Lanstyák István: A nyelvi tévhitekről – röviden

Az I. Al­kal­ma­zott Nyel­vé­sze­ti Műhelytalálkozóra2 ké­szí­tett vi­ta­in­dí­tó elő­adá­som­ban (Lanstyák 2004) a nyel­vi mí­to­szok­kal és a nyel­vi ba­bo­nák­kal fog­lal­koz­tam; ös­­sze­fog­la­ló­an „nyel­vi tév­hi­tek”-nek ne­vez­tem őket. A nyel­vi mí­to­szok kér­dé­sét az ál­ta­lá­ban vett mí­to­szok kér­dé­sé­be ágyaz­va tár­gyal­tam, s ki­tér­tem a té­má­val kap­cso­la­tos mű­szó­hasz­ná­la­ti prob­lé­mák­ra is. Fő cé­lom az volt, hogy elő­se­gít­sem a nyel­vi tév­hi­tek kö­ré­be von­ha­tó je­len­sé­gek meg­vi­ta­tá­sát, a tény­le­ges nyel­vi mí­to­szok és ba­bo­nák föl­is­me­ré­sét és fel­szá­mo­lá­sát. Az elő­adás­nak az is cél­ja volt, hogy hoz­zá­já­rul­jon né­hány konk­rét nyel­vi mí­tosz le­lep­le­zé­sé­hez (ös­­sze­sen 33 nyel­vi mí­toszt mu­tat­tam be rö­vi­den, 10 kü­lön­bö­ző cso­port­ba so­rol­va). Itt a ter­je­del­mi kor­lá­tok mi­att nem tu­dom kö­vet­ni a vi­ta­in­dí­tó fel­épí­té­sét, de át­ve­szek be­lő­le hos­­szabb-rö­vi­debb szö­veg­rész­le­te­ket.
Ahogy az em­be­ri élet más te­rü­le­te­in, a nyelv­vel kap­cso­la­to­san is na­gyon sok tév­hit ke­ring a la­i­kus em­be­rek kö­ré­ben. A nyelv sok­ar­cú je­len­ség, egy­szer­re van na­gyon kö­zel min­den em­ber­hez (hi­szen a be­szé­lés és az írás az em­ber sze­mé­lyi­sé­gét a leg­mé­lyeb­ben érin­tő te­vé­keny­sé­gek egyi­ke) és ugyan­ak­kor mér­he­tet­le­nül tá­vol (hi­szen „a nyelv­vel” még sen­ki em­ber­fia nem ta­lál­ko­zott, sem la­i­kus, sem nyel­vész, s nem­csak „a nyelv­hez” nem volt még so­ha sen­ki­nek sze­ren­csé­je, de még „a ma­gyar nyelv­hez” vagy bár­mely más nyelv­hez sem). Mind­ket­tő – „a nyelv” kö­zel­sé­ge épp­úgy, mint meg­kö­ze­lít­he­tet­len­sé­ge – ma­gya­rá­za­tul szol­gál ah­hoz, hogy az em­be­ri tár­sa­dal­mak te­le van­nak tév­kép­ze­tek­kel ar­ra néz­ve, hogy mi­lyen a nyelv, ho­gyan mű­kö­dik, mi­lyen (kel­le­ne le­gyen) a he­lyes nyelv­hasz­ná­lat stb. E hi­e­del­mek egy ré­sze an­­nyi­ra szer­ve­sen be­ágya­zó­dik az adott kö­zös­ség kul­tú­rá­já­ba (vö. Bauer–Trudgill 1998, XVI), hogy meg­kér­dő­je­le­zé­sük szin­te az adott kö­zös­ség lét­alap­já­nak két­ség­be­vo­ná­sa­ként ér­tel­me­ző­dik. Más ré­szük nem en­­nyi­re fon­tos ugyan, még­is be­fo­lyá­sol­ja az em­be­rek nyel­vi vi­sel­ke­dé­sét, még azo­két is, akik nem­igen hisz­nek ben­nük.
A kö­vet­ke­ző – internetes fó­ru­mok anya­gá­ból va­ló – szö­veg­rész­le­tek szer­zői egy­szer­re hisz­nek is az ál­ta­luk em­lí­tett nyel­vi ba­bo­ná­ban, és sa­ját írás­gya­kor­la­tuk­kal meg is kér­dő­je­le­zik létjogosultságukat.3
– Hát (hát­tal nem kez­dünk mon­da­tot a né­hai ma­gyar­ta­ná­rom sze­rint, Is­ten nyu­gosz­tal­ja) ne ve­gyé­tek hen­ce­gés­nek drá­ga ba­rá­ta­im, de sem­mi hal­lu­ci­ná­ció meg egyéb fur­csa­sá­gok […]
– De/vel nem kez­dünk mondatot/Orsiból csak egy van!
– Szia Mi­sa! El vol­tam utazva* az emult jó pár nap­ban (volt ki­rán­du­lás is, meg mun­ka is), de majd most hét­vé­gén rá­moz­du­lok a do­log­ra, körbefenképezem jól (c:*: a macs­ka meg fel van mász­va a fá­ra :o).
Az idé­ze­tek­ben meg­fo­gal­ma­zó­dó nyelv­he­lyes­sé­gi in­tel­mek tő­ről met­szett nyel­vi ba­bo­nák: a la­i­kus be­szé­lők tö­meg­mé­re­tek­ben hisz­nek ben­nük, azon­ban sem a ré­geb­bi, sem a mai írás­gya­kor­lat nem iga­zol­ja őket, de még struk­tu­ra­lis­ta ér­ve­ket is ne­héz fel­hoz­ni a hi­báz­ta­tott for­mák el­len; kü­lö­nö­sen igaz ez az el­ső ket­tő­re (mon­dat­kez­dő hát mó­do­sí­tó­szó, mon­dat­kez­dő de kö­tő­szó). A har­ma­dik idé­zet­ben meg­je­le­nő szer­ke­ze­tet (el van utaz­va) a nyelv­mű­ve­lők egy ré­sze érez­he­tő vi­szoly­gás­sal fo­gad­ja csak el (vö. NymKsz. 1996, 145). Lőrincze La­jos vi­szont an­nak ide­jén egy­ér­tel­mű­en párt­fo­gol­ta – igaz, meg­le­he­tő­sen szo­rong­va, mert tar­tott a nyelv­mű­ve­lő kol­lé­gái ne­ga­tív re­ak­ci­ó­i­tól (lásd Lőrincze 1980, 132–135).
Mi­vel az ilyen tí­pu­sú nyel­vi tév­hi­tek a nyelv­hasz­ná­lat­nak a kü­lön­fé­le kér­dé­se­i­re vo­nat­koz­nak, ké­zen­fek­vő vol­na „nyelv­hasz­ná­la­ti ba­bo­nák”-nak ne­vez­ni őket. Csak­hogy a ma­gyar nyelv­mű­ve­lő iro­da­lom­ban már van ne­vük, nem is egy, ha­nem há­rom: „nyelv­he­lyes­sé­gi ba­bo­nák”, „nyel­vi ba­bo­nák” és „nyelv­mű­ve­lő ba­bo­nák” (lásd Nagy J. Bé­la 1953; NyKk. 1983–1985 II, 366–372; Szepesy 1986; NymKsz. 1996, 420–421). Kár vol­na a „ba­bo­nák” szá­mát sza­po­rí­ta­ni; gya­kor­la­ti szem­pont­ból cél­sze­rűbb­nek lát­szik a meg­lé­vő meg­ne­ve­zé­sek kö­zül vá­lasz­ta­ni ki egyet. A „nyel­vi ba­bo­nák” a nyel­vi tév­hi­tek e cso­port­já­nak meg­ne­ve­zé­se­ként – ahogy ez a ké­sőb­bi fej­te­ge­té­sek­ből ki fog de­rül­ni – túl tág, a „nyelv­mű­ve­lő ba­bo­nák” pe­dig egy ki­csit fél­re­ve­ze­tő, pon­to­sab­ban kön­­nyen ös­­sze­ke­ver­he­tő a „nyelv­mű­ve­lői ba­bo­nák”-kal; ez utób­bi­val vi­szont azok­ra a ba­bo­nák­ra sze­ret­nék utal­ni, me­lyek­ben a nyelv­mű­ve­lők is hisz­nek, sőt ma­guk a leg­főbb ter­jesz­tő­ik (lásd alább). Így hát „ki­zá­rá­sos ala­pon” ma­rad a „nyelv­he­lyes­sé­gi ba­bo­na” vál­to­zat, ame­lyet egy­elő­re el­fo­gad­ha­tunk a nyel­vi tév­hi­tek be­mu­ta­tott cso­port­já­nak ne­ve­ként, an­nak el­le­né­re, hogy az ún. nyelv­he­lyes­ség esz­mé­je meg­le­he­tő­sen prob­le­ma­ti­kus (er­re lásd Lanstyák 2003, 370–372).
Az idé­zet­tek­hez ha­son­ló nyel­vi tév­hi­te­ket „mí­to­szok”-nak is szo­kás ne­vez­ni; mi­vel pe­dig itt nem köt min­ket a ha­gyo­mány, ha mí­tosz­ként uta­lunk rá­juk, bíz­vást ne­vez­het­jük őket „nyelv­hasz­ná­la­ti mí­to­szok”-nak. A szé­les­kö­rű­en is­mert nyel­vi ba­bo­nák­ra leg­alább két ok­ból cél­sze­rű „mí­tosz”-ként utal­ni. Egy­részt azért, mert így a nyelv­he­lyes­sé­gi ba­bo­ná­kat a kü­lön­fé­le más mo­dern ko­ri mí­to­szok egyik cso­port­ja­ként fog­juk látni4, s ez­zel szem­be­öt­lőb­bé vál­nak a tar­tal­mi­lag egyéb­ként na­gyon el­té­rő tév­hi­tek kö­zös tu­laj­don­sá­gai, más­részt pe­dig azért, mert a mí­tosz szó ere­de­tibb ’hitrege’ je­len­té­sé­ből ki­in­dul­va job­ban meg­ért­jük, ho­gyan és mi­ért ter­jed­nek s ma­rad­nak fönn a nyelv­he­lyes­sé­gi ba­bo­nák. Akár­csak az ősi hit­re­gék, e mo­dern ko­ri mí­to­szok sem ra­ci­o­ná­lis be­lá­tá­son, ha­nem hit­be­li meg­győ­ző­dé­sen ala­pul­nak, ezért nem szo­kás őket meg­kér­dő­je­lez­ni vagy ele­mez­ni (vö. Langman–Lanstyák 2000, 56). Amint az ősi mí­to­szok is meg­kön­­nyí­tet­ték az em­be­rek­nek a szá­muk­ra sok­szor fé­lel­me­tes­nek tű­nő vi­lág­ban va­ló el­iga­zo­dást, úgy a mai mí­to­szok is egy­faj­ta út­mu­ta­tó­ul szol­gál­nak az érin­tett te­rü­le­ten foly­ta­tott te­vé­keny­ség­hez. Igaz, leg­több­ször rossz ez az út­mu­ta­tás, hi­szen a mí­to­szok tév­hi­tek, de a rossz vagy a „nem a leg­jobb” el­iga­zí­tás is jobb szo­kott len­ni – leg­alább­is lé­lek­ta­ni szem­pont­ból – az el­iga­zí­tás hi­á­nyá­nál.
A mí­to­szok egy ré­szé­nek fenn­ma­ra­dá­sát az is se­gí­ti, hogy nem min­den­ben ha­mi­sak, ha­nem rész­igaz­sá­go­kat tar­tal­maz­nak, s így rész­le­ges össz­hang­ban le­het­nek az em­be­rek min­den­na­pi ta­pasz­ta­la­ta­i­val. Do­mon­ko­si Ág­nes a pa­lás­ti ta­lál­ko­zón, ill. az ott írás­ba fog­lalt té­zi­sek ké­sőb­bi meg­vi­ta­tá­sa so­rán úgy fo­gal­ma­zott, hogy a mí­to­szok nem el­ső­sor­ban azért mí­to­szok, mert ha­mi­sak, ha­nem azért, mert iga­zol­ha­tó­sá­guk­tól füg­get­le­nül, az iga­zol­ha­tó­sá­got nem is ku­tat­va, kol­lek­tí­van hisz­nek ben­nük.
A nyel­vi ba­bo­nák közt olya­no­kat is ta­lá­lunk, ame­lyek nem köz­is­mer­tek, s így nem is ne­vez­he­tők mí­to­szok­nak. Ezek­kel fő­ként a nyelv­mű­ve­lő iro­da­lom­ban ta­lál­koz­ha­tunk, töb­bek kö­zött a Nyelv­mű­ve­lő ké­zi­könyv­ben (NyKk. 1983–1985) és a Nyelv­mű­ve­lő ké­zi­szó­tár­ban (NymKsz. 1996, NymKsz2 2005), az Édes Anya­nyel­vünk cí­mű nyelv­mű­ve­lő fo­lyó­irat­ban (er­re lásd Lanstyák 2003–2004), il­let­ve a ma­gyar nyel­vi ál­ta­lá­nos és kö­zép­is­ko­lai tan­köny­vek­ben (eh­hez vö. Si­mon 1996). Ter­jesz­tő­ik ér­te­lem­sze­rű­en el­ső­sor­ban a nyelv­mű­ve­lők, má­sod­sor­ban pe­dig a ta­ní­tók és a ta­ná­rok. Eb­ből ki­in­dul­va a nyel­vi tév­hi­tek­nek ezt a cso­port­ját „nyelv­mű­ve­lői ba­bo­nák”-nak ne­vez­het­jük. A nyelv­mű­ve­lői ba­bo­nák szin­tén nyelv­hasz­ná­la­ti kér­dé­sek­re vo­nat­koz­nak, akár­csak a nyelv­he­lyes­sé­gi ba­bo­nák (nyelv­hasz­ná­la­ti mí­to­szok), de a ma­guk konk­rét for­má­já­ban – sze­ren­csé­re – csak szűk kör­ben is­me­re­te­sek, bár na­gyon gyak­ran köz­is­mert nyel­vi mí­to­szo­kon ala­pul­nak (ezek­ről alább lesz szó).
A pa­lás­ti mű­hely­ta­lál­ko­zó­ra ké­szí­tett vi­ta­in­dí­tó elő­adá­som­ban nagy men­­nyi­sé­gű pél­dát idé­zek a nyelv­mű­ve­lői ba­bo­nák­ra, a Nyelv­mű­ve­lő ké­zi­szó­tár el­ső ki­adá­sá­nak a, á be­tű­vel kez­dő­dő szó­cik­ke­i­ből (NymKsz. 1996, 1–50), itt csak né­hány­ra uta­lok.
A ké­zi­szó­tár sze­rint hi­ba, ha hi­ány­zik a ha­tá­ro­zott név­elő a hi­va­ta­li nyel­vi ki­fe­je­zé­sek­ben, az ilyes­fé­le mon­da­tok­ban: el­nök meg­nyit­ja az ülést; vé­dő fel­leb­be­zést nyújt be az íté­let el­len; szer­ző­dő fe­lek meg­egyez­tek ab­ban, hogy… stb.; he­lyet­tük a szer­zők a név­elős for­mát ja­va­sol­ják: az el­nök meg­nyit­ja az ülést; a vé­dő fel­leb­be­zést nyújt be az íté­let el­len; a szer­ző­dő fe­lek meg­egyez­tek ab­ban, hogy…. (i. m. 4). Két­ség­te­len, hogy a név­elős for­mák nem­csak hogy gram­ma­ti­ku­sak, ha­nem hasz­ná­la­tuk szé­le­sebb kö­rű is, mint a névelőtlen for­má­ké. Nem vi­lá­gos azon­ban, hogy mi­ért len­ne hely­te­len, ha egy ál­ta­lá­no­sabb nyel­vi sza­bály a nyelv­nek egy vagy több spe­ci­a­li­zált re­gisz­te­ré­ben nem érvényesül.5
A ké­zi­szó­tár sze­rint ke­rü­len­dők az olyan mon­da­tok, ame­lyek­ben az amíg kö­tő­szó el­len­té­tes vi­szonyt fe­jez ki, ha nincs egy­ide­jű­ség az ös­­sze­tett mon­dat tag­mon­da­tai közt, pl. amíg a múlt szá­zad­ban a szi­fi­lisz, ad­dig nap­ja­ink­ban az AIDS sze­di ál­do­za­ta­it. Nyelv­mű­ve­lő­ink e he­lyett a kö­vet­ke­ző for­mát ja­va­sol­ják: a múlt szá­zad­ban a szi­fi­lisz, nap­ja­ink­ban vi­szont/pe­dig az AIDS sze­di ál­do­za­ta­it (i. m. 32). A ké­zi­szó­tár ugyan nem in­do­kol­ja, mi­ért kel­le­ne ke­rül­nünk az em­lí­tett szer­ke­ze­tet, de a Nyelv­mű­ve­lő ké­zi­könyv­ből (NyKk. 1983–1985 I, 209) ki­de­rül, hogy azért, mert az ilyen mon­da­tok „vis­­szás ér­zést kelt­het”-nek. Mi­vel gya­kor­la­ti­lag min­den tu­da­to­sult nyel­vi vál­to­zás „vis­­szás ér­zést kelt­het” a be­szé­lők egy ré­sze kö­ré­ben, ez az in­dok alig­ha tű­nik ele­gen­dő­nek ah­hoz, hogy a szer­ke­ze­tet elutasítsuk.6
A ké­zi­szó­tár a kö­vet­ke­ző mon­da­tok­ban ta­lál­ha­tó szer­ke­ze­tet is hely­te­le­ní­ti: tűz­be ve­tet­te az üze­ne­tet, anél­kül hogy el­ol­vas­ta vol­na; el­jött, anél­kül hogy hív­ták vol­na, s „tö­mö­rebb, szem­lé­le­te­sebb” (i. m. 34) ki­fe­je­zé­se­ket ja­va­sol he­lyet­tük: tűz­be ve­tet­te az üze­ne­tet ol­va­sat­la­nul; még csak el sem ol­vas­ta; el­jött hí­vat­la­nul, (meg)hívás nél­kül; pe­dig nem is hív­ták; ho­lott sen­ki sem hív­ta. Az el­uta­sí­tás fő oka azon­ban nem e szer­ke­zet „ter­jen­gős­sé­ge” vagy a „szem­lé­le­tes­ség” hi­á­nya, ha­nem az, hogy a ké­zi­szó­tár szer­zői sze­rint „ide­gen­sze­rű”; az ilyen ala­pon tör­té­nő meg­bé­lyeg­zés szin­tén a 6. sz. jegy­zet­ben em­lí­tett, alább pe­dig rész­le­te­seb­ben tár­gyalt nyel­vi mí­tosz­ra ve­zet­he­tő vis­­sza.
Ugyan­ez a tév­hit fe­le­lős azért, hogy az a kez­dő­be­tűs ide­gen sza­vak je­len­tős ré­szét a ki­ad­vány erő­seb­ben vagy eny­héb­ben, ál­ta­lá­ban vagy csu­pán bi­zo­nyos kon­tex­tus­ban, de hely­te­le­ní­ti, és ősi ere­de­tű vagy bel­ső ke­let­ke­zé­sű szi­no­ni­má­ik hasz­ná­la­tá­ra akar­ja rá­ven­ni ol­va­só­it. Ez ér­vé­nyes az olyan nél­kü­löz­he­tet­len, a ma­gyar szó­kész­let­be szi­lár­dan be­épült sza­vak­ra is, mint ami­lyen pl. az ab­szo­lút, ab­szurd, adek­vát, agi­lis, ag­res­­szív, ak­tív, ak­tu­á­lis, am­bí­ció, ar­ro­gáns, as­pek­tus. Így pél­dá­ul az ab­szurd szó­ról a szó­tár meg­ál­la­pít­ja, hogy „la­tin ere­de­tű, di­va­tos, gyak­ran szük­ség­te­le­nül hasz­nált ide­gen mel­lék­név” (i. m. 8, a rö­vi­dí­té­sek fel­ol­dá­sá­val); az ab­szurd drá­ma és az ab­szurd hu­mor ál­lan­dó­sult szó­kap­cso­la­to­kat az iro­dal­mi, kri­ti­kai nyelv­ben „szük­sé­ges”-nek tart­ja, egyéb­ként azon­ban a kö­vet­ke­ző szi­no­ni­mák hasz­ná­la­tát ja­vall­ja: kép­te­len, esz­te­len, fo­nák, vis­­szás, os­to­ba, nevetséges.7
Nem sza­bad ter­mé­sze­te­sen azt gon­dol­nunk, hogy bár­mi­lyen bel­ső ke­let­ke­zé­sű szót lel­ke­sen tá­mo­gat­ná­nak nyelv­mű­ve­lő­ink: ha „ide­gen min­tá­ra” ke­let­ke­zett szó­kész­le­ti egy­ség­ről van szó, ak­kor a ké­zi­könyv más szi­no­ni­mák hasz­ná­la­tát ja­va­sol­ja. Az a, á kez­dő­be­tűs sza­vak kö­zül ilyen az át­ü­tő, amely „eny­hén ide­gen­sze­rű­nek” mi­nő­sít­te­tik (i. m. 46), s az ol­va­só a kü­lön­fé­le szi­no­ni­mák hasz­ná­la­tá­ra bá­to­rít­ta­tik: pl. át­ü­tő ha­tás he­lyett nagy, óri­á­si ha­tás; át­ü­tő ere­jű he­lyett nagy, óri­á­si, ha­tal­mas ere­jű. Az a meg­győ­ző­dés, hogy az át­ü­tő szó (vagy más tü­kör­sza­vak és je­len­tés­be­li köl­csön­sza­vak) ele­ve ros­­szab­bak, mint más nyel­vű min­tá­ra vis­­sza nem ve­zet­he­tő szi­no­ni­má­ik, nyel­vi ba­bo­na, ame­lyet sem­mi­fé­le nyel­vé­sze­ti érv­vel nem le­het alá­tá­masz­ta­ni.
A nyel­vi vo­nat­ko­zá­sú mí­to­szok­nak van egy má­sik cso­port­ja is, amely­ről még nem esett szó: ezek nem a nyelv hasz­ná­la­tá­val kap­cso­la­to­sak, ha­nem a nyelv­mű­kö­dés mi­ként­jé­vel, ill. a nyelv kü­lön­fé­le bel­ső és kül­ső tu­laj­don­sá­ga­i­val, sőt ide ve­het­jük a nyelv­hasz­ná­lat kül­ső kö­rül­mé­nye­i­vel kap­cso­la­tos tév­hi­te­ket is. A nyel­vi mí­to­szok ke­vés­bé fel­tű­nő­ek, mint a nyel­vi ba­bo­nák: az em­be­rek sok­szor meg sem fo­gal­maz­zák őket, csak a nyelv­hasz­ná­la­tuk­ból, ill. az ilyen mí­to­szok­ban gyö­ke­re­ző nyelv­he­lyes­sé­gi és nyelv­mű­ve­lői ba­bo­nák­ból le­het rá­juk kö­vet­kez­tet­ni.
A nyel­vi mí­to­szok egy ré­sze ál­ta­lá­nos nyel­vi mí­tosz: nem kö­tő­dik ki­fe­je­zet­ten a ma­gyar nyelv­hez, ha­nem ál­ta­lá­nos­ság­ban szól pél­dá­ul a be­szé­lők és az ál­ta­luk be­szélt nyelv vi­szo­nyá­ról, a nyel­vi vál­to­zá­sok­ról, a nyel­vi vál­to­za­tos­ság­ról, a nyelv­mű­kö­dés mi­ként­jé­ről, a nyel­vek érint­ke­zé­sé­ről, a két­nyel­vű­ség­ről stb. Más ré­szük vi­szont a ma­gyar nyelv jel­le­gé­vel, a ma­gyar nyelv­ben vég­be­me­nő fo­lya­ma­tok­kal, a ma­gyar nyelv hely­ze­té­vel stb. kap­cso­la­tos. (Ezen a he­lyen kü­lön cso­port­ként kü­lö­nít­het­jük el a szlo­vá­ki­ai ma­gyar nyel­vi mí­to­szo­kat is, ame­lyek a ma­gyar és a szlo­vák nyelv szlo­vá­ki­ai hely­ze­té­vel, ál­la­po­tá­val, is­me­re­té­vel stb. kap­cso­la­to­sak, ezek­kel azon­ban Pa­lás­ton nem fog­lal­koz­tam. Ezek né­me­lyi­ké­re lásd Langman–Lanstyák 2000.) Néz­zünk meg né­hány pél­dát az ál­ta­lá­nos és a ma­gyar nyel­vi mí­to­szok­ra!
A nyel­vi vál­to­za­tos­ság­gal kap­cso­la­tos egyik ál­ta­lá­nos nyel­vi mí­tosz sze­rint a nyelv­ben van­nak olyan sza­vak, ki­fe­je­zé­sek, nyelv­ta­ni for­mák, ame­lyek ere­den­dő­en ros­­szak, s ezért jó vol­na, ha el­tűn­né­nek a nyelv­ből. Va­ló­já­ban ilyen for­mák nin­cse­nek, pon­to­sab­ban: nincs ér­tel­me sem­mi­lyen for­mát ilyen­nek mi­nő­sí­te­ni. Ha egy nyelv­ben lét­re­jön egy szó­alak és azt egy kö­zös­ség hasz­nál­ja, nem le­het ere­den­dő­en „rossz”. Leg­föl­jebb ar­ról le­het szó, hogy bi­zo­nyos be­széd­hely­ze­tek­ben hasz­ná­la­ta nem cél­sze­rű, mert nem il­lik be­le az adott kon­tex­tus­ba, en­nek azon­ban sem­mi kö­ze a nyel­vi rend­szer­hez. Ki­vé­tel­nek lát­sza­nak a szak­sze­rűt­le­nül hasz­nált szak­sza­vak, pl. a be­tű szó ’beszédhang’ ér­te­lem­ben vagy a faj szó ’fajta, rassz’ ér­te­lem­ben. Ezek azon­ban csak a szak­nyel­vi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ban hely­te­le­nek, a köz­nyel­vi­ben nem, hi­szen nem okoz­nak fél­re­ér­tést. Ugyan­ez a hely­zet az ún. „po­li­ti­ka­i­lag kor­rekt”, ill. „in­kor­rekt” szó­hasz­ná­lat­tal is (ro­ma vs. ci­gány, hal­lás­ká­ro­sult vs. sü­ket stb.), amely „po­li­ti­ka­i­lag” le­het he­lyes vagy hely­te­len, de nyel­vi­leg nem az.

Egy má­sik, a nyelv­vál­to­za­tok­kal és egy­ben a nyelv­érint­ke­zés­sel kap­cso­la­tos ál­ta­lá­nos nyel­vi mí­tosz sze­rint a nyelv ide­gen ha­tás­tól men­te­sebb vál­to­za­tai ér­té­ke­seb­bek azok­nál, ame­lyek „ke­ver­tek”, ame­lyek­ben erő­seb­ben ér­vé­nye­sül az ide­gen nyel­vek ha­tá­sa. A va­ló­ság ez­zel szem­ben az, hogy a nyelv­vál­to­za­tok ér­té­két egy­ál­ta­lán nem be­fo­lyá­sol­ja a ben­nünk meg­nyil­vá­nu­ló ide­gen ha­tás mér­té­ke, a „ke­vert nyelv­vál­to­za­tok” épp­oly ér­té­ke­sek, mint a „tisz­táb­bak”. Nem va­ló­szí­nű, hogy bár­mely di­a­lek­to­ló­gus azt mer­né ál­lí­ta­ni, hogy mond­juk a szé­kely nyelv­já­rás ér­té­ke­sebb, mint a mold­vai csán­gó vagy az őr­vi­dé­ki (bur­gen­lan­di) csak azért, mert va­ló­szí­nű­leg jó­val ke­ve­sebb ben­ne a kon­tak­tus­je­len­ség. Ha­son­ló­kép­pen nem mond­hat­juk, hogy a szak­nyel­vek ke­vés­bé vol­ná­nak „ér­té­ke­sek”, mint mond­juk a köz­nyelv, mi­vel több ide­gen szót vagy más tí­pu­sú kon­tak­tus­je­len­sé­ge­ket tar­tal­maz­nak. Ha ezt a mí­toszt az önál­ló nyel­vek­re is ki­ve­tí­te­nénk, ak­kor azo­kat a nyel­ve­ket, me­lyek tör­té­ne­tük so­rán na­gyobb mér­ték­ben vol­tak ki­té­ve más nyel­vek ha­tá­sá­nak, ér­ték­te­le­nebb­nek kel­le­ne te­kin­te­nünk, mint az el­szi­ge­tel­teb­ben fej­lő­dő­ket Így pél­dá­ul a ger­mán nyelv­csa­lá­don be­lül a rend­kí­vül ér­té­kes iz­lan­di mel­lett ke­vés­bé kel­le­ne ér­té­kes­nek tar­ta­nunk a né­me­tet, leg­ke­vés­bé ér­té­kes­nek pe­dig az an­golt.
Az idé­zett­hez ha­son­ló, fön­tebb már több­ször em­lí­tett nyel­vi mí­tosz sze­rint a bel­ső ke­let­ke­zé­sű sza­vak, nyelv­ta­ni szer­ke­ze­tek job­bak az ide­gen ere­de­tű sza­vak­nál, nyelv­ta­ni szer­ke­ze­tek­nél; ha van vá­lasz­tá­si le­he­tő­sé­günk, jobb, ha bel­ső ke­let­ke­zé­sű sza­va­kat, nyelv­ta­ni szer­ke­ze­te­ket hasz­ná­lunk. Amint lát­tuk, ez a mí­tosz szol­gál a kü­lön­fé­le köz­vet­len és köz­ve­tett köl­csön­sza­vak, va­la­mint más nyel­vi ha­tás­ra lét­re­jött nyelv­ta­ni szer­ke­ze­tek meg­bé­lyeg­zé­sé­nek alap­já­ul. Va­ló­já­ban na­gyon sok kö­rül­mény­től függ, hogy egy bi­zo­nyos köz­lés­hely­zet­ben a bel­ső ke­let­ke­zé­sű vagy az ide­gen ere­de­tű szó vagy nyelv­ta­ni szer­ke­zet hasz­ná­la­ta he­lyén­va­lóbb, ill. cél­ra­ve­ze­tőbb-e. Ugyan­ez igaz nyelv­ter­ve­zé­si vo­nat­ko­zás­ban is: nem ma­gá­tól ér­tő­dő pél­dá­ul, hogy min­den ide­gen szó­nak ér­de­mes lét­re­hoz­ni és el­ter­jesz­te­ni egy bel­ső ke­let­ke­zé­sű meg­fe­le­lő­jét, ha­nem ez is a kö­rül­mé­nyek­től függ. Fon­tos szem­pont pél­dá­ul, hogy men­­nyi­re gya­ko­ri fo­ga­lom­ról van szó, csak a szak­em­be­rek szűk kö­re fog­ja-e hasz­nál­ni, vagy a szak­mán kí­vü­li­ek is. Az ide­gen szó mel­lett szól­hat pl. az, hogy meg­kön­­nyí­ti a nem­zet­kö­zi szak­mai kom­mu­ni­ká­ci­ót, adott eset­ben kön­­nyeb­ben ejt­he­tő, rö­vi­debb, ne­tán szem­lé­le­te­sebb a le­het­sé­ges bel­ső ke­let­ke­zé­sű meg­fe­le­lő­jé­nél, eset­leg csa­lád­ja van már az érin­tett nyelv­ben stb.
A ma­gyar nyel­vi mí­to­szok kö­zül em­lít­sük meg azt, mely sze­rint a ma­gyar nyelv egyik leg­főbb jel­leg­ze­tes­sé­ge a tö­mör­ség. A ma­gyar mint agg­lu­ti­ná­ló nyelv va­ló­ban ké­pes sok olyan je­len­tés­moz­za­na­tot tol­da­lé­kok­kal ki­fe­jez­ni, ame­lye­ket más nyel­vek­ben – el­ső­sor­ban az izo­lá­ló nyel­vek­ben – önál­ló sza­vak hor­doz­nak. Nyel­vünk­nek ezt a tö­mö­rí­tő tu­laj­don­sá­gát az an­gol nyelv szét­ta­go­ló jel­le­gé­vel szok­ták szem­be­ál­lí­ta­ni (vö. pl. a ma­gyar ki­mo­sat­hat­nám szó­ala­kot an­gol meg­fe­le­lő­jé­vel: I could have it washed). A ma­gyar azon­ban csak alak­ta­ná­ban tö­mö­rí­tő, el­len­ben mon­dat­ta­ná­ban szét­ta­go­lóbb az an­gol­nál és más in­do­eu­ró­pai nyel­vek­nél, hi­szen na­gyon sok min­dent, amit eme­zek egy­sze­rű mon­dat­tal fe­jez­nek ki, a ma­gyar csak ös­­sze­tet­tel ké­pez vis­­sza­ad­ni (vö. pl. I command you not to touch it. Meg­pa­ran­cso­lom nek­tek, hogy ne nyúl­ja­tok hoz­zá). Mind­ez per­sze még min­dig nem zár­ja ki, hogy a ma­gyar­ban ösz­­szes­sé­gé­ben a tö­mö­rí­tő meg­ol­dá­sok le­gye­nek túl­súly­ban, en­nek eg­zakt ki­mu­ta­tá­sa azon­ban le­he­tet­len fel­adat. Ezen­kí­vül pe­dig a tö­mör­ség nem ab­szo­lút, min­den más fö­lé he­lyez­he­tő, ön­ma­gá­ban va­ló ér­ték, a szét­ta­go­lóbb for­mai meg­ol­dá­sok­nak is van leg­alább an­­nyi elő­nyük, mint a tö­mö­rí­tők­nek, s leg­föl­jebb konk­rét ese­tek­ben, a köz­lés kü­lön­fé­le kö­rül­mé­nye­i­nek fi­gye­lem­be­vé­te­lé­vel te­kint­het­jük az egyi­ket vagy a má­si­kat jobb, cél­sze­rűbb meg­ol­dás­nak (már amen­­nyi­ben egy­ál­ta­lán van a be­szé­lő­nek vá­lasz­tá­si le­he­tő­sé­ge). Pél­dá­ul az írott nyelv sok­szor a tö­mö­rí­tőbb, míg a be­szélt nyelv – jól ért­he­tő nyelv­lé­lek­ta­ni okok­ból – ne­megy­szer a szét­ta­go­ló meg­ol­dá­so­kat ré­sze­sí­ti előny­ben. A két­nyel­vű be­szé­lők a szét­ta­go­ló meg­ol­dá­so­kat ked­ve­lik job­ban, ami­nek szin­tén meg­van a ma­ga oka (lásd Lanstyák 2002, 91, 107), s az ves­se rá­juk ezért az el­ső kö­vet, aki so­ha nem hasz­nált „szük­ség­te­le­nül” szét­ta­go­ló nyelv­ta­ni szer­ke­ze­tet.
A nyel­vi tév­hi­tek hát­te­ré­ben kü­lön­fé­le ideológiai8 és fi­lo­zó­fi­ai meg­gon­do­lá­sok fe­dez­he­tők föl; ilyen pél­dá­ul több más mel­lett a pu­riz­mus, a ra­ci­o­na­liz­mus és a pla­to­niz­mus. Ezek per­sze nem köz­vet­le­nül hat­nak az em­be­rek­re, ha­nem a leg­kü­lön­fé­lébb csa­tor­ná­kon ke­resz­tül. Az is le­het, hogy egyes ese­tek­ben a la­i­kus em­be­rek sa­ját ma­guk ala­kí­tot­tak ki ilyen ide­o­ló­gi­á­kat és „fi­lo­zó­fi­á­kat”, sa­ját em­be­ri igé­nye­ik­re, tö­rek­vé­se­ik­re, fé­lel­me­ik­re vá­la­szul, anél­kül hogy tu­do­má­suk lett vol­na a tár­sa­dal­mak ma­ga­sabb szfé­rá­i­ban ke­let­ke­zett ha­son­ló ide­o­ló­gi­ák­nak és fi­lo­zó­fi­ák­nak a lé­te­zé­sé­ről.
A pu­riz­mus – amely szin­tén té­má­ja volt a pa­lás­ti ta­lál­ko­zó­nak – olyan fel­fo­gás, amely a nyel­vi vál­to­zá­sok­ban – kü­lö­nö­sen azok­ban, ame­lyek ide­gen nyel­vek ha­tá­sá­ra kö­vet­kez­nek be – ne­ga­tí­vu­mot lát; a pu­ris­ta nyelv­mű­ve­lők a nyelv ko­ráb­bi ál­la­po­tát jobb­nak, tö­ké­le­te­sebb­nek, szebb­nek vé­lik a sa­ját korukbelinél, a leg­több nyel­vi vál­to­zást el­uta­sít­ják, és ak­ci­ó­kat szer­vez­nek e vál­to­zá­sok vis­­sza­for­dí­tá­sá­ra (vö. Crystal 1985, 252; 1992/1994, 322, 1997/1998, 537). Ma a ma­gyar nyelv­mű­ve­lés pu­riz­mu­sa el­ső­sor­ban az ide­gen ere­de­tű sza­vak és nyel­vi for­mák hely­te­le­ní­té­sé­ben nyil­vá­nul meg (vö. Kugler–Tolcsvai Nagy 2000, 207); ez lát­ha­tó a Nyelv­mű­ve­lő ké­zi­szó­tár­ból szár­ma­zó, a nyelv­mű­ve­lői ba­bo­ná­kat il­luszt­rá­lan­dó fen­ti pél­dák több­sé­gé­ben is. S pu­riz­mus­ból fa­kad az a fön­tebb em­lí­tett nyel­vi mí­tosz is, mely sze­rint a nyelv­nek ide­gen ha­tás­tól men­te­sebb vál­to­za­tai ér­té­ke­seb­bek azok­nál, ame­lyek­ben erő­seb­ben ér­vé­nye­sül az ide­gen nyel­vek ha­tá­sa. Ha­son­ló­kép­pen a pu­riz­mus nyil­vá­nul meg ab­ban a nyel­vi tév­hit­ben is, mely sze­rint a bel­ső ke­let­ke­zé­sű sza­vak job­bak az ide­gen szavaknál.9
A ra­ci­o­na­liz­mus – az ész „min­den­ha­tó­sá­gá­nak” bű­vö­le­té­ben – az em­be­ri gon­dol­ko­dás lo­gi­kai tör­vé­nye­i­nek meg­fe­le­lő nyel­vi for­má­kat jobb­nak tart­ja azok­nál, ame­lyek ezek­kel nin­cse­nek össz­hang­ban. El­ső­sor­ban ezért hely­te­le­ní­tik a nyelv­mű­ve­lők a fön­tebb idé­zett, az amíg kö­tő­szót tar­tal­ma­zó, de an­nak el­sőd­le­ges je­len­té­sé­vel el­len­té­tes szer­ke­ze­tet (amíg a múlt szá­zad­ban a szi­fi­lisz, ad­dig nap­ja­ink­ban az AIDS sze­di ál­do­za­ta­it). A ra­ci­o­na­lis­ta fel­fo­gás sze­rint a nyelv olyan, mint egy gép, s ezért nem jó, ha a mű­kö­dé­sé­ben lo­gi­kát­lan­sá­gok, kö­vet­ke­zet­len­sé­gek, több­ér­tel­mű­sé­gek stb. van­nak (vö. Sán­dor 2003, 401). Va­ló­já­ban per­sze a nyelv nem ilyen, s nem is len­ne jó, ha ilyen len­ne; hogy mást ne mond­junk, már csak azért sem, mert a gép nem vál­to­zik (ha igen, ak­kor rom­lik), az pe­dig sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyek­kel jár­na az em­be­ri nyel­vek­re, sőt ma­gá­ra az em­be­ri­ség­re néz­ve is, ha az em­be­ri nyel­vek kép­te­le­nek vol­ná­nak a vál­to­zás­ra.
A la­i­kus be­szé­lők gon­do­lat­vi­lá­gá­ban a pla­to­niz­mus ab­ban ér­he­tő tet­ten, hogy az em­be­rek – azok is, akik so­ha nem hal­lot­tak Pla­tón idea­ta­ná­ról – úgy gon­dol­ják, hogy a nyelv­nek van egy ide­á­lis for­má­ja, amely mint­egy füg­get­len a tény­le­ge­sen el­hang­zó dis­kur­zu­sok­ban ta­lál­ha­tó nyel­vi for­mák­tól; ha az em­be­rek olyan sza­va­kat, hang­ta­ni vál­to­za­to­kat, nyelv­ta­ni szer­ke­ze­te­ket stb. hasz­nál­nak, ame­lyek el­tér­nek az esz­mék vi­lá­gá­ban le­le­dző ide­á­lis nyel­vi for­mák­tól, ak­kor az az em­be­ri tö­ké­let­len­ség mi­att van így, s a „de­vi­áns” ala­ko­kat nyelv­bot­lás­nak, nyelv(helyesség)i hi­bá­nak, vagy leg­jobb eset­ben is va­la­mi­fé­le nyelv­já­rá­si el­té­rés­nek kell te­kin­te­ni (vö. Do­mon­ko­si 2004). S az ide­á­lis for­mák mel­lett van­nak ide­á­lis nyel­vi tu­laj­don­sá­gok is, pl. a tö­mör­ség: az anél­kül, hogy tí­pu­sú szer­ke­zet más szer­ke­ze­tek­kel va­ló he­lyet­te­sí­té­se mel­let­ti egyik nyelv­mű­ve­lői érv – ide­gen ere­de­te mel­lett – az, hogy a he­lyet­te ja­va­solt szer­ke­ze­tek tö­mö­reb­bek; pe­dig – amint ar­ra fön­tebb is cé­loz­tunk – hely­ze­te vá­lo­gat­ja, mi­kor tö­rek­szik a be­szé­lő tö­mör­ség­re, s mi­kor cél­sze­rűbb szá­má­ra – pél­dá­ul pszicholingvisztikai, sti­lisz­ti­kai vagy akár nyel­ven kí­vü­li okok­ból – épp a ter­jen­gő­sebb for­mák hasz­ná­la­ta.

Ös­­szeg­zés

Dol­go­za­tom­ban a nyelv­re, ill. a nyelv­hasz­ná­lat­ra vo­nat­ko­zó hi­e­del­mek­kel fog­lal­koz­tam; eze­ket ös­­sze­fog­la­ló­an „nyel­vi tév­hi­tek”-nek ne­vez­tem. A nyel­vi tév­hi­tek egy ré­sze köz­ke­le­tű az adott kö­zös­ség­ben; eze­ket szo­kás újab­ban „nyel­vi mí­to­szok”-nak ne­vez­ni. A nyel­vi mí­to­szok egyik jel­leg­ze­tes cso­port­ját az em­be­ri nyelv­re mint olyan­ra, a nyelv ál­ta­lá­nos tu­laj­don­sá­ga­i­ra, a nyelv­mű­kö­dés mi­ként­jé­re, a nyelv és az azt be­szé­lő kö­zös­ség vi­szo­nyá­ra és eh­hez ha­son­ló kér­dé­sek­re vo­nat­ko­zó köz­ke­le­tű nyel­vi tév­hi­tek al­kot­ják. A nyel­vi mí­to­szok má­sik cso­port­já­ba olyan tév­hi­tek tar­toz­nak, ame­lyek egy-egy konk­rét nyel­vi je­len­ség­gel kap­cso­la­to­sak, an­nak „hely­te­len­sé­gé”-ről szól­nak; eze­ket fön­tebb „nyelv­he­lyes­sé­gi ba­bo­nák”-nak, ill. „nyelv­hasz­ná­la­ti mí­to­szok”-nak ne­vez­tem.
Van­nak azon­ban olyan nyel­vi tév­hi­tek is, ame­lyek csak szűk kör­ben is­me­re­te­sek; eze­ket „nyelv­mű­ve­lői ba­bo­nák”-nak le­het ne­vez­ni. A nyelv­mű­ve­lői ba­bo­nák nem jel­le­gük­ben kü­lön­böz­nek a nyelv­he­lyes­sé­gi ba­bo­nák­tól, csak el­ter­jedt­sé­gük­ben. A nyelv­he­lyes­sé­gi ba­bo­nák köz­ke­le­tű­ek, az adott kö­zös­ség tag­ja­i­nak je­len­tős ré­sze is­me­ri őket, és be­fo­lyást gya­ko­rol­nak nyelv­hasz­ná­la­tuk­ra – ezért tar­toz­nak a mí­to­szok kö­zé. Ez­zel szem­ben a nyelv­mű­ve­lői ba­bo­nák csak szűk kör­ben is­me­re­te­sek; több­nyi­re a nyelv­mű­ve­lők hoz­zák őket lét­re, de sok­szor még ők ma­guk sem tart­ják ma­gu­kat sa­ját in­tel­me­ik­hez (konk­rét pél­dá­ra lásd Lanstyák 2003–2004 I, 95–96) – ezért nem is ne­vez­he­tők mí­to­szok­nak.
Mind a nyelv­he­lyes­sé­gi ba­bo­nák, mind a nyelv­mű­ve­lői ba­bo­nák ál­ta­lá­no­sabb jel­le­gű nyel­vi mí­to­szo­kon és kü­lön­fé­le nyel­vi ide­o­ló­gi­á­kon ala­pul­nak, azok­ban gyö­ke­rez­nek. Mi­vel a két cso­port csak el­ter­jedt­sé­gé­ben kü­lön­bö­zik egy­más­tól, az egyes ba­bo­nák el­ter­jedt­sé­gét pe­dig em­pi­ri­ku­san so­ha sen­ki nem vizs­gál­ta az egész nyelv­kö­zös­ség­re néz­ve, szük­ség van ös­­sze­fog­la­ló meg­ne­ve­zé­sük­re is: er­re a „nyel­vi ba­bo­na” tű­nik a leg­al­kal­ma­sabb­nak.
Az em­lí­tett fo­gal­mak egy­más­hoz va­ló vi­szo­nyát a kö­vet­ke­ző táblázat10 szem­lél­te­ti:

A pa­lás­ti ren­dez­vé­nyen a mí­to­szok­ról szó­ló két elő­adás­sal kap­cso­la­to­san, ill. a ren­dez­vény után a té­zi­sek meg­vi­ta­tá­sa so­rán fon­tos kér­dés­ként me­rült föl az, hogy mi a te­en­dő­je a nyel­vész­nek a nyel­vi tév­hi­tek­kel kap­cso­lat­ban. Az vol­na a lo­gi­kus, hogy a nyel­vész ezek el­osz­la­tá­sán mun­kál­kod­jon, még ak­kor is, ha a nyel­vi mí­to­szok, ba­bo­nák lé­te a nyelv­ről va­ló köz­na­pi gon­dol­ko­dás sa­já­tos­sá­gai mi­att – amint ezt Do­mon­ko­si Ág­nes hang­sú­lyoz­ta sa­ját elő­adá­sá­ban – el­ke­rül­he­tet­len­nek lát­szik. A részt­ve­vők töb­bé-ke­vés­bé meg­egyez­tek ab­ban, hogy a nyel­vi tév­hi­tek fel­tá­rá­sa a nyel­vi is­me­ret­ter­jesz­tés­nek egyik igen fon­tos fel­ada­ta, de azt is töb­ben hang­sú­lyoz­ták, hogy en­nél még fon­to­sabb a he­lyes nyelv­szem­lé­let ki­ala­kí­tá­sa. Ezért lé­nye­ges, hogy a szük­ség­sze­rű „rom­bo­lás” mel­lett ne sik­kad­jon el az „épí­tés” sem. A té­tel­sze­rű­en meg­fo­gal­ma­zott nyel­vi mí­to­szok­kal és ba­bo­nák­kal va­ló fog­lal­ko­zás pa­ra­dox mó­don akár meg is erő­sít­he­ti eze­ket, ahe­lyett hogy meg­gyön­gí­te­né. Ezen­kí­vül bi­zo­nyos mí­to­szok nyílt „meg­tá­ma­dá­sa” eset­leg olyan ér­zel­mi ala­pú el­len­ál­lást vált­hat ki, ame­lyet sem­mi­fé­le ra­ci­o­ná­lis ér­ve­lés­sel nem le­het le­győz­ni (vö. Benkő é. n.).
A nyel­vi tév­esz­mék cá­fo­la­ta, az­az tév­esz­me mi­vol­tuk­nak bi­zo­nyí­tá­sa nem te­kint­he­tő a nyel­vész kö­te­les­sé­gé­nek, a szak­em­ber kö­te­les­sé­ge csu­pán a tu­do­má­nyos nyelv­szem­lé­let ter­jesz­té­se le­het. Az, hogy a nyel­vész mi­kor dönt úgy, hogy még­is konf­ron­tál a tu­do­mány­ta­lan né­ze­tek­kel (il­let­ve – ami saj­nos, úgy lát­szik, ez­zel együtt jár – azok ter­jesz­tő­i­vel), lel­ki al­ka­tá­tól, az adott írás cél­ja­i­tól, a cél­kö­zön­ség föl­té­te­lez­he­tő fo­ga­dó­kész­sé­gé­től és sok más konk­rét kö­rül­mény­től függ. Kü­lö­nö­sen a konk­rét nyel­vi je­len­sé­gek­re vo­nat­ko­zó nyel­vi ba­bo­nák ese­té­ben vol­na mél­tány­ta­lan el­vár­ni a szak­em­be­rek­től, hogy ezek tév­esz­me mi­vol­ta mel­lett bi­zo­nyí­té­ko­kat so­ra­koz­tas­sa­nak föl.11 Ilyen­kor egye­dül az vár­ha­tó el, hogy a nyelv­mű­ve­lők ér­vel­je­nek az adott je­len­ség hely­te­le­ní­té­se mel­lett – de per­sze tu­do­má­nyos ér­vek­kel. Ez a meg­győ­ző­dé­sem az „ár­tat­lan­ság vé­lel­mé”-nek ne­ve­zett jo­gi alap­elv­vel is össz­hang­ban van, mely­nek ér­tel­mé­ben a vád az, ami bi­zo­nyí­tás­ra szo­rul, nem pe­dig az ártatlanság.12 A „vád” bi­zo­nyí­tá­sa azok­nak a kö­te­les­sé­ge, akik a kü­lön­fé­le nyel­vi je­len­sé­ge­ket hely­te­len­nek íté­lik, va­gyis az eze­ket hasz­ná­ló be­szé­lők tö­me­ge­it mint­egy „vád alá he­lye­zik”. Ha pe­dig nem tud­ják a „vá­dat” bi­zo­nyí­ta­ni, az a jog­sze­rű, ha a „vá­dat” el­ej­tik, (a) „vád­lot­tat” – a jobb sors­ra ér­de­mes hét­köz­na­pi be­szé­lőt – pe­dig „föl­men­tik”.
Mi­vel a nyel­vi mí­to­szok na­gyon mé­lyen gyö­ke­rez­nek a be­szé­lők tu­da­tá­ban és tu­dat­alat­ti­já­ban, alig­ha le­het ar­ra szá­mí­ta­ni, hogy si­ke­rül őket tel­je­sen ki­ir­ta­ni, ám ar­ra van le­he­tő­ség, hogy az em­be­rek a nyelv tu­do­má­nyos szem­lé­le­té­vel is meg­is­mer­ked­je­nek (az anya­nyel­vi ne­ve­lés és az is­ko­lán kí­vül nyel­vi is­me­ret­ter­jesz­tés se­gít­sé­gé­vel), és ez­zel meg­gyön­gül­jön a nyel­vi tév­hi­tek be­fo­lyá­sa a nyelv­ről va­ló gon­dol­ko­dá­suk­ra s ez­zel köz­vet­ve a nyelv­hasz­ná­la­tuk­ra is. Do­mon­ko­si Ág­nes ez­zel kap­cso­la­to­san a kö­vet­ke­zőt mond­ta elő­adá­sá­ban: „Az anya­nyel­vi ne­ve­lés és a nyelv­mű­ve­lés gya­kor­la­ta […] sok­szor csak meg­erő­sí­ti a né­pi kategorizációt, ahe­lyett, hogy tu­do­má­nyos kategorizációt ál­lí­ta­na szem­be a köz­na­pi vé­le­ke­dé­sek­kel. A ba­bo­nák ér­vé­nye­sü­lé­sé­nek gá­to­lá­sá­ban pe­dig meg­lá­tá­som sze­rint nem egy­sze­rű­en a cá­fo­la­tuk, ha­nem egy má­sik szem­lé­let­mód ér­vé­nye­sí­té­se, egy má­sik, ér­vé­nyes és al­kal­maz­ha­tó tu­do­má­nyos kategorizáció tu­da­to­sí­tá­sa játsz­hat­ná a leg­fon­to­sabb sze­re­pet. Eb­ben a te­kin­tet­ben te­hát a nyelv­mű­ve­lés leg­lé­nye­ge­sebb és leg­sür­ge­tőbb fel­ada­tát sa­ját ér­té­ke­lő ka­te­gó­ri­á­i­nak ki­ala­kí­tá­sá­ban, hasz­ná­la­tá­ban és ár­nya­lá­sá­ban, szociolingvisztikai, sti­lá­ris, prag­ma­ti­kai meg­ala­po­zá­sá­ban lá­tom.”
Ah­hoz, hogy er­re a nyelv­mű­ve­lés ké­pes le­gyen, gyö­ke­re­sen meg kel­le­ne újul­nia, és szo­ro­san együtt kel­le­ne mű­köd­nie a nyelv­tu­do­mány leg­kü­lön­fé­lébb te­rü­le­te­in dol­go­zó szak­em­be­rek­kel (eh­hez azon­ban ar­ra is szük­ség van, hogy ezek a szak­em­be­rek nyi­tot­tak le­gye­nek az együtt­mű­kö­dés­re). Ez nem le­he­tet­len, hi­szen tu­laj­don­kép­pen a pa­lás­ti ta­lál­ko­zó is ilyen együtt­mű­kö­dés­nek volt a gyü­möl­cse: nyelv­mű­ve­lők és a „lé­te­ző nyelv­mű­ve­lés” bí­rá­lói vi­tat­tak ott meg kö­zö­sen – nagy-nagy bé­kes­ség­ben – a nyelv­mű­ve­lés leg­ége­tőbb kér­dé­sei kö­zül né­há­nyat. Per­sze Pa­lás­ton nem „a ma­gyar nyelv­mű­ve­lés” vett részt, ha­nem a Nyelv­tu­do­má­nyi In­té­zet nyelv­mű­ve­lő osz­tá­lyá­nak mun­ka­tár­sai és még egy-két to­váb­bi, nyelv­mű­ve­lő­ként is szá­mon tar­tott szak­em­ber. To­váb­bi ta­lál­ko­zók­ra, meg­be­szé­lé­sek­re, mű­hely­vi­ták­ra, egy­re több szak­em­ber be­vo­ná­sá­ra lesz szük­ség ah­hoz, hogy a „pa­lás­ti fo­lya­mat” ne sza­kad­jon meg,13 s idő­vel sen­ki szá­má­ra se le­gyen két­sé­ges, hogy a nyelv­mű­ve­lés is le­het hasz­nos, ér­tel­mes te­vé­keny­ség. „Csak­” az kell hoz­zá, hogy ne sza­kad­jon el a nyelv­tu­do­mány­tól (pon­to­sab­ban: kap­cso­lód­jon hoz­zá), s a nyelv­mű­ve­lők ne nyel­vi tév­esz­mé­ket ter­jes­­sze­nek, ha­nem a nyelv­tu­do­mány ered­mé­nye­it fel­hasz­nál­va foly­tas­sa­nak az adott kö­zös­ség tény­le­ges nyel­vi prob­lé­má­i­ból ki­in­du­ló nyel­vi is­me­ret­ter­jesz­tő és ta­nács­adó te­vé­keny­sé­get.

 

Hi­vat­ko­zá­sok

Bauer, Laurie–Trudgill, Peter 1998. Introduction. Laurie Bauer–Peter Trudgill (szerk.): Language Myths, xv–xviii. Lon­don etc., Penguin.
Bárczi Gé­za 1974. Nyelv­mű­ve­lé­sünk. Bu­da­pest, Gon­do­lat.
Benkő Lo­ránd é. n. Egy kis ta­nul­ság Anony­mus-ku­ta­tá­sa­im­ból. Ba­lázs Géza–A. Jászó Anna–Koltói Ádám (szerk.): Él­te­tő anya­nyel­vünk. Írá­sok Grétsy Lász­ló 70. szü­le­tés­nap­já­ra. Bu­da­pest, Tin­ta Könyv­ki­adó, 77–80. p.
Crystal, David 1985. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Ox­ford, Basil Blackwell.
Crystal, David 1992/1994. Dictionary of Language and Languages. Lon­don, Penguin Books.
Crystal, David 1997/1998. A nyelv en­cik­lo­pé­di­á­ja. Bu­da­pest, Osiris.
Do­mon­ko­si Ág­nes 2004. Nyel­vi ba­bo­nák és szte­re­o­tí­pi­ák: a he­lyes és a hely­te­len a né­pi nyel­vé­sze­ti szem­lé­let­ben. Vi­ta­in­dí­tó elő­adás az I. Al­kal­ma­zott Nyel­vé­sze­ti Mű­hely­ta­lál­ko­zón, Pa­lás­ton, 2004. ok­tó­ber 2-án. http://www.gramma.sk/hu/kozonsegszolgalat/alkalmazott/domonkosi.rtf.
Dó­zsa Ro­land 2004. I. Al­kal­ma­zott Nyel­vé­sze­ti Mű­hely­ta­lál­ko­zó. Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le, 6. évf. 4. sz. 139–143. p.
É. Kiss Ka­ta­lin 2004. Anya­nyel­vünk ál­la­po­tá­ról. Bu­da­pest, Osiris Ki­adó.
Kugler Nóra–Tolcsvai Nagy Gá­bor 2000. Nyel­vi fo­gal­mak kisszótára. Bu­da­pest, Ko­ro­na Ki­adó.
Langman, Juliet–Lanstyák Ist­ván 2000. Language negotiations in Slovakia: Views from the Hungarian minority. Multilingua, 19-1/2.
Lanstyák Ist­ván 2002. A ma­gyar nyelv szlo­vá­ki­ai vál­to­za­ta­i­nak jel­lem­zői. In: Lanstyák István– Szabómihály Gi­zel­la: Ma­gyar nyelv­ter­ve­zés Szlo­vá­ki­á­ban. Ta­nul­má­nyok és do­ku­men­tu­mok. Po­zsony, Kalligram Ki­adó, 84–108. p.
Lanstyák Ist­ván 2003. A Ma­gyar ér­tel­me­ző ké­zi­szó­tár a nyelv­he­lyes­ség fog­sá­gá­ban. Ma­gyar Nyelv­őr, 127. évf. 4. sz. 370–388. p.
Lanstyák Ist­ván 2003–2004. He­lyi „ér­té­kes” nyelv­vál­to­za­tok, „tisz­tes” ide­gen sza­vak, „visz­­szás” je­len­té­sek, „ag­res­­szív” rö­vi­dí­té­sek, „kevercs” nyelv és tár­sa­ik. Vá­lo­ga­tás a nyelv­mű­ve­lői csacs­ka­sá­gok gaz­dag tár­há­zá­ból. I–II. Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le, I, 5. évf. 4. sz. 69–98. p.; 6. évf. 1. sz. 51–76. p.
Lanstyák Ist­ván 2004. Nyel­vi mí­to­szok és ba­bo­nák (avagy a ma­gyar nyelv­mű­ve­lés demitizálásának fe­let­te szük­sé­ges vol­tá­ról va­ló di­a­ló­gus kez­de­te). Vi­ta­in­dí­tó elő­adás az I. Al­kal­ma­zott Nyel­vé­sze­ti Mű­hely­ta­lál­ko­zón, Pa­lás­ton, 2004. ok­tó­ber 2-án. http://www.gramma.sk/hu/kozonsegszolgalat/alkalmazott/lanstyak.rtf.
Lőrincze La­jos 1980. Em­ber­köz­pon­tú nyelv­mű­ve­lés. Bu­da­pest, Mag­ve­tő Ki­adó.
Nagy J. Bé­la 1953. Nyelv­he­lyes­sé­gi ba­bo­nák. In: Lőrincze La­jos (szerk.): Nyelv­mű­ve­lé­sünk főbb kér­dé­sei. Ta­nul­mány­gyűj­te­mény, Bu­da­pest, Aka­dé­mi­ai Ki­adó, 241–265. p.
NyKk. 1983–1985. Grétsy László–Kovalovszky Mik­lós (szerk.): Nyelv­mű­ve­lő ké­zi­könyv I–II. Bu­da­pest, Aka­dé­mi­ai Ki­adó.
NymKsz. 1996. Grétsy László–Kemény Gá­bor (szerk.): Nyelv­mű­ve­lő ké­zi­szó­tár. Bu­da­pest, Auk­tor Könyv­ki­adó.
NymKsz. 2005. Grétsy László–Kemény Gá­bor (szerk.): Nyelv­mű­ve­lő ké­zi­szó­tár. Bu­da­pest, Tin­ta Könyv­ki­adó. (2., ja­ví­tott és bő­ví­tett ki­adás.)
Sán­dor Klá­ra 2003. Nyelv­ter­ve­zés, nyelv­po­li­ti­ka, nyelv­mű­ve­lés. In: Kiefer Fe­renc (szerk.): A ma­gyar nyelv ké­zi­köny­ve. Bu­da­pest, Aka­dé­mi­ai Ki­adó, 381–409. p.
Si­mon Sza­bolcs 1996. Nyelv­vál­to­za­tok a szlo­vá­ki­ai ma­gyar tan­nyel­vű kö­zép­is­ko­lák szá­má­ra írt ma­gyar­nyelv-köny­vek­ben. In: Csernicskó István–Váradi Ta­más (szerk.): Ki­sebb­sé­gi ma­gyar is­ko­lai nyelv­hasz­ná­lat. Bu­da­pest, Tin­ta Könyv­ki­adó és Ki­ad­vány­szer­kesz­tő Bt., 17–27. p.
Szepesy Gyu­la 1986. Nyel­vi ba­bo­nák. Bu­da­pest, Gon­do­lat. URL: http://mek.oszk.hu/ 01600/01688/01688.htm