kö­zös­ség­nek és szim­bi­ó­zis­nak az óhaj­tott tár­sa­dal­mi ha­tó­erő­vé vál­tá­sát. Épp eb­ben az ös­­sze­füg­gés­ben nyert új, im­már tár­sa­dal­mi­lag is szá­mot­te­vő hang­sú­lyo­kat Hodžá­nak Szlo­vá­kia geo­po­li­ti­kai je­len­tő­sé­gé­vel kap­cso­la­tos, a cseh­szlo­vák ál­lam élet­ké­pes­sé­gé­nek bi­zo­nyí­tá­sá­ra ki­éle­zett té­zi­se. Fel­hív­ta a fi­gyel­met ar­ra, hogy „új ve­szély je­lent­ke­zik. Nem há­bo­rús, ha­nem a cseh elem gaz­da­sá­gi, kul­tu­rá­lis és mo­rá­lis füg­gés­be ke­rü­lé­sé­nek a ve­szé­lye, ame­lyet a né­met­or­szá­gi fej­le­mé­nyek hoz­hat­nak ma­guk­kal. Most már azok is, akik mind­ed­dig Szlo­vá­ki­á­ra egy­faj­ta kö­zö­nyös­ség­gel te­kin­tet­tek, rá­éb­red­nek, hogy ugyan­csak hasz­nos a Du­nát és egész Szlo­vá­ki­át ma­gá­ban fog­la­ló te­rü­le­ti egy­ség” (Hodža 1934/VII.:284–285). Hodža a kül­ügy­mi­nisz­ter be­szé­dét eme sa­ját né­ze­té­nek iga­zo­lá­sa­ként mi­nő­sí­tet­te. Ugyan­ak­kor je­lez­te a cseh–szlo­vák vi­szony­ban ural­ko­dó bel­ső ál­la­po­tok és a cseh­szlo­vák ál­lam kö­zép-eu­ró­pai po­zí­ci­ói kö­zöt­ti ös­­sze­füg­gé­se­ket, ami­re már a hú­szas évek ele­jén fel­hív­ta a fi­gyel­met. „Ab­ban a pil­la­nat­ban, amint nyil­ván­va­ló­vá vá­lik, hogy Cseh­or­szág­nak is szük­sé­ge van Szlo­vá­ki­á­ra, már egy sí­nen és együtt va­gyunk az egész Kö­zép-Eu­ró­pá­ban, és ilyen alap­ál­lás­ból Szlo­vá­kia az egész Cseh­szlo­vák Köz­tár­sa­ság gyám­kö­ve” (Hodža 1934/VII.:285). En­nek a „cre­dó”-nak a szel­le­mé­ben szó­lí­tot­ta fel a szlo­vá­ko­kat, hogy le­gye­nek tu­da­tá­ban sa­ját, az ál­lam szem­pot­já­ból be­töl­tött fon­tos­sá­guk­nak, és eb­ben a szel­lem­ben fo­koz­zák a cseh or­szág­ré­szek kul­tu­rá­lis szín­vo­na­lá­nak el­éré­sé­re irá­nyu­ló igye­ke­ze­tü­ket. Te­hát vé­gül is Hodža geo­po­li­ti­kai ér­ve­lé­se a szlo­vák ak­ti­viz­mus szor­gal­ma­zá­sát szol­gál­ta.
A bel- és kül­po­li­ti­kai as­pek­tu­sok­nak Szlo­vá­kia geo­po­li­ti­kai je­len­tő­sé­gét ki­tá­gí­tó és el­mé­lyí­tő öt­vö­zé­sét Hodža két, 1934 má­ju­sá­ban a Prí­tom­nos klub­já­ban és a Po­li­ti­kai Tu­do­má­nyok Sza­bad­egye­te­mén (Svobodna škola nauk politických) tar­tott elő­adá­sá­ban ös­­sze­gez­te.
A klub­be­li elő­adá­sá­ban a té­zi­sét ér­ve­lő-ok­fej­tő, a szlo­vá­ki­ai auto­no­miz­mus el­len irá­nyu­ló kö­zeg­be ágyaz­ta (Hodža 1997:183–188). Nyil­ván nem volt vé­let­len, hogy a ké­sőbb pub­li­ká­lás­ra is ke­rült elő­adá­sá­nak be­ve­ze­tő­jé­ben meg­le­pő nyílt­ság­gal is­mer­te be: a cseh­szlo­vák egy­ség gon­do­la­ta – a sa­ját inno­vált kon­cep­ci­ó­ját, te­hát a cseh­szlo­vák nem­ze­ti-po­li­ti­kai egy­sé­get ért­ve alat­ta – szel­le­mi konst­ruk­ció, mely ap­ri­o­risz­ti­kus elő­fel­té­te­le­zés­ből in­dul ki. Mind­ez nyil­ván­va­ló­an ar­ra szol­gált, hogy az au­to­nó­mia­kö­ve­tel­mény ge­ne­zi­sét ál­lam­jo­gi sík­ról el­te­rel­ve ide­o­ló­giai kép­ződ­mény­ként ál­lít­has­sa be. Eköz­ben Hodža gon­do­lat­me­ne­te ar­ra irá­nyult, hogy a cseh–szlo­vák ki­egyen­lí­tő­dés­nek a szlo­vák regi­o­na­liz­mus és ak­ti­viz­mus ré­vén szor­gal­ma­zott mód­sze­re­it és esz­kö­ze­it bi­zo­nyos fo­kig ar­ra a szint­re vi­gye, ahol azok, mint az ál­la­mi-po­li­ti­kai nem­zet­egy­ség att­ri­bú­tu­mai szin­te azo­nos­nak tűn­je­nek az au­to­nó­mia­tö­rek­vé­sek­ből fa­ka­dó egyes szo­ci­á­lis-po­li­ti­kai in­téz­ke­dé­sek­kel és lé­pé­sek­kel. „Ma­ga az auto­no­miz­mus nem re­ked­het meg sem a ta­ga­dó el­len­zé­ki­ség­ben, sem a tár­sa­dal­mi élet­ből va­ló ki­re­kesz­tett­ség­ben: ami ben­ne szín­tisz­ta és re­á­lis, hadd ér­vé­nye­sül­jön po­zi­tív po­li­ti­ka­ként a kö­zös ál­lam egé­szé­ben, mert Cseh­szlo­vá­kia és a cseh­szlo­vák po­li­ti­kai egy­ség nél­kül Szlo­vá­kia sem lé­tez­ne” (Hodža 1997:188).
Az auto­no­mis­ta ten­den­ci­á­kat az „ina­dek­vát” el­mé­le­ti-gno­sze­o­ló­gi­ai gyö­ke­rek­ből ere­dez­tet­te, ame­lyek szá­má­ra táp­ta­lajt te­rem­tett a cseh és szlo­vák nem­zet­tu­dat ki­ala­ku­lá­sá­nak pszi­cho­ló­gi­ai sa­já­tos­sá­ga­it le­be­csü­lő szem­lé­let. Ez irány­ban tu­laj­don­kép­pen kö­tő­dött a Cseh­szlo­vák Köz­tár­sa­ság lét­re­jöt­té­től meg­sza­kí­tás nél­kül han­goz­ta­tott kon­cep­ci­ó­já­hoz, a Cseh­szlo­vák szét­vá­lás cí­mű köny­vé­nek szel­le­mé­ben. A meg­ha­tá­ro­zó gon­do­la­ti tá­maszt azon­ban a há­bo­rú előt­ti nacio­na­liz­mus­fel­fo­gás ál­ta­la esz­kö­zölt át­ala­ku­lá­sá­ból ki­in­du­ló kon­cep­ció je­len­tet­te, amely alatt a na­ci­o­na­liz­mus át­vál­to­zá­sát, il­let­ve konst­ruk­tív fe­no­mén­ba tör­té­nő át­lé­nye­gí­té­sé­nek bo­nyo­lult­sá­gát kel­lett ér­te­ni. Az auto­no­miz­mus ge­ne­zi­sé­re vo­nat­ko­zó szem­lé­let ak­tu­a­li­zá­ló át­ü­tő ere­je ugyan­ak­kor ab­ban a konf­ron­tá­ci­ó­ban rej­lett, ahogy a cseh­szlo­vák ál­la­mi-po­li­ti­kai nem­zet­tel azo­no­sí­tott ál­la­mi szu­ve­re­ni­tást éle­sen szem­be­ál­lí­tot­ta az auto­no­mis­ta ten­den­ci­ák ál­ta­la ér­tel­me­zett ál­lam­jo­gi ös­­sze­füg­gé­se­i­vel és kö­vet­kez­mé­nye­i­vel.
Hodža az auto­no­miz­must ka­te­go­ri­zál­ta: két ra­di­ká­lis „el­mé­let”-et (ezt a meg­je­lö­lést hasz­nál­ta elő­adá­sá­ban) különböztet­tett meg, s el­kü­lö­ní­tet­te azo­kat „az egy­sé­ges cseh­szlo­vák ál­la­mi szu­ve­re­ni­tás” égi­sze alatt és je­gyé­ben je­lent­ke­ző au­to­nó­mia­kö­ve­te­lés­től. A leg­ra­di­ká­li­sabb­nak a szlo­vák szu­ve­re­ni­tás hir­de­té­sét tar­tot­ta, a má­so­di­kat vi­szont „tabula rasá”-nak te­kin­tet­te, amely­nek hí­vei – aki­ket új­szlo­vá­kok­nak ne­ve­zett – sze­rin­te el­ve­tik a foly­to­nos­sá­got a for­du­lat előt­ti szlo­vák tör­té­ne­lem­mel. En­nek az osz­tá­lyo­zás­nak a hát­te­ré­ben Hodžá­nak az a fel­fo­gá­sa hú­zó­dott meg, hogy a tár­sa­dal­mi cso­por­tok, te­hát a nem­ze­ti kö­zös­sé­gek ös­­sze­tar­tá­sa a körny­ező tár­sa­dal­mi kö­zeg nyo­má­sá­ra jön lét­re. Eb­ből adó­dott a na­ci­o­na­liz­mus fej­lő­dé­si fá­zi­sai kö­zöt­ti, va­gyis a nem­zet­tu­dat for­má­ló­dá­sán be­lü­li kü­lönb­ség­té­tel. Eme hi­po­te­ti­kus fej­te­ge­tés ér­tel­mé­ben a cse­hek már a há­bo­rú előtt el­ju­tot­tak a nem­zet­fej­lő­dés be­te­tő­zé­sé­hez, az oszt­rák cent­ra­liz­mus­sal foly­ta­tott küz­de­lem­ben, és így a cseh nem­ze­ti ön­tu­dat ké­pes­sé vált ar­ra, hogy egye­te­mes nem­ze­ti mé­re­tek­ben be­tölt­se a konst­ruk­tív na­ci­o­na­liz­mus sze­re­pét. A szlo­vák na­ci­o­na­lis­ta el­len­ál­lás vi­szont Hodža sze­rint nem ér­te el a te­tő­fo­kát ma­ra­dék­ta­la­nul. „Mint­hogy a ma­gyar ál­lam már meg­szűnt a szlo­vák nem­ze­ti ön­tu­dat köz­ve­tett ösz­tön­ző­je­ként hat­ni, s az új­szlo­vá­kok nem­ze­ti tu­da­tá­nak – akik­nél ez még kol­lek­tí­ve nem ju­tott el a kel­lő szint­re – más kö­zös­ség­re kel­lett rá­vet­nie ma­gát, amel­­lyel szem­ben nem ala­kít­ha­tott ki rög­vest po­zi­tív vi­szonyt, s amely­től tar­tott ta­lán kon­ku­ren­ci­a­o­kok mi­att is. A nem­ze­ti ön­tu­dat az új­szlo­vá­kok ma­ga­tar­tá­sá­ban nem ol­vadt egy­be, tel­jes össz­han­got te­remt­ve. En­nek a szo­ci­o­ló­gi­ai tör­vény­nek a ha­tó­ere­je ha­tá­roz­ta meg az új­szlo­vá­kok egy ré­szé­nek a cse­hek­hez va­ló vi­szo­nyát” – ál­lí­tot­ta elő­adá­sá­ban Hodža (Chme¾ 1997). Cseh ol­da­lon vi­szont eme fej­lő­dé­si fo­ko­zat­el­té­rés kö­vet­kez­mé­nyé­nek te­kin­tet­te a szlo­vá­ki­ai kul­tu­rá­lis és pszi­cho­ló­gi­ai sa­já­tos­sá­gok irán­ti ér­zé­keny­ség hi­á­nyát. „Már ma­ga ez a mód­szer a meg­ne­mér­tés ele­me­it vit­te be a gaz­da­ság és a po­li­ti­ka ber­ke­i­be és az újszlo­vák lel­ki­al­kat­ba. A gaz­da­sá­gi és szo­ci­ál­po­li­ti­ká­ban mu­tat­ko­zó fo­gya­té­kos­sá­gok és be­avat­ko­zá­sok foly­tán ez az egyet nem ér­tés fo­ko­zó­dott és gyak­ran bi­zal­mat­lan­ság­ba csa­pott át. „Így fo­gant az auto­no­miz­mus és an­nak el­mé­le­te” – bi­zony­gat­ta vé­gül Hodža (Hodža 1997:189). Az ily mó­don meg­vi­lá­gí­tott hely­zet­ből nem ke­vés­bé le­egy­sze­rű­sí­tő és konst­ru­ált ki­utat je­lölt meg: „A szlo­vá­kok­nak is vé­gig kell jár­ni­uk a konst­ruk­tív al­ko­tó­erő ki­bon­ta­koz­ta­tá­sá­nak min­den fej­lő­dé­si sza­ka­szát.” Eh­hez hoz­zá­tet­te: „Ar­ról van szó, hogy ez ne po­li­ti­ka­i­lag fo­gal­ma­zód­jék meg, mert ek­kép­pen va­ló­ban po­li­ti­kai sze­pa­rá­ló­dás­hoz és a szlo­vák nem­ze­ti füg­get­len­ség fe­sze­ge­té­sé­hez ve­zet­ne, ami egy­sze­rű­en kön­­nyel­mű já­ték Szlo­vá­kia fenn­ál­lá­sá­val” (Hodža 1997:186).
Hodža ar­ra irá­nyu­ló igye­ke­ze­te, hogy a szlo­vák au­to­nó­mi­át „át­me­ne­ti” je­len­ség­nek tün­tes­se fel, vé­gül is ah­hoz az ál­lí­tás­hoz ve­ze­tett, hogy az au­to­nó­mia ki­kü­szöböl­he­tő a szlo­vák ér­de­kek „teljeskörű ér­vé­nye­sí­té­sé­vel” az egy­sé­ges cseh­szlo­vák ál­lam és po­li­ti­kai nem­zet ke­re­té­ben. Eb­ben a gon­do­la­ti beá­gy­zot­tság­ban Szlo­vá­kia geo­po­li­ti­kai je­len­tő­sé­gé­nek a kül­po­li­ti­ka geo­po­li­ti­kai alap­ja­ként tör­té­nő hang­sú­lyo­zá­sa – az au­to­nó­mia el­uta­sí­tá­sá­hoz ér­ve­ket szol­gál­tat­va – az ere­den­dő, men­te­ge­tő szán­dé­kot il­le­tő­en ma­gá­nak Szlo­vá­ki­á­nak az ér­de­ké­ben tör­tént.
A má­sik elő­adá­sá­ban az ér­ve­lés irá­nyai és hang­sú­lyai meg­vál­toz­tak. Hodža a „cseh­szlo­vák ház­tar­tás­”-ba vitt szlo­vák ho­za­dék át­fo­gó ki­fej­té­sé­re tö­re­ke­dett, mi­vel – amint le­szö­gez­te – az már csak tör­té­ne­ti okok­nál fog­va is „rész­ben kü­lön­bö­zik és kü­lön­böz­nie is kell mind mi­nő­sé­gi­leg, mind men­­nyi­sé­gi­leg a cseh ho­za­dék­tól” (Hodža 1997:189–201). Hodža lé­nye­gé­ben egy­be­gyűj­töt­te azo­kat az ér­ve­ket, ame­lyek­kel az egész meg­elő­ző idő­szak­ban elő­állt, most vi­szont a nyil­ván­va­ló tel­jes­ség és bel­ső ös­­sze­fo­nó­dás de­monst­rá­lá­sá­ra volt szük­sé­ge, nem­csak a po­li­ti­kai ha­tás ked­vé­ért, ha­nem azok kon­cep­ci­ó­ról ta­nús­ko­dó és bi­zo­nyí­tó ere­jű be­ve­té­se ér­de­ké­ben is. Ami­kor Szlo­vá­kia el­té­rő gaz­da­sá­gi-szo­ci­á­lis szer­ke­ze­té­re, a me­ző­gaz­da­sá­gi la­kos­ság túl­súly­ára mu­ta­tott rá, Szlo­vá­ki­á­nak ipa­ri-me­ző­gaz­da­sá­gi egyen­súly­sze­re­pet tu­laj­do­ní­tott, s az ag­rár­de­mok­rá­ci­á­ról szó­ló kon­cep­ci­ó­já­ból in­dult ki – a nyu­ga­ti, úgy­ne­ve­zett hipe­rin­dus­ztri­a­liz­mus el­len­sú­lyá­nak tart­va azt. Hodža ezt a té­zi­sét gyak­ran elő­hoz­ta már a hú­szas évek­ben. Most vi­szont kü­lön hang­súlyt he­lye­zett ar­ra az ál­lí­tás­ra, hogy ez a szlo­vák ho­za­dék sze­rin­te meg­men­ti Cseh­or­szá­got a nyu­gat-eu­ró­pai „szuperindusztrializmus rák­fe­néi”-től, ama tér­ség „vív­má­nyai”-nak te­kint­ve azo­kat, aho­vá Cseh­or­szág sze­rin­te a ma­ga ci­vi­li­zá­ci­ós fej­lő­dé­sé­vel sok­kal in­kább gra­vi­tál, mint Közép-Európába. Úgy­szin­tén foly­to­nos­ság mu­tat­ko­zott itt Hodža leg­in­kább szo­ci­o­ló­gi­ai-po­li­to­ló­gi­ai és tár­sa­da­lom­lé­lek­ta­ni in­dít­ta­tá­sú gon­do­lat­me­ne­té­vel, ami­kor a cseh men­ta­li­tás­nak és po­li­ti­kai al­kat­nak a cseh ur­ba­niz­mus­ból ki­in­du­ló ra­di­ka­liz­must, Szlo­vá­ki­á­nak pe­dig a rura­liz­mus­sal ös­­sze­fo­nó­dott kon­zer­va­ti­viz­must tu­laj­do­ní­tott. Ezek köl­csö­nös, egy­mást ki­egé­szí­tő mi­vol­tá­ban lát­ta a cseh és szlo­vák együ­vé tar­to­zás bi­zo­nyí­té­kát, oly mér­ték­ben, hogy ha­tá­ro­zott hang­vé­tel­lel jut­tat­ta ki­fe­je­zés­re a té­zi­se vé­del­me­zé­sé­re fel­ké­szült el­tö­kélt­sé­gét: „Hogy az­tán Szlo­vá­kia mint kon­zer­va­tív té­nye­ző előnyt avagy hát­rányt je­lent-e az egész or­szág szá­má­ra, vi­tat­ha­tó, s én ezt a vi­tát vál­la­lom” (Hodža 1997:191). Hodža le­szö­gez­te: a cseh és szlo­vák al­kat egy­mást har­mo­ni­ku­san ki­egé­szí­tő mi­vol­tá­nak elő­fel­té­te­le mind­két al­ko­tó­elem sza­bad szel­le­mi és er­köl­csi gya­ra­po­dá­sa, s eb­ben a te­kin­tet­ben el­osz­lat­ta a szlo­vák kul­túr­na­ci­o­na­liz­mus ve­szé­lye mi­at­ti ag­gá­lyo­kat. Sík­ra­szállt vi­szont e na­ci­o­na­liz­mus ál­lam ál­ta­li gaz­da­sá­gi és po­li­ti­kai sza­bá­lyo­zá­sá­ért. Mind­ezt a már em­lí­tett, a na­ci­o­na­liz­mus több­fá­zi­sú fej­lő­dé­sé­ről szó­ló szo­ci­o­lo­gi­zá­ló kon­cep­ci­ó­já­val in­do­kol­ta, amely sze­rint va­la­men­­nyi „új nép­cso­port­nak vagy nem­zet­tö­re­dék­nek túl kell jut­nia a tá­ma­dó na­ci­o­na­liz­mus, te­hát a par­ti­ku­lá­ris fej­lő­dés fá­zi­sán”. Hodža azt a né­ze­tet val­lot­ta, hogy Szlo­vá­kia a par­ti­ku­lá­ris fej­lő­dés fá­zi­sá­ban le­le­dzik. Eb­ből szár­maz­tat­ta az ilyen ter­mé­sze­tű na­ci­o­na­liz­mus – te­hát az auto­no­miz­mus – fej­lő­dé­sé­ben rej­tőz­kö­dő ama le­he­tő­sé­get, amely ve­szély­be so­dor­hat­ja az ál­lam­egy­sé­get. A cent­ra­liz­mus­tól men­tes gaz­da­sá­gi és kul­tu­rá­lis po­li­ti­ká­ban – a regi­o­na­liz­mus és a szlo­vák ak­ti­viz­mus ré­vén – lát­ta a szlo­vák kul­túr­na­ci­o­na­liz­mus olyan irá­nyú me­der­be te­re­lé­sé­nek az esz­kö­zét, amely az ál­la­mi-po­li­ti­kai egy­ség meg­erő­sí­té­sét szol­gál­ja.
Az egy­ház­po­li­ti­ka te­rén a konszenzuális, ra­ci­o­ná­li­san „irá­nyí­tott” po­li­ti­ka kö­ve­tel­mé­nyét Hodža ös­­sze­kap­csol­hat­ta sze­mé­lyes rész­vé­te­lé­vel ab­ban a szlo­vá­ki­ai in­dít­ta­tá­sú tö­rek­vés­ben, mely a hú­szas évek kö­ze­pén az egy­ház és az ál­lam szét­vá­lasz­tá­sá­ra irá­nyult. Sze­rin­te ez je­len­tős mér­ték­ben hoz­zá­já­rult „a cseh­szlo­vá­ki­ai kul­túr­po­li­ti­kai igé­nyek ki­elé­gí­té­sé­hez”, mint­hogy tör­té­nel­mi okok­nál fog­va a kle­ri­ka­liz­mus­nak mé­lyek vol­tak a gyö­ke­rei Szlo­vá­ki­á­ban.
A na­ci­o­na­liz­mus prob­le­ma­ti­ká­ja Hodža elő­adá­sá­ban szo­ro­san ös­­sze­füg­gött a hú­szas évek kö­ze­pé­re vis­­sza­te­kin­tő gondolatfelépítéssel, mert úgy érez­te, hogy kezd lany­hul­ni, fő­leg a cseh or­szág­ré­szek­ben a na­ci­o­na­liz­mus, a nem­ze­ti-ál­la­mi ér­té­kek­kel szem­be­ni fe­le­lős­ség­tu­da­tot és fe­le­lős­ség­ér­ze­tet ért­ve alat­ta. Sze­rin­te a hú­szas évek kö­ze­pén el­ural­ko­dó pa­ci­fis­ta han­gu­lat, me­lyet a Locar­no utá­ni ál­lam­kö­zi szer­ző­dé­sek egész so­ro­za­ta kö­ve­tett és a Briand–Kellog-paktum 1928 au­gusz­tu­sá­ban tör­tént alá­írá­sá­ban csú­cso­so­dott ki, Cseh­or­szág­ban bi­zo­nyos, a cseh­szlo­vák had­se­reg­gel szem­be­ni kö­zöm­bös­sé­get vál­tott ki. Fel­em­lí­tet­te a „pa­ci­fis­ta ro­man­ti­ka” el­le­ni, a cseh­szlo­vák ál­lam meg­ala­kí­tá­sá­nak 10. év­for­du­ló­já­val kap­cso­la­tos szlo­vá­ki­ai meg­nyil­vá­nu­lá­so­kat, mi­köz­ben érin­tet­te azok kez­de­mé­nye­zé­sé­ben ját­szott sze­mé­lyes sze­re­pét is. Hodža eze­ket az ál­lam vé­del­mét szol­gá­ló, fegy­ve­res fel­ké­szült­sé­get il­le­tő, úgy­mond a dol­gok elé­be­vá­gó szlo­vá­ki­ai re­a­gá­lá­sok­ként mi­nő­sí­tet­te, ami­ko­ris e kér­dés­ben Hit­ler ha­ta­lom­ra ju­tá­sa után a cseh kö­zeg­ben már vál­to­zás je­lei mutakoztak. Úgy­szin­tén a cseh­szlo­vák ál­la­mi-po­li­ti­kai na­ci­o­na­liz­mus szor­gal­ma­zá­sá­ban vál­lalt „orosz­lán­rész­”-ként ér­té­kel­te az ir­re­den­ta ve­szél­­lyel szem­be­ni szlo­vá­ki­ai meg­nyi­lat­ko­zá­so­kat is.

A hon­vé­de­lem kér­dé­sé­nek be­so­ro­lá­sa a szlo­vák ho­za­dék komp­le­xu­má­ba be­le­ve­tült Szlo­vá­kia je­len­tő­sé­gé­nek geo­po­li­ti­kai szem­pon­tú ér­tel­me­zé­sé­be is. Ma­gá­nak a geo­po­li­ti­ká­nak a fo­gal­ma Hodža fel­fo­gá­sá­ban tá­gabb di­men­zi­ó­kat nyert, ame­lyek elő­adá­sá­nak összef­üggés­szá­lai kö­zött meg­ha­lad­ták a föld­raj­zi adott­sá­gok gaz­da­sá­gi-köz­le­ke­dé­si ha­tó­ere­jé­nek po­li­ti­kai ki­su­gár­zá­sát. Hodža fej­te­ge­té­se éle­sebb fény­be ál­lí­tot­ta Cseh­or­szág­nak a Szlo­vá­kia ál­tal biz­to­sí­tott kö­tő­dé­sét Kö­zép-Eu­ró­pá­hoz, érzék­le­te­te­seb­bé té­ve ezt az ös­­sze­füg­gést, mint meg­elő­ző tag­la­lá­sa­i­ban. Meg­je­lent a Szlo­vá­kia geo­po­li­ti­kai sze­re­pé­nek ki­fe­je­zet­ten biz­ton­ság­po­li­ti­kai vo­nat­ko­zá­sa­i­ra he­lye­zett köz­vet­len hang­súly: „csak Szlo­vá­kia ré­vén ada­tik meg a cseh nem­zet­nek a köz­vet­len te­rü­le­ti kap­cso­ló­dás a ma­gá­tól ér­te­tő­dő és ter­mé­sze­tes po­li­ti­kai ka­to­nai von­zal­mak­hoz és szö­vet­sé­ge­sek­hez”. Eb­ben a meg­fo­gal­ma­zás­ban már ott ér­ző­dött bi­zo­nyos ser­ken­tés az em­lí­tett geo­po­li­ti­kai té­nye­zők­kel va­ló cél­tu­da­tos biz­ton­ság­po­li­ti­kai kal­ku­lá­lás­ra. A meg­elő­ző évek­ben ugyan­is Hodža a kis­an­tant­tal mint a kö­zép-eu­ró­pai tár­sa­dal­mi-ci­vi­li­zá­ci­ós kö­ze­le­dés mag­vá­val kap­cso­la­tos el­gon­do­lá­sa­i­ban a kis­an­tant po­li­ti­kai-ka­to­nai funk­ci­ó­ját szi­lárd adott­ság­nak te­kin­tet­te, és a hang­súlyt az e tér­sé­gen be­lü­li in­teg­rá­ci­ós fo­lya­mat egyéb té­nye­ző­i­nek ki­bon­ta­koz­ta­tá­sá­ra he­lyez­te. Hodža pub­li­ká­lást is meg­ért elő­adá­sa al­fe­je­zet­ének nem vé­let­le­nül ad­ta a kö­vet­ke­ző cí­met: Szlo­vá­kia az or­szág geo­po­li­ti­ká­já­ban. Szlo­vá­kia geo­po­li­ti­kai sze­re­pé­nek ilyen irá­nyú ki­ter­jesz­té­se azon­ban nem nél­kü­löz­te a kö­zép-eu­ró­pai tér­ség­nek a ma­ga egé­szé­ben és át­gon­dolt­sá­gá­ban vá­zolt kö­rül­ha­tá­ro­lá­sát. Eb­ben a te­kin­tet­ben kü­lö­nö­sebb uta­lá­sok nél­kül is el­tért Beneš szem­lé­le­té­től, aki szá­má­ra Szlo­vá­kia je­len­tő­sé­ge in­kább csak kül­po­li­ti­kai as­pek­tust és ös­­sze­te­vőt je­len­tett. Hodža vi­szont, ami­kor az em­lí­tett von­zó­kör­ből nem zár­ta ki Len­gyel­or­szá­got sem, hoz­zá­tet­te: „nem a po­li­ti­ká­ról be­szé­lek, ha­nem Kö­zép-Eu­ró­pá­ról a jö­vő­be­ni ha­tal­mas fej­lő­dés plat­form­ján áll­va. Amen­­nyi­ben azon­ban a jö­vő­be­ni Kö­zép-Eu­ró­pá­ról van szó, amely­nek a kisan­tan­ból ok­vet­le­nül lét­re kell jön­nie, és ha ki­vált­képp a cseh­szlo­vák ál­lam kö­zép-eu­ró­pai ori­en­tá­ci­ó­ja a tét, en­nek elő­fel­té­te­le ép­pen Szlo­vá­kia. Ilyen ér­te­lem­ben lé­pek fel már évek óta” (Hodža 1997:199). Te­hát nem­csak a már lé­te­ző po­li­ti­kai tömb ki­szé­le­sí­té­sé­re gon­dolt, ha­nem a bel­ső­leg sok­ré­tű­en össze­füg­gő kö­zép-eu­ró­pai kép­ződ­mény­re – a már kik­ris­tá­ly­o­sodott geo­po­li­ti­kai kon­cep­ci­ó­já­nak szel­le­mé­ben.
Milan Hodža geo­po­li­ti­kai ér­ve­lé­sé­ben Szlo­vá­kia he­lyé­nek és sze­re­pé­nek hang­sú­lyo­zá­sa azu­tán, hogy 1935 de­cem­be­ré­ben a mi­nisz­ter­el­nö­ki poszt­ra ke­rült, el­vesz­tet­te köz­vet­len bel­po­li­ti­kai in­dí­té­ka­it, ame­lyek a cseh–szlo­vák kap­cso­la­tok­ban meg­le­vő konf­lik­tu­sok­nak és el­len­té­tek­nek, il­let­ve a cseh­szlo­vák ál­lam ér­tel­me­zé­sé­nek be­fo­lyá­so­lá­sát cé­loz­ták. Nem azért mint­ha nem lett vol­na szük­sé­ge to­vább­ra is er­re az esz­köz­re a prá­gai cent­ra­liz­mus­sal szem­ben, de geo­po­li­ti­kai gon­dol­ko­dá­sa köz­vet­len kül­po­li­ti­kai cse­lek­vő­erő­vé lé­pett elő, amely az or­szá­gos ér­de­kek­nek és a kö­zép-eu­ró­pai tér­ség in­teg­rá­ci­ó­ját szor­gal­ma­zó am­bí­ci­ók­nak ren­de­lő­dött alá. Hodža tö­rek­vé­sé­nek konk­rét ez irá­nyú igye­ke­ze­tét, kül­po­li­ti­kai szín­re lé­pé­sét az a pro­jek­tum je­lez­te, mely a tör­té­ne­lem­be sa­ját ne­vét vi­sel­ve vo­nult be. Az emig­rá­ci­ó­ban ki­adott köny­vé­ben ő ma­ga „Du­na-terv”-nek ne­vez­te (Hodža 2004:155, 186).
Hodža ter­ve­ze­te mint prog­ram és kon­cep­ció, jel­le­gét te­kint­ve kül­po­li­ti­kai kez­de­mé­nye­ző erő­ről ta­nús­ko­dott, mi­köz­ben a be­lő­le adó­dó dip­lo­má­ci­ai-prag­ma­ti­kus lé­pé­sek a nem­zet­kö­zi hely­zet ala­ku­lá­sa sze­rint, ah­hoz al­kal­maz­kod­va mó­do­sul­tak. A ter­ve­zet­ben meg­tes­te­sü­lő prog­ram­sze­rű el­kép­ze­lé­sek és tö­rek­vé­sek azon­ban nem­csak a dip­lo­má­ci­ai te­vé­keny­ség szá­má­ra szol­gál­tak ki­in­du­ló­pon­tul, de olyan sík­ba is he­lye­ződ­tek, amely­ben tet­ten ér­he­tő a har­min­cas évek ele­jén pre­zen­tált komp­lex geo­po­li­ti­kai kon­cep­ci­ó­val va­ló foly­to­nos­ság. Ilyen lá­tó­szög­ből Hodža ter­ve­ze­te ér­zé­kel­te­ti geo­po­li­ti­kai kon­cep­ci­ó­ja egyes ös­­sze­te­vő­i­nek a hang­sú­lyo­zá­sá­val, új­ra­fel­ele­ve­ní­té­sé­vel és elő­tér­be he­lye­zé­sé­vel kap­cso­la­tos ama moz­za­na­to­kat, ame­lyek 1936–37-ben a nem­zet­kö­zi hely­zet­ből adód­tak. Mind­azo­nál­tal tük­röz­ték meg­elő­ző geo­po­li­ti­kai té­zi­se­i­nek a to­vább­élé­sé­ben meg­le­vő kö­vet­ke­ze­tes­sé­get is.
Ép­pen ilyen szem­pont­ból ér­de­mel fi­gyel­met Szlo­vá­kia sze­re­pel­te­té­se ab­ban az elő­adá­sá­ban, ame­lyet 1936-ban a Cseh­szlo­vák Me­ző­gaz­da­sá­gi Aka­dé­mia prá­gai ün­ne­pi ülé­sén Kö­zép-eu­ró­pai gon­do­lat cím­mel tar­tott (Vìstnik… 1936:433–437). Nyil­ván nem csak szó­no­ki for­du­lat­nak szán­ta, ami­kor a részt­ve­vő­ket kö­zép-eu­ró­pai „szel­le­mi sé­tá­ra hív­ta a ci­vi­li­zá­ció de­mar­ká­ci­ós vo­na­lá­ra”. Ar­ra az észak- és ke­let-szlo­vá­ki­ai hegy­ség­re gon­dolt, ahol „meg­ej­tő szim­bi­ó­zis”-ban áll­nak egy­más kö­ze­lé­ben a ró­mai ka­to­li­kus és gö­rög ka­to­li­kus temp­lo­mok. To­váb­bá utalt Sá­ros vi­dé­ké­re, ahol min­den hely­ség bi­zony­ság­gal szol­gál mind­két egy­ház­po­li­ti­kai irány­zat af­fi­ni­tá­sá­ról. Em­lí­tést tett Kár­pát­al­já­ról is, ahol a ke­le­ti kul­tú­ra ha­gyo­má­nya­it gö­rög­ke­le­ti temp­lo­mok is gaz­da­gít­ják. Mind­ez is­mert, Hodža ál­tal gyak­ran em­le­ge­tet­tet ele­me volt az ép­pen Cseh­szlo­vá­kia te­rü­le­tén – nyugatról ke­let fe­lé – hú­zó­dó kul­tu­rá­lis-ci­vi­li­zá­ci­ós áram­la­tok ta­lál­ko­zá­sá­val és ös­­sze­ol­va­dá­sá­val ér­ve­lő re­to­ri­ká­nak. Ez­út­tal is szük­sé­gét érez­te, hogy kü­lön is fel­hív­ja a fi­gyel­met rá: ilyen ha­tár­vo­na­lak Len­gyel­or­szág te­rü­le­tén, dé­len Ju­go­szlá­vi­á­ban, Szer­bia és Hor­vát­or­szág kö­zött is ta­lál­ha­tók.
A ci­vi­li­zá­ci­ós ha­gyo­má­nyok kö­zöt­ti ha­tár­meg­vo­nás­ra, ugyan­ak­kor a szim­bi­ó­zis­ra he­lye­zett el­ső­ren­dű hang­súly je­len­tő­sé­ge min­den bi­zon­­nyal Hodža elő­adá­sá­nak egész gon­do­lat­me­ne­té­ből eredt, ame­lyen vé­gig­hú­zó­dott az a szán­dék, hogy geo­po­li­ti­kai kon­cep­ci­ó­ját össz­hang­ba hoz­za kül­po­li­ti­kai ter­ve­ze­té­vel és az an­nak szor­gal­ma­zá­sa so­rán szer­zett kez­de­ti ta­pasz­ta­la­tok­kal. Hodža ter­ve­ze­té­nek prog­ram­cél­ja a kis­an­tant és a ró­mai egyez­mé­nyek­hez tar­to­zó or­szá­gok kö­zöt­ti kö­ze­le­dés­nek a gaz­da­sá­gi együtt­mű­kö­dés szor­gal­ma­zá­sá­val tör­té­nő elő­moz­dí­tá­sa volt. Eb­ben ki­fe­je­zés­re ju­tott a Né­met­or­szág és Orosz­or­szág kö­zöt­ti tér­ség in­teg­rá­ci­ó­já­nak meg­ha­tá­ro­zó gaz­da­sá­gi-po­li­ti­kai ele­me­i­re és po­ten­ci­ál­já­ra rá­ta­pin­tó elem­ző­kész­ség. Ugyan­ak­kor ez le­szá­mo­lás is volt Hodža ko­ráb­bi il­lú­zi­ó­i­val, me­lyek sze­rint a két nagy­ha­ta­lom kö­zöt­ti kö­zép-eu­ró­pai tér­ség ál­la­ma­i­nak ös­­sze­fo­gá­sát a kis­an­tant nö­vek­vő sú­lyá­nál fog­va si­ke­rül el­ér­ni – a tag­ál­la­mai kö­zöt­ti gaz­da­sá­gi együtt­mű­kö­dés el­mé­lyü­lé­sé­vel pár­hu­za­mo­san –, va­la­mint a szláv kö­te­lé­kek foly­tán. Amen­­nyi­ben Hodža tar­ta­ni akar­ta ma­gát a Né­met­or­szág és Orosz­or­szág kö­zöt­ti tér­ség kon­zisz­ten­ci­á­já­hoz, a leg­tá­gabb di­men­zi­ók­ban – ke­res­ve a két po­li­ti­kai tö­mö­rü­lés ál­la­mai kö­zöt­ti ös­­sze­kö­tő szá­la­kat és az il­le­tő or­szá­gok ér­de­kelt­té té­te­lé­nek le­he­tő­sé­ge­it a kö­zöt­tük le­vő el­len­té­tek mér­sék­lé­sé­ben, ame­lyek a kö­zép-eu­ró­pai konf­lik­tu­sok fő for­rá­sá­nak szá­mí­tot­tak – vis­­sza kel­lett tér­nie geo­po­li­ti­kai ki­in­du­ló­pont­ja­i­hoz és konst­ruk­ci­ó­i­hoz. Nyil­ván ezért volt szük­sé­ge Var­só­tól Kas­sán át a Bal­ká­nig hú­zó­dó – ahogy ír­ta – ci­vi­li­zá­ci­ós-de­mar­ká­ci­ós vo­nal meg­vo­ná­sá­ra. A ha­tár­vo­nal ilyen ru­gal­mas, át­me­ne­ti zó­na­ként tör­té­nő meg­sza­bá­sa már ma­gá­ban fog­lal­ta – ha­son­ló­an mint 1931-ben – a két, el­té­rő ci­vi­li­zá­ci­ós egy­sé­get meg­tes­te­sí­tő nagy­ha­ta­lom kö­zöt­ti köz­ve­tí­tői sze­rep­re va­ló úgy­mond ele­ve el­ren­delt­sé­get. Ez a sze­rep azon­ban cse­lek­vő­kész­sé­get és ön­azo­nos­sá­gi ér­ték­te­rem­tést fel­té­te­lez. Az ilyes­faj­ta „ci­vi­li­zá­ci­ós új­haj­tás” gyö­ke­re­it Hodža – a ke­rek kon­cep­ci­ó­já­val össz­hang­ban – a Visz­tu­lá­tól a Mor­va fo­lyón át Tes­sza­lo­ni­ki­ig hú­zó­dó geo­po­li­ti­kai ten­gely kö­rü­li ér­té­kek ki­kris­tá­lyo­so­dá­sá­ban lát­ta. Nem fér­he­tett két­ség hoz­zá, hogy olyan ál­la­mok és né­pek al­kot­ta ci­vi­li­zá­ci­ós tér­ről volt itt szó, ame­lyek szu­ve­re­ni­tá­su­kat az el­ső vi­lág­há­bo­rú után nyer­ték el. Ugyan­ak­kor Hodža a meg­elő­ző, túl éles vo­na­lak­kal kö­rül­ha­tá­rolt, az ag­rár­de­mok­rá­cia pers­pek­tí­vá­i­val ge­ne­ti­ku­san ösze­fo­nó­dott ci­vi­li­zá­ció lét­re­ho­zá­sá­ra ké­pes ál­la­mok­hoz vi­szo­nyít­va lé­nye­ge­sen na­gyobb hang­súlyt he­lye­zett egy má­sik as­pek­tus­ra. A Né­met­or­szág és Orosz­or­szág kö­zöt­ti tér­ség va­la­men­­nyi or­szá­ga ab­ban va­ló ön­nön ob­jek­tív ér­de­kelt­sé­gé­ből in­dult ki, hogy el­len­súlyt ké­pez­ze­nek a két nagy­ha­ta­lom gra­vi­tá­ci­ós ere­jé­vel szem­ben, ame­lyek ré­szé­ről kul­tu­rá­lis, gaz­da­sá­gi, s vé­gül tel­jes alá­ren­delt­ség fe­nye­ge­tett. Ez a meg­kö­ze­lí­tés már ma­gá­ban fog­lal­ta a köz­ve­tí­tői sze­rep ki­ter­jesz­té­sét azok­ra az ál­la­mok­ra is, ame­lyek nem tar­toz­tak az el­ső vi­lág­há­bo­rú győz­te­sei kö­zé. Egy­éb­ként óhaj és bi­zo­nyos ví­zió szint­jén Hodžá­nak ez az el­kép­ze­lé­se már a meg­elő­ző fej­te­ge­té­se­i­ben is fel­me­rült. Most vi­szont a kis­an­tant és a ró­mai egyez­mé­nyek­hez tar­to­zó or­szá­gok kö­ze­le­dé­se ér­de­ké­ben ki­fej­tett igye­ke­ze­te köz­vet­len lép­cső­fo­ka lett a kor­ri­dor je­len­tő­sé­gé­re tá­masz­ko­dó geo­po­li­ti­kai té­zi­se va­ló­ság­erő­vel tör­té­nő te­lí­tő­dé­sé­nek. Ez irány­ban Hodža a bal­ká­ni egyez­mény lét­re­jöt­té­nek és a bal­ti ál­la­mok ös­­sze­fo­gá­sá­ra irá­nyu­ló kí­sér­let­nek a lég­kör­é­ben ké­pes­nek mu­tat­ko­zott ar­ra, hogy tá­gabb re­gi­o­ná­lis-ös­­sze­tar­tó és in­teg­rá­ci­ós kész­sé­ge­ket tu­laj­do­nít­son a Né­met­or­szág és Orosz­or­szág kö­zöt­ti tér­ség po­li­ti­kai meg­osz­tott­sá­gá­nak.
Ezek a gon­do­la­ti kom­bi­ná­ci­ók, ame­lyek meg­őriz­ték a kö­tő­dést és struk­tú­rá­ju­kat Hodža erede­ti geo­po­li­ti­kai kon­cep­ci­ó­já­val, már csak szór­vá­nyos meg­nyil­vá­nu­lá­sai vol­tak a geo­po­li­ti­kai ki­in­du­ló­pont­jai szel­le­mé­ben fo­gant cél­tu­da­tos el­gon­do­lá­sa­i­nak. Mind­ez pár hét­tel azu­tán tör­tént, hogy Hodža mint mi­nisz­ter­el­nök át­ad­ta a kül­ügyi tár­ca köz­vet­len irá­nyí­tá­sát Kamil Kroftának, s en­nek nyo­mán meg­ha­tá­ro­zó be­fo­lyást szer­zett Edvard Beneš.
Hodža geo­po­li­ti­kai szem­lé­le­té­nek a kül­po­li­ti­kai lé­pé­sek­re al­kal­ma­zott ér­vé­nye­sí­té­se min­den bi­zon­­nyal a kül­po­li­ti­ka bo­nyo­lul­tab­bá vá­lá­sá­nak, a kis­an­tan­ton be­lü­li el­té­rő ér­de­kek­nek és el­len­té­tek­nek a kö­vet­kez­mé­nye­ként ve­szett ki te­vé­keny­sé­gé­ből. Hodža már idő­be­li táv­lat­ból és a kö­zép-eu­ró­pai tér­ség ná­ci ura­lom alá ke­rü­lé­sé­nek ta­pasz­ta­la­tai nyo­mán a kö­zép-eu­ró­pai fö­de­rá­ci­ó­ról szó­ló köny­vé­ben meg­ál­la­pí­tot­ta: az újsü­te­tű kö­zép-eu­ró­pai meg­élén­kü­lés olyan ambí­ci­ó­zus cél el­éré­sé­hez, mint ami­lyen a Du­na men­ti tel­jes egyet­ér­tés ki­ala­kí­tá­sa volt, csak ak­kor ve­zet­het, ha mind­ez gyor­san megy vég­be, el­len­ben si­ker­te­len­ség­re volt ítél­ve (Hodža 2004:195). Csak­hogy épp ab­ban a hely­zet­ben, ami­kor Hodža ter­ve­ze­té­re várt az a sze­rep, hogy a Du­na men­ti együtt­mű­kö­dés­nek és az el­len­té­tek át­hi­da­lá­sá­nak ténye­z­őjé­vé vál­jék, s a Du­na men­ti tér­ség hely­ze­te „a nagy­ha­tal­mak se­gít­sé­gé­vel, de ve­lük szem­ben” (Ádám 1981:191) nyer­jen meg­ol­dást, a gaz­da­sá­gi és po­li­ti­kai aka­dá­lyok már ele­ve szá­mot­te­vőb­bek vol­tak, mint a Hodža ál­tal kí­nált és szor­gal­ma­zott, köl­csö­nö­sen elő­nyös gaz­da­sá­gi red­szer – az előny­vá­mok ki­ter­jesz­té­se az egész Du­na-me­den­cé­re –, amely­től a fo­ko­za­tos kö­ze­le­dést vár­ta. A di­na­mi­kus né­met po­li­ti­ka erős és szi­lárd po­zí­ci­ók­ra tett szert a Du­na men­ti ál­la­mok­ban, ami le­he­tő­vé tet­te szá­má­ra, hogy ma­guk az ot­ta­ni ál­la­mok, füg­get­le­nül at­tól, hogy az el­ső vi­lág­há­bo­rú győz­te­sei vagy vesz­te­sei köz­zé tar­toz­tak-e ke­res­sék a ke­gye­it. Eb­ben a hely­zet­ben a Né­met­or­szág­gal va­ló gaz­da­sá­gi kap­cso­la­tok ad­ta elő­nyök el­vesz­té­sé­nek veszé­lye a „divide et impera” zsa­ro­ló mód­sze­rét al­kal­ma­zó po­li­ti­ka esz­kö­zé­vé vált. Te­hát a kis Du­na men­ti ál­la­mok vagy füg­gő vi­szony­ba, vagy kény­szer­pá­lyá­ra ke­rül­tek. A nyu­ga­ti ha­tal­mak ek­kor­ra már fel­ad­ták a Kö­zép-Eu­ró­pa in­teg­rá­lá­sát cél­zó ko­ráb­bi ter­ve­ket. Hodža ter­ve­ze­tét Ang­lia és Fran­cia­or­szág meg­ér­tés­sel fo­gad­ta, de nem mu­tat­tak haj­lan­dó­sá­got an­nak ér­dem­le­ges tá­mo­ga­tás­ara, amely fo­koz­ta vol­na át­ü­tő ere­jét Né­met­or­szág kö­zép-eu­ró­pai be­ha­to­lá­sá­val szem­ben.
Min­den bi­zon­­nyal itt kell ke­res­ni a Hodža ter­ve­ze­té­nek sor­sát meg­ha­tá­ro­zó mé­lyebb oko­kat. Az ed­di­gi tör­té­ne­ti, ki­fe­je­zet­ten kül­po­li­ti­kai in­dít­ta­tá­sú mun­kák­ban ezek csu­pán a kis­an­tant és a ró­mai egyez­mé­nyek­hez tar­to­zó or­szá­gok kö­zöt­ti el­len­té­tek Hodža ál­ta­li le­be­csü­lé­sé­re, s azok­nak a tényz­őknek a túl­ér­té­ke­lé­sé­re kor­lá­to­zód­nak, ame­lyek az előny­vá­mok rend­sze­ré­ben rej­lő ösz­tön­ző ha­tás­ban, a vám­té­te­lek csök­ken­té­sé­ben, a me­ző­gaz­da­sá­gi ter­mé­kek nyu­ga­ti pi­a­co­kon va­ló elhe­ly­zé­sét le­he­tő­vé te­vő pi­a­ci vi­szo­nyok­nak a ko­or­di­ná­lá­sá­ban rej­let­tek (De­ák 1986:130). Tény, hogy Hodža szá­má­ra ezek­nek az el­kép­ze­lé­sek­nek, szán­dé­kok­nak és le­he­tő­sé­gek­nek a po­zi­tív ha­tá­sá­hoz fű­zött el­vá­rá­sok – ko­ra­be­li el­szánt igye­ke­ze­té­nek kö­rül­mé­nyei kö­zött – nem­csak meg­győ­ző­dés­sé és po­li­ti­kai cre­dó­vá, ha­nem szin­te transz­cen­dens­sé fel­fo­ko­zott hit­val­lás­sá vált. Így tör­tén­he­tett meg, hogy Schus­nigg oszt­rák kan­cel­lár­ral – aki a ró­mai egyez­mé­nyek tag­ál­la­má­nak kép­vi­se­lő­je­ként haj­lan­dó­nak mu­tat­ko­zott a két tömb kö­zöt­ti köz­ve­tí­tés­re – foly­ta­tott ta­nács­ko­zá­sa­i­ról Pá­rizs­ban ki­je­len­tet­te: Auszt­ria egy hó­na­pon be­lül csat­la­ko­zik a kis­an­tant­hoz, mi­köz­ben Auszt­ria épp ez idő tájt erő­sí­tet­te meg, Mus­so­li­ni és Göm­bös nyo­má­sá­ra a ró­mai part­ne­rek­hez va­ló kö­tő­dést (Ádám 1981:196).
A Hodža ön­nön ter­ve­ze­te buz­gó szor­gal­ma­zá­sá­val kap­cso­la­tos prob­le­ma­ti­ká­nak van egy má­sik as­pek­tu­sa is, ami­nek nem szen­tel­nek kel­lő fi­gyel­met. Ar­ról van szó, hogy Hodža ko­ra­be­li tö­rek­vé­sei mi­lyen mér­ték­ben tük­röz­ték a kö­zép-eu­ró­pai gaz­da­sá­gok ös­­sze­fo­nó­dá­sá­nak adott szint­jé­re vo­nat­ko­zó is­me­re­te­ket, in­teg­rá­ló­dá­suk alap­ve­tő fel­tét­ele­i­nek mély­re ha­tó tisz­tá­zá­sát, mi­lyen je­len­tő­sé­get tu­laj­do­ní­tot­tak azok ös­­sze­han­go­lá­sá­nak a nem­zet­kö­zi gaz­da­sá­gi-po­li­ti­kai és ha­tal­mi-po­li­ti­kai ösz­­sze­füg­gé­sek­kel, kü­lö­nös te­kin­tet­tel a kö­zép-eu­ró­pai tér­ség­ben ural­ko­dó vi­szo­nyok­nak az ere­den­dő geo­po­li­ti­kai kon­cep­ció szel­le­mé­ben tör­té­nő ren­de­zé­sé­re. Ép­pen eb­ből a szem­pont­ból ér­de­mel fi­gyel­met Hodža ál­lás­pont­ja a „Du­na-terv” meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz szük­sé­ges nyu­ga­ti se­gít­ség meg­íté­lé­sét il­le­tő­en.
Hodža már a har­min­cas évek el­ső fe­lé­ben fel­fog­ta a nem­zet­kö­zi regi­o­na­liz­mus vi­lág­gaz­da­sá­gi fo­lya­ma­tok­kal va­ló ös­­sze­füg­gé­sét. Ész­re­vet­te a me­ző­gaz­da­sá­gi vál­ság, il­let­ve a pa­raszt­ság, de egy­ál­ta­lán a kö­zép-eu­ró­pai agrá­ror­szá­gok – kü­lö­nös­kép­pen a leg­ipa­ro­so­dot­tabb gaz­da­ság­gal (economie mixte) ren­del­ke­ző Cseh­szlo­vá­kia – csök­ke­nő vá­sár­ló­ere­jé­nek ha­tá­sát az an­gol gép­ipar vál­sá­gá­ra. Fel­hív­ta a fi­gyel­met ar­ra, hogy az ag­rár­vál­ság kö­vet­kez­té­ben el­vesz­tet­ték az Ang­li­á­ból cseh­szlo­vá­ki­ai fel­dol­go­zás­ra be­ho­zott, majd Ro­má­ni­á­ba és a bal­ká­ni ki­vi­tel­re szánt tex­til­ter­mé­kek ér­té­ke­sí­té­si le­he­tő­sé­ge­it, a gé­pi­pa­ri im­port­tal egye­tem­ben. Bi­zony­gat­ni kezd­te, hogy a Du­na men­ti ag­rár­ter­mé­kek el­he­lye­zé­se a nyu­ga­ti pi­a­co­kon fo­koz­ná a kö­zép-eu­ró­pai la­kos­ság vá­sár­ló­ké­pes­ség­ét és fel­élén­kí­te­né az ang­li­ai ter­mé­kek irán­ti ke­res­le­tet (Hodža 1933/V.:490–491). Ezt a kö­rül­ményt tar­tot­ta szem előtt Hodža, ami­kor – még a szom­szé­dok­kal va­ló tár­gya­lá­so­kat meg­elő­ző­en – az 1935 de­cem­be­ré­ben tar­tott lon­do­ni kon­fe­ren­ci­án igye­ke­zett tá­mo­ga­tást sze­rez­ni a „Du­na-terv”-hez. A brit kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um mun­ka­tár­sa a ma­gyar dip­lo­má­ci­ai ügy­vi­vő előtt ki­je­len­tet­te, hogy Kö­zép-Eu­ró­pa és a bal­ká­ni or­szá­gok mi­ni­má­lis le­he­tő­sé­get biz­to­sí­ta­nak a brit gaz­da­sá­gi élet szá­má­ra. Te­hát a bu­da­pes­ti Ma­gyar Szem­le cseh­szlo­vá­ki­ai mun­ka­tár­sa ro­man­ti­kus­nak mi­nő­sít­het­te Hodža ar­ra irá­nyu­ló igye­ke­ze­tét, hogy a kö­zép-eu­ró­pai or­szá­gok a du­nai ag­rár­ter­mé­kek el­he­lye­zé­sé­nek ér­de­ké­ben tett nyu­ga­ti kap­cso­lat­ke­re­sés ré­vén meg­erő­söd­je­nek, mint­hogy a brit gaz­da­ság szá­má­ra Kö­zép-Eu­ró­pa nem pó­tol­hat­ta a né­met pi­a­cot és a né­met ter­mé­ke­ket (Fa­ra­gó 1971:25).
En­nek a va­lós hely­zet­nek Hodža min­den bi­zon­­nyal tu­da­tá­ban volt, ami azt a meg­rög­zött meg­győ­ző­dést erő­sí­tet­te ben­ne, hogy a kö­zép-eu­ró­pai or­szá­gok egy­más­ra utalt­sá­gá­nak tu­da­to­sí­tá­sá­ban, együtt­mű­kö­dé­sük je­len­tő­sé­gé­nek a fel­is­me­ré­sé­ben mu­tat­ko­zó leg­cse­ké­lyebb po­zi­tív irá­nyú el­moz­du­lás még­is­csak vál­to­zást idéz­het elő a nyu­ga­ti or­szá­gok ma­ga­tar­tá­sá­ban, és így az együtt­mű­kö­dő Kö­zép-Eu­ró­pa önér­ték­tu­da­tá­nak bi­zo­nyos fo­kú fel­éb­resz­té­sé­ben. En­nek az ori­en­tá­ci­ó­nak a hát­te­ré­ben lát­ni kell, hogy köz­ben tar­tot­ta ma­gát sa­ját kon­cep­ci­ó­ja re­gi­o­ná­lis-geo­po­li­ti­kai té­te­le­i­hez, ame­lye­ket a Cseh­szlo­vák Me­ző­gaz­da­sá­gi Aka­dé­mi­án tar­tott elő­adá­sá­ban is hang­sú­lyo­zott: a kö­zép-eu­ró­pai geo­po­li­ti­kai sa­já­tos­sá­gok­nak a tér­ség in­teg­rá­ci­ó­já­hoz va­ló ki­hasz­ná­lá­sá­ban az oda tar­to­zó or­szá­gok ér­de­ke­i­nek és kez­de­mé­nye­zé­se­i­nek kell tük­rö­ződ­nie, nem pe­dig a kí­vül­ről, az eu­ró­pai cent­ru­mok­tól tá­vo­li he­lyek­ről ér­ke­ző nyo­má­sok­nak. Te­hát Hodža sze­rint a kí­vül­ről szár­ma­zó se­gít­ség­nek kell meg­hat­vá­nyoz­nia az eu­ró­pai ös­­sze­fo­gást a nagy­ha­tal­mak­kal va­ló part­ne­ri vi­szony ki­ala­kí­tá­sa ér­de­ké­ben. Ezért hang­sú­lyoz­ta, hogy már ma­gá­nak a kö­zép-eu­ró­pai tö­mö­rü­lé­sek­nek a kö­ze­le­dé­se ér­de­ké­ben ki­fej­tett igye­ke­zet ko­moly sze­re­pet játsz­hat, ha „el­ér­ke­zik az erő­pró­ba ide­je”.
Kér­dé­ses azon­ban, hogy men­­nyi­re volt tuda­tában Hodža a kö­zép-eu­ró­pai gaz­da­sá­gi in­teg­rá­ció mély­sé­gé­nek és korlátainak, az­zal az es­he­tő­ség­gel is szá­mol­va, hogy a nyu­ga­ti ha­tal­mak haj­lan­dó­nak mu­tat­koz­tak vol­na se­gít­sé­get nyúj­ta­ni az ag­rár­ter­mé­kek ki­vi­tel­éhez. A kö­zép-eu­ró­pai gaz­da­sá­gok ál­la­po­ta és fej­lő­dé­si szint­je alig­ha volt ki­elé­gí­tő ah­hoz, hogy szá­mot­te­vő elő­re­lé­pés tör­tén­hes­sen – Hodža szán­dé­ka­i­nak meg­fe­le­lő­en – a ter­me­lés sza­bá­lyo­zá­sá­ban és a pi­a­ci fel­té­te­lek ko­or­di­ná­lá­sá­ban, ame­lyek már ele­ve meg­kí­ván­ták eme ál­la­mok ma­ga­sabb fo­kú in­teg­rált­sá­gát, in­teg­rá­ci­ós szer­vek és in­téz­mé­nyek mű­kö­dé­sét is beleértve.51 Hodža ter­ve­ze­té­nek si­ker­te­len­sé­ge mö­gött te­hát ott mun­kált az in­teg­rá­ci­ós fo­lya­ma­tok ob­jek­tív fel­tét­ele­i­vel kap­cso­lat­ban el­iga­zo­dást nyúj­tó gno­sze­o­ló­gi­ai fel­ké­szült­ség adott szint­je is. S ez a prob­lé­ma meg­ha­lad­ta a tu­do­má­nyos meg­is­me­rés egyé­ni adott­sá­ga­i­nak és a kon­cep­ci­o­ná­lis kész­sé­gek­nek a ke­re­te­it, mind­amel­lett, hogy Hodža fi­gye­lem­re mél­tó em­pá­ti­á­val ren­del­ke­zett a geo­po­li­ti­kai ös­­sze­füg­gé­sek és tren­dek, va­la­mint a cseh­szlo­vá­ki­ai kül­po­li­ti­kai szük­ség­le­tek feis­me­ré­sét il­le­tő­en.
Hodža ter­ve­ze­te rá­irá­nyít­ja a fi­gyel­met a geo­po­li­ti­kai el­kép­ze­lé­sei és a kül­po­li­ti­kai irány­vé­tel kö­zöt­ti ös­­sze­füg­gé­sek­re, de el­gon­do­lá­sa­i­nak am­bi­va­lens vol­tá­ra is. Azok­ról a ne­héz­sé­gek­ről ta­nús­ko­dik, ame­lyek együtt jár­tak a komp­le­xen ér­tel­me­zett, ere­de­ti­nek szá­mí­tó – a gaz­da­sá­gi-tár­sa­dal­mi, kul­tu­rá­lis-ci­vi­li­zá­ci­ós szfé­rá­ra is ki­ter­jedt, a ha­tal­mi meg­ha­tá­ro­zók­tól el­vá­laszt­ha­tat­lan – geo­po­li­ti­kai kon­cep­ci­ó­nak a kül­po­li­ti­kai vo­nal­ve­ze­tés­be va­ló át­ül­te­té­sé­vel. Hodža a „Du­na-terv” szor­gal­ma­zá­sa so­rán, azt re­á­lis ke­re­tek kö­zé hoz­ni aka­ró igye­ke­ze­té­ben, s a dip­lo­má­ci­ai tak­ti­ká­zás köz­ben sem té­vesz­tet­te szem elől az ös­­sze­fo­gás szük­sé­ges­sé­gé­nek és funk­ci­ó­já­nak a Né­met­or­szág kö­zép-eu­ró­pai as­pi­rá­ci­ó­i­ból fa­ka­dó – ame­lyek az adott hely­zet­ben már fe­nye­ge­tés­sé fa­jul­tak –, va­la­mint az Orosz­or­szág­gal kap­cso­la­tos in­dí­té­ka­it. Hodža Beneštől el­té­rő­en igye­ke­zett le­szál­lí­ta­ni a cseh­szlo­vák–szov­jet együtt­mű­kö­dé­si szer­ző­dés je­len­tő­sé­gét, s meg­őriz­ni a Né­met­or­szág ag­res­­szív tö­rek­vé­sei ál­tal ve­szé­lyez­te­tett Kö­zép-Eu­ró­pa önál­ló­sá­gát és tá­vol­ság­tar­tá­sát a Szov­jet­unió ak­ti­vi­tá­sá­val szem­ben, mi­köz­ben komp­ro­mis­­szu­mok­ra tö­re­ke­dett Né­met­or­szág irá­nyá­ban. Hodžá­nak nyil­ván nem vol­tak il­lú­zi­ói Né­met­or­szág ag­res­­szív szán­dé­ka­it il­le­tő­en, azon­ban a kö­zép-eu­ró­pai ál­la­mok kö­ze­le­dé­sé­vel szem­be­ni né­met el­len­ál­lás gyen­gí­té­sé­re tö­re­ked­ve dip­lo­má­ci­ai lé­pé­sei nem pusz­tán kül­po­li­ti­kai uti­li­ta­riz­mus­ból fa­kad­tak. Tük­rö­ző­dött ben­nük a né­met geo­po­li­ti­kai po­ten­ci­ál eu­ró­pai ös­­sze­füg­gé­sek­ben ját­szott sze­re­pé­nek, sú­lyá­nak és tar­tós je­len­tő­sé­gé­nek tu­da­to­sí­tá­sa (Lukáè 2004:15–38).
Hodžá­nak eb­ben a ma­ga­tar­tá­sá­ban je­len volt azok­nak a geo­po­li­ti­kai adott­sá­gok­nak a fi­gye­lem­be­vé­te­le, ame­lyek foly­tán né­ze­tei nem vesz­tet­ték el idő­sze­rű­sé­gü­ket az össz­eu­ró­pai egy­sé­ge­sü­lé­si fo­lya­mat mai fel­tét­elei kö­ze­pet­te sem.
Szlo­vá­kia el­he­lye­zé­se Hodža geo­po­li­ti­kai kon­cep­ci­ó­já­nak ko­or­di­ná­tái kö­zé ar­ról a tö­rek­vés­ről ta­nús­ko­dik, hogy szin­kre­ti­kus ki­egyen­lí­tő­dést te­remt­sen a tá­gabb ösz­­sze­füg­gé­sek meg­ra­ga­dá­sa és a po­li­ti­kai cél­sze­rű­ség, az aprio­riz­mus és a tar­tós cél­tu­da­tos­ság je­gyé­ben mű­kö­dő di­na­miz­mus kö­zött, ös­­sze­kap­csol­va a fo­gé­kony­sá­got, a fel­fe­de­ző­kész­sé­get az imaginációval, a ra­ci­o­na­liz­must az el­vont­ság­gal. Hodža ke­rek egés­­szé ki­kris­tá­lyo­so­dott geo­po­li­ti­kai kon­cep­ci­ó­ja azt a cél­tu­da­tos igye­ke­ze­tet szol­gál­ta, hogy Szlo­vá­ki­át be­vi­gye a nem­zet­kö­zi köz­gon­dol­ko­dás­ba, amint azt az emig­rá­ci­ó­ban szü­le­tett köny­vé­ben im­már bi­zo­nyos idő múl­tán meg­ál­la­pí­tot­ta: „Szlo­vá­ki­át so­ká­ig nem te­kin­tet­ték Kö­zép-Eu­ró­pa fon­tos po­li­ti­kai vagy föld­raj­zi té­nye­ző­jé­nek. Leg­in­kább a köz­tár­sa­ság egyik »problémájának« tar­tot­ták, amely­nek nem­zet­kö­zi vo­nat­ko­zá­sai el­ha­nya­gol­ha­tók” (Hodža 2004:131).

Fel­hasz­nált iro­da­lom

Ádám Mag­da: A Kis­an­tant 1920–1938. Bu­da­pest, Kos­suth Ki­adó, 1981.
De­ák, Ladislav: Zápas o stred­nú Euro­pu 1918–1938. Bratislava, Veda, 1986.
Fa­ra­gó Ta­más: A két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti ke­let-eu­ró­pai in­teg­rá­ci­ós tö­rek­vé­sek tör­té­ne­té­nek ku­ta­tá­sá­hoz. In.: Ta­nul­má­nyok az in­teg­rá­ció kö­ré­ből. Bu­da­pest, 1971.
Hodža, Milan: Èes­ko­slo­ven­ské zeme­del­stvo speje k sebes­taè­nos­ti a preto treba základ­òu hos­po­dár­skej Malej doho­dy pres­tro­ji a rozšíri. In.: Hodža, Milan: Èlánky, reèi, štú­die V. Praha, 1933.
Hodža, Milan: Èes­ko­slo­ven­sko a støed­ní Evropa. In.: Hodža, Milan: Èlánky, reèi, štú­die IV. Praha, 1931.
Hodža, Milan: Èo Èechov a Slo­vá­kov deli­lo a èo ich spája. In.: Hodža, Milan: Èlánky, reèi, štú­die VII. Praha, 1934.
Hodža, Milan: Nie cent­ra­liz­mus, ale regi­o­na­liz­mus v jed­nom poli­tic­kom národe. In.: Slo­ven­ská otáz­ka v 20. storoèí. Ed.: R. Chme¾. Bratislava, 1997.
Hodža, Milan: Nová støed­ní Evropa. In.: Hodža, Milan: Èlánky, reèi, štú­die IV. Praha, 1931.
Hodža, Milan: O novou støed­ní Evropu. In.: Hodža, Milan: Èlánky, reèi, štú­die IV. Praha, 1931.
Hodža, Milan: Slo­ven­ská po­li­ti­ka vyža­du­je slo­ven­skú vládyschopnos. In.: Hodža, Milan: Èlánky, reèi, štú­die VII. Praha, 1934.
Hodža, Milan: Slo­ven­ský regionalizm. In.: Hodža, Milan: Èlánky, reèi, štú­die VII. Praha, 1934.
Hodža, Milan: Slo­ven­ské prí­no­sy do slo­ven­skej domácnosti. In.: Slo­ven­ská otáz­ka v 20. storoèí. Ed.: R. Chme¾. Bratislava, 1997, 189–201. p.
Hodža, Milan: Szö­vet­ség Kö­zép-Eu­ró­pá­ban. Po­zsony, Kal­li­gram 2004. (Ere­de­ti mű: Milan Hodža: Fede­ra­ti­on in Cen­tral Europe. Ref­lec­ti­ons an reminiscences. Jar­rolds Pub­lis­hers Li­mi­ted, Lon­don–New York–Mel­bourne, 1942.)
Kol­lár, Ka­rol: Meta­mor­fó­zy chá­pa­nia nacio­na­liz­mu v diele Mila­na Hodžu (predvojnové a povoj­no­vé obdobie). Filozofia, 12. sz., 1995, 722–723. p.
Lukáè Pavol: Milan Hodža kö­zép-eu­ró­pa­i­sá­ga. In.: Hodža, Milan: Szö­vet­ség Kö­zép-Eu­ró­pá­ban. Kalligram, Po­zsony, 2004, 15–38. p.
Vìst­nik Èes­ko­slo­ven­ské aka­de­mie zemìdelské, 6–7. sz., 1936, 433–437. p.
Zube­rec Vla­di­mír: Èecho­slo­va­kiz­mus agrár­nej stra­ny na Slo­ven­sku v rokoch 1919–1938. His­to­ric­ký èasopis, 4. sz., 1979.