Hidegh Anna Laura – Miklós Anna Erzsébet: Eurorégiókról szlovák–magyar kitekintéssel

1. Be­ve­ze­tés

A 21. szá­zad Eu­ró­pá­já­ban a határ­men­tiség, an­nak min­den kér­dé­sé­vel és prob­le­ma­ti­ká­já­val együtt – ugyan re­mél­he­tő­leg már csak rö­vid ide­ig – meg­ke­rül­he­tet­len fo­ga­lom. A múlt szá­zad hoz­ta tör­té­nel­mi vál­to­zá­sok, il­let­ve az egy­re in­ten­zí­veb­bé vá­ló eu­ró­pai uni­ós in­teg­rá­ció e té­má­ra irá­nyít­ják a fi­gyel­met.
A határ­men­tiség kér­dé­sé­ből kö­vet­ke­ző ha­tá­ron át­nyú­ló együtt­mű­kö­dé­se­ket szá­mos té­nye­ző in­do­kol­ja a kö­zép-ke­let-eu­ró­pai tér­ség­ben: egy­részt az egész eu­ró­pai kon­ti­nens­re ér­vé­nyes ten­den­ci­ák, más­részt a tör­té­nel­mi ese­mé­nyek rá­ha­tá­sa­ként ki­ala­kult spe­ci­fi­ku­mok.
Ál­ta­lá­no­san meg­fo­gal­maz­ha­tó egész Eu­ró­pa vo­nat­ko­zá­sá­ban, hogy van­nak bi­zo­nyos gaz­da­sá­gi, il­let­ve kör­nye­ze­ti je­len­sé­gek, me­lyek nem is­mer­nek ha­tá­ro­kat. Az erő­for­rás­ok ha­té­kony ki­hasz­ná­lá­sa, a mun­ka­meg­osz­tás ki­ala­kí­tá­sa és így a ver­seny­ké­pes­ség meg­te­rem­té­se ér­de­ké­ben szük­ség van bi­zo­nyos ha­tá­ro­kon át­nyú­ló föld­raj­zi egy­sé­gek együtt­mű­kö­dé­sé­re. Más­részt po­li­ti­kai szem­pont­ból lé­te­zik egy szin­tén ál­ta­lá­nos ér­vé­nyű tény, a 20., il­let­ve 21. szá­zad egy meg­ha­tá­ro­zó konf­lik­tu­sa: a glob­al­izá­ció és a region­al­iz­mus együt­tes je­len­lé­te a tár­sa­dal­mi-gaz­da­sá­gi fo­lya­ma­tok­ban.
Az 1989 utá­ni Eu­ró­pá­ban két pár­hu­za­mo­san zaj­ló fo­lya­mat megy vég­be. Az egyik a lát­vá­nyo­san fel­gyor­su­ló po­li­ti­kai-gaz­da­sá­gi in­teg­rá­ció, a má­sik szá­mos ko­ráb­bi ál­lam­ala­ku­lat ki­sebb egy­sé­gek­re tö­re­de­zé­se: a „ré­gi­ók Eu­ró­pá­ja” egy­re in­kább va­ló­ság­gá vá­lik. Mind­két fo­lya­mat moz­ga­tó­ru­gó­ja a region­al­iz­mus (Éger 2000, 9). A ha­tá­ron át­nyú­ló együtt­mű­kö­dé­sek egy sa­já­tos for­má­ja a ha­tár men­ti he­lyi és re­gi­o­ná­lis igaz­ga­tá­si egy­sé­gek sa­ját kez­de­mé­nye­zé­sén ala­pu­ló eurorégió, amely Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban egy igen el­ter­jedt együtt­mű­kö­dé­si for­ma. Ma­gyar­or­szá­gon azon­ban csak a ki­lenc­ve­nes évek ele­jén je­lent meg elő­ször, s az utób­bi évek­ben egy­re in­kább meg­növekedett az újon­nan ala­pí­tott eurorégiók szá­ma. A ma­gyar­or­szá­gi eurorégiók a ha­tá­rok ál­tal mes­ter­sé­ge­sen el­vá­lasz­tott föld­raj­zi-gaz­da­sá­gi tér egy­be­fo­gá­sán túl kü­lön­le­ges po­li­ti­kai kül­de­tés­sel is bír­nak: a ma­gyar ki­sebb­ség anya­or­szág­gal va­ló kap­cso­la­tá­nak ápo­lá­sa, a kul­tu­rá­lis ha­gyo­má­nyok őr­zé­se, s a ha­tá­ron tú­li ma­gyar la­kos­ság szü­lő­föld­jén va­ló meg­ma­ra­dá­sá­nak se­gí­té­se is kül­de­té­sük ré­szét ké­pe­zi. Ez utób­bi tény kü­lö­nö­sen in­do­kolt­tá te­szi ta­nul­má­nyo­zá­su­kat.
Úgy gon­dol­tuk, hogy most, 2006-ban kü­lö­nö­sen fon­tos az eurorégiókról be­szél­ni, hi­szen kül­de­té­sük fon­tos­sá­ga az utób­bi idő­ben csak to­vább nőtt. 2004 má­ju­sa óta Ma­gyar­or­szág ke­le­ti és dé­li ha­tá­rai egy­ben az Eu­ró­pai Unió kül­ső ha­tá­ra­i­vá is vál­tak. To­váb­bá 2007-ben Ma­gyar­or­szág is a schen­geni szer­ző­dés tag­ja lesz1. Mind­ezen vál­to­zá­sok­nak fő­leg Ro­má­ni­át és Uk­raj­nát il­le­tő­en van ki­ha­tá­sa, mely or­szá­gok­ban je­len­tős szá­mú ma­gyar ki­sebb­ség él, és ame­lyek­kel a kap­cso­lat­tar­tás ily mó­don is ki­emel­ke­dő fon­tos­ság­gal bír.
Dol­go­za­tunk­ban il­luszt­rá­lás­ra még­is egy már uni­ós tag­ál­la­mot vá­lasz­tot­tunk. Ma­gyar­or­szág­nak Szlo­vá­ki­á­val hat mű­kö­dő eurore­gionális együtt­mű­kö­dé­se lé­te­zik, a leg­több a szom­szé­dos or­szá­gok kö­zül. Az eurore­gionális együtt­mű­kö­dést a Vág–Du­na–Ipoly eurorégió mű­kö­dé­sé­nek elem­zé­sén ke­resz­tül kí­ván­juk be­mu­tat­ni. A dol­go­zat az el­mé­le­ti ke­ret fel­vá­zo­lá­sá­val, a határ­men­tiség és a region­al­iz­mus fo­gal­ma­i­nak tisz­tá­zá­sá­val in­dul, s ezt kö­ve­tő­en té­rünk át an­nak a kér­dés­nek a vizs­gá­la­tá­ra, hogy az eurorégiókra ál­ta­lá­nos­ság­ban jel­lem­ző mű­kö­dé­si kor­lá­tok men­­nyi­re re­le­ván­sak a Vág–Duna–Ipoly eurorégió te­kin­te­té­ben a sa­já­tos he­lyi vi­szo­nyo­kat fi­gye­lem­be vé­ve.

2. Határ­men­tiség és region­al­iz­mus

2.1. A ha­tár, amely el­vá­laszt és ös­­sze­köt

A tér­be­li szer­ve­ző­dés hi­e­rar­chi­á­já­nak kü­lön­bö­ző lép­cső­fo­ka­in ál­ló te­rü­le­ti egy­sé­ge­ket ha­tár vá­laszt­ja el egy­más­tól. En­nek kap­csán ki­eme­len­dő a ha­tár két leg­fon­to­sabb tu­laj­don­sá­ga, mi­sze­rint a ha­tár egy­részt egy ál­lan­dó­an vál­to­zó, tör­té­ne­ti­leg meg­ha­tá­ro­zott ka­te­gó­ria, más­részt a re­gi­o­ná­lis iden­ti­tás nél­kü­löz­he­tet­len tu­da­ti esz­kö­ze. A ha­tár ma­gá­ban hor­doz­za mind az el­vá­lasz­tó mind az ös­­sze­kö­tő jel­le­get, és így nem­csak a kul­tu­rá­lis kö­zös­sé­gek, ha­nem egyút­tal a kul­tu­rá­lis kü­lönb­sé­gek lét­re­ho­zó­ja is. A ket­tős jel­leg a gaz­da­ság­föld­raj­zi szem­pon­tú elem­zés­ben at­tól füg­gő­en nyil­vá­nul meg, hogy el­vá­lasz­tó tér­elem­ként, szű­rő­zó­na­ként vagy ös­­sze­kap­cso­ló tér­elem­ként, pe­rem­zó­na­ként kezeljük.2
Az el­múlt év­szá­zad­ok so­rán az ál­lam­ha­tár­ok­nak Eu­ró­pá­ban in­kább el­vá­lasz­tó, mint­sem ös­­sze­kö­tő sze­re­pük ér­vé­nye­sült. A 20. szá­zad ho­zott vál­to­zást eb­ben a szem­lé­let­ben, ez azon­ban egy­ben tö­rést is je­len­tett az or­szá­gok kö­zött. Míg tud­ni­il­lik a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú után a nyu­ga­ti ál­la­mok át­ér­té­kel­ték a ha­tá­rok sze­re­pét, és egy­re in­kább a ha­tár ös­­sze­tar­tó sze­re­pé­nek ki­ak­ná­zá­sá­ra he­lyez­ték a hang­súlyt, ad­dig a szov­jet óri­ás sza­tel­litál­la­maiban a ha­tár­át­ke­lés szin­te le­he­tet­len­né vált. Ezen ál­la­mok­nak a szem­lé­let­be­li vál­to­zás­ra vár­ni­uk kel­lett egé­szen ad­dig, míg a rend­szer­vál­tás hul­lá­ma vé­gig nem sö­pört Eu­ró­pán.
A ha­tár men­ti együtt­mű­kö­dé­sek ki­ala­ku­lá­sát a ha­tár ös­­sze­kö­tő szem­lé­le­té­nek hi­á­nya mel­lett szá­mos egyéb té­nye­ző is be­fo­lyá­sol­ta. A ha­tár men­ti tér­sé­gek szá­mos eset­ben egy­be­es­tek az or­szág pe­ri­fe­ri­kus te­rü­le­te­i­vel, me­lyek a kö­vet­ke­ző je­gyek­kel jel­le­mez­he­tők: ked­ve­zőt­len ter­mé­szet­föld­raj­zi adott­sá­gok, ala­csony inf­ra­struk­tu­rá­lis el­lá­tott­ság, el­ma­ra­dott tár­sa­dal­mi-gaz­da­sá­gi szer­ke­zet a köz­igaz­ga­tá­si-szel­le­mi köz­pont­tól tá­vol (Éger 2000, 37). A ked­ve­zőt­len hely­zet ösz­tö­nöz­te az el­ván­dor­lást, ezért a né­pes­sé­gi eró­zió ál­ta­lá­ban ma­gas volt.
Az állam­szo­cial­ista gaz­da­ság­irá­nyí­tá­si rend­szer cent­rum­fej­lesz­tő po­li­ti­ká­ja szá­mos ilyen pe­ri­fe­ri­kus te­rü­let ki­ala­ku­lá­sát von­ta ma­gá­val, amely­nek kö­vet­kez­té­ben a fel­len­dü­lő­ben le­vő köz­pon­ti tér­ség mint­egy el­szív­ta az erő­for­rá­so­kat a tá­gabb kör­nye­ze­té­ből, és egy cent­rum­ba irá­nyu­ló moz­gást in­du­kált.
Ily mó­don a határ­men­tiség az állam­szo­cial­ista rend­sze­rek­ben az egyén szint­jén az élet­kö­rül­mé­nye­ket, le­he­tő­sé­ge­ket be­fo­lyá­so­ló té­nye­ző­ként je­lent meg, mely a kö­vet­ke­zők­ben nyil­vá­nult meg: a mun­ka­erő­pi­a­con nincs al­ter­na­tí­va, a mig­rá­ció csak az or­szág bel­se­je fe­lé le­het­sé­ges, ezért ki­ala­kult az in­gá­zás kény­sze­re, a fog­lal­ko­zá­si szer­ke­zet nem gaz­da­go­dik, a la­kás­be­ru­há­zás a tér­ség­ben nem pers­pek­ti­vi­kus. Az ál­la­mi új­ra­el­osz­tás ép­pen ezért eze­ket a tér­sé­ge­ket nem pre­fe­rál­ta, mely­hez oly­kor ada­lék­ként já­rult még egy spe­ci­á­lis té­nye­ző is: a nem­ze­ti­sé­gi bizal­mat­lanság.3
Az Eu­ró­pa ke­le­ti fe­lé­ben be­kö­vet­ke­zett po­li­ti­kai for­du­lat, és az ezt kö­ve­tő szem­lé­let­vál­tás ered­mé­nye­ként (meg)vál­to­zott a ha­tá­rok „ér­té­ke­lé­se”. Ter­mé­sze­te­sen a múlt­ból örök­lött prob­lé­mák és gyak­ran az adott or­szág nem­ze­ti po­li­ti­ká­ja so­ká­ig nem kön­­nyí­tet­te a ha­tá­ron át­nyú­ló együtt­mű­kö­dé­sek fon­tos­sá­gá­nak fel­is­me­ré­sét.

1. áb­ra. Ha­tár­ka­te­gó­ri­ák (el­vá­lasz­tó és ös­­sze­kö­tő jel­le­gük sze­rint)

A ha­tár men­ti tér­ség föld­raj­zi hely­ze­te, el­he­lyez­ke­dé­se az adott or­szág cent­rum­tér­sé­ge­i­hez vi­szo­nyít­va meg­ha­tá­roz­za az együtt­mű­kö­dé­sek jel­le­gét. Mi­vel a cent­rum jel­le­gű te­rü­le­tek sok­kal in­kább ki tud­ják hasz­nál­ni az együtt­mű­kö­dés­ből adó­dó elő­nyö­ket, ezért a fej­lő­dő tér­sé­gek in­kább ér­de­kel­tek a ha­tár je­len­tet­te aka­dá­lyok le­bon­tá­sá­ban, mint a pe­ri­fé­ri­á­lis tér­sé­gek, ahol a kap­cso­la­tok ki­ala­ku­lá­sa lé­nye­ge­sen ki­sebb ré­te­get érin­t. A pe­ri­fé­ri­kus hely­ze­tű te­rü­le­tek ese­té­ben de­ter­mi­nál­ja a kap­cso­la­tok fej­lő­dé­sét, hogy az adott te­le­pü­lés mi­lyen tá­vol fek­szik a ha­tár­át­ke­lő­től. A ha­tár­át­ke­lők na­gyon fon­tos inf­rast­ruk­tu­rá­lis hát­te­ret biz­to­sí­ta­nak ah­hoz, hogy a gaz­da­sá­gi ha­tá­sok tér­sé­gi­vé vál­ja­nak, s ho­ri­zon­tá­li­san mind na­gyobb te­rü­le­tet kap­csol­ja­nak be a két te­rü­let kö­zöt­ti vér­ke­rin­gés­be (Hardi 2000).4
Az in­teg­rá­ci­ós fo­lya­ma­tok di­na­mi­kus fej­lő­dé­sé­vel a ha­tár­ré­gi­ók sze­re­pe meg­vál­to­zott, pe­ri­fé­ri­á­lis jel­le­gük csök­kent: stra­té­gi­ai te­rü­let­ként, a gaz­da­sá­gi szi­ner­gia po­ten­ci­á­lis zó­ná­ja­ként je­len­tek meg. A glob­al­izá­ció egy­ben a ha­tár men­ti együtt­mű­kö­dé­sek ki­ala­ku­lá­sá­nak egyik moz­ga­tó­ele­me is. A Kö­zös Pi­ac lét­re­jöt­té­vel meg­in­dult az egy­sé­ges eu­ró­pai gaz­da­sá­gi tér ki­ala­kí­tá­sa. A ha­tár­ré­gi­ók­ban meg­sza­kadt pi­a­cok fej­lesz­té­se, a tér­ség fel­zár­kóz­ta­tá­sa a re­gi­o­ná­lis po­li­ti­ka egyik szín­te­re lett.
Az el­vá­lasz­tó, il­let­ve ös­­sze­kö­tő sze­re­pet ala­pul vé­ve a kö­vet­ke­ző tí­pu­sok­ba so­rol­hat­juk a ha­tá­ro­kat:
– A zárt, erő­sen kor­lá­to­zó ha­tár a pe­ri­fé­ri­kus fo­lya­ma­to­kat erő­sí­ti fel. Ezek­re a ha­tár men­ti tér­sé­gek­re jel­lem­ző mind­az, amit a pe­ri­fé­ri­á­lis tér­sé­gek­ről a fen­ti­ek­ben el­mond­tunk. Fon­tos jel­lem­ző az el­ván­dor­lás, és így a ha­tár men­ti la­kos­ság el­öre­ge­dé­se.
– A szű­rő jel­le­gű ha­tár leg­alább az egyik ol­dal szá­má­ra sok ne­héz­sé­get okoz, hi­szen egyik alap­ve­tő jel­lem­ző­je, hogy a má­sik ol­da­lon nemkí­vá­na­tos je­len­sé­gek a szű­rő kül­ső ol­da­lán hal­mo­zód­nak fel. A szű­rő funk­ció erő­sö­dé­sé­hez az el­té­rő ár­rend­sze­rek, élet­szín­vo­nal­be­li kü­lönb­sé­gek, el­té­rő po­li­ti­kai, ide­o­ló­gi­ai rend­sze­rek vé­de­ke­ző ref­le­xei já­rul­nak hoz­zá. Az ilyen szű­rő funk­ció ki­ját­szá­sa ma­ga­sabb gaz­da­sá­gi ha­szon­nal ke­cseg­tet az egyén szá­má­ra, így jel­lem­ző fo­lya­mat a fe­ke­te­gaz­da­ság erő­sö­dé­se. Ter­mé­sze­te­sen a kü­lönb­sé­gek a meg­fe­le­lő re­gi­o­ná­lis ala­pok meg­lé­te ese­tén a gaz­da­ság le­gá­lis fej­lő­dé­sé­hez is hoz­zá­já­rul­hat­nak.
– A nyi­tott ha­tárt úgy ha­tá­roz­hat­juk meg, mint a la­kos­sá­gi és gaz­da­sá­gi tranz­ak­ci­ók, szál­lí­tá­sok moz­gá­sá­nak kor­lá­tait fel­ol­dó ál­lam­ha­tárt. Az el­len­őr­zé­si ke­re­tek sta­bi­lak, ki­szá­mít­ha­tók. Eb­ben az eset­ben nyí­lik meg a leg­szé­le­sebb pers­pek­tí­va a ko­ráb­bi pe­ri­fé­ri­á­lis tér­sé­gek hát­rá­nya­i­nak le­épí­té­sé­re gaz­da­sá­gi ös­­sze­kap­cso­ló­dá­su­kon ke­resz­tül. Ide­á­lis eset­ben a ha­tár­tér­sé­gek gaz­da­sá­gi fej­lő­dé­sét nem a po­li­ti­kai, in­téz­mé­nyi kor­lá­tok, ha­nem a kom­pa­ra­tív elő­nyök ala­kít­ják (Hardi 2000, 599–600).
Ha az ál­ta­lunk vizs­gált ha­tár­sza­kaszt (szlo­vák–ma­gyar) el akar­juk he­lyez­ni a fen­ti áb­rá­ban, meg­ál­la­pít­hat­juk, hogy az idő­ben bal-jobb irá­nyú moz­gást mu­tat: zárt ha­tár­ból fo­ko­za­to­san ala­kul át nyi­tott ha­tár­rá. A rend­szer­vál­tás óta a szű­rő jel­leg­ből fa­ka­dó sa­já­tos­sá­gok fo­lya­ma­to­san el­tű­nő­ben van­nak, me­lyet az eurore­gionális együtt­mű­kö­dé­sek meg­sza­po­ro­dá­sa is je­lez a tér­ség­ben.

2.2. A region­al­iz­mus­ról dió­héj­ban

A ré­gió fo­gal­mát mint elem­zé­sünk egyik alap­ka­te­gó­ri­á­ját a finn Paasi meg­kö­ze­lí­té­sé­ben tár­gyal­juk, aki az iden­ti­tás fo­gal­má­val hoz­za azt ös­­sze­füg­gés­be, em­be­ri és tár­sa­dal­mi ka­te­gó­ri­a­ként ke­ze­li. A ré­gió eb­ben az ér­te­lem­ben kü­lön­bö­zik a hely föld­raj­zi fo­gal­má­tól, egy olyan kö­ze­pes mé­re­tű te­rü­le­ti egy­sé­get je­lent, me­lyet az egyén szim­bo­li­kus jel­leg­gel be­épít a tu­da­tá­ba, s az min­den­na­pi éle­te so­rán egy­re sze­mé­lye­sebb jel­le­gű­vé vá­lik. A ré­gió va­ló­já­ban fo­lya­mat­ként ta­pasz­tal­ha­tó: ré­gi­ók szü­let­nek és el­tűn­nek, s eb­ből ki­fo­lyó­lag a tár­sa­da­lom re­gi­o­ná­lis fel­osz­tá­sa is ál­lan­dó­an vál­to­zik.
A ré­gió in­téz­mé­nye­sü­lé­sé­nek azt a fo­lya­ma­tot ne­vez­zük, mely­nek so­rán a ré­gió a tár­sa­da­lom tér­be­li szer­ve­ző­dé­sé­nek ré­sze­ként fej­lő­dik. A fo­lya­mat el­ső szint­jét a te­rü­le­ti ke­re­tek ki­ala­ku­lá­sa, a ré­gi­ó­nak a tár­sa­da­lom te­rü­le­ti szer­ve­ze­té­ben va­ló iden­ti­fi­ká­ló­dá­sát je­len­ti. A má­so­dik lép­cső­fo­kot ké­pe­zi a fo­gal­mi ke­ret: a te­rü­le­ti szim­bó­lu­mok meg­szü­le­té­se. A har­ma­dik szin­ten te­rem­tő­dik meg az in­téz­mé­nyes for­ma: lét­re­jön­nek a ré­gió sa­ját szer­ve­ze­ti egy­sé­gei, s ezek­nek a tár­sa­dal­mi tu­dat­ba va­ló rög­zü­lé­se. A vég­ső fo­ko­zat a re­gi­o­ná­lis rend­szer és re­gi­o­ná­lis ön­tu­dat ré­sze­ként va­ló in­téz­mé­nye­sü­lés, a szu­ve­re­ni­tás el­nye­ré­se a köz­igaz­ga­tás szfé­rá­já­ban. A re­gi­o­ná­lis ön­tu­dat ki­ala­ku­lá­sa azon­ban nem ki­zá­ró­lag er­re a sza­kasz­ra te­he­tő, az a ré­gió fej­lő­dé­si fo­lya­ma­tá­nak szer­ves ré­sze.
A ré­gió fo­gal­má­nak po­li­ti­kai-köz­igaz­ga­tá­si tar­tal­ma az el­múlt év­ti­ze­dek­ben bi­zo­nyos vál­to­zá­so­kon ment ke­resz­tül, s még ma is vál­to­zó­ban van. Ele­in­te az Eu­ró­pai Ré­gi­ók Gyű­lé­se csu­pán mint köz­vet­le­nül a köz­pon­ti ál­lam­ha­ta­lom alat­ti szin­tet em­lí­tet­te, mely azo­kat a te­rü­le­ti kö­zös­sé­ge­ket fog­lal­ja ma­gá­ban, me­lyek vá­lasz­tott re­gi­o­ná­lis tes­tü­le­te­ken ke­resz­tül po­li­ti­kai kép­vi­se­let­tel ren­del­kez­nek. Ez az el­mé­le­ti meg­kö­ze­lí­tés elő­se­gí­tet­te, hogy a ré­gió mint köz­igaz­ga­tá­si egy­ség azo­nos szint­re jut­has­son az ön­kor­mány­zat­tal (Éger 2000, 27).
Ké­sőbb a ré­gió komp­le­xebb ér­tel­me­zé­si ke­re­tek­be ágya­zó­dott, szi­lárd­sá­gát már nem csu­pán tech­nok­ra­ta, il­let­ve fi­lo­zó­fi­ai fel­te­vé­sek ha­tá­roz­ták meg, ha­nem bi­zo­nyos föld­raj­zi, kul­tu­rá­lis és tör­té­nel­mi té­nye­zők is. Meg­ha­tá­ro­zó sze­re­pe el­ső­sor­ban ab­ban rej­lik, hogy ös­­sze­tar­to­zást biz­to­sít a la­kos­ság­nak a kö­zös ér­de­kek és cé­lok kö­ve­té­sé­ben. En­nek kap­csán két fon­tos ál­lí­tás fo­gal­ma­zó­dott meg a szak­iro­da­lom­ban: egy­részt „min­den eu­ró­pa­i­nak jo­ga van a sa­ját ré­gi­ó­já­hoz tar­toz­ni”, más­részt „min­den ré­gi­ó­nak jo­ga van sa­ját kép­vi­se­let­hez és au­to­nó­mi­á­hoz”.
A ré­gi­ók leg­fon­to­sabb po­li­ti­kai-kul­tu­rá­lis elő­nyei az aláb­bi­ak­ban ös­­sze­gez­he­tők (Éger 2000, 28):
– A de­mok­rá­cia fej­lő­dé­sé­nek és meg­szi­lár­du­lá­sá­nak elő­se­gí­té­sé­re leg­in­kább al­kal­mas tár­sa­dal­mi kap­cso­lat­rend­szer.
– Az ön­kény­ura­lom ki­ala­ku­lá­sá­val a re­gi­o­ná­lis de­mok­rá­cia tud a leg­ha­té­ko­nyab­ban szem­be­száll­ni.
– Kö­ze­lebb hoz­za egy­más­hoz az egyé­nek és kö­zös­sé­gek dön­tés­ho­za­ta­li fo­lya­ma­tát.
– Tisz­te­let­ben tart­ja a kul­tu­rá­lis, tár­sa­dal­mi és gaz­da­sá­gi sa­já­tos­sá­go­kat.
A ré­gió te­hát egy föld­raj­zi, kéz­zelfog­ha­tó ka­te­gó­ri­át je­lent, mely adott eset­ben te­lí­tőd­het ide­o­ló­gi­ai tar­ta­lom­mal. A region­al­iz­mus azon­ban már el­von­tabb el­mé­le­ti ka­te­gó­ria, mely egy em­ber­cso­port­nak egy-­e­gy táj­egy­ség­hez mint föld­raj­zi ke­ret­hez va­ló kö­tő­dé­sét je­len­ti, mely kö­tő­dés ma­gá­ban rej­ti az el­kü­lö­nü­lés­re va­ló tö­rek­vést is.
A region­al­iz­mus ki­tel­je­se­dé­sé­hez nyújt esz­közt a re­gi­o­ná­lis po­li­ti­ka, mely­nek szü­lő­ha­zá­ja Ang­lia, ahol, hogy meg­előz­zék egy újab­b, a 20. szá­zad ele­jén be­kö­vet­ke­zett gaz­da­sá­gi vál­ság­hoz ha­son­ló krí­zis ki­ala­ku­lá­sát, a köz­gaz­da­ság­tan szel­le­mi aty­jai új mo­del­lek­ben kezd­tek gon­dol­kod­ni. A Keynes és Bev­eridge ál­tal meg­ho­no­sí­tott, a gaz­da­sá­gi in­ter­ven­ci­ót meg­en­ge­dő mo­dell nagy­ban köt­he­tő a region­al­iz­mus ki­ala­ku­lá­sá­hoz. Mi­vel az ad­dig meg­fel­leb­bez­he­tet­len­nek hitt dog­ma, mi­sze­rint az el­té­rő adott­sá­gú és gaz­da­sá­gi po­ten­ci­ál­lal ren­del­ke­ző te­rü­le­tek köz­ti kü­lönb­sé­gek a pi­ac funk­ci­o­ná­lá­sa ál­tal fel­old­ha­tók, meg­bu­kott, esz­közt kel­lett ta­lál­ni az el­ma­ra­dott tér­sé­gek fel­zár­kóz­ta­tá­sá­ra. A region­al­iz­mus­sal te­hát meg­te­rem­tő­dött a tu­da­tos és irá­nyí­tott te­rü­let­fej­lesz­té­si po­li­ti­ka (Grúber 2002, 133).
Szól­nunk kell még a ke­let-eu­ró­pai tér­ség egy sa­já­tos je­len­sé­gé­ről, a region­al­iz­mus és az etni­ciz­mus ös­­sze­kap­cso­ló­dá­sá­ról. Az el­ső vi­lág­há­bo­rút le­zá­ró ver­sailles­-i bé­ke­rend­szer kö­vet­kez­té­ben szá­mos olyan ál­lam­ala­ku­lat jött lét­re, amely­nek ha­tár men­ti sáv­ja­i­ban egy anya­nem­zet­től le­sza­kí­tott ki­sebb­sé­gi la­kos­ság kon­cent­rá­ló­dott. Ez azt is je­len­tet­te, hogy en­nek a la­kos­ság­nak a ki­sebb­sé­gi lét ha­tá­ra­in túl a hir­te­len pe­ri­fé­ri­á­lis hely­zet­be ke­rü­lés­sel is meg kel­lett küz­de­nie, me­lyet a nem­zet­ál­la­mi po­li­ti­ka sok­szor egy­ál­ta­lán nem kön­­nyí­tett meg. Ez tör­tént pél­dá­ul a vizs­gált eurorégióban a szlo­vá­ki­ai Nyi­tra me­gye la­kos­sá­gá­val is.

2.3. A ha­tá­ron át­nyú­ló együtt­mű­kö­dé­sek tí­pu­sai

A kap­cso­la­tok jel­le­gét nagy­mér­ték­ben be­fo­lyá­sol­ja a szom­szé­dos or­szá­gok ad­mi­niszt­ra­tív, te­rü­le­ti irá­nyí­tá­si be­ren­dez­ke­dé­se. In­téz­mé­nyes kap­cso­la­tok ha­té­kony lét­re­ho­zá­sá­ra csak ott van le­he­tő­ség, ahol a te­rü­le­ti egy­sé­gek köz­vet­le­nül kom­mu­ni­kál­hat­nak egy­más­sal, és nincs szük­ség az or­szá­gok kor­mány­za­ti szin­tű dip­lo­má­ci­ai kap­cso­lat­há­ló­za­tá­nak igény­be­vé­te­lé­re.
En­nek leg­köz­vet­le­nebb for­má­ja a ha­tá­ron át­nyú­ló te­le­pü­lés­kö­zi kap­cso­la­tok ki­ala­kí­tá­sa ön­kor­mány­za­ti, la­kos­sá­gi szin­ten.
A pro­jekt szin­tű együtt­mű­kö­dé­sek ha­tá­sa szé­le­sebb kö­rű le­het, adott eset­ben a kez­de­mé­nye­ző te­le­pü­lés von­zás­kör­ze­té­re is ki­ter­jed­het.
Egy ma­ga­sabb szin­tet kép­vi­sel­nek az együtt­mű­kö­dé­sek in­téz­mé­nye­sült for­mái (tit­kár­ság, mun­ka­cso­port), me­lyek már hos­­szabb tá­vú, stra­té­gi­ai gon­dol­ko­dást igé­nyel­nek.
A leg­ma­ga­sabb szin­tű együtt­mű­kö­dé­si struk­tú­rá­nak az eurorégiókat te­kint­het­jük. A mad­ri­di kon­ven­ció5, il­let­ve an­nak jegy­ző­köny­vei (1995, 1998) az együtt­mű­kö­dés két tí­pu­sát ha­tá­roz­zák meg, a ha­tá­ron át­nyú­ló és a te­rü­le­tek kö­zöt­ti együtt­mű­kö­dé­se­ket. Ta­nul­má­nyunk szem­pont­já­ból az el­ső for­ma az ér­de­ke­sebb, ame­lyen be­lül be­szél­he­tünk az eurorégiókról.
Az eurorégió fo­gal­ma azon­ban nincs pon­to­san meg­ha­tá­roz­va. Leg­több­ször egy ha­tá­ron át­nyú­ló, föld­raj­zi egy­sé­ge­ket egy­be­fo­gó együtt­mű­kö­dé­si for­ma­ként de­fi­ni­ál­ják. Az eurorégió fo­gal­mat ak­kor hasz­nál­ják, ami­kor egy olyan te­rü­le­tet akar­nak meg­je­löl­ni, ahol a köl­csö­nös inter­re­gionális vagy ha­tá­ro­kat át­hi­da­ló gaz­da­sá­gi, szo­ci­á­lis, kul­tu­rá­lis, eset­leg más jel­le­gű együtt­mű­kö­dés lé­te­zik két vagy több ál­lam, il­let­ve he­lyi kor­mány­za­ta­ik kö­zött.
Krup­pa Éva kí­sér­le­tet tett egy úgy­ne­ve­zett „ku­mu­lált” de­fi­ní­ció ki­ala­kí­tá­sá­ra (Krup­pa 2003a). Sze­rin­te az eurorégió egy be­ha­tá­rolt föld­raj­zi te­rü­le­tet je­löl, amely két vagy több olyan or­szág adott te­rü­le­tét fog­lal­ja ma­gá­ban, ame­lyek meg­ál­la­pod­tak ab­ban, hogy ös­­sze­han­gol­ják te­vé­keny­sé­ge­i­ket a ha­tár men­ti tér­sé­gek ered­mé­nye­sebb fej­lesz­té­se ér­de­ké­ben (Corrigan–Béres–Süli-Zakar 1995).
A fen­ti meg­ha­tá­ro­zás­ban az eurorégiók lé­nye­gét tük­rö­ző jel­lem­zők az aláb­bi­a­kat fe­je­zik ki:
• eu­ró­pai or­szá­go­kat érin­t;
• a ha­tá­rok men­tén el­te­rü­lő szom­szé­dos te­rü­le­te­ken ala­kul ki az együtt­mű­kö­dés;
• alul­ról jö­vő kez­de­mé­nye­zés, amit az ott élő em­be­rek, ci­vil szer­vez­tek in­dí­ta­nak el a hét­köz­na­pi dip­lo­má­cia ke­re­té­ben, és élé­re az ön­kor­mány­zat­ok áll­nak;
• szer­ve­ze­ti for­mát ölt a kö­zös cé­lok meg­ha­tá­ro­zá­sá­hoz és meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz kül­ső pénz­ügyi for­rá­sok be­vo­ná­sa út­ján;
• nem nél­kü­lö­zi az or­szá­gok kö­zöt­ti ren­de­zett vi­szo­nyo­kat, sőt a ha­tár men­ti együtt­mű­kö­dést se­gí­tő, dek­la­rá­ci­ó­val is alá­tá­masz­tott köz­pon­ti (ál­la­mi) tá­mo­ga­tást;
• a kö­zös cé­lok és fel­ada­tok meg­ha­tá­ro­zá­sa a ha­tá­rok lé­té­ből fa­ka­dó aka­dá­lyok át­hi­da­lá­sá­ból ered.
Ugyan a jel­lem­zők fel­so­ro­lá­sa pró­bál ki­me­rí­tő jel­le­gű len­ni, sok eset­ben hi­á­nyoz­hat vagy nem mi­nő­sül ki­elé­gí­tő­nek a köz­pon­ti tá­mo­ga­tás. (Két ma­gyar me­gye pél­dá­ul emi­att volt kény­te­len ide­ig­le­ne­sen fel­füg­gesz­te­ni tag­sá­gi jo­ga­it a Kár­pá­tok eurorégióban a ki­lenc­ve­nes évek­ben.) Az eurorégió to­váb­bi lé­nye­gi ele­mei: egy olyan alul­ról szer­ve­zett (bot­tom up) együtt­mű­kö­dé­si for­ma, amely ké­pes el­ér­ni azt a gaz­da­sá­gi ér­te­lem­ben vett kri­ti­kus tö­me­get, amely szük­sé­ges a ha­tár men­ti tér­sé­gek ko­hé­zi­ó­já­nak meg­te­rem­té­sé­hez. Önál­ló szer­ve­ze­ti for­má­val ren­del­ke­zik, mű­kö­dé­se, szer­ve­ze­ti fel­épí­té­se és tag­sá­ga a kö­zö­sen el­fo­ga­dott alap­sza­bály ál­tal meg­ha­tá­ro­zott (Med­ve-Bá­lint 2003, 107). Si­ke­rét elő­se­gít­he­ti az ala­cso­nyabb szin­tű együtt­mű­kö­dés­ben szer­zett ta­pasz­ta­lat. Mind­eh­hez azon­ban hoz­zá kell ten­ni, hogy az eurorégiók na­gyon kü­lön­bö­ző nagy­sá­gú te­rü­le­te­ket fed­nek le A pon­tos meg­ha­tá­ro­zás azért is len­ne fon­tos, mi­vel a pon­tos ke­ret hi­á­nya mi­att több­fé­le­kép­pen ér­tel­mez­he­tő ez az együtt­mű­kö­dé­si for­ma, ami az eurorégió mű­kö­dé­sé­ben hát­rányt jelen­t.6
Ér­de­kes meg­fi­gyel­ni, hogy töb­bek kö­zött Ma­gyar­or­szá­gon is szá­mos eurorégió meg­ala­ku­lá­sa előz­te meg uni­ós csat­la­ko­zá­sun­kat. Az el­ne­ve­zés – eurorégió – azon­ban jog­sze­rű­en hasz­nál­ha­tó anél­kül, hogy az adott or­szág uni­ós tag­ál­lam len­ne. A ma­gyar­or­szá­gi eurorégiók ál­ta­lá­ban köz­hasz­nú tár­sa­ság vagy egye­sü­let for­má­já­ban ala­kul­nak meg, mert bár van mód ar­ra, hogy az eurorégió jo­gi sze­mély­nek mi­nő­sül­jön, ez sok­szor nem egy­ér­tel­mű.
Ma­gyar­or­szá­gon ti­zen­két olyan eurorégiót tar­tunk szá­mon, mely a Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um­mal kap­cso­la­tot tart, eb­ből hat a szlo­vák–ma­gyar ha­tá­ron fek­szik, ezek a Hár­mas Du­na-vi­dék, a Vág–Duna–Ipoly, az Ipoly, a Neogra­di­en­sis, a Sajó–Rima és a Kas­sa–Mis­kolc eurorégiók. A Kár­pá­tok eurorégió – len­gyel part­ner­rel is együtt­mű­köd­ve – a szlovák–­mag­yar–ukrán–román ha­tá­ron jött lét­re. To­váb­bi há­rom eurorégió ala­kult a ro­mán–ma­gyar, il­let­ve a ju­go­szláv ha­tá­ron, a Duna–Körös–Maros–Tisza eurorégió (nagy­ré­gió), Haj­dú-Bi­har me­gye és Bihor me­gye kö­zöt­ti együtt­mű­kö­dés (NUTS III); va­la­mint a Bihar-Bihor eurorégió, ami kis­tér­sé­gi (NUTS III) együtt­mű­kö­dés. Ez utób­bi Bihark­eresztes kez­de­mé­nye­zé­sé­re jött lét­re, új szer­ve­zet­ként. A Duna–Dráva–Száva eurorégió a hor­vát–ma­gyar ha­tá­ron jött lét­re, de a kap­cso­lat ki­ter­jed Bosz­nia-Her­ce­go­vi­ná­ra is. Meg kell em­lí­te­ni még a szlovén–­mag­yar–horvát hár­mas ha­tá­ron lé­vő Drá­va–Mu­ra eurorégiót, il­let­ve az oszt­rák–ma­gyar ha­tá­ron a West-Pannon eurorégiót.
Ér­de­mes né­hány szót ej­te­ni a Kár­pá­tok eurorégióról, mely ta­lán a legam­bí­ciózu­s­abb eurorégió­nak te­kint­he­tő mé­re­tét és a ben­ne részt ve­vő or­szá­gok szá­mát fi­gye­lem­be vé­ve. Ma­gyar­or­szág, Len­gyel­or­szág, Szlo­vá­kia és Uk­raj­na ha­tár men­ti ré­gi­ó­i­nak kép­vi­se­lői 1993. feb­ru­ár 14-én, Deb­re­cen­ben alá­ír­ták a Kár­pá­tok Eurorégió Inter­re­gionális Szö­vet­ség lét­re­ho­zá­sá­ról szó­ló egyez­ményt. Ez­zel egyi­de­jű­leg Ma­gyar­or­szág, Len­gyel­or­szág és Uk­raj­na kül­ügy­mi­nisz­te­rei kö­zös nyi­lat­ko­zat alá­írá­sá­val fe­jez­ték ki köz­pon­ti kor­mány­za­tuk tá­mo­ga­tá­sát, bi­zo­nyít­va azt, hogy a Kár­pá­tok Eurorégió Inter­re­gionális Szö­vet­ség cél­jai egy­be­es­nek az érin­tett or­szá­gok ér­de­ke­i­vel és cél­ja­i­val. A Kár­pá­tok eurorégió ala­pí­tó ok­ira­ta­i­nak alá­írá­sá­nál je­len volt az Eu­ró­pai Ta­nács ak­ko­ri fő­tit­ká­ra, Cather­ine Lalu­miere is, aki tá­mo­ga­tá­sá­ról biz­to­sí­tot­ta az újon­nan lét­re­jött inter­re­gionális szö­vet­sé­get. A ré­gió meg­ala­ku­lás­kor 53 ezer négy­zet­ki­lo­mé­te­res te­rü­le­tén öt­mil­lió la­kos élt, most 161 ezer négy­zet­ki­lo­mé­ter tar­to­zik a ré­gi­ó­hoz 16 mil­lió la­kos­sal.
A szer­ve­zet ma már ered­mé­nyes­nek mond­ha­tó, de ez nem volt min­dig így. Bár a Kár­pá­tok eurorégió kez­det­től fog­va je­len­tős nem­zet­kö­zi tá­mo­ga­tást ka­pott, so­ká­ig po­li­ti­kai jel­le­gű prob­lé­mák mi­att egyes or­szá­gok nagy­ban ne­he­zí­tet­ték az ered­mé­nyes együtt­mű­kö­dést az eurorégió ke­re­te­in be­lül. A ha­tár men­ti kap­cso­la­tok fej­lesz­té­se az önál­ló szlo­vák ál­lam meg­ala­ku­lá­sa, 1993 után nem állt min­dig a szlo­vák kor­má­nyok ér­de­ké­ben, kü­lö­nö­sen a Meèiar-ko­r­mányok ide­je alatt (ugyan a hely­zet sok­szor nem volt egy­ér­tel­mű ro­mán ol­dal­ról sem). Szlo­vá­ki­á­ban a ma­gyar ha­tár men­tén tömb­ben élő ma­gyar ki­sebb­ség je­len­lé­te „mi­att” két­fé­le­kép­pen ér­tel­me­ző­dött az eset­le­ges ha­tá­ron át­nyú­ló együtt­mű­kö­dés. A ma­gyar­or­szá­gi fél ter­mé­sze­te­sen szá­molt az­zal, hogy az együtt­mű­kö­dés in­ten­zi­tá­sá­nak nö­ve­lé­se ki­hat – és re­mél­he­tő­leg po­zi­tí­van (gaz­da­sá­gi­lag, kul­tu­rá­li­san, ill. kap­cso­lat­tar­tás szint­jén) – a szom­szé­dos or­szág­ban élő ma­gyar ki­sebb­ség hely­ze­té­re. Azon­ban a Meèiar-ko­r­mányok ide­jén, me­lyek hang­vé­tel­ét szám­ta­lan­szor mi­nő­sí­tet­ték na­ci­o­na­lis­tá­nak, ugyan­ez a le­he­tő­ség nem bil­len­tet­te a mér­le­get az együtt­mű­kö­dés ja­vá­ra. 1998 után ez a hely­zet po­zi­tí­vabb for­du­la­tot vett Dzurin­da ha­ta­lom­ra ke­rü­lé­sé­vel. A Kár­pá­tok Ala­pít­vány ma már Kas­sán szé­kel, amely­hez anya­gi tá­mo­ga­tás cél­já­ból pá­lyá­za­to­kat le­het be­nyúj­ta­ni.
A Kár­pá­tok eurorégió leg­fon­to­sabb cél­ki­tű­zé­sei:
• szer­vez­ni, ko­or­di­nál­ni azo­kat a te­vé­keny­sé­ge­ket, ame­lyek elő­se­gí­tik a gaz­da­sá­gi, öko­ló­gi­ai, kul­tu­rá­lis, tu­do­má­nyos és ok­ta­tá­si együtt­mű­kö­dést a ta­gok kö­zött;
• elő­se­gí­te­ni a szö­vet­ség tag­jai kö­zött a kö­zös ér­de­kelt­sé­gű te­rü­le­te­ken a konk­rét ter­vek ki­dol­go­zá­sát;
• elő­se­gí­te­ni és meg­kön­­nyí­te­ni az em­be­rek köz­ti kap­cso­la­to­kat, be­le­ért­ve a kü­lön­bö­ző te­rü­le­tek szak­ér­tői kö­zöt­ti kap­cso­la­to­kat is;
• elő­moz­dí­ta­ni a jó­szom­szé­di kap­cso­la­tok ki­ala­kí­tá­sát;
• tá­mo­gat­ni a te­rü­le­ti fej­lő­dést;
• meg­ha­tá­roz­ni a több­ol­da­lú, ha­tá­ro­kat át­hi­da­ló együtt­mű­kö­dés po­ten­ci­á­lis te­rü­le­te­it;
• ös­­sze­kap­csol­ni és meg­kön­­nyí­te­ni a ta­gok együtt­mű­kö­dé­sét más nem­zet­kö­zi szer­ve­ze­tek­kel, in­té­ze­tek­kel és ügy­nök­sé­gek­kel.
A Kár­pá­tok eurorégióban rej­lő szá­mos le­he­tő­ség­gel él­ni kell. Az egyez­mény és a kö­zös nyi­lat­ko­zat egy­aránt alá­húz­ta: meg­van a le­he­tő­sé­ge an­nak, hogy Eu­ró­pa e ré­szé­ben a Kár­pá­tok eurorégió a leg­fon­to­sabb sta­bi­li­zá­ló sze­re­pet tölt­se be, va­la­mint a tér­ség kö­zös gaz­da­sá­gi fej­lő­dé­sé­ben dön­tő sze­re­pet játs­­szon. A Kár­pá­tok eurorégió meg­fe­le­lő szer­ve­ze­ti ke­re­tet biz­to­sít a ha­tá­ro­kon át­nyú­ló együtt­mű­kö­dés ko­or­di­ná­lá­sá­ra, va­la­mint hoz­zá­já­rul egy gyor­sabb re­gi­o­ná­lis és gaz­da­sá­gi fej­lő­dés­hez.
Egy­faj­ta elő­ze­tes konk­lú­zi­ó­ként fon­tos le­szö­gez­ni, hogy a szom­szé­dos or­szá­gok­ban még ma is je­len­tős ma­gyar ki­sebb­ség él. A ha­tá­ron át­nyú­ló együtt­mű­kö­dés­ben ta­gad­ha­tat­la­nul sze­re­pe van a ma­gyar–ma­gyar kap­cso­la­tok­nak, amit a sta­tus quo fél­té­se mi­att a szom­szé­dos or­szá­gok nem min­dig néz­nek jó szem­mel. A ha­tá­ron tú­li ma­gyar ki­sebb­ség hely­ze­te a ma­gyar és szom­szé­dos or­szá­gok kap­cso­la­tá­ban olyan alap­ve­tő kér­dés­nek szá­mít, mely­nek fon­tos ki­ha­tá­sa van az eurorégiók hely­ze­té­re is.

3. Híd­ve­rés – egy eurore­gionális együtt­mű­kö­dés kez­de­tei

A to­váb­bi­ak­ban egy szlo­vák–ma­gyar eurore­gionális együtt­mű­kö­dést – a Vág–Du­na –Ipoly eurorégiót (a to­váb­bi­ak­ban: VDI) kí­ván­juk be­mu­tat­ni. Vág–Duna–Ipoly eu­ro­régió 23 999 km2-nyi te­rü­le­tén mint­egy 2 846 976 személy él. Az eurorégiót a ma­gyar­or­szá­gi me­gyék kö­zül Ko­má­rom-Esz­ter­gom, Pest, Veszp­rém és Fej­ér me­gye; Szlo­vá­kia te­rü­le­té­ről pe­dig a Ma­gyar­or­szág­gal ha­tá­ros Nyi­tra me­gye alkot­ja.7 Vizs­gá­ló­dá­sunk so­rán ar­ra vol­tunk kí­ván­csi­ak, hogy va­jon a szak­iro­da­lom­ban ál­ta­lá­nos­ság­ban meg­fo­gal­ma­zott mű­kö­dé­si kor­lá­tok mi­lyen mér­ték­ben van­nak je­len a VDI kül­ső, il­let­ve bel­ső kör­nye­ze­té­ben, és mi­lyen sa­já­tos kül­ső, il­let­ve bel­ső té­nye­zők hat­nak az eurorégió gya­kor­la­ti, konk­rét prog­ra­mo­kon ke­resz­tül meg­va­ló­su­ló te­vé­keny­sé­gé­re. Meg­ál­la­pí­tá­sa­ink so­rán a VDI ve­ze­tő­i­vel ké­szült inter­júkra8 tá­masz­ko­dunk, me­lyek 2003-ban és 2005-ben ké­szül­tek, így le­he­tő­sé­günk volt a két­éves idő­in­ter­val­lum alatt vég­be­ment vál­to­zá­so­kat is meg­fi­gyel­ni. Fon­tos in­for­má­ció­for­rást je­len­tet­tek to­váb­bá a VDI ál­tal ren­del­ke­zé­sünk­re bo­csá­tott do­ku­men­tu­mok, va­la­mint az Inter­neten ta­lál­ha­tó és a na­pi saj­tó­ban meg­je­le­nő cik­kek.

3.1. Az eurorégió tag­jai és szer­ve­ze­ti fel­épí­té­se

A Vág–Duna–Ipoly eurorégió ala­pí­tó ok­ira­tát 1999. jú­li­us 3-án a Ko­má­rom-Esz­ter­gom me­gyei Neszmé­lyen ír­ták alá. A Du­na szlo­vák–ma­gyar ha­tár­vo­na­lán a Tán­csics ha­jó fe­dél­ze­tén Ko­má­rom-Esz­ter­gom és Pest me­gyei köz­gyű­lés al­el­nö­kei, va­la­mint Nyi­tra ke­rü­let elöl­já­ró­ja lát­ta el kéz­je­gyé­vel. Az eurorégió szer­ve­ze­ti előz­mé­nyé­nek a Rá­kó­czi Szö­vet­ség Híd­ve­rő Re­gi­o­ná­lis Szer­ve­ze­te te­kint­he­tő, mely az eurorégió meg­ala­ku­lá­sát meg­elő­ző öt év­ben a ha­tár men­ti fal­vak kö­zöt­ti együtt­mű­kö­dés­nek hi­va­tott ci­vil szer­ve­ze­ti for­mát ad­ni. A szö­vet­ség te­vé­keny­sé­ge el­ső­sor­ban a me­gye ha­tár­sza­ka­szán lé­vő te­le­pü­lé­sek ma­gyar la­kos­sá­ga kö­zöt­ti kap­cso­la­tot igye­ke­zett ápol­ni és fej­lesz­te­ni kö­zös prog­ra­mok, ren­dez­vé­nyek keretében.9 E szer­ve­zet mű­kö­dé­se so­rán szer­zett ta­pasz­ta­la­tok­ra épít­ve emel­ték ma­ga­sabb szint­re a tér­ség­be­li ha­tá­ron át­nyú­ló együtt­mű­kö­dést az eurorégió meg­ala­pí­tá­sá­val.
Az ala­pí­tó ok­irat­ban rész­le­te­sen fel­so­rol­ják az eurorégió lét­re­ho­zá­sá­nak mo­ti­vá­ló tényezőit10, il­let­ve ki­tű­zött cél­ja­it, me­lyek­ből csak né­há­nyat em­lí­te­nék: a jó­szom­szé­di kap­cso­la­tok erő­sí­té­se, az Eu­ró­pai Uni­ós csat­la­ko­zás elő­ké­szí­té­se, a ré­gió von­zób­bá té­te­le, a gaz­da­ság és ide­gen­for­ga­lom ös­­sze­han­golt fej­lesz­té­se, a köz­le­ke­dés­fej­lesz­tés ös­­sze­han­go­lá­sa, a kö­zös kul­tu­rá­lis örök­ség ápo­lá­sa, uni­ós fi­nan­szí­ro­zá­si prog­ra­mok­ban va­ló kö­zös rész­vé­tel stb.
Ala­pí­tó tag­jai a ma­gyar­or­szá­gi me­gyék ön­kor­mány­za­tai, il­let­ve a szlo­vák ke­rü­let elöl­já­ró­sá­ga. Az együtt­mű­kö­dés jog­ál­lá­sá­ról a szer­ző­dés a kö­vet­ke­ző­ket ír­ja: „… a Szer­ző­dő Fe­lek sza­bad aka­ra­tá­ból lét­re­ho­zott, ha­tár men­ti együtt­mű­kö­dés”. A tény­le­ges mű­kö­dés meg­kez­dé­se ér­de­ké­ben a Ko­má­rom-Esz­ter­gom Me­gyei Köz­gyű­lés már 1999 no­vem­be­ré­ben lét­re­hoz­ta a Vág–Duna–Ipoly Eurorégió Fej­lesz­té­si Köz­hasz­nú Tár­sa­sá­got. A mun­ka­szer­ve­zet lét­re­ho­zá­sá­ra a tit­kár­ság ve­ze­tő­je sze­rint azért volt szük­ség, mi­vel az eurorégió nem ren­del­ke­zik önál­ló jog­ala­nyi­ság­gal, míg a köz­hasz­nú tár­sa­ság mint jo­gi sze­mély meg­fe­le­lő szer­ve­ze­ti for­ma a pá­lyá­za­tok be­nyúj­tá­sá­hoz. Az együtt­mű­kö­dé­si szer­ző­dés sze­rint az eurorégió szer­ve­ze­ti fel­épí­té­se a kö­vet­ke­ző ké­pet mu­tat­ja:
– el­nök­ség;
– füg­get­len bi­zott­sá­gok;
– tit­kár­ság;
– ad hoc bi­zott­sá­gok, szak­ér­tők;
– Éleslátók Ta­ná­csa.
A szer­ve­ze­ti fel­épí­tés az ere­de­ti szán­dé­kok sze­rint de­mok­ra­ti­kus el­vek­re épül, ami vo­nat­ko­zik mind a kép­vi­se­let­re, mind a dön­tés­ho­za­tal­ra. Ez azon­ban mind­má­ig csak a ter­vek kö­zött sze­re­pel, az Éleslátók Ta­ná­csa és a kü­lön­bö­ző bi­zott­sá­gok ösz­­sze­hí­vá­sá­ra nem ke­rült sor. Az eurore­gionális szer­ve­ző­dés egy­elő­re nem ka­pott önál­ló jo­gi sze­mé­lyi­ség­gel ren­del­ke­ző szer­ve­ze­ti for­mát. A gya­kor­lat­ban a Ta­ta­bá­nyán mű­kö­dő Vág–Duna–Ipoly Eurorégió Fej­lesz­té­si Köz­hasz­nú Tár­sa­ság tit­kár­sá­ga biz­to­sít­ja az eurorégió fo­lya­ma­tos mű­kö­dé­sét az ügy­ve­ze­tő tit­kár irá­nyí­tá­sá­val.
A hely­zet meg­ol­dá­sa­ként a ter­vek kö­zött sze­re­pel egy egye­sü­let lét­re­ho­zá­sa, mely nem csu­pán a pá­lyá­zás­hoz szük­sé­ges jog­ala­nyi­sá­got biz­to­sít­ja, ha­nem te­ret ad az együtt­mű­kö­dés­ben va­ló szé­le­sebb kö­rű rész­vé­tel­nek. A mű­kö­dés je­len­leg Ko­má­rom-Esz­ter­gom me­gye te­rü­le­té­re irá­nyul, mi­vel az eurorégió el­nö­ke a Ko­má­rom-Esz­ter­gom Me­gyei Ön­kor­mány­zat el­nö­ke is egy­ben. E je­len­ség­re a ké­sőb­bi­ek­ben még vis­­sza­té­rünk.
Ar­ra a kér­dés­re, hogy együtt­mű­kö­dé­si for­ma­ként mi­ért az eurorégiót vá­lasz­tot­ták, azt a vá­laszt kap­tuk egy in­ter­jú so­rán, hogy egy­részt ez ma­nap­ság egy di­va­tos el­ne­ve­zés, más­részt vi­szont ez­zel az el­ne­ve­zés­sel is je­lez­ni kí­ván­ják a ha­son­ló nyu­gat-eu­ró­pai szer­ve­ze­tek tö­rek­vé­se­i­nek, szel­le­mi­sé­gé­nek kö­ve­té­sét.

3.2. A Vág–Duna–Ipoly eurorégió mű­kö­dé­sé­re ha­tó té­nye­zők, kor­lá­tok

3.2.1. Po­li­ti­kai fe­szült­sé­gek

Ma­gyar­or­szág és Szlo­vá­kia vi­szo­nyát, és így az együtt­mű­kö­dést is nagy­ban meg­ne­he­zí­ti a konf­lik­tu­sok­tól ter­hes tör­té­nel­mi múlt. A prob­lé­mák gyö­ke­re na­gyon szer­te­ága­zó, anél­kül, hogy en­nek mé­lyebb és ko­ráb­bi tör­té­nel­mi kor­szak­ba vis­­sza­nyú­ló elem­zé­sé­be fog­nánk, te­kint­sük át rö­vi­den a kö­zel­múlt azon fon­to­sabb jo­gi-po­li­ti­kai ese­mé­nye­it, me­lyek az együtt­mű­kö­dés je­len­le­gi ke­ret­fel­tét­ele­it ad­ják.
El­ső­ként az 1995-ben meg­kö­tött szlo­vák–ma­gyar alap­szer­ző­dést em­lít­het­jük, amely ugyan nem vál­tot­ta be a hoz­zá fű­zött re­mé­nye­ket (min­de­nek­előtt a szlo­vák fél „fé­lel­mei” mi­att), ám még­is ered­mény­nek te­kint­he­tő, az el­ső szlo­vák–ma­gyar együtt­mű­kö­dé­si szán­dék jo­gi meg­tes­te­sü­lé­sé­nek. Az Eu­ró­pai Ta­nács 1201-es aján­lá­sá­nak (mely az 1950-ben szü­le­tett Em­be­ri jo­gok eu­ró­pai egyez­mé­nye jegy­ző­köny­ve­ként ké­szül 1993-ban) 12. pont­ja fog­lal­ja ma­gá­ban a ki­sebb­sé­gek kol­lek­tív jo­ga­i­nak el­is­me­ré­sét. Az alap­szer­ző­dés nem em­lí­ti ezt a pon­tot, ehe­lyett a ki­sebb­sé­gek jo­ga­it mint egyé­nek jo­ga­it vé­di. Az aján­lás 11. pont­ja ab­ban az eset­ben, ha a ki­sebb­ség több­ség­ben van egy adott ré­gi­ó­ban, le­he­tő­sé­ge van au­to­nóm he­lyi szer­vek létre­hozására11. Hogy ilyen hely­zet ne ala­kul­has­son ki, a szlo­vák par­la­ment egy a ma­gya­ro­kat hát­rá­nyo­san érin­tő köz­igaz­ga­tá­si tör­vényt fo­ga­dott el.
A ké­sőb­bi, 2001. jú­li­us 4-én el­fo­ga­dott szlo­vák köz­igaz­ga­tá­si re­form sem ked­vez a ré­gi­ók köz­ti együtt­mű­kö­dés­nek. Az eurorégiók sza­bá­lyo­zá­sa sze­rint ugyan­is szlo­vák ol­dal­ról csak az adott ke­rü­let elöl­já­ró­já­nak rész­vé­te­lé­vel ala­kul­hat ha­tá­ro­kon át­íve­lő eurorégió, ami azon­ban – fő­ként a köz­igaz­ga­tá­si tör­vény ke­rü­le­ti be­osz­tá­sa­it te­kint­ve – azért sem egy­sze­rű, mi­vel az új köz­igaz­ga­tás olyan ke­rü­le­te­ket ala­kít ki, ame­lyek­ben ki­tün­te­tett szem­pont volt a szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok ki­sebb­sé­gi ará­nyá­nak megőrzése12, tel­jes mér­ték­ben fi­gyel­men kí­vül hagy­va ez­ál­tal a tör­té­nel­mi és re­gi­o­ná­lis ha­gyo­má­nyo­kat. 13
A 2001-ben mó­do­sí­tott szlo­vák al­kot­mán­­nyal kap­cso­lat­ban a re­gi­o­ná­lis ön­kor­mány­zat­ok kom­pe­ten­ci­á­i­nak nö­ve­lé­sét ér­de­mes ki­emel­ni, mely ál­tal meg­va­ló­sul az ön­kor­mány­za­ti­ság és a szub­szidiar­itás el­ve. A mó­do­sí­tás al­kot­má­nyos jog­ként biz­to­sít­ja az ön­kor­mány­zat­ok egyen­lő jo­ga­it, amit az elő­ző al­kot­mány nem tett meg. A te­rü­le­ti ön­kor­mány­zat­ok a jog­kör­ük­be tar­to­zó köz­ügye­ket il­le­tő­en önál­ló­an, az ál­lam­igaz­ga­tás be­le­szó­lá­sa nél­kül dönt­het­nek.
Ami a fe­szült­sé­ge­ket il­le­ti, az utób­bi idő­ben nagy vi­hart ka­vart a nagy­po­li­ti­ka szín­pa­dán a ma­gyar par­la­ment ál­tal 2001-ben el­fo­ga­dott stá­tus­tör­vény, mely­nek Né­meth Zsolt volt ál­lam­tit­kár sze­rint két cél­ja volt. Az egyik, hogy hoz­zá­já­rul­jon a ha­tá­ron tú­li ma­gyar kö­zös­sé­gek ön­azo­nos­ságtu­da­tá­nak a meg­erő­sö­dé­sé­hez, má­sod­sor­ban pe­dig csök­kent­se a ha­tá­ron tú­li ma­gya­rok el­ván­dor­lá­sá­nak esé­lyét. Azon­ban for­mai, il­let­ve sú­lyo­sabb, egyez­te­té­si hi­bák mi­att a tör­vény mó­do­sí­tá­sá­ra volt szük­ség.
Elő­ször Ro­má­nia, majd a ké­sőb­bi­ek­ben Szlo­vá­kia is til­ta­ko­zott a tör­vény el­len, an­nak te­rü­le­ti ha­tó­kö­re, il­let­ve sze­rin­tük diszk­ri­mi­na­tív ha­tá­sa mi­att. A te­rü­le­ti ha­tó­kör meg­sér­té­sét ab­ban lát­ták, hogy az iga­zol­ványt nem a ma­gyar ál­lam te­rü­le­tén ad­ják ki, va­la­mint a csa­lá­di jut­ta­tá­so­kat nem le­het az adott or­szá­gok adó­tör­vé­nyei alól ki­von­ni. Diszk­ri­mi­na­tív­nak mi­nő­sí­tet­ték ami­att, hogy az adott or­szág ma­gyar ki­sebb­sé­gei több­let­jo­go­kat él­vez­nek az or­szág más pol­gá­ra­i­val szem­ben, va­la­mint a há­romhó­na­pos mun­ka­vál­la­lás le­he­tő­sé­ge sér­tet­te kü­lö­nö­sen a ro­mán fe­let. A szlo­vák fél a fent em­lí­tet­tek mel­lett sé­rel­mez­te még to­váb­bá azt is, hogy a tör­vény nem ar­ra az or­szág­ra vo­nat­ko­zik, ahol ma­gát a tör­vényt hoz­ták, ha­nem a ha­tá­ro­kon át­nyúl­va, egy má­sik or­szág bel­po­li­ti­ká­já­ba va­ló be­avat­ko­zás­sal kí­ván­ja ren­dez­ni az ot­ta­ni ki­sebb­ség hely­ze­tét. A stá­tus­tör­vény a prob­lé­mák ren­de­zé­se után élet­be lé­pett, ha tar­tal­ma nem is fe­lelt meg tel­je­sen az ere­de­ti el­kép­ze­lés­nek.
A má­sik, a fen­ti­hez ha­son­ló jel­le­gű po­li­ti­kai prob­lé­ma a 2004 de­cem­be­ré­ben le­zaj­lott és ered­mény­te­len­nek mi­nő­sült, a ket­tős ál­lam­pol­gár­ság­ról szó­ló nép­sza­va­zás volt. Ez azon­ban nem csak a ma­gyar és szlo­vák fél köz­ti, ha­nem a ma­gyar–ma­gyar kap­cso­la­tok­ban is el­hi­de­gü­lést oko­zott. Amíg a szlo­vá­kok sé­rel­mét – a töb­bi szom­szé­dos ál­lam­nál ugyan­ez volt a hely­zet – a nép­sza­va­zás ki­írá­sa, ad­dig azt a ha­tá­ron tú­li ma­gya­rok­nál a jo­gi­lag ér­vény­te­len, ál­ta­luk azon­ban el­uta­sí­tó­nak mi­nő­sí­tett nép­sza­va­zás je­len­tet­te.
Egy to­váb­bi, mond­hat­ni ál­lan­dó jel­le­gű prob­lé­mát a szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok au­to­nó­miaigé­nye je­len­ti. A kér­dés azért rop­pant ké­nyes, mi­vel a Dél-Szlo­vá­ki­á­ban élő ma­gya­rok la­kos­ság­szá­má­nak ará­nya, a ma­gyar ­több­sé­gű vá­ro­sok és fal­vak ös­­sze­füg­gő te­rü­le­te mi­att az au­to­nó­mia­igény­nek van re­a­li­tá­sa. A szlo­vá­ki­ai ma­gyar párt ki­tű­nő dip­lo­má­ci­ai ér­zé­ké­re vall, hogy na­gyon fi­no­man ké­szí­tik elő e té­mát, en­nek el­le­né­re szlo­vák ol­dal­ról óri­á­si az el­len­ál­lás bár­mi­ne­mű au­to­nó­mia­tö­rek­vés­re.
Lát­szó­lag más ter­mé­sze­tű prob­lé­mát je­len­te­nek a kör­nye­ze­ti kér­dé­sek, mint pél­dá­ul a VDI tér­sé­gé­ben a bős–nagy­ma­ro­si vízi erőmű.14 A prob­lé­ma a há­gai Nem­zet­kö­zi Bí­ró­ság elé ke­rült, mi­vel a szlo­vá­kok szer­ző­dés­sze­gés­sel, a ma­gya­rok pe­dig a Du­na men­ti tér­ség élő­vi­lá­gá­nak ve­szé­lyez­te­té­sé­vel vá­dol­ják a má­si­kat, rá­adá­sul a vi­ta las­san a ki­sebb­sé­gi kér­dés­kör­be csú­szik át, mi­vel az érin­tett tér­ség­ben él a szlo­vá­ki­ai ma­gyar ki­sebb­ség je­len­tős ré­sze.
Ös­­szes­sé­gé­ben te­hát ko­moly gon­dot je­lent, hogy a szlo­vák–ma­gyar vi­szony­lat­ban el­ke­rül­he­tet­len a po­li­ti­ka be­gyű­rű­zé­se az eurore­gionális együtt­mű­kö­dés­be, ami nagy­ban meg­ne­he­zí­ti azt cél­ja­i­nak el­éré­sé­ben.

3.2.2. Kom­pe­ten­cia­kor­lát

A he­lyi- és te­rü­le­ti szer­vek­nek a ha­tár két ol­da­lán el­té­rő jog­kö­re és ha­tás­kö­re, ill. az emi­att al­kal­ma­zott mi­ni­má­lis kom­pe­ten­cia el­ve ma már el­vi­leg nem je­lent ko­moly prob­lé­mát az eurore­gionális együtt­mű­kö­dés­ben. Ma­gyar­or­szá­gon ko­ráb­ban, Szlo­vá­ki­á­ban ké­sőbb ala­kult ki a kom­pe­ten­ci­ák­nak az a kö­re, ami szük­sé­ges a kap­cso­la­tok ki­ala­kí­tá­sá­hoz (Krup­pa 2003b, 14).
Fon­tos le­szö­gez­ni azon­ban, hogy Szlo­vá­ki­á­ban a mai na­pig nem lé­tez­nek kö­zép­szin­tű ön­kor­mány­zat­ok. En­nek a hely­zet­nek in­do­kai közt hang­sú­lyo­sak az etnop­o­li­tikai okok. A szlo­vák köz­vé­le­mény ugyan­is a ma­gya­rok ré­szé­ről a te­rü­le­ti au­to­nó­mia igé­nyét az ál­lam meg­gyen­gí­té­se­ként, des­ta­bi­li­zá­lá­sa­ként fog­ja fel.
Amit még­is ered­mény­ként le­het el­köny­vel­ni, az a ho­ri­zon­tá­lis in­teg­rá­ció meg­te­rem­té­se, mely ré­vén a ke­rü­le­ti és já­rá­si hi­va­ta­lok (me­lye­ket elöl­já­rók ve­zet­nek) sok dekon­cen­trált szer­vet ol­vasz­tot­tak ma­guk­ba. Ha­tás­kö­re­ik kö­zött fon­tos fel­hív­ni a fi­gyel­met a re­gi­o­ná­lis fej­lesz­tés­re, va­la­mint a nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dés­re.

3.2.3. A nem­ze­ti­sé­gi kér­dés

A nem­ze­ti­sé­gi kér­dés kap­csán ta­lán ar­ra ér­de­mes ki­tér­ni, hogy men­­nyi­ben je­len­te­nek az eurorégiók ma­gyar–ma­gyar, il­let­ve ma­gyar–szlo­vák együtt­mű­kö­dést. A gya­kor­lat­ban a Vág–Duna–Ipoly eurorégió kap­csán az a ta­pasz­ta­lat, hogy in­kább ma­gyar–ma­gyar jel­le­gű együtt­mű­kö­dés­re irá­nyul­nak a prog­ra­mok, a ha­tá­ron tú­li te­le­pü­lé­sek pol­gár­mes­te­rei kö­zül a ma­gya­rok ak­tí­vab­ban részt vesz­nek a kap­cso­lat­épí­tés­ben (Krup­pa 2003b, 12), va­la­mint a la­kos­ság ré­szé­ről is in­kább a ma­gyar ki­sebb­ség­hez tar­to­zók ta­nú­sí­ta­nak na­gyobb ér­dek­lő­dést.
A VDI te­kin­te­té­ben ez egy­részt a Rá­kó­czi Szö­vet­ség­től örö­költ ha­gyo­má­nyok­ból fa­kad­hat, mely­nek el­sőd­le­ges cél­ja a ma­gyar iden­ti­tás meg­őr­zé­sé­nek ápo­lá­sa, il­let­ve a ki­sebb­sé­gi lét el­vi­sel­he­tő­vé té­te­le volt. Más­részt fa­kad­hat ab­ból a tény­ből is, hogy a re­gi­o­ná­lis együtt­mű­kö­dés még ki­ala­ku­ló­ban van, így az tény­le­ges ha­tá­sát egy nem túl szé­les ha­tár men­ti sáv­ban érez­te­ti csu­pán. A tö­rek­vés és a szán­dék ugyan­ak­kor na­gyon is lé­te­zik a szlo­vák–ma­gyar kap­cso­la­tok erő­sí­té­sé­re is, en­nek kap­csán egy pol­gár­mes­ter ki­emel­te a tér­ség­ben élő szlo­vák ki­sebb­sé­get. A tér­ség fej­lesz­té­se az ott élők: ma­gya­rok és szlo­vá­kok kö­zös ér­de­ke.
Az el­múlt idő­szak leg­na­gyobb port ka­vart po­li­ti­kai ese­mé­nye a ket­tős ál­lam­pol­gár­ság­ról szó­ló nép­sza­va­zás, mely­nek ki­me­ne­te­le a bi­za­lom meg­ren­dü­lé­sét ered­mé­nyez­te a szlo­vák ol­dal ma­gyar la­kos­sá­ga kö­ré­ben, ezért az el­múlt idő­szak­ban a bi­za­lom hely­re­ál­lí­tá­sá­ra kü­lö­nös fi­gyel­met kel­lett for­dí­ta­ni.

3.2.4. Fi­zi­kai kor­lá­tok

Ilyen jel­le­gű kor­lá­to­kat fő­leg a hi­á­nyos inf­rast­ruk­tú­ra, a ki­épí­tet­len köz­le­ke­dé­si há­ló­zat, ill. a ha­tár­át­ke­lők hi­á­nya je­len­te­nek. Ezen kor­lá­tok ol­dá­sa azon­ban nem te­rü­le­ti vagy te­le­pü­lé­si ha­tás­kör­be tar­to­zik, ha­nem egy­ér­tel­mű­en csak kor­mány­za­ti szin­tű meg­ál­la­po­dá­so­kon ala­pul­hat (Rechnitzer 2002, 42). A kü­lönb­sé­gek egy adott ha­tár­sza­kasz men­tén is je­len­tő­sek le­het­nek. Igen el­té­rő hely­zet­ben van­nak pél­dá­ul a ko­má­ro­mi pol­gá­rok a kör­nye­ző ki­sebb te­le­pü­lé­sek la­kos­sá­gá­hoz vi­szo­nyít­va, akik­nek a ha­tár már egy­ál­ta­lán nincs olyan kéz­zel­fog­ha­tó kö­zel­ség­ben. Meg­ol­dást je­len­te­ne egy komp­át­ke­lő lé­te­sí­té­se Neszmé­ly tér­sé­gé­ben, ami len­dít­het­ne a Du­na két ol­da­lán fek­vő fal­vak ke­res­ke­del­mén, e te­kin­tet­ben tör­tén­tek is konk­rét lé­pé­sek, ezek­re majd az eurorégió ter­ve­it és konk­rét pro­jekt­je­it tag­la­ló rész­ben vis­­sza­té­rünk.

3.2.5. Fi­nan­szí­ro­zá­si kor­lá­tok

Mi­e­lőtt ezt a kér­dés­kört a VDI kap­csán rész­le­te­sen és gya­kor­la­ti szem­pont­ból vizs­gál­nánk, te­kint­sük át, mi­lyen for­rás­le­he­tő­sé­gek igény­be­vé­te­lé­re van le­he­tő­sé­ge egy szlo­vák–ma­gyar ha­tár­te­rü­le­ten fek­vő eurorégió­nak.
El­ső cso­port­ként az eu­ró­pai uni­ós for­rá­sok­kal fog­la­ko­zunk. A Struk­tu­rá­lis és Ko­hé­zi­ós Ala­pok ke­re­té­ben négy kö­zös­sé­gi kez­de­mé­nye­zés ka­pott tá­mo­ga­tást a 2000–2006 kö­zött ér­vé­nyes költ­ség­ve­té­si ke­ret­terv­ben. Ezek egyi­ke a ha­tá­ro­kon át­nyú­ló együtt­mű­kö­dé­se­ket tá­mo­ga­tó Inter­reg. Az Inter­reg III ke­re­té­ben a kö­vet­ke­ző há­rom cso­port­ba tar­to­zó te­vé­keny­sé­g­re igé­nyel­he­tő tá­mo­ga­tás:
– Inter­reg III/A: szom­szé­dos or­szá­gok egy­más­sal ha­tá­ros ré­gi­ói kö­zöt­ti ha­tá­ro­kon át­nyú­ló együtt­mű­kö­dés, me­lyek több szek­tort is érin­te­nek;
– Inter­reg III/B: transz­na­ci­o­ná­lis együtt­mű­kö­dés or­szá­gok és ré­gió­cso­por­tok kö­zött el­ső­sor­ban a tér­sé­gi ter­ve­zés te­rü­le­tén;
– Inter­reg III/C: kü­lön­bö­ző or­szá­gok ré­gi­ói, il­let­ve vá­ro­sai kö­zöt­ti együtt­mű­kö­dés spe­ci­fi­kus pro­jek­tek ke­re­té­ben.
Ma­gyar­or­szág szem­pont­já­ból a tá­mo­ga­tá­sok A cso­port­ja re­le­váns, mi­vel e prog­ram ke­re­té­ben le­he­tő­ség van olyan NUTS III tí­pu­sú ré­gi­ók tá­mo­ga­tá­sá­ra, me­lyek az Eu­ró­pai Unió kül­ső vagy bel­ső szá­raz­föl­di ha­tá­rai men­tén fek­sze­nek, va­la­mint bi­zo­nyos ese­tek­ben az előb­bi­ek­kel ha­tá­ros NUTS III ré­gi­ók is (Ludvig–Süli-Zakar 2002).
A PHA­RE CBC-program ke­re­té­ben 1998 óta a tag­je­lölt or­szá­gok egy­más kö­zöt­ti ré­gi­ói is jo­go­sul­tak tá­mo­ga­tá­sok­ra. A prog­ram a PHA­RE tá­mo­ga­tá­si rend­sze­ré­nek szer­ves ré­sze, ér­vé­nye­sek rá az ál­ta­lá­nos sza­bá­lyok, va­la­mint lé­te­zik egy spe­ci­á­lis sza­bá­lyo­zá­si rend­szer is. Az EU tö­rek­szik ar­ra, hogy mi­nél szo­ro­sab­ban ös­­sze­han­gol­ja az Inter­reg III/A és a PHA­RE CBC ha­tá­ro­kon át­nyú­ló együtt­mű­kö­dé­sek­re irá­nyu­ló támo­gatá­sait.15 A prog­ra­mok ter­ve­zé­sé­ben, vég­re­haj­tá­sá­ban és el­len­őr­zé­sé­ben a ha­tár­ré­gi­ók­ban lét­re­ho­zan­dó ve­gyes bi­zott­sá­gok vesz­nek részt, mely­nek tag­jai a PHA­RE CBC köz­pon­ti ha­tó­sá­gá­nak, a prog­ram fő pro­jekt­je­i­ért fe­le­lős szak­mi­nisz­té­ri­um­nak, va­la­mint a re­gi­o­ná­lis és he­lyi ha­tó­sá­gok kép­vi­se­lői. Ma­gyar­or­szág és Szlo­vá­kia kor­má­nyai 1999-ben lét­re­hoz­tak a PHA­RE CBC költ­ség­ve­tés egy ré­szé­ből egy ún. Kö­zös Kis­pro­jekt Alapot16, mely­nek cél­ja ru­gal­mas ke­ret biz­to­sí­tá­sa a pá­lyá­zók szá­má­ra, va­la­mint az együtt­mű­kö­dé­sek erő­sí­té­se tü­kör­pro­jek­tek for­májában.17 A kis­pro­jek­tek­nek négy ki­emelt cél­ja van (Krup­pa 2003b, 13):
– te­rü­let­fej­lesz­tés és te­rü­let­ren­de­zés
– gaz­da­ság­fej­lesz­tés és tu­riz­mus
– em­be­ri­erő­for­rás-fej­lesz­tés
– ter­mé­szet és kör­nye­zet
A má­so­dik cso­por­tot a ma­gyar­or­szá­gi tá­mo­ga­tá­si rend­szer je­len­ti, mely­nek két pil­lé­re a kü­lön­bö­ző mi­nisz­te­ri tár­cák ál­tal meg­hir­de­tett pá­lyá­za­tok (Ok­ta­tá­si Mi­nisz­té­ri­um, Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um, Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Örök­ség Mi­nisz­té­ri­u­ma), va­la­mint a kü­lön­bö­ző köz­ala­pít­vány­ok, me­lyek for­rá­sa­it egy­részt kor­mány­za­ti tá­mo­ga­tá­sok, más­részt az adó 1%-ából ér­ke­ző fel­aján­lá­sok, har­mad­részt a ci­vil szfé­rá­ból ér­ke­ző fel­aján­lá­sok ké­pe­zik. Öt olyan ala­pít­vány lé­te­zik ma Ma­gyar­or­szá­gon, mely a ha­tá­ron tú­li ma­gya­rok tá­mo­ga­tá­sá­val fog­ala­ko­zik:
1. Il­­lyés Köz­ala­pít­vány – alap­ve­tő­en a kul­tu­rá­lis prog­ra­mok tá­mo­ga­tá­sa ha­tá­roz­za meg te­vé­keny­sé­gét. A költ­ség­ve­tés­ből az ala­pít­vány tá­mo­ga­tá­sá­ra el­kü­lö­ní­tett ös­­szeg az évek so­rán fo­lya­ma­to­san nőtt, 2002-ben már mint­egy 2,2 mil­li­árd fo­rint­ból gazdálkod­ha­tot­t.18
2. Új Kéz­fo­gás Köz­ala­pít­vány – vis­­sza­té­rí­ten­dő, il­let­ve vis­­sza nem té­rí­ten­dő tá­mo­ga­tá­so­kat nyújt a ha­tá­ron tú­li ma­gyar mik­ro-, kis- és kö­zép­vál­lal­ko­zá­sok­nak. Cél­ja a ha­tá­ron tú­li meg­ma­ra­dás se­gí­té­se, a mű­kö­dé­si fel­té­te­lek ja­ví­tá­sa, ver­seny­ké­pes­sé­gük nö­ve­lé­se, az adott or­szág és Ma­gyar­or­szág kö­zöt­ti gaz­da­sá­gi kap­cso­la­tok erősítése.19
3. Apá­czai Köz­ala­pít­vány – egy 1998. évi kor­mány­ha­tá­ro­zat hoz­ta lét­re a ha­tá­ron tú­li ma­gyar ok­ta­tá­sért, mely­nek cél­ja a ha­tá­ron túl élő ma­gyar kö­zös­sé­gek és a szór­vány­ma­gyar­ság fel­ső­ok­ta­tá­sá­nak, szak­kép­zés­ének és a pe­da­gó­gu­sok to­vább­kép­zé­sé­nek elő­se­gí­té­se és támo­gatása.20
4. Moc­sáry La­jos Ala­pít­vány – szo­ci­á­lis és ka­ri­ta­tív cé­lo­kat szol­gál.
5. Se­gí­tő Jobb Ala­pít­vány – az egész­ség­ügyi el­lá­tás­ra sza­ko­so­dott.
A kö­zös ter­vek meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz szük­sé­ges for­rá­sok hi­á­nya je­len­ti a leg­na­gyobb gon­dot az eurorégió mű­kö­dé­sé­ben. Át­ü­tő vál­to­zást a je­len hely­zet­hez ké­pest a nagy pro­jek­tek meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz fel­hasz­nál­ha­tó uni­ós tá­mo­ga­tá­sok igény­be­vé­te­le je­lent­het­ne. Né­hány pro­jekt ké­szült ugyan PHA­RE-tá­mo­ga­tás­sal, 2003-ig azon­ban e té­ren nem volt szá­mot­te­vő­en si­ke­res az eurorégió.21 Az ügy­ve­ze­tő tit­kár egy je­len­tős prob­lé­ma­ként a tü­kör­prog­ram-rend­szert em­lí­tet­te, amely meg­ne­he­zí­ti az együtt­mű­kö­dést, mi­vel nincs biz­to­sí­ték ar­ra néz­ve, hogy mind­két ol­da­lon meg­kap­ják a kö­zös prog­ram meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz szük­sé­ges ös­­szeg fe­lét. A szlo­vák–ma­gyar ve­gyes bi­zott­ság mű­kö­dé­se so­rán meg­fi­gyel­he­tő az a ten­den­cia, hogy a vé­ko­nyabb nyelv­sáv­val ren­del­ke­ző te­rü­le­te­ket pre­fe­rál­ják. A tit­kár vé­le­mé­nye sze­rint mind­ez a ma­gyar ál­lam nem elég erő­tel­jes lob­bite­vé­keny­sé­gé­nek tud­ha­tó be. En­nek el­le­né­re nem ad­ják fel a pró­bál­ko­zást, szá­mos terv­vel ren­del­kez­nek a jö­vő­re nézve.22
A VDI-nek nyúj­tott tá­mo­ga­tá­sok te­kin­te­té­ben ki kell emel­ni a Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um, va­la­mint a Kö­zép-du­nán­tú­li Re­gi­o­ná­lis Fej­lesz­té­si Ügy­nök­ség ál­tal biz­to­sí­tott anya­gi tá­mo­ga­tást. A ko­ráb­bi évek­ben jel­lem­ző volt az Il­­lyés és az Új Kéz­fo­gás Köz­ala­pít­vány pá­lyá­za­ta­in va­ló rész­vé­tel, il­let­ve az ITD-Hungary Ma­gyar Be­fek­te­té­si és Ke­res­ke­de­lem­fej­lesz­té­si Köz­hasz­nú Tár­sa­ság te­vé­keny­sé­gé­nek igény­be­vé­te­le, kü­lö­nös te­kin­tet­tel a part­ner­ke­re­sés- és köz­ve­tí­tés szol­gál­ta­tá­sa­i­ra. Az el­múlt egy-két év­ben in­kább az uni­ós for­rá­sok és ki­sebb mér­ték­ben a kül­ügy­mi­nisz­té­ri­u­mi for­rá­sok igény­be­vé­te­le a jel­lem­ző.
Ere­de­ti­leg a be­vé­te­li ol­dalt gya­ra­pí­tot­ta vol­na az ala­pí­tó ok­irat­ban fog­lalt szer­ző­dő fe­lek ál­tal fi­ze­ten­dő tag­díj is, ám en­nek be­sze­dé­sé­re vé­gül is nem ke­rült sor. El­ma­ra­dá­sá­nak oka, hogy az ön­kor­mány­zat­ok több­sé­ge amúgy is for­rás­hi­án­­nyal küsz­kö­dik, így fe­les­le­ges lett vol­na még egy te­her­rel töb­bet ten­ni a vál­luk­ra. Ha mél­tá­nyos ös­­sze­get sze­ret­tek vol­na meg­ál­la­pí­ta­ni, az amúgy sem ja­ví­tott vol­na szá­mot­te­vő­en az eurorégió fi­nan­szí­ro­zá­si hely­ze­tén.
Nagy­mér­ték­ben ja­ví­tott a VDI pénz­ügyi hely­ze­tén, hogy a Ko­má­rom-Esz­ter­gom Me­gyei Ön­kor­mány­zat 2004-ben je­len­tős ös­­sze­gű tá­mo­ga­tást nyúj­tott a mű­kö­dé­si költ­sé­gek fe­de­zé­sé­re.

3.2.6. Gaz­da­sá­gi prob­lé­mák

A szlo­vák kor­mány re­gi­o­ná­lis fej­lesz­té­si ügy­nök­sé­ge ál­tal az Eu­ró­pai Unió szá­má­ra 1999-ben ké­szí­tett elem­zés sze­rint az észa­ki és dé­li ha­tár­vi­dék szá­mít vál­ság­ré­gi­ó­nak, ami­be az egész ma­gyar ha­tár­sza­kasz is be­le­tar­to­zik. Je­len­tős re­gi­o­ná­lis kü­lönb­sé­ge­ket ta­pasz­tal­ha­tunk az or­szág­ban. Nyi­tra ke­rü­let­ben (egy 1999. évi sta­tisz­ti­ka sze­rint) a brut­tó ha­zai ter­mék az uni­ós át­lag 38%-á­nak fe­lelt meg, míg Po­zsony­ban ugyan­ez az ér­ték 97% volt. Dél-Szlo­vá­kia a terv­gaz­da­ság idő­sza­ká­ban mono­struk­turális me­ző­gaz­da­sá­gi te­rü­let­té vált, amely na­gyon las­san mo­der­ni­zá­ló­dik a pi­a­ci esz­kö­zök to­vább­ra is nagy­fo­kú ki­zá­rá­sa mi­att. A pri­mőr zöld­ség­ter­mesz­tés pi­a­ca is be­szű­kült, ami a mun­ka­erő je­len­tős ki­áram­lá­sá­hoz ve­zet az ága­zat­ból (Tu­ba La­jos 2001). A VDI tit­ká­ra is szem­be­sült ez­zel a prob­lé­má­val az eurorégióhoz tar­to­zó ha­tár­sza­ka­szon, ahol a szlo­vák ol­da­lon fek­vő ki­sebb fal­vak gaz­dag kony­ha­ker­ti kul­tú­rá­já­nak ter­mé­kei jó fel­ve­vő pi­ac­ra ta­lál­ná­nak a ma­gyar ol­da­lon, ezt azon­ban a ha­tár­át­ke­lés meg­ol­dat­lan­sá­ga is aka­dá­lyoz­za.
Ha­son­ló­an ne­héz hely­zet­ben van­nak a kis- és kö­zép­vál­lal­ko­zók, kü­lö­nö­sen Dél-Szlo­vá­kia tér­sé­gé­ben, ahol a szlo­vák ál­lam az elő­ző fe­je­zet­ben em­lí­tett po­li­ti­kai okok­ból csak el­vét­ve in­dí­tott re­gi­o­ná­lis vál­lal­ko­zás­fej­lesz­té­si pro­gramokat.23 A vál­lal­ko­zá­sok több­sé­ge a ke­res­ke­del­mi ban­kok szem­szö­gé­ből nem hi­tel­ké­pes, így sem az ál­la­mi, sem a pi­a­ci szek­tor nem biz­to­sít for­rás­le­he­tő­sé­get a kis- és kö­zép­vál­lal­ko­zói ré­teg fej­lő­dé­sé­hez. Se­gít­sé­get je­lent az Új Kéz­fo­gás Köz­ala­pít­vány te­vé­keny­sé­ge, mely há­rom pil­lé­ren nyug­szik:
1. In­for­má­ci­ós rend­szer mű­köd­te­té­se.
2. A vál­lal­ko­zók ok­ta­tá­sa (EU-konform pá­lyá­za­ti rend­szer), ösz­tön­díj­rend­szer mű­köd­te­té­se.
3. A pi­ac­ra ju­tás se­gí­té­se, il­let­ve fej­lesz­té­si for­rá­sok biz­to­sí­tá­sa.
A köz­ala­pít­vány ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­já­val ké­szí­tett in­ter­jú alap­ján rö­vi­den vá­zol­juk a szer­ve­zet ta­pasz­ta­la­ta­it a tér­ség­ben.
Az ala­pít­vány 1992-es szlo­vá­ki­ai meg­je­le­né­se óta egy­re töb­ben hasz­nál­ják ki az ál­ta­la fel­kí­nált le­he­tő­sé­ge­ket. Az­előtt szin­te min­den igény­lő­nek tud­tak tá­mo­ga­tást nyúj­ta­ni, ma már erős ver­seny van a pá­lyá­zók kö­zött. A for­rá­sok el­osz­tá­sá­nál azo­kat a vál­lal­ko­zá­so­kat ré­sze­sí­tik előny­ben, me­lyek a továbbfel­dol­go­zás­ban vesz­nek részt. A szlo­vák és ma­gyar vál­lal­ko­zá­sok hely­ze­te egy­for­mán ne­héz, a ma­gya­rok szá­má­ra a nyel­vi kor­lát je­lent plusz hát­rányt. Az igény­lők kö­re a me­ző­gaz­da­sá­gi ter­me­lők, szol­gál­ta­tók és kis­ipa­ros­ok kö­zül egyen­lő arány­ban ke­rül ki, fő­ként a ka­mat­tá­mo­ga­tá­so­kat ve­szik igény­be. Na­gyon fon­tos­nak tart­ják a vál­lal­ko­zói ön­rész ki­kö­té­sét, a sa­ját erő­fe­szí­tést. Azon vál­lal­ko­zá­sok jö­ve­del­me­ző­sé­ge, me­lyek­nél ez a kor­lá­to­zó fel­té­tel nem ér­vé­nye­sül, ál­ta­lá­ban nem meg­fe­le­lő. Meg­pró­bál­koz­tak ve­gyes vál­lal­ko­zá­sok ki­ala­kí­tá­sá­val, mely­nek ma­gyar­or­szá­gi lá­bát az ala­pít­vány ál­tal lét­re­ho­zott Ko­ope­rá­ció Kft. je­len­tet­te, ám ez a pró­bál­ko­zás ku­darc­ba ful­ladt. A si­ker­te­len­ség oka a szer­ző­dő fe­lek köz­ti fel­old­ha­tat­lan ér­dek­el­len­tét­ben, il­let­ve a nem meg­fe­le­lő jo­gi kör­nye­zet­ben ra­gad­ha­tó meg.24

3.2.7. Az eurorégió bel­ső szer­ve­ze­ti prob­lé­mái

Az eurorégiók mű­kö­dé­sét nagy­ban meg­ne­he­zít­he­ti az in­do­ko­lat­lan bő­ví­tés, szer­ve­ze­ti bur­ján­zás, mely az ak­ció­te­rek el­ap­ró­zó­dá­sá­hoz, a cé­lok meg­sok­szo­ro­zó­dá­sá­hoz ve­zet. Ezen prob­lé­mák a VDI mű­kö­dé­sé­ben sa­já­tos mó­don je­lent­kez­nek, il­let­ve nem je­lent­kez­nek. Fej­ér és Veszp­rém me­gye csat­la­ko­zá­sá­nak va­ló­di in­do­ka el­ső­sor­ban a te­rü­let­fej­lesz­té­si for­rá­sok meg­sza­va­zá­sa volt, mind­azo­nál­tal a VDI ed­dig meg­va­ló­sult prog­ram­ja­it te­kint­ve ki­je­lent­he­tő, hogy az eurorégió te­vé­keny­sé­gé­nek ha­tá­sa a ha­tár men­ti sáv­ban ér­zé­kel­he­tő el­ső­sor­ban, az együtt­mű­kö­dés­ben az em­lí­tett két me­gye, va­la­mint Pest me­gye gya­kor­la­ti­lag nem vesz részt.
Ta­lán épp e fel­is­me­rés kap­csán jött lét­re a Ta­tai kis­tér­ség, a Rá­kó­czi Szö­vet­ség­hez tar­to­zó te­le­pü­lé­sek ön­kor­mány­za­tai és Neszmé­ly ön­kor­mány­za­ta rész­vé­te­lé­vel a Du­na eurorégió a VDI te­rü­le­tén be­lül. A má­sik in­dok az újabb szer­ve­zet lét­re­ho­zá­sá­ra a me­gye­rend­szer el­avult­sá­ga volt: a Du­na eurorégió már az in­teg­rá­ci­ós kö­ve­tel­mé­nyek­nek meg­fe­le­lő­en kis­tér­sé­gi ala­pon szer­ve­ző­dött. A tit­kár úr azon­ban hang­sú­lyoz­ta: a két eurorégió mű­kö­dé­sé­ben sze­ret­nék el­ke­rül­ni a pár­hu­za­mos­sá­got, in­kább egy­más te­vé­keny­sé­gé­nek ki­egé­szí­té­sé­re tö­rek­sze­nek, s még a kö­zel­jö­vő­ben együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dást sze­ret­ne köt­ni a VDI-vel.25
A Du­na eurorégió meg­ala­ku­lá­sa je­len­tős vál­to­zá­so­kat vont ma­ga után a VDI mű­kö­dé­sé­ben. Az ügy­ve­ze­tő tit­ká­ri posz­ton be­kö­vet­ke­zett sze­mé­lyi vál­to­zás ön­ma­gá­ban sza­ka­dást ered­mé­nye­zett a mű­kö­dés foly­to­nos­sá­gá­ban, mint ahogy min­den szer­ve­zet éle­té­ben bi­zo­nyos fo­kú meg­ráz­kód­ta­tást je­lent a ve­ze­tő sze­mé­lyé­ben be­kö­vet­ke­zett vál­to­zás.
Ko­ráb­ban a VDI prog­ram­ja­i­nak jó ré­sze lé­nye­gé­ben egy vi­szony­lag szűk ha­tár men­ti sáv­ra kon­cent­rá­ló­dott, most ezek a pro­jek­tek a Du­na eurorégió te­vé­keny­sé­gi kö­ré­nek fő al­ko­tó­ele­mei, s a VDI mű­kö­dé­si fó­ku­sza meg­vál­to­zott. Ezt fém­jel­zi, hogy 2004. má­jus 6-án a VDI szer­ve­zé­sé­vel meg­ala­kult a Vi­seg­rá­di Or­szá­gok Eurorégiói­nak Kon­zul­ta­tív Ta­ná­csa, amely a négy vi­seg­rá­di or­szág 16 eurorégiójá­nak ös­­sze­fo­gá­sá­val jött lét­re; va­la­mint az a tö­rek­vés, hogy az eurorégió egye­sü­le­tet hoz­zon lét­re, és ez­ál­tal olyan jo­gi sze­mél­­lyé vál­jon, mely­nek min­den, az együtt­mű­kö­dé­si szer­ző­dést (1999) alá­írt me­gye vagy az adott me­gyék te­rü­le­tén ala­kult re­gi­o­ná­lis tár­su­lás tag­ja. A je­len­le­gi ope­ra­tív szer­ve­ze­tet, a VDI Eurorégió Fej­lesz­té­si Köz­hasz­nú Tár­sa­sá­got ugyan­is a Ko­má­rom-Esz­ter­gom Me­gyei Ön­kor­mány­zat hoz­ta lét­re, s eb­ből fa­kadt az is, hogy a VDI ed­di­gi te­vé­keny­sé­ge gya­kor­la­ti­lag Ko­má­rom-Esz­ter­gom me­gyé­re kor­lá­to­zó­dott. A maj­da­ni egye­sü­let ter­ve­ik sze­rint meg fog­ja őriz­ni a mos­ta­ni tit­kár­sá­got, ugyan­ak­kor a prog­ra­mok tér­be­li ki­ter­je­dé­se je­len­tő­sen nö­ve­ked­het­ne, s a nyi­trai ré­gi­ó­val is szo­ro­sabb­ra fo­nód­hat­na a kap­cso­lat.
To­váb­bi fel­ada­tot je­lent az eurorégió meg­is­mer­te­té­se a la­kos­ság­gal, en­nek je­gyé­ben a VDI ki­adott né­hány in­for­má­ci­ós fü­ze­tet, sta­tisz­ti­kai adat­gyűj­te­ményt, ám ezek nem rend­sze­re­sen meg­je­le­nő és nem szé­les kör­ben ter­jesz­tett ki­ad­vány­ok. Ah­hoz, hogy ki­ala­kul­jon a va­ló­di re­gi­o­ná­lis tu­dat, olyan prog­ra­mok­kal kel­le­ne je­lent­kez­ni, me­lyek a la­kos­ság hét­köz­na­pi éle­té­ben is tar­tós vál­to­zást, ja­vu­lást hoz­nak.

3.3. Ered­mé­nyek és ter­vek az eurorégióban

Az eurorégió rö­vid tá­vú cél­ja­it meg­va­ló­sí­tot­ta: lét­re­jött a szer­ve­zet, töb­bé-ke­vés­bé ki­ala­kul­tak a mű­kö­dé­si me­cha­niz­mu­sok, a kap­cso­lat­fel­vé­tel a ré­gi­ók kö­zött és a hi­va­ta­los szer­vek­kel meg­tör­tént, sor ke­rült szá­mos kö­zös prog­ram meg­szer­ve­zé­sé­re is. A táv­la­ti, tág kör­ben meg­fo­gal­ma­zott cé­lo­kat lé­nye­gé­ben az ala­pí­tó ok­irat­ban fog­lal­ták ös­­sze. A cé­lok tel­je­sí­té­sé­hez át­fo­gó fej­lesz­té­si prog­ra­mok szük­sé­ge­sek, ez irány­ban azon­ban szá­mot­te­vő elő­re­lé­pés nem tör­tént. Az eurore­gionális szer­ve­ző­dés lé­nye­gi alap­ja egy, a tér­ség prob­lé­má­i­val fog­lal­ko­zó kö­zös re­gi­o­ná­lis te­rü­let­fej­lesz­té­si stra­té­gia ki­dol­go­zá­sa, majd meg­va­ló­sí­tá­sa. A alap­ve­tő lép­cső­fo­ko­kat rész­ben már be­jár­ta a VDI: az ak­tu­á­lis hely­zet is­mer­te­té­sé­re 2000-ben, il­let­ve 2001-ben köz­re­a­dott egy sta­tisz­ti­kai adat­gyűj­te­ményt is tar­tal­ma­zó in­for­má­ci­ós fü­ze­tet, a mű­kö­dés jo­gi ke­re­tei ki­ala­ku­ló­ban van­nak. A stra­té­gi­ai alap­el­vek rög­zí­té­se és konk­rét meg­fo­gal­ma­zá­sa még nem tör­tént meg, a főbb együtt­mű­kö­dé­si te­rü­le­tek és pri­o­ri­tá­sok csak las­san kör­vo­na­la­zód­nak, egy­részt a ko­ráb­bi évek­ben ki­ala­kult mű­kö­dé­si irá­nyult­ság meg­vál­to­zá­sa, más­részt az együtt­mű­kö­dés tény­le­ges jo­gi for­má­já­nak ki­a­la­ku­lat­lan­sá­ga mi­att. A leg­ége­tőbb szük­ség­let az inf­rast­ruk­tú­ra ja­ví­tá­sa, a gaz­da­sá­gi együtt­mű­kö­dé­sek meg­szer­ve­zé­se csak jól ki­épí­tett inf­rast­ruk­tu­rá­lis ke­re­tek kö­zött le­het­sé­ges. Ta­lán még en­nél is na­gyobb súl­­lyal bír – kü­lö­nö­sen a szlo­vák ol­da­lon – a mun­ka­nél­kü­li­ség eny­hí­té­se, ám ez csak köz­ve­tett, mö­göt­tes cél­ki­tű­zés­ként je­len­het meg a pro­jek­tek­ben, egy át­fo­gó nem­ze­ti (nem­zet­kö­zi) te­rü­let­fej­lesz­té­si po­li­ti­ka ré­sze­ként.
Az ered­mé­nyek ér­té­ke­lé­sé­nél fi­gye­lem­be kell ven­nünk, hogy az eurorégió meg­ala­ku­lá­sát már meg­előz­te a Rá­kó­czi Szö­vet­ség, mely­nek kap­cso­lat­rend­sze­rét, ha­gyo­má­nyos ren­dez­vé­nye­it „örö­köl­te” a VDI.26 Az eurorégió ed­di­gi te­vé­keny­sé­ge a nagy­kö­zön­ség szá­má­ra lát­ha­tó mó­don in­kább kul­tu­rá­lis ren­dez­vé­nyek, kon­fe­ren­ci­ák, üz­let­em­ber-ta­lál­ko­zók, vá­sá­rok, ki­ál­lí­tá­sok szer­ve­zé­sé­re és meg­ren­de­zé­sé­re ter­jedt ki. Fon­tos ese­mény­nek te­kint­he­tő a PHA­RE, il­let­ve a Ko­má­rom-Esz­ter­gom Me­gyei Ta­nács tá­mo­ga­tá­sá­ból meg­szer­ve­zett Eu­ró­pai Pol­gár­kép­ző Akadémi­a27, a tan­fo­lyam ter­ve­ik sze­rint a kö­zel­jö­vő­ben Szlo­vá­ki­á­ba is meg­ren­de­zés­re ke­rül majd.
A fent em­lí­tett ren­dez­vé­nye­ken kí­vül 2003-ban ki­dol­go­zás­ra ke­rült né­hány, a tér­ség leg­ége­tőbb prob­lé­má­i­val fog­lal­ko­zó ta­nul­mány­terv, me­lyek meg­va­ló­sí­tá­sát a kö­vet­ke­ző évek­ben ter­ve­zik, amen­­nyi­ben a meg­fe­le­lő tá­mo­ga­tás ren­del­ke­zés­re áll:
– Du­nai Zöld­fo­lyo­só: tájre­ha­bil­itá­ciós prog­ram a tér­ség szi­get­vi­lá­gá­ban a bős–nagy­ma­ro­si vízi erőmű ál­tal oko­zott táj­se­bek be­gyó­gyí­tá­sá­ra. A meg­va­ló­sí­tást PHA­RE CBC-támogatásból ter­ve­zik.
– Duna ­men­ti ke­rék­pár­út ter­ve: Brüs­­szel­től Bu­da­pes­tig tar­tó kerékpárúthálózat ki­épí­té­se a ter­vek sze­rint szin­tén uni­ós for­rás­ból, ám ed­dig si­ker­te­le­nül pá­lyáz­tak.
– A Duna ­men­ti te­le­pü­lé­sek víz­ren­de­zé­si prog­ram­já­nak ki­dol­go­zá­sa.
– Eu­ró­pai In­for­má­ci­ós Pont Iro­da mű­köd­te­té­se a Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um­mal együtt­mű­kö­dés­ben.
– El­ké­szült egy ta­nul­mány­terv a ko­má­ro­mi Er­zsé­bet híd át­ala­kí­tá­sá­ról, amely le­he­tő­vé ten­né egy két­sá­vos au­tó­út ki­épí­té­sét, hogy az észak-dé­li kor­ri­dor Gdansk­tól Ko­má­ro­mon át ve­zes­sen az Ad­ri­á­ig. Ez egy­ben a híd re­konst­ruk­ci­ó­já­nak kér­dé­sét is meg­ol­da­ná.
A Du­na eurorégiót 2003-ban hoz­ta lét­re a Ta­tai Kis­tér­sé­gi Te­rü­let­fej­lesz­té­si Tár­su­lat és a szlo­vá­ki­ai Híd­ve­rő Tár­su­lás, Neszmé­ly köz­pont­tal. Az eurorégióban részt ve­vő ön­kor­mány­zat­ok ugyan­azok, mint ame­lyek ko­ráb­ban a Rá­kó­czi Szö­vet­sé­get ala­pí­tot­ták. Az ügy­ve­ze­tő el­nök Benkő Fe­renc, aki meg­ala­ku­lá­sá­tól 2003-ig a VDI ügy­ve­ze­tő tit­ká­ra volt. A VDI-hez ha­son­ló­an ez eset­ben is szük­ség volt egy önál­ló jog­ala­nyi­ság­gal ren­del­ke­ző szer­ve­zet­re, ez az ope­ra­tív szer­ve­zet a Du­na Eurorégió Ügy­vi­te­li Fej­lesz­té­si Köz­hasz­nú Tár­sa­ság, mely a pá­lyá­za­to­kat benyújt­ja.28 A prog­ra­mok fi­nan­szí­ro­zá­sát el­ső­sor­ban uni­ós for­rá­sok igény­be­vé­te­lé­vel biz­to­sít­ják.
A Du­na eurorégió el­sőd­le­ges cél­ját 2003-ban a kö­vet­ke­ző­képp lát­ta az ügy­ve­ze­tő tit­kár: a vi­seg­rá­di gon­do­lat elő­tér­be he­lye­zé­se a re­gi­o­ná­lis együtt­mű­kö­dés­ben, en­nek meg­fe­le­lő­en a len­gyel­or­szá­gi Za­ko­pa­né­val már fel­vet­ték a kap­cso­la­tot. Szán­dé­kuk­ban áll lét­re­hoz­ni a Vi­seg­rá­di Eurorégiók Szö­vet­sé­gét, mely­ben a len­gyel, szlo­vák, uk­rán és ma­gyar tér­sé­ge­ket érin­tő eurorégiók rész­vé­te­lé­re szá­mí­ta­nak. Ez utób­bi 2004 má­ju­sá­ban a VDI ve­ze­té­sé­vel lét­re­jött.
Az eurorégió főbb cél­jai vé­gül is a kö­vet­ke­ző­képp for­má­lód­tak az ala­pí­tó do­ku­men­tum­ban dek­la­rál­tak sze­rint: ha­tár men­ti együtt­mű­kö­dé­sek­ről és a két or­szág kö­zöt­ti jó­szom­szé­di kap­cso­la­tok­ról szó­ló eu­ró­pai és ké­tol­da­li egyez­mé­nyek alap­ján tá­mo­gat­ja a te­rü­le­tén mű­kö­dő szer­ve­ze­tek együtt­mű­kö­dé­sét a te­rü­le­ti fej­lő­dés és az eu­ró­pai in­teg­rá­ció elő­se­gí­té­se érdekében.29 Az eurorégió el­ső­sor­ban a Du­na ál­tal kép­vi­selt ide­gen­for­gal­mi vonz­erő­re épít­ve a tu­risz­ti­kai fej­lesz­té­sek­re kon­cent­rál. Csak fel­so­ro­lás­sze­rű­en az eh­hez kap­cso­ló­dó pro­jek­tek: Euró­pafalu (tü­kör­prog­ram), Ki­kö­tő­prog­ram, Hajóskanzen, Er­dei is­ko­la. A ter­vek kö­zött sze­re­pel to­váb­bá, hogy egy olyan ha­tár­át­ke­lé­si le­he­tő­sé­get ala­kí­ta­nak ki, amely a schen­geni sza­bá­lyo­zás alap­ján mű­köd­ne, az­az ha­tár­ál­lo­más és ál­lan­dó el­len­őr­zés nél­kül sza­ba­don lép­het­né át a ha­tárt bár­ki Neszmé­ly egy bi­zo­nyos su­ga­rú kör­ze­té­ben. Ez a ha­tár­át­ke­lé­si le­he­tő­ség na­gyot len­dít­het a két­ol­da­lú kap­cso­la­tok fej­lesz­té­sé­ben.
A VDI je­len­le­gi erő­for­rá­sa­it az egye­sü­let­té ala­ku­lás kö­ti le, il­let­ve a nyi­trai szer­ve­zet­tel kö­zö­sen ké­szül egy PHA­RE-pá­lyá­zat, mely a ha­tár két ol­da­la kö­zöt­ti gaz­da­sá­gi kap­cso­la­tok erő­sí­té­sét céloz­za­.30 A tá­vo­li ter­vek kö­zött to­vább­ra is sze­re­pel az észa­k-dél irá­nyú au­tó­pá­lya épí­té­se, a konk­rét út­vo­nal­ról azon­ban még nem si­ke­rült meg­egyez­ni az érin­tet­tek­kel.
Vé­ge­ze­tül szót kell ej­te­ni az EU-csatlakozás ha­tá­sa­i­ról is. 2003-ban az ügy­ve­ze­tő tit­kár nagy vál­to­zá­so­kat re­mélt, ma utód­ja sze­rint az eurorégió mint szer­ve­zet nem ér­zé­kel nagy vál­to­zást, az in­kább a ré­gió te­rü­le­tén élő em­be­rek sze­mé­lyes éle­té­ben je­lent­ke­zik: a kön­­nyebb ha­tár­át­lé­pés­nek és eb­ből ki­fo­lyó­lag a kön­­nyebb mun­ka­vál­la­lás­nak kö­szön­he­tő­en.

4. Ös­­szeg­zés

A Vág–Duna–Ipoly eurorégió vizs­gá­la­ta so­rán nyert ta­pasz­ta­la­to­kat ös­­sze­gez­ve meg­fo­gal­maz­ha­tó né­hány meg­ál­la­pí­tás, mely az eurorégiót je­len­leg jel­lem­zi. A VDI-ben részt ve­vő me­gyék te­rü­le­ti ki­ter­je­dé­se túl­sá­go­san nagy, a kü­lön­bö­ző ön­kor­mány­za­t­ok ér­de­kei el­té­rők, az egyes kis­tér­sé­gek­ben szük­sé­ges fej­lesz­té­sek irá­nyai kü­lön­bö­zők, s így ne­héz át­fo­gó pro­jek­te­ket lét­re­hoz­ni, lo­ká­lis prog­ra­mok meg­va­ló­sí­tá­sá­ra van in­kább le­he­tő­ség. A szű­kebb te­rü­le­te­ken a fej­lesz­té­si irá­nyok job­ban be­ha­tá­rol­ha­tók, s ezért a Du­na eurorégió kön­­nyeb­ben meg­ta­lál­ta az adott kis­tér­ség éle­té­ben be­töl­ten­dő sze­re­pét, le­gyen az a kö­ze­li ha­tár­sza­kasz men­tén fek­vő te­le­pü­lé­sek­kel va­ló kap­cso­lat­tar­tás, a tér­ség kul­tu­rá­lis ha­gyo­má­nya­i­nak ápo­lá­sa, az ok­ta­tás­ban va­ló űrök be­töl­té­se vagy egy te­rü­let­fej­lesz­té­si prog­ram ki­dol­go­zá­sa.
A jo­gi sze­mé­lyi­ség hi­á­nya és en­nek a prob­lé­má­nak az át­hi­da­lá­sa ko­moly prob­lé­mát oko­zott az eurorégió mű­kö­dé­sé­ben, il­let­ve je­len­tős mér­ték­ben meg­ha­tá­roz­ta te­vé­keny­sé­gé­nek tér­be­li irá­nyult­sá­gát. Ez utób­bi ab­ból is fa­kad, hogy a VDI éle­té­ben az ala­pí­tá­sát kez­de­mé­nye­ző sze­mély, aki egy­ben az el­ső ügy­ve­ze­tő tit­kár – az­az ve­ze­tő – is volt, meg­ha­tá­ro­zó sze­re­pet töl­tött be, s a sze­mé­lyé­hez kö­tő­dő kap­cso­la­ti há­ló má­ig lét­kér­dés az eurorégió szá­má­ra. A je­len­le­gi ve­ze­tő­re is nagy fe­le­lős­ség há­rul a te­kin­tet­ben, hogy az ő el­kép­ze­lé­sei dön­tő­en be­fo­lyá­sol­ják, mi­lyen irányt vesz majd a VDI te­vé­keny­sé­ge.
A VDI meg­ala­ku­lá­sát mo­ti­vá­ló leg­főbb té­nye­ző a ha­tá­ro­kon túl­ra szo­rult ki­sebb­ség fel­ka­ro­lá­sa, mint ahogy az ál­ta­lá­ban a kö­zép-eu­ró­pai tér­ség­ben el­he­lyez­ke­dő eurorégiókra jel­lem­ző. Eb­ből fa­ka­dó­an az együtt­mű­kö­dés e kez­de­ti sza­ka­szá­ra a kul­tu­rá­lis ha­gyo­má­nyok ápo­lá­sa a jel­lem­ző, de már meg­je­len­tek a gaz­da­sá­gi együtt­mű­kö­dés­re irá­nyu­ló kez­de­mé­nye­zé­sek is. Eh­hez kap­cso­ló­dik a má­sik fő mo­ti­vá­ló té­nye­ző, me­lyet az uni­ós for­rá­sok­ra va­ló pá­lyá­zás je­lent. Az eurore­gionális szer­ve­ző­dés nyúj­tot­ta elő­nyök kö­zül az egyik leg­fon­to­sabb az adott kis­tér­ség te­rü­let­fej­lesz­té­si po­li­ti­ká­já­nak fi­nan­szí­ro­zá­sa. Bár az ered­mé­nyes mű­kö­dés­hez szük­sé­ges leg­több fel­té­tel adot­t, az ed­di­gi ta­pasz­ta­la­tok alap­ján azon­ban még nem jött lét­re va­ló­di, szlo­vák–ma­gyar ha­tá­ron át­nyú­ló mikrosz­in­tű ös­­sze­fo­gás, a Vág–Duna–Ipoly eurorégió még az út­ke­re­sés ál­la­po­tá­ban van.
Ál­ta­lá­ban te­hát el­mond­ha­tó, hogy a ha­tá­ron át­nyú­ló, két- vagy több nem­ze­tet is érin­tő eurore­gionális együtt­mű­kö­dé­sek­nek mind a mai na­pig ál­ta­lá­ban ha­son­ló jel­le­gű ki­hí­vás­sal kell szem­be­néz­ni­ük mind­amel­lett, hogy az ered­mé­nyek is sza­po­rod­nak.
Ilyen ki­hí­vás­nak mi­nő­sül­het a költ­ség­ve­tés kér­dé­se, kü­lö­nö­sen azért is, mert leg­több­ször an­nak je­len­tős ré­sze pá­lyá­za­tok út­ján nyer­he­tő el. A pá­lyá­za­tok­ra va­ló fel­ké­szü­lés, gya­kor­lat­szer­zés és a ha­tár­idők be­tar­tá­sa mind el­sa­já­tí­tan­dó ké­pes­ség. Mind­ezt azért is fon­tos le­szö­gez­ni, mert egy 2004–2006-os ada­to­kat fel­dol­go­zó sta­tisztika31 sze­rint a kö­zö­sen be­nyúj­tott pá­lyá­za­to­kat ju­tal­maz­ták a leg­több pénz­zel, bár a kü­lön be­nyúj­tott pá­lyá­za­tok sem ma­rad­tak el sok­kal.
Fon­tos a po­li­ti­kai jel­le­gű prob­lé­mák rö­vid tá­vú fél­re té­te­le, hos­­szú tá­von pe­dig meg­ol­dá­sa. Itt el­ső­sor­ban a ha­tá­ron tú­li ma­gyar ki­sebb­ség kér­dé­sé­re gon­do­lunk, ami­ben ugyan szá­mos elő­re­lé­pés tör­tént, me­lyek ked­ve­ző ha­tá­sai ta­gad­ha­tat­la­nok, a kér­dés azon­ban to­vább­ra is ké­nyes.
Ugyan­így sok eset­ben prob­lé­mát je­lent az együtt­mű­kö­dés­ben részt ve­vő tér­sé­gek pe­ri­fé­ri­á­lis jel­le­ge, gyak­ran az or­szág töb­bi ré­szé­től va­ló je­len­tős el­ma­ra­dott­sá­ga. Ter­mé­sze­te­sen fon­tos szem előtt tar­ta­ni: a cél egy­ben az ok is, hi­szen a gaz­da­sá­gi kap­cso­la­tok in­ten­zi­tá­sa azért is fon­tos, hogy az el­ma­ra­dot­tabb tér­sé­gek le­he­tő­sé­get kap­ja­nak a fel­zár­kó­zás­ra. Eh­hez a prob­lé­má­hoz nagy­ban köt­he­tő to­váb­bá a kü­lön­bö­ző érin­tett tér­sé­gek el­té­rő tár­sa­dal­mi és inf­rast­ruk­tu­rá­lis vi­szo­nya.
Hi­ány van az olyan in­téz­mé­nyek­ből, me­lyek hi­te­lek­kel, köl­csö­nök­kel tá­mo­gat­nák a ha­tá­ron át­íve­lő be­ru­há­zá­so­kat.
És ta­lán a leg­fon­to­sabb ki­hí­vás: a bi­za­lom meg­te­rem­té­se és az ér­dek­lő­dés fel­kel­té­se a part­ne­rek­ben a kö­zös ér­de­kek szem előtt tar­tá­sá­val.
Az eurorégiók­nak mint kü­lön­le­ges együtt­mű­kö­dé­si for­mák­nak te­hát alap­ve­tő cél­ki­tű­zé­sei mi­att ki­emel­ke­dő sze­re­pet tu­laj­do­ní­tunk, kü­lö­nö­sen Kö­zép-Ke­let-Eu­ró­pá­ban.

Fel­hasz­nált iro­da­lom

Baranyi Bé­la 2003. Shen­gen ár­nyé­ká­ban – eurore­gionális szer­ve­ze­tek és a ha­tá­ron át­nyú­ló együtt­mű­kö­dés kér­dé­sei Ma­gyar­or­szág ke­le­ti ál­lam­ha­tá­rai men­tén. In Süli-Zakar Ist­ván (sz­erk.): Ha­tá­rok és határ­men­tiség az át­ala­ku­ló Kö­zép-Eu­ró­pá­ban. Deb­re­cen, Deb­re­ce­ni Egye­tem Kos­suth Egye­te­mi Ki­adó­ja.
Sz. Dé­vai Ju­dit 1993. Iden­ti­tás – szél­zú­gás­ban. Ko­má­rom, Ko­má­ro­mi La­pok.
Éger Györ­gy 2000. Region­al­iz­mus, ha­tá­rok és ki­sebb­sé­gek Ke­let-Kö­zép-Eu­ró­pá­ban. Bu­da­pest, Osiris.
Grúber Kár­oly 2002. Eu­ró­pai in­teg­ri­tá­sok: Ré­gió, nem­zet, in­teg­rá­ció. Bu­da­pest, BIP Ki­adó.
Ha­lász Iván 2000. A köz­igaz­ga­tá­si re­form ter­vei Szlo­vá­ki­á­ban. Pro Minori­tate, 2. évf. 2. sz. 110–124. p.
Ham­berg­er Ju­dit 2000. Szlo­vá­kok­ról és cse­hek­ről ma­gyar szem­mel. Po­zsony, Kalligram.
Hardi Ta­más 2000. Ál­lam­ha­tár­ok és re­gi­o­ná­lis együtt­mű­kö­dé­sek. In Hor­váth Gyula–Rech­nitzer Já­nos (sz­erk.): Ma­gyar­or­szág te­rü­le­ti szer­ke­ze­te és fo­lya­ma­tai az ez­red­for­du­lón. Pécs, MTA RKK, 595–615. p.
Hidegh An­na La­u­ra–Mik­lós An­na Er­zsé­bet 2003. Nec arte nec marte? Avagy a szlo­vák–ma­gyar ha­tá­ron át­nyú­ló együtt­mű­kö­dé­sek ki­csi­ben és nagy­ban. TDK-dolgozat (BKAE). Bu­da­pest.
Il­lés Iván 1997. A re­gi­o­ná­lis együtt­mű­kö­dés fel­tét­elei Kö­zép- és Ke­let-Eu­ró­pá­ban. Tér és Tár­sa­da­lom, 11. évf. 2. sz. 17–28. p.
Krup­pa Éva 2003a. Ré­gi­ók a ha­tá­ron. Ha­tár men­ti együtt­mű­kö­dés az Eu­ró­pai Uni­ó­ban és Kö­zép-Eu­ró­pá­ban. PhD-értekezés (BKÁE Nem­zet­kö­zi Kap­cso­la­tok Dok­to­ri Is­ko­la). Bu­da­pest.
Krup­pa Éva 2003b. Eurorégiók a szlo­vák–ma­gyar ha­tá­ron. Té­nyek és vé­le­mé­nyek. Kéz­irat.
Kusý, Miroslav 2002. A ma­gyar­kér­dés Szlo­vá­ki­á­ban. Po­zsony.
Lel­kes Gá­bor 2003. El­ma­ra­dott­ság és ver­seny­ké­pes­sé­gi ele­mek a dél-szlo­vá­ki­ai tér­ben. Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le, 5. évf. 4. sz. 3–18. p.
Lud­vig Zsuzsa–Süli-Zakar Ist­ván 2002. A Kár­pá­tok Eurorégió együtt­mű­kö­dés mér­le­ge. Bu­da­pest, Ok­ta­tá­si Mi­nisz­té­ri­um.
Med­ve-Bá­lint Ger­gő 2003. Ha­tár men­tén új uta­kon: eurorégiók Kö­zép-Eu­ró­pá­ban. Pro Minori­tate, 5. évf. 4. sz. 100–133. p.
Rech­nitzer Já­nos 2002. Az or­szág­ha­tá­ron át­nyú­ló re­gi­o­ná­lis együtt­mű­kö­dé­sek sa­já­tos­sá­gai. Eu­ró­pai Köz­igaz­ga­tá­si Szem­le, 49. évf. 1–2. sz. 33–48. p. (A Ma­gyar Jog mel­lék­le­te.)
Sal­lai Já­nos 2003. Az ál­lam­ha­tár­ok jö­vő­je a Kár­pát-me­den­cé­ben a „schen­geni fo­lya­mat” tük­ré­ben. In Süli-Zakar Ist­ván (sz­erk.): Ha­tá­rok és határ­men­tiség az át­ala­ku­ló Kö­zép-Eu­ró­pá­ban. Deb­re­cen, Deb­re­ce­ni Egye­tem Kos­suth Egye­te­mi Ki­adó­ja.
Szar­ka Lász­ló 2001. Köz­igaz­ga­tá­si re­form és ki­sebb­sé­gi kér­dés. Ki­sebb­ség­ku­ta­tás, 3. évf. 2. sz. 208–222. p.
Tu­ba La­jos 2001. Gaz­da­sá­gi szer­ke­zet, üz­le­ti élet, te­rü­let­fej­lesz­té­si ter­vek, ide­gen­for­ga­lom. www.­fo­ru­minst.hu.
Vág–Duna–Ipoly Eurorégió 2001. Ta­ta­bá­nya, Vág–Duna–Ipoly Eurorégió Tit­kár­sá­ga.
www.dti.rkk.hu/ki­ad­v/tertelkut/tertelkut23.htm­l.
www.lib.u­ni-­corv­i­nus.hu/phd/krup­pa_e­va.pdf.
www.ke­mo­h.hu.
www.ko­marno.sk/kl.
www.­neszme­ly.hu/­dunaeu­ro/­page2.ht­m.
www.neu­man­n-­haz.hu/tei/e­d­u­ca­tio/e­d­u­ca­tio/1997osz/s­tud­ies/3­suli-za­/3­suli-z­a­_h­u.ht­ml.
www.o­fakht.hu.
www.­val­to­zovi­lag.hu/eu/eu­rore­giok.ht­m#kar.