A Fórum Kisebbségkutató Intézet publikációi 1996–2006 (Tóth Károly)

Lo­ká­lis és re­gi­o­ná­lis mo­nog­rá­fi­ák – so­ro­zat­szer­kesz­tő: Lisz­ka Jó­zsef

Viga Gyu­la (sz­erk.): Kisgéres. Galánta–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Inté­zet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2000, 320 p. /Lokális és re­gi­o­ná­lis mo­nog­rá­fi­ák, 1./ (ma­gya­rul)
Ju­hász Ilo­na, L.: Rudna I. Te­met­ke­zé­si szo­ká­sok és a te­me­tő­kul­tú­ra vál­to­zá­sai a 20. szá­zad­ban. Somorja–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Inté­zet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2002, 450 p. /Lokális és re­gi­o­ná­lis mo­no­grá­fi­ák, 2./ (ma­gya­rul)
Pukkai Lász­ló: Mátyus­föld I. A gaz­da­sá­gi-tár­sa­dal­mi át­ren­de­ző­dé­sek ha­tá­sa a Ga­lán­tai já­rás ma­gyar­ság­ké­pé­nek ala­ku­lá­sá­ra (1945–2000). Somor­ja–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2002, 350 p. /Lokális és re­gi­o­ná­lis mo­nog­rá­fi­ák, 3./ (ma­gya­rul)
Bukovszky Lász­ló (sz­erk.): Mátyus­föld II. Egy ré­gió tör­té­ne­te a XI. szá­zad­tól 1945-ig. Somorja–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2005, 386 p. /Lokális és re­gi­o­ná­lis mo­nog­rá­fi­ák, 4./ (ma­gya­rul)
Viga Gyu­la (sz­erk.): Nagytárkány I. Som­or­ja–Ko­má­rom, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó In­té­zet, 2006, 504 p. /Lokális és re­gi­o­ná­lis mo­nog­rá­fi­ák, 5./ (ma­gya­rul)

Mis­cel­lanea Bib­lio­the­cae Hun­gar­i­cae – so­ro­zat­szer­kesz­tő: Végh Lász­ló

Ju­hász Ilo­na, L. (sz­erk.): Szlo­vá­ki­ai ma­gyar nép­raj­zi bib­li­og­rá­fia (1987–1988). Ga­lán­ta–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 1998, 144 p. /Miscellanea Bib­lio­the­cae Hun­gar­i­cae, 1./ (ma­gya­rul, szlo­vá­kul és né­me­tül)
Ju­hász Ilo­na, L. (sz­erk.): Szlo­vá­ki­ai ma­gyar nép­raj­zi bib­li­og­rá­fia (1989–1990). Galánta–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­­ki­adó, 1999, 160 p. /Miscellanea Bib­lio­the­cae Hun­gar­i­cae, 2./ (ma­gya­rul, szlo­vá­kul és né­me­tül)
Ju­hász Ilo­na, L. (sz­erk.): Szlo­vá­ki­ai ma­gyar nép­raj­zi bib­li­og­rá­fia (1991–1992). Ga­lán­ta–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2000, 218 p. /Miscellanea Bib­lio­the­cae Hun­gar­i­cae, 3./ (ma­gya­rul, szlo­vá­kul és né­me­tül)
Ju­hász Ilo­na, L. (sz­erk.): Szlo­vá­ki­ai ma­gyar nép­raj­zi bib­li­og­rá­fia (1993–1994). Ga­lán­­ta Dunasz­er­da­he­ly, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2000, 240 p. /Miscellanea Bib­lio­the­cae Hun­gar­i­cae, 4./ (ma­gya­rul, szlo­vá­kul és né­me­tül).
Végh Lász­ló (sz­erk.): A Bib­lio­the­ca Hun­gar­i­ca (cse­h)s­zlováki­ai ma­gyar könyv­gyűj­te­mé­nyé­nek bib­li­og­rá­fi­á­ja (1918–2000). 1–2. köt. Galánta–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2000, 818 p. /Miscellanea Bib­lio­the­cae Hun­gar­i­cae, 5–6./ (ma­gya­rul)
Ju­hász Ilo­na, L. (sz­erk.): Szlo­vá­ki­ai ma­gyar nép­raj­zi bib­li­og­rá­fia (1995–1998). Somorja–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2003, 208 p. /Miscellanea Bib­lio­the­cae Hun­gar­i­cae, 7./ (ma­gya­rul, szlo­vá­kul és né­me­tül).
Ju­hász Ilo­na, L. (sz­erk.): Szlo­vá­ki­ai ma­gyar nép­raj­zi bib­li­og­rá­fia (1999–2002). Somorja–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2004, 278 p. /Miscellanea Bib­lio­the­cae Hun­gar­i­cae, 8./ (ma­gya­rul, szlo­vá­kul és né­me­tül).
Si­mon At­ti­la (sz­erk.): A szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok tör­té­ne­té­nek vá­lo­ga­tott bib­li­og­rá­fi­á­ja (1990–2002). Somorja–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet– Li­lium Aurum Könyv­ki­adó, 2004, 194 p. /Miscellanea Bib­lio­the­cae Hun­ga­r­i­cae, 9./ (ma­gya­rul)

Nos­tra Tem­po­ra – so­ro­zat­szer­kesz­tő: Tóth Kár­oly

Petőcz Kál­mán: Vá­lasz­tá­sok és fel­osz­tá­sok. A de­mok­ra­ti­kus vá­lasz­tá­si rend­sze­rek alap­jai. Köz­igaz­ga­tá­si fel­osz­tá­sok Szlo­vá­kia te­rü­le­tén. Galánta–Duna­szer­da­hely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 1998, 218 p. /Nostra Tem­po­ra, 1./ (ma­gya­rul)
Lampl Zsu­zsan­na: Vál­lal­ko­zá­sok és vál­lal­ko­zók 1989 után. Galánta–Dunaszerda­hely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 1999, 128 p. /Nostra Tem­po­ra, 2./ (ma­gya­rul, a szlo­vák nyel­vű ki­adás elő­ké­szü­let­ben)
Tóth Kár­oly (sz­erk.): Ez­red­for­du­ló. A tu­do­mány je­le­ne és jö­vő­je a ki­sebb­ség­ben élő kö­zös­sé­gek éle­té­ben c. kon­fe­ren­cia elő­adá­sai – 2000. de­cem­ber 7. Galán­ta–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2001, 280 p. /Nostra Tem­po­ra, 3./ (ma­gya­rul)
Novák, Ve­ro­ni­ka (ed.): Migrá­ci­a. Duna­jská Streda, Lil­i­um Aurum, 2001, 194 p. /Nostra Tem­po­ra, 4./ (szlo­vá­kul)
Novák Ve­ro­ni­ka (sz­erk.): Mig­rá­ció a Kis­al­föld­ön. A Vágsel­lyén 2000. szep­tem­ber 10-én meg­tar­tott kon­fe­ren­cia elő­adá­sai. Galánta–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2001, 204 p. /Nostra Tem­po­ra, 5./ (ma­gya­rul)
An­gyal Bé­la: Ér­dek­vé­de­lem és ön­szer­ve­ző­dés. Fe­je­ze­tek a cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar párt­po­li­ti­ka tör­té­ne­té­ből 1918–1938. Somorja–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2002, 346 p. /Nostra Tem­po­ra, 6./ (ma­gya­rul)
Fedinec Csil­la: A kár­pát­al­jai ma­gyar­ság tör­té­ne­ti kro­no­ló­gi­á­ja 1918–1944. So­mor­ja–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2002, 536 p. /Nostra Tem­po­ra, 7./ (ma­gya­rul)
Torsel­lo, Davide–Papp, Me­lin­da: Social net­works in move­men­t. Šamorín–Dunajská Streda, Fó­rum Institute–Lilium Aurum, 2003, 256 p. /Nostra Tem­po­ra, 8./ (an­go­lul)
Ko­vács Éva: Fe­le­más as­­szi­mi­lá­ció. A kas­sai zsi­dó­ság a két vi­lág­há­bo­rú kö­zött. So­morja–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­­ki­adó, 2004, 198 p. /Nostra Tem­po­ra, 9./ (ma­gya­rul)
Öllös Lász­ló: Em­be­ri jo­gok – nem­ze­ti jo­gok. Em­be­ri és pol­gá­ri jo­gok-e a nem­ze­ti ki­sebb­sé­gek jo­gai? Somorja–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2004, 256 p. /Nostra Tem­po­ra, 10./ (ma­gya­rul)
Hulkó, Gá­bor: Opráv­ne­nie k živnosen­ské­mu pod­nika­niu v Slovenskej repub­like. Šamorín – Duna­jká Streda, Fó­rum Inštitút – Lil­i­um Aurum, 2005, 182 p. /Nostra Tem­po­ra, 11./ (szlo­vá­kul)
Si­mon At­ti­la (sz­erk.): A ha­tá­ron tú­li ma­gyar tu­do­má­nyos könyv­ki­adás. Somor­ja– Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2005, 144 p. /Nostra Tem­po­ra, 12./ (ma­gya­rul)
Popé­ly Ár­pád: A Cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok tör­té­ne­ti kro­no­ló­gi­á­ja (1944–1993). Somor­ja, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó In­té­zet, 2006 /Nostra Tem­po­ra, 13./ (ma­gya­rul)

Noti­tia Historico-Ethnologica – so­ro­zat­szer­kesz­tő: Lisz­ka Jó­zsef

Lisz­ka Jó­zsef (sz­erk.): Szol­gá­lat­ban. Folk­lo­risz­ti­kai ta­nul­má­nyok a 70 esz­ten­dős Ág Ti­bor tisz­te­le­té­re. Dunasz­er­da­he­ly, Lil­i­um Aurum Könyv­ki­adó, 1998, 132 p. /Notitia Historico-Ethnologica, 1./ (ma­gya­rul)
Nagy End­re: Tar­doskedd és Udvard föld­raj­zi ne­vei. Dunasz­er­da­he­ly, Lil­i­um Aurum Könyv­ki­adó, 2000, 176 p. /Notitia Historico-Ethnologica, 2./ (ma­gya­rul)
Puntigán József–Puntigán Tün­de: A lo­son­ci re­for­má­tus te­me­tő. Komárom–Dunaszer­da­hely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2002, 350 p. /Notitia Historico-Ethnologica, 3./ (ma­gya­rul)
Nagy La­jos, Cs.: Le­xi­ko­ló­gi­ai vizs­gá­la­tok Med­vesalján. Komárom–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2003, 185 p. /Notitia Historico-Ethnologica, 4./ (ma­gya­rul)

Intereth­ni­ca – so­ro­zat­szer­kesz­tő: Lisz­ka Jó­zsef

Bod­nár Mó­ni­ka: Et­ni­kai és fe­le­ke­ze­ti vi­szo­nyok a Felső-Bódva völ­gyé­ben a 20. szá­zad­ban. Komárom–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2002, 300 p. /Interethnica, 1./ (ma­gya­rul)
Sopoli­ga, Miroslav: Ukra­jin­ci na Sloven­sku. Komárno – Duna­jská Streda, Fó­rum Inštitút – Lil­i­um Aurum, 2002, 176 p. /Interethnica, 2./ (szlo­vá­kul)
Kemény­fi Ró­bert: A gömöri et­ni­kai tér­mo­za­ik. A tör­té­ne­ti Gömör és Kis-Hont vár­me­gye et­ni­kai tér­szer­ke­ze­té­nek tör­té­ne­ti ala­ku­lá­sa kü­lö­nös te­kin­tet­tel a szlo­vák–ma­gyar et­ni­kai ha­tár­ra. Komárom–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2002, 238 p. /Interethnica, 3./ (ma­gya­rul)
Horvá­tová, Mag­da­lé­na: Nemci na Sloven­sku. Komárom–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2002, 124 p. /Intereth­nica, 4./ (szlo­vá­kul)
Liszka, Jó­zsef: Národopis Maïarov na Sloven­sku. Komárno – Duna­jk­sá Streda, Fó­rum Inštitút – Lil­i­um Aurum, 2002, 300 p. /Interethnica, 5./ (szlo­vá­kul)
Var­jú Ka­ta­lin: „Pén­tek dé­lig nyit­va van az ég!”. Ro­ma szo­ká­sok és ha­gyo­má­nyok. Be­ve­ze­tő ta­nul­mány: Hizs­nyai Zol­tán. Komárom–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2002, 127 p. /Interethnica, 6./ (ma­gya­rul)
Var­jú, Ka­ta­lin: „V pia­tok doobe­da je otvorené nebo!”. Pred­slov: Hizs­nyai, Zol­tán. Komárno – Duna­jk­sá Streda, Fó­rum Inštitút – Lil­i­um Aurum, 2002, 127 p. /Interethnica, 7./ (szlo­vá­kul)
Ju­hász Ilo­na, L.: „Fá­ba ró­va, föld­be ütve…” A kop­ja­fák/em­lék­osz­lop­ok mint a szim­bo­li­kus tér­fog­la­lás esz­kö­zei a szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok­nál. Komárom–Du­naszer­dahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2005, 289 p. /Interethnica, 8./ (ma­gya­rul)

Dis­pu­ta­tiones Samariens­es – so­ro­zat­szer­kesz­tő: Csan­da Gá­bor–Tóth Kár­oly

Csan­da Gá­bor (sz­erk.): Somor­jai dis­pu­ta (1.). Az élő szlo­vá­ki­ai ma­gyar írás­be­li­ség c. szim­pó­zi­um elő­adá­sai. Somorja–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2003, 272 p. /Disputationes Sa­ma­riens­es, 1./ (ma­gya­rul)
Nagy Pé­ter, H. (sz­erk.): Dis­pu­ták kö­zött. Ta­nul­má­nyok, es­­szék, kri­ti­kák a kor­társ (szlo­vá­ki­ai) ma­gyar iro­da­lom­ról. Somorja–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2004, 248 p. /Disputationes Samariens­es, 2./ (ma­gya­rul)
Si­mon, At­ti­la (sz­erk.): Mýty a pred­sud­ky v dejinách. His­torická kon­fe­ren­cia, 07. 12. 2004, Èilis­tov–Šamorín. Šamorín – Duna­jk­sá Streda, Fó­rum Inštitút – Lil­i­um Aurum, 2005, 95 p. /Disputationes Samariens­es, 3./ (szlo­vá­kul)
Strešòák Gábor–Végh Lász­ló (sz­erk.): Fe­je­ze­tek Somor­ja vá­ros tör­té­ne­té­ből. Tör­té­nel­mi kon­fe­ren­cia a Zsig­mond ki­rály ál­tal ado­má­nyo­zott vá­ro­si ki­vált­sá­gok el­nye­ré­sé­nek 600. év­for­du­ló­ja al­kal­má­ból, Somor­ja 2005. szep­tem­ber 9. Somorja–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2005, 256 p. /Disputationes Samariens­es, 4./ (ma­gya­rul)
Strešòák, Gábor–Végh, Lász­ló (sz­erk.): Kapi­toly z dejín mesta Šamorín. Šamorín, 9. sep­tem­bra 2005. Šamorín – Duna­jská Streda, Fó­rum Inštitút – Lil­i­um Aurum, 2005, 256 p. /Disputationes Samariens­es, 5./ (szlo­vá­kul)
Kont­ra Mik­lós (sz­erk.): Sült ga­lamb. Ma­gyar egye­te­mi tan­nyelvpoli­ti­ka. Kon­fe­ren­cia a tan­nyelvválasztás­ról Deb­re­cen­ben 2004. ok­tó­ber 28–31-én. So­mor­ja– Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2005, 256 p. /Disputationes Samariens­es, 6./ (ma­gya­rul)
Si­mon At­ti­la (sz­erk.): 1956 és Szlo­vá­kia. A 2006. ok­tó­ber 4-én ren­de­zett kon­fe­ren­cia elő­adá­sai. Somor­ja, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó In­té­zet, 2006 /Dispu­ta­tiones Samariens­es, 7./ (ma­gya­rul és szlo­vá­kul)
Fontes His­to­ri­ae Hun­garo­rum – so­ro­zat­szer­kesz­tő: Popé­ly Ár­pád–Si­mon At­ti­la

Fedinec Csil­la: A kár­pát­al­jai ma­gyar­ság a for­rá­sok tük­ré­ben 1918–1944. Somor­ja–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2003, 320 p. /Fontes His­to­ri­ae Hun­garo­rum, 1./ (ma­gya­rul)
An­gyal Bé­la: A cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar párt­po­li­ti­ka do­ku­men­tu­mok­ban 1918–1938. Somorja–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2003, 340 p. /Fontes His­to­ri­ae Hun­garo­rum, 2./ (ma­gya­rul)

Ma­gya­rok Szlo­vá­ki­á­ban

Fa­ze­kas József–Hunèík Pé­ter (sz­erk.): Ös­­sze­fog­la­ló je­len­tés. A rend­szer­vál­tás­tól az eu­ró­pai uni­ós csat­la­ko­zá­sig (1989–2004). Somorja–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2004, 480 p. /Magyarok Szlo­vá­ki­á­ban, 1./ (ma­gya­rul)
Fa­ze­kas József–Hunèík Pé­ter (sz­erk.): Do­ku­men­tu­mok, kro­no­ló­gia (1989–2004). Somorja–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2006, 464 p. /Magyarok Szlo­vá­ki­á­ban, 2./ (ma­gya­rul)
Csan­da Gá­bor–Tóth Kár­oly (sz­erk.): Kul­tú­ra. Somor­ja, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó In­té­zet, 2006. /Magyarok Szlo­vá­ki­á­ban, 3./ (ma­gya­rul)
Lász­ló Béla–Szabó Lász­ló, A. (sz­erk.): Ok­ta­tás­ügy. Somor­ja, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó In­té­zet, 2006. /Magyarok Szlo­vá­ki­á­ban, 4./ (ma­gya­rul)

So­ro­za­ton kí­vül

Bi­ha­ri Zol­tán (sz­erk.): Ma­gya­rok a vi­lág­ban. Kár­pát-me­den­ce. Bu­da­pest, CEBA Ki­adó, 2000, 806 p. (Szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok rész)
Feis­chmidt, Mar­git (ed.): Eth­nic Rela­tions in East­ern Europe. Select­ed and anno­ta­t­ed bib­li­og­ra­phy. Bu­da­pest, LGI, 2001, 255. p. (Szlo­vá­ki­ai rész, an­go­lul)
Botík, Ján: Sloven­skí Chorváti. Šamorín – Bratislava, Fó­rum Inštitút – Vyda­vate¾st­vo Lúè, 2001, 400 p. (szlo­vá­kul)
Lampl Zsu­zsan­na, Mészárosné–Tóth Kár­oly: Mo­za­ik 2001. Gyors­je­len­tés – Fel­vi­dék. In Sza­bó Andrea–Bauer Béla–Laki László–Nemeskéri Ist­ván: Mo­za­ik 2001. Gyors­je­len­tés. Bu­da­pest, Nem­ze­ti If­jú­ság­ku­ta­tó In­té­zet, 2002, 288 p. (ma­gya­rul)
Lisz­ka Jó­zsef: A szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok nép­raj­za. Budapest–Dunaszerdahely, Osiris–Lilium Aurum, 2002, 544 p. (ma­gya­rul)
Tö­rök Ta­más: Zob­o­ral­ja föld­raj­zi ne­vei a tör­té­ne­ti tér­ké­pek tük­ré­ben. Bu­da­pest, Aka­dé­mi­ai Könyv­ki­adó, 2002, 111 p. /Philosophiae Doc­tores, 11/. (a Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó In­té­zet tá­mo­ga­tá­sá­val) (ma­gya­rul)
Végh Lász­ló (sz­erk.): A Bib­lio­the­ca Hun­gar­i­ca (cse­h)s­zlováki­ai ma­gyar fo­lyó­irat-gyűj­te­mé­nyé­nek ka­ta­ló­gu­sa (1918–2002). Bel­ső ki­ad­vány. Somorja–Du­na­szer­dahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2002, 120 p. (ma­gya­rul)
Lampl Zsu­zsan­na: Az ez­red­for­du­ló mun­ka­erő-pi­a­ci ki­hí­vá­sai Szlo­vá­ki­á­ban. In Fábri Ist­ván (sz­erk.): Ki­sebb­sé­gi lét és ér­vé­nye­sü­lés. A ma­gyar la­kos­ság mun­ka­erő-pi­a­ci ki­hí­vá­sai a Kár­pát-me­den­cé­ben. Bu­da­pest, Lucidus Ki­adó, 2003, 43–105 p. /Kisebbségkutatás könyvek/ (ma­gya­rul)
Bereck An­na­má­ria: Kalligram. Re­per­tó­ri­um 1992–2002. Po­zsony, Kalligram Könyv­ki­adó, 2003, 239 p. (ma­gya­rul)
Zeman Lász­ló: Gym­na­si­olo­gia. Az eper­je­si Kol­lé­gi­um és át­ha­gyo­má­nyo­zó­dá­sai. So­morja–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2003, 198 p. (ma­gya­rul)

Kí­sér­le­ti tan­köny­vek

Szk­a­bela Rózsa–Bóna Irén: Kom­mu­ni­ka­tív szlo­vák nyelv­ok­ta­tá­si tan­könyv az ele­mi is­ko­lák 1–4. osz­tá­lya szá­má­ra. Pozsony–Galánta, Fó­rum Alapítvány–Fórum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Terra Könyv­ki­adó, 1994–1998.
Var­jú Ka­ta­lin: Ro­ma ABC-s könyv a 0. év­fo­lyam és az 1. osz­tály szá­má­ra. Somor­ja, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Terra Könyv­ki­adó, 2002.

Év­köny­vek

Nem­ze­ti és et­ni­kai ki­sebb­sé­gek Szlo­vá­ki­á­ban – szer­kesz­tő: Do­há­nyos Róbert–Lel­kes Gá­bor–Tóth Kár­oly

Nem­ze­ti és et­ni­kai ki­sebb­sé­gek Szlo­vá­ki­á­ban 2003. Somorja–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2004, 194 p. (ma­gya­rul)
Národ­nos­t­né menšiny na Sloven­sku 2003. Šamorín – Duna­jská Streda, Fó­rum Inštitút – Lil­i­um Aurum, 2004, 190 p. (szlo­vá­kul)
Národ­nos­t­né menšiny na Sloven­sku 2004. Šamorín – Duna­jská Streda, Fó­rum Inštitút – Lil­i­um Aurum, 2005, 238 p. (szlo­vá­kul)
Nem­ze­ti és et­ni­kai ki­sebb­sé­gek Szlo­vá­ki­á­ban 2005. Somor­ja, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó In­té­zet, 2006, 194 p. (ma­gya­rul, szlo­vá­kul)

Acta Eth­no­log­i­ca Danu­biana – szer­kesz­tő: Lisz­ka Jó­zsef

Acta Eth­no­log­i­ca Danu­biana 1. Az Et­no­ló­gi­ai Köz­pont Év­köny­ve 1999. Komá­rom– Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 1999, 152 p. (ma­gya­rul, né­me­tül, szlo­vá­kul, an­go­lul)
Acta Eth­no­log­i­ca Danu­biana 2–3. Az Et­no­ló­gi­ai Köz­pont Év­köny­ve 2000–2001. Komárom–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2001, 280 p. (ma­gya­rul, né­me­tül, szlo­vá­kul, an­go­lul)
Acta Eth­no­log­i­ca Danu­biana 4. Az Et­no­ló­gi­ai Köz­pont Év­köny­ve 2002. Komárom– Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2002, 180 p. (ma­gya­rul, né­me­tül, szlo­vá­kul, an­go­lul)
Acta Eth­no­log­i­ca Danu­biana 5–6. Az Et­no­ló­gi­ai Köz­pont Év­köny­ve 2003–2004. Komárom–Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2004, 220 p. (ma­gya­rul, né­me­tül, szlo­vá­kul, an­go­lul)
Acta Eth­no­log­i­ca Danu­biana 7. Az Et­no­ló­gi­ai Köz­pont Év­köny­ve 2005. Komárom– Dunaszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2005, 256 p. (ma­gya­rul, né­me­tül, szlo­vá­kul, an­go­lul)

Fo­lyó­irat

Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le – fő­szer­kesz­tő: Öllös Lász­ló (1999–2004), Fa­ze­kas Jó­zsef (2005–)

1999/1–2, 2000/1–3, 2001/1–3, 2002/1–3, 2003/1–4, 2004/1–4, 2005/1–4, 2006/1–4

Hon­lap

www.­fo­ru­minst.sk – szer­kesz­tő: Kon­koly Lász­ló

A Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó In­té­zet évek óta je­len van az inter­neten. Hon­lap­ján meg­ta­lál­ha­tó a te­vé­keny­sé­gi kö­rök le­írá­sa mel­lett:
1. Az ös­­szes pub­li­ká­ci­ó­ja tel­jes ter­je­de­lem­ben.
2. Könyv­tá­rá­nak ka­ta­ló­gu­sa.
3. Ese­mény­nap­ló.
4. A saj­tó­ban kö­zölt ta­nul­má­nyok, írá­sok.
5. A szlo­vá­ki­ai ma­gyar szer­ve­ze­tek adat­tá­ra.
6. A szlo­vá­ki­ai ma­gyar is­ko­lák adat­tá­ra.
7. Nem­zet­kö­zi nem­ze­ti­sé­gi vir­tu­á­lis könyv­tár.
8. Szlo­vá­ki­ai ma­gyar ren­dez­vé­nyek nap­tá­ra.
9. Társ­in­téz­mé­nyei.

Ös­­sze­ál­lí­tot­ta Tóth Kár­oly