Hushegyi Gábor: Brogyányi Kálmán – a művészet, a nép, a nemzet és a politika szolgálatában. 100 éve született a két világháború közötti korszak vitatott csehszlovákiai magyar személyisége

Lé­te­zik-e ide­á­li­sabb pil­la­nat egy élet­mű ér­té­ke­lé­sé­re, mint a ke­rek szü­le­té­si év­for­du­ló, ame­lyet más­fél év­ti­zed­del egy rend­szer­vál­tás is meg­elő­zött? A vá­lasz csak­is po­zi­tív le­het, s így van ez Brogyányi Kál­mán ese­té­ben is, aki száz év­vel ez­előtt, 1905. jú­ni­us 5-én szü­le­tett Felsőkocskócon. Brogyányi a két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti Cseh­szlo­vá­kia egyik leg­je­le­sebb mű­vé­szet­kri­ti­ku­sa, fo­tó­el­mé­le­ti köz­ve­tí­tő­je, nem­ze­ti­sé­gi lap­szer­kesz­tő­je, va­la­mint a po­zso­nyi és a nem­ze­ti­sé­gi mű­vé­sze­ti élet szer­ve­ző­je volt, majd az 1930-as évek kö­ze­pé­től egy­re ha­tá­ro­zot­tabb po­li­ti­kai, tár­sa­dal­mi sze­re­pet vál­lalt, a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú éve­i­ben pe­dig már a po­zso­nyi ma­gyar könyv­tár ve­ze­tő­je, va­la­mint a szlo­vá­ki­ai ma­gyar po­li­ti­ka ra­di­ká­lis né­met­ba­rát szár­nyá­nak pro­mi­nens kép­vi­se­lő­je lett. Élet­út­ja több szak­ma te­rü­le­tén tel­je­se­dett be, a mű­vé­sze­ti és fo­tó­szak­írói és könyv­tár­irá­nyí­tói te­vé­keny­ség mel­lett ak­tív sze­rep­lő­je volt a cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar saj­tó­nak, szer­kesz­tet­te a Ve­tés né­hány szá­mát, majd rö­vid ide­ig a Ma­gyar Di­ák­szem­lét, leg­je­len­tő­sebb szer­kesz­tői te­vé­keny­sé­get az 1931-től 1938-ig meg­je­lent épí­té­sze­ti és kép­ző­mű­vé­sze­ti havilapnál, a po­zso­nyi Fo­rum­nál fej­te­tett ki ma­gyar és né­met nyel­ven. Pub­li­cisz­ti­kai te­vé­keny­sé­ge ré­vén a na­pi és he­ti saj­tó­ban is fo­lya­ma­to­san je­len volt, így ta­lált rá a há­bo­rús évek­ben a Ma­gyar Nép­lap ro­vat­ve­ze­tői poszt­ja, ám szlo­vá­ki­ai éve­i­nek zá­ró­fe­je­ze­te a mél­tán bí­rált és a kort meg­élt po­zso­nyi ma­gya­rok ál­tal is meg­ve­tett ná­ci kol­la­bo­rá­lás, ami­kor 1945 ele­jén ne­gyed­év ere­jé­ig a po­zso­nyi né­met­ba­rát Ma­gyar Szó fő­szer­kesz­tői te­en­dő­it lát­ta el. Az in­ter­ná­lást a fe­le­lős­ség­re vo­nás elő­li me­ne­kü­lés kö­vet­te, Auszt­ria után az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok­ban ta­lált új ha­zá­ra, ahol ko­ráb­bi mun­ká­sá­gát már nem foly­tat­ta; Yonkersben (N. Y.) hunyt el 1978. ok­tó­ber 9-én.1 A kér­dés ezek után egy­ér­tel­mű és meg­ke­rül­he­tet­len: le­het-e és sza­bad-e ma ilyen gyá­szos múl­tú sze­mél­­lyel fog­lal­koz­ni? El­vá­laszt­ha­tó-e egy­más­tól a há­bo­rú alat­ti po­li­ti­kai ma­ga­tar­tás és a ko­ráb­bi két év­ti­zed mű­vé­szet-szak­írói te­vé­keny­ség? De kér­dés­ként fo­gal­maz­ha­tó meg az is, hogy ki­sem­miz­het­jük-e a szak­mai tel­je­sít­ményt a po­li­ti­ka mi­att, ill. rá­e­rő­sza­kol­hat­juk-e a po­li­ti­kai és köz­éle­ti sze­rep­vál­la­lás kö­vet­kez­mé­nye­it a ko­ráb­bi szak­mai te­vé­keny­ség ér­té­ke­lé­sé­re? Már ez a né­hány kér­dés is jel­zi, hogy Brogyányi sze­mé­lye hol lát­vá­nyo­san, hol csak hal­kan, de to­vább­ra is in­du­la­to­kat vált ki, fő­kép­pen a ma­gyar tör­té­né­szek kö­ré­ben. A szlo­vá­ki­ai mű­vé­szet­tör­té­net­ben ez­zel el­len­tét­ben Brogyányi Kál­mánt im­már több év­ti­ze­de csak­nem nim­busz öve­zi, ami­ért Szlo­vá­ki­á­ban el­ső­ként ér­té­kel­te az 1920-as évek szlo­vá­ki­ai kép­ző­mű­vé­szet­ét: a Fes­tő­mű­vé­szet Szlovenszkón (1931)2 mind a mai na­pig alap­mű­nek szá­mít an­nak el­le­né­re, hogy csak ma­gyar nyel­ven hoz­zá­fér­he­tő. A Fo­rum fo­lyó­irat­ban vég­zett mun­ká­ját is nagy­ra be­csü­lik. A szlo­vák mű­tör­té­né­sze­ket nem be­fo­lyá­sol­ja Brogyányi po­li­ti­kai sze­rep­vál­la­lá­sa, azt el­vá­laszt­ják – mint más sze­mé­lyi­sé­gek ese­té­ben is – a szak­mai tel­je­sít­mény ér­té­ke­lé­sé­től. A han­gu­lat a ma­gyar tér­fé­len forr, ám nem csak Brogyányiról van szó eb­ben a játsz­má­ban.
A fe­lü­le­tes szem­lé­lő ugyan­is azt ál­la­pít­hat­ja meg, hogy egy hely­ben to­pog a 20. szá­za­di (cseh)szlovákiai ma­gyar kul­tu­rá­lis, mű­vé­sze­ti, köz­éle­ti és po­li­ti­kai sze­mé­lyi­sé­gek szlo­vá­ki­ai ku­ta­tá­sa. Ezt az is alá­tá­masz­ta­ni lát­szik, hogy ma­gyar nyel­ven ed­dig el­ső­sor­ban ma­gyar­or­szá­gi szer­zők tet­ték köz­zé te­rü­le­tünk­re vo­nat­ko­zó ku­ta­tá­si ered­mé­nye­i­ket. Ám ha tá­gabb kon­tex­tus­ban tár­gyal­juk e kér­dést, ki­de­rül, hogy fő­kép­pen a mű­vé­sze­ti ága­za­tok, így pl. a kép­ző­mű­vé­szet te­rü­le­tén egy­re gaz­da­gabb a ma­gyar tel­je­sít­mé­nyek­kel fog­lal­ko­zó nem ma­gyar nyel­vű szak­iro­da­lom mind szlo­vák, mind ma­gyar szer­zők jó­vol­tá­ból. Ta­gad­ha­tat­lan azon­ban, hogy a po­li­ti­ku­sok, köz­éle­ti sze­mé­lyi­sé­gek élet­út­já­nak fel­dol­go­zá­sá­ban – amit ért­he­tő mó­don sok ma­gyar­or­szá­gi tör­té­nész pri­o­ri­tás­ként ke­zel – kés­le­ke­dés és va­la­mi­ne­mű ki­vá­rás és tar­tóz­ko­dás ta­pasz­tal­ha­tó. A mű­vé­szet és ezen be­lül a kép­ző­mű­vé­szet igen sa­ját­sá­gos hely­zet­ben van, mert mind­az, amit ki­fo­gá­sol­ni szok­tak, hogy tud­ni­il­lik a ha­tá­ron tú­li ér­té­ke­lé­sek mel­lő­zik a ter­mé­sze­tes interetnikus kap­cso­la­to­kat, a kö­zép-eu­ró­pai kon­tex­tust, rá nem ér­vé­nyes. Sőt az eb­ben a té­ma­kör­ben szü­le­tett ta­nul­má­nyok hív­ták fel el­ső­ként a fi­gyel­met a nem­ze­ti­sé­gi, ill. nem­ze­ti ho­ri­zont meg­ha­la­dá­sá­nak szük­sé­ges­sé­gé­re. Saj­ná­la­tos ugyan­ak­kor, hogy a ka­te­go­ri­kus vé­le­ményt meg­fo­gal­ma­zó, ezek­kel a ha­tá­ron tú­li té­mák­kal fog­lal­ko­zó ma­gyar­or­szá­gi szer­zők fi­gyel­men kí­vül hagy­ják a szlo­vák–ma­gyar, ill. ma­gyar–szlo­vák együtt­mű­kö­dés ered­mé­nye­it, de ne­megy­szer e té­mák Ma­gyar­or­szá­gon meg­je­lent szak­pub­li­ká­ci­ót is.3
Ám er­re a hely­zet­re több vá­lasz is ad­ha­tó. Az egyik ezek kö­zül min­den­kép­pen az, hogy olyan élet­uta­kat és élet­mű­ve­ket kell ér­té­kel­ni, ame­lyek a tör­té­ne­lem ke­reszt­út­ja­in fo­gal­ma­zód­tak új­ra, mó­do­sul­tak vagy vet­tek akár 180 fo­kos for­du­la­tot. A tel­je­sít­mény va­lós ér­té­ke­lé­sé­hez pe­dig nem ele­gen­dő csak a ha­zai ma­gyar vagy az összmagyar kon­tex­tus, ha­nem a ter­mé­sze­tes cseh–szlo­vák vagy még an­nál tá­gabb ös­­sze­füg­gés­rend­szer ér­vé­nye­sí­té­se szük­sé­ges. S eh­hez fűz­he­tő az egyik egy­ér­tel­mű­en meg­ne­vez­he­tő vis­­sza­hú­zó erő: a ma­gyar­or­szá­gi ku­ta­tók egy ré­sze – nyel­vi és tár­gyi is­me­re­tek hi­á­nyá­ban – nem al­kal­maz­za ezt a po­li­fo­ni­kus kö­zép-eu­ró­pai mód­szert, s ér­ték­íté­le­te­ik­ben egy­sze­rű­sí­te­nek, hi­szen már az ál­ta­luk vizs­gált tár­gyat is ki­sza­kít­ják ter­mé­sze­tes kö­ze­gé­ből. A má­sik el­ha­nya­gol­ha­tat­lan té­nye­ző, hogy a ha­zai ma­gyar ku­ta­tók egy ré­sze csak­nem hű­bé­ri el­kö­te­le­zett­ség­gel kö­ve­ti a té­má­ban pub­li­ká­ló ma­gyar­or­szá­gi szer­zők ne­megy­szer ide­o­lo­gi­kus pre­kon­cep­ci­ó­it. Az el­múlt egy-más­fél év­ti­zed­ben pe­dig nem le­het nem ész­re­ven­ni egy új­kon­zer­va­tív gon­dol­ko­dás­mó­dot, amely egyéb té­mák mel­lett ép­pen a Ma­gyar­or­szág szem­szö­gé­ből ha­tá­ron tú­li­nak ti­tu­lált ku­ta­tá­sok­ban ér­vé­nye­sül ha­té­ko­nyan. A szlo­vá­ki­ai ma­gyar té­mák ese­té­ben ez ta­buk és pre­kon­cep­ci­ók so­rát ered­mé­nyez­te, így pl. Es­ter­házy Já­nos élet­út­ja, a két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti Cseh­szlo­vá­kia vagy pl. a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú éve­i­ben né­met­ba­rát és fa­sisz­ta ma­ga­tar­tást ta­nú­sí­tó vagy a kom­mu­niz­mus éve­i­ben az el­nyo­mó rend­szert te­rem­tő és mű­köd­te­tő szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok ér­té­ke­lé­sé­ben. Leg­újab­ban pe­dig a né­met Ernst Nolte gon­do­la­tai kel­nek ki­sa­já­tí­tás és reinterpretációk nyo­mán önál­ló élet­re, me­lyek sze­rint a kom­mu­niz­mus és a fa­siz­mus, ill. a bol­se­viz­mus és a ná­ciz­mus kö­zött nincs lé­nye­gi esz­mei kü­lönb­ség. Té­mánk kap­csán en­nek meg­nyil­vá­nu­lá­si for­má­ja az egy­ko­ri cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar szo­ci­ál­de­mok­rá­cia kri­mi­na­li­zá­lá­sa, ös­­sze­mo­sá­sa a kom­mu­nis­ta moz­ga­lom­mal, va­la­mint a szlo­vá­ki­ai ma­gyar né­met­ba­rát ma­ga­tar­tás egyet­len előz­mény­ként va­ló fel­tün­te­té­se. Ez a saj­ná­la­tos re­duk­ció, ill. ide­o­ló­gi­ai pre­kon­cep­ció ko­moly tor­zí­tás­hoz ve­zet, el­hall­gat­ja a két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti kor­szak va­lós szlo­vá­ki­ai (ma­gyar) szel­le­mi kon­tex­tust, a ke­resz­tény-kon­zer­va­tív kö­rök­ben egy­ér­tel­mű­en ér­vé­nye­sü­lő ko­ra­be­li hi­va­ta­los ma­gyar­or­szá­gi po­li­ti­kai ide­o­ló­gi­át, az ezen kör­nye­zet­ből szár­ma­zó an­ti­sze­mi­tiz­must, va­la­mint ta­gad­ja a ko­ra­be­li kon­zer­va­tív, az­az az el­len­zé­ki cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar saj­tó ha­sáb­ja­in meg­nyil­vá­nu­ló döb­be­ne­tes köz­na­pi és po­li­ti­kai an­ti­sze­mi­tiz­must. S ép­pen ez az a moz­za­nat, amely egyes szer­zők szá­má­ra kulcs­fon­tos­sá­gú, ne­ve­ze­te­sen az, hogy az an­ti­sze­mi­ta at­ro­ci­tá­sok­nak ki­tett, fő­kép­pen szo­ci­ál­de­mok­ra­ta sze­mé­lyi­sé­gek (pl. Szalatnai Re­zső, Tilkovszky Bé­la) le­kom­mu­nis­tá­zá­sá­val, va­la­mint a kom­mu­nis­ták és a fa­sisz­ták kö­zöt­ti „ka­u­zá­lis ne­xus” fel­hasz­ná­lá­sá­val szep­lőt­len ké­pet fes­se­nek a két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar el­len­zé­ki, ke­resz­tény-kon­zer­va­tív és a tisói szlo­vák ál­lam­mal min­den te­rü­le­ten együtt­mű­kö­dő kon­zer­va­tív szlo­vá­ki­ai ma­gyar po­li­ti­kai elit­ről – be­le­ért­ve a Hlinka-párt lis­tá­ján par­la­men­ti man­dá­tum­hoz ju­tott Es­ter­házy Já­nos sze­mé­lyét is.
Eb­be a hely­zet­be ke­rült Brogyányi Kál­mán is, aki­nek élet­út­ja és élet­mű­ve szám­ta­lan ta­nul­ság­gal szol­gál; olyan kö­zép-eu­ró­pai ér­tel­mi­sé­gi sors­ban volt ré­sze, amely­ben a nem­ze­ti­sé­gi at­ti­tűd a tör­té­ne­lem ka­tak­liz­má­i­val fo­ko­za­to­san fe­lül­múlt min­den szak­ma­i­sá­got, a kri­ti­kai ér­tel­mi­sé­gi szem­lé­le­tét előbb az ide­o­ló­gia bű­vö­le­te he­lyet­te­sí­tet­te, majd min­den a nem­zet vélt vagy va­lós ér­de­ke­i­nek lett alá­ren­del­ve, s vé­gül em­be­ri lé­nye is az ak­tu­á­lis na­pi po­li­ti­ka rab­já­vá vált. A mű­vé­sze­ti és fo­tó­szak­író, a könyv­tár­szer­ve­ző és -építő, va­la­mint a köz­éle­ti pub­li­cis­ta, a kul­túr­mun­kás és párt­tag fe­ke­te-fe­hér meg­íté­lé­se azon­ban le­he­tet­len. Né­met­ba­rát ma­ga­tar­tá­sa, sze­ren­csét­len és tra­gi­kus po­li­ti­kai rö­vid­lá­tá­sa el­íté­len­dő, de ez nem jo­go­sít fel ben­nün­ket ar­ra, hogy mű­vé­sze­ti szak­írói és könyv­tár­épí­tő te­vé­keny­sé­gét sző­nyeg alá sö­pör­jük, vagy a ná­cik­kal va­ló kol­la­bo­rá­lá­sát be­le­ma­gya­ráz­zuk az 1930-as évek ele­jén meg­je­lent szövegeibe,4 s nya­ká­ba var­juk azt a po­li­ti­kai fe­le­lős­sé­get is, ami­ért a tel­jes ko­ra­be­li cseh­szlo­vá­ki­ai, majd szlo­vá­ki­ai ma­gyar po­li­ti­kai elit, va­la­mint a két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti ir­re­den­ta ma­gyar­or­szá­gi kül­po­li­ti­ka a fe­le­lős.
Brogyányi élet­mű­vé­nek szlo­vák fo­gad­ta­tá­sa egy­ér­tel­mű­en po­zi­tív, a ma­gyar ér­té­ke­lés és fo­gad­ta­tás már nem, sőt el­len­té­tek­től, mai ide­o­ló­gi­ai és aktuálpolitikai szem­pont­ok ér­vé­nye­sí­té­sé­től sem men­tes. Kép­ző­mű­vé­sze­ti szak­írói te­vé­keny­sé­gét Ma­gyar­or­szá­gon csak el­vét­ve is­me­rik, fo­tószak­írói tel­je­sít­mé­nyét Albertini Bé­la fe­dez­te fel a ma­gyar szak­ma számára.5 Könyv­tár­szer­ve­zői mun­kás­sá­ga is csak az el­múlt évek­ben vált is­mert­té a ma­gyar­or­szá­gi szak­ma előtt Kég­li Fe­renc dol­go­za­tai és elő­adá­sai révén.6 A szlo­vá­ki­ai ma­gyar tu­do­má­nyos­ság ber­ke­i­ben a lé­te­ző ma­gyar és szlo­vák nyel­vű mo­nog­rá­fi­ák, ta­nul­má­nyok el­le­né­re to­vább él Brogyányi ide­o­lo­gi­kus meg­íté­lé­se, az­az szak­mai tel­je­sít­mé­nyét to­vább­ra is vagy csak ki­sebb­sé­gi ma­gyar ered­mény­kén, vagy po­li­ti­kai sze­rep­vál­la­lá­sa függ­vé­nye­ként ér­té­ke­lik. Pa­ra­dox mó­don az élet­mű­nek ez utób­bi – a po­li­ti­kai te­vé­keny­ség és köz­írói mun­kás­ság – a leg­ke­vés­bé is­mert fe­je­ze­te, ami ki­vá­ló al­kal­mat nyújt sze­mé­lyé­nek glo­ri­fi­ká­lá­sá­ra vagy démonizálására.

A mű­vé­szet és a nép szol­gá­la­tá­ban: Brogyányi mint Max Deri és Moholy-Nagy Lász­ló köz­ve­tí­tő­je

Brogyányi Kál­mán már pá­lya­fu­tá­sá­nak a kez­de­tén, az­az az 1920-as évek utol­só har­ma­dá­tól je­lez­te a mű­vé­szet, a nép, a ma­gyar nem­zet és a po­li­ti­ka irán­ti el­kö­te­le­zett­sé­gét, e té­mák szo­ros köl­csön­ha­tá­sát, ám a té­mák kö­zöt­ti hang­súly­ok és ará­nyok ha­tá­roz­ták meg szak­mai és köz­éle­ti te­vé­keny­sé­gé­nek lá­tó­szög­ét, a tel­je­sít­mény csúcs­pont­ja­it és bu­ká­sa­it a kö­vet­ke­ző két év­ti­zed­ben. A hú­szas évek utol­só har­ma­dá­tól a Sar­ló moz­ga­lom, a nép­mű­vé­szet, a (szocio)fotográfia és a kép­ző­mű­vé­szet je­len­tet­te szá­má­ra a meg­ha­tá­ro­zó te­re­pet, de Brogyányi ak­tív ré­sze­se volt az egye­te­mi di­ák­moz­gal­mak­nak, a po­zso­nyi egye­tem ma­gyar tan­szék­ének ügyét fel­vál­lal­va. Már eb­ben a pe­ri­ó­dus­ban is ki­mu­tat­ha­tók ide­o­ló­gi­ai át­hal­lá­sok az egyes té­mák kö­zött, ám a szak­mai mi­ni­mu­mot min­den eset­ben ha­tá­ro­zot­tan ér­vé­nye­sí­te­ni tud­ta. A fes­té­szet és szob­rá­szat tárgy­kör­ében már ki­ta­po­sott úton ha­lad­ha­tott, hi­szen elő­dei, a ma­gyar­or­szá­gi emig­rán­sok, va­la­mint a ha­zai fi­a­tal te­het­sé­gek, mint Tilkovszky Bé­la, Kudlák La­jos stb. már meg­épí­tet­ték nem­csak a klas­­szi­kus mo­dern, ha­nem az avant­gárd mű­vé­szet híd­fő­ál­lá­sát is Szlo­vá­ki­á­ban és a cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar kö­zeg­ben. Az or­szá­gos mű­vé­sze­ti élet, az új ál­lam épí­té­sze­te egy­ér­tel­mű­en a kor­társ eu­ró­pai mainstreammel együtt ha­lad­va vál­toz­tat­ta meg rö­vid időn be­lül az or­szág ar­cu­la­tát és mű­vé­sze­ti éle­tét. Ma már egy­ér­tel­mű, hogy Brogyányi nem a ma­gyar avant­gárd kút­fő­jé­ből, a Má­ból tá­jé­ko­zó­dott, nem ak­náz­ta ki a Kál­lai Er­nő (Má­tyás Pé­ter), Kudlák La­jos, Kas­sák La­jos stb. írá­sa­i­ban rej­lő le­he­tő­sé­ge­ket, de nem is­mer­te Hevesy Iván kis­mo­nog­rá­fi­á­it az iz­mu­sok­ról, sem Kál­lai 1925-ös Új ma­gyar pik­tú­rá­ját vagy Fülep La­jos Ma­gyar mű­vé­szet cí­mű 1916-ban ki­adott mun­ká­ját. For­rá­sa­it fel­fed­ve Wilhelm Worringer Abszt­rak­ció és be­le­ér­zé­se is kép­be ke­rül, ám lé­nye­gét te­kint­ve két, egy­más­nak kis­sé el­lent­mon­dó el­mé­le­ti konst­ruk­ci­ót tar­tott ma­ga szá­má­ra kö­ve­ten­dő­nek, Max Deri mű­vé­szet­tör­té­net­ét és Moholy-Nagy Lász­ló Bauhaus ko­ra­be­li el­mé­le­ti mun­kás­sá­gát. E ket­tő­ssé­get vi­se­li ma­gán Brogyányi egyik mind­má­ig meg­ha­tá­ro­zó és el­is­mert mun­ká­ja, a Fes­tő­mű­vé­szet Szlovenszkón (1931), amely a ma­ga ide­jén mind a cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar, mind a szlo­vák kri­ti­ka fi­gyel­mét el­nyer­te. A mind­ös­­sze 26 esz­ten­dős szer­ző el­mé­le­ti fun­da­men­tu­mát Max Deri Die Malerei im XIX. Jahrhundert (1919)7 cí­mű mo­nog­rá­fi­á­ja je­len­tet­te, amely­ből a worringeri és a lippsi el­mé­le­tek köz­vet­ve ke­rül­tek át írá­sa­i­ba. De­ri­től köl­csö­nöz­te a 19. szá­za­di fes­té­szet op­po­zí­ci­ó­ját a na­tu­ra­liz­mus és a ro­man­ti­ka kö­zött, va­la­mint az ob­jek­tív és a szub­jek­tív na­tu­ra­liz­mus meg­kü­lön­böz­te­té­sét és az imp­resz­­szi­o­niz­mus meg­hát­rá­lá­sá­ról szó­ló ok­fej­tést is. Brogyányi köny­vé­nek el­ső fe­je­ze­te, a Be­ve­ze­tés (az utol­só két al­fe­je­ze­tet leszámítva)8 Deri köny­vé­nek, ill. gon­do­lat­me­ne­t­é­nek köz­ve­tí­té­se. En­nek kö­vet­kez­té­ben a ma több szer­ző ál­tal ba­los­nak vagy mar­xis­tá­nak mi­nő­sí­tett Brogyányi-fogalmak, ill. fogalompárok – mint pl. az alap és a fel­épít­mény vi­szo­nya – nem a ma­gyar mű­vé­szet ber­ke­i­ből, ha­nem Deri köny­vé­ből szár­maz­nak! A csak­nem szol­gai fo­ga­lom­át­vé­tel to­váb­bi szig­ni­fi­káns ele­me, hogy Brogyányi Derihez ha­son­ló­an mel­lőz­te poszt­imp­res­­szi­o­niz­mus fo­gal­mat, amit más ma­gyar szer­zők a Fes­tő­mű­vé­szet Szlovenszkón előt­ti egy év­ti­zed­ben már kel­lő el­mé­le­ti fel­ké­szült­ség­gel meg­ha­tá­roz­tak (pl. Hevesy és Kállai).9 A Deri- és a Moholy-Nagy-könyv kö­zöt­ti ös­­sze­kö­tő út a mű­vé­szet tár­sa­dal­mi funk­ci­ó­já­ban rej­lik, mely­nek in­terp­re­tá­lá­sá­ban már Moholy-Nagy mel­lett vok­solt a fi­a­tal cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar szer­ző. Így ke­rül csak­nem bi­zarr ös­­sze­füg­gés­be Moholy-Nagy Malerei, Fotografie, Film10 cí­mű Bauhaus-kötete Deri mű­vé­vel, mert an­nak más nyel­ve­ze­te és szem­lé­le­te za­var nél­kül kö­ve­ti a Deri-kötetből szár­ma­zó is­me­re­te­ket. Ha egy­be­vet­jük a Bauhaus ok­ta­tó­já­nak mű­vét a Brogyányi-szöveggel, ak­kor egy­ér­tel­mű­vé vá­lik, hogy a mű­vé­szet tár­sa­dal­mi ex­pan­zi­ó­já­ba ve­tett hi­tét nagy­mér­ték­ben Moholy-Nagy ok­fej­té­sé­vel tá­masz­tot­ta alá, gon­dol­va mind a vizualitás hét­köz­na­pi, al­kal­ma­zott for­má­i­ra, mind a be­fo­ga­dás­hoz nél­kü­löz­he­tet­len esz­té­ti­kai ne­ve­lés­re is. Brogyányi, vall­juk be, csak­nem a le­he­tet­len­re vál­lal­ko­zott 1931-es köny­vé­vel, ame­lyet a „szlovenszkói ma­gyar nyel­vű­ek tisz­tább látásáért”11 írt an­nak ér­de­ké­ben, hogy a mű­vé­szet tá­gabb tár­sa­dal­mi bá­zis­ra te­gyen szert, s ez­ál­tal a mű­vé­szet – be­fo­ga­dás – mű­ke­res­ke­de­lem há­rom­szög mű­kö­dő­ké­pes­sé vál­jék Szlo­vá­ki­á­ban és ma­gyar kö­zeg­ben is. Ez a tá­gab­ban ér­tel­me­zett mű­vé­szet­funk­ció nem csu­pán a szo­ci­ál­de­mok­ra­ta szim­pa­ti­zán­sok, bal­ol­da­li ér­tel­mi­sé­gi­ek vagy ne­ta­lán a szlovenszkói ma­gyar kom­mu­nis­ták egyik tan­té­te­le volt az 1920-as és 1930-as évek­ben. Er­ről ta­nús­ko­dik a ha­gyo­má­nyos mű­vé­szet­tör­té­net-szem­lé­le­tet kö­ve­tő Nagy Bar­na írá­sa is, aki ép­pen a mű­vész füg­get­len­sé­ge (akár anya­gi ér­te­lem­ben is vé­ve) szem­pont­já­ból tar­tot­ta lét­fon­tos­sá­gú­nak a mű­vész és a kö­zön­ség kö­zöt­ti kap­cso­lat „meg­ta­lá­lá­sát”, s en­nek egyik esz­kö­zét a Masaryk Aka­dé­mia fo­lyó­ira­tá­ban lát­ta, amely­nek kül­de­té­sét „a kö­zön­ség és a mű­vé­sze­tek kö­zöt­ti sza­ka­dék” át­hi­da­lá­sá­ban ha­tá­roz­ta meg,12 de ugyan­ilyen gon­do­la­tok fog­lal­koz­tat­ták az ugyan­csak kon­zer­va­tív Harmos Ká­rolyt Ko­má­rom­ban. Brogyányi Kál­mán azon­ban so­ha­sem ju­tott el a Kál­lai Er­nő, Ke­mény Alfréd, Moholy-Nagy Lász­ló és Péri Lász­ló ál­tal 1923-ban meg­fo­gal­ma­zott plat­form­ra, hogy a „kom­mu­nis­ta tár­sa­da­lom meg­va­ló­sí­tá­sá­ért a mű­vé­szek­nek a pro­le­ta­ri­á­tus­sal együtt kell harcolniuk”.13 Brogyányi ki­zár­ta a pár­tos­ság kri­té­ri­u­mát a mű­vé­sze­ti ér­te­ke­zé­sé­ből, se­hol sem hi­vat­ko­zik a művészet–nép–párt kap­cso­lat­ra, nem hir­de­ti a tár­sa­dal­mi rend­szer po­li­ti­kai vagy mű­vé­sze­ti esz­kö­zök­kel va­ló for­ra­dal­mi meg­vál­toz­ta­tá­sát. Egye­dül Reichental Fe­renc ér­té­ke­lé­se­kor tér ki a pro­le­tár mű­vé­szet­re, mert ezt a mi­nő­sí­tést kap­ta a csal­ló­kö­zi szár­ma­zá­sú al­ko­tó el­ső po­zso­nyi ki­ál­lí­tá­sa­kor a na­pi saj­tó­ban, de ak­kor is ké­te­lye­it fe­je­zi ki.14 Sa­ját ko­rá­nak szo­ci­á­li­san ér­zé­keny lát­le­let­ét nyújt­ja, el­ső­sor­ban a mű­vé­szek tár­sa­dal­mi hely­ze­té­re, a mű­vé­szet fej­lő­dé­se szem­pont­já­ból nél­kü­löz­he­tet­len­nek vélt gaz­da­sá­gi és tár­sa­dal­mi té­nye­zők­re fó­ku­szál­va. Vi­tat­ha­tat­lan azon­ban, hogy ott, ahol a szak­mai ér­vei ki­me­rül­nek, ott a ka­pi­ta­liz­mus szlo­vá­ki­ai fel­for­du­lá­sát bí­rál­ja, s szö­ve­ge re­mény­te­le­nül ide­o­lo­gi­kus kon­tex­tus­sal egé­szül ki. Ám en­nek el­le­né­re meg­ala­po­zat­lan Filep Ta­más Gusz­táv azon kö­vet­kez­te­té­se, mely sze­rint „a szél­ső­jobb­ol­dal­hoz va­ló csat­la­ko­zás le­he­tő­sé­ge már Brogyányi mű­vé­szet­tör­té­ne­ti írá­sa­i­ba is be­le van kódolva”.15 A mű­vé­sze­ti szak­író né­met­ba­rát ma­ga­tar­tá­sa itt ön­ké­nye­sen van vis­­sza­ve­tít­ve egy el­té­rő tör­té­nel­mi és tár­sa­dal­mi kon­tex­tus­ra, s en­nek a mód­szer­nek az esz­mei-el­mé­le­ti alap­ja a már fen­tebb jel­zett kom­mu­niz­mus és fa­siz­mus kö­zöt­ti „ka­u­zá­lis ne­xus”. Filep Ta­más­sal szem­ben egy­ér­tel­mű­en ál­lít­ha­tó, hogy Brogyányi pá­lyá­ja kez­de­tén a tisz­ta mű­vé­sze­tért és a mű­vé­szet­tel a nép fi­gyel­mé­ért kí­vánt meg­küz­de­ni, sok­kal mér­sé­kel­tebb re­to­ri­kát al­kal­maz­va, mint szá­mos kor­tár­sa. Ám ez a szán­dé­ka ugyan­olyan fe­le­más ered­mén­­nyel zá­rult, mint Deri és Moholy-Nagy el­mé­le­ti fun­da­men­tu­má­nak ös­­sze­egyez­te­té­se.
En­nek el­le­né­re a po­zso­nyi mű­vé­sze­ti szak­író Fes­tő­mű­vé­szet Szlovenszkón cí­mű mű­ve be­ír­ta ma­gát a szlo­vá­ki­ai mű­tör­té­net­be, el­ső­sor­ban a Moholy-Nagy-műértel­mezés köz­ve­tí­té­se ré­vén, amely szak­mai és mód­szer­ta­ni le­he­tő­sé­get te­rem­tett szá­má­ra, hogy a szlo­vá­ki­ai mű­vé­szet ál­la­po­tát, va­la­mint a szlo­vák kép­ző­mű­vé­szet leg­if­jabb ge­ne­rá­ci­ó­ját szak­ava­tot­tan ér­té­kel­je. Köny­vé­nek ép­pen ezek a leg­ér­té­ke­sebb ré­szei, hi­szen kö­vet­ke­ze­te­sen vis­­sza­uta­sít­ja az „et­nog­rá­fi­ai ujjongást”16, azt, hogy a mű­al­ko­tást a ha­gyo­má­nyos nar­ra­tív ele­mek ha­tá­roz­zák meg, ez eset­ben a mi­ti­kus szlo­vák táj, a szlo­vák né­pi folk­lór és a fa­lu­si élet zsá­ner­je­le­ne­tei. Ez­zel szem­ben ki­eme­li Mar­tin Benka je­len­tő­sé­gét, aki a né­pi és nem­ze­ti té­má­ban már „a kép­al­ko­tó tar­tal­mat lát­ja meg”,17 s ugyan­er­ről a plat­form­ról kö­ze­lí­ti meg Miloš Ale­xan­der Bazovský mű­vé­sze­tét is. A kor­tár­sak, va­la­mint a ké­sőb­bi­ek­ben a mű­vé­szet­tör­té­net-írás el­is­me­ré­sét azon­ban ¼udovít Fulla és Mikuláš Galanda je­len­tő­sé­gé­nek fel­is­me­ré­sé­vel vív­ta ki, hi­szen eb­ben az eset­ben a könyv szü­le­té­sé­vel pár­hu­za­mo­san je­len­tek meg a két szlo­vák mű­vész Ma­gán­le­ve­lei (Súkromné listy), ame­lyek­ben a mo­dern mű­vé­szet alap­el­ve­it kí­sé­rel­ték meg nép­sze­rű­sí­te­ni, Brogyányi pe­dig már az 1931 má­ju­sá­ban le­zárt kéz­ira­tá­ban is fel­is­mer­te je­len­tő­sé­gü­ket, s Fullában és Galandában a maj­da­ni „szlo­vák pik­tú­ra egy­sé­ges pro­fil­ra alakulásának”18 meg­te­rem­tő­it lát­ta. Az el­is­me­rést nö­vel­te a Jegyzetek19 cí­mű fe­je­zet, amely­ben a ko­ra­be­li kor­társ kép­ző­mű­vé­sze­ti le­xi­kon kis ki­adá­sát vál­tot­ta va­ló­ra, egy­ér­tel­mű­en Moholy-Nagy köny­vé­nek ter­mi­no­ló­gi­á­ját al­kal­maz­va. Ám már ez a fe­je­zet is jel­zi, hogy Brogyányi ál­ta­lá­nos mű­vé­sze­ti is­me­re­te­it, egye­te­mes és ma­gyar kor­társ mű­vé­sze­ti él­mé­nye­it nem a Bauhausból, a Má­ból és ber­li­ni mű­ter­mek­ből, ga­lé­ri­ák­ból me­rí­ti, ezek em­lí­té­sét in­kább eset­le­ges­nek le­het ne­vez­ni. Szem­be­tű­nő ez a ma­gyar mű­vé­szet szó­cikk­sze­rű is­mer­te­té­sé­ben, amely már az 1920-as évek hi­va­ta­los ma­gyar kul­túr­po­li­ti­ka nyom­vo­na­lán ha­lad, de így is meg­le­pő pél­dá­ul Ferenczy Kár­oly, a Nyol­cak és Kas­sák La­jos mel­lő­zé­se, va­la­mint Mednyánszky Lász­ló Sán­dor­ként va­ló említése.20 S ezek a hi­á­nyok jel­ké­pe­sen át­ve­zet­nek a ha­zai mű­vé­sze­ti szín­tér­re, amely ér­té­ke­lé­se­kor már tá­vol­ról sem olyan kö­vet­ke­ze­tes, mint a szlo­vá­kok ese­té­ben. Ki­vé­telt min­den­kép­pen Tallós Prohászka Ist­ván és Gwerk Ödön mű­vé­sze­té­nek elem­zé­se képez,21 mely­nek egy­sze­rű a ma­gya­ráz­ta: Brogyányi a könyv meg­írá­sa előtt e két mű­vés­­szel már több­ször is fog­lal­ko­zott kri­ti­ká­i­ban, elemzéseiben.22 A Kisebbségiek23 cí­mű fe­je­zet­ben már nem a mű­vé­sze­ti prog­ram alap­ján, ha­nem vá­ro­son­ként cso­por­to­sí­tot­ta a mű­vé­sze­ket (Po­zsony, Ko­má­rom, Kas­sa), egye­dül a Mo­der­nek al­fe­je­zet szü­le­tett mű­vé­sze­ti kri­té­ri­u­mok alap­ján, ide so­rol­ta­tott Reichental Fe­renc, Weiner Im­re, Ne­mes End­re, Nagy Már­ton és Rauscher Gyu­la mű­vé­sze­te. Ez azon­ban egy nem kö­vet­ke­ze­tes ér­ték­rend al­kal­ma­zá­sá­nak le­he­tő­sé­gét jel­zi, ez eset­ben azon­ban más­ról van szó. Brogyányi két mű­vé­szet­el­mé­let ve­zér­fo­na­lát kö­vet­te köny­vé­ben, va­ló igaz, hogy a mű­vé­szet­el­mé­let nem volt a szer­ző erős ol­da­la, ám nagy­sze­rű­en rá­ér­zett az ezek­ben a kon­cep­ci­ók­ban rej­lő, kön­­nyen köz­ve­tít­he­tő is­me­re­tek­re és rész­ben ér­vé­nye­sít­he­tő al­kal­maz­ha­tó­sá­guk­ra a ko­ra­be­li szlo­vá­ki­ai kép­ző­mű­vé­szetben. E ket­tős­ség tet­te szá­má­ra le­he­tő­vé, hogy együtt tár­gyal­ja a mo­dern mű­vé­szet ce­zú­rá­ját nem meg­ha­la­dó és az azt ge­ne­rá­ló iz­mu­so­kat és mű­ve­ket. Ez re­gi­o­ná­lis vá­lasz volt a mo­dern mű­vé­szet re­gi­o­ná­lis vál­to­za­tá­ra, amely az avant­gar­diz­mus ki­me­rü­lé­sét kö­ve­tő­en szám­ta­lan neo­klas­­szi­cis­ta, art decós ele­met is ve­gyí­tett a szá­zad­elő ra­di­ká­lis iz­mu­sa­i­hoz. Ez szol­gál ma­gya­rá­zat­tal ar­ra a di­lem­má­ra, hogy mi­ért volt Brogyányi egyik szem­pont­ból tü­ze­tes meg­fi­gye­lő­je a tör­té­né­sek­nek, má­sik ol­dal­ról pe­dig a leg­je­len­tő­sebb mű­vé­sze­ti for­ra­dal­mi tet­tek ig­no­rá­ló­ja. Ez a klas­­szi­ci­zált mo­dern­iz­mus ha­tá­roz­ta meg mű­vé­szet­szem­lé­le­tét, s egy­ben ez ad vá­laszt ar­ra a kér­dés­re is, hogy mi­ért volt olyan bá­tor­ta­lan, té­ma­vá­lasz­tá­sá­ban mi­ért nem me­rész­ke­dett a ha­tá­ron túl­ra, nem­zet­kö­zi konfrontációra.24 Ám ugyan­ez a komp­ro­mis­­szu­mos mo­dern mű­vé­szet tar­tot­ta tá­vol őt az eset­le­ges ex­pan­zív, for­ra­dal­mi mű­vé­szet­szem­lé­let­től is.
A ra­di­ká­lis és tár­sa­da­lom­for­má­ló, akár tár­sa­dal­mi rend­szert is meg­dön­tő pár­tos mű­vé­szet tá­vol állt Brogyányitól nem­csak a Fes­tő­mű­vé­szet Szlovenszkónban, ha­nem a kor­szak má­sik je­len­tős ta­nul­má­nyá­ban, A fény művészete25 cí­mű­ben is; mind­ket­tő­ben ha­tá­ro­zott dis­tan­ci­át ér­vé­nye­sít, ám fo­tó­el­mé­le­ti, szak­mai elem­zé­sét az utób­bi­ban már har­ci­a­sabb re­to­ri­kát hasz­ná­ló ide­o­ló­gi­á­val te­lí­ti. Azon­ban a ka­pi­ta­lis­ta rend­szer bí­rá­la­ta, a pol­gá­ri íz­lés már-már szar­kaz­mus­ba haj­ló pel­len­gér­re ál­lí­tá­sa sem ve­ze­ti el őt a mű­vé­szet for­ra­dal­mi tár­sa­da­lom­vál­toz­ta­tá­sá­nak gon­do­la­tá­hoz. Sőt azt ál­lít­ja, hogy „mű­vé­sze­ti for­ra­dal­mak ma nin­cse­nek már”, ezt ugyan­is a „a pol­gár glo­ri­fi­kál­ta és a kis­pol­gá­ri mű­vész professzionalizálta”.26 A kor­szak leg­mar­kán­sabb kom­mu­nis­ta és le­ni­nis­ta fo­tó­el­mé­le­té­vel a cse­hek szol­gál­tak, el­ső­sor­ban Lubomír Linhart, aki Sociální fotografie cí­mű mo­nog­rá­fi­á­ját a szov­jet kom­mu­nis­ta párt ide­o­ló­gi­ai el­vá­rá­sai sze­rint ír­ta meg.27 Brogyányi A fény mű­vé­sze­té­ben több­ször is vis­­sza­tér Max Deri gon­do­la­tá­ra, hogy a gaz­da­sá­gi al­épít­mény min­dig köz­vet­len ha­tás­sal van a tár­sa­dal­mi vi­szo­nyok­ra, a felépítményre.28 Nem le­het azon­ban el­sik­la­ni a hang­súly­vál­tás fö­lött, amely még a nagy pél­da­ké­pet, Moholy-Nagy Lász­lót sem kí­mél­te Brogyányi bí­rá­la­tá­tól. A szlo­vá­ki­ai szer­ző ugyan­is a mű­vé­szek tár­sa­dal­mi po­zí­ci­ó­ját is­mer­ve fo­gal­maz­ta meg vé­le­mé­nyét, mely sze­rint a mű­vé­szet „a ki­zá­ró­la­gos osz­tály­tu­laj­don­tól ár­ván maradt”29, a pro­fit vas­tör­vé­nyei, az ex­pan­zív na­ci­o­na­liz­mu­sok és a meg­fe­nek­lett pol­gá­ri íz­lés gyá­ri­pa­ri ki­szol­gá­lá­sai moz­gat­ják a ko­ra­be­li mű­vé­sze­ti ter­me­lést. Ezért ál­lít­ja meg­győ­ző­dés­ből, hogy míg a 19. szá­za­di mű­vé­sze­ti for­ra­dal­mak előtt a kép­ző­mű­vé­szet „ha­tal­mi esz­köz” volt, ad­dig az új szá­zad el­ső év­ti­ze­de­i­re „áru­cik­ké” vált. Vé­le­mé­nye sze­rint „a fes­tő­mű­vé­szet mai prob­le­ma­ti­ká­ja nem esz­köz­be­li vagy op­ti­kai kér­dés, mint Moholy-Nagy vé­li […], ha­nem tár­sa­dal­mi probléma”.30 Az 1931-es fes­tő­mű­vé­sze­tet tár­gya­ló köny­vé­vel el­len­tét­ben a fo­tog­rá­fi­á­ról ér­te­kez­ve már hasz­nál­ja, s nem is rit­kán, az osz­tály­harc, az osz­tály­har­cos pro­le­ta­ri­á­tus fo­gal­mat, s egy he­lyen „az osz­tály­harc front­já­ra vont fo­tó”, az­az a „szociofotográfia”31 ke­rül em­lí­tés­re. Ám nem ezt te­kin­ti a fo­to­grá­fia egyet­len és egye­dül kö­ve­ten­dő fej­lő­dés­vo­na­lá­nak. Nagy­sze­rű rá­ér­zé­sé­nek, nyílt és be­fo­ga­dó szem­lé­le­té­nek kö­szön­ve fel­fi­gyelt az op­ti­kai kul­tú­ra (Moholy-Nagy fo­gal­ma) tág ér­tel­me­zé­si le­he­tő­sé­gé­re, amely ép­pen a fo­to­grá­fia ré­vén vá­lik lát­ha­tó­vá és be­fo­gad­ha­tó­vá. Ez se­gí­tet­te őt a fo­to­grá­fia és fes­té­szet kö­zöt­ti for­ma­nyel­vi dif­fe­ren­ci­ák ki­mu­ta­tá­sá­ra, an­nak meg­fo­gal­ma­zá­sá­ra, hogy egyik sem he­lyet­te­sí­ti, ill. olt­ja ki a má­sik mű­vé­sze­ti ágat, azok egy­más mel­lett, egy­más­tól ta­nul­va pár­hu­za­mo­san lé­tez­nek, új mű­vé­sze­ti ki­hí­vá­sok fe­lé te­kint­ve. Így ke­rült vég­re lá­tó­kö­ré­be a szür­re­a­liz­mus és a da­da­iz­mus is, de fő­kép­pen a mo­dern fo­to­grá­fia for­ma­nyel­ve, s az an­nak ki­ala­ku­lá­sá­hoz ve­ze­tő több év­ti­ze­des utat ár­nyal­tan vá­zol­ta fel. A kor vi­zu­á­lis kul­tú­rá­já­nak egy­sé­ges szem­lé­le­té­ről ta­nús­ko­dik a fo­to­grá­fia gra­fi­ká­ban és ti­pog­rá­fi­á­ban va­ló al­kal­ma­zá­sá­nak fel­is­me­ré­se, ami egy „tel­je­sebb és mé­lyebb pszi­cho­ló­gi­ai ha­tá­sa” ré­vén a pla­kát­mű­vé­szet meg­úju­lá­sá­hoz vezethet.32 Ta­gad­ha­tat­lan, a kri­ti­ka el­le­né­re is, hogy ez Brogyányinak csak­is Moholy-Nagy Lász­ló el­mé­le­ti mun­kás­sá­ga is­me­re­té­ben si­ke­rül­he­tett, hi­szen a Bauhaus ak­ko­ri ta­ná­rá­nak köny­ve, a Malerei, Fotografie, Film (1925) hív­ta fel fi­gyel­mét egyéb kor­sze­rű sa­já­tos­sá­gok­ra, még­pe­dig a moz­gás és a fény új sze­re­pé­re a ko­ráb­ban sta­ti­kus fo­tog­rá­fi­ák vi­lá­gá­ban. Ez ve­zet­te el Brogyányit is a film és an­nak for­ma­nyelv­ének tu­da­to­sí­tá­sá­hoz, a fo­to­grá­fia és a film­mű­vé­szet ös­­sze­füg­gé­se­i­nek elem­zé­se­i­hez. Ezek ta­nul­má­nyá­nak meg­ha­tá­ro­zó moz­za­na­tai, va­la­mint a fotogram és a fotokollázs be­mu­ta­tá­sa, me­lyet Bro­gyá­nyi mo­nog­rá­fu­sa, Albertini Bé­la is ki­emel. Min­dent egy­be­vet­ve: Brogyányi Kál­mán az osz­tály­szem­pont mű­vé­szet­ben tör­té­nő ér­vé­nye­sí­té­se el­le­né­re ko­rá­nak leg­prog­res­­szí­vebb fo­tó­el­mé­le­tét pro­pa­gál­ta a ma­gyar nyelv­te­rü­le­ten. A ma­gyar fo­tó­tör­té­net szem­pont­já­ból is ko­moly je­len­tő­ség­gel bír, hogy Brogyányi ré­vén „ol­vas­ha­tunk ugyan­­is a ma­gyar nyel­vű szak­iro­da­lom­ban elő­ször szo­cio­fo­tó-fo­ga­lom megköze­líté­séről”.33 Köz­vet­len kö­ve­tő­re is ta­lált, igaz, nem Ma­gyar­or­szá­gon vagy Szlo­vá­ki­á­ban, ha­nem Ko­lozs­vá­rott Roth Lász­ló személyében.34
A Brogyányi-kutatók össz­hang­ban ál­lít­ják, hogy a fo­tó­szak­írói te­vé­keny­ség utol­só fe­je­ze­tét A fény mű­vé­sze­te je­len­ti, ám az el­mé­le­ti tá­jé­ko­zó­dás csúcs­pont­ját a köz­vet­len előz­mény­ben, a po­zso­nyi Fo­rum­ban 1932-ben több foly­ta­tás­ban ma­gya­rul és né­me­tül kö­zölt A fo­to­grá­fia út­ja – Der Weg der Fotografie cí­mű ta­nul­mány­ban le­het meg­ha­tá­roz­ni. Ezért ál­lít­ja Albertini is, hogy 1932-re ki­for­rott Brogyányi fo­tó­mű­vé­szet-szem­lé­le­te, de egy­ben ez volt a bal­ol­da­li ra­di­ka­liz­mus fe­lé tett lé­pé­sé­nek utol­só bi­zo­nyí­té­ka is.35 Ezek a szak­írói élet­mű kulcs­fon­tos­sá­gú hó­nap­jai, de ek­kor kö­vet­ke­zik be az a tö­rés is, amely vég­leg el­tá­vo­lít­ja pél­da­ké­pé­től, Moholy-Nagy Lász­ló­tól és a fo­to­grá­fia el­mé­le­té­től is – és vég­ered­mény­ben a kor­társ mű­vé­szet­től, s a to­váb­bi­ak­ban el­ső­sor­ban a je­len­ko­ri al­ko­tó­kat és mű­vé­sze­tü­ket kí­sér­te fi­gye­lem­mel. Ez is pon­to­san do­ku­men­tál­ha­tó Brogyányi élet­mű­vé­vel, pl. az 1935. évi szak­írói ak­ti­vi­tá­sá­val, ek­kor már tá­mad­ja Kál­lai Er­nő bioromantika-elméletét36, és nem tart­ja fon­tos­nak, hogy hírt ad­jon an­nak a Moholy-Nagy Lász­ló­nak a po­zso­nyi ki­ál­lí­tá­sá­ról, aki­nek Fény-tér-modulátora (1922–1930) az 1933-as köny­vé­nek cím­lap­já­ra került.37 Ez­zel le­zá­rul az alig har­minc esz­ten­dős fi­a­tal szak­író, Brogyányi Kál­mán éle­té­nek szak­mai szem­pont­ból leg­ered­mé­nye­sebb és egy­ben leg­in­kább fi­gye­lem­re mél­tó kor­sza­ka. An­nak el­le­né­re fo­gal­maz­ha­tunk így, hogy iga­zat kell ad­ni a fo­tó­tör­té­né­szek­nek, Albertini Bé­lá­nak és Miltényi Ti­bor­nak, akik sze­rint Brogyányi „nem fe­de­zett fel sem­mi újat a fo­tó­el­mé­let te­rü­le­tén, csak közvetített”,38 va­ló igaz, de csep­pet sem vi­tat­ha­tó, hogy mit és mi­ként!

A nem­zet szol­gá­la­tá­ban: Brogyányi köz­éle­ti, kul­tú­ra- és mű­vé­szet­szer­ve­zői te­vé­keny­sé­ge

Ed­dig nem for­dí­tot­tunk kel­lő fi­gyel­met az 1930-as évek kö­ze­pé­nek és má­so­dik fe­lé­nek, ami­kor Brogyányi köz­éle­ti és szak­írói te­vé­keny­sé­gé­ben egy fo­ko­za­tos for­du­lat kö­vet­ke­zik be. Ek­kor már lé­te­zik a Cseh­szlo­vá­ki­ai Ma­gyar Tu­do­má­nyos, Iro­dal­mi és Mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság, az­az a Masaryk Aka­dé­mia, amely­nek Brogyányi 1931-es meg­ala­ku­lá­sá­tól ak­tív tag­ja, a mű­vé­sze­ti osz­tály meg­ha­tá­ro­zó sze­mé­lyi­sé­ge, tit­ká­ra, s ugyan­ak­kor már szer­kesz­tő­je az épí­té­sze­ti és kép­ző­mű­vé­sze­ti szak­lap­nak, a Fo­rum­nak, és szer­kesz­tő­bi­zott­sá­gi tag­ja a tár­sa­ság tu­do­má­nyos fó­ru­má­nak, Ma­gyar Fi­gye­lő­nek. Ez­zel pár­hu­za­mo­san szer­vez­te a ki­ál­lí­tá­so­kat, tar­tott meg­nyi­tó be­szé­de­ket, ter­ve­zett kép­ző­mű­vé­sze­ti tár­gyú könyv­so­ro­za­tot, és szer­vez­te a szlovensz­kói ma­gyar képtárat.39 Mint a tech­ni­kai mé­di­u­mok iránt nyílt ér­tel­mi­sé­gi, na­gyon ko­rán fel­fe­dez­te a rá­di­ó­ban rej­lő le­he­tő­sé­get. A po­zso­nyi rá­dió ma­gyar adá­sa­i­ban több íz­ben ka­pott te­ret, hogy be­szél­ge­té­sek for­má­já­ban nép­sze­rű­sít­se a szlovensz­kói ma­gyar pik­tú­rát, ill. az or­szág mű­vé­szet­tör­té­net­ét. Eb­ben köz­vet­len se­gí­tő­tár­sa a ma­gyar adás ve­ze­tő­je, a mű­vé­szet­tör­té­nész Tilkovszky Bé­la volt. A ki­ál­lí­tá­sok kö­zött min­den­kép­pen ki­emel­ked­nek a Szlovenszkói Út­tö­rő Mű­vé­szek el­ső rep­re­zen­ta­tív ki­ál­lí­tá­sa Po­zsony­ban (1931), a prá­gai Szlovenszkói ki­ál­lí­tás (1933), a Po­zso­nyi Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­sü­let (Kunstverein) ju­bi­le­u­mi ki­ál­lí­tá­sa (1934), a CSMTIMT mű­vé­sze­ti osz­tá­lyá­nak ki­ál­lí­tá­sa (1935), a Szlovenszkói mű­vé­szet – or­szá­gos ki­ál­lí­tá­sa Po­zsony­ban (1936), de szám­ta­lan egyé­ni ki­ál­lí­tás meg­va­ló­sí­tá­sá­ban is részt vál­lalt. E sok­ré­tű te­vé­keny­ség leg­job­ban a po­zso­nyi Fo­rum cí­mű fo­lyó­irat, ill. Brogyányi egyéb saj­tó­ter­mé­kek­ben meg­je­lent mű­vé­sze­ti pub­li­cisz­ti­ká­ja alap­ján kö­vet­he­tő. Bib­li­og­rá­fi­á­ja egy­ér­tel­mű­vé te­szi, hogy a klas­­szi­kus mo­dern kép­vi­se­lői, mint Ma­net, Mo­net és Cé­zanne mel­lett már nem ma­radt ide­je és ere­je ar­ra, hogy az egye­te­mes kor­társ mű­vé­sze­ti élet­tel is fog­lal­koz­zon. Egye­dü­li ki­vé­tel­ként az 1937-es pá­ri­zsi vi­lág­ki­ál­lí­tás­ról írott be­szá­mo­lói em­lít­he­tő­ek meg, ám azok­ban nem ta­pin­tott rá a meg­ha­tá­ro­zó mű­vé­sze­ti irány­za­tok­ra. Kri­ti­ku­si te­vé­keny­sé­ge el­ső­sor­ban a szlovenszkói ma­gyar mű­vé­szek­re, el­vét­ve a szlo­vá­kok tel­je­sít­mé­nyé­re kon­cent­rált, a cseh mű­vé­sze­tet és mű­vé­szet­el­mé­le­tet mel­lőz­te írá­sa­i­ban. En­nek kö­vet­kez­té­ben ne­héz esz­té­ti­kai plat­for­mot meg­ne­vez­ni, mert lá­tó­kör­ében azo­nos súl­­lyal bírt Dex Fe­renc neo­klas­­szi­ciz­mu­sa, Pálffy Pé­ter klas­­szi­ci­zált mo­dern­iz­mu­sa és Tallós Prohászka Ist­ván vagy Lőrincz Gyu­la exp­res­­szi­o­niz­mu­sa. Jel­ké­pes­nek mi­nő­sít­he­tő eb­ből a szem­pont­ból a Kunstverein ju­bi­le­u­mi ki­ál­lí­tá­sa, amely­nek egyik leg­ter­je­del­me­sebb re­cen­zen­se ép­pen Brogyányi volt a Fo­rum ha­sáb­ja­in. Írá­sa in­kább mi­nő­sít­he­tő ki­me­rí­tő ismertetésnek,40 mint kri­ti­ká­nak, ez utób­bit Gwerk Ödön41 vál­lal­ta fel, aki kép­ző­mű­vész lé­té­re pre­cíz ér­tel­me­zés­sel szol­gált a mi­nő­sé­gé­ben ve­gyes ki­ál­lí­tá­si anyag­ról. Kö­zel egy év­vel ké­sőbb Lőrincz Gyu­la em­lé­kez­tet er­re a cso­por­tos tár­lat­ra, ame­lyen sze­rin­te „a részt­ve­vő mű­vé­szek majd­nem mind­egyi­ke sa­ját ní­vó­ján alul képviseltette”42 ma­gát, meg­nyug­ta­tó­an csak a szár­ma­zás föld­raj­zi meg­ha­tá­ro­zá­sa hat­ha­tott a szem­lé­lő­re. A kri­ti­kai él csor­bu­lá­sa Brogyányi ese­té­ben ko­moly kö­vet­kez­mé­nyek­kel járt, a Fo­rum épí­té­sze­ti és kép­ző­mű­vé­sze­ti ré­sze kö­zött ko­moly mű­vé­sze­ti és esz­té­ti­kai sza­ka­dék ke­let­ke­zett, me­lyet a ma­gyar szer­kesz­tők nép­ne­ve­lé­si és fel­vi­lá­go­sí­tói te­vé­keny­sé­ge még el­mé­lyí­tett. Ez ve­ze­tett a né­met és a ma­gyar szer­kesz­tő­ség szét­vá­lá­sá­hoz, cseh­or­szá­gi szer­kesz­tők be­vo­ná­sá­hoz. A Fo­rum ma­gyar ré­sze to­vább ha­ladt a Masaryk Aka­dé­mia ál­tal ki­tű­zött úton, ám a nép­ne­ve­lés sem nö­vel­te a mű­vé­sze­ti lap irán­ti ér­dek­lő­dést, ezért a ma­gyar szer­kesz­tő­ség 1937-tel meg­szűnt. Brogyányi ek­kor mű­vé­szet­kri­ti­kai te­vé­keny­sé­gét el­ső­sor­ban a Tát­ra cí­mű fo­lyó­irat­ban foly­tat­ta, an­nak 1938-as meg­szű­né­sé­ig. Brogyányi fo­ko­za­to­san vál­to­zó szem­lé­le­té­nek egyik kulcs­fon­tos­sá­gú ele­me a Kál­lai Er­nőt bí­rá­ló ér­te­ke­zé­se, amely­ben az abszt­rakt mű­vé­szet­ről el­mél­ke­dik Kál­lai po­zso­nyi elő­adás­so­ro­za­tát kö­ve­tő­en: „A mű­vé­szet so­ha­sem sza­kad­hat el tel­je­sen a föld­től, a va­ló­ság­tól. Az al­ko­tás él­mény­sze­rű­sé­ge ad­ja meg a mű­vé­szi ki­fe­je­zés éle­tét. […] Az új mű­vé­sze­tet […] csak­is egy új em­be­ri­es­ség tisz­ta mo­rál­ja te­remt­he­ti meg, ahol a mai krí­zis el­lent­mon­dá­sai el­si­mul­nak s az em­ber meg­te­lik új hit­tel és tisztasággal.”43 Nem telt el két A fény mű­vé­sze­te meg­je­le­né­sé­től, s egy ra­di­ká­li­san új, osztály(harc)mentes re­to­ri­ká­val ta­lál­ko­zunk eb­ben a szö­veg­ben, amely is­mét utal Max Derire mint a meg­in­gat­ha­tat­lan szak­te­kin­tély­re, ám hi­ány­zik a ko­ráb­bi el­len­pó­lus, pl. Moholy-Nagy szem­lé­le­te. Az új egy­ség meg­te­rem­té­sét, az el­len­té­tek el­mú­lá­sát már 1935-ben azok­ban az or­szá­gok­ban vé­li fel­fe­dez­ni, ahol a dik­ta­tú­rák ural­kod­nak. „Orosz­or­szág­ban, kü­lö­nö­sen Olasz­or­szág­ban szem­be­tű­nő a fu­tu­riz­mus át­ala­ku­lá­sa a dik­ta­tú­ra ha­tá­sa alatt. A […] fu­tu­riz­mus abszt­rak­ci­ó­ja egy-ket­tő­re meg­tart­va ere­de­ti for­ma­nyelv­ét, be­il­lesz­ke­dett a fa­siz­mus esz­me­kö­ré­be és új­ra epi­kus­sá vált.”44 A ká­os­­szal szem­ben, amely me­ne­kül a va­ló­ság­tól, ek­kor már hi­ány­zik szá­má­ra „az egy­sé­ges szel­le­mi ten­gely és biz­tos tár­sa­dal­mi rend, mely­nek cél­jai, hi­te és ide­ál­jai vannak”.45
Ek­kor a szer­ző már nem a nép­re, az osz­tály­tár­sa­da­lom­ra hi­vat­ko­zik, ha­nem a val­lá­sos el­kép­ze­lés­re, ame­lyek­nek bár kis­sé ide­gen le­het az új itá­li­ai fu­tu­riz­mus, az aeropittura, ám az „új fa­sisz­ta re­zsim­ben so­ha nem re­mélt mé­re­tek­ben szü­le­tik új­ra a fu­tu­riz­mus. Most már ki­szí­ne­se­dik, az élet és az al­ko­tás min­den ágát egy szin­té­zis­be akar­ja fog­lal­ni. Az épí­té­szet, szob­rá­szat, fes­té­szet, köl­té­szet, a »kozmikus« ze­ne mind az új ak­ti­viz­must hir­de­ti. Ez az új ak­ti­viz­mus Mus­so­li­ni sze­rint: a na­ci­o­na­liz­mus, a fu­tu­riz­mus, a fasizmus.”46 S nem lep­lez­ve lel­ke­se­dé­sét, az itá­li­ai mű­vé­szet új kor­sza­kát a re­ne­szánsz­hoz ha­son­lí­tot­ta. Te­hát Brogyányi már az 1930-as évek de­re­kán el­tá­vo­lo­dott a bal­ol­da­li ér­tel­mi­sé­gi plat­form­tól, s írá­sa­it és köz­éle­ti, kul­tu­rá­lis te­vé­keny­sé­gét egy­re in­kább kon­zer­va­tív és ke­resz­tény ér­ték­rend, ill. érv­rend­szer ha­tot­ta át. Egy­ér­tel­mű, hogy az egy­né­hány év­vel az­előt­ti bal­ol­da­li ra­di­ka­li­zá­ló­dás he­lyé­be a jobb­ol­da­li ra­di­ka­li­zá­ló­dás le­he­tő­sé­ge lé­pett, amit a tör­té­ne­lem me­ne­te kí­mé­let­le­nül se­gí­tett be­tel­je­sed­ni. Té­ve­dés és igaz­ság­ta­lan ér­té­ke­lés len­ne, ha ezen for­du­ló­pont meg­em­lí­té­sé­ben Brogyányi Kál­mán egyes-egye­dül ma­rad­na, hi­szen a Mus­so­li­ni-szim­pá­tia nem csak az ő írá­sa­i­ban je­le­nik meg. A szlovensz­kói ma­gyar köz­élet­ben és pub­li­cisz­ti­ká­ban je­len volt az olasz­or­szá­gi és a né­met­or­szá­gi tör­té­né­sek irán­ti po­zi­tív nyílt­ság és kri­ti­kai ma­ga­tar­tás is, Narancsik Im­re pl. a né­met bi­ro­da­lom humanizmusáról47, Borsody Ist­ván pe­dig az új Itáliáról48, ill. az új szu­dé­ta­né­met szemléletről49 stb. ér­te­ke­zett a ko­ra­be­li ér­tel­mi­sé­gi fo­lyó­irat­ok­ban. Az esz­mei kö­zel­ség egyik leg­jobb bi­zo­nyí­té­ka Brogyányi Kál­mán egy to­váb­bi szer­kesz­tő­bi­zott­sá­gi tag­sá­ga a Duka Zó­lyo­mi Nor­bert ál­tal szer­kesz­tett Nem­ze­ti Kul­tú­ra cí­mű fo­lyó­irat­nál, amely a Cseh­szlo­vá­ki­ai Ma­gyar Iro­dal­mi Szö­vet­ség tu­do­má­nyos és szép­iro­dal­mi or­gá­nu­ma kí­vánt len­ni köz­vet­len párt­po­li­ti­kai véd­nök­ség (Szüllő Gé­za, Jaross An­dor, Es­ter­házy Já­nos) alatt.
A mű­vé­szet­kri­ti­ka te­rü­le­tén ek­kor már nem Brogyányi volt a mér­ték­adó mű­kri­ti­kus. Szak­mai szem­pont­ból Tilkovszky Bé­la mun­kás­sá­ga sok­kal sze­ren­csé­seb­ben fej­lő­dött a két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti pe­ri­ó­dus­ban, már bé­csi mű­tör­té­ne­ti is­ko­lá­zott­sá­ga ré­vén is fe­lül­múl­ta a Žákavec-tanítvány Brogyányit. Tilkovszky volt az a mű­tör­té­nész, aki 1937 őszén meg­tör­ve a nagy hall­ga­tást, Exp­res­­szi­o­niz­mus a máglyán50 cí­mű írá­sá­val til­ta­ko­zott a ná­ci kul­túr­harc, a mo­dern mű­vé­szet el­faj­zott mű­vé­szet­ként va­ló meg­bé­lyeg­zé­se el­len. A na­pi­saj­tó­ban is egy­re ko­mo­lyabb kép­ző­mű­vé­sze­ti pub­li­cisz­ti­ka ka­pott te­ret, az egyik ki­rí­vó pél­da a Ma­gyar Új­ság, ahol 1933 és 1937 kö­zött kép­ző­mű­vész-kri­ti­ku­sok recenzálták a ha­zai ma­gyar, szlo­vák, cseh és nem­zet­kö­zi tár­la­to­kat, pl. Tallós Prohászka Ist­ván, Reichental Fe­renc, Gwerk Ödön vagy Lőrincz Gyu­la, egy to­váb­bi kép­ző­mű­vész Ne­mes (Nagel) End­re pe­dig prá­gai egye­te­mi évei alatt a Prá­gai Ma­gyar Hír­la­pot tu­dó­sí­tot­ta.

A po­li­ti­kai szol­gá­la­tá­ban: a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú évei

A bé­csi dön­tés, a tisói szlo­vák ál­lam, a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú, va­la­mint a faj­el­mé­let együt­te­sen já­rult hoz­zá ah­hoz, hogy a szlo­vá­ki­ai ma­gyar kép­ző­mű­vé­sze­ti élet egy el­ha­nya­gol­ha­tó, mű­vé­sze­ti szem­pont­ból szűk kör­re kor­lá­to­zó­dott. A kas­sa­i­ak, ko­má­ro­mi­ak és kör­nyék­be­li­ek Ma­gyar­or­szá­gon te­vé­keny­ked­tek to­vább, a zsi­dó szár­ma­zá­sú­a­kat pe­dig mind­két or­szág­ban ki­til­tot­ták a köz- és mű­vé­sze­ti élet­ből. Brogyányi Kál­mán ese­té­ben pa­ra­dox mó­don olyan mű­vé­szek vál­tak az új Szlo­vá­kia, a szlo­vá­ki­ai ma­gyar po­li­ti­kai elit és ál­ta­la is tá­mo­ga­tott rend­szer szá­má­ra nem­kí­vá­na­tos­nak, akik­ről né­hány hó­nap­pal vagy egy-két év­vel ko­ráb­ban még ta­nul­má­nyok­ban ér­te­ke­zett. Mi több, a Fo­rum ha­sáb­ja­in né­met nyel­ven írt Stern Ár­min­ról, Reichental Fe­renc­ről, Fleischman Ar­túr­ról, hogy csak a zsi­dó szár­ma­zá­sú al­ko­tó­kat em­lít­sem. Ilyen kö­rül­mé­nyek kö­zött, ami­kor csak Pálffy Pé­ter volt az ál­ta­la recenzált mű­vé­szek kö­zül em­lí­tés­re mél­tó, csak nagy fenn­tar­tá­sok­kal le­he­tett mű­vé­sze­ti élet­ről, sza­bad mű­vé­sze­ti al­ko­tás­ról szól­ni. Brogyányi azon­ban ek­kor már ki­zá­ró­lag a párt­uta­sí­tá­sok alap­ján cse­le­ke­dett, s min­den, ami meg­va­ló­sult, az az ál­lam­párt és a ma­gyar párt en­ge­dé­lyé­vel, be­le­egye­zé­sé­vel tör­tént. A há­bo­rús évek alatt a párt ál­tal irá­nyí­tott Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­sü­let há­rom cso­por­tos tár­la­tot ren­de­zet (1939, 1941, 1942), Brogyányi mind­egyik­nél meg­ha­tá­ro­zó sze­re­pet ját­szott ugyan­úgy, mint az 1942-ben ki­adott Szlo­vá­ki­ai ma­gyar mű­vé­szek albuma51 és a Szlo­vá­ki­ai Ma­gya­rok Ké­pes Nap­tár 194452 ese­té­ben is. Mű­kri­ti­ku­si szem­pont­ból azon­ban Pálffy Pé­ter 1940-es bu­da­pes­ti ki­ál­lí­tá­sa je­len­tette szá­má­ra a vis­­sza­té­rést a szak­mai ber­kek­be, mert az er­re az al­ka­lom­ra ki­adott ka­ta­ló­gus Brogyányi leg­jobb Pálffy-elemzését tartalmazta,53 s a ki­ál­lí­tás­nak is ki­tű­nő szak­mai vissz­hang­ja volt a ma­gyar fő­vá­ros­ban. A mű­vé­sze­ti pub­li­cisz­ti­ka te­rü­le­tén to­vább­ra is ak­tív ma­radt, vi­szont tel­jes mér­ték­ben ki­szol­gál­ta a po­li­ti­kai rend­szert a Ma­gyar Nép­lap kul­tu­rá­lis ro­va­tá­nak ve­ze­tő­je­ként. Ér­té­ke­lő írá­sa­i­ban a tör­té­nel­mi hely­zet­hez iga­zod­va ta­gad­ta meg mind­azt, amit az 1920-as és 1930-as évek mezs­gyé­jén kép­vi­selt és le­írt. Mo­dern­iz­mus- és funk­ci­o­na­liz­mus-el­le­nes­sé­ge csak a kas­sai ma­gyar ér­tel­mi­ség kö­ré­ben pub­li­kál­tak­kal ro­ko­nít­ha­tó, ott a kor­társ mű­vé­szet kas­sai és cseh­szlo­vá­ki­ai tér­hó­dí­tá­sa mö­gött is zsi­dó­kat ne­vez­tek meg.54 Mű­vé­sze­ti szak­írói te­vé­keny­sé­ge ez­zel igen dics­te­len mó­don, de le­zá­rult.
Brogyányi Kál­mán azon­ban mind­ezek el­le­né­re is ké­pes volt je­len­tős szak­mai ered­mény el­éré­sé­re a há­bo­rús évek alatt. A vá­ro­si ma­gyar könyv­tár irá­nyí­tá­sát a párt meg­bí­zá­sá­ból 1939-től lát­ta el, s a kö­zel tíz­ezer köny­vet szám­lá­ló köz­in­téz­mény 1939. szep­tem­ber 1-jé­től állt az ér­dek­lő­dők rendelkezésére.55 Brogyányi ér­de­me volt, hogy 1941-re a ha­gyo­má­nyos be­tű­ren­des szer­zői ka­ta­ló­gus mel­lett el­ké­szült az Egye­te­mes Ti­ze­des Osz­tá­lyo­zás (ETO) sze­rin­ti szak­ka­ta­ló­gus is.56 Ám a könyv­tá­ro­si te­vé­keny­ség hoz­zá­se­gí­tet­te har­ma­dik köny­vé­nek, a Ma­gyar Könyv­tá­ri Szol­gá­lat meg­je­len­te­té­sé­hez 1941-ben. Kég­li Fe­renc ku­ta­tó sze­rint „Brogyányi Kál­mán­nak tu­laj­don­kép­pen ele­gen­dő lett vol­na könyv­tá­ro­si mun­ká­já­hoz, hogy meg­ta­nul­ja és be­gya­ko­rol­ja a könyv­tár­ban szük­sé­ges ten­ni­va­ló­kat […] ő azon­ban töb­bet tett en­nél: Ma­gyar könyv­tá­ri szol­gá­lat cí­mű mű­vé­vel a szlo­vá­ki­ai ma­gyar könyv­tá­ro­s­ok szol­gá­la­tát is el­lát­ta a mai ter­mi­no­ló­gi­át hasz­nál­va könyv­tár-tech­no­ló­gi­ai is­me­re­te­ket tar­tal­ma­zó segédkönyvével.”57 A ma­gyar szak­ma Kég­li ku­ta­tá­sai jó­vol­tá­ból szer­zett tu­do­mást er­ről a tel­je­sít­mény­ről – 2000-ben! Pe­dig „uni­kum­nak szá­mít, mi­vel meg­je­le­né­sé­nek idő­pont­já­ban Ma­gyar­or­szá­gon sem lé­te­zett ilyen, a köz­könyv­tá­ros/nép­könyv­tá­ros gya­kor­la­ti mun­ká­ját tá­mo­ga­tó, kor­sze­rű ös­­sze­fog­la­lás” – ál­lít­ja az Or­szá­gos Szé­ché­nyi Könyv­tár munkatársa.58 Brogyányi 1942-ig töl­töt­te be ezt a tiszt­sé­get, a to­váb­bi­ak­ban szer­kesz­tői és köz­írói mi­nő­ség­ben volt je­len a köz­élet­ben.
A szlovenszkói ma­gyar kö­zé­le­tet már a vi­lág­há­bo­rú ki­tö­ré­se előtt, az 1936-os párt­egye­sí­tést kö­ve­tő­en, a kel­le­té­nél is job­ban az Egye­sült Ma­gyar Párt (EMP) fel­ügyel­te és irá­nyí­tot­ta. A vi­lág­po­li­ti­ka egy­re gyor­su­ló ese­mé­nyei, a hit­le­ri Né­met­or­szág ter­jesz­ke­dé­se, a cseh­szlo­vák kül­po­li­ti­ka sa­rok­ba szo­rí­tá­sa, a ha­tár­re­ví­zió re­mé­nye radikalizálta a szlovenszkói ma­gyar kö­zé­le­tet. Brogyányi ek­kor már a nem­ze­ti-kon­zer­va­tív ol­da­lon állt, el­len­ség­ként ke­zel­ve ko­ráb­bi szo­ci­ál­de­mok­ra­ta tár­sa­it. Az egy­re ra­di­ká­li­sabb hang­vé­te­lű kon­zer­va­tív, jobb­ol­da­li ma­gyar saj­tó és a köz­han­gu­lat ré­vén a szlovenszkói ma­gyar­ság meg­ha­tá­ro­zó ré­sze csak az egy­sé­ges ma­gyar, ke­resz­tény-kon­zer­va­tív köz­sze­rep­lő­ket fo­gad­ta el a ma­gyar ügy kép­vi­se­lő­i­nek. En­nek egyik köz­vet­len kö­vet­kez­mé­nye volt, hogy a há­bo­rú előt­ti utol­só po­zso­nyi vá­lasz­tá­so­kon az Egye­sült Ma­gyar Párt már az autonomista pár­tok­kal al­ko­tott egy po­li­ti­kai tö­mö­rü­lést, így a győ­zel­met a Heinlein-párttal és a Szlo­vák Nép­párt­tal kö­zö­sen ünnepelhette.59 Ami ko­ráb­ban csak az ér­tel­mi­sé­gi ré­teg­la­pok­ban je­lent meg rej­tett és búj­ta­tott for­má­ban, az most a leg­pri­mi­tí­vebb mó­don ke­rült nap­vi­lág­ra a szlovensz­kói ma­gyar na­pi­saj­tó kon­zer­va­tív szeg­men­sé­ben. Az Egye­sült Párt lap­ja, az Új Hí­rek al­pá­ri tá­ma­dást in­dí­tott a szo­ci­ál­de­mok­ra­ta ma­gyar ér­tel­mi­sé­gi­ek, töb­bek közt Szalatnai Re­zső el­len, aki ezek­ben az évek­ben a po­zso­nyi ma­gyar gim­ná­zi­um ta­ná­ra volt, a tá­ma­dás oka a zsi­dó di­á­kok em­be­ri mél­tó­sá­gá­nak vé­del­me volt!60 A má­sik sze­mély, aki hos­­szú tá­von ir­ri­tál­ta a szlovenszkói ma­gyar kon­zer­va­tív po­li­ti­kát, Tilkovszky Bé­la volt, aki a szo­ci­ál­de­mok­ra­ta párt jó­vol­tá­ból irá­nyít­hat­ta a rá­dió ma­gyar adá­sát. Azok, akik egy­kor szo­ro­san együtt­mű­köd­tek ve­le, töb­bek közt Brogyányi is, 1938. ok­tó­ber 9-én lét­re­hoz­ták a Ma­gyar Kul­tu­rá­lis Ta­ná­csot, amely kö­ve­tel­te Tilkovszky me­nesz­té­sét. A fő vád ese­té­ben az volt, hogy „egyet­len meg­ér­tő sza­va sem volt so­ha a szlo­vák autonomista tö­rek­vé­sek­kel szem­ben”, és „sem­mi kö­zös­sé­get nem ér­zett a szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság kul­tú­rá­já­val, an­nak sem­mi­fé­le meg­moz­du­lá­sa­i­ban nem vett részt”.61 A haj­tó­va­dá­szat ered­mé­nye­sen zá­rult, ki­szo­rí­tot­ták a szoc­de­me­ket, s a szlo­vák és né­met autonomistákkal kö­zö­sen gya­ko­rol­hat­ták a ha­tal­mat. E had­já­rat­ok kö­ze­pet­te ta­lán az érin­tet­te­ken kí­vül nem so­ka­kat gon­dol­kod­ta­tott el, hogy már 1938 ok­tó­be­ré­ben meg­hir­det­ték a zsi­dó va­gyon el­kob­zá­sát, s no­vem­ber 15-én az Egye­sült Ma­gyar Párt lap­ja az Egy ve­zér, egy aka­rat, egy cél! Ma­gya­rok jobb­ra át! fő­cím­mel je­lent meg, s a fö­lé he­lye­zett ke­resz­tény ke­res­ke­dők­höz szó­ló fel­hí­vás, ame­lyet az Egye­sült Ma­gyar Párt po­zso­nyi tit­kár­sá­ga jegy­zett, ar­ról tá­jé­koz­tat­ta a ke­resz­tény ke­res­ke­dő­ket, hogy a Nem zsi­dó üz­let fel­ira­tú sza­lag igé­nyét a párt tit­kár­sá­gán je­lent­he­tik be.62 Ez volt az a kor­szel­lem, ill. an­nak egy kis, mai na­pig is lát­ha­tó, vis­­sza­ke­res­he­tő szeg­men­se, és az a han­gu­lat, amely so­kak sze­rint meg­vál­toz­tat­ta az em­be­rek gon­dol­ko­dá­sát, s fő­ként ha­tás­sal volt ir­ra­ci­o­ná­lis cse­le­ke­de­te­ik­re. Ám ta­gad­ha­tat­lan, hogy alap­kö­vei – az an­ti­sze­mi­tiz­mus és a kon­zer­va­tív és nem­ze­ti gon­do­lat el­len­ző­i­nek kiebrudálása és kri­mi­na­li­zá­lá­sa – nem a füg­get­len Szlo­vá­kia új je­len­sé­gei vol­tak. Eb­ben a há­bo­rú­ba­rát han­gu­lat­ban, a tisói szlo­vák ál­lam­mal szo­ro­san együtt­mű­kö­dő ma­gyar po­li­ti­kai elit­tel egye­tem­ben ve­szi kez­de­tét az a mély­re­pü­lés, amely Brogyányi Kál­mánt a né­met­ba­rát Ma­gyar Szó fő­szer­kesz­tői szé­ké­hez jut­tat­ta 1945-ben. Míg má­sok, be­le­ért­ve Es­ter­házyt, egy ha­tá­ron túl már nem vol­tak haj­lan­dó­ak együtt­mű­köd­ni, pe­dig ez a po­li­ti­kus, ill. párt­ja és an­nak kul­tu­rá­lis szer­ve­ze­te, a Szlovenszkói Ma­gyar Kul­tú­re­gye­sü­let (SZMKE) a szlo­vák mel­lett a ma­gyar­or­szá­gi zsi­dó­el­le­nes ren­de­le­tek­nek is ele­get tett,63 ad­dig Brogyányi, Duka-Zólyomi Nor­bert és Csáky Mi­hály a le­het­sé­ges szov­jet győ­ze­lem­től va­ló fé­lel­mük­ben fel­vál­lal­ták a ná­ci ra­di­ka­liz­must is.
Brogyányi Kál­mán sze­mé­lyes tra­gé­di­á­ja az 1930-as évek de­re­ká­tól fel­vál­lalt nem­ze­ti-kon­zer­va­tív kur­zus; e ce­zú­ra ne­ga­tív ha­tás­sal volt mű­vé­szet­kri­ti­kai te­vé­keny­sé­gé­re, olyan jobb­ol­da­li po­li­ti­kai kö­zös­sé­get vál­lalt fel – fel­té­te­lez­he­tő­en sar­lós és szo­ci­ál­de­mok­ra­ta múlt­ja mi­att –, amely meg­fosz­tot­ta a kri­ti­kai gon­dol­ko­dás­tól, az ele­mi em­be­ri tisz­tán­lá­tás­tól. Fe­le­lős­ség ter­he­li sze­mé­lyét, mint ahogy azo­két is, akik ezt a párt­po­li­ti­kai gé­pe­ze­tet a szlo­vák és né­met autonomistákkal össz­hang­ban mű­köd­tet­ték. E tör­té­nel­mi, po­li­ti­kai és em­be­ri mély­zu­ha­nás el­le­né­re Brogyányi szlo­vá­ki­ai élet­mű­vét há­rom té­ma­kör a ma­ra­dan­dó­ak kö­zé so­rol­ja: a kép­ző­mű­vé­sze­ti és fo­tó­el­mé­le­ti szak­írás, va­la­mint a köz­könyv­tá­ri ké­zi­könyv mű­fa­já­ban. Élet­út­ja és élet­mű­ve ta­nul­sá­gul szol­gál ar­ra, hogy az ide­o­lo­gi­kus gon­dol­ko­dás és lá­tás­mód tör­vény­sze­rű­en zsák­ut­cá­ba ve­zet. Brogyányi élet­mű­vé­nek ed­di­gi fo­gad­ta­tá­sa azt is jel­zi, hogy a fe­ke­te-fe­hér tör­té­né­szi íté­le­tek is tév­út­ra ve­zet­nek, ki­vált­képp ér­vé­nyes ez a (cseh)szlovákiai ma­gyar­ság két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti kor­sza­ká­nak és a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú éve­i­nek ed­di­gi ma­gyar ér­té­ke­lé­se­i­re, ame­lyek több szem­pont­ból is ideologikusak és aktuálpolitikai in­dít­ta­tá­sú­ak.