Gaucsík István: Helyzetkép a szlovákiai magyar katolikus „levéltárakról” a kulturális intézményépítés tükrében

Szlo­vá­ki­á­ban a ma­gyar ka­to­li­kus kö­zös­ség nem ren­del­ke­zik önál­ló köz­gyűj­te­mé­nyi, le­vél­tá­ri vagy mú­ze­u­mi szer­ve­zet­tel, amely az 1918-tól meg­vál­to­zott szel­le­mi és tár­gyi em­lé­ke­zet „je­le­it” gyűj­te­né, rend­sze­rez­né, fel­dol­goz­ná és köz­ve­tí­te­né. Így te­hát a cím­be­li ki­fe­je­zés alat­t, fi­gye­lem­be vé­ve a ki­sebb­sé­gi ka­to­li­kus szer­ve­ze­ti há­ló­zat jel­lem­ző­it az egyes plé­bá­ni­ai le­vél­tá­ra­kat ért­jük.
A prob­lé­ma gyö­ke­re ös­­sze­tett, hi­szen lát­nunk kell az ob­jek­tív té­nye­ző­ket, így a több­ség ki­sebb­ség­po­li­ti­kai gya­kor­la­tát, a dön­tés­köz­pon­tok­ból va­ló ki­szo­rí­tást, ki­ma­ra­dást, ugyan­ak­kor a szlo­vák ka­to­li­kus egy­ház nem ép­pen ki­sebb­ség­ba­rát ma­ga­tar­tá­sát; a má­sik ol­da­lon pe­dig a bel­ső, a ki­sebb­sé­gi ke­re­tek ál­tal be­ha­tá­rolt, be­szű­kült cse­lek­vé­si te­ret, a ki­sebb­sé­gi in­téz­mény­rend­szer fenn­tar­tá­sá­nak, foly­to­nos­sá­gá­nak, re­konst­ru­á­lá­sá­nak meg-meg­úju­ló igé­nyét a vál­lalt kö­zös­ség­épí­tés je­gyé­ben, ill. a kul­tu­rá­lis, et­ni­kai, nyel­vi és a kö­zös­sé­gen be­lü­li tö­rés­vo­na­la­kat. Írá­som el­ső ré­szé­ben nem vé­let­le­nül szen­te­lek na­gyobb fi­gyel­met a kul­tu­rá­lis in­téz­mé­nyi ke­ret­nek. Úgy gon­do­lom, hogy a jö­vő­be­li lev­éltársz­ervezési ak­ti­vi­tá­sok, ill. az irat­men­tés és irat­ren­de­zés eb­ben a fel­té­tel­rend­szer­ben va­ló­sul­hat meg. Az aláb­bi esz­me­fut­ta­tá­som négy na­gyobb egy­ség­re ta­go­ló­dik. Be­ve­ze­tés­kép­pen né­hány sta­tisz­ti­kai ada­tot köz­lök a ka­to­li­kus kö­zös­ség­re vo­nat­ko­zó­an, va­la­mint a tér­be­li-föld­raj­zi meg­osz­lást és a szer­ve­ze­ti jel­leg­ze­tes­sé­ge­ket mu­ta­tom be. Kü­lön ki­té­rek a szlo­vá­ki­ai ma­gyar kul­tu­rá­lis in­téz­mény­rend­szer köz­gyűj­te­mé­nyi ele­me­i­re. A ma­gyar ka­to­li­kus plé­bá­ni­ai irat­anya­gok meg­men­té­sé­nek, ren­de­zé­sé­nek prob­lé­má­ját a szlo­vák egy­há­zi le­vél­tá­ri tö­rek­vé­sek tük­ré­ben vizs­gá­lom. Vé­ge­ze­tül a ma­gyar nyel­vű, ill. ma­gyar prove­nien­ciájú anya­gok­kal kap­cso­lat­ban fel­me­rü­lő di­lem­má­kat és meg­ol­dá­si le­he­tő­sé­ge­ket kí­vá­nom át­te­kin­te­ni.
A ki­sebb­sé­gi tu­do­má­nyos­ság hely­ze­tét vizs­gál­va meg­je­gye­zen­dő, hogy a ka­to­li­kus plé­bá­ni­ai le­vél­tá­ri fon­dok és sze­mé­lyi ha­gya­té­kok ka­tasz­te­ré­nek hi­á­nya alap­ve­tő­en meg­ha­tá­roz­za a je­len­le­gi szlo­vá­ki­ai ma­gyar ki­sebb­ség­tör­té­ne­ti ku­ta­tá­sok irány­vo­na­lát, amely most is még alap­ve­tő­en po­li­ti­ka­köz­pon­tú, a sé­rel­mi alap­ál­lást csak mos­ta­ná­ban kez­di le­vet­kőz­ni; úgy is fo­gal­maz­ha­tunk, hogy a ka­to­li­kus­ság­gal fog­lal­ko­zó, tu­do­má­nyos me­ga­la­po­zott­sá­gú tör­té­net­tu­do­má­nyi fel­dol­go­zá­sok, mo­nog­rá­fi­ák, for­rás­ki­ad­vány­ok, ta­nul­mány­kö­te­tek, adat­bá­zis­ok tel­jes mér­ték­ben hi­á­nyoz­nak.
A szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság te­rü­le­ti el­he­lyez­ke­dé­se több szem­pont­ból is ked­ve­zőt­len. A ma­gyar ka­to­li­ku­sok (2001-es ada­tok alap­ján) 378 700 hí­vőt szám­lál­nak, s négy szlo­vá­ki­ai egy­ház­me­gye te­rü­le­tén he­lyez­ked­nek el: a Po­zsony–nagy­szom­ba­ti, ill. a Kas­sai fő­egy­ház­me­gyé­ben, va­la­mint a Nyi­trai és a Rozs­nyói egy­ház­me­gyé­ben. A ma­gyar gö­rög ka­to­li­ku­sok (2001-es ada­tok alap­ján) 8086 főt szám­lálak, s Eper­jes és Kas­sa kör­ze­té­ben össz­pon­to­sul­nak. Gyur­gyík Lász­ló elem­zé­se sze­rint a „fe­le­ke­ze­ti ho­va­tar­to­zás ala­ku­lá­sa – ha­son­ló­an a nem­ze­ti ho­va­tar­to­zás vál­to­zá­sá­hoz – igen je­len­tős te­le­pü­lés­szer­ke­ze­ti, te­rü­le­ti, re­gi­o­ná­lis jel­leg­ze­tes­sé­gek­kel ren­delkezik”.1
A ki­sebb­sé­gi in­téz­mény­rend­szer fel­épí­té­sét te­kint­ve meg­ál­la­pít­hat­juk, hogy a ki­sebb­sé­gi köz­gyűj­te­mé­nyek cso­port­já­ban mind a mú­ze­u­mok, mind a le­vél­tá­rak je­len van­nak. A ma­gyar­ság ál­tal la­kott ré­gi­ók­ban ön­kor­mány­za­ti (me­gyei, vá­ro­si, köz­sé­gi) mú­ze­u­mo­kat, táj­há­za­kat ta­lál­ha­tunk, míg az ál­la­mi szfé­ra le­vél­tá­rai egy köz­pon­to­sí­tott rend­szer­ben fog­lal­nak he­lyet. Ed­dig két, cél­irá­nyo­san ki­sebb­sé­gi le­vél­tá­ri kez­de­mé­nye­zést je­gyez­he­tünk az ál­la­mi szek­to­ron kí­vül: az egyik a ri­ma­szom­ba­ti szék­he­lyű, a szlo­vá­ki­ai ma­gyar re­for­má­tus egy­ház ál­tal fenn­tar­tott Szlo­vá­ki­ai Ma­gyar Re­for­má­tus Egy­ház Tu­do­má­nyos Gyűj­te­mé­nyei, amely­nek le­vél­tá­ri rész­le­ge is van, a má­sik a Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó In­té­zet le­vél­tá­ra, amely a ma­gyar szer­ve­ze­tek és ma­gán­sze­mé­lyek irat­kép­ző te­vé­keny­sé­ge so­rán lét­re­jött le­vél­tá­ri fon­dok, sze­mé­lyi ha­gya­té­kok fel­dol­go­zá­sát és köz­zé­té­tel­ét tűz­te ki cél­já­ul, kü­lö­nös te­kin­tet­tel az 1949 utá­ni kor­szak­ra, ill. a leg­újabb, az 1989-től da­tál­ha­tó ki­sebb­ség­tör­té­ne­ti idő­szak­ra.
A ma­gyar ki­sebb­sé­gi kul­tu­rá­lis in­téz­mény­rend­szer fő jel­lem­ző­i­ről igen­csak ké­sőn, 2004-ben szü­le­tett meg az el­ső fel­mé­rés, ill. ös­­sze­fog­la­ló. Tóth Kár­oly ku­ta­tá­sai ki­tér­tek a ma­gyar ka­to­li­ku­sok kul­tu­rá­lis-ön­szer­ve­ző­dé­si for­má­i­nak, kul­tu­rá­lis és ok­ta­tá­si in­téz­mé­nye­i­nek, szer­ve­ze­te­i­nek a fel­tér­ké­pe­zé­sé­re is.2 Az ös­­szes kul­tu­rá­lis szer­ve­zet ará­nya 2001-ben 88,6%-ot, az ok­ta­tá­si­a­ké 12,6%-ot tett ki. Ezek kö­zött „ele­nyé­sző” volt az egy­há­zi szer­ve­ze­tek szá­ma. A 2003. évi fel­mé­rés so­rán a vizs­gált min­ta a kö­vet­ke­ző ké­pet mu­tat­ta: a kul­tu­rá­lis be­ál­lí­tott­ság to­vább­ra is do­mi­náns ma­radt, a szer­ve­ze­tek 68,5%-a a kul­tú­ra te­rü­le­tén te­vé­keny­ke­dett. A 2004-es ada­tok sze­rint a ci­vil szek­to­ron be­lül az egy­há­zi szer­ve­ze­tek alul­rep­re­zen­tál­tak vol­tak, csak 1,7%-ot, az egyes te­vé­keny­sé­gi kö­rök ka­te­gó­ri­á­já­ban pe­dig 3,3%-ot ér­tek el.3 A ka­to­li­kus szer­ve­ze­tek szá­ma és meg­osz­lá­sa eb­ből a fel­mé­rés­ből nem is­mert, rész­le­te­sebb ku­ta­tá­sok ed­dig nem zaj­lot­tak. Ku­ta­tá­sa­im so­rán an­­nyit meg­ál­la­pít­hat­tam, hogy a ka­to­li­kus struk­tú­ra alig ta­golt, kul­turális-közművelődési-ok­tatási fel­épí­té­sű és fej­lesz­tés­re szo­rul. A te­vé­keny­sé­gi kör alap­ján ezek­nek a szer­ve­ze­tek­nek nem­csak egy­há­zi, ha­nem köz­mű­ve­lő­dé­si, kul­tu­rá­lis, ha­gyo­mány­őr­ző stb. funk­ci­ó­ik is van­nak, ill. az egy­há­zi jel­leg to­váb­bi te­vé­keny­sé­gek ka­te­gó­ri­á­i­ban nyil­vá­nul meg.
A ka­to­li­kus szer­ve­ze­tek struk­tú­rá­já­ból hi­ány­zik a le­vél­tá­ri elem. Ed­dig igény sem je­lent­ke­zett en­nek ki­ala­kí­tá­sá­ra, bár sze­rin­tem az egyes szlo­vá­ki­ai ma­gyar ré­gi­ók­ból is­mert (vagy sej­tett, kal­ló­dó) írott és nyom­ta­tott em­lé­ke­zet­anyag fel­gyűj­té­se ezt szük­sé­ges­sé ten­né, sőt egy in­té­zet a ma­gyar ka­to­li­kus­ság tör­té­ne­té­nek tu­do­má­nyos do­ku­men­tá­lá­sá­ra tö­re­ked­het­ne. Leg­főbb cél­ja le­het­ne a gyűj­tött anyag fo­lya­ma­tos, át­fo­gó és rend­sze­res fel­dol­go­zá­sa, tárolása.4
A ka­to­li­kus­ság te­kin­te­té­ben az ér­se­ki (Nagy­szom­bat, Kas­sa) és a püs­pö­ki le­vél­tá­rak (Nyitra, Szepeskáp­ta­lan, Besz­ter­ce­bá­nya, Rozs­nyó, Eper­jes) a köz­vé­le­mény szá­má­ra alig is­mer­tek. A szlo­vák le­vél­tá­ri iro­da­lom mar­gi­ná­li­san fog­lal­ko­zott a té­má­val. Ezek­ről a le­vél­tá­rak­ról, irat­anya­guk rend­sze­re­zett­sé­gé­ről, az irat­ren­de­zés jel­lem­ző­i­ről és el­té­rő szem­pont­ja­i­ról 1992-ben tet­tek köz­zé egy ta­nul­mányt, amely­nek a kéz­ira­ta sok­kal ko­ráb­ban, még 1972-ben (!) keletkezett.5 Te­hát igen­csak ré­gi ada­to­kat tu­dok most ezen a he­lyen fel­so­ra­koz­tat­ni, de nagy­já­ból ezek kör­vo­na­laz­hat­ják a je­len­le­gi hely­ze­tet is. Az 1876-ban Bat­thyá­ny Jó­zsef her­ceg­prí­más kez­de­mé­nye­zé­sé­re az esz­ter­go­mi fő­egy­ház­me­gye ré­szé­re ki­dol­go­zott irat­ren­de­zé­si irány­el­ve­ket még a Nyi­trai Püs­pö­ki Le­vél­tár­ban és a nagy­szom­ba­ti vikar­iá­tus in­téz­mé­nyé­ben kö­vet­ték. Nyitrán eze­ket az el­ve­ket a ré­gi le­vél­tár­ra és az új­ra 1804-ig al­kal­maz­ták, ami­kor át­tér­tek a szám­so­ros rend­szer­re. A töb­bi, a mai Szlo­vá­kia te­rü­le­tén ta­lál­ha­tó püs­pök­sé­gi le­vél­tár­ban tárgy­cso­por­tok­ba pró­bál­ták so­rol­ni az ira­to­kat, de fo­ko­za­to­san ezt a faj­ta rend­sze­re­zést el­hagy­ták, így pél­dá­ul a besz­ter­ce­bá­nya­i­ban 1850-ig 26 tárgy­cso­por­tot, a kas­sa­i­ban 1882-ig 28 tárgy­cso­por­tot ala­kí­tot­tak ki. Besz­ter­ce­bá­nyán 1850-től át­tér­tek a szá­mo­zás­ra, az is­ko­lai tan­fel­ügye­lő­ség ira­ta­it pe­dig kü­lön ke­zel­ték. A rozs­nyói le­vél­tár ré­gi ira­tai idő­ren­di sor­rend­ben szá­mo­zás­sal van­nak el­lát­va, az 1906–1950 kö­zöt­ti idő­szak anya­ga­it 34 tárgy­cso­port­ba so­rol­ták. Az egy­ház­lá­to­ga­tá­si jegy­ző­köny­vek és az egyes plé­bá­ni­ák ira­tai kü­lön van­nak rend­sze­rez­ve. Az eper­je­si gö­rög ka­to­li­kus püs­pök­ség az egyes ügy­kö­rök sze­rint ren­dez­te az ira­to­kat (pl. köz­igaz­ga­tá­si, el­nök­sé­gi, is­ko­la­szé­ki). A Sze­pe­si püs­pök­ség le­vél­tá­rá­ban kü­lön ke­ze­lik az anya­köny­ve­ket és az egy­ház­lá­to­ga­tá­si jegy­ző­köny­ve­ket, a töb­bi ira­tot pe­dig kro­no­ló­gi­ai és nu­me­ri­kus rend­be so­rol­ják. Ed­dig egye­dül az Eper­je­si Gö­rög Ka­to­li­kus Le­vél­tár fond­jairól ké­szült lel­tár. A se­lej­te­zé­sek­ről nincs tu­do­má­sunk. Le­szö­gez­het­jük, hogy a ku­ta­tók szá­má­ra a szlo­vá­ki­ai püs­pö­ki le­vél­tá­ri fon­dok szin­te hoz­zá­fér­he­tet­le­nek, a ku­ta­tás kor­lá­to­zott, a fon­dok fel­épí­té­sé­ről, a ma­gyar vo­nat­ko­zá­sú anya­gok­ról jó, ha szór­vá­nyos in­for­má­ci­ók van­nak.
1994-ben és 1995-ben a Szlo­vák Ka­to­li­kus Püs­pö­ki Kar­ral együtt­mű­köd­ve egy szak­mai bi­zott­ság tér­ké­pez­te fel a püs­pö­ki le­vél­tá­rak hely­ze­tét. A vizs­gá­lat ered­mé­nyé­ről tá­jé­koz­tat­ták az Egy­há­zi Kul­tu­rá­lis Ja­vak Pá­pai Bi­zott­sá­gát. A je­len­tés sze­rint az 1956-os ál­la­mo­sí­tás a szlo­vá­ki­ai egy­há­zi anyag te­kin­te­té­ben rész­le­ge­sen va­ló­sult meg. Na­gyon ér­té­kes gyűj­te­mé­nye­ket, hite­leshe­lyek, káp­ta­la­nok, szer­ze­tes­ren­dek ira­ta­it sa­já­tí­tot­tak ki, de a püs­pö­ki le­vél­tá­ra­kat meg­hagy­ták az egy­ház­nak. 1989 után az ál­lam és az egy­ház kö­zött le­té­ti szer­ző­dé­sek köt­tet­tek, me­lyek ered­mé­nye­kép­pen ez az egy­há­zi va­gyon ál­la­mi ke­ze­lés­ben ma­radt. Az Eper­je­si Gö­rög Ka­to­li­kus Le­vél­tár ez alól ki­vé­tel, mi­vel 1956-ban a szó­ban for­gó egy­ház a le­vél­tá­ri anya­got az ál­lam­nak „aján­dé­koz­ta”, 1989 után azon­ban vis­­sza­szol­gál­tat­ták az egy­ház­nak. Az ös­­sze­fog­la­ló je­len­tés ki­tért a ka­to­li­kus le­vél­tá­rak fel­sze­relt­sé­gé­re, rak­tá­ro­zá­si le­he­tő­sé­ge­ik­re, a sze­mé­lyi el­lá­tott­ság kér­dé­sé­re, az újabb irat­anyag se­lej­te­zé­sé­re, a könyv­tá­rak és a ku­ta­tás prob­lé­má­i­ra is. A plé­bá­ni­ai le­vél­tá­rak­kal az át­te­kin­tés rész­le­te­seb­ben nem foglalko­zot­t.6
Ezek után tér­jünk rá a plé­bá­ni­ai le­vél­tá­rak be­mu­ta­tá­sá­ra. Min­de­nek­előtt egy ki­sebb sta­tisz­ti­kai át­te­kin­tés szük­sé­gel­te­tik. A ma­gyar ka­to­li­ku­sok te­hát 5 püs­pök­ség te­rü­le­tén ta­lál­ha­tók. Ös­­sze­sen 250 plé­bá­nia­kö­zös­ség­ben él­nek, ame­lyek je­len­tős ré­sze – a becs­lé­sek sze­rint egy­har­ma­da – pap nél­kül van. A töb­bi kö­zös­ség­ben zöm­mel idő­sebb, nyug­dí­jas vagy szlo­vák pa­pok szol­gál­nak. A plé­bá­ni­ák nem ép­pen pon­tos meg­osz­lá­sa a kö­vet­ke­ző:
– a Po­zsony–nagy­szom­ba­ti fő­egy­ház­me­gyé­ben 155;
– a Rozs­nyói egy­ház­me­gyé­ben 49;
– a Kas­sai fő­egy­ház­me­gyé­ben 25;
– a Nyi­trai egy­ház­me­gyé­ben 6;
– a Kas­sai gö­rög ka­to­li­kus exar­chá­tus­ban 15 ma­gyar több­sé­gű plébá­ni­a.7
La­ko­ni­ku­san ki­je­lent­he­tő, hogy a ma­gyar prove­nien­ciájú, la­tin, né­met, ma­gyar, cseh és szlo­vák nyel­vű irat­e­gyütte­seket őr­ző, spe­ci­fi­ku­san ki­sebb­ség­tör­té­ne­ti ira­to­kat is tar­tal­ma­zó, mátyus­földi, csal­ló­kö­zi, zob­o­ralji, Ga­ram és Ipoly men­ti, nóg­rá­di, gömöri, Kas­sa-kör­nyé­ki, Bod­rog­kö­zi és Ung-vidé­ki plé­bá­ni­ai le­vél­tá­rak ve­szé­lyez­te­tett hely­zet­ben van­nak. Novák Ve­ro­ni­ka er­ről a szlo­vá­ki­ai ma­gyar kul­tú­ra hely­ze­tét át­te­kin­tő je­len­tés­ben a kö­vet­ke­ző­kép­pen írt: „…angsúlyozni kell a hely­zet sú­lyos­sá­gát, mi­vel az utób­bi idő­ben a ma­gyar ka­to­li­kus pa­pok hi­á­nya mi­att üre­sen ma­radt plé­bá­ni­ák ira­tai az enyé­szet­nek vol­tak és van­nak ki­té­ve. Több ma­gyar te­le­pü­lés anya­ga tűnt el nyom­ta­la­nul és ha nem tud­juk el­ér­ni, hogy rö­vid időn be­lül ja­vul­jon a hely­zet, ak­kor a még meg­lé­vő le­vél­tá­ri anya­gok is elpusz­tul­nak.”8
Saj­nos is­mé­tel­ten fel kell hív­nunk a fi­gyel­met er­re a hos­­szú ide­je tar­tó és ká­ros kö­vet­kez­mé­nyek­kel já­ró je­len­ség­re. A ma­gyar nyelv­te­rü­le­ten, tömb­mag­yar ré­gi­ók­ban, ill. a szór­vá­nyok­ban el­he­lyez­ke­dő plé­bá­ni­ák irat­e­gyütte­seit a köz­pon­ti püs­pö­ki le­vél­tá­rak nem gon­doz­zák szak­sze­rű­en, fel­tér­ké­pe­zé­sük, vé­del­mük, jegy­zék­be vé­te­lük mind­má­ig ké­sik, pe­dig mind Az egy­há­zi tör­vény­könyv ren­del­ke­zé­sei, mind a szlo­vák le­vél­tá­ri tör­vény elő­írá­sai egy­ér­tel­mű­ek. Pél­dá­ul a 491. ká­non 1. §-a sze­rint „a me­gyés­püs­pök­nek le­gyen gond­ja ar­ra, hogy a te­rü­le­tén lé­vő szé­kes­egy­há­zak, tár­sas­egy­háza­k, plé­bá­nia- és egyéb temp­lo­mok le­vél­tá­rá­nak ira­ta­it és ok­má­nya­it gon­do­san őriz­zék, s ké­szít­se­nek ró­luk két pél­dány­ban lel­tárt vagy ki­mu­ta­tást; en­nek egyik pél­dá­nyát a sa­ját le­vél­tá­ruk­ban, a má­si­kat az egy­ház­me­gyei le­vél­tár­ban kell őriz­ni”; a 2. § sze­rint „gon­dos­kod­jék a me­gyés­püs­pök ar­ról is, hogy az egy­ház­me­gyé­ben le­gyen tör­té­nel­mi le­vél­tár, és a tör­té­nel­mi ér­té­kű ok­má­nyo­kat ab­ban őriz­zék gon­do­san, mód­sze­re­sen elren­dezve”.9
Ez a hely­zet ál­lan­dó­sá­ga foly­tán, mégha sok­szor át­té­te­le­sen is, de né­hány ne­ga­tív fo­lya­ma­tot erő­sít fel: a kö­zös­sé­gi iden­ti­tás meg­gyen­gü­lé­sét, a hit­élet nyelv­hasz­ná­la­ti ne­héz­sé­ge­it, a nyelv­vesz­tést, a ma­gyar nyelv presz­tí­zsé­nek az el­vesz­té­sét és a fel­gyor­su­ló as­­szi­mi­lá­ci­ót. A tu­do­má­nyos­ság szem­pont­já­ból pe­dig ki­je­lent­het­jük: az egy­há­zi for­rás­ku­ta­tás és -kö­zlés hi­á­nyá­ban nem fo­lyik sem­mi­lyen tu­do­má­nyos igé­nyű, in­téz­mé­nyi­leg tá­mo­ga­tott ki­sebb­ség­ku­ta­tá­si pro­jekt, amely a (cse­h)­szlováki­ai ma­gyar ka­to­li­ku­sok tör­té­ne­té­vel, il­let­ve je­len­ko­ri hely­ze­té­vel fog­lal­koz­na. Kü­lön prob­lé­mát je­lent a ma­gyar nyelv­te­rü­le­ten és szór­vány­ban ta­lál­ha­tó plé­bá­ni­ák anya­ga­i­nak, könyv­rit­ka­sá­go­kat tar­tal­ma­zó könyv­tá­ra­i­nak fel­tér­ké­pe­zé­se, fel­mé­ré­se, meg­men­té­se, a le­vél­tá­ri ál­lo­má­nyok meg­fe­le­lő vé­del­me, nem is szól­va a ma­gyar pa­pi sze­mé­lyi­sé­gek ha­gya­té­ka­i­ról. Saj­nos a ma­gán­jel­le­gű ku­ta­tá­sok sin­cse­nek egyez­tet­ve, a le­vél­tá­ri anyag fel­mé­ré­se sem zaj­lik, ezen kí­vül hi­á­nyoz­nak az egyes ku­ta­tá­si ere­deményeket be­mu­ta­tó pub­li­ká­ci­ók. Csu­pán egy szak­mai egye­sü­let, a vágsely­lyei Páz­mány Pé­ter Tu­do­má­nyos Tár­sa­ság foly­ta­tott egy idő­ben, az Il­­lyés Köz­ala­pít­vány tá­mo­ga­tá­sá­val, idő­ben és te­rü­le­ti­leg kor­lá­to­zott, a ka­to­li­kus anyag ren­de­zé­sé­re irá­nyu­ló te­vé­keny­sé­get. 2000 és 2003 kö­zött a tak­sonyi plé­bá­nia könyv­tá­rá­ról Bukovszky Lász­ló ké­szí­tett jegy­zé­ket, Dió­sze­gen 2004-ben Pokreis Hilde­gar­da10 vég­zett ha­son­ló jel­le­gű fel­mé­rést. A ku­ta­tá­sok ered­mé­nyei azon­ban még pub­li­ká­lás­ra vár­nak.
Hos­­szú tá­vú ku­ta­tá­si prog­ra­mok ki­dol­go­zá­sá­ra kel­le­ne tö­re­ked­ni, ame­lye­ket szlo­vá­ki­ai és ma­gyar­or­szá­gi in­téz­mé­nyi és ku­ta­tói együtt­mű­kö­dés ala­poz­hat meg, hi­szen olyan prob­lé­má­ról van szó, amely meg­ol­dá­sá­hoz cso­por­tos mun­ka szük­sé­ges. A plé­bá­ni­ai tör­té­ne­ti anya­gok a szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság, ill. a fel­föl­di ré­gió múlt­já­nak az em­lé­kei, az össz­mag­yar kul­tu­rá­lis örök­ség ré­szét ké­pe­zik. A kö­zös­ség­épí­tés­ben iden­ti­tás­kép­ző és szim­bo­li­kus sze­re­pük van.
A fen­ti­ek­ben lát­tuk, hogy a szlo­vá­ki­ai ma­gyar szak­mai szer­ve­ze­tek ezen a té­ren gyen­gék, le­vél­tá­ri sza­ko­so­dás nem lé­te­zik. Az ál­la­mi le­vél­tá­rak­ban ke­vés a ma­gyar nem­ze­ti­sé­gű szak­em­ber és a szak­mai után­pót­lás sem biz­to­sí­tott. Egy szlo­vá­ki­ai ma­gyar le­vél­tá­ros egye­sü­let meg­ala­kí­tá­sá­ra el­ső­sor­ban ezek mi­att nem ke­rül­het/ke­rül­he­tett ed­dig sor. Alap­ve­tő gond, hogy hi­á­nyoz­nak a gyűj­tő­le­vél­tá­rak és nincs olyan in­téz­mény, ál­la­mi vagy egy­há­zi le­vél­tár, ame­lyik ezt a fel­ada­tot fel­vál­lal­ná. A kom­mu­ni­ká­ci­ós prob­lé­má­kat is ki kel­le­ne küsz­öböl­ni. A plé­bá­ni­ai le­vél­tá­rak gond­jai pél­dá­ul nem ke­rül­tek be a köz­be­széd­be, nem ké­pe­zik ér­dek­lő­dés tár­gyát a köz­vé­le­mény és a he­lyi kö­zös­sé­gek ré­szé­ről.
A ma­gyar ka­to­li­kus plé­bá­ni­ai anya­gok meg­men­té­sét a sze­mé­lyi kap­cso­la­tok sta­bi­li­tá­sa és az aka­rat­kép­ző-, va­la­mint -közvetítő csa­tor­nák, szer­ve­ze­tek, egye­sü­le­tek ha­té­kony­sá­ga kell, hogy biz­to­sít­sa.