Misad Katalin: A szaknyelvi regiszterek fejlesztésének szemantikai és pragmatikai összefüggései szlovákiai magyar viszonylatban

A szak­nyel­vi re­gisz­te­rek fej­lesz­té­sé­re irá­nyu­ló fel­ada­tok szám­ba­vé­te­le és a meg­ol­dá­si le­he­tő­sé­gek fel­vá­zo­lá­sa a ma­gyar nyelv szlo­vá­ki­ai vál­to­za­ta­it il­le­tő­en csak az utób­bi évek­ben in­dult meg. Bár 1967-ben a cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok kul­tu­rá­lis szer­ve­ze­te, a Cse­ma­dok mel­lett ala­kult egy nyel­vi szak­bi­zott­ság, mely­nek ke­re­té­n belül mű­kö­dött egy ter­mi­no­ló­gi­ai cso­port is, a fel­ada­tok meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz nem volt elég szak­em­ber (lásd Ja­kab 1976, 154–156). A het­ve­nes évek ele­jén Deme Lász­ló – aki a Comenius Egye­tem Ma­gyar Nyelv és Iro­da­lom Tan­szék­ének ven­dég­ta­ná­ra­ként öt évig tar­tóz­ko­dott Po­zsony­ban – hív­ta fel a fi­gyel­met ar­ra, hogy Szlo­vá­ki­á­ban leg­in­kább a szak­mai és a tár­sa­dal­mi-ál­lam­igaz­ga­tá­si vo­nat­ko­zá­sú nyel­vi ré­te­gek­ben adód­nak nyelv­hasz­ná­la­ti prob­lé­mák (Deme 1970, 101). Ja­kab Ist­ván a kas­sai Ka­zin­czy Na­po­kon el­hang­zott elő­adá­sá­ban vá­la­szolt a fel­ve­tett prob­lé­má­ra: „Hang­sú­lyoz­nunk kell, hogy ép­pen a ter­mi­no­ló­gi­ai kér­dé­sek tisz­tá­zá­sa je­len­ti nyelv­mű­ve­lé­sünk szá­má­ra a leg­több ne­héz­sé­get, s bár­men­­nyi­re sür­gős len­ne is ez a mun­ka, nem­igen akad rá je­lent­ke­ző, mert a szlo­vák szak­ki­fe­je­zé­sek meg­fe­le­lő­i­nek fel­ku­ta­tá­sá­hoz a ma­gyar szak­szó­kész­le­tek ala­pos és ös­­sze­ve­tő ta­nul­má­nyo­zá­sá­ra, te­hát nagy kö­rül­te­kin­tés­sel vég­zett mun­ká­ra len­ne szük­ség” (Ja­kab 1976, 170). A cseh­szlo­vá­ki­ai nyelv­mű­ve­lés el­ve­it tö­mö­ren meg­fo­gal­ma­zó 1973-as prog­ram­rend­ben azon­ban már meg­ta­lál­ha­tó a kö­vet­ke­ző té­tel is: „…(a cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar nyelv­mű­ve­lés­nek) szün­te­le­nül vizs­gál­nia kell a ma­gyar nyelv cseh­szlo­vá­ki­ai hasz­ná­la­tá­nak ál­la­po­tát, s az ar­ra il­le­té­ke­sek be­vo­ná­sá­val se­gí­te­nie kell a le­ma­ra­dást mu­ta­tó bel­ső nyelv­tí­pus, stí­lus­szint, stí­lus­ré­teg vagy cso­port­nyel­vi szó­kész­let fej­lesz­té­sét” (Ja­kab 1976, 166). Az el­múlt ne­gyed­szá­zad alatt azon­ban a ter­mi­no­ló­gia ügyé­ben nem sok min­den tör­tént: az egy­ko­ri nyel­vi szak­bi­zott­ság he­lyé­be lé­pő Cseh­szlo­vá­ki­ai, il­let­ve ké­sőbb Szlo­vá­ki­ai Ma­gya­rok Anya­nyel­vi Tár­sa­sá­gá­nak ter­mi­no­ló­gi­ai cso­port­ja ugyan ma­gá­ra vál­lal­ta az ez­zel kap­cso­la­tos fel­ada­to­kat, sőt vég­zett bi­zo­nyos szó­tár­szer­kesz­té­si mun­ká­la­to­kat, ám olyan kor­sze­rű, át­fo­gó mun­ka, amely se­gí­te­né a szlo­vá­ki­ai ma­gyar szak­nyel­vek ter­ve­zé­sét, nem szü­le­tett. Ha­son­ló sors­ra ju­tott a dunaszerdahelyi szék­he­lyű Ka­ted­ra Tár­sa­ság ál­tal a ki­lenc­ve­nes évek vé­gén lét­re­ho­zott ún. nyelv­ter­ve­ző mun­ka­cso­port is, amely­nek az lett vol­na a fel­ada­ta, hogy ös­­sze­gyűjt­se, va­la­mint rend­sze­rez­ze a ma­gyar­or­szá­gi és a szlo­vá­ki­ai ma­gyar ok­ta­tás­ügy­ben egy­aránt hasz­ná­la­tos ter­mi­nu­so­kat, szak­ki­fe­je­zé­se­ket (Csicsay 2002, 264). Egye­sek a szlo­vá­ki­ai ma­gyar szak­nyel­vek fej­let­len­sé­gé­ért egy­ér­tel­mű­en a ha­zai és a ma­gyar­or­szá­gi szak­em­be­re­ket hi­báz­tat­ják: „A szlo­vá­ki­ai ma­gyar nyel­vé­szet a di­ag­nosz­ti­ká­ra kon­cent­rál, terapeutikai szán­dé­ka, te­vé­keny­sé­ge nin­csen, még a test­hez­ál­ló egye­te­mi szak­ter­mi­no­ló­gi­át sem mű­ve­li. Ma­gyar­or­szá­gon pe­dig nem je­lent meg olyan szó­tár, ame­lyik a ki­sebb­sé­gek nyel­vi túl­élé­sét se­gí­te­né” (Csu­ka 2002, 257).
A hi­ány­zó szak­nyel­vi re­gisz­te­rek ki­ala­kí­tá­sát és fej­lesz­té­sét je­len­leg az MTA szlo­vá­ki­ai ku­ta­tó­ál­lo­má­sa­ként 2002-ben ala­kult, nyel­vi ter­ve­zés­sel is fog­lal­ko­zó mű­hely, a Gramma Nyel­vi Iro­da vál­lal­ta ma­gá­ra. A cso­port tag­jai sze­rint a két fő te­rü­let, amely­nek szlo­vá­ki­ai ma­gyar ter­mi­no­ló­gi­á­ját mi­nél előbb ki kell ala­kí­ta­ni, a köz­igaz­ga­tá­si és a jo­gi szak­nyelv, de szá­mos más szak­te­rü­let is érint­ve van (ok­ta­tás, gaz­da­ság, egész­ség­ügy stb.) A ma­gyar­or­szá­gi stan­dard­hoz va­ló tel­jes al­kal­maz­ko­dás – leg­alább­is az ese­tek több­sé­gé­ben – szin­te le­he­tet­len, hi­szen je­len­tős el­té­ré­sek van­nak a két or­szág ál­lam­igaz­ga­tá­si, in­téz­mény-, ok­ta­tá­si és egyéb rend­sze­re kö­zött (Lanstyák–Szabómihály 2000, 86). Az iro­da mun­ka­tár­sai emel­lett szak­szó­jegy­zé­ke­ket, szlo­vák–ma­gyar ter­mék­ka­ta­ló­gu­so­kat (pl. élel­mi­szer-ipa­ri ter­mé­kek, épí­té­si anya­gok, il­lat­sze­rek és pi­pe­re­cik­kek, pa­pír- és író­sze­rek jegy­zé­két) sze­ret­né­nek meg­je­len­tet­ni, ame­lyek se­gít­sé­gé­re len­né­nek úgy a szlo­vá­ki­ai ma­gyar szak­em­be­rek­nek, for­dí­tók­nak, új­ság­írók­nak, mint a nyelv­hasz­ná­la­ti jo­guk­kal él­ni kí­vá­nó szlo­vá­ki­ai ma­gyar be­szé­lők­nek. Az egyes te­rü­le­tek fel­tér­ké­pe­zé­se már el­in­dult (a ku­ta­tá­sok rész­le­ges ered­mé­nyei meg­te­kint­he­tő­ek a Gramma Nyel­vi Iro­da hon­lap­ján: www.gramma.sk), fo­lya­ma­tos mun­ká­ra azon­ban – el­ső­sor­ban pénz- és szak­em­ber­hi­ány mi­att – ide­á­lis eset­ben is csak 3-4 év múl­va ke­rül­het sor. Az iro­da fő cél­ja, hogy az egyes szak­te­rü­le­tek­hez kap­cso­ló­dó szlo­vák ter­mi­nu­sok, ter­mék­meg­ne­ve­zé­sek ma­gyar meg­fe­le­lői idő­vel be­épül­je­nek a már ké­szü­lő szlo­vák–ma­gyar, il­let­ve a ké­sőbb­re ter­ve­zett ma­gyar–szlo­vák nagy­szó­tár­ba, va­la­mint a szlo­vá­ki­ai ma­gyar nyelv­tu­dat­ba és nyelv­hasz­ná­lat­ba.

A szak­nyel­vi ter­ve­zés prob­lé­mái szlo­vá­ki­ai ma­gyar vi­szony­lat­ban

A szak­nyel­vi re­gisz­te­rek fej­lesz­té­se szlo­vá­ki­ai ma­gyar vi­szony­lat­ban bo­nyo­lult fo­lya­mat. A leg­több szak­nyelv ma­gyar nyel­vű mű­ve­lé­sé­re Szlo­vá­ki­á­ban gya­kor­la­ti­lag nincs in­téz­mé­nyes mód. Ez azt je­len­ti, hogy az il­le­tő szak­te­rü­let­ről nem lé­tez­nek szlo­vá­ki­ai ma­gyar ki­ad­vány­ok vagy szak­köz­le­mé­nyek, il­let­ve hogy eset­le­ges szlo­vá­ki­ai ma­gyar mű­ve­lő­ik több­sé­gi nyel­ven (te­hát szlo­vá­kul) pub­li­kál­nak (Lanstyák 1998, 26). A szak­kö­zép­is­ko­lát vagy szak­mun­kás­kép­zőt lá­to­ga­tó ki­sebb­sé­gi ma­gyar di­á­kok nagy ré­sze nem az anya­nyel­vén ta­nul­ja a szak­tan­tár­gya­kat, te­hát ele­ve nem ma­gyar nyel­ven sa­já­tít­ja el a szak­ter­mi­no­ló­gi­át. Nin­cse­nek sok­kal jobb hely­zet­ben az ál­ta­lá­nos is­ko­lá­ba, il­let­ve gim­ná­zi­um­ba já­ró ta­nu­lók sem, hi­szen a ma­gyar tan­nyel­vű is­ko­lák­ban hasz­nált tan­köny­vek ál­lam­nyelv­ből va­ló – szin­te szó sze­rin­ti – for­dí­tá­sok, ame­lyek ugyan­azt a je­len­sé­get gyak­ran más né­ven ne­ve­zik meg, mint Ma­gyar­or­szá­gon vagy a má­sik or­szág­ban (Er­dély­ben, a Vaj­da­ság­ban vagy ép­pen Kár­pát­al­ján). A ma­gyar­or­szá­gi szak­ter­mi­no­ló­gi­át a fel­ső­fo­kú vég­zett­ség­gel ren­del­ke­ző szlo­vá­ki­ai ma­gyar szak­em­be­rek – ese­tünk­ben a tan­köny­vek for­dí­tói, il­let­ve a for­dí­tás bí­rá­lói – sem is­me­rik, mi­vel ta­nul­má­nya­i­kat el­ső­sor­ban szlo­vá­ki­ai vagy cseh­or­szá­gi egye­te­me­ken, az il­le­tő ál­lam nyel­vén vé­gez­ték. Mi­vel ál­ta­lá­ban nem szak­kép­zett for­dí­tók­ról van szó, több­nyi­re interlineárisan ül­te­tik át szlo­vák­ból ma­gyar­ra a szö­ve­get, nem szeg­men­tál­nak mi­ni­má­lis for­dí­tá­si egy­sé­gek­re. Vagy a szó szint­jén, vagy a mor­fé­mák szint­jén for­dí­ta­nak, nem ügyel­ve az ek­vi­va­len­ci­á­ra, az­az a for­rás­nyel­vi és a cél­nyel­vi szö­veg egyen­ér­té­kű­sé­gé­re (lásd Klaudy 1994, 68). Bár tu­da­tá­ban va­gyunk an­nak, hogy nem len­ne cél­sze­rű, ha a stan­dard ma­gyar nyelv szak­nyel­vi re­gisz­te­rei az anya­or­szág ha­tá­ra­in túl – más-más vál­to­za­tot hoz­va lét­re – szét­fej­lőd­né­nek, a fen­ti­ek­ből szin­te au­to­ma­ti­ku­san kö­vet­ke­zik a szak­nyel­vek egy­ér­tel­mű­sé­gé­nek, egy­sé­gé­nek fel­bom­lá­sa, amely a ki­sebb­sé­gek szá­má­ra több ok­ból is előny­te­len len­ne (ked­ve­zőt­le­nül be­fo­lyá­sol­ná pl. a ma­gyar­or­szá­gi fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek­ben tett fel­vé­te­li vizs­ga ered­mé­nyét, il­let­ve a ma­gyar­or­szá­gi to­vább­ta­nu­lást, a ma­gyar­or­szá­gi tan­köny­vek hasz­ná­la­tát a szlo­vá­ki­ai ma­gyar tan­nyel­vű ál­ta­lá­nos és kö­zép­is­ko­lák­ban, a ki­sebb­sé­gi szak­em­be­rek­nek anya­or­szá­gi kol­lé­gá­ik­kal va­ló kom­mu­ni­ká­ci­ó­ját stb.). Jog­gal mond­ja Tolcsvai Nagy Gá­bor, hogy a ha­tá­ron tú­li ma­gya­rok hely­ze­te e te­kin­tet­ben is sa­já­tos, ezért „A szak­sza­vak te­rü­le­tén min­den szocioregionális és in­ter­ak­ci­ós kö­tött­ség­től füg­get­len fo­lya­ma­tos al­ko­tó­mun­ka szük­sé­ges, kü­lö­nös te­kin­tet­tel a […] ki­sebb­sé­gi ma­gyar nyel­vű szak­nyel­vi be­széd hely­ze­té­re” (Tolcsvai 1998, 68).
A hi­ány­zó szak­nyel­vi re­gisz­te­rek lét­re­ho­zá­sa ki­sebb­sé­gi vi­szony­lat­ban kü­lö­nös kö­rül­te­kin­tést kí­ván. An­nak el­dön­té­sé­hez, hogy me­lyik mű­szó le­gyen ko­di­fi­kál­va, va­gy­is me­lyik ke­rül­jön be a stan­dard ma­gyar nyelv szlo­vá­ki­ai vál­to­za­tá­nak szak­nyel­vi re­gisz­te­ré­be, hos­­sza­dal­mas elő­ké­szí­tő mun­ká­ra, mély­re­ha­tó vizs­gá­la­tok­ra és szin­te sza­van­kén­ti mér­le­ge­lés­re van szük­ség. Ha a szlo­vák és a ma­gyar meg­fe­le­lő­ben el­té­rő sze­man­ti­kai je­gyek kap­nak nyel­vi for­mát, a ma­gyar­ra for­dí­tás ese­té­ben a ma­gyar­or­szá­gi min­tát aján­la­tos kö­vet­ni. Ha azon­ban va­la­mely szlo­vák ter­mék­nek nincs ma­gyar­or­szá­gi meg­fe­le­lő­je (és en­nek kö­vet­kez­té­ben meg­ne­ve­zé­se), ak­kor egy új szak­szót kell lét­re­hoz­ni: vagy egy olyan sa­já­tos szlo­vá­ki­ai ter­mi­nust, ame­lyet a szlo­vák meg­ne­ve­zés sze­man­ti­kai je­gye­i­nek fi­gye­lem­be­vé­te­lé­vel ala­kí­tunk ki, vagy a szlo­vák meg­ne­ve­zés tü­kör­for­dí­tá­sát épít­jük be a ter­mi­no­ló­gi­ai rend­szer­be (Szabómihály 2002, 184). A szak­nyel­vi re­gisz­te­rek ki­ala­kí­tá­sa­kor mind az anya­or­szá­gi, mind a ki­sebb­sé­gi szak­em­ber­nek a szak­nyelv funk­ci­ó­já­ból kell ki­in­dul­nia. A szak­nyel­vek cél­ja a szak­mai tár­gyak­ról, fo­lya­ma­tok­ról al­ko­tott gon­do­la­tok rög­zí­té­se, cse­ré­je, te­hát a szak­mai kom­mu­ni­ká­ció, amely­nek rö­vid­nek és pon­tos­nak kell len­nie. A szak­nyel­vi meg­ne­ve­zé­sek nem­ze­ti, il­let­ve nem­zet­kö­zi egy­sé­ge­sí­té­sé­nek gon­do­la­ta nyo­mon kö­vet­he­tő az egyes ter­mi­no­ló­gi­ai is­ko­lák el­mé­le­ti és mód­szer­ta­ni kö­ve­tel­mény­rend­sze­ré­ben. A szak­nyelv, il­let­ve a szak­nyel­vi szó­kincs lo­gi­kai is­mer­te­tő­je­gye­it és ten­den­ci­á­it Wilhelm Schmidt fog­lal­ta ös­­sze a leg­ki­fe­je­zőb­ben: szak­ma­i­ság, fo­gal­mi­ság, eg­zakt­ság, egy­ér­tel­mű­ség (sőt egy-egy­ér­tel­mű­ség), füg­get­len­ség a kon­tex­tus­tól, rend­szer­sze­rű­ség, rö­vid­ség és gaz­da­sá­gos­ság, esz­té­ti­kai, exp­res­­szív és modális sem­le­ges­ség (Schmidt 1969, 12). A ki­zá­ró­la­go­san nyel­vi mi­nő­sé­get érin­tő kö­ve­tel­mé­nyek szá­ma meg­le­he­tő­sen ke­ve­sebb, mint a lo­gi­kai kö­ve­tel­mé­nye­ké: „a meg­ne­ve­zés le­gyen meg­fe­le­lő­en rö­vid, jól meg­je­gyez­he­tő, kön­­nyen ki­ejt­he­tő és to­vább­kép­zés­re al­kal­mas” (Pusz­tai 1982, 69).
A ter­mi­nus technicusokkal szem­ben tá­masz­tott lo­gi­kai és nyel­vi kö­ve­tel­mény­rend­szer is­me­re­té­ben a to­váb­bi­ak­ban ar­ra mu­ta­tok rá, mi­lyen je­len­sé­gek­kel, prob­lé­mák­kal ta­lál­koz­nak a szlo­vá­ki­ai ma­gyar szak­nyel­vi ter­ve­zés terminológusai, s hogy mi­lyen mód­sze­re­ket, el­ve­ket ér­vé­nye­sít­het­nek a szlo­vák és a ma­gyar ter­mi­no­ló­gia egy­be­ve­té­se és ér­té­ke­lé­se so­rán. Ta­nul­má­nyom e ré­szé­ben né­hány élel­mi­szer-ipa­ri ter­mék szlo­vák és ma­gyar, il­let­ve szlo­vá­ki­ai ma­gyar meg­ne­ve­zé­sé­nek ter­mi­nus­al­ko­tá­si mó­do­za­ta­i­val fog­lal­ko­zom. Pél­dá­im a több­sé­gé­ben ma­gyar­lak­ta te­le­pü­lé­se­ken mű­kö­dő hiper- és szu­per­mar­ke­tek, il­let­ve élel­mi­szer­bol­tok két­nyel­vű (szlo­vák–ma­gyar) ter­mék­ka­ta­ló­gu­sa­i­ból, szó­ró­lap­ja­i­ból szár­maz­nak. Ha a ke­res­ke­dő úgy dönt, hogy a szlo­vák meg­ne­ve­zés mel­lett fel­tün­te­ti a ter­mék ma­gyar ne­vét is, ma­gá­ra van utal­va. Mi­vel az adott szak­te­rü­let ma­gyar nyel­vű ter­mi­no­ló­gi­á­ját nem is­me­ri, meg­né­zi a má­ra el­avult­tá vált s szak­ki­fe­je­zé­se­ket egyéb­ként is csak mi­ni­má­lis men­­nyi­ség­ben tar­tal­ma­zó szlo­vák–ma­gyar kéziszótárt, s ha meg­ta­lál­ja ben­ne a ke­re­sett fo­gal­mat, ki­vá­laszt egyet – nem biz­tos, hogy a jót – a fel­tün­te­tett lexémák kö­zül. Ha pe­dig a szó­tár­ban nem le­li a ke­re­sett ki­fe­je­zést, egy­sze­rű­en le­for­dít­ja a szlo­vák meg­ne­ve­zést, ahogy tud­ja, mi­köz­ben mind a szó­hasz­ná­lat­ban, mind a szin­tag­ma­szer­kesz­tés­ben a szlo­vák min­tát kö­ve­ti (Misad 1998, 51). De a ter­mi­no­ló­gus hely­ze­te sem kön­­nyű. Mint már fen­tebb utal­tam rá, a szlo­vák és a ma­gyar szak­nyel­vi re­gisz­te­rek ele­me­i­nek ös­­sze­ha­son­lí­tá­sa nem ke­vés elő­ké­szü­le­tet igé­nyel. En­nek oka, hogy a ku­ta­tó­nak a szlo­vák ter­mi­nu­so­kat ös­­sze kell gyűj­te­nie, ugyan­is je­len­leg nincs olyan – a Ma­gyar Élel­mi­szer­könyv­höz ha­son­ló – szlo­vák ki­ad­vány, amely az élel­mi­szer-ipa­ri ter­mé­kek hi­va­ta­los meg­ne­ve­zé­se­i­nek tel­jes lis­tá­ját tar­tal­maz­ná. Így nem ma­rad más meg­ol­dás, mint át­ta­nul­má­nyoz­ni az egyes élel­mi­szer-ipa­ri ter­mé­kek­re vo­nat­ko­zó szab­vá­nyo­kat. A szlo­vák szab­vá­nyok nagy ré­sze azon­ban má­ig cseh nyel­vű, mi­vel még a Cseh­szlo­vá­kia ket­té­vá­lá­sa előt­ti idők­ből szár­maz­nak, s úgy tű­nik, az il­le­té­ke­sek nem is tart­ják szük­sé­ges­nek a szlo­vák nyel­vű meg­fe­le­lők mi­nél előb­bi el­ké­szí­té­sét. A szab­vá­nyok át­vizs­gá­lá­sa sem egy­sze­rű fel­adat, ugyan­is egy-egy szab­vány több­ol­da­las tá­jé­koz­ta­tást nyújt az adott ter­mék ös­­sze­té­te­lé­ről, a gyár­tá­si, cso­ma­go­lá­si és tá­ro­lá­si tech­ni­ká­ról stb. A szab­vá­nyok­ból nyert ada­tok to­váb­bi fel­dol­go­zá­sa pe­dig azért okoz gon­dot, mert a ter­mék­ne­vek nagy ré­sze nincs rend­szer­be he­lyez­ve, és sok eset­ben a le­írás­ból sem de­rül ki, mi­lyen lo­gi­kai vi­szo­nyok ér­vé­nye­sek a kü­lön­bö­ző fo­gal­mak és a hoz­zá­juk tar­to­zó ter­mi­nu­sok kö­zött (vö. Mé­szá­ros 2002, 49–51).

Szlo­vák és ma­gyar élel­mi­szer-ipa­ri meg­ne­ve­zé­sek ös­­sze­ve­té­se

Ku­ta­tá­sa­im so­rán ed­dig há­rom­fé­le élel­mi­szer-ipa­ri ter­mék ne­vét vizs­gál­tam: a ke­nyér és pék­sü­te­mény, a tej és tej­ter­mék, va­la­mint a hús és hen­tes­áru cso­port­já­ba so­rol­ha­tó áru­cik­kek szlo­vák, stan­dard ma­gyar és a ke­res­ke­del­mi for­ga­lom­ban elő­for­du­ló szlo­vá­ki­ai ma­gyar meg­ne­ve­zé­se­it ve­tet­tem ös­­sze. Min­de­nek­előtt meg­pró­bál­tam pár­hu­zam­ba ál­lí­ta­ni a szlo­vák és a ma­gyar ter­mi­nu­so­kat, hogy meg­ta­lál­jam azo­kat a szó- vagy kifejezéspárokat, ame­lyek ugyan­azt a fo­gal­mat je­lö­lik. Mi­vel az ösz­­sze­ha­son­lí­tás­nak ez a mód­ja nem min­den eset­ben ered­mé­nye­zett egy­ér­tel­mű meg­fe­lel­te­tést, a ta­nul­mány­ban in­kább csak azt ös­­szeg­zem, mi­lyen szlo­vák és ma­gyar szak­ki­fe­je­zé­se­ket, meg­ne­ve­zé­se­ket ta­lál­tam az egyes ter­mék­cso­por­tok­ban.
Gya­ko­ri je­len­ség a több­ele­mű szlo­vák ter­mék­név egy-egy tag­já­nak be­épü­lé­se a ma­gyar meg­ne­ve­zés­be. A szlo­vák výražkový chlieb ke­nyér­faj­tát pl. a szlo­vá­ki­ai ma­gyar be­szé­lők egy­sze­rű­en „výražkový ke­nyér”-nek ne­ve­zik. (Ha az ön­ki­szol­gá­ló­ban nem ta­lál­ják a szó­ban for­gó ke­nye­ret, azt kér­de­zik az el­adó­tól: „Výražkový ke­nyér nincs?”) Nem is­me­rik te­hát a szlo­vák výražok szó ma­gyar meg­fe­le­lő­jét, a ’lángliszt’ vagy ’rozsláng’ meg­ne­ve­zést. Az ér­tel­me­ző ké­zi­szó­tár új, át­dol­go­zott ki­adá­sa sze­rint a rozs­láng ’a leg­fi­no­mabb rozs­liszt’ (Éksz. 2003, 1158). A Ma­gyar Élel­mi­szer­könyv II. kö­te­té­nek Ma­lom­ipa­ri ter­mé­kek cí­mű fe­je­ze­té­ben is meg­ta­lál­ha­tó a rozs­láng­liszt meg­ne­ve­zés, ami a le­írás alap­ján nem más, mint ’fehér rozs­liszt’ (MÉ 2004, 11). Az azo­no­sí­tás te­hát nem okoz­hat gon­dot, ha a szlo­vák és a ma­gyar mű­szó­hoz tar­to­zik egy pon­tos meg­ha­tá­ro­zás vagy le­írás, amely­nek alap­ján lét­re­hoz­ha­tó az egy­ér­tel­mű meg­fe­lel­te­tés. A vizs­gált szlo­vá­ki­ai ter­mék­ka­ta­ló­gu­sok­ban és szó­ró­lap­okon azon­ban a rozs­ke­nyér meg­ne­ve­zés he­lyett a kö­vet­ke­ző (fel­té­te­le­zett) ma­gyar meg­fe­le­lő­ket tün­tet­ték fel a for­dí­tást vég­ző sze­mé­lyek: „bar­na ke­nyér”, „sö­tét ke­nyér” (a szlo­vák chlieb tmavý szó sze­rin­ti for­dí­tá­sa alap­ján) „fél­bar­na ke­nyér”, il­let­ve „kö­mény­ma­gos ke­nyér”.
Szlo­vák ven­dég­szót tar­tal­ma­zó pél­dá­kat to­váb­bá olyan hús­ké­szít­mé­nyek ne­vé­nek fel­té­te­le­zett ma­gyar meg­fe­le­lő­i­ben ta­lál­tam, ame­lyek­ben a szer­ke­zet jel­zői tag­ja hely­né­vi ere­de­tű. Ab­ban az eset­ben, ha a for­dí­tó is­me­ri a hely­név ma­gyar meg­fe­le­lő­jét, a ter­mék­név min­den ele­mét ma­gya­rul ad­ja meg, pl. Bratislavská klobása – Po­zso­nyi kol­bász, Ipe¾ská saláma – Ipo­lyi sza­lá­mi, Oravská slanina – Árvai sza­lon­na. Ha vi­szont a hely­né­vi ta­got csak szlo­vá­kul is­me­ri, meg­hagy­ja a szlo­vák jel­zőt a ma­gyar meg­ne­ve­zés­ben, pl. Spišské párky – Spišské virs­li (ma­gya­rul: Sze­pe­si virs­li), Rakúska saláma – Rakúska sza­lá­mi (ma­gya­rul: Oszt­rák sza­lá­mi), Moravská šunková saláma – Moravská son­kás sza­lá­mi (ma­gya­rul: Mor­va son­kás sza­lá­mi). Meg­esik, hogy a for­dí­tást vég­ző sze­mély nem is­me­ri a szlo­vák meg­ne­ve­zés faj­ta­je­lö­lő köz­né­vi tag­já­nak ma­gyar meg­fe­le­lő­jét, ilyen­kor szin­tén „két­nyel­vű” a ma­gyar ter­mék­név, pl. Humenský šèipák – Homonnai šèipák (ma­gya­rul: Homonnai csí­pős kol­bász).
Elő­for­dul­nak olyan ese­tek is, ami­kor egy ter­mék­név az egyik or­szág­ban több­fé­le ter­mék­tí­pust je­löl, mint a má­sik­ban. A závin makový (tvarohový, orechový) sü­tő­ipa­ri ter­mék stan­dard ma­gyar meg­fe­le­lő­je a má­kos (tú­rós, di­ós) ré­tes, de csak ak­kor, ha ré­te­ge­sen haj­to­ga­tott, hár­tya­vé­kony tész­ta kö­zé gön­gyöl­jük a töl­te­lé­ket. A szlo­vák ugyan­is a fi­nom­liszt­ből tej­jel, vaj­jal, to­jás­sal ké­szí­tett kelt tész­tá­ból (az­az ka­lács­tész­tá­ból) sü­tött, haj­to­ga­tott, töl­tött sü­te­mény­fé­lét is je­löl­he­ti a závin meg­ne­ve­zés­sel, ha a töl­te­lék a tész­ta bel­se­jé­be van gön­gyöl­ve (KSSJ 2003, 933), ilyen­kor a závin makový (tvarohový, orechový) ma­gyar meg­fe­le­lő­je a má­kos (tú­rós, di­ós) ka­lács. A szlo­vá­ki­ai két­nyel­vű ter­mék­ka­ta­ló­gu­sok ál­ta­lá­ban nem tesz­nek kü­lönb­sé­get a sze­man­ti­ka­i­lag na­gyobb ter­helt­sé­gű szlo­vák meg­ne­ve­zés és a ma­gyar ter­mék­ne­vek ere­de­ti je­len­té­se kö­zött, így a ma­gyar meg­fe­le­lők funk­ció­el­kü­lö­nü­lé­se csak rit­kán kö­vet­ke­zik be. Te­kin­tet nél­kül a ter­mék faj­tá­já­ra, a závin makový (tvarohový, orechový) sü­tő­ipa­ri ter­mék­nek a kö­vet­ke­ző meg­fe­le­lői ala­kul­tak ki a szlo­vá­ki­ai ma­gyar nyelv­hasz­ná­lat­ban: „má­kos (tú­rós, di­ós) ré­tes”, „má­kos (tú­rós, di­ós) ka­lács”, „má­kos (tú­rós, di­ós) te­kercs”, „má­kos (tú­rós, di­ós) töl­tött rúd”, „má­kos (tú­rós, di­ós) bejg­li”. Ha­son­ló je­len­ség­re buk­kan­tam az egyes tej­ipa­ri ter­mé­kek szlo­vá­ki­ai ma­gyar meg­ne­ve­zé­sé­ben is. A jogurtový dezert (a stan­dard ma­gyar­ban: des­­szert­jog­hurt, az­az in­kább édes­ség­ként, mint táp­lál­ko­zás vé­gett fo­gyasz­tott fi­nom jog­hurt­fé­le­ség) szlo­vák ter­mék­név­nek szá­mos fel­té­te­le­zett ma­gyar meg­fe­le­lő­jét gyűj­töt­tem ös­­sze az egyes ter­mék­ka­ta­ló­gu­sok­ból, mint pl. „jog­hur­tos des­­szert, jog­hurt­desz­­szert, jogurtdezert (így, szlo­vá­kos alak­ban fel­tün­tet­ve), jog­hurt­krém, jog­hurt­kré­mes des­­szert”. Fel­té­te­le­zem, hogy a for­dí­tást vég­ző sze­mé­lyek nem is­mer­ték a hi­va­ta­los szlo­vák meg­ne­ve­zés je­len­té­sét, s nem is vet­ték a fá­rad­sá­got, hogy utá­na­néz­ze­nek. In­kább szó sze­rint le­for­dí­tot­ták a szlo­vák szer­ke­zet ele­me­it, vagy más, szin­tén a szlo­vá­ki­ai ma­gyar nyelv­hasz­ná­lat­ban elő­for­du­ló tej­ter­mék ne­vé­vel he­lyet­te­sí­tet­ték az ere­de­ti el­ne­ve­zést. A Ma­gyar Élel­mi­szer­könyv­ből pe­dig egy­ér­tel­mű­en ki­de­rül, hogy a des­­szert­jog­hurt olyan krém ál­la­gú, hos­­szabb ide­ig el­tart­ha­tó jog­hurt­faj­ta, amely gyü­möl­csös íze­sí­té­sű vagy gyü­mölcs­da­ra­bo­kat tar­tal­maz.
A szlo­vák ter­mék­ne­vek ma­gyar­ra for­dí­tá­sa­kor gyak­ran elő­for­dul, hogy a ter­mék ma­gyar meg­ne­ve­zé­se ke­ve­sebb vagy el­té­rő in­for­má­ci­ót, sze­man­ti­kai je­gyet tar­tal­maz, mint az ere­de­ti szlo­vák meg­ha­tá­ro­zás. Az egyik vizs­gált szó­ró­la­pon a chlieb tmavý krájaný (ma­gya­rul: sze­le­telt bar­na ke­nyér) ter­mék­név ma­gyar meg­fe­le­lő­je­ként csak en­­nyit tün­tet fel a for­dí­tó: bar­na ke­nyér, a chlieb rascový krájaný Èert (ma­gya­rul: Èert sze­le­telt kö­mény­ma­gos ke­nyér; a Èert már­ka­név, te­hát tu­laj­don­né­vi elem) szer­ke­ze­tet pe­dig így egy­sze­rű­sí­ti: Èert sze­le­telt ke­nyér. Ta­lál­koz­tam azon­ban olyan szó sze­rin­ti meg­fe­lel­te­tés­sel is, ami­kor a szlo­vák már­ka­név ma­gyar­ra for­dí­tá­sá­nak az lett a kö­vet­kez­mé­nye, hogy a szlo­vá­ki­ai ma­gyar vá­sár­lót el­bi­zony­ta­la­ní­tot­ta a ter­mék ma­gyar meg­ne­ve­zé­se, pl. a chlieb Èert (ma­gya­rul: Èert ke­nyér) ke­nyér­faj­ta „Ör­dög­ke­nyér”-ként, a margarín Zlaté ráno (ma­gya­rul: Zlaté ráno mar­ga­rin) ter­mék­név pe­dig „Arany reg­gel zsi­ra­dék”-ként sze­re­pel az egyik élel­mi­szer­bolt szó­ró­lap­ján.
A ter­mék­ne­vek szlo­vá­ki­ai ma­gyar (fő­ként írott) vál­to­za­ta­i­ban fel­tű­nő­en sok tü­kör­szót, il­let­ve tü­kör­ki­fe­je­zést ta­lá­lunk. Né­hány a sok-sok pél­da kö­zül: a nátierka Mana, nátierka Oké, nátierka z lososa, nátierka z tuniaka ter­mék­ne­ve­ket szin­te ki­vé­tel nél­kül „ke­nő”-nek for­dít­ják a szlo­vá­ki­ai ter­mék­jegy­zé­kek: „Mana ke­nő”, „Oké ke­nő”, „la­za­cos ke­nő”, ton­ha­las ke­nő”. A ke­nő a szlo­vá­ki­ai ma­gyar nyelv­hasz­ná­lat­ban a kü­lön­fé­le hi­deg­kony­hai ké­szít­mé­nyek (vaj­krém, hús­krém stb.) ös­­sze­fog­la­ló ne­ve. A stan­dard ma­gyar nyelv­hasz­ná­lat­ban a ke­nő meg­fe­le­lő­je ál­ta­lá­ban egy olyan -krém utó­ta­gú ös­­sze­tett szó, amely­nek elő­tag­já­val uta­lunk a ter­mék alap­anyag­ára; esze­rint Mana, il­let­ve Oké vaj­krém, va­la­mint la­zac­krém és ton­hal­krém a stan­dard ma­gyar meg­fe­le­lő­je a fen­ti meg­ne­ve­zé­sek­nek.
Akad ar­ra is pél­da, hogy egy szlo­vák ter­mék­név­nek több­fé­le ma­gyar­or­szá­gi meg­fe­le­lő­je van. A szlo­vák èerstvé maslo meg­ne­ve­zés­nek a ma­gyar­or­szá­gi ke­res­ke­del­mi for­ga­lom­ban a tea­vaj, cse­me­ge­vaj vagy már­ká­zott vaj fe­lel meg. A szlo­vá­ki­ai ma­gyar for­dí­tá­sok­ban azon­ban szin­te ki­vé­tel nél­kül a szlo­vák meg­ne­ve­zés tü­kör­for­dí­tá­sa, a friss vaj sze­re­pel, el­vét­ve ta­lál­koz­ni csak a tea­vaj mű­szó­val, a má­sik két ki­fe­je­zés egyet­len szlo­vá­ki­ai ma­gyar áru­ka­ta­ló­gus­ban sincs ben­ne.

Szlo­vák és ma­gyar élel­mi­szer-ipa­ri meg­ne­ve­zé­sek for­mai fel­épí­té­sé­nek sa­já­tos­sá­gai

A to­váb­bi­ak­ban a vizs­gált szlo­vák és ma­gyar meg­ne­ve­zé­sek for­mai fel­épí­té­sé­nek sa­já­tos­sá­ga­it mu­ta­tom be rö­vi­den. Mind a sü­tő- és hús­ipa­ri ter­mé­kek­ről, mind a tej­ter­mé­kek­ről el­mond­ha­tó, hogy ne­ve­ik­ben a szó­szer­ke­ze­tek do­mi­nál­nak, mi­vel az egyes fo­gal­mak meg­ne­ve­zé­sé­hez ál­ta­lá­ban több sze­man­ti­kai jegy nyel­vi ki­fe­je­zé­se szük­sé­ges. A ter­mék­ka­ta­ló­gu­sok­ban ta­lált né­hány tő­szó min­dig egy-egy ál­ta­lá­no­sabb ka­te­gó­ri­át je­löl (rožok – kif­li, jogurt – jog­hurt stb.). A meg­ne­ve­zé­sek kö­zött ke­vés a kép­zett szó, eze­ket is a szlo­vák nyel­vű pél­da­anyag­ban ta­lál­tam (sekaná – vag­dalt hús, tlaèenka – disz­nó­sajt, nátierka – szm. ke­nő). A ma­gyar ter­mi­nu­sok­ban nagy szám­ban for­dul­nak elő ös­­sze­tett sza­vak, a szlo­vák pél­da­anyag­ban vi­szont egyet­len ös­­sze­té­telt sem ta­lál­tam. Mind­két nyelv­ben meg­ha­tá­ro­zó a jel­zős szó­szer­ke­ze­tek szá­ma, ezek for­mai fel­épí­té­sé­ben azon­ban je­len­tős kü­lönb­sé­gek fi­gyel­he­tők meg. A szlo­vák meg­ne­ve­zé­sek­ben gya­ko­ri­ak az ún. hát­ra­ve­tett mel­lék­né­vi vagy fő­né­vi jel­ző­vel je­lölt szer­ke­ze­tek, pl. plece údené rolované – gön­gyölt füs­tölt la­poc­ka, chlieb rascový – kö­mény­ma­gos ke­nyér, treska v ma­jo­né­ze – ma­jo­né­zes tő­ke­hal­sa­lá­ta, smotana do kávy – ká­vé­tej­szín. A szlo­vák kong­ru­ens jel­zőt tar­tal­ma­zó szó­kap­cso­lat­ok stan­dard ma­gyar meg­fe­le­lő­je ál­ta­lá­ban ös­­sze­tett szó (jogurtový krém – krém­jog­hurt, peèienková paštéta – máj­pás­té­tom, dukátové buchtièky – arany­ga­lus­ka). A kö­vet­ke­ző jel­leg­ze­tes­ség, hogy az egyes hús­ipa­ri ter­mé­kek szlo­vá­ki­ai ma­gyar meg­ne­ve­zé­se­i­ben jó­val ma­ga­sabb a töb­bes szá­mú for­mák ará­nya, mint a stan­dard ma­gyar­ban, pl. kuracie peèienky – szm. csir­ke­má­jak, ms. csir­ke­máj; kuracie stehná – szm. csir­ke­com­bok, ms. csir­ke­comb. En­nek oka a két nyelv szer­ke­ze­ti kü­lön­bö­ző­sé­gé­ben ke­re­sen­dő: míg a ma­gyar­ban a több azo­nos vagy ha­son­ló egyed­ből ál­ló dol­gok ál­ta­lá­ban egyes szám­ban sze­re­pel­nek, a szlo­vák­ban gya­ko­ribb a töb­bes szám hasz­ná­la­ta.

Ma­gyar–szlo­vák, il­let­ve szlo­vák–ma­gyar vo­nat­ko­zá­sú szak­szó­tá­rak, szak­szó­jegy­zé­kek rö­vid át­te­kin­té­se

Mi­vel ta­nul­má­nyom­ban a szlo­vá­ki­ai ma­gyar szak­nyel­vi re­gisz­te­rek hely­ze­té­vel fog­lal­ko­zom, utá­na­jár­tam an­nak is, ké­szül­tek-e Szlo­vá­ki­á­ban (il­let­ve szlo­vák te­rü­le­ten) olyan két- vagy több­nyel­vű (el­ső­sor­ban szlo­vák–ma­gyar) szak­szó­tá­rak és/vagy szak­szó­jegy­zé­kek, ame­lyek fel­öle­lik egy-egy szak­ága­zat alap­ve­tő ter­mi­no­ló­gi­á­ját. Ku­ta­tá­sa­im ide­jén a po­zso­nyi Egye­te­mi Könyv­tár át­ala­kí­tás mi­att zár­va tar­tott, ezért szlo­vá­ki­ai vá­ro­si és vi­dé­ki könyv­tá­rak­ban, a Matica slovenská turócszentmártoni köz­pon­ti könyv­tá­rá­ban, va­la­mint a bu­da­pes­ti Or­szá­gos Szé­ché­nyi Könyv­tár­ban ta­lál­tam rá a ke­re­sett szak­szó­gyűj­te­mé­nyek­re. A leg­ré­geb­bi jegy­zék az Ivan Viest ál­tal ös­­sze­ál­lí­tott Maïarsko–nemecko–slovenský železnièný slovník cí­mű, ki­lenc fü­zet­ből ál­ló szó­tár­so­ro­zat, mely­nek el­ső ré­szét 1919-ben ad­ták ki Turócszentmártonban. A szer­zők – Jozef Škultéty és Štefan Hlavatý – az új po­li­ti­kai el­ren­de­ző­dés kö­vet­kez­té­ben (ek­kor ala­kult meg az el­ső Cseh­szlo­vák Köz­tár­sa­ság) mun­ká­juk elő­sza­vá­ban az egyes ál­lo­más­he­lyek szlo­vák nyel­vű meg­ne­ve­zé­sé­nek mi­előb­bi hasz­ná­la­tát sür­ge­tik. A Ma­gya­rá­zat cí­mű fe­je­zet­ben fi­gyel­mez­te­tik a szó­tár hasz­ná­ló­ját a ma­gyar ábé­cé­nek a szlo­vák­tól el­té­rő hang­ja­i­ra, va­la­mint a ma­gyar rö­vid és hos­­szú ma­gán­hang­zók pon­tos, hi­te­les ej­tés­mód­já­nak fon­tos­sá­gá­ra. A szó­tá­ri rész egy- és több­ele­mű ki­fe­je­zé­se­ket egy­aránt tar­tal­maz, ezek azon­ban nem min­den eset­ben te­kint­he­tők ter­mi­nu­sok­nak, pl. ágy – poste¾ – Bett (1919, 9). A ma­gyar szó­anyag­ban sok az el­írás (pl. tejlesítmény, he­lye­sen: tel­je­sít­mény), a sza­vak írás­mód­ja pe­dig ter­mé­sze­te­sen a ko­ra­be­li he­lyes­írást tük­rö­zi. Ugyan­csak Turócszentmártonban, a Matica slovenská ki­adó­já­ban je­lent meg 1921-ben a Vla­di­mír Fajnor és Adolf Záturecký ál­tal jegy­zett Právnický terminologický slovník, mely­nek el­ső ré­szét a ma­gyar–szlo­vák szó­jegy­zék al­kot­ja. A szer­zők a kö­tet utó­sza­vá­ban rá­mu­tat­nak a szlo­vák jo­gi ter­mi­nu­sok kez­det­le­ges­sé­gé­re, és ké­rik a jo­gi vég­zett­ség­gel ren­del­ke­ző szak­em­be­re­ket, hogy az eset­le­ges hi­á­nyos­sá­go­kat és a szó­tár bő­ví­té­sé­re tett ja­vas­la­ta­i­kat je­lez­zék a ki­adó jo­gi osz­tá­lyán (1921, 167). Bár a szó­gyűj­te­mény­ben túl­súly­ban van­nak a jo­gi szak­ki­fe­je­zé­sek, sőt ezek­nek egy ré­szét a mai jog­rend is hasz­nál­ja (pl. meg­tá­mad­ni a ha­tá­ro­za­tot – napadnú rozhodnutie 69. p., csat­la­ko­zá­si ké­re­lem – žiados o pripojenie 30. p. stb.), a szó­tár köz­nyel­vi sza­va­kat is tar­tal­maz (pl. csil­lag – hviez­da 31. p., terv – plán 147. p., út – cesta 153. p.). A kor­ra jel­lem­ző he­lyes­írá­si for­mák mind a ma­gyar, mind a szlo­vák pél­da­anyag­ban fenn­ma­rad­tak (pl. itélet, ma: íté­let, zpráva, ma: správa stb.). 1923-ban Kas­sán a Szent Er­zsé­bet Nyom­da je­len­tet­te meg Szokolszky Ber­ta­lan Anya­könyv­ve­ze­tők szó­tá­ra. Magyar–szlovák–német– latin szó­tár cí­mű négy­nyel­vű mun­ká­ját. A szak­szó­tár négy rész­ből áll (1. fog­lal­ko­zá­sok ne­vei, 2. ha­lált oko­zó be­teg­sé­gek ne­vei, 3. ke­reszt­ne­vek, 4. az anya­köny­vi ada­tok be­jegy­zé­sé­hez szük­sé­ges ki­fe­je­zé­sek, mon­da­tok), s for­rás­ként – a té­má­nak meg­fe­le­lő ma­gyar–szlo­vák, il­let­ve szlo­vák–ma­gyar szó­jegy­zék hi­á­nyá­ban – fel­hasz­nál­ja a for­ga­lom­ban le­vő ma­gyar–cseh szó­tá­ra­kat, va­la­mint a la­tin nyel­vű szak­iro­dal­mat. A szó­tár va­ló­já­ban pusz­ta szó­jegy­zék, cím­sza­vai nem tar­tal­maz­nak sem­mi­lyen nyelv­ta­ni vagy egyéb ka­te­gó­ri­á­ra va­ló uta­lást. 1927-ben Po­zsony­ban egy újabb jo­gi szó­tár lá­tott nap­vi­lá­got Maïarsko-slovenská právnická ter­mi­no­ló­gia. Ma­gyar–szlo­vák jo­gi mű­szó­tár (Pozsony–Bratislava, Comenius Iro­dal­mi Intézet–Lite­rárny ústav, 1927) cím­mel, mely­nek szer­ző­je Michal Slávik volt. A szó­tár ábé­cé­rend­be sze­dett sza­va­kat és szer­ke­ze­te­ket tar­tal­maz, a cím­sza­vak nyelv­ta­ni ka­te­gó­ri­á­i­ra nem tesz uta­lást. Jel­leg­ze­tes­sé­ge, hogy a szlo­vák nyel­vű ki­fe­je­zé­sek­ben sok bohemizmus ta­lál­ha­tó (pl. aján­lat vis­­sza­uta­sí­tá­sa – odmietnutie nabídky 5. p., ha­tás­kör – obor pôsobnosti 58. p., utó­örö­kö­sö­dés – pozatýmne dedenie 125. p.), ezek azon­ban nem be­fo­lyá­sol­ják a Viest-féle szó­tár­ra tá­masz­ko­dó ma­gyar nyel­vű szó­anyag mi­nő­sé­gét.
A hat­va­nas évek­ben négy kü­lön­bö­ző te­ma­ti­ká­jú szak­szó­tár je­lent meg Szlo­vá­ki­á­ban. El­ső­ként Hajdušek Jozef Maïarsko-slovenský a slovensko-maïarský knihovnícky a bibliografický slovník. Ma­gyar–szlo­vák és szlo­vák–ma­gyar könyv­tár­tu­do­má­nyi és bib­li­og­rá­fi­ai szó­tár (Mar­tin, Matica slovenská, 1963; a má­so­dik ki­adás éve: 1968) cí­mű mun­ká­ja. Cél­ja – az elő­szó alap­ján – a ma­gyar és a szlo­vák könyv­tár­tu­do­má­nyi és bib­li­og­rá­fi­ai szak­ki­fe­je­zé­sek ös­­sze­gyűj­té­se és -kapcsolása, va­la­mint a szlo­vák és a ma­gyar szak­em­be­rek együtt­mű­kö­dé­sé­nek elő­se­gí­té­se, s a szak­ok­ta­tás fej­lesz­té­se volt (1963, 8). A szó­tár ábé­cé­rend­be sze­dett sza­vak jegy­zé­ke, nyelv­ta­ni ka­te­gó­ri­ák­ra va­ló uta­lá­sok nél­kül. A több elem­ből ál­ló szer­ke­ze­te­ket az el­ső elem kez­dő­be­tű­je sze­rint so­rol­ta be a szer­ző, nem a szó­kap­cso­lat meg­ha­tá­ro­zó tag­ja alap­ján. A szó­tár ma­gyar nyel­vű anya­gá­ban sok, a nem meg­fe­le­lő for­dí­tás­ból adó­dó tü­kör­szó sze­re­pel, pl. di­vat­lap – módny list (31. p., a szlo­vák­ban: módny èasopis), Ko­lib­ri Könyv (so­ro­zat­cím­ként) – kolibria kniha (63. p., a szlo­vák­ban: Edícia Ko­lib­ri). A kö­vet­ke­ző szak­szó­tár a M. Friedman, R. Koutník, F. Mìchura, K. Mik­sa, I. Žaèko ál­tal szer­kesz­tett Maïarsko-èesko-slovenský a slovensko-èesko-maïarský technický slovník (Bratislava–Budapest–Praha, Slovenské vydavate¾stvo technickej literatúry–Akadémiai Kiadó–Státní nakladatelství, 1964) cí­mű há­rom­nyel­vű mű­sza­ki szó­tár. A ki­ad­vány mind­két ré­sze 12-12 ezer cím­szót tar­tal­maz a tech­ni­ka kü­lön­bö­ző te­rü­le­té­ről (csil­la­gá­szat, fa­ipar, fi­zi­ka, köz­le­ke­dés, me­te­o­ro­ló­gia, rá­dió­tech­ni­ka stb.), mi­köz­ben rö­vi­dí­té­sek­kel je­lö­li az egyes hasz­ná­la­ti szín­te­re­ket. A több­ele­mű meg­ne­ve­zé­se­ket a szó­tár min­dig a fő­név cím­sza­va alatt tün­te­ti fel. Ha a cseh és a szlo­vák ter­mi­nus meg­egye­zik, a ma­gyar meg­fe­le­lő mel­lett csak egy ki­fe­je­zés ta­lál­ha­tó (pl. ke­ret – rám 196. p.), ha vi­szont el­té­rő­ek, elő­ször a cseh, majd a szlo­vák meg­ne­ve­zés kö­vet­ke­zik (pl. cser­ző­mun­kás – koželuh – garbiar 70. p.). A to­váb­bi szó­tár Jozef Paulík ne­vé­hez fű­ző­dik, cí­me: Maïarsko-slovenský archeologický slovník. Ma­gyar–szlo­vák ré­gé­sze­ti szó­tár (Bratislava, Rek­to­rát UK, 1969). A szer­zőt – mint ahogy az mun­ká­ja elő­sza­vá­ból ki­de­rül – a jegy­zék ös­­sze­ál­lí­tá­sa­kor az a szán­dék ve­zet­te, hogy leg­alább a tá­jé­ko­zó­dás szint­jén le­he­tő­vé te­gye a ma­gyar nyel­vű ré­gé­sze­ti szak­iro­da­lom ta­nul­má­nyo­zá­sát. A szó­tá­ri anyag a ko­ra­be­li ki­vá­ló ma­gyar ré­gé­szek szak­mai szó­kin­csén ala­pul, de a ki­ad­vány elő­re meg­ha­tá­ro­zott ter­je­del­me nem tet­te le­he­tő­vé, hogy az ös­­sze­gyűj­tött anya­got tel­jes egé­szé­ben köz­zé­te­gye (1969, 5). A szó­tár­ban mint­egy 4 ezer cím­szó – fő­ként ál­ta­lá­nos ér­vé­nyű ter­mi­nus és újabb ke­le­tű ré­gé­sze­ti mű­szó – ta­lál­ha­tó. Szer­kesz­té­si sa­já­tos­sá­gai kö­zé tar­to­zik, hogy igé­ket nem tar­tal­maz, s a szlo­vák mel­lék­ne­vek ese­té­ben rend­sze­re­sen csak a hím­ne­mű ala­ko­kat tün­te­ti fel (pl. csontvázas – kostrový 38. p.). A ré­gé­sze­ti szem­pont­ból je­len­tős ma­gyar hely­ség­ne­vek­nek meg­ad­ja a ma­gyar meg­ne­ve­zés alap­ján al­kal­ma­zott szlo­vák ek­vi­va­len­sét, il­let­ve a szlo­vák te­rü­le­ten hasz­nált meg­fe­le­lő­jét is, pl. agg­te­le­ki-bar­lang – Aggtelecká jaskyòa – jaskyòa Domica (1969, 6). A ma­gyar he­lyes­írás te­kin­te­té­ben sok, a stan­dard írás­mód­tól el­té­rő for­mát tar­tal­maz a szó­tár an­nak el­le­né­re, hogy a fel­tün­te­tett ada­tok sze­rint a szó­anya­got két szlo­vá­ki­ai ma­gyar szak­em­ber – Si­ma Fe­renc egye­te­mi do­cens és Mayer Ju­dit nyelv­mű­ve­lő – el­len­őriz­te (lásd agg­te­le­ki-bar­lang 6. p., he­lye­sen: Agg­te­le­ki-bar­lang, kisérő­lelet 71. p., he­lye­sen: kí­sé­rő­le­let, Ku­bán-vi­dé­ki 118. p., he­lye­sen: Ku­bán vi­dé­ki stb.). A bu­da­pes­ti, a prá­gai és a po­zso­nyi nép­mű­ve­lé­si in­té­ze­tek igaz­ga­tó­i­nak 1964-es bu­da­pes­ti ta­lál­ko­zó­ján hang­zott el az a meg­ál­la­pí­tás, mi­sze­rint nagy szük­ség len­ne egy több­nyel­vű szak­szó­tár meg­je­len­te­té­sé­re. En­nek kö­vet­kez­mé­nye­ként 1966-ban Ján Ruman szer­kesz­té­sé­ben meg­je­lent a Ma­gyar–szlo­vák nép­mű­ve­lé­si szak­szó­tár – Maïarsko-slovenský osvetový slovník (Bratislava, Osvetový ústav). A kö­zös ki­adás gya­kor­la­ti oka­i­ként egy­más mun­ká­já­nak fi­gye­lem­mel kí­sé­ré­sét, az egyes mód­szer­ta­ni do­ku­men­tu­mok, va­la­mint a Ma­gyar­or­szá­gon és Cseh­szlo­vá­ki­á­ban ki­adott pub­li­ká­ci­ók, ta­nul­má­nyok le­for­dí­tá­sá­nak szük­sé­ges­sé­gét je­lö­li meg a szer­kesz­tő (1966, 3). A hat­va­nas évek­ben hasz­ná­lat­ban le­vő ma­gyar–szlo­vák és szlo­vák–ma­gyar szó­tá­ra­kat, ame­lyek egy­ál­ta­lán nem vagy csak cse­kély mér­ték­ben tar­tal­maz­nak szak­ki­fe­je­zé­se­ket, Ruman el­avult­nak tart­ja. A nép­mű­ve­lé­si szó­tár­nak is van­nak azon­ban hi­á­nyos­sá­gai, pl. hogy nem tar­tal­maz nyelv­ta­ni és egyéb uta­lá­so­kat, mind­ös­­sze az egyes szó­cik­kek­ben elő­for­du­ló ho­mo­ni­mák­ra és a szi­no­ni­mák­ra tesz ho­má­lyos uta­lá­so­kat: az előb­bi­e­ket pon­tos­ves­­sző­vel, az utób­bi­a­kat ves­­sző­vel vá­laszt­ja el a cím­szó­tól. Min­den­kép­pen po­zi­tív kez­de­mé­nye­zés­nek te­kint­he­tő a szó­tá­ri rész vé­gén ta­lál­ha­tó – a Szlo­vá­ki­á­ban mű­kö­dő ko­ra­be­li po­li­ti­kai, kul­tu­rá­lis stb. in­téz­mé­nyek ne­vét ös­­sze­fog­la­ló – két­nyel­vű jegy­zék (1966, 85–92), bár sok ben­ne a nem meg­fe­le­lő for­dí­tás­ból adó­dó fél­re­ér­tel­me­zés és he­lyes­írá­si pon­tat­lan­ság (lásd Park kultúry a oddychu – üdü­lő és kultúrpark 88. p., he­lye­sen: (a) Kul­tú­ra és Pi­he­nés Park­ja, tragédka – tra­gi­kus szí­nész­nő 71. p., he­lye­sen: tra­gi­ka stb.).
A szó­tár­írás­ban több mint egy év­ti­ze­des hall­ga­tás után 1980-ban J. Var­ga, M. Muchyová, E. Lesyková, M. Mihaleje szer­kesz­té­sé­ben je­lent meg egy újabb mun­ka, a Slovensko-maïarsko-èeský textilný slovník (Bratislava, Al­fa) cí­mű szak­szó­tár. A ki­ad­vány nem­csak tex­til­ipa­ri, ha­nem az ága­zat­tal szo­ro­san ös­­sze­füg­gő te­rü­le­tek (pl. gép­ipar, ve­gyé­szet, szá­mí­tás­tech­ni­ka stb.) szak­ki­fe­je­zé­se­it is tar­tal­maz­za. A szó­tár­ban fel­tün­te­tett ma­gyar meg­ne­ve­zé­sek va­lós­sá­gát a bu­da­pes­ti Tex­til­ipa­ri Ku­ta­tó­in­té­zet mun­ka­tár­sai el­len­őriz­ték, il­let­ve szük­ség ese­tén ja­va­sol­ták a stan­dard ma­gyar tex­til­ipa­ri ter­mi­no­ló­gia hasz­ná­la­tát (1980, 6). A szlo­vák szó­anyag­ban nyelv­he­lyes­sé­gi uta­lá­sok­kal is ta­lál­ko­zik a szó­tár hasz­ná­ló­ja, a sada meg­ne­ve­zés he­lyett pl. az erő­tel­jes­eb­ben köz­nyel­vi elem­nek tar­tott súprava (mind­két meg­ne­ve­zés je­len­té­se: ’készlet’) fő­név al­kal­ma­zá­sát ajánl­ják a szer­zők (1980, 341). A négy­nyel­vű Fachwörterbuch Gaststätten- und Hotelwesen (Leipzig, VEB Fachbuchverlag, 1976) alap­ján ké­szült az 1981-es ki­adá­sú Hotely a reštaurácie. Slovensko-rusko-nemecko-anglicko-francúzsko-maïarský slovník (Bratislava, Al­fa) cí­mű szak­szó­tár. A szer­zők – In­ge Meyerová, Ka­rol Gara és Irena Schilderová – a for­rás­mun­ka szó­anya­gát szlo­vák és ma­gyar ven­dég­lá­tó-ipa­ri ter­mi­nu­sok­kal egé­szí­tet­ték ki. A szó­jegy­zék­ben több olyan meg­ne­ve­zés is sze­re­pel, amely­nek a ki­adás évé­től szá­mí­tott mint­egy ne­gyed­szá­zad alatt meg­vál­to­zott a je­len­té­se, pl. a szlo­vák umývaèka riadu szer­ke­zet ak­ko­ri ma­gyar meg­fe­le­lő­je a mo­so­ga­tó­lány ös­­sze­té­tel volt (1981, 39), ugyan­en­nek a szlo­vák meg­ne­ve­zés­nek a mai ma­gyar ek­vi­va­len­se azon­ban már a szin­tén ös­­sze­té­tel­lel ke­let­ke­zett (kony­hai) mo­so­ga­tó­gép fő­név. Eb­ben a szó­tár­ban is sok a szlo­vák ha­tás­ra al­ko­tott tü­kör­szó, pl. uhorka na nakladanie – el­tett (el­ra­kott) ubor­ka (189. p., a stan­dard ma­gyar­ban: sa­va­nyí­tás­ra va­ló ubor­ka, a kész­ter­mék ne­ve: cse­me­ge­ubor­ka), plnotuèné mlieko – tel­jes tej (216. p., a stan­dard ma­gyar­ban: zsí­ros tej), dukátové buchtièky – gőz­ben főtt me­télt (18. p., a stan­dard ma­gyar­ban: arany­ga­lus­ka), párky v župane – virs­li pon­gyo­lá­ban (226. p., a stan­dard ma­gyar­ban: bun­dás virs­li), fi­lé z morského jazyka (hal­fé­le­ség) – ten­ge­ri nyelv­sze­le­tek (229. p., he­lye­sen: nyelvhalszeletek) stb. A ma­gyar nyel­vű étel­ne­vek he­lyes­írá­sá­ban is sok a ki­fo­gá­sol­ni­va­ló: polievka z morskej uhorky (hal­fé­le­ség) – ten­ge­ri ubor­ka le­ves (227. p., he­lye­sen: ten­ge­ri­ubor­ka-le­ves), kom­pót zo sušených sliviek – aszalt szil­va kom­pót (239. p., he­lye­sen: aszalt­szil­va-kom­pót), cícer – csi­cse­ri bor­só (186. p., he­lye­sen: csi­cse­ri­bor­só). A szerző(k), il­let­ve szerkesztő(k) ne­vé­nek fel­tün­te­té­se nél­kül je­lent meg 1982-ben a Slovensko-maïarský, maïarsko-slovenský odborný slovník urbanizmu a priestorovej ekonomiky (Nitra–Budapest, Výskumný ústav oblastného plánovania–Városépítési Tu­do­má­nyos és Ter­ve­ző In­té­zet) cí­mű szó­tár, amely a vá­ros­fej­lesz­tés szak­szó­kincs­ének gyűj­te­mé­nye. Va­ló­szí­nű­leg a ma­gyar­or­szá­gi társ­in­téz­ménnyel va­ló együtt­mű­kö­dés­nek és a kö­zös ki­adás­nak kö­szön­he­tő, hogy a szó­tár ma­gyar nyel­vű szó­anya­ga ki­vé­tel nél­kül iga­zo­dik a stan­dard ma­gyar szak­szó­hasz­ná­lat­hoz (lásd stavebné povolenie – épí­té­si en­ge­dély 196. p., ambulantná prefabrikácia – hely­szí­ni elő­re­gyár­tás 221. p., hlavná trieda, bul­vár – su­gár­út 280. p. stb.). Szin­tén szlo­vák és ma­gyar kö­zös ki­adás­ban je­lent meg 1984-ben a ki­lenc önál­ló fü­zet­ből ál­ló Bá­nyá­sza­ti ér­tel­me­ző szó­tár (Budapest–Bratislava, Köz­pon­ti Bá­nyá­sza­ti Fej­lesz­té­si Intézet–Banské projekty, Bratislava). A ki­ad­vány né­hány fe­je­ze­te csu­pán ma­gyar nyel­vű ér­tel­me­ző szó­tár­ként funk­ci­o­nál (pl. a Bá­nya­vil­la­mos­ság), a töb­bi há­rom­nyel­vű (magyar–szlovák–cseh) szó­tár­ként (pl. a Kő­zet­me­cha­ni­ka). A szó­tár egy­ele­mű ter­mi­nu­so­kat és több­ta­gú szer­ke­ze­te­ket egy­aránt tar­tal­maz, az ide­gen nyel­vű meg­fe­lel­te­té­sek fel­tün­te­té­se­kor azon­ban nem min­dig ve­szi fi­gye­lem­be a szlo­vák sza­vak nyelv­ta­ni ka­te­gó­ri­á­i­nak jel­leg­ze­tes­sé­ge­it: a ma­gyar mel­lék­ne­vek szlo­vák meg­fe­le­lő­it pl. an­nak el­le­né­re nő­nem­ben ad­ja meg , hogy a szlo­vák mel­lék­név alap­alak­ja min­dig a hím­ne­mű no­mi­na­ti­vu­si eset (lásd he­te­ro­gén – heterogénna 5. p., ho­mo­gén –homogénna 6. p. stb.). A leg­ter­je­del­me­sebb szak­szó­tár Altdorffer Alfréd fő­szer­kesz­té­sé­ben Maïarsko-slovenský a slovensko-maïarský technický slovník. Ma­gyar–szlo­vák és szlo­vák–ma­gyar mű­sza­ki szó­tár (Bratislava–Budapest, Alfa–Aka­démiai Ki­adó, 1989; má­so­dik ki­adás: 1991) cím­mel je­lent meg. A szlo­vák–ma­gyar kö­zös ki­ad­vány mint­egy 120 ezer szak­szót és -kifejezést tar­tal­maz a tu­do­mány és a tech­ni­ka kü­lön­bö­ző te­rü­le­te­i­ről: töb­bek kö­zött a ma­te­ma­ti­ka, fi­zi­ka, ké­mia, köz­gaz­da­ság­tan, va­la­mint az egy­re na­gyobb ütem­ben fej­lő­dő szá­mí­tás­tech­ni­ka és lé­zer­tech­ni­ka te­rü­le­té­ről. A szlo­vák nyel­vű szó­anya­got a Szlo­vák Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia, a Szlo­vák Mű­sza­ki Fő­is­ko­la és más tu­do­má­nyos ku­ta­tó­in­té­ze­tek mun­ka­tár­sai ál­lí­tot­ták ös­­sze, a ma­gyar szak­em­be­rek fi­gyel­me el­ső­sor­ban a ma­gyar nyel­vű szak­ter­mi­no­ló­gia adek­vát­sá­gá­nak meg­íté­lé­sé­re irá­nyult. Cél­kö­zön­ség­ként a tu­do­má­nyos és mű­sza­ki szak­em­be­re­ket, a mű­for­dí­tó­kat, a fő­is­ko­lai hall­ga­tó­kat és a szak­kö­zép­is­ko­lák ta­nu­ló­it je­lö­lik meg a szer­kesz­tők (1989, 6). A két­nyel­vű elő­szó­ban a szó­tár hasz­ná­la­tá­hoz szük­sé­ges el­iga­zí­tást ta­lál a fel­hasz­ná­ló. A cím­sza­va­kat kö­ve­tő rö­vi­dí­té­sek az il­le­tő szak­ki­fe­je­zés al­kal­ma­zá­si te­rü­le­té­re utal­nak. A nyelv­ta­ni tá­jé­koz­ta­tás – mint pl. a szó­fa­ji meg­ha­tá­ro­zá­sok, az alak­vál­to­zat­ok je­lö­lé­se stb. – a cím­szó ter­mi­nus­ként va­ló fel­hasz­ná­lá­sát se­gí­ti (lásd csak töb­bes szám­ban elő­for­du­ló ki­fe­je­zés: szá­mí­tá­si táb­lá­za­tok – výpoètové tabu¾ky 863. p.; ál­lan­dó­sult szó­kap­cso­lat: szí­ne­zék ki­vér­zé­se v. eresz­té­se – púšanie farby 573. p.; ma­gyar–szlo­vák alak­­vál­to­zat­ok: ka­rak­te­risz­ti­ka – charakteristika 259 p.; szó­fa­ji ér­tel­me­zé­sek: ká­be­les – kábelár-fn., ká­be­les – kábelový-mn. 254. p.; von­zat­je­lö­lé­sek: hat va­la­mi­re – vplý­va na nieèo, ma vplyv na nieèo 758. p.).

A Szlo­vá­ki­á­ban ki­adott szak­szó­tá­rak és szó­jegy­zé­kek je­len­tős cso­port­ját a ma­gyar tan­nyel­vű ál­ta­lá­nos- és kö­zép­is­ko­lák szá­má­ra írt gyűj­te­mé­nyek al­kot­ják. A má­so­dik vi­lág­há­bo­rú be­fe­je­ző­dé­sét kö­ve­tő kri­ti­kus idő­szak után az ak­ko­ri Cseh­szlo­vá­ki­á­ban 1949-ben nyit­ják meg új­ra ka­pu­i­kat az el­ső ma­gyar tan­nyel­vű ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek. Mi­vel nin­cse­nek ma­gyar nyel­vű tan­köny­vek, a pe­da­gó­gu­sok sür­ge­tik az olyan két­nyel­vű se­géd­köny­vek, szó­sze­de­tek és -jegyzékek ki­adá­sát, ame­lyek meg­kön­­nyí­te­nék a ma­gyar anya­nyel­vű ta­nu­lók ok­ta­tá­sát. 1960-ban a Pe­da­gó­gi­ai Tan­könyv­ki­adó se­géd­könyv­ként je­len­te­ti meg a cseh­szlo­vá­ki­ai ál­ta­lá­nos mű­velt­sé­get nyúj­tó ma­gyar tan­nyel­vű ti­zen­két éves is­ko­lák (10–12. évf.) szá­má­ra a Sza­ba­di Já­nos ál­tal ös­­sze­ál­lí­tott Ter­mi­no­ló­gi­ai szó­tá­rat (Bratislava, SPN). A ki­ad­vány – amely fő­ként nö­vény­ta­ni és ál­lat­ta­ni szak­szó­kat tar­tal­maz – csu­pán a le­xi­ka sík­ján hasz­nál­ha­tó, nyelv­ta­ni te­kin­tet­ben kö­vet­ke­zet­len. A szer­ke­ze­tes szak­ki­fe­je­zé­sek­ben pl. a mel­lék­né­vi cím­szó mel­lett ta­lál­juk a meg­ne­ve­zést (lásd biely vlèí bôb – fe­hér far­kas­bab 31. p., jarná pšenica – ta­va­szi bú­za 33. p.), ugyan­ak­kor a szlo­vák ún. hát­ra­ve­tett jel­zős szer­ke­ze­tek­ben már a jel­zett szó, te­hát a meg­ha­tá­ro­zó tag alap­ján azo­no­sít a szer­ző (lásd pšenica ozimná – őszi bú­za 39. p., timotejka lúèna – me­zei ko­mó­csin 42. p.). S bár mun­ká­já­ban gyak­ran hi­vat­ko­zik a kor­sze­rű ma­gyar­or­szá­gi szak­iro­da­lom­ra, a szó­anyag­ban sok a szlo­vák ha­tás­ra ke­let­ke­zett tü­kör­ki­fe­je­zés, pl. prvotný korienok – el­sőd­le­ges gyö­ke­recs­ke 187. p. (a stan­dard ma­gyar­ban: gyö­kér­kez­de­mény), šparg¾ová kapusta – leveleskáposzta 187. p. (a stan­dard ma­gyar­ban: spár­ga­kel v. brok­ko­li). A P. Hornyák, A. Kecs­kés, E. Polaèková, Z. Zalabai ál­tal szer­kesz­tett Terminologický slovník slovensko-maïarský a maïarsko-slovenský. Ma­te­ma­ti­ka, deskriptívna geo­met­ria, fyzika (Bratislava, SPN, 1965) cí­mű ki­ad­vány cím­zett­jei azok a fő­is­ko­lai hall­ga­tók, akik kö­zép­is­ko­lai ta­nul­má­nya­i­kat ma­gyar nyel­ven vé­gez­ték, de fel­ső­ok­ta­tá­si ta­nul­má­nya­ik si­ke­res foly­ta­tá­sá­hoz el kell sa­já­tí­ta­ni­uk a szlo­vák nyel­vű ter­mé­szet­tu­do­má­nyi ter­mi­no­ló­gi­át (1965, 3). A ké­zi­könyv jól át­te­kint­he­tő szó­anya­ga a ma­te­ma­ti­ka, az áb­rá­zo­ló geo­met­ria és a fi­zi­ka szak­te­rü­let­ének alap­ve­tő szó­kész­let­ét tar­tal­maz­za. A több­ele­mű ki­fe­je­zé­se­ket a fő­né­vi tag alap­ján sze­di ábé­cé­rend­be, a jel­zős szer­ke­ze­te­ket is a fő­né­vi cím­szó von­zá­sá­ban tün­te­ti fel (pl. függ­vény – funkcia; in­verz f. – inverzná f., li­ne­á­ris f. – lineárna f. 11. p.). Sok vi­szont a szó­jegy­zék­ben a he­lyes­írá­si pon­tat­lan­ság, a leg­több stan­dard­tól va­ló el­té­rés az ös­­sze­tett sza­vak írá­sá­ban fi­gyel­he­tő meg (pl. atommagátalakítás 11. p., he­lye­sen: atom­mag-át­ala­kí­tás; középeurópai idő 77. p., he­lye­sen: kö­zép-eu­ró­pai idő; részintegritástartomány 21. p., he­lye­sen: rész-in­teg­ri­tás­tar­to­mány). A kö­zép­is­ko­lák 1–3. év­fo­lya­ma szá­má­ra ké­szült Dvorsky J., Vadkerty K., Galambos L., Kovács Z. és Mé­száros J. szer­kesz­té­sé­ben a Ma­gyar–szlo­vák szak­ki­fe­je­zé­sek gyűj­te­mé­nye (Brati­slava–Budapest, SPN–Tankönyvkiadó, 1968). A szó­jegy­zék az ak­kor hasz­ná­lat­ban le­vő szlo­vá­ki­ai tan­köny­vek alap­ján ké­szült, s a szer­kesz­tők sze­rint azo­kat a ki­fe­je­zé­se­ket fog­lal­ja ma­gá­ba, ame­lye­ket egy érett­sé­gi­ző di­ák­nak is­mer­nie kell. Cél­ja, hogy a ma­gyar nem­ze­ti­sé­gű ta­nu­lók­kal el­sa­já­tít­tas­sa azt a szlo­vák szak­szó­kin­cset, amel­­lyel a szlo­vák tan­nyel­vű is­ko­lák vég­ző­sei ren­del­kez­nek, s hogy a ma­gyar tan­nyel­vű is­ko­lák­ban érett­sé­gi­zett di­á­kok kön­­nyeb­ben ké­szül­hes­se­nek fel a szlo­vák fő­is­ko­lák és egye­te­mek fel­vé­te­li vizs­gá­i­ra (1968, 5). A gyűj­te­mény nyolc rész­ből áll, s a kö­vet­ke­ző tan­tár­gyak szó­kész­let­ének rész­hal­ma­zát tar­tal­maz­za: tör­té­ne­lem, föld­rajz, ma­te­ma­ti­ka, fi­zi­ka, bi­o­ló­gia, ké­mia, pszi­cho­ló­gia (és lo­gi­ka), test­ne­ve­lés. (Meg­jegy­zés: ez utób­bi ne­ve­lé­si tárgy va­ló­szí­nű­leg azért ka­pott he­lyet a kö­tet­ben, mert a szlo­vá­ki­ai ma­gyar tan­nyel­vű is­ko­lák­ban az elő­írá­sok­nak meg­fe­le­lő­en egé­szen 1998-ig a test­ne­ve­lés­órá­kat szlo­vá­kul tar­tot­ták. Eb­ben a té­ma­kör­ben a szer­kesz­tők az egyes test­ne­ve­lé­si ága­za­tok meg­ne­ve­zé­se­it, va­la­mint a tor­na­órá­kon al­kal­ma­zott cse­lek­vést ki­fe­je­ző igé­ket fog­lal­ták ös­­sze, pl. rúd­ug­rás – skok o žrdi, ge­rely­ha­jí­tás – hod oštepom; át­ad – poda, prihra, Pi­henj! – Pohov! stb. 343–354. p.) An­nak el­le­né­re, hogy szak­ki­fe­je­zé­sek gyűj­te­mé­nyé­ről van szó, sok olyan köz­nyel­vi ki­fe­je­zés is be­ke­rült a jegy­zék­be, ame­lye­ket a ta­nu­lók a szlo­vák nyel­vű tár­sal­gá­si órá­kon már el­sa­já­tí­tot­tak, pl. ab­lak­ke­ret – okenná obruba v. okenný rám 7. p., ver­se­nyez­ni – súaži 66. p., fa – strom 78. p., gép – stroj 83. p., könyv­tár – knižnica 93. p. stb. Ter­mi­no­ló­gi­á­ját te­kint­ve a ma­te­ma­ti­ka, a fi­zi­ka, a ké­mia és a bi­o­ló­gia szó­jegy­zé­ke a leg­tel­je­sebb, ezek egy-egy szó­cikk­ében a cím­szó­val ös­­sze­füg­gő szó­kap­cso­lat­ok, ös­­sze­té­te­lek is meg­ta­lál­ha­tó­ak. A het­ve­nes évek­ben ér­vény­ben le­vő ál­ta­lá­nos is­ko­lai tan­köny­vek­hez ké­szült K. Dvorská és L. Szá­raz Szak­ki­fe­je­zé­sek szó­tá­ra a ki­lenc­éves alap­is­ko­lák 7–9. osz­tá­lya szá­má­ra. Slovník odborných termínov pre 7.-9. roèník základných deväroèných škôl s vyuèovacím jazykom maïarským (Bratislava, SPN, 1976) cí­mű mun­ká­ja. A ki­ad­vány há­rom rész­ből áll: az el­ső fe­je­zet a kö­te­le­ző­en el­sa­já­tí­tan­dó szak­ki­fe­je­zé­se­ket tar­tal­maz­za év­fo­lyam­ok és tan­tár­gyak sze­rin­ti le­bon­tás­ban, a má­so­dik rész az ún. aján­lott szak­ki­fe­je­zé­se­ket so­rol­ja fel (az itt ta­lál­ha­tó ter­mi­nu­sok a szer­kesz­tők sze­rint a szlo­vák nyel­vű szak­lap­ok ta­nul­má­nyo­zá­sá­hoz nyúj­ta­nak se­gít­sé­get – 5. p.), a har­ma­dik fe­je­ze­tet pe­dig a leg­lé­nye­ge­sebb szak­ki­fe­je­zé­sek szlo­vák–ma­gyar jegy­zé­ke al­kot­ja. A szó­tár fő­ként az egyes ter­mi­nu­sok nyelv­ta­ni ka­te­gó­ri­á­i­nak je­lö­lé­sé­ben kö­vet­ke­zet­len, pl. nem­csak a rend­sze­re­zé­sen be­lü­li osz­tá­lyok, cso­por­tok stb. meg­ne­ve­zé­se­kor al­kal­maz­za a töb­bes szá­mot, ha­nem egy meg­ha­tá­ro­zott szó­cik­ken be­lül is hol az egyes, hol a töb­bes szá­mú ala­kot tün­te­ti fel (lásd de­rék­szög – pravý uhol, csúcs­szö­gek – vrcholové uhly, egye­nes­szög – priamy uhol 11. p.). A he­lyes­írás te­kin­te­té­ben is sok a stan­dard­tól va­ló el­té­rés, pl. időjárásjelentés 2. p., he­lye­sen: idő­já­rás-je­len­tés; vegyianyagok 55. p., he­lye­sen: ve­gyi anya­gok, gram-molekulasúly 23. p., he­lye­sen: gramm-mo­le­ku­la­súly. A ma­gyar tan­nyel­vű is­ko­lák­ban is szlo­vák nyel­ven ok­ta­tott hon­vé­del­mi ne­ve­lés se­géd­köny­ve­ként je­lent meg A. Fibi és Z. Fo­dor ös­­sze­ál­lí­tá­sá­ban a Szak­ki­fe­je­zé­sek szó­tá­ra a hon­vé­del­mi ne­ve­lés kö­zép­is­ko­lai tan­köny­ve­i­hez. Slovník odborných výrazov k uèebnici brannej výchovy pre SŠ (Bratislava, SPN, 1985) cí­mű ki­ad­vány. A pusz­ta szó­jegy­zék­re em­lé­kez­te­tő szó­tár sem szó­cik­ke­ket, sem az egyes cím­sza­vak­ra va­ló nyelv­ta­ni uta­lást vagy egyéb mi­nő­sí­té­se­ket nem tar­tal­maz. A szlo­vák szak­ki­fe­je­zé­sek mel­lett ese­ten­ként nem a stan­dard ma­gyar meg­fe­le­lőt, ha­nem a szlo­vá­ki­ai ma­gyar nyelv­hasz­ná­lat­ból köl­csön­zött tü­kör­szót vagy -kifejezést tün­te­ti fel. Fő­ként a szlo­vák nyel­vű szó­anyag­ban gya­ko­ri­ak a ra­go­zás­be­li té­vesz­té­sek (pl. hlodavci – 14. p., he­lye­sen: hlodavce), de az egyes és töb­bes szá­mú ala­kok hasz­ná­la­tá­ban sem kö­vet­ke­ze­tes a ki­ad­vány. A ma­gyar tan­nyel­vű egész­ség­ügyi szak­kö­zép­is­ko­lák szá­má­ra író­dott az I. Friedrichová, V. Perhácsová és V. Var­ga szer­kesz­tet­te Slovensko-maïarský odborný slovník (Bratislava, Osveta, 1989) cí­mű se­géd­könyv, mely­nek for­rá­sa­ként az ér­tel­me­ző jel­le­gű Struèný lekársky slovník (szer­ző és egyéb ada­tok nél­kül) cí­mű szlo­vák ké­zi­könyv szol­gált. A szó­tár kb. 3700 egy- és több­ele­mű szak­ki­fe­je­zést tar­tal­maz. Mi­vel a szer­zők sze­rint a ta­nu­lók tisz­tá­ban van­nak mind a ma­gyar, mind a szlo­vák nyelv gram­ma­ti­ká­já­val (1989, 3), a cím­sza­vak­ban nyelv­ta­ni je­lö­lé­se­ket nem al­kal­maz­nak. A ki­ad­vány még ab­ban az eset­ben is a szlo­vák meg­ne­ve­zé­sek ma­gya­rí­tá­sá­ra tö­rek­szik, ami­kor a ma­gyar­or­szá­gi or­vo­si szak­nyelv in­kább ide­gen ere­de­tű szó­val je­lö­li az il­le­tő fo­gal­ma­kat, pl. agó­nia – ha­lál­tu­sa, ana­tó­mia – bonc­tan 5. p., anorexia – ét­vágy­ta­lan­ság 6. p. (Ma­gyar­or­szá­gon: anorexia v. kó­ros ét­vágy­ta­lan­ság), kanyla – tu­bus 12. p. (Ma­gyar­or­szá­gon: kanül) stb. A ma­gyar nyel­vű szó­anyag­ban sok a szlo­vák ha­tás­ra ke­let­ke­zett tü­kör­szó és -kifejezés, pl. pohotovostná služba, pohotovos – ké­szen­lé­ti ügye­let 33. p. (a stan­dard ma­gyar­ban: or­vo­si ügye­let), vyšetrovacia izba – vizs­gá­la­ti szo­ba 52. p. (a stan­dard ma­gyar­ban: vizs­gá­ló) stb. Gyak­ran elő­for­dul, hogy a szer­zők mind a szlo­vák, mind a ma­gyar nyel­vű jegy­zék­ben a be­teg­ség­nek csak a köz­nyel­vi meg­ne­ve­zé­sét ad­ják meg, pl. cukrovka – cu­kor­be­teg­ség, cu­kor­baj 8. p. (a szlo­vák or­vo­si szak­nyelv­ben: diabetes v. diabetizmus, a ma­gyar or­vo­si szak­nyelv­ben: di­a­bé­tesz). A jegy­zék­ben sok a he­lyes­írá­si stan­dard­tól el­té­rő írás­mó­dú szó­alak, pl. könnycsatornagyulladás 53. p., he­lye­sen: könny­csa­tor­na-gyul­la­dás; si­nus­cso­mó 43. p., he­lye­sen: szinuszcsomó stb.

Ös­­szeg­zés

Ta­nul­má­nyom­ban min­de­nek­előtt ar­ra sze­ret­tem vol­na rá­mu­tat­ni, mi­lyen ne­héz­sé­gek me­rül­nek fel szlo­vá­ki­ai ma­gyar vi­szony­lat­ban az egyes szak­szók és -kifejezések ös­­sze­ve­té­sé­ben és azo­no­sí­tá­sá­ban. Ta­pasz­ta­la­ta­im sze­rint a meg­fe­lel­te­tést leg­in­kább a két nyelv ele­me­i­nek mo­ti­vá­ci­ó­já­ban elő­for­du­ló kü­lönb­sé­gek ne­he­zí­tik (vö. Mé­szá­ros 22, 66). A be­mu­ta­tott pél­dák azt iga­zol­ják, hogy a szlo­vá­ki­ai ma­gyar meg­ne­ve­zé­sek­ben gyak­ran a szlo­vák ki­fe­je­zés mo­ti­vá­ci­ó­já­nak meg­fe­le­lő tü­kör­ki­fe­je­zés rög­zül (lásd nátierka – ke­nő, biely jogurt – fe­hér­jog­hurt stb.). Ugyan­ak­kor a két or­szág el­té­rő és hi­á­nyos szab­vány­rend­sze­re, va­la­mint a szlo­vák és a ma­gyar nyelv el­té­rő for­mai sa­já­tos­sá­gai is rá­nyom­ják bé­lye­gü­ket a szlo­vá­ki­ai ma­gyar szak­szó­kincs ál­la­po­tá­ra és hasz­ná­la­tá­ra. Szlo­vá­ki­á­ban a szak­nyel­vek írott és be­szélt vál­to­za­ta ke­vés­bé kü­lö­nül egy egy­más­tól, a sa­já­tos szak­nyel­vi for­du­la­tok hasz­ná­la­tá­nak nem volt mi­kor és hol ki­fej­lőd­nie (Lanstyák 1998, 27). A szlo­vá­ki­ai ma­gyar szak­nyel­vi ter­ve­zés fel­ada­ta a szlo­vák ter­mi­nu­sok pon­tos ma­gyar meg­fe­le­lő­i­nek azo­no­sí­tá­sa, szük­ség ese­tén lét­re­ho­zá­sa s a szlo­vá­ki­ai ma­gyar köz­tu­dat­ba va­ló be­épí­té­se. En­nek meg­va­ló­sí­tá­sa pe­dig le­he­tet­len egy át­fo­gó, re­á­li­san meg­szer­kesz­tett prog­ram és az anya­or­szá­gi, va­la­mint ha­zai nyel­vé­szek és az egyes szak­tu­do­mány­ok kép­vi­se­lő­i­nek se­gít­sé­ge nél­kül.

Hi­vat­ko­zá­sok

Altdorffer Alfréd (szerk.) 1989. Maïarsko-slovenský a slovensko-maïarský technický slovník. Bratislava–Budapest, Alfa–Akadémiai Ki­adó.
Csicsay Ala­jos 2002. Ma­gyar anya­nyelv­hasz­ná­lat Szlo­vá­ki­á­ban. Deb­re­ce­ni Szem­le, X. évf. 2. sz. 262–264. p.
Csu­ka Gyu­la 2002. A ma­gyar szak­ter­mi­no­ló­gia múlt­ja, je­le­ne és fej­lő­dé­sé­nek al­ter­na­tí­vái. Deb­re­ce­ni Szem­le, X. évf. 2. sz. 255–257. p.
Deme Lász­ló 1970. Nyel­vi és nyelv­hasz­ná­la­ti gond­ja­ink­ról. Bratislava, Ma­dách, 101. p.
Éksz. 2003. Bu­da­pest, Aka­dé­mi­ai Ki­adó, 1158. p.
Dvorská, K.–Száraz, L. 1976. Szak­ki­fe­je­zé­sek szó­tá­ra a ki­lenc­éves alap­is­ko­lák 7–9. osz­tá­lya szá­má­ra. Slovník odborných termínov pre 7.–9. roèník ZDŠ s vyuè. jaz. maï. Bratislava, SPN.
Dvorsky J.–Vadkerty K.–Galambos L.–Kovács Z.–Mészáros J. (ös­­sze­áll.) 1968. Ma­gyar–szlo­vák szak­ki­fe­je­zé­sek gyűj­te­mé­nye a kö­zép­is­ko­lák 1–3. év­fo­lya­ma szá­má­ra. Bratislava, SPN.
Fajnor, V. – Záturecký, A. 1921. Právnický terminologický slovník I. Èas maïarsko-slovenská. Turèiansky Svätý Mar­tin, Matica slovenská.
Fibi, A.–Fodor, Z. 1985. Szak­ki­fe­je­zé­sek szó­tá­ra a hon­vé­del­mi ne­ve­lés kö­zép­is­ko­lai tan­köny­ve­i­hez. Slovník odborných výrazov k uèebniciam brannej výchovy pre SŠ. Bratislava, SPN.
Friedman, M. – Koutník, R. – Mìchura, F. – Mik­sa, K. – Žaèko, I. 1964. Maïarsko-èesko-slo­ven­ský a slovensko-èesko-maïarský technický slovník. Bratislava–Bu­da­pest–Praha, Slovenské vydavate¾stvo technickej literatúry–Akadémiai Kiadó–Státní nakladatelství technické literatury.
Friedrichová, I. – Perhácsová, V. – Var­ga, V. 1989. Slovensko-maïarský odborný slovník. Bratislava, Osveta.
Hajdušek, Jozef 1963. Maïarsko-slovenský a slovensko-maïarský knihovnícky a bibliografický slovník. Ma­gyar–szlo­vák és szlo­vák–ma­gyar könyv­tár­tu­do­má­nyi és bib­li­og­rá­fi­ai szó­tár. Mar­tin, Matica slovenská.
Hornyák, P. – Kecs­kés, A. – Polaèková, E. – Zalabai, Z. 1965. Terminologický slovník slovensko-maïarský a maïarsko-slovenský. Ma­te­ma­ti­ka, deskriptívna geo­met­ria, fyzika. Bratislava, SPN.
Ja­kab Ist­ván (szerk.) 1976. Hogy is mond­juk? Bratislava, Ma­dách, 153–179. p.
Klaudy Kin­ga 1994. A for­dí­tás el­mé­le­te és gya­kor­la­ta. Bu­da­pest, Scholastica.
Krátky slovník slovenského jazyka 2003. Bratislava, Veda, vydavate¾stvo Slovenskej akadémie vied, 933. p.
Lanstyák Ist­ván 1998. A ma­gyar nyelv szlo­vá­ki­ai vál­to­za­tá­nak sa­já­tos­sá­gai. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 26–27. p.
Lanstyák István–Szabómihály Gi­zel­la 2000. Nyel­vi jo­ga­ink ér­vé­nye­sí­té­sé­nek fel­tét­elei. Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le, II. évf. 1. sz. 85–98. p.
Lanstyák Ist­ván: Az MTA szlo­vá­ki­ai ku­ta­tó­ál­lo­má­sá­ul szol­gá­ló nyel­vi iro­da kon­cep­ció­ter­ve­ze­te (kéz­irat). Dunaszerdahely, 20–21. p.
Ma­gyar Élel­mi­szer­könyv. www.omgk.hu (má­so­dik, mó­do­sí­tott ki­adás, 2004).
Mé­szá­ros Tí­mea 2002. A szak­nyel­vi ter­ve­zés leg­főbb kér­dé­sei. (Szak­dol­go­zat.) Po­zsony, 49–51., 64–66. p.
Meyerová, I. – Gara, K. – Schilderová I. 1981. Hotely a reštaurácie. Slovensko-rusko-nemecko-anglicko-francúzsko-maïarský slovník. Bratislava, Al­fa.
Misad Ka­ta­lin 1998. A ma­gyar nyelv hasz­ná­la­ta a hi­va­ta­los érint­ke­zés­ben. In: Lanstyák Ist­ván–Si­mon Sza­bolcs (szerk.): Ta­nul­má­nyok a ma­gyar–szlo­vák két­nyel­vű­ség­ről. Po­zsony, Kalligram, 43–68. p.
Paulík, Jozef 1969. Maïarsko-slovenský archeologický slovník. Ma­gyar–szlo­vák ré­gé­sze­ti szó­tár. Bratislava, Rek­to­rát UK.
Pusz­tai Ist­ván 1982. Szak­nyelv­mű­ve­lé­sünk idő­sze­rű kér­dé­sei. Ma­gyar Nyelv, LXVIII. évf. 1. sz. 67–76. p.
Ruman, Ján (ös­­sze­áll.) 1966. Maïarsko-slovenský odborný osvetový slovník. Ma­gyar–szlo­vák nép­mű­ve­lé­si szak­szó­tár. Bratislava, Osvetový ústav.
Schmidt, Wilhelm 1969. Charakter und gesselschaftlich Bedeutung der Fachsprache. Sprachpflege, XVIII. évf. 12. sz.
Slávik, Michal 1927. Maïarsko-slovenská právnická ter­mi­no­ló­gia. Ma­gyar–szlo­vák jo­gi mű­szó­tár. Pozsony-Bratislava, Comenius Iro­dal­mi Intézet–Literárny ústav.
Sza­ba­di Jó­zsef: Ter­mi­no­ló­gi­ai szó­tár. Se­géd­könyv a cseh­szlo­vá­ki­ai ál­ta­lá­nos mű­velt­sé­get nyúj­tó ma­gyar tan­nyel­vű ti­zen­két éves is­ko­lák 10–12. év­fo­lya­ma szá­má­ra. Bratislava, SPN.
Szabómihály Gi­zel­la 2002. A ki­sebb­sé­gi nyelv­hasz­ná­la­ti tör­vény gya­kor­la­ti al­kal­ma­zá­sa és a szlo­vák hi­va­ta­los (jo­gi-köz­igaz­ga­tá­si) szö­ve­gek ma­gyar­ra for­dí­tá­sá­nak kér­dé­sei. In: Lanstyák Ist­ván–Si­mon Sza­bolcs (szerk.): Ta­nul­má­nyok a szlo­vák–ma­gyar két­nyel­vű­ség­ről. Po­zsony, Kalligram, 169–200. p.
Szokolszky Ber­ta­lan 1923. Anya­könyv­ve­ze­tők szó­tá­ra. Magyar–szlovák–német–latin szó­tár. Kas­sa, Szent Er­zsé­bet Nyom­da.
Tolcsvai Nagy Gá­bor 1998. A nyel­vi nor­ma. Bu­da­pest, Aka­dé­mi­ai Ki­adó. /Nyelvtudományi Ér­te­ke­zé­sek, 144./
Var­ga, J. – Muchyová, M. – Lesyková, E. – Mihaleje, M. 1980. Slovensko-maïarsko-èeský textilný slovník. Bratislava, Al­fa.
Viest, Ivan (ös­­sze­áll.) 1919. Maïarsko-nemecko-slovenský železnièný slovník. Turèiansky Svätý Mar­tin, Kníhtlaèiarsky úèastinársky spolok.
Zeman Lász­ló 1978. A tu­do­má­nyos nyelv­hasz­ná­lat. Ma­gyar Nyelv, LXXIV. 3. sz. 316–333. p.
(N. N.) 1984. Bá­nyá­sza­ti ér­tel­me­ző szó­tár. Bratislava–Budapest, Banské projekty–Központi Bá­nyá­sza­ti Fej­lesz­té­si In­té­zet.
(N. N.) 1982. Slovensko-maïarský, maïarsko-slovenský odborný slovník z urbanizmu a priestorovej ekonomiky. Nitra, Výskumný ústav oblastného plánovania.

A pél­da­anyag for­rá­sai:

Hypernova, két­nyel­vű ter­mék­ka­ta­ló­gus 2003–2004-es (két­he­ten­te meg­je­le­nő) szá­mai
Ro­bi ABC, két­nyel­vű szó­ró­lap 2003–2004-es (ha­von­ta meg­je­le­nő) szá­mai