A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék kiadványai

Si­ma Fe­renc: Ma­gyar hang­tan. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladate¾stvo, 1960.
Garaj La­jos: A ma­gyar fel­vi­lá­go­so­dás és a re­form­kor iro­dal­ma. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladate¾stvo, 1960.
Sborník FFUK Bratislava. Philologica, roèník 11-12. Bratislava, Slovenské pedago­gické nakladate¾stvo, 1959-1960.
Bartha Tibor–Csanda Sándor–Garaj Lajos–Szeberényi Zol­tán: Az újabb ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­te. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladate¾stvo, 1963.
Ja­kab István–Kazimírné Pesthy Mária–Zeman Lász­ló: A ma­gyar nyelv le­író nyelv­ta­na. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladate¾stvo, 1964.
Turczel Lajos–Rákos Pé­ter: A ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­te (1772–1848). Bra­ti­slava, Slovenské pedagogické nakladate¾stvo–Univerzita Komens­ké­ho, 1965. (1. ki­adás)
Turczel Lajos–Rákos Pé­ter: A ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­te (1772–1848). Bratislava, Univerzita Komenského, 1968. (2. ki­adás)
Turczel La­jos: A ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­te 1772-ig. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladate¾stvo, 1968.
Ja­kab István–Kazimírné Pesthy Mária–Zeman Lász­ló: A ma­gyar nyelv le­író nyelv­ta­na. Bratislava, Univerzita Komenského, 1968.
Turczel La­jos: Sze­mel­vé­nyek a ré­gi ma­gyar iro­da­lom­ból. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladate¾stvo, 1970.
Zborník FFUK. Philologica, roèník 20. Bratislava, Slovenské pedagogické naklada­te¾stvo, 1970.
Si­ma Fe­renc: Ma­gyar nyelv­tör­té­net I. A nyelv­tör­té­net for­rá­sai, hang­tör­té­net, nyelv­em­lék-sze­mel­vé­nyek. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladate¾stvo, 1971.
Zborník FFUK. Philologica, roèník 25. Bratislava, Slovenské pedagogické naklada­te¾stvo, 1974.
Z konfrontácie maïarèiny a slovenèiny – Ta­nul­má­nyok a ma­gyar–szlo­vák ös­­sze­ve­tő nyelv­vizs­gá­lat kö­ré­ből. Red. Si­ma F. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladate¾stvo, 1977.
Zborník FFUK. Philologica, roèník 31. Bratislava, Slovenské pedagogické naklada­te¾stvo, 1981
Csanda Sán­dor (főszerk.): Ma­gyar iro­dal­mi ha­gyo­má­nyok szlo­vá­ki­ai le­xi­ko­na. Brati­slava, Ma­dách, 1981.
Jaroslava Pašiaková: A ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­te 3. 1905–1945. Bratislava, Uni­verzita Komenského, 1987.
Garaj La­jos: A ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­te 2. (1820–1905). Bratislava, Univerzita Ko­menského, 1989.
Csanda Sán­dor: Dejiny maïarskej literatúry 1. A ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­te 1. (11. až 18. storoèie). Bratislava, Univerzita Komenského, 1985.
Tan­szé­ki Hír­mon­dó 1990. Po­zsony, Komenský Egye­tem Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ka­ra, 1990.
Tan­szé­ki Hír­mon­dó 1991. Po­zsony, Komenský Egye­tem Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ka­ra, 1991.
Fónod Zol­tán: Rö­vid át­te­kin­tés az 1945 utá­ni ma­gyar iro­da­lom­ról. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladate¾stvo, 1991.
Fónod Zol­tán: A cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­te 1918–1945. Bratislava, 1992.
Jaroslava Pašiaková – ¼udovít Garaj: Úvod do dejín maïarskej kultúry a literatúry. Bratislava, Univerzita Komenkého, 1992.
Mé­szá­ros And­rás [szerk.]: Esz­me­tör­té­ne­ti és iro­da­lom­tör­té­ne­ti ha­gyo­má­nyok – Ideové a literárnohistorické tradície. Pozsony/Bratislava, Kalligram–A Ma­gyar Köz­tár­sa­ság Kul­tu­rá­lis In­té­ze­te, 1997. /Dialógus Könyvek./
Nyel­vi érint­ke­zé­sek a Kár­pát-me­den­cé­ben. Jazykové kantakty v Karpatskej kotline. Pozsony/Bratislava, Kalligram–A Ma­gyar Köz­tár­sa­ság Kul­tu­rá­lis In­té­ze­te, 1998. /Dialógus Könyvek./
Is­ko­lai fi­lo­zó­fia Ma­gyar­or­szá­gon a XVI–XIX. szá­zad­ban. Pozsony/Bratislava, Kalli­gram–A Ma­gyar Köz­tár­sa­ság Kul­tu­rá­lis In­té­ze­te, 1998. /Dialógus Köny­vek./
A po­zso­nyi Ma­gyar Tan­szék múlt­ja és je­le­ne. A Comenius Egye­tem Ma­gyar Tan­szé­k­ének 40 éve. – Minulos a prítomnos Katedry maïarského jazyka a literatúry Štyridsa rokov Katedry Maïarského jazyka a literatúry Univerzity Komenského v Bratislave. Pozsony/Bratislava, 2002. /Dialógus Könyvek./

(Ös­­sze­ál­lí­tot­ta Fa­ze­kas Jó­zsef)