Dr. Boros Ferenc: Van-e esély a magyar–szlovák kiegyezésre és megbékélésre? (Kísérletek, tapasztalatok)

A rend­szer­vál­to­zás után meg­te­rem­tőd­tek a fel­té­te­lek ah­hoz, hogy a két or­szág és nép kül­ső be­fo­lyá­so­lá­sok nél­kül ma­ga ha­tá­roz­za meg egy­más­hoz fű­ző­dő vi­szo­nyát, fi­gye­lem­be vé­ve nem­ze­ti és kül­po­li­ti­kai ér­de­ke­it, új ala­pok­ra he­lyez­ze bi­la­te­rá­lis kap­cso­la­ta­it, le­küzd­je a tör­té­nel­mi­leg ki­ala­kult és meg­lé­vő za­va­ró té­nye­ző­ket, kap­cso­la­ta­i­kat az eu­ró­pai in­teg­rá­ci­ós fo­lya­mat­ban egy­re in­kább a kö­zös jö­vő ér­de­ke­i­nek ves­se alá. Az aláb­bi ta­nul­mány az ez irá­nyú kí­sér­le­te­ket, tö­rek­vé­se­ket vizs­gál­ja, kü­lö­nös te­kin­tet­tel a múlt kér­dé­se­i­nek tisz­tá­zá­sá­ra, mi­u­tán be­bi­zo­nyo­so­dott, hogy ki­ala­kult tör­té­nel­mi tra­u­mák és szte­re­o­tí­pi­ák a rend­szer­vál­to­zás utá­ni idő­szak­ban erő­tel­je­sen ju­tot­tak fel­szín­re, és mé­lyen át­ha­tot­ták a köz­tu­da­tot, s je­len­tős mér­ték­ben be­fo­lyá­sol­ták a két nép és or­szág kap­cso­la­ta­it.

A ki­egye­zés és meg­bé­ké­lés kér­dé­se tör­té­nel­mi ve­tü­let­ben

Tör­té­nel­münk fo­lya­mán a ki­egye­zés és meg­bé­ké­lés igé­nye ma­gyar–szlo­vák vi­szony­lat­ban sa­já­tos és vál­to­zó kö­rül­mé­nyek kö­zött me­rült fel, kor­sza­kon­ként más-más hang­súl­­lyal és elő­jel­lel. Ma már a szom­széd né­pek ré­szé­ről is egy­re in­kább el­fo­ga­dott, hogy a Szent István-i ma­gyar ál­lam ke­re­té­ben mint­egy nyolc év­szá­za­don át az együtt­élés alap­ve­tő­en za­var­ta­lan, ha­té­kony és ered­mé­nyes volt. Va­gyis nem ne­vez­he­tő ez a kor az ún. „ezer­éves ma­gyar el­nyo­más” idő­sza­ká­nak. A ma­gyar ál­lam­ala­pí­tás utá­ni év­szá­zad­ok­ra in­kább a köl­csö­nös meg­bé­ké­lés volt a jel­lem­ző, ami mind­két fél szá­má­ra ked­ve­ző volt, a szlo­vá­kok szá­má­ra a fenn­ma­ra­dás mel­lett a nem­zet­té vá­lást is elő­se­gí­tet­te.
A ki­egye­zés kér­dé­se a mo­dern nem­zet­té vá­lás sza­ka­szá­ban, konk­rét for­má­ban az 1848–49-es ma­gyar sza­bad­ság­harc ide­jén vált ak­tu­á­lis­sá, ami­kor a szlo­vá­kok nem­zet­ként va­ló el­is­me­ré­sü­ket és jo­ga­i­kat kö­ve­tel­ték. A vi­szony­lag erőt­len, gyen­ge szlo­vák po­li­ti­kai elit igé­nyei ak­kor be­leüt­köz­tek a ko­ra­be­li ma­gyar nem­zet­fel­fo­gás el­ve­i­be és a ma­gyar elit vélt po­li­ti­kai ér­de­ke­i­be. A for­ra­da­lom a pol­gá­ri jo­gok szint­jén kí­ván­ta csak biz­to­sí­ta­ni a jo­go­kat, s ezen az ala­pon vár­ta el a ma­gyar for­ra­da­lom tá­mo­ga­tá­sát, amit a szlo­vák po­li­ti­kai elit el­ve­tett és cél­ja­it Bécs­re tá­masz­kod­va igye­ke­zett el­ér­ni. A ki­egye­zés e sors­dön­tő sza­kasz­ban te­hát nem jött lét­re az egyen­lőt­len part­ne­rek kö­zött.
A szlo­vák ki­egye­zé­si kí­sér­let meg­is­mét­lő­dött 1861-ben, ami­kor már a Me­mo­ran­dum­ban rög­zí­tett kö­ve­te­lés tar­tal­mát a te­rü­le­ti­leg kö­rül­ha­tá­rolt szlo­vák (szláv) au­to­nó­mia igé­nye ké­pez­te. A si­ker­te­len­ség és az 1867-es oszt­rák–ma­gyar ki­egye­zés után ki­bon­ta­ko­zó nem­ze­ti­sé­gi el­nyo­más kö­vet­kez­té­ben ilyen konk­rét szlo­vák kö­ve­te­lés egé­szen 1918-ig már nem me­rült fel, a nem­ze­ti fej­lő­dés­nek azon­ban a Me­mo­ran­dum fon­tos ele­me ma­radt. A szlo­vák po­li­ti­kai elit át­me­ne­ti­leg vi­szony­la­gos „meg­bé­ké­lés­re” kény­sze­rült.
Mi­u­tán a du­a­lis­ta ma­gyar po­li­ti­kai elit el­mu­lasz­tot­ta a ki­egye­zés fel­tét­ele­i­nek a meg­te­rem­té­sét, 1918-végén a pol­gá­ri de­mok­ra­ti­kus for­ra­da­lom ide­jén lét­re­jött Ká­r­olyi-kor­mány kény­sze­rült ar­ra, hogy ki­egye­zé­si tár­gya­lá­so­kat szor­gal­maz­zon az ak­kor még „né­mi önál­ló dön­té­si le­he­tő­ség­gel ren­del­ke­ző” szlo­vák po­li­ti­kai elit­tel, amely azon­ban az el­múlt idők ta­pasz­ta­la­tai és az adó­dó új, szá­má­ra ked­ve­zőbb al­ter­na­tí­va le­he­tő­sé­ge­i­vel él­ve va­ló­já­ban er­re nem volt haj­lan­dó. A szlo­vák po­li­ti­kai elit dön­tő súl­­lyal az „el­vá­lás” és a cse­hek­kel va­ló egye­sü­lés mel­lett dön­tött.
Az 1920-ban alá­írt tri­a­no­ni bé­ke­szer­ző­dés a ma­gya­rok szá­má­ra le­zár­ta azt a re­ményt, hogy a ki­ala­kult hely­ze­ten, rö­vid­tá­von vál­toz­tas­sa­nak. A nagy­ha­tal­mak és a szom­szé­dok is a ki­ala­kult sta­tus quo­val va­ló meg­bé­ké­lést aján­lot­ták a ma­gyar kor­mány­nak, amit a ma­gyar kor­mány az igaz­ság­ta­lan­nak tar­tott bé­ke tu­da­tá­ban csak tu­do­má­sul vett, de el nem fo­ga­dott. Er­re épült a ma­gyar re­ví­zi­ós po­li­ti­ka a két vi­lág­há­bo­rú kö­zött. Ki­egye­zés esé­lyé­ről már azért sem le­he­tett be­szél­ni, mi­vel a szlo­vá­kok a cseh­szlo­vák ál­lam ke­re­té­ben nem ren­del­kez­tek önál­ló dön­té­si le­he­tő­sé­gek­kel.
A sé­rel­mek el­ve­zet­tek 1938–39-hez, ami­kor is nagy­ha­tal­mi dön­té­sek ré­vén Ma­gyar­or­szág vis­­sza­kap­ta a ma­gyar­lak­ta te­rü­le­tek nagy ré­szét ki­sebb szá­mú szlo­vák la­kos­sal együt­t. Ez lé­nye­gé­ben egy­beesett a cseh­szlo­vák ál­lam szét­esé­sé­nek fo­lya­ma­tá­val, amely 1939 már­ci­u­sá­ban az önál­ló szlo­vák ál­lam ki­ki­ál­tá­sá­val ért vé­get.
A má­so­dik vi­lág­há­bo­rú idő­sza­ká­ban a két ál­lam (Ma­gyar­or­szág és Szlo­vá­kia) vi­szo­nyá­ra, bár kö­zös nagy­ha­tal­mi be­fo­lyás alatt áll­tak, in­kább a szem­ben­ál­lás volt a jel­lem­ző, mintsem­ a kö­ze­le­dés. Az an­ti­fa­sisz­ta ös­­sze­fo­gás­nak csak mi­ni­má­lis je­le mu­tat­ko­zott 1944 má­so­dik fe­lé­ben, a Szlo­vák Nem­ze­ti Fel­ke­lés ide­jén.
A há­bo­rú­ból a né­me­tek mel­lé fel­so­ra­ko­zó Ma­gyar­or­szág és a hit­le­ri csat­lós szlo­vák ál­lam el­té­rő po­zí­ci­ó­val ke­rült ki: Ma­gyar­or­szág vesz­tes­ként, Szlo­vá­kia új­ra egye­sül­ve a cse­hek­kel (a Szlo­vák Nem­ze­ti Fel­ke­lés­nek és a dip­lo­má­cia si­ke­re­ik­nek kö­szön­he­tő­en) győz­te­sen. Kö­vet­kez­mé­nye Ma­gyar­or­szág is­mé­telt el­íté­lé­se és a szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság tel­jes jog­fosz­tá­sa lett. Ilyen vi­szo­nyok kö­zött ki­egye­zés és meg­bé­ké­lés fel­tét­elei nem ala­kul­hat­tak ki, csak kény­sze­rű komp­ro­mis­­szu­mos meg­ol­dá­sok­ra ke­rül­he­tett sor.
Az­ál­tal, hogy Ma­gyar­or­szág és az új­já­szer­ve­zett Cseh­szlo­vá­kia 1948 után 40 éven át tény­le­ge­sen a Szov­jet­unió ál­tal ve­ze­tett ál­lam­szö­vet­ség­gé vált a Var­sói Szer­ző­dés ke­re­té­ben, mind­két or­szág rá­kény­sze­rült a kö­te­le­ző in­ter­na­ci­o­na­liz­mus el­vé­re épü­lő vi­szony­la­gos meg­bé­ké­lés­re, s en­nek ke­re­té­ben a két or­szág kö­zött szo­ros gaz­da­sá­gi és po­li­ti­kai, kul­tu­rá­lis együtt­mű­kö­dés ala­kult ki. A kö­te­le­ző in­ter­na­ci­o­na­liz­mus és a kor­lá­tolt szu­ve­re­ni­tás kö­rül­mé­nyei ki­zár­tak min­den­faj­ta nyílt el­len­tét­szí­tást, s nem tet­ték le­he­tő­vé a múlt ne­ga­tív örök­sé­ge­i­nek ér­de­mi tisz­tá­zá­sát sem, bár tör­té­nész kap­cso­la­tok­ban fel­mu­tat­ha­tó ilyen irá­nyú tö­rek­vés. A hang­súly alap­ve­tő­en a tör­té­nel­mi múlt po­zi­tív ele­me­i­nek be­mu­ta­tá­sá­ra irá­nyult. A Var­sói Szer­ző­dés­ből va­ló ki­tö­ré­si kí­sér­le­tek so­rán (1956, 1968) a két or­szág (Ma­gyar­or­szág és Cseh­szlo­vá­kia) nem ta­lált egy­más­ra.
A fen­ti­ek alap­ján lát­ni le­het, hogy a ki­egye­zés és meg­bé­ké­lés ob­jek­tu­mai kor­sza­kon­ként mó­do­sul­tak. A szlo­vá­kok nem­ze­ti tö­rek­vé­sei és ezek ma­gyar fo­gad­ta­tá­sa kö­vet­kez­té­ben a Szent István-i ma­gyar ál­lam ke­re­tei kö­zött ki­ala­kult meg­bé­ké­lés idő­sza­ka meg­sza­kadt. A szlo­vá­kok szá­má­ra a ki­egye­zés és meg­bé­ké­lés fel­té­te­le a nem­ze­ti kö­ve­te­lé­se­ik el­fo­ga­dá­sa volt. Az ér­dek­el­len­té­tek ezt kö­ve­tő­en a ma­gyar– szlo­vák vi­szony ki­éle­ző­dé­sé­hez, majd vé­gül is a sza­kí­tás­hoz ve­zet­tek. A Cseh­szlo­vák Köz­tár­sa­ság ke­re­té­ben a szlo­vá­kok mo­dern nem­zet­té vá­lá­sa ki­te­je­sed­he­tett, ál­la­mi­sá­gá­nak fel­tét­elei ki­bon­ta­koz­tak, önál­ló kül­po­li­ti­kai dön­té­si le­he­tő­sé­gei azon­ban lé­nye­gé­ben 1993-ig nem ala­kul­tak ki.
A ma­gya­rok szá­má­ra 1918 előtt a ki­egye­zés fel­té­te­le a du­a­lis­ta Ma­gyar­or­szág in­teg­ri­tá­sá­nak a meg­őr­zé­se, az egy­sé­ges ma­gyar nem­zet­fo­ga­lom nem­ze­ti­sé­gek ál­tal tör­té­nő el­fo­ga­dá­sa volt. 1918 idő­sza­ká­ban, a Mo­nar­chia szét­esé­se után, a pá­ri­zsi bé­kék ide­jén és azt kö­ve­tő­en ma­gyar rész­ről alap­ve­tő­en már nem a ré­gi vi­szo­nyok vis­­sza­ál­lí­tá­sa volt a meg­bé­ké­lés fel­té­te­le, ha­nem in­kább az igaz­sá­go­sabb bé­ke el­nye­ré­se. Alap­ve­tő­en en­nek ér­de­ké­ben folyt a re­ví­zi­ós po­li­ti­ka. 1938–39-ben a ma­gyar po­li­ti­ka úgy érez­te, hogy igaz­ság­té­tel kö­vet­ke­zett be a ma­gyar­lak­ta te­rü­le­tek vis­­sza­szer­zé­sé­vel. A há­bo­rú utá­ni bé­ke­el­ren­de­ző­dés so­rán, ami­kor e te­rü­le­te­ket vis­­sza kel­lett szol­gál­tat­ni, vi­lá­gos­sá vált, hogy te­rü­le­ti vál­to­zá­sok­ra a jö­vő­ben nem ke­rül­het sor. Ma­radt a ki­sebb­ség­vé­de­lem, amely­nek az em­lí­tett 40 év csak szűk ke­re­te­ket és le­he­tő­sé­ge­ket biz­to­sí­tott.
A fen­ti­ek­ből lát­ha­tó, hogy a tör­té­nel­mi sé­rel­mek, tra­u­mák alap­ve­tő­en a XIX. szá­zad­tól da­tá­lód­nak. A szlo­vá­kok sé­rel­mei a szlo­vák nem­ze­ti lét és en­nek meg­fe­le­lő kö­ve­te­lé­se­ik el­ve­té­sé­re (1848, 1861), a du­a­liz­mus alat­ti nem­ze­ti­sé­gi el­nyo­más­ra, a II. vi­lág­há­bo­rú előt­ti te­rü­le­ti vis­­sza­csa­to­lá­sok idő­szak­ára, ezen be­lül a Ma­gyar­or­szág­hoz csa­tolt szlo­vá­ko­kat ért re­tor­zi­ók­ra ala­po­zód­tak. A ma­gyar sé­rel­mek és tra­u­mák el­ső­sor­ban a tri­a­no­ni bé­ke igaz­ság­ta­lan­sá­ga­i­val, a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú utá­ni nem­ze­ti­sé­gi jog­fosz­tás idő­sza­ká­val és ál­ta­lá­ban a szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság hely­ze­té­nek kér­dé­se­i­vel függ­tek ös­­sze.
Az aláb­bi­ak­ban há­rom olyan rend­szer­vál­to­zás utá­ni idő­sza­kot vizs­gá­lunk meg, ami­kor kí­sér­le­tek tör­tén­tek kap­cso­la­ta­ink ren­de­zé­sé­re, a múlt kér­dé­se­i­nek tisz­tá­zá­sá­ra, ill. en­nek elő­moz­dí­tá­sá­ra.

A múlt sé­rel­me­it le­zá­ró kö­zös po­li­ti­kai nyi­lat­ko­zat ki­dol­go­zá­sá­ra tett kí­sér­let 1991 vé­gén

1989 után a post­sztáli­ni rend­szer szét­esé­sét kö­ve­tő­en volt né­mi re­mény és ar­ra irá­nyu­ló jó szán­dék, hogy a rend­szer­vál­tó or­szá­gok meg­ta­lál­ják a ki­egye­zés és meg­bé­ké­lés út­ját a tör­té­nel­mi múl­tunk­kal ös­­sze­füg­gő ké­nyes kér­dé­sek­ben is. Ez a re­mény azon­ban rö­vid időn be­lül szer­te­fosz­lott. A té­nyek bi­zo­nyí­tot­ták, hogy a múlt sé­rel­me­i­nek le­zá­rá­sa nem old­ha­tó meg a je­len sé­rel­me­i­nek or­vos­lá­sa nél­kül.

A mély­re­ha­tó de­mok­ra­ti­kus át­ala­ku­lás 1989 után Szlo­vá­ki­á­ban az ott élő ma­gyar­sá­got is nagy­mér­ték­ben érin­tet­te, amely meg­fo­gal­maz­ta el­vá­rá­sa­it, él­ve jo­ga­i­val lét­re­hoz­ta po­li­ti­kai szer­ve­ze­te­it, s ak­tí­van be­kap­cso­ló­dott a de­mok­ra­ti­kus át­ala­ku­lás fo­lya­ma­tá­ba. Ma­gyar rész­ről ter­mé­sze­tes­nek tar­tot­ták en­nek tá­mo­ga­tá­sát. A Mat­i­ca sloven­ská kö­rül szer­ve­ző­dő na­ci­o­na­lis­ta erők ré­szé­ről ez éles tá­ma­dá­so­kat vál­tott ki, ame­lyek nem­zet­ál­la­mi esz­mék je­gyé­ben a ki­sebb­sé­gi jo­gok kor­lá­to­zá­sá­ra tö­re­ked­tek. Már 1990 nya­rán el­ké­szült, és a szlo­vák par­la­ment­ben az ősz fo­lya­mán vi­tá­ra ke­rült a szlo­vák ál­lam­nyelv be­ve­ze­té­sét szor­gal­ma­zó ún. „mat­icás” nyelv­tör­vény­ter­ve­zet (ek­kor még el­fo­ga­dá­sa nem tör­tént meg). Ma­gyar rész­ről fel­erő­sö­dött a ki­sebb­ség­vé­de­lem, al­kot­má­nyos jo­gok­ra is ala­poz­va el­hang­zot­tak An­tall Jó­zsef mi­nisz­ter­el­nök­nek a 15 mil­li­ós ma­gyar­ság kép­vi­se­le­té­re vo­nat­ko­zó sza­vai, és ez idő tájt szá­mos olyan, a saj­tó­ban is vissz­han­got ka­pott meg­fo­gal­ma­zás, a ha­tár­kér­dé­se­ket is szel­lőz­te­tő meg­nyi­lat­ko­zás, me­lyek­ből szlo­vák rész­ről ar­ra kö­vet­kez­tet­tek, il­let­ve an­nak bi­zo­nyí­tá­sá­ra tö­re­ked­tek, hogy Ma­gyar­or­szá­gon erős a múlt „bi­zo­nyos fo­kú res­ta­u­rá­lá­sá­ra” irá­nyu­ló haj­lam. Mind­ezek a vé­le­mé­nyek szlo­vák rész­ről a sor­ra ke­rü­lő ma­gyar–szlo­vák ma­gas szin­tű ta­lál­ko­zó­kon is han­got kap­tak (lásd a ma­gyar kül­ügy­mi­nisz­ter szlo­vá­ki­ai lá­to­ga­tá­sa 1990 nya­rán, a szlo­vák par­la­ment el­nö­ké­nek és mi­nisz­ter­el­nök­ének ma­gyar­or­szá­gi lá­to­ga­tá­sa 1991 ele­jén). Már 1990 vé­gé­re te­kin­té­lyes szlo­vák szak­em­be­rek tol­lá­ból meg­fo­gal­ma­zó­dott a múlt ne­ga­tív ta­pasz­ta­la­ta­i­ra épí­tett „el­mé­let” a ma­gyar „re­ví­zi­ós” cé­lok­ról, szándékokról,1 amely­re épül­he­tett a fel­erő­sö­dő ma­gyar­fó­bia, ma­gyar­el­le­nes tu­dat­for­má­lás. Esze­rint: a ma­gyar po­li­ti­ka Tri­a­non óta nem vál­to­zott. A Nagy-Ma­gyar­or­szág irán­ti nosz­tal­gia, „a ré­gi ural­ko­dói tu­dat” az or­szág­ban te­ret nyert. Ma­gyar­or­szág kár­pát-me­den­cei tör­té­nel­mi kül­de­té­sé­nek, a tör­té­nel­mi Ma­gyar­or­szág geo­po­li­ti­kai, gaz­da­sá­gi, szel­le­mi egy­sé­gé­nek, tör­té­nel­mi jo­ga­i­nak a han­goz­ta­tá­sa ke­rült elő­tér­be (Fel­vi­dék­ről be­szél­nek, ami­kor Szlo­vá­ki­á­ról van szó). Kö­vet­kez­te­tés: a ma­gyar po­li­ti­ka „Apponyi szel­le­mé­ben” kö­ve­tel igaz­sá­got Ma­gyar­or­szág­nak. E vé­le­mé­nyek sze­rint „im­po­nál Ma­gyar­or­szág­nak” a kö­ze­le­dés a szom­szé­dok­kal, mi­vel a ma­gyar po­li­ti­ka a kö­zép-eu­ró­pai ré­gió is­mé­telt egye­sí­té­sé­nek szük­sé­gét tart­ja fon­tos­nak, ame­lyet Tri­a­non meg­sza­kí­tott. Ezt szol­gál­ja a re­gi­o­ná­lis együtt­mű­kö­dés­nek a szor­gal­ma­zá­sa, s en­nek szel­le­mé­ben hang­za­nak el olyan vé­le­mé­nyek, hogy amen­­nyi­ben a szlo­vá­kok „két lé­pést tá­vo­lod­nak Prá­gá­tól, ugyan­an­­nyi­ra kö­ze­led­nek Bu­da­pest­hez”.
E hely­zet­elem­zés sze­rint a szlo­vák köz­vé­le­ményt nyug­ta­la­nít­ják a ma­gyar­or­szá­gi fej­le­mé­nyek, fi­gye­lem­be vé­ve, hogy 1918 óta „négy­szer tör­tek” be ma­gyar csa­pa­tok Szlo­vá­ki­á­ba, hogy a „tör­té­ne­lem ke­re­két vis­­szá­já­ra for­dít­sák”. Tri­a­non el­ve­té­sé­ben és a nem­ze­ti sé­rel­mek is­mé­telt elő­tér­be ál­lí­tá­sá­ban olyan fo­lya­ma­tot lát­nak, amely utat nyit a „je­len­le­gi” sta­tus quo re­ví­zi­ó­ja előt­t, s amely­ben a szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok­nak is sze­re­pet osz­tot­tak ki, köz­pon­ti­lag be­fo­lyá­sol­ják és irá­nyít­ják te­vé­keny­sé­gü­ket. A ma­gyar po­li­ti­ka stra­té­gi­ai cél­ja – „a ma­gyar­lak­ta te­rü­le­tek el­sza­kí­tá­sa” Szlo­vá­ki­á­tól. Ezt a célt fo­ko­za­to­san és a ma­gyar ön­igaz­ga­tás kö­vet­ke­ze­tes ki­épí­té­sé­vel kí­ván­ja el­ér­ni, hol­mi „kis Hun­gá­ria” ki­épí­té­sé­nek szán­dé­ké­val. Tak­ti­ká­ját a prá­gai kap­cso­la­ta­ik­ra, a ki­sebb­sé­gi kér­dés nem­zet­kö­zi­vé té­te­lé­re, s a szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság tá­mo­ga­tá­sá­ra építi.2

Ez a ki­éle­zett s a na­pi po­li­ti­kát egy­re erő­tel­jes­eb­ben át­ha­tó fel­fo­gás két­ség­te­le­nül ag­go­dal­ma­kat vál­tott ki az ak­kor még ha­tal­mon lé­vő szlo­vák de­mok­ra­ti­kus erők ré­szé­ről is. Par­la­men­ti szin­tű ta­lál­ko­zót kez­de­mé­nyez­tek, mely­nek cél­ja a fe­szült­sé­gek csök­ken­té­se, hang­súlyt he­lyez­ve a múlt kér­dé­se­i­nek tisz­tá­zá­sá­ra.
1991. de­cem­ber 12-én szlo­vák par­la­men­ti kül­dött­ség (M. Zemko al­el­nök vezetésével)3 lá­to­ga­tott Ma­gyar­or­szág­ra, az­zal a cél­lal, hogy a múlt kér­dé­se­i­ről tár­gyal­jon a ma­gyar part­ne­rek­kel. A Ma­gyar Or­szág­gyű­lés Kép­vi­se­lői Iro­dá­já­ban meg­ren­de­zett egész na­pos ta­nács­ko­zá­son a részt­ve­vők meg­pró­bál­ták kör­vo­na­laz­ni a fel­ada­tot. Ma­gyar rész­ről re­mé­nyü­ket fe­jez­ték ki, hogy e ta­nács­ko­zás va­la­mi olyan fo­lya­ma­tot in­dít­hat el, amely­nek gyü­möl­csö­ző ered­mé­nyei le­het­nek to­váb­bi kap­cso­la­ta­ink­ra, vagy leg­alább­is eny­hít­he­tik, csök­kent­he­tik a gon­do­kat, hogy azok „ne idéz­ze­nek elő konf­lik­tu­so­kat”. Szlo­vák rész­ről meg­erő­sí­tet­ték an­nak fon­tos­sá­gát, hogy szük­sé­ges „a kö­zös de­mok­ra­ti­kus hul­lám­ra” ke­rült né­pe­ink nyi­tott kér­dé­se­i­nek a tisz­tá­zá­sa a kö­zös elő­re­ha­la­dás ér­de­ké­ben. E kér­dé­sek el­hall­ga­tá­sa csak ká­ro­kat okoz­hat. Fon­tos­nak tar­tot­ták hang­sú­lyoz­ni, hogy a kon­szen­zus csak köl­csö­nös em­pá­ti­á­val ér­he­tő el.
Már a ta­nács­ko­zás kez­de­tén kér­dés­ként me­rült fel, hogy a tör­té­nel­mi múl­tunk vizs­gá­la­ta te­kin­te­té­ben a tár­gya­lók idő­ben med­dig men­je­nek vis­­sza, mi­lyen mód­szert al­kal­maz­za­nak, mi­lyen konk­rét célt tűz­ze­nek ki. Egyet­ér­tés volt ab­ban, hogy az el­ső vi­lág­há­bo­rú előt­ti „kö­zös ál­la­mi­sá­gunk” idő­sza­kát csak rész­ben érin­tik. Szlo­vák rész­ről a ki­in­du­ló pont­nak a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú idő­sza­kát je­löl­ték meg, fi­gye­lem­be vé­ve, hogy an­nak vol­tak előz­mé­nyei és kö­vet­kez­mé­nyei is. A kö­vet­ke­ző kér­dés­cso­port a ki­sebb­sé­gi kér­dés, s e té­ren a két or­szág po­li­ti­kai ál­lás­pont­já­nak a meg­is­me­ré­se a cél. Ma­gyar rész­ről fon­tos­nak tar­tot­ták, hogy a vi­ta po­li­ti­kai szin­ten tisz­táz­zon kér­dé­se­ket, ha­tá­roz­zon meg té­má­kat az­zal a pers­pek­tí­vá­val, hogy azok ki­mun­ká­lá­sát majd al­bi­zott­ság­ok vég­zik el (et­től vé­gül is – ahogy ké­sőbb ki­de­rült – a szlo­vá­ki­ai hely­zet­re va­ló te­kin­tet­tel el­áll­tak).
Szlo­vák rész­ről utal­tak ar­ra, hogy a Szlo­vák Nem­ze­ti Ta­nács már szem­be tu­dott néz­ni több ké­nyes kér­dés­sel (a há­bo­rú alat­ti zsi­dó­ül­dö­zés kér­dé­se, a né­me­tek há­bo­rú utá­ni ki­te­le­pí­té­sé­nek igaz­ság­ta­lan­sá­gai), s a ma­gyar–szlo­vák kér­dést is ha­son­ló­an kel­le­ne ren­dez­ni, bár meg­íté­lé­sük sze­rint ez ös­­sze­tet­tebb do­log, mi­vel két­ol­da­lú ak­tus­ról van szó, utal­va a szlo­vák la­kos­sá­got az 1938–39. évi „vis­­sza­csa­to­lá­sok” után ért rep­res­­szi­ók­ra. Fran­tišek Mik­loško szlo­vák par­la­men­ti el­nök inst­ruk­ci­ó­i­ra utal­va szlo­vák rész­ről úgy vé­le­ked­tek, hogy a bi­zott­ság mun­ká­ja egy kö­zös po­li­ti­kai fel­hí­vás­sal kel­le­ne zá­rul­ni, amely szám­ba ve­szi e sé­rel­me­ket és a fe­lek köl­csö­nö­sen el­né­zést, bo­csá­na­tot kér­nek a tör­tén­tek mi­att. A kö­zös nyi­lat­ko­zat ter­mé­sze­te­sen nem old­hat­ja meg a prob­lé­má­kat, de jó hírt ad­hat ar­ról, hogy kap­cso­la­ta­ink tisz­tá­zá­sán ma­gyar és szlo­vák po­li­ti­kai té­nye­zők dol­goz­nak, fi­gye­lem­be vé­ve, hogy e két nép év­szá­zad­okig „jó­ban-rossz­ban együt­t” volt és a jö­vő­ben is egy ré­gi­ó­ban fog él­ni.

Ezt kö­ve­tő­en már­is na­pi­rend­re ke­rül­tek a tör­té­nel­mi ese­mé­nyek meg­íté­lé­sé­nek a kér­dé­sei, me­lyek az em­pá­ti­át tük­rö­ző hang­vé­tel mel­lett is jól tük­röz­ték az el­té­rő vé­le­mé­nye­ket.
Szlo­vák rész­ről hang­sú­lyoz­ták, hogy a szlo­vák fél szá­má­ra nagy kér­dő­je­les prob­lé­mát je­len­te­nek a „bé­csi dön­té­sek”, ame­lyek ugyan a to­tá­lis nagy­ha­tal­mi po­li­ti­ka szü­le­mé­nyei, de kö­vet­kez­mé­nyei a szlo­vá­kok el­le­ni ma­gyar rep­res­­szi­ók, há­bo­rús at­ro­ci­tá­sok. A há­bo­rú után tör­tén­tek: la­kos­ság­cse­re, az or­szá­gon be­lül tör­té­nő ki­te­le­pí­té­sek, erő­sza­kos res­zlo­vak­izá­ció, ezek­től nem el­vá­laszt­ha­tók, hoz­záté­ve, hogy ezen utób­bi sé­rel­me­ket a ké­sőb­bi cseh­szlo­vák po­li­ti­ka be­is­mer­te és bi­zo­nyos fo­kig jó­vá­tet­te.
Ma­gyar rész­ről rá­mu­tat­tak, hogy a bé­csi dön­tés után Ma­gyar­or­szág­hoz ke­rült szlo­vá­kok hely­ze­tét nem le­het ös­­sze­vet­ni az ál­lam­pol­gár­sá­guk­tól meg­fosz­tott szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok hely­ze­té­vel. Ma­gyar­or­szá­gon 1945 után a né­me­tek­től el­té­rő­en más nem­ze­ti­sé­get tör­vény­ho­zá­si, ál­lam­ha­tal­mi be­avat­ko­zás nem súj­tot­ta. Lát­ni kell, hogy Tri­a­non nél­kül nincs Mün­chen stb., s e lán­co­lat csak szen­ve­dést oko­zott. Kü­lönb­ség van azon­ban a bé­csi dön­tés és a kas­sai kor­mány­prog­ram kö­zött, az utób­bi a kol­lek­tív bű­nös­ség vád­ját je­len­tet­te.
Ma­gyar rész­ről el­hang­zott az a ja­vas­lat, hogy a fe­lek ne me­rül­je­nek el a tör­té­nel­mi fo­lya­ma­tok, ese­mé­nyek rész­le­te­i­ben, in­kább ala­kít­sa­nak ki kö­zös ál­lás­fog­la­lást „az ál­lam egyes pol­gá­rai éle­té­be va­ló meg­en­ged­he­tet­len be­avat­ko­zás­ról”. En­nek alap­ján le­het­ne meg­fo­gal­maz­ni az at­ro­ci­tá­sok köl­csö­nös el­íté­lé­sét, amely a ke­re­tét ad­hat­ná a kö­zös ál­lás­fog­la­lás­nak.

Vé­gül is, meg­szü­le­tett a ja­vas­lat, mi­sze­rint mind­két fél ké­szít egy kö­zös ál­lás­fog­la­lás-ter­ve­ze­tet, me­lyet köl­csö­nö­sen ki­cse­rél­nek és a kö­vet­ke­ző po­zso­nyi ta­lál­ko­zón, le­he­tő­ség sze­rint azt vég­le­ge­sí­tik. Szlo­vák rész­ről, a par­la­ment el­nö­ké­re is hi­vat­koz­va sür­get­ték a kö­vet­ke­ző ös­­sze­jö­ve­telt, mond­ván, hogy Szlo­vá­ki­á­ban, jú­ni­us­ban vá­lasz­tá­sok lesz­nek és le­het, hogy egy egé­szen más par­la­ment ül majd ös­­sze. Vé­gül is meg­ál­la­pod­tak, hogy feb­ru­ár vé­gé­ig a ter­ve­ze­te­ket a fe­lek el­ké­szí­tik, egy­más­nak köl­csö­nö­sen meg­kül­dik, és már­ci­us el­ső fe­lé­ben, Po­zsony­ban meg­tart­ják a kö­vet­ke­ző ta­nács­ko­zást. Hang­sú­lyoz­ták a ter­ve­zet rö­vid­sé­gét, egy­ér­tel­mű­sé­gét, a nyil­vá­nos­ság szá­má­ra szánt jel­le­gét, s olyan meg­fo­gal­ma­zást, amely nem kelt in­do­ko­lat­lan illúz­iókat.4
A to­váb­bi fej­le­mé­nyek a kí­sér­let tel­jes ku­dar­cát mu­tat­ták, ér­de­mi foly­ta­tá­sa e tö­rek­vé­s­nek nem volt, a po­li­ti­kai aka­rat, alap­ve­tő­en a szlo­vák par­la­ment po­li­ti­kai erő­vi­szo­nyai mi­att ke­vés­nek bi­zo­nyult egy kö­zös ál­lás­fog­la­lás ki­dol­go­zá­sá­ra, s fő­ként ar­ra, hogy azt a par­la­men­tek el­fo­gad­ják. A szlo­vák de­mok­ra­ti­kus erők ve­re­sé­ge az 1992. jú­ni­u­si vá­lasz­tá­so­kon vég­leg meg­hi­ú­sí­tot­ta egy ilyen po­li­ti­kai nyi­lat­ko­zat na­pi­rend­re tű­zé­sét.

Az alap­szer­ző­dés, mint a ki­egye­zés plat­form­ja

Köz­ben 1990 után, ak­kor még ma­gyar–cseh­szlo­vák re­lá­ci­ó­ban, a fö­de­rá­ció fenn­ál­lá­sá­nak idő­sza­ká­ban el­kez­dő­dött egy má­sik fo­lya­mat is kor­mány­za­ti szin­ten, amely a kap­cso­la­tok min­den­re ki­ter­je­dő ren­de­zé­sé­re, az együtt­mű­kö­dés kor­sze­rű sza­bá­lya­i­nak és tar­tal­má­nak ki­mun­ká­lá­sá­ra irá­nyult ún. „alap­szer­ző­dés” for­má­já­ban. Po­li­ti­ku­si vé­le­mé­nyek sze­rint a már 1991-ben lé­nye­gé­ben „ké­szen ál­ló” szer­ző­dés alá­írá­sát nem kis mér­ték­ben a múlt és a nem­ze­ti­sé­gi kér­dés tisz­tá­zat­lan­sá­gai nehezítet­ték.5 A fö­de­rá­ció meg­szű­né­se után, ma­gyar–szlo­vák vi­szony­lat­ban az alap­szer­ző­dés meg­al­ko­tá­sá­nak a fo­lya­ma­ta to­váb­bi tö­rést szen­ve­dett. Szlo­vá­kia önál­ló­vá vá­lá­sa után, V. Meèiar 2. kor­má­nya ide­jén kez­det­ben volt egy erő­tel­je­sebb moz­gás kül­kap­cso­la­ti és dip­lo­má­ci­ai té­ren, amely egy idő után alább­ha­gyott, és a ko­ráb­bi fe­szült­sé­gek nö­ve­ked­tek. Né­mi eny­hü­lés egy rö­vid idő­re csak 1994-ben, J. Moravèík kor­má­nya ide­jén kö­vet­ke­zett be. R. Chme¾ Szlo­vá­kia és Ma­gyar­or­szág kül­po­li­ti­ká­já­nak di­lem­mái c. írá­sá­ban ez idő tájt6 négy kon­frontatív mó­don in­terp­re­tált té­nye­zőt so­rol fel, ame­lyek a ma­gyar-szlo­vák vi­szonyt meg­ha­tá­roz­ták: a tör­té­nel­mi elő­í­té­le­tek, a ha­tár­kér­dés, a nem­ze­ti­sé­gi prob­lé­ma és a Bős–Nagy­ma­ro­si Ví­zi Erő­mű kér­dé­se. Sze­rin­te meg­ol­dás len­ne „a va­la­mit va­la­mi­ért” elv ér­vé­nye­sí­té­se, ami azt je­len­ti, hogy a ma­gyar fél egy­ér­tel­mű nyi­lat­ko­zat­ban dek­la­rál­ná a ha­tá­rok sért­he­tet­len­sé­gét a nem­ze­ti­sé­gek­ről szó­ló két­ol­da­lú meg­ál­la­po­dás fe­jé­ben. A ha­tá­rok sért­he­tet­len­sé­gét ugyan­is szlo­vák vé­le­mé­nyek sze­rint ma­gyar rész­ről ez ide­ig „bi­zony­ta­lan­sá­got kel­tő mó­don” deklarálták.7

Sa­já­tos hely­zet ala­kult ki az 1994-ben be­kö­vet­ke­zett ma­gyar­or­szá­gi és szlo­vá­ki­ai kor­mány­vál­tá­so­kat kö­ve­tő­en. A Horn ve­zet­te ma­gyar kor­mány a ko­ráb­bi­nál na­gyobb elő­zé­keny­ség­gel és kez­de­mé­nye­ző erő­vel pró­bál­ko­zott a kap­cso­la­tok ren­de­zé­sé­re, szor­gal­maz­va az alap­szer­ző­dés alá­írá­sát is. Meèiar 3. kor­má­nya eze­ket a tö­rek­vé­se­ket ke­vés­bé ho­no­rál­ta, sőt a meèia­ri kor­mány kül­po­li­ti­kai és bel­po­li­ti­kai fel­fo­gá­sá­ban is erő­tel­jes­eb­ben meg­mu­tat­ko­zó el­té­ré­sek mi­att a meg­egye­zés szin­te ki­lá­tás­ta­lan­nak mu­tat­ko­zott. Meèiar, kül­ső nyo­más­ra, vé­gül is fel­vál­lal­ta az alap­szer­ző­dés alá­írá­sát.
Az alap­szer­ző­dés prok­la­mált cél­jai kö­zött sze­re­pelt a ma­gyar–szlo­vák vi­szony ja­ví­tá­sa, a múlt ne­ga­tív örök­sé­ge­i­nek a fel­szá­mo­lá­sa, a köl­csö­nös bi­za­lom és a tér­ség sta­bi­li­tá­sá­nak erő­sí­té­se. A hát­tér­ben azon­ban in­kább két alap­prob­lé­ma meg­ol­dá­sa állt. Szlo­vák igény volt az „egy­ér­tel­mű” ga­ran­cia Szlo­vá­kia te­rü­le­ti in­teg­ri­tá­sá­nak biz­to­sí­tá­sá­ra, és en­nek rög­zí­té­se az alap­szer­ző­dés­ben (jól­le­het a ha­tá­rok sért­he­tet­len­sé­gét egyik ma­gyar kor­mány sem von­ta két­ség­be, de egyút­tal uta­lá­sok tör­tén­tek a hel­sin­ki do­ku­men­tum­ra, amely, mint is­me­re­tes, elv­ben nem zár­ja ki a „bé­kés” meg­ol­dás le­he­tő­sé­gét). Ez­zel szem­ben ma­gyar el­vá­rás volt a szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság iden­ti­tá­sá­nak meg­őr­zé­sé­re irá­nyu­ló ga­ran­cia el­éré­se az alap­szer­ző­dés ré­vén, be­le­ért­ve a kol­lek­tív jo­go­kat is.
Az alap­szer­ző­dés alá­írá­sá­val a szlo­vák el­vá­rás tel­jes­ség­gel érvényesült,8 s alap­ve­tő­en a ma­gyar is, amen­­nyi­ben az ET is­mert aján­lá­sá­ra uta­lás­sal lé­nye­gé­ben a kol­lek­tív jo­gok is el­fo­ga­dott­ként ér­tel­mez­he­tő volt, amit vi­szont a szlo­vák fél azon­nal, még a szer­ző­dés alá­írá­sa előtt át­adott kü­lön jegy­zék­ben meg­kér­dő­je­le­zett.
Ma­gyar rész­ről az alap­szer­ző­dés ra­ti­fi­ká­lá­sa rö­vid időn be­lül meg­tör­tént, Szlo­vá­ki­á­ban egy évig hú­zó­dott, majd nagy vi­ták és a ma­gyar­el­le­nes­ség ma­gas fo­kú fel­szí­tá­sa kö­ze­pet­te tör­tént meg.
A lé­nyeg vi­szont az, hogy az alap­szer­ző­dés vég­re­haj­tá­sa ér­de­ké­ben va­ló­já­ban sem­mi sem tör­tént, el­len­ke­ző­leg a fe­szült­sé­gek to­vább erő­söd­tek. An­nak el­le­né­re, hogy a szlo­vák in­teg­ri­tás­ra vo­nat­ko­zó pas­­szus az alap­szer­ző­dés­be be­ke­rült, Szlo­vá­kia ve­szé­lyez­te­tett­sé­gi ér­zé­sé­nek a táp­lá­lá­sa a szlo­vák tár­sa­da­lom­ban to­vább tar­tott és erő­sö­dött, ami a szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság irá­nyá­ban meg­mu­tat­ko­zó jog­kor­lá­to­zó po­li­ti­ká­ban is ki­fe­je­zet­ten meg­mu­tat­ko­zott. Bi­zo­nyí­tá­si érv­ként kü­lö­nö­sen fel­hasz­nál­ták az 1996 nya­rán meg­ren­de­zett ma­gyar–ma­gyar ta­lál­ko­zót, amely uta­lást tett a ki­sebb­sé­gek au­to­nó­mia jogára.9
A Dzurinda-ko­r­mányok idő­sza­ka

Lé­nye­ges vál­to­zást idé­zett elő a Meèiar-ko­r­mány le­vál­tá­sa az 1998 őszén meg­tar­tott vá­lasz­tá­sok ered­mé­nye­ként. Több te­rü­le­ten tör­tént alap­ve­tő vál­to­zás: a szlo­vák bel­po­li­ti­ká­ban, a kül­po­li­ti­kai ori­en­tá­ci­ó­ban (egy­ér­tel­mű in­teg­rá­ci­ós po­li­ti­ka, V–4-ek új­já­szer­ve­zé­se stb.), ezen be­lül a szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság hely­ze­té­ben és po­zí­ci­ó­já­ban (az MKP kor­mány­té­nye­ző­vé vált, olyan kor­mány­prog­ram el­fo­ga­dá­sá­ra ke­rült sor, amely nem­csak a ko­ráb­bi nem­ze­ti­sé­gi jog­fosz­tó in­téz­ke­dé­se­ket igye­ke­zett kor­ri­gál­ni, de fon­tos fej­lesz­té­si, bő­ví­té­si kö­ve­tel­mé­nye­ket is meg­fo­gal­ma­zott a nem­ze­ti­sé­gi jo­gok te­rén). En­nek kö­vet­kez­té­ben lé­nye­ge­sen ja­vult a ma­gyar–szlo­vák vi­szony.
Az el­telt 4 éves vá­lasz­tá­si cik­lus mér­le­ge en­nek el­le­né­re el­lent­mon­dá­sos volt: a kor­mány­prog­ram­ba fog­lalt pon­tok csak rész­ben és fe­le­más mó­don, gyak­ran a nem­ze­ti­sé­gek ál­tal nem tá­mo­ga­tott for­má­ban ke­rül­tek el­fo­ga­dás­ra vagy el­ma­rad­tak. S ami a lé­nye­ge­sebb, a ma­gyar­el­le­nes han­gu­la­tok nem­csak hogy nem ma­rad­tak el, ha­nem időn­ként fel­erő­söd­tek és a kor­mány­ko­a­lí­ci­ó­ra, an­nak szlo­vák kor­mány­té­nye­ző­i­re is erő­tel­je­sen ha­tot­tak.
Eh­hez nem kis mér­ték­ben hoz­zá­já­rult és ér­vet szol­gál­ta­tott az a kö­rül­mény, hogy az 1998. évi ma­gyar­or­szá­gi kor­mány­vál­tás után Ma­gyar­or­szá­gon, a po­li­ti­ka szint­jén egy erő­tel­je­sebb és kon­cep­ci­o­ná­li­san is új­faj­ta nem­zet­po­li­ti­kai stra­té­gia han­goz­ta­tá­sa és re­a­li­zá­lá­sa ke­rült elő­tér­be, ame­lyet a MÁ­ÉRT lét­re­ho­zá­sa, majd az ún. „stá­tusz­tör­vény” ki­mun­ká­lá­sa, majd el­fo­ga­dá­sa fém­jel­zett, a ha­tá­rok fe­let­ti, ill. ha­tár­mó­do­sí­tás nél­kü­li nem­zet­egye­sí­tés „nem elég­gé tisz­tá­zott” fo­ga­lom elő­tér­be ál­lí­tá­sá­val. Mind­ez to­váb­bi fe­szült­sé­ge­ket táp­lált a szlo­vák po­li­ti­kai köz­vé­le­mény­ben.
A Dzurinda-ko­r­mány fenn­ál­lá­sá­nak kez­de­ti idő­sza­ká­ban, 1999 ta­va­szán, ma­gyar rész­ről (lé­nye­gé­ben az 1991. évi kez­de­mé­nye­zés szel­le­mé­ben) szak­mai té­ren tör­tént egy figyelem­fel­hívás,10 mi­sze­rint ta­lán el­jött az ide­je an­nak, hogy a ked­ve­zőb­bé vált hely­zet­ben a múlt kér­dé­se­i­nek tisz­tá­zá­sá­ra sor ke­rül­het. Meg­szü­let­het­ne egy po­li­ti­kai ál­lás­fog­la­lás, meg­bé­ké­lé­si nyi­lat­ko­zat, mely szám­ba ve­szi a múlt sé­rel­me­it, és köl­csö­nö­sen bo­csá­na­tot fe­jez ki az el­kö­ve­tett sé­rel­me­kért, s a jö­vő kö­zös fel­ada­ta­i­ra és kö­zös ér­de­kek­re irá­nyít­ja a fi­gyel­met, meg­erő­sít­ve az alap­szer­ző­dés­ben fog­lalt leg­fon­to­sabb igé­nye­ket: Szlo­vá­kia in­teg­ri­tá­sá­nak a té­nyét és az or­szá­ga­ink­ban élő ma­gyar és szlo­vák nem­ze­ti ki­sebb­sé­gek jo­ga­i­nak ér­vé­nye­sí­té­sét.
A saj­tó­ban meg­je­lent írás lé­nye­gé­ben vissz­hang­ta­lan ma­radt. Va­ló­já­ban a kö­rül­mé­nyek sem ked­vez­tek egy ilyen nyi­lat­ko­zat meg­té­te­lé­re, (er­re ta­lán a szlo­vák vá­lasz­tá­sok utá­ni köz­vet­len idő­szak lett vol­na al­kal­mas), hi­szen eb­ben az idő­ben a kez­de­ti ked­ve­ző lé­pé­sek után a szlo­vák kor­mány­ko­a­lí­ci­ón be­lül is éle­ződ­tek a vi­ták a szlo­vá­ki­ai ma­gyar­sá­got érin­tő szá­mos kér­dés­ben (nyelv­tör­vény, nem ne­ve­sí­tett föl­dek sor­sá­nak a kér­dé­se stb.) Az el­len­zék ál­tal be­fo­lyá­solt po­li­ti­kai köz­vé­le­mény­ben, pe­dig gya­kor­la­ti­lag to­vább élt a ma­gyar­el­le­nes­ség. Ahogy Kusý pro­fes­­szor fo­gal­ma­zott eb­ben az idő­ben, a Dzurinda-ko­r­mány ide­jén sem tör­tént mi­nő­sé­gi for­du­lat, a jö­vő mu­tat­ja meg, lesz-e ha­la­dás. A ma­gyar­fó­bia to­vább él, „amely­től a szlo­vák de­mok­ra­ták sem kön­­nyen sza­ba­dul­nak meg”.11

A stá­tusz­tör­vény ki­mun­ká­lá­sá­nak elő­re­ha­la­dá­sa, majd el­fo­ga­dá­sa 2001-ben to­vább élez­te a hely­ze­tet. Is­mét elő­tér­be ke­rül­tek az „új ele­mek­kel gaz­da­go­dott” ma­gyar nem­zet­po­li­ti­kai stra­té­gi­át elem­ző és bí­rá­ló írá­sok.12

R. Chmeľ eb­ben az idő­ben ter­je­del­mes ta­nul­má­nyok­ban ele­mez­te a ki­ala­kult hely­ze­tet, s ar­ra a kö­vet­kez­te­tés­re ju­tott, hogy az antalli tra­dí­ció a tör­vény ré­vén új tar­ta­lom­mal je­le­nik meg, nem­csak Tri­a­non kö­vet­kez­mé­nye­i­nek a „terápizálásáról” van már szó, ha­nem „egy egé­szen pon­to­san nem ar­ti­ku­lált” jó­vá­té­te­lé­ről. A ma­gyar nem­ze­ti iden­ti­tás tá­mo­ga­tá­sa he­lyé­be a ma­gyar nem­zet po­li­ti­kai in­teg­rá­ci­ó­ja lett a cél. Azon a vé­le­mé­nyen volt, hogy a tör­vény nem egye­sít, ha­nem meg­oszt, mono­kultúrális, monona­cionális in­teg­rá­ci­ót ered­mé­nyez, in­téz­mé­nye­sí­tett szo­li­da­ri­tást je­lent, te­rü­le­ti igé­nyek nél­kül, ar­ra ala­poz­va, hogy kon­ti­nen­sünk kö­zös­sé­gek tár­sa­dal­má­vá vá­lik. Sze­rin­te az adott kö­rül­mé­nyek kö­zött a tör­vény újabb pa­lack­ból en­ged­te ki a szel­le­met, amely a szom­szé­dok szá­má­ra nem meg­emészt­he­tő. Meg­íté­lé­se sze­rint az Or­bán-kor­mány be­te­tőz­te az antalli gon­do­la­tot, nem te­kin­ti meg­ol­dás­nak az alap­szer­ző­dést, új esz­kö­zö­ket ve­tett be 1998 után: a MÁ­ÉRT lét­re­ho­zá­sa, amely­ben meg­je­löl­te a ha­tá­ron tú­li ma­gyar­ság ma­gyar­or­szá­gi jo­gi hely­ze­tét s el­kez­dő­dött a stá­tusz­tör­vény elő­ké­szí­té­se, amely nem az in­teg­rá­ció cél­ját szol­gál­ja, mert az a tör­té­nel­mi tra­u­mák­ra épül. A te­rü­le­ti és po­li­ti­kai ho­va­tar­to­zást, ami egy ál­lam és nem­zet lé­nye­ge, ki­bő­ví­ti a nem­ze­tek kö­zös­sé­gé­nek ka­te­gó­ri­á­já­val, amely meg­ha­lad­ja a nem­zet­ál­la­mi kon­cep­ci­ót, amely pe­dig fő­leg Kö­zép-Eu­ró­pá­ban erő­sen él és valóság.13 Eköz­ben el­is­me­ri, hogy a szlo­vák re­a­gá­lá­sok el­ső­sor­ban ér­zel­mi, emo­ci­o­ná­lis ala­po­kon nyug­sza­nak, ugyan­csak ré­gi tra­u­mák­ra, nem meg­ala­po­zott vé­le­mé­nyek­re és ér­vek­re épül­nek.

A 2002-ben meg­tar­tott szlo­vá­ki­ai vá­lasz­tá­sok mind­ezek el­le­né­re a ki­ala­kult erő­vi­szony­ok kö­vet­kez­té­ben to­váb­bi ked­ve­ző vál­to­zá­so­kat hoz­tak a szlo­vák tár­sa­da­lom éle­té­ben. A szél­ső­sé­ges szlo­vák nem­ze­ti párt ki­szo­rult a par­la­ment­ből, az MKP meg­erő­söd­ve ke­rült be a kor­mány­ba és el­ér­te, hogy igé­nye­it ha­tá­ro­zot­tab­ban és konk­ré­tab­ban fo­gal­maz­za meg, il­let­ve ér­vé­nye­sít­se a kor­mány­prog­ram­ban, jól­le­het azok re­a­li­zá­lá­sa to­vább­ra is von­ta­tot­tan ha­lad elő­re. Ma­gyar rész­ről a kor­mány­vál­tás után erő­fe­szí­té­sek tör­tén­tek a kap­cso­la­tok vi­tás kér­dé­se­i­nek a meg­ol­dá­sá­ra, hely­re­állt a rö­vid idő­re meg­sza­kadt vi­seg­rá­di együtt­mű­kö­dés. A stá­tusz­tör­vény ér­vé­nye­sí­té­se vo­nat­ko­zá­sá­ban vi­szont ko­moly fenn­aka­dá­sok­ra, a szlo­vák kor­mány­zat ke­mény el­len­ál­lás­ára ke­rült sor, mi­u­tán a 2002 ta­va­szán Ma­gyar­or­szá­gon tör­tént kor­mány­vál­tás után a Medgyessy-ko­r­mány fel­vál­lal­ta a tör­vény ér­vé­nye­sí­té­sé­nek szán­dé­kát, fi­gye­lem­be vé­ve a tör­vén­­nyel szem­ben tá­masz­tott nem­zet­kö­zi igé­nye­ket is. A ren­de­zés kö­rü­li „hu­za­vo­na”, von­ta­tott ha­la­dás za­va­ró­lag ha­tott a ma­gyar–szlo­vák kap­cso­la­tok­ra. Vé­gül a meg­szü­le­tett meg­ál­la­po­dás a ked­vez­mény­tör­vény ér­vé­nye­sí­té­sé­ről né­mi­leg új hely­ze­tet te­rem­tett és ja­vu­ló pers­pek­tí­vá­kat ala­po­zott meg az EU-csatlakozás előt­t.

2003 már­ci­u­sá­ban a szlo­vák par­la­ment­ben elhang­zott egy olyan be­széd, amely ugyan el­ső­sor­ban a szlo­vá­kok­nak szólt, de a ma­gyar–szlo­vák vi­szonyt is köz­vet­le­nül érin­tet­te. Az önál­ló Szlo­vá­kia fenn­ál­lá­sá­nak 10. év­for­du­ló­ja al­kal­má­ból (2003 már­ci­u­sá­ban) Pavol Hrušovsky elnök14 a ma­gyar–szlo­vák tör­té­nel­mi múlt kö­zös ér­té­ke­i­re hív­ta fel a fi­gyel­met, s azt aján­lot­ta, hogy a szlo­vá­kok eze­ket fo­gad­ják el, le­gye­nek ezek­re büsz­kék. Be­szé­dé­nek je­len­tős ré­szét e té­má­nak szen­tel­te. Be­szé­dé­vel vi­tát kí­vánt nyit­ni „az ed­dig mitoló­gizált és démo­nizált” szlo­vák tör­té­nel­mi múlt­ról. Be­szé­de alap­ve­tő­en a szlo­vák nem­ze­ti és tör­té­nel­mi tu­dat­nak a hi­á­nyos­sá­ga­it és fo­gya­té­kos­sá­ga­it ké­ri szá­mon. Be­szélt azok­ról az alap­vo­nás­ok­ról, meg­ha­tá­ro­zó ele­mek­ről, ame­lyek a szlo­vák­ság éle­tét, sor­sát dön­tő­en be­fo­lyá­sol­ták. Ezek kö­zött em­lí­tet­te min­de­nek­előtt a ke­resz­tény­ség el­fo­ga­dá­sát, majd a tör­té­nel­mi Ma­gyar­or­szág lé­tét, a ma­gyar ál­lam lét­re­jöt­tét, mely­nek ré­szét al­kot­ták a szlo­vá­kok is. Nyolc év­szá­za­don át – ál­la­pí­tot­ta meg – „az ural­ko­dók” be­tar­tot­ták Szent Ist­ván­ In­tel­me­it. Ily mó­don a szlo­vák­ság a „bi­ro­da­lom” tör­té­nel­mé­nek nem csak ob­jek­tu­ma, de szub­jek­tu­ma is le­he­tett (kö­zép-eu­ró­pai je­len­tő­sé­gű vá­ro­sok ­ala­kul­tak ki, mű­ve­lő­dé­si, kul­tu­rá­lis köz­pon­tok jöt­tek lét­re). A szlovák­lak­ta te­rü­le­tek vé­dő­bás­tyát ké­pez­tek a tö­rök­el­le­nes har­cok­ban, 140 évig e tér­ség az or­szág cent­ru­ma volt (or­szág­gyű­lés Po­zsony köz­pont­tal, ki­rály­vá­lasz­tó hely, kö­zép-eu­ró­pai kul­tu­rá­lis és mű­ve­lő­dé­si köz­pont). Hang­sú­lyoz­ta, a szlo­vá­kok jo­go­san le­het­nek büsz­kék ar­ra, hogy a „bi­ro­da­lom” ré­szét al­kot­ták, büsz­kén vál­lal­hat­ják a kö­zös múl­tat. 1848 idő­sza­ká­ban a ma­gyar elit le­tért a Szent István-i ha­gya­ték­ról, de a ma­gya­ro­sí­tá­si fo­lya­mat sem nyom­ta el azt az ener­gi­át, amely össz­hang­ban az eu­ró­pai tör­té­né­sek­kel for­mál­ta a mo­dern szlo­vák nem­zet ma is meg­ha­tá­ro­zó alap­ja­it.

1918-ban a szlo­vá­kok „nagy ré­sze” üd­vö­zöl­te a kö­zös cseh­szlo­vák ál­lam lét­re­jöt­tét, de vol­tak ki­fe­je­zett cso­por­tok, me­lyek az új ál­la­mot el­ve­tet­ték. 1939-ben a szlo­vák po­li­ti­kai elit több­sé­ge az önál­ló ál­lam mel­lett dön­tött, hogy ez­zel el­ke­rül­je az or­szág „fel­osz­tá­sát”. A la­kos­ság több­sé­ge is ak­cep­tál­ta e dön­tést, nem kis cso­port saj­ná­lat­tal fo­gad­ta a kö­zös ál­lam meg­szű­né­sét.
A má­so­dik vi­lág­há­bo­rú után két tra­gé­dia bé­lye­gez­te meg Szlo­vá­kia ar­cu­la­tát: ezek kö­zött em­lí­ti a ma­gyar ki­sebb­ség el­le­ni rep­res­­szi­ó­kat a kol­lek­tív bű­nös­ség el­vé­nek je­gyé­ben. Szlo­vá­kia 1989–90-ben a de­mok­ra­ti­kus fej­lő­dés út­já­ra lép­ve, 1990 ka­rá­cso­nya előtt saj­nál­ko­zá­sát fe­jez­te ki a zsi­dók 2. vi­lág­há­bo­rú alat­ti ül­dö­zé­se mi­att, majd 1991 ele­jén el­né­zést kért a né­me­tek ki­te­le­pí­té­se mi­att is, ami a he­lyes utat mu­tat­ta. Szlo­vá­kia óha­ja – je­len­tet­te ki –, hogy a szlo­vák–ma­gyar kér­dést is ren­dez­ze, köl­csö­nös­sé­gi ala­pon. Kö­zös tör­té­nel­münk­kel kap­cso­la­tos ma­gyar–szlo­vák ki­egye­zés elő­se­gí­te­né, hogy a múlt kér­dé­sei ne ter­hel­jék a jö­vő­be­ni együtt­mű­kö­dést.
Hrušovsky szlo­vák kör­nye­zet­ben is fel­tű­nést kel­tő be­szé­de jog­gal kelt­he­tett ér­dek­lő­dést a ma­gyar–szlo­vák kap­cso­la­tok ren­de­zé­se iránt ér­dek­lő­dő ma­gyar köz­vé­le­mény­ben is. Mécs Im­re Bá­tor, tisz­ta hang Szlo­vá­ki­á­ból cím­mel a Nép­sza­bad­ság­ban 2003. már­ci­us 10-én meg­írt ter­je­del­mes cik­ké­ben úgy nyi­lat­ko­zott, hogy a szlo­vák el­nök „nagy­stí­lű, tár­gyi­la­gos, po­zi­tív” be­szé­de nagy hang­súl­­lyal fog­lal­ko­zik a ma­gyar és a kö­zös tör­té­nel­münk­kel s „meg kel­le­ne ra­gad­nunk az al­kal­mat és ha­son­ló nyílt­ság­gal, nagy­lel­kű­ség­gel és őszin­te­ség­gel be­szél­ni kö­zös múl­tunk­ról és ele­ink hi­bá­i­ról”. Saj­ná­lat­tal ál­la­pít­ja meg, hogy Ma­gyar­or­szá­gon Hrušovsky be­szé­de nem ta­lált kel­lő vissz­hang­ra. Bí­rá­ló hang­nem­ben szól a ma­gyar ma­ga­tar­tás­ról, utal­va ko­ráb­bi par­la­men­ti be­szé­de­i­re, ami­kor azt aján­lot­ta, hogy az ezeréves év­for­du­ló­ra a mil­len­ni­u­mi idő­szak­ban ne azt ki­zá­ró­la­go­san bir­to­kol­va em­lé­kez­zünk, ha­nem „sze­ré­nyen, ba­rát­sá­go­san, a töb­bi­ek ér­zé­keny­sé­gét, más­sá­gát ér­zé­kel­ve és fi­gye­lem­be vé­ve”, a kö­zös eu­ró­pai elv szellemében.15 Meg­íté­lé­se sze­rint együtt­gon­dol­ko­dás, pár­be­széd szük­sé­ges, a kö­zös múlt elem­zé­sé­re ala­poz­va a nem­ze­ti sa­já­tos­sá­gok tisz­te­le­té­vel. Ja­va­sol­ja: fo­gad­juk el a ne­mes szlo­vá­ki­ai gesz­tust, amely meg­nyit­ja a le­he­tő­sé­get, a múlt­tal va­ló szem­be­né­zés­re. Úgy lát­ja, sok szlo­vák po­li­ti­kus oszt­ja a ház­el­nök vé­le­mé­nyét, amel­­lyel a par­la­ment nagy ré­sze is egyet­ér­tett. „Raj­tunk a sor, vi­szo­noz­zuk a jó szán­dé­kú lépést”– ál­la­pít­ja meg.
Mécs Im­re fon­tos kér­dést vet fel, a ki­egye­zés, meg­bé­ké­lés kér­dé­sét az EU-tagság kü­szö­bén tör­té­nel­mi múl­tunk kér­dé­se­i­ben. Kri­ti­kai ész­re­vé­te­lei alap­ve­tő­en el­fo­gad­ha­tók. Ösz­tö­nöz ar­ra, hogy köl­csö­nö­sen fel­mér­jük a to­váb­bi te­en­dő­ket, kö­zös múl­tunk tisz­tá­zá­sa vo­nat­ko­zá­sá­ban elő­re ha­lad­junk. Ma­gyar ér­dek is, hogy Hrušovsky be­szé­dé­nek kap­cso­la­ta­in­kat érin­tő üze­ne­tei ne ves­­sze­nek el, ne men­je­nek fe­le­dés­be, ha­nem er­re mind­két fél épít­sen. Lát­nunk kell ugyan­ak­kor, hogy a szlo­vák par­la­ment el­nö­ke el­ső­sor­ban azok­tól vár­ja el a más­ként gon­dol­ko­dást a ma­gyar–szlo­vák kö­zös tör­té­nel­mi múlt­ról, akik­hez be­szé­dét in­téz­te. Ugyan­ak­kor ösz­tö­nöz ar­ra, hogy a po­li­ti­ka esz­kö­zé­vel köl­csö­nö­sen se­gít­sük elő a ma­gyar–szlo­vák ki­egye­zést és meg­bé­ké­lést is, amely­nek fel­tét­elei az­óta ja­vul­tak.

Ös­­szeg­zés

Amint a fen­ti­ek­ből lát­ha­tó, a ma­gyar–szlo­vák tör­té­nel­mi sors­kö­zös­ség szem­pont­ja­it is fi­gye­lem­be vé­ve, po­li­ti­kai szin­ten, de tár­sa­dal­mi mé­re­tek­ben is új­ra s új­ra fel­me­rül a ki­egye­zés és meg­bé­ké­lés kér­dé­se. En­nek je­len­tő­sé­ge kü­lö­nö­sen ak­tu­á­lis­sá vált az EU-csatlakozás kap­csán, és a kö­zös Eu­ró­pán be­lü­li együtt­élé­sünk­re ké­szül­ve. Kár len­ne fel­ad­ni azt a kí­sér­le­tet, amely ar­ra irá­nyul, hogy par­la­men­ti szin­ten, kon­szen­zu­sos ala­pon en­nek elő­moz­dí­tá­sát elő­se­gít­he­ti. Rossz jel­zés len­ne, ha Hrušovsky par­la­ment­ben el­mon­dott sza­vai tel­je­sen fe­le­dés­be me­rül­né­nek, s nem kö­vet­nék tet­tek.
Ha mér­le­get ké­szí­tünk, hogy hol tar­tunk a tör­té­nel­mi múl­tunk­hoz is kap­cso­ló­dó kér­dé­sek tisz­tá­zá­sá­ban és meg­ol­dá­sá­ban lát­ha­tó, hogy bő­ven van te­en­dő. Nem két­sé­ges, hogy tör­té­nel­münk szá­mos kér­dé­sét el­té­rő­en, el­té­rő as­pek­tu­sok­ból ítél­jük meg, amin fel­te­he­tő­en a jö­vő­ben sem le­het vál­toz­tat­ni, hi­szen tör­té­nel­mi sor­sok, ese­mé­nyek el­té­rő mó­don érin­tet­ték né­pe­in­ket. Ezért is il­lú­zió len­ne azt vár­ni, hogy va­la­ha is ké­pe­sek le­szünk kö­zös tör­té­nel­met ír­ni. Vi­szont szá­mos te­rü­le­ten az ál­lás­pont­ok már ed­dig is kö­ze­led­tek, és van re­mény ar­ra, hogy e té­ren to­vább­ha­la­dunk. Szlo­vák tör­té­né­szek tol­lá­ból már ed­dig is ol­vas­hat­tunk olyan meg­ál­la­pí­tá­so­kat, hogy a „ma­gyar ál­lam lé­te meg­te­rem­tet­te az alap­ve­tő fel­té­te­le­ket a szlo­vák nem­zet ki­ala­ku­lá­sá­hoz”, a ma­gya­rok és a szlo­vá­kok együtt él­ték át a ma­gyar ál­lam­fej­lő­dés meg­pró­bál­ta­tá­sa­it. Hogy be­szél­he­tünk „ny­olc­száz éves konf­lik­tus­nél­kü­li együtt­élés­ről”, „et­ni­kai bé­ké­ről és nyu­ga­lom­ról”.16 A na­gyobb el­té­ré­sek, és né­zet­kü­lönb­sé­gek ért­he­tő mó­don a ké­sőb­bi idő­szak­ok egyes kér­dé­se­i­nek a meg­íté­lé­se te­rén van­nak, me­lye­ket csak szak­mai szin­ten, di­a­ló­gus­sal le­het ol­da­ni. A Mécs Im­re ál­tal em­lí­tett mil­len­ni­u­mi ma­gyar „mu­lasz­tá­sok” nem je­len­tik azt, hogy a ma­gyar tör­té­ne­lem­írás nincs tu­da­tá­ban kö­zös múl­tunk re­a­li­tá­sá­nak, pre­zen­tá­lá­sa szük­sé­gé­nek. A vi­ta in­kább a te­kin­tet­ben van, hogy mi­lyen arány­ban, mér­ték­ben ré­sze a szlo­vák tör­té­ne­lem a ma­gyar tör­té­ne­lem­nek, ho­gyan íté­lünk meg kö­zös „hun­garus” ér­té­ke­ket, tör­té­nel­mi ese­mé­nye­ket és fo­lya­ma­to­kat.
A rend­szer­vál­to­zás utá­ni idő­szak po­li­ti­kai küz­del­mei nem­csak a tör­té­nel­mi múl­tunk­kal kap­cso­la­tos ké­nyes és ér­zé­keny kér­dé­se­ket hoz­ták, né­ha in­do­ko­lat­lan éles­ség­gel és mes­ter­sé­ge­sen fel­szín­re, de a fel­té­te­le­ket is elő­se­gí­tik ezek meg­ol­dá­sá­ra a két or­szág kö­zös ér­de­ke­ken ala­pu­ló bi­la­te­rá­lis, re­gi­o­ná­lis, in­teg­rá­ci­ós együtt­mű­kö­dé­sé­nek el­mé­lyü­lé­se ré­vén.
Ha a fen­ti­ek­ben em­lí­tett négy „kon­frontatív mó­don in­terp­re­tált” kér­dést ves­­szük ala­pul (tör­té­nel­mi elő­í­té­le­tek, ha­tár­kér­dés, nem­ze­ti­sé­gi prob­lé­ma, a bősi erő­mű kér­dé­se), me­lyek a két nép és or­szág kap­cso­la­ta­it az el­múlt év­ti­zed so­rán za­va­ró­an be­fo­lyá­sol­ták, ak­kor az ese­tek több­sé­gé­ben ta­pasz­tal­ha­tunk ked­ve­ző irá­nyú el­moz­du­lá­so­kat is.
A két or­szág ál­ta­lá­nos kap­cso­la­ta­i­nak és együtt­mű­kö­dé­sé­nek ja­vu­lá­sa fő­ként az el­múlt vá­lasz­tá­si cik­lu­sok­ban két­ség­te­le­nül csök­ken­tet­te az elő­í­té­le­te­ket. Eh­hez nem kis mér­ték­ben já­rult hoz­zá a szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság szlo­vák köz­vé­le­mény­ben is el­is­me­ré­se­ket ki­vál­tó po­li­ti­zá­lá­sa, bi­zal­mat elő­se­gí­tő ál­lam­pol­gá­ri ma­ga­tar­tá­sa, a tár­sa­da­lom­ban be­töl­tött sze­re­pé­nek és te­kin­té­lyé­nek meg­nö­ve­ke­dé­se.
A lé­nye­gé­ben mes­ter­sé­ge­sen táp­lált ha­tár­fó­bia ma már nem je­lent­het va­ló­di okot a fe­szült­ség szí­tá­sá­ra. A pers­pek­tí­va e té­ren ma már kö­zel­ről is lát­ha­tó, s en­nek kör­vo­na­la­it a kö­zös Eu­ró­pa ke­re­tei mu­tat­ják. Amen­­nyi­ben a szlo­vák po­li­ti­kai köz­tu­dat­ban még ag­go­dal­mak, fé­lel­mek él­nek a nem­ze­ti in­teg­ri­tás te­kin­te­té­ben, ezek jó­részt a nem­ze­ti­sé­gi jo­gok el­té­rő meg­íté­lé­sé­vel (kol­lek­tív jo­gok, au­to­nó­mia kér­dé­se) füg­ge­nek ös­­sze. A ma­gyar tri­a­no­ni tra­u­ma ke­ze­lé­sé­nek, vagy ne­vez­zük „jó­vá­té­tel­ének” is egyik alap­ve­tő ele­me a nem­ze­ti­sé­gi kér­dés el­fo­gad­ha­tó és meg­nyug­ta­tó meg­ol­dá­sa, ami ma­gá­ba fog­lal­ja a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú utá­ni kol­lek­tív bű­nös­ség vád­já­val és al­kal­ma­zá­sá­val kap­cso­la­tos ne­ga­tív tör­té­nel­mi él­mé­nyek és sé­rel­mek tel­jes ér­té­kű or­vos­lá­sát, egy­be­kap­csol­va ezt az em­be­ri mél­tó­sá­gon esett tör­té­nel­mi sé­rel­mek köl­csö­nös el­íté­lé­sé­vel.
A nem­ze­ti­sé­gi kér­dés meg­nyug­ta­tó, el­fo­gad­ha­tó meg­ol­dá­sa ér­de­ké­ben tör­tén­tek po­zi­tív lé­pé­sek, fő­ként az utób­bi évek­ben (meg­ál­la­po­dás a ked­vez­mény­tör­vény kér­dé­sé­ben, a ko­má­ro­mi egye­tem ügyé­ben). A szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság hely­ze­te és ál­ta­lá­nos köz­ér­ze­te, ön­bi­zal­ma lé­nye­ge­sen ja­vult. Meg­ol­dás­ra vá­ró fel­ada­tok azon­ban mind­két ol­da­lon van­nak az iden­ti­tás tel­jes ér­té­kű meg­őr­zé­se fel­tét­ele­i­nek biz­to­sí­tá­sa te­rén, a nem­ze­ti­sé­gek jö­vő­jét még be­fo­lyá­so­ló ked­ve­zőt­len ten­den­ci­ák or­vos­lá­sa vo­nat­ko­zá­sá­ban.
Gya­kor­la­ti­lag leg­ki­sebb mér­ték­ben ér­zé­kel­he­tő el­moz­du­lás a Bős–Nagy­ma­ro­si Víz­lép­cső kér­dé­sé­ben, ahol a po­li­ti­ka kép­te­len volt ed­dig meg­ol­dást ta­lál­ni, át­me­ne­ti­leg a szak­mai te­rü­let­re ru­ház­ta át a meg­ol­dá­sok ke­re­sé­sét, ami ér­zé­kel­he­tő­en csak át­me­ne­ti meg­ol­dás­nak te­kint­he­tő.
Ös­­szes­sé­gé­ben az ál­la­pít­ha­tó meg, hogy a tény­le­ges ki­egye­zés és meg­bé­ké­lés ér­de­ké­ben még a leg­töb­bet a tu­da­ti szin­ten kell ten­ni, ahol az ered­mé­nyek el­éré­se fel­te­he­tő­en hos­­szabb időt, fo­lya­ma­tot igé­nyel, s me­lyet nem el­ső­sor­ban dek­la­rá­ci­ók, ha­nem tar­tal­mas és tar­tós együtt­mű­kö­dés és sok tü­re­lem, köl­csö­nös bi­za­lom erő­sö­dé­se old­hat meg. Te­hát van esély a ki­egye­zés­re és meg­bé­ké­lés­re, ez a jö­vő fel­ada­ta.

Fel­hasz­nált iro­da­lom:

Bo­ros Fe­renc: A ma­gyar és a szlo­vák nem­zet­po­li­ti­kai stra­té­gia üt­kö­zé­se és kö­vet­kez­mé­nyei. Kül­ügyi Szem­le, 2002/3. sz.
Bo­ros Fe­renc: Madari a Slová­ci. Bu­da­pest, Press Pub­li­ca, , 2003.
Chme¾, Ru­dolf: Mi­ért le­he­tet­len a szlo­vák–ma­gyar meg­bé­ké­lés. In: Lidové noviny, 1996. ápr. 27.
Chme¾, Ru­dolf: Od Tri­anonu (cez zákon o madaroch žijú­ci­ch v sused­ných štá­toch) do Európskej unie. I–II. OS, 2001. szep­tem­ber–ok­tó­ber
De­ák, Ladislav: Tri­a­no­ni tra­u­ma. In: Prí­tom­nos, 1990/12, 13, 14.
Ham­berg­er Ju­dit: A né­met–cseh pél­da okán. Új Szó, 1999. má­jus. 14.
Hal­mai Ka­ta­lin: Kel­l-e a meg­bé­ké­lé­si nyi­lat­ko­zat? Nép­sza­va, 1999. már­ci­us 10.
Národ­ná obro­da, 1993 dec. 28., 29.
Új Szó, 1995. ja­nu­ár. 30.