Zeman László: Nyelvtudomány és nyelvoktatás

1. A kér­dés­kör. A dol­gok ál­lá­sát kö­vet­ve meg­ál­la­pít­hat­juk, hogy a 20. szá­zad má­so­dik fe­lé­ben egy­re fo­ko­zó­dott a nyelv irán­ti ér­dek­lő­dés. Új­ból nyil­ván­va­ló­vá lett a nyelv sok­ré­tű­sé­ge, ami­hez iga­zo­dott a vizs­gá­la­ta is. El­von­tabb ma­te­ma­ti­kai-lo­gi­kai fel­fo­gá­sá­ban és az eb­ből kö­vet­ke­ző al­kal­ma­zást te­kint­ve – mint a tu­do­má­nyos és mű­sza­ki ha­la­dás­nak alap­ve­tő tar­to­zé­ka – a sze­mi­o­ti­kai és a ki­ber­ne­ti­kai vizs­gá­ló­dás kö­zép­pont­já­ba ke­rült. A nyelv­tu­do­mányt is át­ha­tó tu­do­mány­kö­zi ku­ta­tá­sok ré­vén sza­ba­to­sab­ban raj­zo­lód­tak ki a ter­mé­sze­tes nyel­vek sa­ját­sá­gai, va­la­mint le­írá­suk kor­sze­rű mó­do­za­tai. A for­má­lis le­írást igény­lő szá­mí­tó­gé­pes kó­do­lás­nak, az in­for­má­ci­ós és do­ku­men­tá­ci­ós nyel­vek­nek meg­te­rem­té­se a ter­mé­sze­tes nyel­vek te­ó­ri­á­já­ra olyan ér­te­lem­ben ha­tott ser­ken­tő­leg, hogy ben­ne is ér­vé­nye­sült a sza­bá­lyok eg­zakt meg­ha­tá­ro­zá­sa. A vál­tást a nyelv­tu­do­mány bel­ső fej­lő­dé­sé­ben a ma­te­ma­ti­kai és a szá­mí­tó­gé­pes nyel­vé­szet ki­ala­ku­lá­sa és tér­nye­ré­se jel­zi.
A köz­lés­igé­nyek­nek és az egy­re fo­ko­zó­dó in­for­má­ció­cse­re kö­ve­tel­mé­nye­i­nek meg­fe­le­lő­en e fo­lya­mat a nyelv­ok­ta­tás­ban el­ső­sor­ban az ide­gen nyel­vek di­dak­ti­ká­já­ban je­lent­ke­zett, míg az anya­nyelv ok­ta­tá­sá­nak el­mé­le­te – úgy tű­nik – mint­ha fá­zis­ké­sés­be ke­rült vol­na. Az ál­ta­lá­nos el­vek ugyan vi­szony­lag tisz­tá­zot­tak, a rész­le­te­zés és a tar­tal­mi kér­dé­sek te­kin­te­té­ben azon­ban el­bi­zony­ta­la­no­dást ész­le­lünk.

A tan­tárgy­el­mé­le­ti vizs­gá­la­tok­ban egy­be­hang­zó­an ál­la­pít­juk meg, hogy az anya­nyelv ok­ta­tá­sá­nak, a nyel­vi ne­ve­lés­nek a tár­sa­da­lom kö­ve­tel­mé­nye­i­vel és fel­tét­ele­i­vel össz­hang­ban ki kell ala­kí­ta­nia a ta­nu­lók nyel­vi-kom­mu­ni­ka­tív vi­sel­ke­dé­sé­nek, fel­fo­gó és ki­fe­je­ző kész­sé­gé­nek ha­té­kony for­má­it.
Amint tud­juk, az anya­nyelv jel­lem­ző­je tel­jes­ségjel­le­ge, s en­nek di­dak­ti­kai ve­tü­le­te, hogy mind­egyik hasz­ná­la­ti mód­ját ta­nít­juk. S csak ter­mé­sze­tes, ha túl­nyo­mó­részt az írott nyelv­vál­to­zat­ra kor­lá­to­zó­dó ha­gyo­má­nyos gya­kor­lat­tal szem­ben a han­gos nyelv, a szó­be­li köz­lés­for­mák ár­nyal­tabb el­sa­já­tít­ta­tá­sá­nak, a be­széd­mű­ve­lés­nek szük­sé­ges­sé­gét han­goz­tat­juk.
Az anya­nyelv tel­jes­ség­jel­le­ge nyi­lat­ko­zik meg ab­ban, hogy min­den­ne­mű ok­ta­tás-ne­ve­lés elő­fel­té­te­le és együtt­ha­tó­ja, ok­ta­tá­sa ek­kép­pen nem pusz­tán tan­tárgy­sze­rű. To­váb­bá ok­ta­tá­sá­ban va­la­men­­nyi tan­tárgy ré­sze­se­dik, s di­dak­ti­ká­já­nak va­ló­já­ban át kell hat­nia a tan­tár­gyak egész rend­sze­rét. A tan­tár­gyi cél­ki­tű­zés­ben ezért hang­sú­lyoz­zuk a nyel­vi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ban va­ló gya­kor­la­ti és el­mé­le­ti kép­zés­ként ki­je­lölt anya­nyelv­ok­ta­tás­ra vo­nat­ko­zó­an a tan­tárgy-kon­cent­rá­ció el­vét. Tan­tár­gyunk köl­csö­nös­sé­gé­ben a má­sik nyelv (a szlo­vák mint kör­nye­ze­ti nyelv), va­la­mint az ide­gen nyel­vek el­sa­já­tí­tá­sát szol­gá­ló szem­pont­ok ér­vény­re jut­ta­tá­sát és a nyel­vi­vel ter­mé­szet­sze­rű­leg és lé­nye­ge sze­rint is át­met­sző­dő ter­mé­szet­tu­do­má­nyi tan­tár­gyak­nak a je­len­tő­sé­gét. Hogy a szó­kincs és ál­ta­lá­ban a ki­fe­je­ző­kés­zség fej­lesz­té­sé­ben men­­nyi­re köz­pon­ti az egyes szak­tár­gyak sze­re­pe, itt csak egy nyelv­ta­ni-nyelv­he­lyes­sé­gi (vagy ha úgy kí­ván­juk, sti­lisz­ti­kai-szö­veg­ti­po­ló­gi­ai) pél­dát ra­gad­va ki: hogy az „amely ~ ami” vo­nat­ko­zó név­más sza­ba­tos kö­tő­szói hasz­ná­la­ta men­­nyi­re fe­dő­dik fel és vé­sőd­het be a ma­te­ma­ti­ka ok­ta­tá­sa­kor, köz­vet­len ta­pasz­ta­la­tunk (a két alak szem­be­ál­lít­ha­tó­sá­ga-meg­kü­lön­böz­tet­he­tő­sé­ge, amely a köz­nyelv­ben fel­ol­dód­hat, a ma­te­ma­ti­kai le­írás­ban, de­fi­ní­ci­ó­ban kény­sze­rű).
S a vá­zol­tak ör­vén em­lít­het­jük, mi­sze­rint a szak­em­be­rek egy­ér­tel­mű­en utal­nak ar­ra, hogy füg­get­le­nül at­tól, va­jon az anya­nyelv és az iro­da­lom ok­ta­tá­sa egyet­len vagy két önál­ló tárgy­ként sze­re­pel, az anya­nyel­vi nem irá­nyul­hat oly­an­­nyi­ra túl­zó­an csak a szép­iro­da­lom anya­gá­ra, amint az len­ni szo­kott. Mi­köz­ben tö­mö­ren eh­hez még an­­nyit, hogy a szép­iro­da­lom nyelv­hasz­ná­la­tát és a ben­ne ki­fe­je­ző­dő esz­té­ti­ku­mot és kre­a­ti­vi­tást min­den­kor a nem szép­iro­dal­mi­nak a hát­te­ré­vel fog­juk fel és ér­té­kel­jük, va­la­mint hogy a nyelv­nek egye­te­mes­sé­gé­ből an­nak mint sze­mi­o­ti­kai és kom­mu­ni­ka­tív s nem csu­pán „nyel­vi”, ha­nem más hu­mán te­vé­keny­sé­gek ak­ció­min­tá­it szol­gál­ta­tó alap­mo­dell­nek az is­mér­ve is kö­vet­ke­zik. Még tö­mö­reb­ben te­hát: a nyelv és az iro­da­lom ok­ta­tá­sá­nak szo­ros egy­más­ra utalt­sá­ga úgy­szin­tén fenn­áll.
Az el­mon­dot­ta­kat ös­­sze­ge­ző­en és egy­ben dif­fe­ren­ci­ál­va té­tel­ként fo­gad­hat­juk el, hogy az anya­nyelv ok­ta­tá­sá­nak biz­to­sí­ta­nia kell a nyelv ha­té­kony hasz­ná­la­tát, s ez­zel mi­nél szer­ve­sebb kap­cso­lat­ban kell ki­ala­kí­ta­nia és al­kal­maz­nia a nyelv le­írá­sát, a szük­sé­ges nyelv­el­mé­le­ti-nyelv­ta­ni alap­fo­gal­mak­nak, ka­te­gó­ri­ák­nak (a meg­fe­le­lő „me­ta­nyelv­nek”) ope­ra­tív el­sa­já­tí­tá­sát. A kész­sé­gek és jár­tas­sá­gok ta­la­já­ba a kép­zés­fok ha­lad­vá­nyá­ban fo­ko­zott jel­leg­gel kell be­épül­ni­ük a nyelv­ta­ni is­me­re­tek­nek és stí­lus­min­ták­nak. Ezek­kel együtt kell a ta­nu­ló­nak „be­lát­nia”, ho­gyan hasz­nál­juk és hasz­nál­ja a nyel­vet (a kér­dés­kör­höz lásd Halliday et al. 1964; Fülei-Szántó 1976).
De épp a két ös­­sze­te­vő ará­nyát és tar­tal­mi meg­ol­dá­sát il­le­tő­en a vá­lasz­for­má­lás nem egy­sé­ges. Ha a „nyelv­tan és fo­gal­ma­zás” vagy a „nyelv­tan és stí­lus­tan” szi­no­nim je­lö­lés­sel élünk mint az anya­nyel­vi ok­ta­tás két meg­ha­tá­ro­zó ös­­sze­te­vő­jé­nek a meg­ne­ve­zé­sé­vel, azt kell mon­da­nunk, hogy meg­íté­lé­sük­ben je­len­tős el­té­rés mu­tat­ko­zik. A gya­kor­la­ti nyel­vi kép­zést, a ki­fe­je­ző­kés­zség fej­lesz­té­sét, a fo­gal­ma­zás ok­ta­tá­sát a tan­tárgy- és tan­terv­el­mé­le­ti dol­go­za­tok vagy el­sőd­le­ges­ként tün­te­tik fel, s csak eb­be épül be a nyelv­tan, vagy pe­dig a nyelv­ta­ni ké­pe­zi a rend­szer­jel­le­gű ke­re­tet („tan­tárgy­szer­ve­ző”), s ev­vel tár­sul­nak a fo­gal­ma­zás, nyelv­he­lyes­ség és stí­lus­tan fe­je­ze­tei. Mind­ezt ter­mé­sze­te­sen mó­do­sít­ja még az ok­ta­tás fo­ka és az is­ko­la­tí­pus sze­rin­ti el­osz­lás és ará­nyí­tás. A tar­tal­mi kér­dé­sek rész­le­te­zé­se­kor pe­dig to­váb­bi prob­lé­mák me­rül­nek fel, el­ső­sor­ban az al­kal­ma­zan­dó nyelv­tan tí­pu­sá­nak a kér­dé­se, va­la­mint hogy a nyelv­tan mely kör­ze­te­it kell leg­in­kább súly­pon­toz­nunk, s azo­kat mi­lyen egy­más­után­ban kell tár­gyal­ni. S nyom­ban meg­je­gyez­het­jük: meg­fe­le­lő­en ér­tel­mez­ve a be­ve­ze­tés­ként fel­so­rol­ta­kat a nyelv köz­lő funk­ci­ó­já­ról, ma­gá­tól ér­te­tő­dő­nek vall­juk a fen­ti vi­szony­la­tok­ban a stí­lus­tan­nal tár­su­ló, je­len­tés­ta­ni me­ga­la­po­zott­sá­gú mon­dat­tan­nak a köz­pon­tú­sá­gát.
Ér­ve­lé­sün­ket e he­lyütt nem te­kint­het­jük elég­sé­ges­nek, még ke­vés­bé ki­me­rí­tő­nek, de már an­nak az alap­ján is, hogy a tan­tár­gyak di­dak­ti­ká­ja az adott szak és a pe­da­gó­gi­ai disz­cip­lí­nák met­sze­té­ben konstituálódik, min­den­kép­pen in­do­kolt, ha az anya­nyelv ok­ta­tá­sá­nak tag­la­lá­sát, a fel­me­rü­lő kér­dé­sek meg­vá­la­szo­lá­sá­nak le­het­sé­ges mó­do­za­ta­it a nyelv­tu­do­mány fe­lől kí­sé­rel­jük meg. Igaz, hogy épp az anya­nyelv ok­ta­tá­sa cél­ki­tű­zés­ének és tar­tal­má­nak a tisz­tá­zá­sa­kor – lé­vén a nyelv egy­részt egye­te­mes, más­részt ös­­sze­tett je­len­ség – a nyelv­tu­do­má­nyi meg­kö­ze­lí­tés ön­ma­gá­ban egy­ol­da­lú­nak mi­nő­sül­het, hisz ez eset­ben sok­kal tá­gabb kör­ze­tű je­len­sé­gek­ről és té­nye­zők­ről van szó. Ne fe­led­jük azon­ban, hogy a nyelv­tu­do­mány sem je­len­ti ma csu­pán a gram­ma­ti­kai vagy le­xi­ko­ló­gi­ai vi­szony­la­tok zárt rend­sze­ré­nek ta­nul­má­nyo­zá­sát, ha­nem át­met­sző­dik az ant­ro­po­ló­gi­ai és prag­ma­ti­kai vo­nat­ko­zá­sok­kal, át­vált­va az etno-, szocio- és pszicholingvisztikai ku­ta­tás­ra (amit Hjelmslev sem fe­lej­tett ki sar­kí­tot­tan kép­let­sze­rű Prolegomenájából; 1961, 127).
G. Helbig sze­rint a 20. szá­zad het­ve­nes éve­i­től be­szél­he­tünk a nyelv­tu­do­mány­ban a nyelv bel­ső, rend­szer­szin­tű tu­laj­don­sá­ga­i­nak a vizs­gá­la­tát fel­vál­tó, a nyelv­re mint cse­lek­vés­re-hasz­ná­lat­ra irá­nyu­ló ún. kom­mu­ni­ka­tív-prag­ma­ti­kai for­du­lat­ról. A szö­veg­nyel­vé­szet ki­bon­ta­ko­zá­sa (tár­gya a szö­veg mint a nyelv köz­vet­le­nül meg­je­le­nő for­má­ja), a nyel­vet köz­lés­funk­ci­ó­já­ban-irá­nyult­sá­gá­ban (illokutív funk­ci­ó­já­ban) de­fi­ni­á­ló be­széd­ak­tus-el­mé­let és újab­ban a pár­be­széd­ku­ta­tás (alap­té­te­le, hogy épp a di­a­ló­gus a nyelv ter­mé­sze­tes egy­sé­ge) – mind en­nek a vál­to­zás­nak a ré­sze. A köz­lés­fo­lya­mat té­nye­ző­i­nek, fel­tét­ele­i­nek, vagy mond­juk egy­sze­rű­en: a rend­sze­ren kí­vü­li kon­tex­tus­nak a szám­ba­vé­te­lé­ről van szó, a nyel­vet mint a hu­mán te­vé­keny­ség for­má­ját vagy leg­alább elő­fel­té­tel­ét ér­té­ke­len­dő (vö. Helbig 1986, 13, 148 skk.). De a szer­ző a kö­tet vé­gén ol­vas­ha­tó „Ki­te­kin­tés”-ben a nyelv­tu­do­mány szű­kebb, a nyel­vi rend­szer­re kor­lá­to­zó­dó („gram­ma­ti­ka­köz­pon­tú”) és prag­ma­ti­kai („hasz­ná­lat­köz­pon­tú”) pó­lu­sát egy­mást fel­té­te­le­ző­nek és ki­egé­szí­tő­nek te­kin­ti. To­váb­bá utal ar­ra, hogy a vizs­gá­lat szak­sze­rű­sé­ge min­den­kép­pen a nyelv gram­ma­ti­ká­já­nak rend­szer­szin­tű elem­zé­sé­től függ, az­az a rend­szer­ről mint meg­ha­tá­ro­zó vo­nat­ko­zá­si hát­tér­ről nem mond­ha­tunk le (311 skk.). Amint ki­ve­het­jük, a nyelv­ok­ta­tás el­mé­le­té­ben és gya­kor­la­tá­ban a nyelv­tan és fo­gal­ma­zás-stí­lus ket­tős­sé­gé­nek a nyelv­tu­do­mány szint­jén meg­fo­gal­ma­zott pár­hu­za­má­ról szól­tunk, s tu­laj­don­kép­pen a langue és parole, nyelv és be­széd is­mert és tud­va tu­dott egy­más­ra vo­na­tkoz­ta­tá­sá­nak kö­ve­tel­mé­nyé­ről. A szá­mí­tó­gé­pes nyelv­hasz­ná­lat, amely a nyel­vi je­len­tés­nek lo­gi­kai-ma­te­ma­ti­kai mód­sze­rek­kel esz­kö­zölt rög­zí­té­sét fel­té­te­le­zi, tu­laj­don­kép­pen a rend­szer­szin­tű gram­ma­ti­ka ily­ne­mű meg­tol­dá­sa-ki­tel­je­se­dé­se. Je­len­tő­sé­gé­re egye­bek közt az au­to­ma­ti­kus in­for­má­ció­fel­dol­go­zás, szö­veg­ol­va­sás, -értelmezés vagy a gé­pi for­dí­tás mu­tat­hat rá.
Az ok­ta­tás­ban min­den a kel­lő ará­nyí­tá­son mú­lik. S a nyelv­nek már a meg­ha­tá­ro­zá­sa, jel­rend­szer vol­ta is ma­gá­ban fog­lal­ja, hogy a nyel­ven kí­vü­li­re irá­nyul, s a nyel­vi szer­ke­zet nem ra­gad­ha­tó meg tel­jes­sé­gé­ben, ha el­te­kin­tünk a hasz­ná­la­tá­tól. A köz­lés­funk­ció esze­rint a nyelv el­sőd­le­ges funk­ci­ó­ja, amint azt a funk­ci­o­ná­lis nyelv­szem­lé­let­ben s a funk­ci­o­ná­lis stí­lu­sok te­ó­ri­á­já­ban el­fo­gad­ják, s amit a szocio­lingvisztikai vizs­gá­la­tok­kal ki­fe­je­zet­ten öt­vö­ző­dő nyelv­vál­to­za­tok­nak a szám­ba­vé­te­le tel­jes­sé­gé­ben tük­röz. Mun­kás­sá­gá­val a finn­ugor és ma­gyar ti­po­ló­gi­ai vizs­gá­la­to­kat meg­ala­po­zó Vla­di­mír Skalièka pro­fes­­szor egyik ta­nul­má­nyá­nak már a cí­me is er­re vo­nat­ko­zó­lag tü­ne­ti (The Need for a Linguistics of la parole, 1948; ma­gyar for­dí­tás­ban An­tal Lász­ló [szerk.]: Mo­dern nyelv­el­mé­le­ti szö­veg­gyűj­te­mény. I. [A prá­gai is­ko­la], Bu­da­pest, Tan­könyv­ki­adó, 1989, 181–193).
Ek­képp tá­jo­lód­va vizs­gált tárgy­kö­rünk­ben kí­sé­rel­jük meg a kö­vet­ke­zők­ben ös­­sze­fog­lal­ni mind­azt, ami a rész­le­te­zés tisz­tá­zá­sa­kor a szó re­to­ri­kai ér­tel­mé­ben is köz­hely­sze­rű.
2. Ha a fi­lo­ló­gi­ai ha­gyo­mányt és az ok­ta­tá­si ta­pasz­ta­la­tot, tár­gyunk tör­té­ne­ti­sé­gét is be­von­juk az ér­té­ke­lés­be, a di­a­lek­ti­ka – gram­ma­ti­ka – retorika egy­sé­gét és köl­csö­nös­sé­gét kép­vi­se­lő trivium tű­nik fel mint az ok­ta­tás mo­dell­je. Tud­ni­il­lik a há­rom fo­ga­lom kel­lő ér­tel­me­zé­sé­vel le le­het fed­ni az anya­nyelv ok­ta­tá­sá­nak prob­lé­ma­kö­rét. A di­a­lek­ti­ka át­fo­gal­ma­zá­sunk­ban az is­me­re­ti­nek, gno­sze­o­ló­gi­a­i­nak-lo­gi­ka­i­nak a tar­to­má­nyát s a nyelv­nek ily­ne­mű vo­nat­ko­zá­sát je­len­ti, a gram­ma­ti­ka pe­dig e tar­to­mány­nak, te­hát vé­gül is a va­ló­ság­nak sa­já­to­san nyel­vi le­ké­pe­zé­sét, a va­ló­ság „el­ső” vagy „el­sőd­le­ges” nyel­vi sti­li­zá­lá­sá­nak esz­kö­zét és rend­sze­rét. Míg a re­to­ri­ka, a tu­laj­don­kép­pe­ni nyelv­hasz­ná­lat, a „má­so­dik” sti­li­zá­lás sza­bály­za­ta; előd­je a sti­lisz­ti­ká­nak, amely a nyel­vi nyi­lat­ko­zat­nak, a nyi­lat­ko­zat cél­já­nak és fel­tét­ele­i­nek meg­fe­le­lő for­mált­sá­gát vizs­gá­ló szak­ága­zat. A ket­tőt mint nyel­vi és mint sti­lisz­ti­kai szű­rőt tart­juk szá­mon, amely az „ars recte” és az „ars bene scribendi et loquendi scientia” (Quintilianus) ránk ha­gyo­má­nyo­zott meg­kü­lön­böz­te­té­sé­nek fe­lel meg.
To­vább ele­mez­ve e hár­mas ta­go­ló­dást el­jut­ha­tunk an­nak a meg­ál­la­pí­tá­sá­hoz, hogy a nyelv va­ló­ság­vo­nat­ko­zá­sa a be­széd­hely­zet­tel (be­széd­hely­zet-tí­pus­sal) egyez­tet­he­tő nyel­vi egy­ség­ben, a ki­je­len­tés­ben s el­vont min­tá­ja a mon­dat ál­tal ra­gad­ha­tó meg a leg­köz­vet­le­neb­bül. S té­te­lünk kö­rül ren­dez­het­jük a foly­ta­tás­ban a töb­bi „köz­he­lyet”. Mi­vel­hogy e lé­nye­gi ös­­sze­füg­gés nyi­lat­ko­zik meg a nyelv­tu­do­mány je­len­tés- és mon­dat­köz­pon­tú­sá­gá­ban, ab­ban, hogy a nyelv bel­ső sa­ját­sá­gát al­ko­tó je­len­tést el­ső­sor­ban a mon­dat szint­jén, te­hát ki­fe­je­zet­ten a köz­lés­funk­ció, a hasz­ná­lat függ­vé­nyé­ben vizs­gál­juk, ami nyil­ván­va­ló­an di­dak­ti­ka­i­lag is kö­ve­ten­dő.
A mon­dat je­len­tés­ta­ni szer­ke­ze­te és ala­ki for­mált­sá­ga köl­csö­nös­sé­gé­nek az elem­zé­se­kor az ige­alak (ver­bum fi­ni­tum) fe­dő­dik fel mint a mon­dat szer­ve­ző köz­pont­ja. Esze­rint a mon­dat-ki­je­len­tés – vagy ele­mi és el­vont for­má­ja: a mon­dat­mo­dell, mon­dat­kép­let, mon­dat­min­ta – nem más, mint az ige­alak­nak és bő­vít­mé­nye­i­nek az együt­te­se. Ek­kép­pen a nyelv­tan ten­ge­lyé­ben az ál­ta­lá­nos (je­len­tés­ta­ni és szin­tak­ti­kai) ér­te­lem­ben vett ige­von­za­tok fe­je­ze­te áll. Az adott szintagmatika, az ige­alak mint sa­rok­pont kö­rül szer­ve­ző­dő je­len­tés­ta­ni-nyelv­ta­ni funk­ci­ók és ki­te­vő­ik ré­vén fel­tár­hat­juk a nyelv és az anya­nyelv meg­ha­tá­ro­zó tu­laj­don­sá­ga­it, be­le­ért­ve ti­po­ló­gi­ai tel­je­sít­mé­nyét. Az ok­ta­tás so­rán az ily mó­don fel­fo­gott je­len­tés­ta­ni-mon­dat­ta­ni kap­cso­lat­ban a nyelv­ta­ni pa­ra­dig­mák kön­­nyen tár­gyal­ha­tók és szem­lél­tet­he­tők. Az is­mert is­ko­lai „He­lyez­zük mon­dat­ba!”, „Ké­pez­zünk mon­da­tot!” rá­ve­ze­tés és gya­kor­lás épp a mon­dat eb­be­li ér­té­ké­nek ösz­tö­nös fel­is­me­ré­se. (A von­zat­ban a nyelv két ren­de­ző el­ve, a paradigmatikus és a szintagmatikus, szo­ro­san egy­más­ra vo­nat­koz­tat­va je­lent­ke­zik.)
Kö­vet­ke­zés­képp mind a nyelv tör­vény­sze­rű­sé­ge­i­nek a le­írá­sát, mind en­nek az ok­ta­tás­ban hasz­no­sít­ha­tó mód­sze­rét a leg­cél­sze­rűb­ben A Du­na tor­koll. A Du­na árad. Pé­ter unat­ko­zik. Pé­ter ol­vas. Pé­ter köny­vet ol­vas. Pé­ter köny­vet aján­dé­koz Má­ri­á­nak. Pé­ter ta­lál­ko­zik. Pé­ter teg­nap ta­lál­ko­zott Má­ri­á­val tí­pu­sú ki­je­len­té­sek­ben-mon­da­tok­ban ki­fe­je­ző­dő je­len­tés­ta­ni ös­­sze­füg­gé­sek, más szó­val az ige­alak és a kö­te­le­ző (ezen be­lül a kény­sze­rű és a le­het­sé­ges), va­la­mint a nem kö­te­le­ző (eset­le­ges) bő­vít­mé­nyek, sza­bad ha­tá­ro­zók kap­cso­la­tá­nak vizs­gá­la­tá­val te­het­jük a leg­in­kább be­lát­ha­tó­vá. Egy­szer­re ra­gad­va meg így vi­szony­lag egész jel­le­gé­ben a nyelv lé­nye­gi sa­ját­sá­gát, és tisz­táz­va a rész­ele­mek sze­re­pét, az igei alap­ta­gú szó­szer­ke­zet – s a ma­gyar­ban ért­he­tő ok­ból ta­lán még hang­sú­lyo­zot­tab­ban a tár­gyas szer­ke­zet – al­kal­mas ke­ret­nek, nyel­vi és ok­ta­tás­be­li mikromodellnek mi­nő­sül.
2.1. Mind­azt, amit szó­vá tet­tünk, egy­sé­ges nyelv- és gram­ma­ti­ka­te­ó­ri­á­vá for­mál­va vizs­gál­ja a va­len­cia­el­mé­let. Ere­dez­te­té­sé­ben a szak­iro­da­lom­ban W. Porzi­got idé­zik, aki a sza­vak-szó­je­len­té­sek köl­csö­nös­sé­gét a nyelv szer­ve­ző prin­cí­pi­u­ma­ként fog­ta fel. Te­hát pél­dá­ul az ugat ige fel­té­te­le­zi a hoz­zá tar­to­zó ku­tya, vagy a sző­ke, fül­ledt mel­lék­név a tár­sí­tan­dó haj, le­ve­gő fő­ne­vet stb. (vö. Porzig 1934, 70 skk.). S a tár­sí­tás­ban az igét el­sőd­le­ges­nek tart­ja, mi­vel az „igé­ben az alany, a tárgy vagy né­mely ha­tá­ro­zói bő­vít­mény már ad­va van, füg­get­le­nül mon­dat­be­li ki­té­tel­ük­től, il­let­ve at­tól, va­jon kény­sze­rű­ek-e vagy hi­á­nyoz­hat­nak” (uo. 74). A je­len­té­sek mi­ne­mű­ség­ének, a je­len­tés­vi­szo­nyok­nak vizs­gá­la­tá­ban, ame­lyek a nyel­vi rend­szer szint­jén „je­len­tés­me­zők­be” ren­de­ződ­nek, ki­eme­li az ige irá­nyult­sá­gát, tel­jes szi­tu­á­ci­ót le­ké­pe­ző ké­pes­sé­gét (uo. 74–76; 1957, 123–125), mi­nek foly­tán a szó­je­len­tés­nek az igé­ből ki­in­du­ló elem­zé­se egyér­tel­műbb (uo.). A tén­­nyel az ok­ta­tás­ban lép­ten-nyo­mon ta­lál­koz­ha­tunk, gon­dol­junk pél­dá­ul ar­ra, hogy már az al­só ta­go­za­tos fel­ada­tok kö­zé tar­to­zik az ál­la­tok hang­adá­sát je­lö­lő ige és az ál­lat­faj meg­ne­ve­zé­sé­nek egy­más­ra vo­nat­koz­ta­tá­sa. Eköz­ben azon­ban a faj­név nem imp­li­kál­ja olyan szo­ro­san a jel­lem­ző igét, „szi­tu­á­ci­ót”, a ku­tya mint fő­név a ha­rap, cson­tot rág, meg van köt­ve stb. ál­lít­mány­sor­ral kap­csol­ha­tó, míg az ugat ige csak a ku­tyá­ra vo­nat­ko­zik, a nye­rít csak a ló­ra.
Egy má­sik vál­to­zat­ban a szer­ző az előb­bi­e­ket úgy ös­­sze­ge­zi, hogy „Az ala­nyok­nak és a tár­gyak­nak csak bi­zo­nyos kö­rét ren­del­het­jük hoz­zá az igé­hez, de a töb­bi meg­ha­tá­ro­zó tag (Bestimmung) is, ame­lyek­kel a mon­dat­ban tár­sul, az ige tar­tal­má­ból kö­vet­ke­zik” (1957, 124). Az idé­zet­tek­ből ös­­sze­ál­lít­hat­juk a va­len­cia­el­mé­let tar­to­zé­ka­it, be­le­ért­ve azt a vég­ső té­te­lét is, mi­sze­rint a kö­te­le­ző von­za­to­kat-bő­vít­mé­nye­ket az ige­je­len­tés­ből mint az ige („mély­szer­ke­ze­ti”) je­len­tés­ta­ni ös­­sze­te­vő­i­nek szin­tak­ti­kai-mon­dat­ta­ni ve­tü­le­tét azo­no­sít­hat­juk. A szó­je­len­tés­tan és a mon­dat­tan ez­ál­tal kö­zel ke­rül egy­más­hoz, sőt még egye­te­me­sebb ér­vén­­nyel: A kül­ső for­ma és a je­len­tés („han­ga­lak és je­len­tés”) egy­más­ra vo­nat­koz­ta­tá­sa, egy­más­hoz ren­delt­sé­ge – mint ami aszim­met­ri­á­já­val együtt nyelv­vé te­szi a nyel­vet – a ta­nu­ló nyelv­szem­lé­le­té­nek és va­ló­ság­is­me­re­té­nek a ki­ala­kí­tá­sa szem­pont­já­ból je­len­tős.
A Porzigéhoz ha­son­ló kez­de­mé­nye­zés a ki­je­lölt irány­ban a bühleri „üres he­lyek­nek” a fo­gal­ma. Ezen azt kell ér­te­nünk, hogy min­den nyelv­ben lé­tez­nek bi­zo­nyos „von­zá­sok és vá­lasz­tá­sok” (Wahlverwandschaften…), „a ha­tá­ro­zó ke­re­si a hoz­zá il­lő igét” stb. Va­gyis a sza­vak va­la­mely osz­tá­lya kör­nye­ze­té­ben egy vagy több szin­tak­ti­kai po­zí­ci­ót, „üres he­lyet” nyit, ame­lye­ket egy má­sik osz­tály sza­vai ki­tölt­het­nek. A je­len­sé­get Bühler már a szto­i­ku­sok­nál és a sko­lasz­ti­ka (majd J. S. Mill) lo­gi­ká­já­ból is­mert konnotáció (együtt­je­lö­lés) ér­tel­mé­ben ma­gya­ráz­za (Bühler 1934, 173, 226 skk.).
A va­len­cia­fo­ga­lom meg­ha­tá­ro­zá­sa és a va­len­cia­el­mé­let meg­ala­po­zá­sa azon­ban csak L. Tesnie`re ne­vé­hez fű­ző­dik. Szin­ta­xis­el­mé­le­té­nek el­ső váz­la­ta 1934-ből szár­ma­zik, a tel­jes vál­to­za­tot az 1953-as és fő­kép­pen az 1959-es posz­tu­musz kö­tet tar­tal­maz­za. Tesnie`re az igét té­ve meg a mon­dat irá­nyí­tó köz­pont­já­nak, kö­ve­ti az ál­ta­la meg­ha­tá­ro­zott füg­gő­sé­gi vi­szo­nyo­kat, azt, ahogy az ige ki­oszt­ja a részt­ve­vők­nek (aktánsoknak; alany­nak, tárgy­nak, ré­szes­ha­tá­ro­zó­nak) a tör­té­nés­ben (fo­lya­mat­ban, cse­lek­vés­ben, ál­la­pot­ban) a „drá­mai sze­re­pe­ket”. Ugyan­ezt a va­len­cia ké­mi­ai ér­tel­me­zé­sé­ben az atom szer­ke­ze­té­re utal­va szem­lél­te­ti. Gra­fi­kai áb­rá­zo­lá­sá­ban az igét he­lyez­ve a szer­ke­ze­ti ág­rajz, sztemma csú­csá­ba, bal­ra ír­ja a va­len­cia­szer­ke­zet tag­ja­it kép­vi­se­lő aktánsokat, ame­lyek az igé­vel együtt ér­tel­mes mon­dat­tá áll­nak össze, s jobb­ra a mon­dat­ból el­hagy­ha­tó kö­rül­mény­ha­tá­ro­zó­kat („cirkumsztánsokat”). Bár a két cso­port kü­lön­vá­lasz­tá­sa fe­le­más ma­radt (a szer­ző az át­me­ne­ti for­má­kat sem zár­ta ki, vö. 1976, 127), az elv az újabb ku­ta­tá­sok­ra ösz­tön­ző­leg ha­tott, akár­csak az igék­nek va­len­cia­szám sze­rin­ti osz­tá­lyo­zá­sa: ér­ték nél­kü­li (avalens; ilye­nek az idő­já­rást je­lö­lők – fagy, ha­va­zik), egy­ér­té­kű (monovalens), két-, va­la­mint há­rom­ér­té­kű igék. Rész­le­tek­be itt nem bo­csát­koz­ha­tunk, eset­leg még an­­nyit, hogy a cse­lek­vő-szen­ve­dő ige­je­len­tés­nek (diatézisnak), to­váb­bá Tesnie`re-nek az ún. aktánsváltásra, -cserére vo­nat­ko­zó szá­mos meg­ál­la­pí­tá­sa bi­zo­nyult ma­ra­dan­dó­nak.
Az így kép­zett „füg­gő­sé­gi nyelv­tan”, az­az az ige „vegy­ér­té­ke­i­re” épü­lő mon­dat­ta­ni ti­po­ló­gia mind a nyelv­tu­do­mány­ban, mind az anya­nyelv és az ide­gen nyel­vek ok­ta­tá­sá­ban bi­zo­nyos ha­gyo­mán­­nyá fej­lő­dött. Tud­ni­il­lik olyan osz­tá­lyo­zó és mon­dat­kép­ző el­já­rást je­lent, amely le­he­tő­vé te­szi az egy­sze­rű, ele­mibb nyel­vi szer­ke­ze­tek­re és el­sa­já­tí­tá­suk­ra tá­masz­kod­va va­ri­á­lá­su­kat és ös­­sze­fű­zé­sü­ket, ös­­sze­tet­tebb mon­da­tok lét­re­jöt­tét. A mód­szer a múlt szá­zad hat­va­nas éve­i­ben fő­leg a ge­ne­ra­tív-transz­for­má­ci­ós nyel­vi mo­dellt al­kal­ma­zó el­já­rá­sok­kal nagy­mér­ték­ben egy­be­vá­gott. A ge­ne­ra­tív, „ös­­sze­te­vős” (rész­vé­tel a ma­ga­sabb szin­tű egy­ség­ben) és az ös­­sze­te­vők alá- és fö­lé­ren­delt­sé­gét, a füg­gő­ség irá­nyát ki­fe­je­zet­ten szá­mí­tás­ba ve­vő füg­gő­sé­gi gram­ma­ti­ka ugyan­is egy­más­ra le­ké­pez­he­tő. A két elv egy­mást nem zár­ja ki, ahogy ezt Fülei-Szántó End­re „szer­ke­ze­ti-mű­ve­le­ti” gram­ma­ti­ká­já­ban is ész­re­ve­het­jük. Az – bár ál­ta­lá­ban az előb­bi ké­pe­zi hi­vat­ko­zás­rend­sze­rét – „füg­gő­sé­gi­leg” is ér­tel­mez­he­tő (lásd Fülei-Szántó 1964; szlo­vák nyel­vű vál­to­zat­ban: 1965; 1973; a né­met mon­dat tí­pu­sa­i­nak fel­so­ro­lá­sát nyújt­ja Helbig 1976, mo­nog­ra­fi­ku­san 1982; a fran­cia nyelv ok­ta­tá­sá­ra néz­ve lásd Happ 1978; a va­len­cia explikálását és di­dak­ti­kai al­kal­ma­zá­sát il­le­tő­en Bondzio 1976, 1977, 1977a).
A va­len­cia­fo­ga­lom­nak az ele­mek vegy­ér­ték­éhez ha­son­lí­tá­sá­ban az el­ső­ség R. Bräuer sze­rint (1974, 270) Sz. D. Kacnelszont (1948, 32, 132) il­le­ti; tör­té­ne­ti­sé­gét vi­szony­la­gos tel­jes­sé­gé­ben tag­lal­ja mo­nog­rá­fi­á­já­ban Vil­mos Ágel (2000). A kül­föl­di ki­ad­vány­ok nem em­lí­tik E. Paulinynak a té­ma­kör­ben ki­fej­tett né­ze­te­it az ige in­ten­ci­ó­já­ról, s az ek­kép­pen de­fi­ni­ált ige­je­len­tés­ből le­ve­zet­he­tő mon­dat­tí­pu­sok­nak a kon­cep­ci­ó­ját (Pauliny 1943). An­nál in­kább mél­tá­nyol­juk H. Mol­nár Ilo­na tá­jé­ko­zott­sá­gát, aki a von­zat prob­lé­má­i­nak fel­la­po­zá­sá­ban a Pauliny-féle igei in­ten­ci­ót pon­to­san jel­lem­zi mint „szin­tak­ti­ka­i­lag több­fé­le­kép­pen ki­fe­jez­he­tő ál­ta­lá­nos irány­je­len­tést”, „amely ma sem vesz­tet­te el ak­tu­a­li­tá­sát. Rá épül pél­dá­ul a szlo­vák aka­dé­mi­ai le­író nyelv­tan igei tí­pus­ta­na. De még fon­to­sabb, hogy ki­de­rült, Paulinynak si­ke­rült egy olyan ál­ta­lá­nos, szin­tak­ti­ka­i­lag és sze­man­ti­ka­i­lag egyen­ér­té­kű je­gyet ta­lál­nia, amely­hez az­óta más úton má­sok is el­ju­tot­tak. – Pauliny sze­rint fel kell té­te­lez­ni, hogy min­den ese­mény­nek há­rom ös­­sze­te­vő­je van: a cse­lek­mény, az agens és a patiens. Ezek sok­fé­le­kép­pen kom­bi­ná­lód­hat­nak. Az in­ten­ció nem egyéb, mint az ige je­len­té­sé­nek az a sa­já­tos­sá­ga, hogy meg­kí­ván­ja-e az agensnek, il­le­tő­leg a patiensnek kü­lön szó­val va­ló ki­fe­je­zé­sét az igei ál­lít­mány mel­lett vagy sem. Ha igen, extern, ha nem, in­tern mó­don adott agensről, il­let­ve patiensről kell be­szél­ni” (1973, 127). Hi­vat­ko­zá­sai cseh szer­zők mun­ká­i­ra is ki­ter­jed­nek (Køižková, Daneš, Mrázek). Eköz­ben ki­eme­li Brassai Sá­mu­el mon­dat- és ige­szem­lé­le­té­nek je­len­tő­sé­gét (uo. 128).
A szer­ző­nek a tárgy­kör­rel fog­lal­ko­zó írá­sa­i­ban a va­len­cia­el­mé­let va­la­men­­nyi kér­dé­se fel­me­rül. S már az egyik ko­ráb­bi­ban meg­ta­lál­hat­juk a va­len­cia­fo­ga­lom­nak, von­zat­nak szin­tek­re bon­tá­sát: „hogy vol­ta­kép­pen je­len­tés­ta­ni, lo­gi­kai vagy gram­ma­ti­kai je­len­ség-e az ige­von­zat, vagy pe­dig mind­há­rom egy­szer­re, il­le­tő­leg olyan je­len­tés­ta­ni-lo­gi­kai je­len­ség, amely gram­ma­ti­kai sza­bály­sze­rű­sé­gek­ben nyil­vá­nul meg” (H. Mol­nár 1966, 159). S má­sutt is a vég­ső kér­dé­se­ket ve­ti fel: „Va­jon mi­lyen mér­ték­ben de­ter­mi­nál­hat­ja az ige von­zat­kö­rét a je­lölt va­ló­ság­rész­let ter­mé­sze­te, il­le­tő­leg le­het­nek-e ál­ta­lá­nos ér­vé­nyű sza­bá­lyai an­nak, hogy va­la­mely szi­tu­á­ció ho­gyan tük­rö­ző­dik a nyelv szin­tak­ti­kai szint­jén?” (uő 1972, 104). A nyelv­ben tük­rö­zés át­té­te­les­sé­gét (ame­lyet az előb­bi­ek so­rán „nyel­vi szű­rő­ként” je­gyez­tünk) nem ve­szít­ve szem elől, az ige irányulásjelentését mint tran­zi­ti­vi­tást úgy fej­ti ki, mi­sze­rint „tran­zi­ti­vi­tá­son az igé­nek azt a tu­laj­don­sá­gát kell ér­te­ni, hogy a va­ló­sá­got mint va­la­hon­nan és/vagy va­la­ho­vá (va­la­mely ob­jek­tum­ra, hely­ről hely­re, ál­la­pot­ból ál­la­pot­ba stb.) irá­nyu­ló cse­lek­vést, fo­lya­ma­tot ra­gad­ja meg” (uo. 106). A vá­zolt­tal kap­cso­lat­ban utal Halliday tran­zi­ti­vi­tás­el­vé­re (1973, 129), s ugyan­csak Fillmore eset­gram­ma­ti­ká­já­ra („amely az ige­von­zat egy­faj­ta el­mé­le­te is egy­ben”; 1972, 105; 1973, 129). Meg­ál­la­pít­ja, hogy fel­fo­gá­suk­nak szer­ves ré­sze tu­laj­don­kép­pen má­sok­kal együtt az a té­tel, hogy a mon­dat sze­man­ti­kai és szin­tak­ti­kai for­má­ja va­la­mely nyel­ven kí­vü­li szi­tu­á­ci­ót je­löl; úgy, hogy mind a sze­man­ti­kai, mind a szin­tak­ti­kai „nyelv” „sza­vai” a va­ló­ság­be­li vi­szony­kap­cso­la­tok kom­po­nen­se­i­re vo­nat­koz­nak. Az ige va­len­ci­á­ja, ér­tel­mi ki­egé­szí­té­si szük­ség­le­te te­hát vég­ső fo­kon at­tól függ, hogy mi­lyen a vi­szony az ige je­len­té­se és a je­lölt szi­tu­á­ció kö­zött. Men­nél több ele­mét je­lö­li már ma­ga az ige a szi­tu­á­ci­ó­nak, an­nál ke­vés­bé szo­rul ki­egé­szí­tés­re (1973, 136).
Sőt az anyag­gal kap­cso­la­to­san az alap­ve­tő ket­té­osz­tást (kö­te­le­ző és nem kö­te­le­ző) ár­nya­ló je­len­sé­ge­ket is fel­dol­goz­ta, mint ami­lyen a tárgy el­ha­gyá­sa a mon­dat­ból, mi­ál­tal az ige sa­já­tos je­len­tést sze­rez (H. Mol­nár 1969, 242–243; 1973, 133. A kér­dést lásd Daneš 1971, 133 skk.; Daneš – Hlavsa et al. 1981, 66–69; Panevová 1980, 36 skk.).
Vis­­sza­tér­ve a va­len­cia fo­gal­má­nak szin­tek sze­rin­ti meg­kü­lön­böz­te­té­sé­hez, meg kell je­gyez­nünk, hogy a vizs­gá­ló­dá­sok­ban a nyel­vi-je­len­tés­ta­ni és a sze­man­ti­kai-lo­gi­kai ér­tel­me­zé­se vagy ös­­sze­mo­só­dik, vagy az elem­zés ép­pen hogy ki­fe­je­zet­ten kü­lön­vá­lasz­tá­suk­ra igyek­szik (lásd Helbig 1982, 11–24, 50, 62. skk.). Eköz­ben a szlo­vák és a cseh szer­zők­nél az in­ten­ció je­lö­lés mint az ágens–pátiens stb. vi­szony­ban meg­adott je­len­tés­ta­ni szint­re vo­nat­ko­zó rög­zült.
Az elő­ző­ek­ben „nyel­vi szű­rő­nek” ne­ve­zett­nek, il­let­ve az ál­ta­la meg­szűrt­nek és a nyel­ven kí­vü­li­nek, a nyel­vi je­len­tés­nek és az is­me­re­ti tar­ta­lom­nak az ös­­sze­füg­gé­se H. Mol­nár ta­nul­má­nya­i­nak egyik leitmotívuma. A nyelv­tu­do­mány­ban min­den­kép­pen a sza­ba­tos kö­rül­ha­tá­ro­lás, a li­mes meg­vo­ná­sa a cél (Hlavsa 1982). Daneš a mon­dat rend­szer­szin­tű le­írá­sa­ként hang­sú­lyoz­za a mon­dat­kép­let füg­get­len­sé­gét a szi­tu­á­ci­ó­tól (1970, 408). De az ok­ta­tás­ban a nyelv­nek és a va­ló­ság­nak az egy­más­ra vo­nat­koz­ta­tá­sá­ban a szi­tu­á­ció (amely kü­lön­bö­ző fo­kú el­vo­nat­koz­ta­tást je­lent­het) jel­le­gét te­kint­ve vál­lal­nunk kell az ant­ro­po­morf rá­ér­tést és be­le­ma­gya­rá­zást. A ku­ta­tók a mathesiusi nyelv­szem­lé­let ha­gyo­má­nyá­hoz iga­zod­va utal­nak ar­ra, hogy a nyel­vi szer­ke­ze­te­ket „a va­ló­ság tar­tal­mi struk­tú­rá­i­nak” hát­te­ré­vel kell ér­té­kel­nünk (Dokulil – Daneš 1958, 232 skk.; Daneš – Hlavsa – Koøenský 1973, 133), ami elől fő­leg a nyel­vek köz­ti ös­­sze­mé­rés­ben kö­rül­mé­nyes vol­na ki­tér­nünk (vö. Mühlner – Sommerfeldt 1981, 11–12).

2.2. A ki­fej­tet­tek kon­túr­ja­i­nak éle­sebb meg­vo­ná­sa vé­gett té­rünk rá a Daneš-féle kon­cep­ció is­mer­te­té­sé­re, dol­go­za­tunk tu­do­mány­tör­té­ne­ti és me­to­do­ló­gi­ai szán­dé­kolt­sá­gát mé­lyít­ve.
F. Daneš a 20. szá­zad hat­va­nas éve­i­től kezd­ve – s ké­sőbb má­sok­kal együtt – ki­dol­goz­ta a szin­ta­xis és a mon­dat tár­gya­lá­sá­nak azt a mód­sze­rét, amely a cseh aka­dé­mi­ai gram­ma­ti­ka (1987) adott fe­je­ze­tét ké­pe­zi, s ame­lyet ele­me­i­ben az ok­ta­tás­ban és a tan­könyv­írás­ban al­kal­maz­nak (a di­dak­ti­kai vo­nat­ko­zá­so­kat lásd Daneš – Koøenský – Hlavsa 1982; Hlavsa 1982–1983; Müllerová 1983–1984, 1985). Az ún. gram­ma­ti­kai mon­dat­kép­le­tet be­mu­ta­tó dol­go­za­tát (1963) kö­ve­tő­en önál­ló és társ­szer­zők­kel írt ta­nul­má­nya­i­nak so­ro­za­tá­ban raj­zo­ló­dik ki egy­re rész­le­te­seb­ben az ige je­len­té­sé­re épü­lő mon­dat­vizs­gá­lat.
Sze­rin­te az ige je­len­té­sé­nek szin­tak­ti­ka­i­lag (a mon­dat szer­ve­zé­se szem­pont­já­ból) re­le­váns ös­­sze­te­vői von­za­ti sa­já­tos­sá­gai ál­tal ha­tá­roz­ha­tók meg. Mo­del­le­zé­sük­ben Daneš gram­ma­ti­kai mon­dat­kép­le­tet (ezt mon­dat­min­tá­nak is ne­vez­tük, H. Mol­nár Ilo­ná­nál „mon­dat­for­ma”; 1973, 132), je­len­tés­ta­ni mon­dat­kép­le­tet és je­len­tés­ta­ni (sze­man­ti­kai) for­mu­lát kü­lön­böz­tet meg és vo­nat­koz­tat egy­más­ra. A gram­ma­ti­kai mon­dat­kép­let (GMK) az ige for­má­lis-gram­ma­ti­kai von­zat­tá­rá­nak s egy­ben az ige je­len­té­sé­ből kö­vet­ke­ző szin­tak­ti­kai szer­ke­zet­nek abszt­rakt ki­fe­je­zé­se:

Snom – VF – Sacc

(Anyánk meg­lá­to­gat­ta ba­rát­nő­jét)

Sacc
Snom – VF
Sdat

(Pé­ter köny­vet aján­dé­koz Má­ri­á­nak)

Ha az ige kö­rül ren­de­ző­dő szin­tak­ti­kai he­lye­ket mint a cse­lek­vő (ágens), az ob­jek­tum („tárgy”, pátiens), a cím­zett stb. je­len­tés­ta­ni funk­ci­ók­ban ad­juk meg, meg­kap­juk a mon­dat je­len­tés­ta­ni kép­le­tét (JMK). A két kép­let egy­más­ra vo­nat­koz­tat­va az ún. komp­lex mon­dat­kép­let (en­nek „szám­lá­ló­já­ba” ír­juk a gram­ma­ti­kai és „ne­ve­ző­jé­be” a je­len­tés­ta­ni mon­dat­min­tát, -képletet.1 Tel­jes­sé­gé­ben ha­tá­roz­za meg a mon­dat szer­ke­ze­tét és tí­pu­sát, fel­tün­tet­ve a gram­ma­ti­kai és a sze­man­ti­kai szint kö­zöt­ti meg­fe­le­lést, il­let­ve el­té­rést. A kö­vet­ke­ző mon­dat­ban az ige tár­gyas­sá­gát csak a je­len­tés­ta­ni szint, kép­let jel­zi (bő­veb­ben a to­váb­bi­ak­ban):

Subj – VF
————————
Ág – ak­ció – Pát

(Ez a ku­tya nem ha­rap)

Más szó­val: a gram­ma­ti­kai mon­dat­kép­let po­zí­ci­ó­i­ban – az ige von­zat­kö­ré­ben – mondatjelentéstani funk­ci­ók, sze­re­pek ren­de­ződ­nek, ame­lyek az ige ka­te­go­ri­á­lis je­len­té­sé­nek szin­tak­ti­kai ve­tü­le­tei, az­az azok­nak a je­len­tés­ta­ni ös­­sze­te­vők­nek, ame­lyek nyo­mán az igék – pél­dá­ul az ad, el­ad, köl­csö­nöz, aján­dé­koz stb. – egy­azon cso­port­ba so­rol­ha­tók. Ami a fel­so­rolt igék je­len­té­sét meg­kü­lön­böz­te­ti egy­más­tól, tud­ni­il­lik hogy a bir­tok­vál­tás jel­le­ge sze­rint tar­tós-e, té­rí­tés­sel tör­té­nő vagy anél­kül, már az egyes igék sa­ját, „idioszinkrázisos” je­len­té­se. Az aján­dé­koz el­vont je­len­té­se te­hát an­­nyi, hogy a bir­tok­lás tár­gya az ere­de­ti bir­to­kos­tól a vég­ső bir­to­kos tu­laj­do­ná­ba ke­rül, mi­köz­ben a cse­lek­vés­ben az el­ső bir­to­kos az esz­köz­lő (cse­lek­vő, ágens). A sze­man­ti­kai for­mu­la ezt a re­lá­ci­ós lo­gi­ka szim­bó­lu­ma­i­val fe­je­zi ki – x:1 (zPx) T (zPy) eset­leg (zPx) TÁ (zPy). A nagy­be­tűk je­lö­lik az ál­lan­dó­kat (P – possesivitás, bir­tok­lás; T – transitio, át­me­net; Á – ágens), a kis­be­tűk a vál­to­zó­kat (x – Pé­ter, y – Má­ria, z – könyv). A mon­dat­kép­let­ben meg nem je­le­nő zPx elő­fel­te­vés, hogy Pé­ter­nek „van köny­ve” (lásd Daneš 1968 56 skk.; 1968a; 1970; Daneš – Hlavsa – Koøenský 1973, 130–133).
A gram­ma­ti­kai mon­dat­kép­let a leg­ki­sebb és egyút­tal tel­jes mon­dat­szer­ke­zet le­jegy­zé­se. Eh­hez a mon­dat­ban-ki­je­len­tés­ben az ige je­len­té­sé­ből nem kö­vet­ke­ző, te­hát nem kö­te­le­ző (fa­kul­ta­tív) bő­vít­mé­nyek tör­lé­sé­vel jut­ha­tunk el (< Anyánk teg­nap meg­lá­to­gat­ta egyik ré­gi ba­rát­nő­jét). A kö­te­le­ző bő­vít­mény, a von­zat (a tár­gyon kí­vül el­ső­sor­ban az ere­det- és az ered­mény­ha­tá­ro­zó) egyik faj­tá­ja a mon­dat­ból (ki­vé­ve a szö­veg­ös­­sze­füg­gés­ből ki­ol­vas­ha­tó ak­tu­á­lis el­lip­szist) nem hi­á­nyoz­hat, mi­vel a mon­dat ez­ál­tal ér­tel­met­len­né vál­na (*A Du­na tor­koll. *Péter szár­ma­zik. *A ta­nu­ló vi­sel­ke­dik.), az­az kény­sze­rű (ob­li­gát) bő­vít­mény, szo­ros von­zat. Más kö­te­le­ző, ún. le­het­sé­ges (potencionális) bő­vít­mé­nyek vi­szont el­ma­rad­hat­nak anél­kül, hogy a mon­dat el­ve­szí­te­né gram­ma­ti­kai jólformáltságát (la­za von­za­tok; a kér­dés­hez lásd Ha­vas 1973). A tár­gyi bő­vít­mény ilyen jel­le­gű vi­sel­ke­dé­sét a ma­gyar­ban a ha­gyo­má­nyos nyelv­tan­nak „A tárgy ki­té­te­le és oda­ér­té­se” fe­je­ze­te tar­tal­maz­za. A Pé­ter ol­vas mon­dat­ból hi­á­nyoz­hat a le­het­sé­ges tárgy, ez je­len­té­se foly­tán ez eset­ben „ál­ta­lá­nos” (a je­len­sé­get lásd Daneš 1971, 132; Daneš – Hlavsa et al. 1981, 62–63). Kü­lön­bö­ző tí­pu­sa­i­nak elem­zé­sé­vel fel­fed­het­jük a mon­dat for­má­já­nak és je­len­té­sé­nek kap­cso­la­tát. Fő tí­pu­sai (a) ké­pes­ség­nek-kész­ség­nek mint a mo­da­li­tás sa­já­tos faj­tá­já­nak a je­lö­lé­se – A fi­am már ol­vas (’tud ol­vas­ni’), Pé­ter ros­­szul lát. A tárgy köz­vet­len, gram­ma­ti­kai szin­ten eb­ben nem sze­re­pel­het; ha­son­ló a szok­vá­nyos, uzuális te­vé­keny­ség (b) – Anya ta­ka­rít. Anya főz és az al­kal­mas­ság (c) ki­fe­je­zé­se – Ez a kés jól vág. A sü­tő jól süt. A hi­ány­zó tárgy mi­nő­sí­ti a cse­lek­vőt (d) a Má­ria fest. Pé­ter ta­nít (ta­nár), Já­nos iszik (iszá­kos, ré­sze­ges) mon­da­tok­ban. Amint je­lez­tük, az ös­­sze­ve­tés fényt vet a nyelv­ta­ni és a je­len­tés­ta­ni szint egye­zé­sé­re vagy ép­pen aszim­met­ri­á­i­ra (lásd a komp­lex mon­dat­kép­let­nél, ezen­kí­vül: Panevová 1980, 35–41). He­lye­sen jegy­zi meg Daneš, hogy a ki­té­tel­nél-el­ha­gyás­nál a kö­te­le­ző­ség fo­ko­za­ta­i­val kell szá­mol­ni, sőt ugyan­az a mon­dat ön­ma­gá­ban több­fé­le­kép­pen osz­tá­lyoz­ha­tó-ér­tel­mez­he­tő, a Má­ria ol­vas je­lent­he­ti, hogy „már tud (bár­mit) ol­vas­ni”, „sze­ret ol­vas­ni” vagy „ép­pen ol­vas” (Daneš 1971, 137; Daneš – Hlavsa et al. i. m. 69).2
A kö­te­le­ző és ezen be­lül a kény­sze­rű (ob­li­gát) bő­vít­mény, szo­ros von­zat azo­no­sí­tá­sá­ra-ki­mu­ta­tá­sá­ra több­faj­ta pró­ba szol­gál. Ál­ta­lá­ban olyan bő­vít­mény, amely kü­lön­fé­le igék­hez egy­aránt kap­cso­ló­dik, nem le­het kö­te­le­ző. Az is­mér­vek kö­zül Daneš fel­hív­ja fi­gyel­mün­ket ar­ra, hogy a kény­sze­rű bő­vít­ményt nem emel­het­jük ki a mon­dat­ból, nem ik­tat­hat­juk ún. önál­ló mon­dat­rész­ként (A Du­na tor­koll. A Fe­ke­te-ten­ger­be.), míg a le­het­sé­ges­sel ezt el­vé­gez­het­jük: Anya ol­vas. Új­sá­got. (lásd Daneš – Hlavsa et al. i. m. 62; Ha­vas i. m. 173–178). Kü­lön­vá­lasz­tá­suk­ra Panevová a pár­be­széd­be ágya­zott kér­dés mód­sze­rét ajánl­ja. A kény­sze­rű von­zat­ra tör­té­nő rá­kér­de­zés­re ugyan­is nem le­het ta­ga­dó vá­laszt ad­nunk anél­kül, hogy a di­a­ló­gus ér­tel­met­len­né ne vál­na – A: Meg­jöt­tek a ven­dé­gek (ak­tu­á­lis el­lip­szis); B. Hová?; A: Nem tu­dom.
Amint ki­ve­he­tő, a di­a­ló­gus „mű­vi”; s nem­csak azért, mi­vel nor­mál­hely­zet­ben alig­ha for­dul­hat elő, hogy a meg­szó­la­ló ön­ma­gát ta­gad­ja, de a rá­kér­de­zés is csak ki­vé­te­le­sen je­len­het meg (ha a kér­de­ző a pon­to­sabb hely­meg­je­lö­lést igény­li). Fel­fe­dő ér­té­két azon­ban fő­kép­pen ak­kor tu­da­to­sít­juk, ha a kér­dést a nem kö­te­le­ző bő­vít­mény­re vo­nat­ko­zó Mikor?, Mi­ért? (mi okból?, mi vé­gett?) kér­dés­re cse­rél­jük, ame­lyet ta­gad­ni le­het. A di­a­ló­gus-teszt­tel, a „nem tu­dom” ki­zá­rá­sá­val vagy el­fo­ga­dá­sá­val el­vá­laszt­hat­juk egy­más­tól a kö­te­le­ző és a nem kö­te­le­ző bő­vít­mé­nye­ket, s ugyan­ak­kor a sze­man­ti­ka­i­lag kény­sze­rűt, de a fel­szí­ni szin­tak­ti­kai szer­ke­zet­ből el­hagy­ha­tót a mind­két szin­ten kény­sze­rű­től (Éva ta­lál­ko­zik. Bu­da­pest fek­szik; vö. Panevová 1980, 29 skk.).
A tárgy­kör pász­tá­zá­sa dol­go­za­tunk­ban nyil­ván­va­ló­an csak uta­lás­sze­rű, cé­lunk csu­pán a leg­alap­ve­tőbb té­te­lek és fo­gal­mak ös­­sze­fog­la­lá­sa és ki­te­kin­tés a szak­iro­da­lom­ra. De ta­lán elég­sé­ges an­nak az in­dok­lá­sá­hoz, mi­sze­rint a mon­dat szer­ke­ze­té­nek s a mon­dat­tí­pu­sok­nak az ige von­zat­ke­re­te (slovesný rámec, verbal frame) és kö­vet­ke­ző­leg az igék je­len­té­se sze­rin­ti osz­tá­lyo­zás az alap­ja (rész­le­te­seb­ben lásd Daneš 1971a 199 skk.; Daneš 1974; Daneš – Hlavsa et al. 1981, 69 skk.).
Di­dak­ti­ka­i­lag ös­­sze­gez­ve a tár­gyal­ta­kat azt mond­hat­juk te­hát, hogy a va­len­cia­el­mé­let­re tá­masz­ko­dó ok­ta­tás­ban a gram­ma­ti­ka egye­te­me­sebb nyelv­el­mé­le­ti és szem­lé­le­ti meg­ala­po­zást nyújt. A töb­bé-ke­vés­bé csu­pán azo­no­sí­tó-osz­tá­lyo­zó ok­ta­tás he­lyett a je­len­tés­ből ki­in­du­ló a for­ma és a tar­ta­lom egy­más­ra vo­nat­koz­ta­tá­sát, egy rész­te­rü­let fel­tá­ró és mé­lyebb meg­ér­té­sét te­szi le­he­tő­vé, amely a nyelv­vel va­ló bá­nás­mód­nak, nyel­vi mű­ve­le­tek­nek ér­tel­me­ző-ope­ra­tív el­sa­já­tít­ta­tá­sát szol­gál­ja. A va­len­ci­á­nak mint az ige „vegy­ér­té­ke­i­nek” me­ta­fo­rá­ját foly­tat­va öt­lik fel ben­nünk a ré­gi vegy­tan­köny­vek utol­só lap­já­nak áb­rá­ja, a hid­ro­gén­atom be­mu­ta­tá­sa, míg ma az atom­szer­ke­zet a be­ve­ze­tő fe­je­ze­tet ké­pe­zi.
Ami­kor szintagmatikus szem­lé­let­mód­ról szól­tunk, ar­ról, hogy a szó­szer­ke­zet – s meghatározólag az igei alap­ta­gú (a va­len­cia­fo­ga­lom ki­ter­jesz­té­sét a töb­bi szó­faj­ra nem em­lí­tet­tük) – cél­sze­rű mikromodell az ok­ta­tás­ban, olyan meg­ol­dás­ra gon­dol­tunk, mint ami­lyen­nel Tom­pa Jó­zsef pro­fes­­szor egyik ré­geb­bi nyelv­könyv­ében ta­lál­koz­hat­tunk (Ma­gyar nyelv­is­me­ret. Bu­da­pest, Tan­könyv­ki­adó, 1948). Aurélien Sauvageaut ugyan­csak „erős” szintagmatikájú ma­gyar nyelv­ta­ná­ban (L’esquisse de la langue hongroise. Pa­ris, C. Klincsieck, 1952) ki­vá­ló be­ve­ze­tés­nek mond­ja a ma­gyar nyelv­be (328).
3. Szö­veg, stí­lus, ös­­sze­ve­tés. A mon­dat­köz­pon­tú­ság egy­ben a szö­veg­re tá­jo­lást je­len­ti, a szö­veg­nyel­vé­sze­ti vizs­gá­ló­dás fi­gye­lem­be vé­te­lét. S itt nem­csak az egy­mon­da­tos szö­veg stá­tu­sá­ról van szó, ha­nem ar­ról, hogy a szö­ve­gi szin­tű je­len­sé­ge­ket min­den­kor a szö­veg mon­da­ta­i­ban ér­jük el. A mon­dat­min­ta vagy a mon­dat-ki­je­len­tés egyes tag­ja­i­nak el­ha­gyá­sa-fel­vé­te­le, az ak­tu­á­lis ta­go­lást je­lö­lő szó­rend­vál­to­zás, -változtatás, a ha­tá­ro­zott név­elő al­kal­ma­zá­sa s nem ke­vés­bé a transz­for­má­ci­ós mű­ve­le­tek mind ha­tá­ro­zott szö­veg­be ágya­zott­sá­got fel­té­te­lez­nek. A mon­dat­ból így el­in­dul­ha­tunk a szö­veg fe­lé, mi­köz­ben a for­dí­tott­ja is ér­vé­nyes: a szö­veg té­má­ja, jel­le­ge, mű­fa­ja meg­ha­tá­roz­za mon­da­tai szer­kesz­té­sé­nek prog­ram­ját. A szö­veg­nyel­vé­szet köz­pon­ti té­má­ja épp az utób­bit fog­lal­ja ma­gá­ban, a köz­lés­hely­ze­tek­ből le­ve­zet­he­tő, azok­hoz hoz­zá­ren­del­he­tő szö­veg­ti­po­ló­gia ki­ala­kí­tá­sa. De ugyan­ezt le­fed­het­jük a stí­lust a köz­lés­funk­ció dif­fe­ren­ci­á­lá­sa­ként de­fi­ni­á­ló funk­ci­o­ná­lis sti­lisz­ti­ka ka­te­gó­ri­á­i­val; mi­köz­ben az el­vont kom­mu­ni­ka­tív jel­lem­zők­nek meg kell ad­nunk konk­rét szö­veg­be­li nyel­vi re­a­li­zá­ci­ó­ját.
Is­mé­tel­jük: a nyelv lé­nye­gé­ből, jel­rend­szer vol­tá­ból és hasz­ná­la­tá­ból kö­vet­ke­zik, hogy a nyel­ven kí­vü­li­re vo­nat­ko­zik, an­nak le­ké­pe­zé­se. Ilyen ös­­sze­füg­gés­ben be­szé­lünk a va­ló­ság­nak az egyes nyel­vek sze­rin­ti sa­já­tos sti­li­zá­lá­sá­ról, amely mind a meg­ne­ve­zés­ben, mind a nyelv gram­ma­ti­kai szer­ke­ze­te­i­ben ki­fe­je­zést nyer. A nyelv­hasz­ná­lat­ban, a nyi­lat­ko­zat­ban-szö­veg­ben pe­dig ez­zel az el­sőd­le­ges nyel­vi sti­li­zá­lás­sal tár­sul a má­sod­la­gos sti­li­zá­lás, a tu­laj­don­kép­pe­ni stí­lus. E két szű­rő mű­kö­dé­se alap­ján ma­gya­ráz­za a stilisztikumot Enkvist (1964). Egyik mar­káns pél­dá­ját va­ri­ál­va (lásd uo. 41) szem­lél­tet­het­jük a csak nyel­vi és a hely­zet-hasz­ná­lat füg­gő­sé­gé­ben meg­va­ló­su­ló „szű­rést”. A Ké­rek egy csi­pet­nyi sót. Ké­rek egy csi­pet­nyi kony­ha­sót. Ké­rek egy csi­pet­nyi nát­ri­um-klo­ri­dot mon­da­tok nyel­vi­leg mind el­fo­gad­ha­tók. De ét­ke­zés­nél csak az el­sőt vá­laszt­hat­juk (a má­sik ket­tő leg­alább­is mo­do­ros vol­na), míg a ké­mi­ai la­bo­ra­tó­ri­um­ban, még ha ben­ne a csi­pet­nyit egy gramm­ra cse­rél­jük is, hasz­nál­ha­tat­lan, ér­tel­met­len ma­rad; a má­so­dik szű­rő, a szak­sze­rű és egy­ér­tel­mű meg­ne­ve­zés igé­nye ki­zár­ja (s a tri­vi­á­lis kony­ha­só­nak ugyan­csak meg­van a spe­ci­á­lis el­osz­lá­sa-hasz­ná­la­ta). A nyelv hasz­ná­la­tá­nak e ket­tős füg­gő­sé­gét ér­vé­nye­sít­ve biz­to­sít­hat­juk az ok­ta­tás ha­té­kony­sá­gát. A mon­dat- és szö­veg­köz­pon­tú­ság ál­tal meg le­het te­rem­te­ni a nyelv­tan és a fo­gal­ma­zás-szer­kesz­tés (stí­lus­tan, a szö­ve­gek be­fo­ga­dá­sa és kép­zé­se) kö­zöt­ti szer­ves kap­cso­la­tot. Martinkó And­rás ja­val­la­ta sze­rint: át­ve­zet­ni a nyelv­tant a sti­lisz­ti­ká­ba (1976, 172). Most nem boly­gat­juk a min­ta és a re­a­li­zá­lás vi­szo­nyát vagy a spitzeri szál­ló­igét – ni­hil est in grammatici, quod non fuerit in stylo –, ha­nem új­ból csak egy pél­dát ho­zunk fel. A szak­nyel­vi és a hi­va­ta­li stí­lus jel­lem­ző­je­ként tár­gyalt sze­mély­te­len­ség kö­ve­tel­mé­nye a cse­lek­vőt (ágenst) ki­ik­ta­tó mon­dat­szer­kesz­tés. Köz­vet­len ki­te­vői: a szen­ve­dő ige­alak, az ún. kö­zép­igék és más szen­ve­dő jel­le­gű ki­fe­je­zé­sek (gya­ko­ri az üres je­len­té­sű igé­vel kép­zett igei-név­szói szer­ke­zet). A funk­ció ek­kép­pen együ­vé hoz­za a nyel­vi esz­kö­zök meg­fe­le­lő tá­rát (eb­ben benn­fog­lal­ta­tik, a csí­ra­le­mez be­tü­rem­lik, a táp­lá­lék fel­szí­vó­dik, a cső be­du­gult, a fel­té­te­lek ad­va van­nak, a fel­té­te­lek adot­tak, el­ső­se­gély­nyúj­tás­ban ré­sze­sül, ki­fe­je­zés­re jut), mi­ál­tal a nyel­vi for­má­nak és tel­je­sít­mé­nyé­nek a je­len­tő­sé­ge és al­kal­ma­zá­sa kön­­nyen rög­zül. Az alak­ta­ni, szó­faj­ta­ni, a szó­kép­zé­si ka­te­gó­ri­ák, akár a ha­tá­ro­zott­ság, a bir­tok­lás ka­te­gó­ri­á­ja, a je­lölt­ség-je­lö­let­len­ség, a mon­dat­szer­kesz­tés és a szö­veg stí­lu­sa köz­ti ös­­sze­füg­gé­sek fel­fe­dé­sé­hez-be­gya­kor­lá­sá­hoz a vá­zolt súly­pon­to­zás kel­lő ala­pot és in­teg­rált­sá­got te­remt.
Lát­szó­lag megint csak a nyelv­tu­do­mány szem­szö­gé­ből kö­ze­lít­jük meg a kér­dést, ami­kor han­goz­tat­juk, hogy az anya­nyel­vi ok­ta­tás­ban – s fő­kép­pen bi­zo­nyos pe­da­gó­gi­ai hely­ze­tek­ben (mint ami­lyen a nem­ze­ti­sé­gi nyelv­ok­ta­tás) – ha­tá­sos té­nye­ző­ként hasz­no­sít­ha­tó a nyelv­kö­zi ha­son­lí­tás, az ös­­sze­ve­tő nyelv­vizs­gá­lat. A von­zat­szer­ke­ze­tek eb­ben is az egyik le­he­tő­sé­get kí­nál­ják. A szó­szer­ke­zet­ben és mon­dat­ban mint nyel­vi egy­ség­ben kö­vet­he­tő a leg­kéz­zel­fog­ha­tób­ban a nyel­vek funk­ci­o­ná­lis egyen­ér­té­kű­sé­ge, és tu­da­to­so­dik kü­lön­ne­mű­sé­gük­nek jel­le­ge, ti­po­ló­gi­á­juk; mi­köz­ben fenn­áll, hogy a kü­lön­ne­mű­ség el­le­né­re a szin­tak­ti­kai szint ál­ta­lá­ban együ­vé tar­tó, s al­kal­mas ke­re­tet je­lent az el­té­ré­se­ket leg­in­kább fel­mu­ta­tó alak­ta­ni sa­ját­sá­gok konfrontatív-kontrasztív tár­gya­lá­sá­hoz. A nyelv­kö­zi ös­­sze­ve­tés­ben to­váb­bá ki­fe­je­zet­ten tük­rö­ző­dik az, ahogy az egyes nyel­vek az is­me­re­ti-lo­gi­kai ka­te­gó­ri­á­kat mint kö­zös bá­zist rend­sze­rük­kel össz­hang­ban for­ma­li­zál­ják-sti­li­zál­ják. S épp az abszt­rakt ér­te­lem­ben fel­fo­gott „tar­tal­mi­nak” az azo­nos vol­ta te­szi le­he­tő­vé a nyelv­kö­zi meg­fe­lel­te­tést, amit töb­bek közt a nyel­vi univerzálék el­mé­le­te és a for­dít­ha­tó­ság té­nye bi­zo­nyít.
A nyel­vek érint­ke­zé­se és egy­más­ra ha­tá­sa ter­mé­sze­tes és köz­is­mert je­len­ség, amely a két- vagy több­nyel­vű kör­nye­zet­ben élő sze­mély­nél át­vé­telt vált­hat ki. Az ösz­­sze­ve­tő elem­zés azon­ban a ne­ga­tív elő­je­lű in­ter­fe­ren­cia ki­vé­dé­sé­ben nem­csak a ta­nár esz­kö­ze, ha­nem a ta­nu­ló, a két nyel­vet hasz­ná­ló sze­mély tu­da­tos és sza­ba­tos nyelv­hasz­ná­la­tá­nak ak­tív té­nye­ző­je le­het. Pél­dá­ul ha rá­mu­ta­tunk ar­ra, hogy a ma­gyar­ban az „is­ko­lá­ban – is­ko­lán” egy­fé­le szem­be­ál­lí­tást je­lent (kö­zép­is­ko­lá­ban, de fő­is­ko­lán), míg a szlo­vák­ban ilyen meg­kü­lön­böz­te­tés hi­ány­zik, il­let­ve csak egy „szupresszívuszi” von­zat lé­te­zik (uèí na strednej škole, na vysokej škole), ez­zel a ne­ga­tív, s amint ész­lel­jük, elég­gé gya­ko­ri át­vé­tel ki­küsz­öböl­he­tő. Vagy a leg­egy­sze­rűbb, he­lyes­írá­si-gra­fi­kai op­po­zí­ci­ót idéz­ve: a sor­szám­ne­vek je­lö­lé­sé­ben a ma­gyar­ban az „1–4. vers­szak”-nak a szlo­vák­ban „1.–4.” fe­lel meg, s a sza­bály a kont­raszt ré­vén job­ban vé­ső­dik be.
A stí­lus szint­jén, akár­csak mon­dat­szin­ten, kü­lö­nös­kép­pen nagy­mér­vű az ana­ló­gia, át­fe­dő­dés és azo­nos­ság. A funk­ci­o­ná­lis stí­lu­sok, az egyes szö­veg­tí­pu­sok és mű­faj­ok jel­lem­zői az adott nyelv­től töb­bé-ke­vés­bé füg­get­le­nül ér­vé­nyes sti­lisz­ti­kai univerzálék. A szak­nyel­vi stí­lus­ban a je­len­tés és a mon­dat­szer­kesz­tés el­vont­sá­gát biz­to­sí­tó egyik mó­do­za­tá­val, a je­len­tés­ta­ni­lag üres, ko­pu­la­sze­rű ige­alak, igei ös­­sze­te­vő hasz­ná­la­tá­val a ma­gyar­ban, a szlo­vák­ban és más nyel­vek­ben egy­for­mán ta­lál­koz­ha­tunk. Így a ma­gyar hat, kelt, függ, ké­pez, alap­szik, te­vő­dik ös­­sze igé­nek (a tu­laj­don­kép­pe­ni je­len­tést ez eset­ben az igé­vel egy­sé­get al­ko­tó, bi­zo­nyos fo­kig fra­ze­o­ló­gi­ai kö­tött­sé­gű név­szói egészítvény hor­doz­za; verbonominális szer­ke­ze­tek) a szlo­vák pôsobí, budí-vzbudzuje, závisí, tvorí, zakladá sa, skladá sa a meg­fe­le­lő­je. Ves­sük ös­­sze: kelt va­la­mit – vzbudzuje nieèo; alap­szik va­la­min – zakladá sa na nieèom; ké­pez va­la­mit – tvorí nieèo; hat va­la­mi­re – pôsobí na nieèo; függ va­la­mi­től – závisí od nieèoho; te­vő­dik ös­­sze va­la­mi­ből – skladá sa z nieèoho! Ter­mé­sze­te­sen a nyelv­ti­po­ló­gi­ai adott­sá­gok­ból ki­fo­lyó­lag az „erős kont­raszt” sem hi­á­nyoz­hat, a ma­gyar­ban a nominalizálás leg­sar­kí­tot­tabb for­má­ját kép­vi­se­lő fő­né­vi szó­ös­­sze­té­telt a szlo­vák csak pe­ri­fe­ri­ku­san al­kal­maz­za; szó­kép­zé­si, ter­mi­nus­kép­zé­si és ne­ve­zék­ta­ni min­tá­i­ban fő­leg ide­gen sza­vak­nál. A szak­nyel­vi stí­lust, nyelv­hasz­ná­la­tot eset­leg túl­sá­go­san mű­vi­nek tart­hat­juk ah­hoz, hogy az anya­nyelv tu­laj­don­sá­ga­i­nak meg­is­me­ré­sé­re, meg­is­mer­te­té­sé­re igény­be ve­gyük. Az anya­nyelv­nek va­ló­já­ban „interlingvális” sáv­ját ké­pe­zi. A nyelv­tu­do­mány­nak, a nyelv­mű­ve­lés­nek mind gya­kor­la­ti, mind bi­zo­nyos el­mé­le­ti meg­gon­do­lás­ból azon­ban egy­re in­kább ma­gá­ra von­ja a fi­gyel­mét. Az ide­gen­nyelv-ok­ta­tás­ban már szin­te önál­ló disz­cip­lí­na. S a nyelv dif­fe­ren­ci­á­ló­dá­sá­ban és fej­lő­dé­sé­ben be­töl­tött sze­re­pét te­kint­ve, az iro­dal­mi szin­tű nyelv­hasz­ná­lat és a be­szélt nyelv je­len­sé­ge­i­nek-stá­tu­sá­nak meg­mé­ret­te­té­sé­ben nem nél­kü­löz­het­jük.
Újab­ban en­nélfog­va az anya­nyelv ok­ta­tá­sá­ban is elő­tér­be ke­rült. És sa­já­tos a po­zí­ci­ó­ja a nem­ze­ti­sé­gi anya­nyel­vi ok­ta­tás­ban a má­sik nyelv el­sa­já­tí­tá­sá­hoz mér­ve, mi­vel épp eb­ben a köz­lés­tar­to­mány­ban a leg­fon­to­sabb és a leg­kön­­nyeb­ben ér­he­tő el a re­á­lis két­nyel­vű­ség.
A dol­go­za­tunk­ban tár­gyal­ta­kat fő­leg a kö­zép­is­ko­lai anya­nyel­vi ok­ta­tás­ra vo­nat­koz­tat­hat­juk, de a fel­so­rol­tak egye­te­mes ér­vé­nyű­ek. Di­dak­ti­kai vo­nat­ko­zás­ban – is­mé­tel­jük – a ta­nu­lók nyelv­szem­lé­le­tét, be­le­ért­ve az ér­té­ke­lő-mo­ti­vá­ló moz­za­na­to­kat a leg­köz­vet­le­neb­bül és a leg­ter­mé­sze­te­seb­ben az anya­nyelv sa­já­tos­sá­ga­i­nak és tel­jes­ség­jel­le­gé­nek alap­ján ala­kít­hat­juk ki. Az anya­nyelv ál­tal és vi­szo­nyí­tá­sá­ban más nyel­vek­hez, sőt a matematikai-algebraikus nyelv­fo­ga­lom­hoz fog­juk fel a nyel­vet mint egye­te­me­sen hu­mán jel­le­gűt, mint egyi­két a sze­mi­o­ti­kai rend­sze­rek­nek s egy­ben alap­ját is va­la­men­­nyi­nek. Lát­szó­la­gos pa­ra­do­xon, hogy az anya­nyelv „ki­tel­je­sü­lé­sé­be” a má­sik nyelv is be­le­tar­to­zik. S mind e vé­gett a szak­di­dak­ti­ká­nak fel kell zár­kóz­nia a nyelv­tu­do­mány újabb és tu­do­mány­kö­zi sza­ka­szá­hoz.

Iro­da­lom

(A hi­vat­ko­zá­sok a mo­nog­ra­fi­kus mű­ve­ken kí­vül ki­ter­jed­nek a ki­sebb, fo­lyó­irat­ok­ban kö­zöl­tek­re. A foly­ta­tó­dó vizs­gá­la­tok ered­mé­nye­i­ről szá­mol be egy gyűj­te­mé­nyes kö­tet: Issues of Valency and Meaning: Studies in Honour of Jarmila Panevová. Red. Eva Hajièková. Praha, Karolinum, Charles University Press, 1998.)

Ágel, V.: Valenztheory. Tübingen, Gunter Narr Verlag, 2000.
Bondzio, W.: Valenz, Bedeutung und Satzmodelle. In: G. Helbig (Hrsg.): Beiträge zur Valenztheory. Halle (Saale), Niemeyer, 1971, 85–104. p.
Bondzio, W.: Abriss der semantischen Valenztheory als Grundlage der Syntax. I–III. Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung, 29. évf. (1976), 354–363. p.; 30. évf. (1977) 261–274. p.; 31. évf. (1978) 2–33. p.
Bondzio, W.: Sprachlerntheoretische Überlegungen und Ergebnisse im Umkreis eines Valenzorientierten syntaktischen Modells. In: Potsdamer Forschungen, Reihe A, Heft 27, Pots­dam, 1977, 139–154. p.
Bondzio, W.: Tyeorija valentnosztyi i obucsenyije jazika. Inosztrannije jaziki v skole. Moszk­va, 1977a, 4. sz. 14–25. p.
Bräuer, R.: Die Valenztheorie. Ihre Geschichte, ihr aktueller Stand und ihre Möglichkeiten. WZ der Humboldt-Universität zu Ber­lin. Gesellschafts- und sprachwiss. Reihe, XIII. évf. (1974) 3–4. sz. 267–280. p.
Bühler, K.: Sprachtheorie. Je­na, 1934.
Daneš, F.: Syntaktický model a syntaktický vzorec. In: B. Havránek (red.): Èeskoslovenské pøednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistù v Sofii. Praha, Academia, 1963, 115–124. p.
Daneš, F.: Some Thougts on the Semantic Structure of the Sentence. Lingua, 21. évf. (1968) 55–69. p.
Daneš, F.: Semantic Considerations in Syntax. In: A. Gaur (red.): Actes du Xe Congres International des Linguistes. Bucuarest, 1967. Bucarest, 1970, II., 407–413. p.
Daneš, F.: Vìtné èleny obligatorní, potenciální a fakultativní. In: M. Komárek (red.): Miscellanea linguistica Universitatis Palackianea Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica Suplementum. Ostrava, Pro­fil, 1971, 131–138. p.
Daneš, F.: Pokus o strukturní analýzu slovesných významu. Slovo a slovesnost, 32. évf. (1971a), 193–207. p.
Daneš, F.: Sémantická struktúra slovesa a struk­tú­ra vìty. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica, roè. 23–24, 1971–1972, Bratislava, SPN, 1974, 17–25. p.
Daneš, F.: Satzglieder und Satzmuster. In: G. Helbig (Hrsg.): Beiträge zu Problemen der Satzglieder. Leipzig, VEB Verlag Enzyklopädie, 1978, 7–28. p.
Daneš, F. – Hlavsa, Z. – Koøenský, J.: Postavení slovesa v struktuøe èeské vìty. In: B. Havránek et al. (red.): Èeskoslovenské pøednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistù ve Varšavì. Lingvistika. Praha, Academia, 1973, 129–139. p.
Daneš, F. – Hlavsa, Z. – Koøenský, J. et al.: Práce o semantické struktuøe vìty. Praha, Academia, 1973.
Daneš, F. – Hlavsa, Z. et al.: Vìtné vzorce v èeštinì. Praha, Academia, 1981.
Daneš, F. – Koøenský, J. – Hlavsa, Z.: Nové tendence v oblasti syntaktického bádání a jazykové vyuèování. In: J. Oravec (red.): Syntax a jej vyuèovanie. Nitra, SPN, 1982, 27–41. p.
Dokulil, M. – Daneš, F.: K tzv. významové a mluvnické stavbì vìty. In: B. Havránek et al. (red.): O vìdeckém poznání soudobých jazykù. Praha, Academia, 1958, 231–246. p.
Enkvist, N. E.: On defining style. In: Enkvist, N. E. – Spencer, J. – Gregory, M.: Linguistics and Style. Lon­don, Ox­ford University Press, 1964, 3–56. p.
Fülei-Szántó E.: A szer­ke­ze­ti-mű­ve­le­ti nyelv­tan. Mo­dern nyelv­ok­ta­tás, 1964, 5–6. sz. 146–149. p.
Fülei-Szántó, (E. Kovacsicsová, J.): Vyuèovanie nemèiny na základe vzorových viet a operácií so štruktúrnymi modelmi. Cizí jazyky v škole, VII. évf. (1964/1965) 9. sz. 394–401. p.; 10. sz. 445–449. p.
Fülei-Szántó E.: A szer­ke­ze­ti-mű­ve­le­ti gram­ma­ti­ka. In: Telegdi Zs.–Dezső L. (szerk.): Ál­ta­lá­nos Nyel­vé­sze­ti Ta­nul­má­nyok IX. Bu­da­pest, Aka­dé­mi­ai Ki­adó, 1973, 87–121. p.
Fülei-Szántó E.: Gon­do­la­tok anya­nyelv­ok­ta­tá­sunk kor­sze­rű­sí­té­sé­ről. In: Szé­pe Gy. (szerk.): Az anya­nyel­vi ok­ta­tás kor­sze­rű­sí­té­sé­ért. Bu­da­pest, Tan­könyv­ki­adó, 1976, 97–140. p.
Halliday, M. A. K. – McIntosh, A. – Strevens, P.: The Linguistic Sciences and Language Teaching. Lon­don, Longman, 1964, 1965.2
Happ, H.: Théorie de la valence et enseignement du français. Le française moderne, 46. évf. (1978) 97–134. p.
Ha­vas F.: A ma­gyar igei bő­vít­mé­nyek rend­sze­ré­ről. Ma­gyar Nyelv, LXIX. évf. (1973) 172–182. p.
Helbig, G.: Valenz, Semantik und Satzmodelle. Deutsch als Fremdsprache, 13. évf. (1976) 2. sz. 99–108. p.
Helbig, G.: Valenz – Satzglieder – semantische Kasus – Satzmodelle. Lepzig, VEB Verlag Enzyklopädie, 1982.
Helbig, G.: Entwicklung der Sprachwissenschaft seit 1970. Leipzig, VEB Bibliographisches Institut, 1986.
Hjelmslev, L.: Prolegomena to a Theory of Language. University of Wisconsin Press, 1961.
Hlavsa, Z.: The means of verbs, semantic sentence patterns and the structure of situation. In: Probleme der Satzsemantik II (Linguistische Studien A 92), Ber­lin, 1982, 22–36. p.
Hlavsa, Z.: Nový pohled na skladbu a vyuèování èeskému jazyku. Èeský jazyk a li­te­ra­tú­ra, 33. évf. (1982/1983) 3. sz. 120–129. p.
Kacnelszon, Sz. D.: O grammatyicseszkoj katyegoriji. Veszt­nyik Lenyingradszkovo Unyiverszityeta. Szerija isztoriji, jazika i lityeraturi. Leningrad, 1948 2. sz. 1–32. p.
Martinkó A.: Az anya­nyel­vi ne­ve­lés kor­sze­rű­sí­té­se az iro­da­lom fe­lől néz­ve. In: Szé­pe Gy. (szerk.): Az anya­nyel­vi ok­ta­tás kor­sze­rű­sí­té­sé­ért. Bu­da­pest, Tan­könyv­ki­adó, 1976, 169–176. p.
H. Mol­nár I.: A von­zat és je­len­tés kér­dé­sé­hez. In: Telegdi Zs. (szerk.): Ál­ta­lá­nos Nyel­vé­sze­ti Ta­nul­má­nyok IV. Bu­da­pest, Aka­dé­mi­ai Ki­adó, 1966, 157–165. p.
H. Mol­nár I.: Az igei cso­port, kü­lö­nös te­kin­tet­tel a von­za­tok­ra. In: Kár­oly S.–Telegdi Zs. (szerk.): Ál­ta­lá­nos Nyel­vé­sze­ti Ta­nul­má­nyok VI. Bu­da­pest, Aka­dé­mi­ai Ki­adó, 1969, 229–270. p.
H. Mol­nár I.: Az ún. mély­szer­ke­zet ka­te­gó­ri­á­já­nak kér­dé­sé­hez, kü­lö­nös te­kin­tet­tel az igé­re. Nyelv­tu­do­má­nyi Köz­le­mé­nyek, LXXIV. évf. (1972) 1. sz. 91–120. p.
H. Mol­nár I.: A von­zat prob­lé­mái és a nyelv köz­lé­si funk­ci­ó­ja. In: Telegdi Zs.–Dezső L. (szerk.): Ál­ta­lá­nos Nyel­vé­sze­ti Ta­nul­má­nyok IX. Bu­da­pest, Aka­dé­mi­ai Ki­adó, 1973, 123–145. p.
Mühlner, W. – Sommerfeldt, K. E.: Zu den Beziehungen zwischen Semantik, Valenz und Sprachkonfrontation. In: Mühlner, W. – Sommerfeldt, K. E. (Hrsg.): Semantik, Valenz und Sprachkonfrontation des Russischen mit dem Deutschen. Lepzig, VEB Verlag Enzyklopädie, 1981, 9–14. p.
Müllerová, E.: Vìtný rozbor a nové pojetí syntaxe. Èeský jazyk a li­te­ra­tú­ra, 34. évf. (1983/1984) 1. sz. 29–38. p.
Müllerová, E.: K novému pojetí syntaxe. In: Sborník Pedagogické fakulty University Karlovy, Filologické studie XIII. Praha, 1985, 77–93. p.
Panevová, J.: Formy a funkce ve stavbì èeské vìty. Praha, Academia, 1980.
Pauliny, E.: Štruktúra slovenského jazyka. Bratislava, SAVU, 1943, 1948.2
Porzig, W.: Wesenhafte Bedeutungsbeziehungen. In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Litaratur Bd. 58. H. n. 1934, 70–97. p.
Porzig, W.: Das wunder der Sprache. Bern u. Mün­chen, A. Francke, 1957.
Sgall, P. – Hajièová, E. – Panevová, J.: The Meaning of the Sentence in Its Semantic and Pragmatic Aspects. Praha, Academia, 1986.
Sgall, P. et al.: Úvod do syntaxe a sémantiky. Praha, Academia, 1986a.
Skalièka, V.: The Need for a Linguistic of la parole. In: Recueil lingvistique de Bratislava I. H. n., 1948, 21–28. p.
Tesnie`re, L.: Comment construire une syntaxe. In: Bul­le­tin de la Faculté des Lettres de Strasbourg, 1934, 217–229. p.
Tesnie`re, L.: Éléments de syntaxe structurale. Pa­ris, C. Klincksiec, 1959, 1976.2