Fazekas József : Vadkerty Katalin 75 éves

Vadkerty Katalin 1928. április 21-én született Érsekújvárott. A kisvárdai gimnáziumban érettségizett 1946-ban, majd a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett történelem-magyar szakos oklevelet 1955-ben. 1953-1958 között a pozsonyi Pedagógiai Főiskola oktatója, 1959-ben a Dolgozó Nő című lap kulturális rovatának szerkesztője. 1960-tól nyugdíjazásáig (1987) a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársa. Kandidátusi értekezését 1966-ban védte meg, s ugyanabban az évben szerezte meg doktori címét is.

Csaknem három évtizeden át gazdaságtörténeti kutatásokat folytatott: az 1848-1918 közötti időszak mezőgazdasági és ipari termeléséről számos tudományos publikációt jelentetett meg szlovák nyelven, az 1972-ben megjelent monográfiájában pedig a cukoripar és a cukorrépa-termesztés 1800-1918 közötti történetét dolgozta fel a mai Szlovákia területén.

Az 1989-es rendszerváltást követően munkásságának középpontjába a csehszlovákiai magyarság 1945-1948 közötti történelme került. Levéltári kutatásokra alapozva sorra jelenteti meg a jogfosztottság éveiről szóló könyveit: 1993-ban A re-szlovakizáció, 1996-ban A deportálások, 1999-ben A belső telepilések és a lakosságcsere címűt, majd 2001-ben ezeket egy kötetbe foglalva A kitelepítésektől a re-szlovakizációig. Trilógia a csehszlovákiai magyarság 1945-1948 közötti történelméből címmel. Ez utóbbi 2002-ben szlovák nyelven is megjelent Madárská otázka v Ceskoslovensku 1945-1948. Dekréty prezidenta Benesa a ich dösledky na depor-tácie a reslovakizáciu címmel.

Vadkerty Katalin munkásságának elismeréseként 1996-ban Fábry-dijat, 2000-ben Jedlik Ányos-díjat, 2003-ban pedig DominikTatarka-díjat kapott, 2001-ben pedig a Szlovák Köztársaság Ezüstplakettjét vehette át.

A közelmúltban 75 születésnapját betöltött Vadkerty Katalint a következő történelmi tematikájú tanulmánycsokorral köszöntjük.

Vadkerty Katalin művei

Könyvek

Dejiny cukrovarníckeho phemyslu a pestovania cukmvej repy na Slovensku (1800-1918). Bratislava, Vydavatel’stvo SAV, 1972.

A reszlovakizáció. Pozsony, Kalligram, 1993.

A deportálások. Pozsony, Kalligram, 1996.

A belső telepítések és a lakosságcsere. Pozsony, Kalligram, 1999.

A kitelepítésektől a reszlovakizációig. Trilógia a csehszlovákiai magyarság 1945-1948 közötti történelméből. Pozsony, Kalligram, 2001.

Madarská otázka v Ceskoslovensku 1945-1948. Dekréty prezidenta Benesa a ich dősledky na deportácie a reslovakizáciu. Bratislava, Kalligram, 2002.

Főbb tanulmányok

Vyvoj technizácie a technológie v cukrovarníckom priemysle na Slovensku do konca 19. storocia. In: Ján Tibensky (szerk.): Z dejín vied a techniky na Slovensku. V. köt. Bratislava, Vydavatel’stvo SAV, 1969, 321-337. p.

Technická vyroba liehu na Slovensku v rokoch 1848-1918. In: Ján Tibensky (szerk.): Z dejín vied a techniky na Slovensku. IX. köt. Bratislava, Vydavatel’stvo SAV, 1979, 315-351. p.

Mlynsky priemysel na vychodnom Slovensku v rokoch 1848-1918. In: Nővé obzory. 22. köt. Presov, Vychodoslovenské vydavatel’stvo v Kosiciach, 1980, 45-72. p.

Dejiny cukrovarníckeho priemyslu a pestovanie cukrovej repy na Slovensku v rokoch 1800-1918. In: Sto padesát let cukrovarníckeho prúmyslu na územfCSSR. Praha, 1981, 181-206. p.

Potravinársky priemysel na Slovensku v 19. storocT. Príroda a spolocnost, 30. évf. (1981) 16. sz.

A műtrágyázás kezdetei Szlovákia területén. In: Új Mindenes Gyűjtemény. 1. köt. Bratislava, Madách, 1980, 66-84. p.

Rozvoj hlavnych odvetvf pol’nohospodárskeho priemyslu na Slovensku v rokoch 1848-1918. In: Hospodárské dejiny. Praha, 1982, 65-134. p.

Historicko-technické pamiatky potravinárskeho priemyslu v Bratislave v obdobf priemyselnej revolúcie do roku 1918. In: Milan Moncol (szerk.): Technické pamiatky Bratislavy. Zborník Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti a ochrany prfrody v Bratislave. 8. köt. Bratislava, 1985, 65-82. p.

Pol’nohospodárstvo. In: Samuel Cambel (szerk.): Dejiny Slovenska (1890-1918). IV. köt. Bratislava, Vydavatel’stvo SAV, 1986, 127-174. p.

Rozvoj pol’nohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu na Slovensku v rokoch 1848-1918. In: Hospodárské dejiny. Praha, 1989, 169-213. p.

Mezőgazdasági termelés az Andrássyak krasznahorkai uradalmában az 1848-1867-es években. In: Új Mindenes Gyűjtemény. 8. köt. Bratislava, Madách, 1989, 83-118. p.

A Csehszlovák Köztársaság gazdaságtörténete (1918-1938). In: Fejezetek a csehszlovákiai magyarság történetéből. Pozsony, Kalligram, 1993, 175-215. p.

A csehszlovák-magyar lakosságcsere hivatalos szlovák értékelése. Regio, 1993. 3. sz. 120-139. p.

Utószó Machnyik Andor: Csallóköz c. könyvéhez. In: Machnyik Andor: Csallóköz. Pozsony, Kalligram, 1993, 203-213. p.

A telepftéspolitika a magyarkérdés megoldásában Csehszlovákiában (1945-1948). Agrártörténeti Szemle, 37. évf. (1995) 183-189. p.

Magyarok Csehszlovákiában. In: Hanák Péter (szerk.): Híd a századok felett. Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára. Pécs, 1997, 475-485. p.

Vadkerty Katalin 75 éves 81

A belső telepítés Szlovákiában (1945-1949). Irodalmi Szemle, 39. évf. (1996), 7-8. sz.

63-72. p. Magyarok Csehszlovákiában 1945-1948 között és a történeti források. In: Bárdi Nándor

(szerk.): Források és stratégiák. Csíkszereda, 1999, 422-431. p. A belső telepítések 1945 után. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 1. évf. (1999) 1. sz.

35-44. p. Nógrád mezőgazdasága 1848-1918 között. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2. évf.

(2000) 2. sz. 85-108. p.