Hagyomány és kontextus. Beszélgetés Mészáros Andrással (Fazekas József)

Az egye­te­mi ok­ta­tás kér­dé­se min­den tár­sa­da­lom egyik stra­té­gi­ai fon­tos­sá­gú te­rü­le­te. A nem­ze­ti ki­sebb­sé­gek ese­té­ben pe­dig az anya­nyel­ven fo­lyó ok­ta­tás egye­ne­sen lét­kér­dés­sé vá­lik. A po­zso­nyi Comenius Egye­tem Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ka­rá­nak Ma­gyar Nyelv és Iro­da­lom Tan­szé­ke több mint nyolc­van éve a szlo­vá­ki­ai ma­gyar fel­ső­ok­ta­tás egyik fon­tos ele­me, 1953-ig – a lo­son­ci re­for­má­tus te­o­ló­gia mel­lett – egyet­len mű­he­lye. A tan­szék múlt­já­ról és je­le­né­ről Mé­szá­ros And­rás pro­fes­­szor­ral, a po­zso­nyi Comenius Egye­tem Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ka­ra Ma­gyar Nyelv és Iro­da­lom Tan­szék­ének ok­ta­tó­já­val be­szél­ge­tünk.

El­ső kér­dé­sem ar­ra irá­nyul, mi­lyen sze­re­pe volt a ma­gyar tan­szék (ak­kor: sze­mi­ná­ri­um) meg­ala­ku­lá­sá­nak 1923-ban, és ho­gyan jel­le­mez­né a tan­szék te­vé­keny­sé­gét a két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti idő­szak­ban?

En­ged­tes­sék meg ne­kem, hogy egy­faj­ta „me­ta­fi­zi­kai” fel­ve­ze­tés­sel kezd­jem el mon­dan­dó­mat. Sze­ret­ném hang­sú­lyoz­ni azt, ami­ről a ki­zá­ró­la­go­san a je­len­ben gyö­ke­re­ző po­li­ti­kai gon­dol­ko­dás meg szo­kott fe­led­kez­ni, va­gyis azt, hogy a mű­ve­lő­dés és a kul­tú­ra te­rü­le­tén meg­ha­tá­ro­zó sze­re­pe van a kon­ti­nu­i­tás­nak. A fo­lya­ma­tos­ság az, ami a va­ló­di lé­te­zést meg­ala­poz­za, és ami a tra­dí­ci­ót meg­for­mál­ja. A mű­ve­lő­dés és a kul­tú­ra ugyan­is egy adott em­ber­cso­port éle­té­nek az ér­tel­mét fo­gal­maz­za meg, men­ti át egy más idő­szak­ba, és eme­li át ezt az em­ber­cso­por­tot azok­ba a transz­cen­dens ös­­sze­füg­gé­sek­be, ame­lyek nél­kül el­vesz­ne a tör­té­ne­lem­ben. Nem be­szél­ve most ar­ról az egy­sze­rű szo­ci­o­ló­gi­ai tény­ről, hogy min­den­faj­ta ok­ta­tá­si in­téz­mény­nek idő­re van szük­sé­ge ah­hoz, hogy sa­ját ar­cu­la­tát meg­sze­rez­ze, és a sa­ját ha­gyo­má­nyát ki­ala­kít­sa. Eb­ből a szem­pont­ból a po­zso­nyi ma­gyar tan­szék nem a je­len­kor egy „zöld­me­zős be­ru­há­zá­sa”, ha­nem je­len­tős múlt­ra vis­­sza­te­kin­tő ok­ta­tá­si és tu­do­má­nyos in­téz­mény. Gon­dol­junk csak ar­ra, hogy a 20. szá­zad ele­jén Po­zsony­ban két fon­tos fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mény is mű­kö­dött: az Evan­gé­li­kus Te­o­ló­gi­ai Aka­dé­mia és a Ki­rá­lyi Aka­dé­mia a ma­ga böl­cse­le­ti és jo­gi ka­rá­val. A ki­rá­lyi aka­dé­mia ol­vadt be­le 1914-ben az Er­zsé­bet Tu­do­mány­egye­tem­be, amely­nek Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ka­ra 1918 ta­va­szán kezd­te meg a mű­kö­dé­sét. En­nek a kar­nak volt a ta­ná­ra pél­dá­ul Kornis Gyu­la, a két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti ma­gyar fi­lo­zó­fia és mű­ve­lő­dés­tör­té­net egyik ki­emel­ke­dő alak­ja. Az ugyan igaz, hogy az Er­zsé­bet Tu­do­mány­egye­te­met, ame­lyik va­ló­já­ban alig kezd­te el mű­kö­dé­sét, 1921-ben Pécs­re te­le­pí­tet­ték, de azért en­nek az egye­tem­nek az em­lé­ke itt ma­radt Po­zsony­ban. (Ele­gen­dő le­gyen a je­len­le­gi Egye­te­mi Könyv­tár ál­lo­má­nyá­ban le­vő és az Er­zsé­bet Tu­do­mány­egye­tem lel­tá­ri pe­csét­jét má­ig ma­gu­kon őr­ző köny­vek­re utal­ni.) A fris­sen meg­ala­kult Comenius Egye­tem­re ke­rü­lő cseh egye­te­mi ta­ná­rok ugyan­csak egy olyan mű­ve­lő­dé­si és kul­tu­rá­lis esz­mény­rend­szert hoz­tak ma­guk­kal Po­zsony­ba, amely a ko­ra­be­li Eu­ró­pa tu­do­má­nyos­sá­gát jel­le­mez­te. Va­gyis – hogy most már a fel­tett kér­dés­re vá­la­szol­jak – a meg­ala­ku­ló Ma­gyar Sze­mi­ná­ri­um va­la­mi­kép­pen egy lé­te­ző ha­gyo­mány­hoz kap­cso­ló­dott. En­nek még sze­mé­lyes von­za­tai is vol­tak, hi­szen Pavol Bujnák, aki előbb do­cens­ként, majd 1930-tól pro­fes­­szor­ként (do­cen­si és pro­fes­­szo­ri ki­ne­ve­zé­se is a prá­gai Kár­oly Egye­tem­hez kö­ti őt) volt ha­lá­lá­ig, te­hát 1933-ig a sze­mi­ná­ri­um elő­adó ta­ná­ra, ere­de­ti­leg a po­zso­nyi evan­gé­li­kus te­o­ló­gi­ai aka­dé­mia abszolvense volt. Lát­juk: egy­részt je­len volt a prá­gai egye­te­mi szel­le­mi­ség, de az a 19. szá­zad­ban gyö­ke­re­ző ha­gyo­mány is, amely a po­zso­nyi pro­tes­táns is­ko­lák­ban (evan­gé­li­kus lí­ce­um és aka­dé­mia) vé­gig je­len volt, és amely – er­ről rit­kán van szó – a ko­lozs­vá­ri egye­te­men mű­kö­dő Böhm Kár­oly köz­ve­tí­té­sé­vel a két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti ma­gyar szel­le­mi éle­tet alap­ve­tő­en meg­ha­tá­roz­ta. De hogy foly­tas­sam a kér­dés­re adott vá­la­szo­mat: Bujnák ha­lá­la után nem volt a Sze­mi­ná­ri­um­nak ki­ne­ve­zett ta­ná­ra, ezért a nyel­vé­sze­tet Ján Bakoš ori­en­ta­lis­ta, az iro­da­lom­tör­té­ne­tet pe­dig František Janèoviè gim­ná­zi­u­mi ta­nár és tan­fel­ügye­lő ad­ta elő kül­ső mun­ka­társ­ként 1945-ig. ők szlo­vák nyel­ven ok­tat­tak. A Sze­mi­ná­ri­um­nak egyéb­ként már ek­kor je­len­tős könyv­tá­ra (az ál­lo­mány egy ré­sze a volt ka­to­li­kus fő­gim­ná­zi­um­ból ke­rült át) és ál­lan­dó hall­ga­tói vol­tak, akik a prá­gai tan­szé­ken sze­rez­ték meg ma­gyar sza­kos ta­ná­ri dip­lo­má­ju­kat.

Köz­vet­le­nül a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú után ho­gyan ala­kult a ma­gyar tan­szék (sze­mi­ná­ri­um) sor­sa?

1945 után az is­mert po­li­ti­kai vi­szo­nyok kö­zött a ma­gyar tan­szék, il­let­ve a sze­mi­ná­ri­um sem mű­kö­dött. 1950-ben in­dult új­ra a ma­gyar tan­szék. Ek­kor az a hely­zet állt elő, hogy 1951-től a tan­szék a pe­da­gó­gi­ai és a böl­csé­szet­tu­do­má­nyi kar egye­sí­tett tan­szé­ke­ként mű­kö­dött. Sas An­dor és Csanda Sán­dor vol­tak a tan­szék ta­ná­rai. Egy sa­ját­sá­gos ket­tős­ség­ről volt ek­kor szó, hi­szen a hall­ga­tók több­sé­ge a pe­da­gó­gi­ai kar­ra irat­ko­zott be. Az okok­ról, azt hi­szem, nem kell itt be­szél­ni, hi­szen min­den­ki előtt is­me­re­tes, mek­ko­ra ta­ní­tó- és ta­nár­hi­án­­nyal küsz­köd­tek az ak­kor új­ra­in­du­ló ma­gyar is­ko­lák Cseh­szlo­vá­ki­á­ban. Ezért az­tán a böl­csész­ka­ron csak né­hány hall­ga­tó­ja volt a tan­szék­nek. 1953-ban a Pe­da­gó­gi­ai Fő­is­ko­la és a Fel­sőbb Pe­da­gó­gi­ai Is­ko­la ma­gyar tan­szé­ke kü­lön­vált a böl­csész­ka­ri tan­szék­től. A böl­csész­ka­ri tan­szé­ken, ame­lyik ek­kor szubkatedraként a szlo­vák tan­szék­hez tar­to­zott, Si­ma Fe­renc nyel­vész ok­ta­tott, aki mel­lett a kül­ső­sö­ket ké­sőbb fel­vált­va Jaroslava Pašiaková és Garaj La­jos vet­ték át az iro­dal­mi tár­gyak ta­ní­tá­sát. A nagy vál­tás­ra az­tán 1959-ben ke­rült sor, ami­kor a Pe­da­gó­gi­ai Kar és ve­le együtt a kar ma­gyar tan­szé­ke is Nyitrára ke­rült, Po­zsony­ban pe­dig a böl­csész­ka­ron önál­ló­sult a ma­gyar tan­szék Sas An­dor ve­ze­té­sé­vel. Mond­hat­nánk úgy is, hogy 1959-ig tar­tott a tan­szék elő­tör­té­ne­te, és ek­kor kez­dő­dött el au­to­nóm fej­lő­dé­sen ala­pu­ló tör­té­ne­te.

Ho­gyan jel­le­mez­né a tan­szék mun­ká­ját 1959-től a rend­szer­vál­tá­sig?

Er­re a kér­dés­re több szem­pont­ból is le­het vá­la­szol­ni. Mi­vel ma­gá­ban a kér­dés­ben ben­ne fog­lal­ta­tik egy tár­sa­da­lom­tör­té­ne­ti ce­zú­ra, va­gyis lá­ten­sen an­nak a fel­té­te­le­zé­se, hogy a tan­szék mű­kö­dé­se va­la­mi­kép­pen füg­gött a po­li­ti­kum­tól, elő­ször ezt vá­la­szol­nám meg. 1959 és 1989 kö­zött a volt Cseh­szlo­vá­ki­á­ban sa­ját­sá­go­san ala­kult a hely­zet. A hat­va­nas évek ele­jén kez­dő­dő és 1968-cal te­tő­ző­dő gaz­da­sá­gi, majd pe­dig po­li­ti­kai re­form­fo­lya­ma­tot 1968 au­gusz­tu­sá­tól egy erős totalitariánus vis­­sza­ren­de­ző­dés vál­tot­ta fel, és ezek az ál­la­po­tok csak a nyolc­va­nas évek má­so­dik fe­lé­ben eny­hül­tek va­la­mi­kép­pen. Az ok­ta­tás­ban ez úgy csa­pó­dott le, hogy a po­li­ti­kai rend­szer előbb lé­pé­se­ket tett az egye­te­mi au­to­nó­mia fe­lé, de a het­ve­nes évek ele­jén köz­pon­ti dön­té­sek­hez kö­töt­te még a tan­ter­ve­ket is. Vol­tak olyan disz­cip­lí­nák, ame­lyek­ben az egész or­szág­ra ki­ter­je­dő köz­pon­ti tan­terv lé­te­zett, amely­től el­tér­ni nem le­he­tett. Fő­ként az ideologikummal ös­­sze­füg­gő tan­tár­gyak­kal volt ez a hely­zet. Nos, a ma­gyar tan­szék re­la­tí­ve „szél­ár­nyé­kos” he­lyen volt eb­ben a te­kin­tet­ben. Az ok­ta­tá­si prog­ram lé­nye­gé­ben az EL­TE ha­son­ló jel­le­gű prog­ram­ját kö­vet­te. Eb­ben pe­dig a szak­ma kri­té­ri­u­mai vol­tak a meg­ha­tá­ro­zó­ak. Más a hely­zet per­sze ak­kor, ha a tan­szék ta­ná­ra­i­nak pub­li­ká­ci­ós le­he­tő­sé­ge­it ves­­szük sor­ra. Is­mer­jük a cen­zú­ra és az autocenzúra ak­ko­ri mó­do­za­ta­it. És is­mét más a hely­zet, ha a szak­mai elő­re­lé­pés­ről, a tu­do­má­nyos fo­ko­za­tok meg­szer­zé­sé­nek le­he­tő­vé té­te­lé­ről vagy ép­pen el­len­ke­ző­leg, le­he­tet­len­né té­te­lé­ről be­szé­lünk. Ezek­ről a dol­gok­ról árult el rész­le­te­ket Turczel ta­nár úr a tan­szék negy­ven éves év­for­du­ló­já­ra ren­de­zett szim­pó­zi­u­mon tar­tott elő­adá­sá­ban. Mind­ezek el­le­né­re azt kell mon­da­ni, hogy a hat­va­nas évek má­so­dik fe­lé­ben már egy kon­szo­li­dált tan­szék­ről be­szél­he­tünk, ame­lyen je­len­tős ta­nár­egyé­ni­sé­gek mű­köd­tek. Turczel La­jos (aki Sas ha­lá­la után 1962-ben vet­te át a tan­szék ve­ze­té­sét, és ezen a posz­ton állt 1974-ig) iro­da­lom­tör­té­ne­ti és kri­ti­kai mun­kás­sá­ga is­mert. Fő­ként a cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­té­nek fel­tá­rá­sá­ban van­nak nagy ér­de­mei. Csanda Sán­dor­nak (aki 1969-ben ke­rült a tan­szék­re Nyitráról, és 1975-től 1986-ig tan­szék­ve­ze­tő volt) ugyan­csak az iro­da­lom­tör­té­ne­ti mun­kás­sá­ga a je­len­tős. Rá­juk a ha­gyo­má­nyos­nak te­kint­he­tő po­zi­ti­vis­ta-fi­lo­ló­gi­ai mód­szer al­kal­ma­zá­sa volt a jel­lem­ző. Mi­vel azon­ban mind­ket­ten alap­ve­tő­en fel­tá­ró jel­le­gű mun­kát vé­gez­tek, en­nek a mód­szer­nek az elő­tér­be he­lye­zé­se ter­mé­sze­tes­nek te­kint­he­tő. Ha­son­ló do­log mond­ha­tó el Fónod Zol­tán­ról is, aki a nyolc­va­nas évek má­so­dik fe­lé­ben vált a tan­szék tag­já­vá, és volt 1986 és 1989 kö­zött a tan­szék ve­ze­tő­je is. A struk­tu­ra­lis­ta nyel­vé­szet és iro­da­lom­tu­do­mány Si­ma Fe­renc, Zeman Lász­ló és Zalabai Zsig­mond ál­tal volt kép­vi­sel­ve. Hár­mó­juk kö­zül Zeman Lász­ló ta­ná­ri te­vé­keny­sé­gét emel­ném ki. Óri­á­si szak­mai át­te­kin­té­sé­vel, hu­má­nus szi­go­rá­val és a di­ák­te­het­sé­gek­kel szem­be­ni ér­zé­keny­sé­gé­vel ta­nár­ge­ne­rá­ci­ók gon­dol­ko­dá­sát és ori­en­tá­ci­ó­ját ha­tá­roz­ta meg. Az ő pél­dá­ján de­monst­rál­ha­tó az, hogy pél­dá­ul az ún. kon­szo­li­dá­ció leg­ke­mé­nyebb éve­i­ben, a het­ve­nes évek ele­jén is a leg­fris­sebb tu­do­má­nyos ered­mé­nye­ket köz­ve­tí­tet­te di­ák­jai fe­lé. Az ő – nyel­vé­sze­tet és iro­da­lom­tu­do­mányt is egy­be­fo­gó – ta­ná­ri alap­ál­lá­sá­nak mél­tó kö­ve­tő­je lett a nyolc­va­nas évek vé­gé­től Zalabai Zsig­mond, akit saj­ná­la­tos be­teg­sé­ge akasz­tott meg ab­ban, hogy ígé­re­tes ta­ná­ri, iro­da­lom­tu­do­má­nyi és kri­ti­ku­si te­vé­keny­sé­ge mél­tón te­tő­ződ­hes­sen. A ha­gyo­má­nyos nyelv­mű­ve­lő is­ko­la kép­vi­se­lő­je volt a tan­szé­ken Ja­kab Ist­ván. A kom­pa­ra­tív iro­da­lom­tör­té­ne­tet mű­vel­te Jaroslava Pašiaková és Garaj La­jos. ők ket­ten – akár­csak Turczel, Si­ma, Zeman – egye­te­mi jegy­ze­tek­kel is se­gí­tet­ték az ok­ta­tást. A ma­gyar­or­szá­gi lek­to­rok is je­len­tős sze­re­pet ját­szot­tak a tan­szék mű­kö­dé­sé­ben. Az adott kor­szak­ból Deme Lász­ló, Käfer Ist­ván, Gimesi Ist­ván, Benkő Lász­ló, Sza­bó Gé­za, Káz­mér Mik­lós és Mo­kány Sán­dor volt rö­vi­debb-hosz­­szabb ide­ig a tan­szék ven­dég­ta­ná­ra. Deme öt évet, Káz­mér nyolc évet, Mo­kány pe­dig hét évet töl­tött Po­zsony­ban, és ez alatt az idő alatt mind­nyá­jan szer­ve­sen be­épül­tek a tan­szék kö­zös­sé­gé­be és mun­ká­já­ba. Egyéb­ként ez mond­ha­tó el né­hány ké­sőb­bi ven­dég­ta­nár­ról is. Az idő­ben elő­re ugor­va em­lít­sük meg Bencze Ló­ránt, Sza­bó Jó­zsef és Vö­rös Ot­tó ne­vét. Vö­rös nyolc évig, 2005-ig ok­ta­tott ná­lunk rend­kí­vül meg­bíz­ha­tó kol­lé­ga­ként.
Ha most vé­gig­te­kint­jük az itt­ho­ni ok­ta­tók név­so­rát, ak­kor lát­ha­tó, hogy az adott kor­szak­ban a ma­gyar tan­szé­ken össz­pon­to­sul­tak azok a nyel­vé­szek és iro­dal­má­rok, akik a ha­zai tu­do­má­nyos­sá­got meg­ala­poz­ták és kép­vi­sel­ték. Még a (cseh)szlovákiai ma­gyar iro­da­lom sa­ját ar­cu­la­tá­nak a ke­re­sé­se sem kép­zel­he­tő el a tan­szék né­hány ta­ná­rá­nak (pl. Turczel, Zalabai) kri­ti­ku­si te­vé­keny­sé­ge nél­kül. Tet­ték mind­ezt a tan­szék ta­ná­rai az ál­ta­luk mű­velt tu­do­mány­ágak ma­gyar és cseh­szlo­vák ös­­sze­füg­gé­se­i­ben. Va­gyis már az önál­ló fej­lő­dés el­ső kor­sza­ká­ról is el­mond­ha­tó, hogy a nem min­dig ked­ve­ző ok­ta­tás­po­li­ti­kai kö­rül­mé­nyek el­le­né­re a tan­szék a szak­ma­i­ság­ra he­lyez­te a hang­súlyt. Ha a be­szél­ge­té­sünk kez­de­tén az idő­be­ni kon­ti­nu­i­tás fon­tos­sá­gát emel­tem ki, ak­kor most sze­ret­ném hang­sú­lyoz­ni en­nek az idő­be­li je­len­tő­sé­gét is. Ar­ra gon­do­lok, hogy a szak­ma­i­ság­nak min­dig van egy sa­ját­sá­gos bel­ső ös­­sze­füg­gés­rend­sze­re, amely­nek fi­gye­lem­be vé­te­le és al­kal­ma­zá­sa fel­ment és meg­ment ben­nün­ket at­tól, hogy a po­li­ti­ka bak­ug­rá­sa­it kö­vet­ve fel­ap­ró­zód­junk és idő­ről idő­re vál­toz­tas­sunk ori­en­tá­ci­ó­in­kon. Mind­ezt meg­fo­gal­maz­hat­nám pa­te­ti­ku­san is. Kan­tot a fe­je fe­lett le­vő csil­la­gos ég és a ben­ne le­vő er­köl­csi tör­vény töl­töt­te el áhí­tat­tal. Áhí­tat­nak pe­dig csu­pán a transz­cen­den­ci­á­val kap­cso­lat­ban van je­len­tő­sé­ge. Ez a ket­tős transz­cen­den­cia a mi ese­tünk­ben a tu­do­má­nyos­ság tisz­te­let­ben tar­tá­sa és a ne­ve­lés ál­tal ránk rótt fe­le­lős­ség – az­az eti­kai fel­adat. Az egye­te­mi ok­ta­tás – ha tisz­te­let­ben tart­juk az egye­tem ere­de­ti je­len­té­sét – ezt nem neg­li­gál­hat­ja. Meg­győ­ző­dé­sem, hogy a tan­szék en­nek a – ne­vez­zük – kül­de­tés­nek az adott kor­szak­ban ele­get tett.

Mi­lyen vál­to­zá­so­kon ment át a tan­szék a rend­szer­vál­tást kö­ve­tő­en?

A vál­to­zá­sok el­ső, köz­vet­len je­le – mint min­den for­ra­dal­mi rend­szer­vál­tás­kor – sze­mé­lyi jel­le­gű volt. A meg­elő­ző tan­szék­ve­ze­tőt a di­á­kok le­vál­tot­ták, és Zalabai kol­lé­gát vá­lasz­tot­ták meg he­lyet­te. ő a rá jel­lem­ző ve­he­men­ci­á­val ve­tet­te be­le ma­gát a tan­szék­ve­ze­tői mun­ká­ba: a ter­ve­zett Nyelv- és Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Ka­bi­net szá­má­ra új stá­tu­so­kat szer­zett; Turczel ta­nár úr ado­má­nyá­ra ala­pít­va lét­re­hoz­ta a Szenczi Mol­nár Al­bert Ala­pít­ványt; be­in­dí­tot­ta a hungarisztika sza­kot stb. Saj­nos, be­teg­sé­ge mi­att 1992 ta­va­szán le­mon­dott tan­szék­ve­ze­tői tiszt­sé­gé­ről, de mi­vel a vál­to­zá­sok ek­kor már nem­csak sze­mé­lyi fel­té­te­lek­től, ha­nem at­tól is függ­tek, hogy a tan­szék ho­gyan tud él­ni a de­mok­ra­ti­zá­ló­dott egye­te­mi élet ad­ta le­he­tő­sé­gek­kel, el­mond­ha­tó, hogy a ki­lenc­ve­nes évek ele­jén el­in­dult vál­to­zá­sok nem tör­tek meg. Nem lát­vá­nyo­san ugyan, de fo­lya­ma­to­san újít­juk fel a tan­szé­ki könyv­tár ál­lo­má­nyát és a tan­szék mű­sza­ki el­lá­tott­sá­gát. Di­ák­ja­ink nagy­szám­ban vesz­nek részt kül­föl­di (nem csak ma­gyar­or­szá­gi) rész­kép­zé­sen. A TDK-t éven­te meg­ren­dez­zük a tan­szé­ken. A dok­to­ran­dus­kép­zés is fo­lya­ma­tos. Ma­gyar­or­szá­gi és más kül­föl­di elő­adó­kat sze­re­pel­te­tünk a tan­szé­ken a Ma­gyar Köz­tár­sa­ság Kul­tu­rá­lis In­té­ze­té­vel együtt­mű­köd­ve. A tan­szék kép­vi­sel­tet­ve van a kar és az egye­tem csúcs­ve­ze­té­sé­ben. Mo­der­ni­zál­tuk és más ha­son­ló jel­le­gű kül­föl­di tan­szék­kel kom­pa­ti­bi­lis­sé tet­tük ta­nul­má­nyi prog­ram­ja­in­kat. A tan­szék ál­tal meg­hir­de­tett és a kar töb­bi hall­ga­tó­ja szá­má­ra meg­nyi­tott tár­gyak­ra tö­me­ge­sen je­lent­kez­nek szlo­vák anya­nyel­vű di­á­kok stb. Mind­ezek mel­lett lé­te­zett és lé­te­zik egy ál­lan­dó és kö­vet­ke­ze­tes bel­ső épít­ke­zés: eb­ben az idő­szak­ban ke­rült a tan­szék­re ok­ta­tó­nak Grendel La­jos, Hushegyi Gá­bor és Csehy Zol­tán. En­nek nyo­mán – amíg Tő­zsér Ár­pád nem vo­nult nyug­díj­ba – a tan­szék­nek két Kos­suth-dí­jas ta­ná­ra volt. Csehy ré­vén pe­dig elő­ször ren­del­ke­zünk a ré­gi ma­gyar iro­da­lom olyan ok­ta­tó­já­val, aki klas­­szi­ka-fi­lo­ló­gus­ként el­is­mert ha­tá­ra­in­kon túl is. Fo­lya­ma­tos a kol­lé­gák kva­li­fi­ká­ci­ós elő­me­ne­te­le is: je­len­leg nincs a tan­szék­nek olyan ok­ta­tó­ja, aki nem ren­del­kez­ne leg­alább PhD-fokozattal, vagy nem áll­na a PhD-fokozat köz­vet­len meg­szer­zé­se előtt. A tan­szék pro­fes­­szo­ra ga­ran­tál­ja az iro­da­lom­tu­do­mány és iro­da­lom­tör­té­net dok­to­ran­dus­kép­zé­sét a ka­ron stb.

A hun­ga­ro­ló­gia ok­ta­tá­sát mi­lyen meg­fon­to­lá­sok ve­zé­rel­ték?

Va­ló­já­ban a két vi­lág­há­bo­rú köz­ti idő­szak­ban in­kább hun­ga­ro­ló­gi­ai jel­le­gű volt a sze­mi­ná­ri­um mű­kö­dé­se, de ezt csak mint tá­vo­li előz­ményt je­löl­ném meg. És az ez­zel ös­­sze­füg­gő el­mé­le­ti kér­dé­sek­be sem szí­ve­sen bo­csát­koz­nék be­le, hi­szen tud­va­le­vő, men­­nyi és mi­lyen vi­ták zaj­lot­tak-zaj­la­nak a hun­ga­ro­ló­gia (ma­gyar­ság­tu­do­mány) mi­ben­lé­té­ről a 19. szá­zad óta. A konk­ré­tu­mok­nál ma­rad­va: már a nyolc­va­nas évek vé­gén meg­je­lent a tan­szé­ken be­lül és azon kí­vül is az a kö­ve­tel­mény, hogy a tan­szék mel­lett egy hun­ga­ro­ló­gi­ai mun­ka­cso­port jöj­jön lét­re. A ki­lenc­ve­nes évek ele­jén az­tán ku­ta­tói mun­ka­cso­port­ként for­má­ló­dott is egy ilyes­faj­ta kép­ződ­mény, de va­la­mi­lyen ok­nál fog­va nem va­ló­sult meg, és a cso­port tag­ja­it fo­ko­za­to­san ta­ná­ri stá­tus­ba vet­te a kar. Ugyan­ak­kor vi­szont 1993-ban be­in­dult az ún. hungarisztika ok­ta­tá­sa, még­pe­dig hungarisztika–szlovák nyelv és iro­da­lom szak­pá­ro­sí­tás­ban. En­nek két kur­zu­sa va­ló­sult meg, és a vég­ző­sök kö­zött na­gyon te­het­sé­ges mű­for­dí­tók je­len­tek meg (pél­da­ként hadd em­lít­sem meg De­ák Re­ná­ta ne­vét, aki a Jadviga pár­ná­já­nak szlo­vák for­dí­tó­ja­ként tűnt ki). Ez a kur­zus az­tán egy­sze­rű ok­ta­tás­szer­ve­zé­si okok mi­att meg­szűnt. Be­in­dí­tá­sát ere­de­ti­leg azok a meg­fon­to­lá­sok ve­zé­rel­ték, hogy vé­sze­sen meg­csap­pant azok­nak a szak­em­be­rek­nek a szá­ma, akik a ma­gyar és a szlo­vák kul­tú­ra, va­la­mint iro­da­lom kö­zött köz­ve­tí­te­ni ké­pe­sek. És már ak­kor meg­fo­gal­ma­zó­dott az az el­kép­ze­lés, hogy a hun­ga­ro­ló­gi­ai ok­ta­tás­nak szlo­vák anya­nyel­vű­ek­re kell épí­te­nie. Ez azt is je­len­tet­te-je­len­ti, hogy az ok­ta­tás nem ma­rad­hat meg az ere­de­ti fi­lo­ló­gi­ai ori­en­tált­ság­nál – er­re a fi­lo­ló­gi­ai meg­ha­tá­ro­zott­ság­ra utalt a „hungarisztika” el­ne­ve­zés is – ha­nem nyit­nia kell, és ma­gá­ba kell fo­gad­nia mind­azo­kat a társ­tu­do­má­nyo­kat, ame­lyek a „ma­gyar­ság­tu­do­mány”-on be­lül lét­jo­go­sult­ság­gal bír­nak. Va­gyis a hun­ga­ro­ló­gi­ai ok­ta­tás­nak a „Hungarian Studies”, „Cultural Studies” for­má­ját kell ma­gá­ra öl­te­nie. Eb­ből a szem­pont­ból az in­ten­zív nyelv­ok­ta­tás (ma­gyar mint ide­gen nyelv ok­ta­tá­sa) mel­lett fel kell ven­ni olyan tár­gya­kat is, mint pl. nép­rajz, tör­té­net­tu­do­mány, mű­vé­szet­tör­té­net, esz­me­tör­té­net, is­ko­la- és egy­ház­tör­té­net stb. Má­ra azon­ban a ki­lenc­ve­nes évek ele­jén fel­is­mert fel­adat mel­lett meg­je­lent még egy je­len­ség, amely a tan­szé­ket ar­ra ösz­tö­nöz­te, hogy a hun­ga­ro­ló­gia kér­dé­sé­vel ko­mo­lyan fog­lal­koz­zon. Az egész böl­csész­kar­ra jel­lem­ző­en meg­csap­pant azon di­á­kok szá­ma, akik a ha­gyo­má­nyos ta­nár­kép­zé­si for­mát vá­laszt­ják. Ez ará­nyo­san a tan­szé­ket is érin­ti. És nem­csak azért, mert most már nem ér­vé­nyes az az ál­la­pot, amely a het­ve­nes évek vé­gé­től mű­kö­dött, mi­sze­rint a po­zso­nyi tan­szék volt hi­va­tott az ál­ta­lá­nos is­ko­lák fel­ső ta­go­za­tos és a kö­zép­is­ko­lák ta­ná­ra­it ké­pez­ni, ha­nem egy­sze­rű­en azért, mert ilyen a trend. Köz­ben pe­dig az egye­te­mek fi­nan­szí­ro­zá­sa a di­ák­lét­szám­hoz kö­tő­dik. Ami a tan­szék tör­té­ne­té­ben elő­ször oda ve­ze­tett, hogy a kar ve­ze­té­se lét­szám­csök­ken­tés­hez fo­lya­mo­dott. A tan­szék ve­ze­té­se az előtt a di­lem­ma előtt állt, ho­gyan kap­csol­ja ös­­sze a törzs­anya­go­kat ok­ta­tó ta­ná­rok meg­men­té­sét az el­ért szint meg­tar­tá­sá­val és a be­in­du­ló hun­ga­ro­ló­gia zök­ke­nő­men­tes le­bo­nyo­lí­tá­sá­val. A vá­lasz­tott meg­ol­dás ra­ci­o­na­li­tá­sa az el­kö­vet­ke­ző aka­dé­mi­ai évek­ben fog el­vál­ni. Az azon­ban a hun­ga­ro­ló­gia kap­csán el­mond­ha­tó, hogy a tan­szék szlo­vá­ki­ai vi­szony­lat­ban szak­ma­i­lag a leg­job­ban fel­ké­szült in­téz­mény, hi­szen a ma­gyar mint ide­gen nyelv ok­ta­tá­sá­val el­mé­le­ti és gya­kor­la­ti szin­ten töb­ben is fog­lal­koz­nak ná­lunk. Las­san le­zá­rul egy kö­zös ku­ta­tás is a bé­csi egye­tem ro­kon ­tan­szé­ké­vel, amely er­re a prob­lé­ma­kör­re irá­nyult. Nem be­szél­ve ar­ról, hogy a tan­szék biz­to­sít­ja a ka­ron ta­nu­ló le­vél­tá­ros­ok kö­te­le­ző ma­gyar nyel­vi kép­zé­sét. Di­ák­ja­ink az ERASMUS, CEEPUS prog­ra­mok ke­re­té­ben más kül­föl­di egye­te­mek ha­son­ló jel­le­gű kur­zu­sa­it lá­to­gat­hat­ják. Va­gyis a hun­ga­ro­ló­gi­á­nak nem­csak a szlo­vá­ki­ai sa­já­tos­sá­ga­it, ha­nem a nem­zet­kö­zi vo­nat­ko­zá­sa­it is mes­­sze­me­nő­en fi­gye­lem­be vet­tük.

A hun­ga­ro­ló­gi­á­nak ez a ki­emelt hely­ze­te nem fog a ta­nár­kép­zés le­épü­lé­sé­hez ve­zet­ni?

A tan­szék ezt nem sze­ret­né. Még­is­csak ez az a ha­gyo­má­nyos ok­ta­tá­si for­ma, amely a tan­szé­ket szer­ve­sen a ha­zai ma­gyar is­ko­la­ügy­höz kö­ti. És a hoz­zánk je­lent­ke­ző di­á­kok­kal szem­ben sem vol­na ez kor­rekt el­já­rás. Hi­szen az em­lí­tett ál­ta­lá­nos lét­szám­csök­ke­nés el­le­né­re ará­nya­i­ban még min­dig so­kan je­lent­kez­nek hoz­zánk. A vissza­jel­zé­sek alap­ján büsz­kén mond­hat­juk el, hogy sok di­ák sze­mé­ben még min­dig rang a po­zso­nyi ma­gyar tan­szé­ken ta­nul­ni. Más szem­pont az, hogy a nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dés­be kön­­nyebb be­jut­ni olyan ta­nul­má­nyi prog­ra­mok­kal, ame­lyek má­sutt, nem csak ma­gyar nyelv­te­rü­le­ten is mű­köd­nek. A hun­ga­ro­ló­gia pe­dig ez a ta­nul­má­nyi prog­ram. De meg­is­mét­lem: szó nincs a ta­nár­kép­zés vis­­sza­szo­rí­tá­sá­ról. Csu­pán a tan­szék pro­fil­ját bő­vít­jük.

Mi­lyen ki­hí­vá­sok előtt áll a tan­szék nap­ja­ink­ban, men­­nyi­ben be­fo­lyá­sol­ja a tan­szék hely­ze­tét az, hogy Ko­má­rom­ban meg­ala­kult a Selye Egye­tem, Nyitrán lét­re­jött a Kö­zép-eu­ró­pai Ta­nul­má­nyok Ka­ra?

Elő­ször a té­nyek: a tan­szék Szlo­vá­kia leg­ran­go­sabb és leg­ré­gibb egye­te­mé­nek, a Comenius Egye­tem Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ka­rá­nak önál­ló tan­szé­ke, és mint ilyen, ides­to­va öt­ven­éves tör­té­nel­met tud­hat a ma­gá­é­nak. Sa­ját ha­gyo­má­nya­ink és az egye­tem töb­bi in­téz­mé­nyé­hez va­ló vi­szo­nyunk szem­pont­já­ból is van mi­re ha­gyat­koz­nunk. A tan­szék már le­tet­te név­jegy­ét a szlo­vá­ki­ai és az egye­te­mes ma­gyar tu­do­má­nyos­ság asz­ta­lá­ra. A nyitrai Kons­tan­tin Egye­tem Kö­zép-eu­ró­pai Ta­nul­má­nyok Ka­ra bát­ran hi­vat­koz­hat ar­ra a negy­ven­öt éves múlt­ra, ame­lyet a szlo­vá­ki­ai ma­gyar pe­da­gó­gus­kép­zés tör­té­ne­té­ből nem le­het ki­tö­röl­ni. Most azon­ban szi­szi­fu­szi mun­ka vár a kar ve­ze­té­sé­re és min­den al­kal­ma­zott­já­ra, hogy bi­zo­nyít­sák lét­jo­go­sult­sá­gu­kat az egye­tem töb­bi, már kon­szo­li­dált ka­rá­val szem­ben. Fő­ként, hogy a szlo­vá­ki­ai ma­gyar po­li­ti­kai rep­re­zen­tá­ció ke­gye­i­ből ki­es­tek. Ezek a szim­pá­ti­ák most egy­ér­tel­mű­en Ko­má­rom fe­lé irá­nyul­nak. Ez meg­kön­­nyí­ti a Selye Egye­tem hely­ze­tét – egy­elő­re. Nem le­het tud­ni, mi lesz ak­kor, ha a Ma­gyar Ko­a­lí­ció Párt­ja ne­tán ki­bu­kik a ha­ta­lom­ból, és Ko­má­rom­nak sa­ját jo­gán kell bi­zo­nyí­ta­nia. To­váb­bá is a té­nyek szint­jén: a Ma­gyar­or­szág­ról ér­ke­ző anya­gi tá­mo­ga­tá­sok egy­ér­tel­mű ked­vez­mé­nye­zett­je Ko­má­rom, ami a szlo­vá­ki­ai ma­gyar nyel­vű fel­ső­fo­kú kép­zés vi­szo­nya­it is­mer­ve mo­no­pol­hely­ze­tet te­remt Ko­má­rom ja­vá­ra. Va­gyis azt kell mon­da­nom, hogy egyen­lőt­len ver­seny­hely­zet­ben van a há­rom in­téz­mény (és köz­ben nem szól­tunk Besz­ter­ce­bá­nyá­ról). Ugyan­ak­kor lé­te­zik bi­zo­nyos át­fe­dő­dés köz­tünk a ta­nul­má­nyi prog­ra­mok szem­pont­já­ból. Kü­lön­bö­ző fó­ru­mo­kon pró­bál­tunk szót ér­te­ni a ko­má­ro­mi egye­tem ve­ze­té­sé­vel ab­ban a te­kin­tet­ben, hogy ko­or­di­nál­juk eze­ket a prog­ra­mo­kat egy­részt a fe­les­le­ges duplicitásokat el­ke­rü­len­dő, más­részt a diákmobilitást le­he­tő­vé te­en­dő. Va­gyis hogy ne ve­tély­tár­sak, ha­nem együtt­mű­kö­dő és egy­mást ki­egé­szí­tő in­téz­mé­nyek le­gyünk. Egy­elő­re si­ker­te­le­nül. Saj­nos Ko­má­rom­nak ezt a hozzállását az MKP rög­tön­zé­se­ken és szak­mai elég­te­len­sé­ge­ken ala­pu­ló po­li­ti­ká­ja csak bá­to­rít­ja. Sze­rin­tem rö­vid­lá­tó po­li­ti­zá­lás ez, amely csak a vá­lasz­tá­si prog­ra­mot ve­szi ala­pul, de nem szá­mol a szak­má­val. Ma­gán­vé­le­mé­nyem az, hogy ha eb­ben az irány­ban fog­nak foly­ta­tód­ni az ese­mé­nyek, ak­kor le­het, hogy szám­be­li­leg nö­ve­ked­ni fog a szlo­vá­ki­ai ma­gyar­sá­go­kon be­lül az ér­tel­mi­sé­gi­ek ará­nya, de a mi­nő­sé­get te­kint­ve kont­ra­sze­lek­tív ered­mén­­nyel.

S mit te­het a ma­gyar tan­szék eb­ben az eset­ben?

A vá­lasz rö­vid és egy­sze­rű: foly­tat­ni és kul­ti­vál­ni azt a ha­gyo­mányt, amely ad­va van, va­la­mint elő­re­lép­ni a tu­do­má­nyos kép­zés irá­nyá­ban. Ha nem tör­té­nik sem­mi elő­re­lát­ha­tat­lan, ak­kor pél­dá­ul az új aka­dé­mi­ai év­től meg­nyí­lik a tan­szé­ken a finn lek­to­rá­tus, ami nem­csak a tan­szék prog­ram­aján­la­tát bő­ví­ti majd, ha­nem új táv­la­to­kat is nyit re­gi­o­ná­lis vi­szony­lat­ban. Va­gyis le­het­sé­ges, hogy nem a Selye Egye­tem­mel – ami saj­ná­la­tos vol­na ugyan, de egy­elő­re el­ke­rül­he­tet­len­nek lát­szik –, ha­nem más fel­ső­ok­ta­tá­si és tu­do­má­nyos in­téz­mé­nyek­kel fo­gunk együtt­mű­köd­ni mind szlo­vá­ki­ai, mind ma­gyar­or­szá­gi, mind pe­dig eu­ró­pai vi­szony­lat­ban. Mi ugyan­is úgy lát­juk – és itt nem vé­let­le­nül hasz­nál­tam a töb­bes szá­mot –, hogy nem a be­zár­kó­zás­ban, ha­nem a nyi­tott­ság­ban van az elő­re­lé­pés le­he­tő­sé­ge.

Zeman Lász­ló, a tan­szék nyu­gal­ma­zott ok­ta­tó­ja egyik ta­nul­má­nyá­ban a ma­gyar tan­szék hely­ze­tét a ha­gyo­mány és kon­tex­tus ka­te­gó­ri­á­i­val ír­ta kö­rül, mely­ben „je­lent­se a ha­gyo­mány az egye­te­mes ma­gyar nyelv- és iro­da­lom­tu­do­mány e vo­nat­ko­zá­sú jel­lem­ző­it, míg a »kontextus« azo­kat a sa­já­tos­sá­go­kat, adott­sá­go­kat, be­le­ért­ve a meg­fe­le­lő cél­ki­tű­zést, ame­lye­ket a hely­ze­tünk­ből kö­vet­ke­ző fel­ada­tok a cseh­szlo­vák (s dif­fe­ren­ci­ál­tan a cseh és a szlo­vák) nyelv- és iro­da­lom­tu­do­má­nyi gon­dol­ko­dás is­me­re­té­vel együt­te­sen ala­kí­ta­nak. A ha­gyo­mányt te­hát egy­részt a kon­tex­tus egyik vál­fa­já­nak mond­hat­juk, más­részt, amit »kontextuálisnak« ne­ve­zünk, ha­gyo­mán­­nyá válhat… Meg­je­gyez­het­jük még, hogy a kon­tex­tust nem csu­pán mint köz­vet­len szi­tu­á­ci­ót, ha­nem el­vont rend­szer­sze­rű­sé­gé­ben fog­juk fel.” Men­­nyi­ben tu­dott e fel­adat­nak ele­get ten­ni a tan­szék, tu­dott-e él­ni a hely­ze­té­ből adó­dó le­he­tő­sé­gek­kel?

Zeman ta­nár úr, mint min­dig, most is na­gyon pon­to­san fo­gal­ma­zott. Ugyan­is nem­csak a hun­ga­ro­ló­gia szem­pont­já­ból fon­tos a kon­tex­tus, va­gyis az, hogy mi­lyen ösz­­sze­füg­gé­sek kö­zött és mi­lyen nyel­vi-kul­tu­rá­lis kö­zeg­ben va­ló­sul meg egy tu­do­má­nyos disz­cip­lí­na, ha­nem a nyel­vé­sze­ti és iro­dal­mi ku­ta­tá­sok sem mel­lőz­he­tik egy­részt sa­ját tár­gyuk sa­já­tos­sá­ga­it, más­részt pe­dig az adott tu­do­mány­ág tör­té­ne­ti és in­téz­mé­nyi de­ter­mi­nált­sá­gát. Zeman ta­nár úr per­sze a struk­tu­ra­lis­ta és for­ma­lis­ta kon­tex­tus­ra utalt itt, va­la­mint ar­ra a ha­gyo­mány­ra, amely a tan­szék klas­­szi­kus ok­ta­tá­si for­má­in túl meg­ha­tá­roz­ta a nyel­vé­sze­ti és iro­dal­mi ku­ta­tá­sok té­má­it. Nyu­godt lel­ki­is­me­ret­tel meg­ál­la­pít­ha­tom, hogy a tan­szék meg­fe­lel ezek­nek a ki­hí­vá­sok­nak, ame­lye­ket ugyan­ak­kor le­he­tő­sé­gek­ként ke­zel. En­nek a köz­vet­len meg­nyil­vá­nu­lá­sa az, hogy a tan­szék több ok­ta­tó­ja is ku­ta­tá­sai so­rán kap­cso­ló­dik mind a ma­gyar­or­szá­gi, mind a szlo­vá­ki­ai in­téz­mé­nyek­hez és prog­ra­mok­hoz. Ami per­sze leg­alább két kü­lön­bö­ző kon­tex­tust és ha­gyo­mányt is je­lent. De hogy konk­rét vá­laszt is ad­jak, sze­ret­nék utal­ni a tan­szék ál­tal szer­ve­zett há­rom olyan nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­á­ra – má­sok mel­lett –, ame­lyek ép­pen a kon­tex­tus és a ha­gyo­mány új­ra­ér­tel­me­zé­sé­re tet­tek kí­sér­le­tet. Mind­há­rom kon­fe­ren­cia anya­ga meg­je­lent a Di­a­ló­gus Köny­vek so­ro­zat­ban, ame­lyet a tan­szék a Ma­gyar Köz­tár­sa­ság po­zso­nyi Kul­tu­rá­lis In­té­ze­té­vel és a Kalligram Ki­adó­val kö­zö­sen je­len­tet meg. Az el­ső ezek kö­zül a „Nyel­vi érint­ke­zé­sek a Kár­pát-me­den­cé­ben – kü­lö­nös te­kin­tet­tel a ma­gyar­pá­rú két­nyel­vű­ség­re”, a má­sik az „Esz­me­tör­té­ne­ti és iro­da­lom­tör­té­ne­ti ha­gyo­má­nyok”, a har­ma­dik pe­dig az „Is­ko­lai fi­lo­zó­fia Ma­gyar­or­szá­gon a XVI–XIX. szá­zad­ban” cí­met vi­se­li. Kü­lön­bö­ző mód­szer­ta­ni meg­kö­ze­lí­té­sek­kel és más-más anya­gon be­mu­tat­va, de mind­há­rom kon­fe­ren­cia azt a té­ma­kört vet­te szem­ügy­re, ame­lyet di­va­tos poszt­mo­dern szó­hasz­ná­lat­tal él­ve a multikulturalitás, eset­leg az interkulturalitás fo­gal­mak­kal il­let­het­nénk. Ma­rad­va a min­den­na­pi mun­kánk­nál: a kontextualitás és a ha­gyo­mány együt­te­se va­ló­sul meg ab­ban is, hogy a tan­szé­ken meg­szer­zen­dő dok­to­ri fo­ko­za­tok vé­dé­sé­nél együtt­mű­kö­dünk a Szlo­vák Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia in­téz­mé­nye­i­vel és a Comenius Egye­tem egyes tan­szé­ke­i­vel, vagy hogy kö­zös ku­ta­tá­si prog­ra­munk van a ger­ma­nisz­ti­ka tan­szék­kel, amely­nek a té­má­ja ép­pen a ma­gyar és né­met kul­tu­rá­lis ha­gyo­mány Po­zsony­ban a XVIII–XIX. szá­zad for­du­ló­ján. És mind­ez har­mo­ni­ku­san si­mul ah­hoz, aho­gyan a tan­szék mun­ka­tár­sai részt vesz­nek az MTA és az egyes ma­gyar­or­szá­gi egye­te­mek ku­ta­tá­si prog­ram­ja­i­ban. És mind­ez nem gá­tol meg sen­kit sem ab­ban, hogy akár ugyan­an­nak a ma­gyar és/vagy szlo­vák szak­mai tár­su­lás­nak is a tag­ja le­gyen.

A ma­gyar tan­szék ok­ta­tói pe­da­gó­gi­ai és tu­do­má­nyos mun­kás­sá­guk mel­lett ak­tí­van részt vet­tek a szlo­vá­ki­ai ma­gyar iro­dal­mi élet­ben, be­kap­cso­lód­tak a köz­élet­be (Turczel La­jos pél­dá­ul szin­te egy­sze­mé­lyes „in­téz­mény­ként” kri­ti­ká­i­val, a Ma­dách Ki­adó lek­to­ra­ként pe­dig hasz­nos ta­ná­csa­i­val se­gí­tet­te a szlo­vá­ki­ai ma­gyar iro­dal­mi és tu­do­má­nyos éle­tet). A meg­vál­to­zott tár­sa­dal­mi hely­zet­ben ho­gyan tud­nak a tan­szék ok­ta­tói kö­zös­sé­gi fel­ada­to­kat el­lát­ni?

A rend­szer­vál­tás óta meg­vál­to­zott a „kö­zös­sé­gi fel­adat” jel­le­ge. (Csak zá­ró­jel­ben jegy­zem meg, hogy a kül­de­tés­tu­dat­tal meg­ál­dott vagy meg­vert egyé­nek sze­re­pét most el­hagy­nám.) Az­zal, hogy a szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság­nak van po­li­ti­kai kép­vi­se­le­te, és az­zal, hogy most már el­vá­laszt­ha­tó egy­más­tól po­li­ti­ka, kö­zé­le­ti­ség és tu­do­má­nyos­ság, egy egye­te­mi ok­ta­tó tár­sa­dal­mi funk­ci­ói is vis­­sza­nyer­ték hi­e­rar­chi­ku­san ere­de­ti he­lyü­ket. (Is­mét csu­pán zá­ró­jel­ben: ha­zai vi­szo­nya­in­kat te­kint­ve ez az „el­vá­laszt­ha­tó­ság” né­ha csak a ma­ga potencialitásában je­le­nik meg.) És ab­ban csak re­mény­ked­ni tu­dok, hogy ez a „kö­zös­sé­gi fel­adat” sen­ki ese­té­ben nem in­téz­mé­nye­sül­het már a jö­vő­ben. Mind­eze­ken túl a tan­szék ok­ta­tói na­gyon is je­len van­nak a köz­élet­ben. Leg­in­kább per­sze a szak­ma­i­sá­guk ré­vén. Né­hány pél­da: a Gramma Iro­da a tan­szék ok­ta­tó­i­ra épül; a Mercurius Ku­ta­tó­cso­port­ban is fon­tos részt vál­lal­nak a tan­szék egyes tag­jai; szer­kesz­tő­bi­zott­sá­gi ta­gok: a fel­so­ro­lás hos­­szú len­ne; ala­pít­vá­nyok, tár­sa­sá­gok, szak­mai tár­su­lá­sok tag­jai: Kalligram Ala­pít­vány, Szenczi Mol­nár Al­bert Tár­su­lás, Szlo­vá­ki­ai Ma­gyar Ok­ta­tá­si Fó­rum, Szlo­vá­ki­ai Ma­gyar Írók Tár­sa­sá­ga stb. A tan­szék több ok­ta­tó­já­nak tár­sa­dal­mi, ok­ta­tás­po­li­ti­kai és kul­tu­rá­lis kér­dé­sek­ben ki­fej­tett vé­le­mé­nyét nem­csak ide­ha­za, ha­nem Ma­gyar­or­szá­gon is fi­gye­lem­be ve­szik. Ta­lán ezért is, mert eze­ket a vé­le­mé­nye­ket nem az aktuálpolitika szem­szö­gé­ből, ha­nem a szak­ma kri­té­ri­u­ma­it al­kal­maz­va fo­gal­maz­zuk meg. Is­mét ál­ta­lá­no­sít­va a kér­dést: a ma­gunk sze­rény esz­kö­ze­i­vel pró­bál­juk új­ra ér­vé­nye­sí­te­ni az ér­tel­mi­sé­gi alap­ál­lást, mely­nek a lé­nye­ge az, hogy nem az ön­ma­gá­ba zárt je­len szem­szö­gé­ből, ha­nem sub specie aeternitatis lát­juk és lát­tat­juk a dol­go­kat. Lu­ther wormsi sza­va­it parafrazeálva: egy ér­tel­mi­sé­gi „nem te­het más­ként”. Én sze­mé­lye­sen ezt tar­tom a va­ló­di kö­zé­le­ti­ség­nek.

Az in­ter­jút Fa­ze­kas Jó­zsef ké­szí­tet­te