szerző

Fazekas József

Fazekas József: Kisebbség – tudományosság. A Fórum Társadalomtudományi Szemle nyolc évfolyamáról

A Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­lét a Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó In­té­zet (ko­ráb­bi ne­vén: a Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet) ala­pí­tot­ta 1999-ben az­zal a cél­lal, hogy a szlo­vá­ki­ai ma­gyar tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi ku­ta­tás...
Bővebben

Az intézmény kötelez Beszélgetés Tóth Károllyal, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatójával (Fazekas József)

A (cse­h)s­zlováki­ai ma­gyar ki­sebb­ség tu­do­má­nyos ku­ta­tá­sa fel­tét­ele­i­nek meg­te­rem­té­se a (cse­h)s­zlováki­ai ma­gyar szel­le­mi élet több év­ti­ze­des ál­ma volt. Az 1931-ben meg­ala­kult Cseh­szlo­vá­ki­ai Ma­gyar Tu­do­má­nyos, Iro­dal­mi és...
Bővebben