Jaroslava Pašiaková: Utópia és valóság Karel Eapek és Karinthy Frigyes életművében

Karel Èapek és Ka­rin­thy Fri­gyes fik­tív fi­lo­zó­fi­ai és mű­vé­szi sí­kon foly­ta­tott di­a­ló­gu­sa – no­ha sze­mé­lye­sen nem is­mer­ték egy­mást – rend­kí­vül fel­tű­nő te­ma­ti­kai és mű­fa­ji egye­zés­ben nyil­vá­nult meg. Kö­zös tu­laj­don­sá­guk volt a mű­sza­ki fej­lő­dés, a tu­do­mány, az ér­tel­mi­ség kül­de­té­se iránt ta­nú­sí­tott élénk ér­dek­lő­dés is. Minden­nek mér­té­két azon­ban el­ső­sor­ban az egy­sze­rű em­ber és an­nak vi­lá­ga je­len­tet­te szá­muk­ra. A har­min­cas évek­ben, az egy­re na­gyobb fe­szült­ség lég­kör­ében mind­ket­ten ér­dek­lő­dés­sel for­dul­tak az em­be­ri lét to­váb­bi fej­lő­dé­sé­nek, e fej­lő­dés út­já­nak prob­lé­ma­kö­re fe­lé. Azok kö­zé az írók kö­zé tar­toz­tak, akik a dön­tő pil­la­na­tok­ban vi­lá­go­san, fél­re­ért­he­tet­le­nül fej­tet­ték ki a há­bo­rú­ra vo­nat­ko­zó né­ze­te­i­ket mű­ve­ik­ben.
Ka­rin­thy 1916-ban meg­ír­ta a Le­gen­da az ezer­ar­cú lélekrőlt, Karel Èapek a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú elő­est­éjén, 1937-ben a Fe­hér kórt, amely nem­csak sa­ját mű­vé­sze­té­ben vált je­len­tős ha­tár­kő­vé, ha­nem az egész kor­társ cseh drá­ma­iro­da­lom­ban is.
A kri­ti­ka ki­emel­te a drá­ma­író Èapek „tá­ma­dó ked­vét és vad­sá­gát”, me­lyet a nem­zet­kö­zi fa­siz­mus tér­hó­dí­tá­sa pro­vo­kált ki, s hogy vi­lá­go­san ki­fe­je­zi, „a drá­mai vi­lág­konf­lik­tus me­lyik ol­da­lán van a kis nem­zet tel­jes jo­ga és egész élete”.1 A da­ra­bot 1937. ja­nu­ár 29-én mu­tat­ták be a prá­gai Stavovské (Rendi-Nostitz) Szín­ház­ban, s ugyan­az­nap ke­rült sor a brünni be­mu­ta­tó­ra is. A be­mu­ta­tó elő­adás­nak mind­két he­lyen ha­tal­mas si­ke­re volt, szö­ge­zi le a Boje o Karla Èapka [Har­cok Karel Èape­kért] cí­mű mű­vé­ben Vik­tor Kudìlka.2
A Fe­hér kór azon­ban nem­csak el­is­me­rést ara­tott, ha­nem erős el­len­szen­vet is ki­vál­tott. Nem­csak Max Brod hal­lat­ta sza­vát a Prager Tagblattéban, meg­szó­lalt a henleinisták saj­tó­szer­ve, a Die Ze­it is, mely­nek kri­ti­ká­ja túl­sá­go­san is ös­­sze­csen­gett a cseh fa­si­zá­ló Jiøí Støíbrnýéval: ki­fo­gá­sa­ik el­ső­sor­ban esz­mei-po­li­ti­kai ki­fo­gá­sok vol­tak. Meg­szó­lal­tak azon­ban a mar­xis­ta kri­ti­ku­sok is, akik „re­la­ti­viz­mu­sa” és „prag­ma­tiz­mu­sa” mi­att ko­ráb­ban már ne­megy­szer bí­rál­ták Èapekot. Julius Fuèík és Ladislav Štoll ez­út­tal, szem­be­száll­va a fa­si­zá­ló han­gu­la­tok­kal, az író vé­del­mé­re kel­tek. Rá­jöt­tek, hogy Èapek bé­kés együtt­mű­kö­dé­si kí­sér­le­té­nek, a „sen­ki­nek sincs tel­je­sen iga­za, s min­den­ki bir­to­kol egy részt az igaz­ság­ból” né­zet szel­le­mé­ben foly­ta­tott kí­sér­le­té­nek egy­szer s min­den­kor­ra be­fel­leg­zett. Ez a be­csü­le­tes kí­sér­let fi­as­kó­val vég­ző­dött, s ar­ra a fel­is­me­rés­re ve­ze­tett, hogy az em­be­ri­sé­get még Jé­zus Krisz­tus ál­do­zat­ho­za­ta­la sem egye­sí­tet­te, nem tet­te az em­be­re­ket egyen­lők­ké, test­vé­rek­ké.
És Èapek vá­lasz­tott: a mű­vé­szet győ­ze­del­mes­ke­dett ben­ne a fi­lo­zó­fus fe­lett. Nem volt kön­­nyű győ­ze­lem. A harc­ban ma­gá­nak kel­lett meg­hát­rál­nia, föl­ad­nia bé­ke­sze­re­te­tét, ham­le­ti in­ga­do­zá­sát.
A két író, Èapek és Ka­rin­thy egy­azon irány­ban fej­lőd­tek – mind esz­me­i­leg, mind mű­vé­szi­leg: ide­a­lisz­ti­kus, mély­sé­ge­sen hu­ma­nis­ta fi­lo­zó­fi­á­juk el­je­gyez­te ma­gát az új­ko­ri ra­ci­o­na­liz­mus­sal, amely ar­ra kész­tet­te őket, hogy a mű­sza­ki ha­la­dás ho­za­dé­kát az egyén szem­pont­já­ból ér­té­kel­jék.
1936-ban a Nép­szö­vet­ség Ál­lan­dó Tu­do­má­nyos és Mű­vé­sze­ti Bi­zott­ságának bu­da­pes­ti ülé­sén Èapek a „meg­is­me­rés és ha­ta­lom szel­le­mé­ről” be­szélt. Hang­sú­lyoz­ta, hogy a tech­ni­ka ural­ni ké­pes az anya­got és a ter­mé­sze­ti erő­ket; a hu­mán tu­do­má­nyok „nem a vi­lág ura­lá­sá­ra, ha­nem meg­ér­té­sé­re ta­ní­ta­nak ben­nün­ket. S még va­la­mi más­ra, egy­más meg­ér­té­sé­re is megtanítanak.”3 Az em­ber­éle­ten Ka­rin­thy is el­gon­dol­ko­zott, s ne­megy­szer meg­ál­la­pí­tot­ta, mi­cso­da el­lent­mon­dás van az ér­zel­mi és az ér­tel­mi, az ér­tel­mi és az ösz­tö­nös kö­zött. Utó­pisz­ti­kus-fan­tasz­ti­kus re­gé­nye­i­ben, az Uta­zás Faremidóba és a Kapillária cí­mű­ek­ben ar­ra a kö­vet­kez­te­tés­re ju­tott, hogy az em­be­ri ne­met a ma­ga ket­tős­sé­ge ve­szé­lyez­te­ti; az in­tel­lek­tus és az ösz­tö­nök ugyan­is egy­más­sal el­len­té­tes célt kö­vet­nek: „az egyik az éle­tet ke­re­si, a má­sik a halált.”4
Ép­pen ezért az sem lep­het meg ben­nün­ket, hogy szer­ző­ink ana­lóg mó­don te­kin­tet­tek az em­ber­nek, az egyén­nek a mo­dern tár­sa­da­lom­ban el­fog­lalt he­lyé­re, hely­ze­té­re. Èapek min­den egyes em­ber­ben fel akar­ta éb­resz­te­ni a fe­le­lős­ség­ér­ze­tet, a lel­ki­is­me­re­tet: „A mi… szö­vet­sé­gi, szo­ci­á­lis és erő­sí­tő szó… Az én prak­ti­kus, kö­te­le­ző ér­vé­nyű és te­vé­keny, sok­kal sze­ré­nyebb a mi­nél, nyug­ta­la­ní­tó és sú­lyos, az én egy­szer­smind a lel­ki­is­me­ret sza­va és a tett szava”5 – ír­ja a Kri­ti­ka slov [A sza­vak kri­ti­ká­ja] cí­mű írá­sá­ban.
Ka­rin­thy ha­son­ló­kép­pen vé­le­ke­dik er­ről a kér­dés­ről: s nem­csak az Én és énke cí­mű szel­le­mes töp­ren­gé­sé­ben, ha­nem a Sze­rény­te­len ma­gán­vé­le­mény, avagy az Eu­ró­pai Egye­sült Ál­la­mok cí­mű cik­ké­ben is. „Az egész vi­lá­gon egyet­len pél­dány van be­lő­le. (Ezért szok­ták szem­be­ál­lí­ta­ni az egész vi­lág­gal.) Ez­zel a szó­val, hogy »én«, a vi­lág min­den volt és lé­te­ző élő­lé­nyei kö­zül egyet­len­egyet le­het csak meg­je­löl­ni. A töb­bi mind te meg ő… Az an­gol nyelv, mely még Is­ten ne­vét is kis­be­tű­vel ír­ja, ezt az egyet­len fő­ne­vet (a »névmás« szó nem il­lik rá, mi­helyt »név«, ak­kor már »más«) ha­tal­mas, ma­gá­ban ál­ló nagy I-vel je­lö­li, mint­ha azt akar­ná mon­da­ni, hogy ez csak kez­dő be­tű­je a ti­tok­nak – va­jon mit jelent?”6
A sze­rény­ség pél­da­ké­pe­ként Ka­rin­thy New­tont em­lí­ti. „New­ton nyil­ván egyi­ke volt a vi­lág leg­sze­ré­nyebb em­be­re­i­nek, de sze­rény vé­le­mé­nye, mely sze­rint a gyor­su­lás for­dí­tott arány­ban áll a tá­vol­ság négy­ze­té­vel, az­óta a leg­sze­rény­te­le­nebb vé­le­mény­nek bi­zo­nyult, mi­u­tán ki­szo­rí­tott és el­hall­ga­tott min­den el­len­ke­ző vé­le­ményt. Pe­dig hát egye­dül eszel­te ki a dol­got – ki­e­szel­te vol­na ak­kor is, ép­pen olyan jól, ha egye­dül van a vi­lá­gon, sőt talán… sőt, ta­lán még job­ban. – Telma Ti­tusz egyik fon­tos té­te­le leg­alább azt ál­lít­ja, hogy az em­be­ri íté­le­tek az íté­le­tek­ből ala­kult vé­le­mé­nyek, a vé­le­mé­nyek­ből ala­kult igaz­ság­ból ala­kult tör­vé­nyek igaz­ság- és ér­vé­nyes­ség­ér­té­ke for­dí­tott arány­ban áll azok szá­má­val, akik hoz­zák. A leg­la­zább, leg­rö­vi­debb éle­tű tör­vé­nye­ket tö­me­gek al­kot­ják, for­ra­dal­mak idején…”7
Ka­rin­thy sze­rint ez Telma Ti­tusz egyik leg­fon­to­sabb té­zi­se. De ki is volt va­ló­já­ban Telma Ti­tusz? A Le­gen­da az ezer­ar­cú lé­lek­ről cí­mű Ka­rin­thy­-no­vel­la hő­se. Ez a fi­a­tal tu­dós – 1943. jú­ni­us 24-én dél­után fél há­rom­kor – egy kí­sér­let fo­lya­mán el­pusz­tí­tot­ta tes­tét, de lel­ke hal­ha­tat­lan ma­radt. Cél­ja a há­bo­rú meg­aka­dá­lyo­zá­sa volt. Mi­vel Ti­tusz pe­dáns em­ber volt, bú­csú­le­ve­let is ha­gyott hát­ra: „Ezt a holt­tes­tet a vas­szé­ken Telma Ti­tusz­nak hív­ták, az élet­tan dok­to­ra volt, és a há­gai egye­tem ma­gán­ta­ná­ra. Ré­gi zsi­dó csa­lád­ból szár­ma­zott, erős, egész­sé­ges test volt, har­minc­há­rom évig hasz­nál­tam, jól tar­tott, ke­ve­set kel­lett re­pa­rál­ni, meg vol­tam ve­le elé­ged­ve. Most már alig­ha öl­töm ma­gam­ra: a be­csü­le­tes meg­ta­lá­ló­nak adom, te­gye el emlékül…”8 Szá­mos tes­tet öl­tés után Ti­tusz – Lin­coln, meg­gyil­kolt ame­ri­kai el­nök ké­pé­ben – a Fe­hér Ház­ba ment, s az el­nök­kel va­ló be­szél­ge­té­se foly­tán „ki­de­rült, hogy a vi­lág ros­­szul is­mer­te ön­ma­gát, mi­kor nem tud­ta tes­tét el­kép­zel­ni e füg­ge­lék nél­kül, s ki­de­rült, hogy az em­ber­nek nincs szük­sé­ge kard­ra, amit úgy te­kin­tett már, mint har­ma­dik kezét…”9
Köz­ben bé­ke­kon­fe­ren­ci­á­kat hív­tak ös­­sze, a dip­lo­ma­ták – min­den na­gyobb ne­héz­ség nél­kül – tár­gyal­tak, s kü­lön­fé­le do­ku­men­tu­mo­kat ír­tak alá, „né­hány ha­tal­mas em­ber­nek buk­nia kel­lett, né­hány rend­szer­nek vég­leg meg­szűn­nie […] nem tör­tén­he­tett dör­gő és zen­gő fa­lak re­cse­gé­se és ha­tal­mas por­fel­hő nélkül…”10
Lát­juk te­hát, hogy Ka­rin­thy nem volt apo­li­ti­kus; mint al­ko­tó em­ber a dik­ta­tú­ra, a gon­do­lat­sza­bad­ság meg­sér­té­se el­len har­colt, amit két­sze­re­sen is ká­ros­nak tar­tott, mert nem­csak hogy az em­ber ki sem mond­hat­ja gon­do­la­ta­it, ha­nem meg sem for­mál­hat­ja azo­kat: az ön­cen­zú­ra fer­dít, az egész­sé­ges gon­dol­ko­dást tel­je­sen tönk­re­te­szi. Er­ről így ír: „A há­bo­rú lé­nye­ge a rab­szol­ga­ság, nem az ölés, el­len­té­te nem a bé­ke, ha­nem az egyén sza­bad­ság­vá­gya, hogy ön­ma­ga vá­laszt­has­sa meg el­len­sé­gét és test­vér­ét, ki-ki a ma­ga kö­re­in be­lül, fel­lá­zad­va a ter­mé­szet­el­le­nes kény­szer el­len, mely ar­ra szo­rít, hogy ne a ma­gam el­len­sé­gét öl­jem meg, ha­nem a másét…”11
A Fe­hér kór­ban, amely egy­szer­smind a jó és a rossz har­cá­nak mo­dern mí­to­sza, Èapek egyet­len em­ber­re, egy or­vos­ra bíz­ta a har­cot. Ale­xan­der Matuška sze­rint a da­rab nem kol­lek­tív da­rab, ha­nem „két in­di­vi­duum, Galén és Tá­bor­nagy pár­har­ca” – a tö­meg csak azért je­le­nik meg a vé­gén, hogy Galént el­ti­por­ja. Mi­vel Tá­bor­na­gyot, a ha­ta­lom és az erő­szak kép­vi­se­lő­jét le­győ­zi a fe­hér kór, Èapek szá­má­ra csu­pán egyet­len le­he­tő­ség ma­rad: a két fi­a­tal, „akik a jö­vő­be ve­tett re­ményt, az új nem­ze­dék­be ve­tett re­ményt je­len­tik szá­mom­ra: a fegy­ver­gyá­ros fia és a dik­tá­tor lá­nya, mind­ket­ten tisz­ták, em­ber­ként tisz­tes­sé­ge­sek és értelmesek… aki­ket nem érin­tett apá­ik fanatizmusa”,12 mond­ja a szer­ző a kom­men­tár­ban. Vis­­sza­té­rés ez az if­jú­ság misz­ti­ká­já­hoz, a tisz­ta­ság és az ál­do­zat­kész­ség mí­to­szá­hoz. A mí­tosz­nak is meg­van azon­ban a ma­ga di­na­mi­ká­ja – egyes ele­mei transz­for­má­lód­nak, a ré­gi mí­to­szok alap­ján önál­ló­sul­nak. Így van ez a Fe­hér kór­ban is.
Galén dr. ha­lá­la sok min­dent jel­ké­pe­zett: a sze­mé­lyi­ség­nek a fa­na­ti­zált tö­meg­től el­szen­ve­dett vers­égét, az ide­a­lis­ta or­vos­nak a ma­te­ri­á­lis túl­súly és a bru­ta­li­tás dik­tá­tu­má­tól el­szen­ve­dett ve­re­sé­gét, a tu­do­má­nyos mun­ká­val, az or­vo­si eti­ká­val va­ló vis­­sza­élé­sét, egy pó­tol­ha­tat­lan egyé­ni­ség élet­mű­vé­nek pusz­tu­lá­sát.
Thomas Mann a kö­vet­ke­ző­ket ír­ta Karel Èapeknak: „Csak cso­dál­ni tu­dom azt a mes­te­ri bá­tor­sá­got, amel­­lyel ma­gá­é­vá te­szi a szín­há­zat, s aho­gyan ki­hasz­nál­ja a szín­ház esz­kö­ze­it a szel­le­mi és az ide­á­lis re­a­li­zá­lá­sá­hoz és ki­ala­kí­tá­sá­hoz. A da­rab fan­tasz­ti­ku­ma és szimbolikája… itt a leg­na­gyobb éle­tes­ség­gel és plasz­ti­kus­ág­gal van egyesítve.”13
Kü­lö­nös, hogy Èapek a Fe­hér kór­ban egy­ér­tel­mű­en ve­zet­te Galén sor­sát a tra­gi­kus vég­ki­fej­le­tig – mint­ha sa­ját sor­sát lát­ta vol­na elő­re. Hi­szen ép­pen ő volt az, aki nem is­mer­te el a drá­mák tra­gi­kus vég­ki­fej­let­ét. A Smrt [Ha­lál] cí­mű cik­ké­ben a kö­vet­ke­ző­ket ír­ta: „Nem ma­gát a ha­lált ki­fo­gá­so­lom itt, ha­nem a ve­le va­ló visszaélést… Meg­döb­ben­tő, mi­lyen kön­­nyen és kész­sé­ge­sen hal­nak meg az em­be­rek az irodalomban… Meg­hal­nak egy toll­vo­nás­sal, a meg­ol­dás, az ef­fek­tív be­fe­je­zés kedvéért… Ta­ga­dom, hogy a szer­ző­nek fék­te­len jo­ga van az em­be­ri halálra… Él­ni is gra­dá­ció, cse­lek­mény, drá­ma, a vál­sá­gok és sor­sok több­sé­ge nem­csak élet­tel kez­dő­dik, ha­nem élet­tel is fe­je­ző­dik be, s mi több, élet­tel ol­dó­dik meg. Vég­ső so­ron, a hi­te­les­ség je­gye az iro­da­lom­ban nem a ha­lál, ha­nem az élet.”14
Néz­zük meg, mi­lyen ége­tő lét­fon­tos­sá­gú kér­dé­se­ket ve­tett fel a Fe­hér kór: Tá­bor­nagy és Galán dr. alak­já­ban min­de­nek­előtt két rend­szert, két ide­o­ló­gi­át, két em­be­ri ma­ga­tar­tás­for­mát konf­ron­tál. Ám nem­csak a po­li­ti­kus eti­ká­ját tet­te szo­kat­lan mó­don két­sé­ges­sé, ha­nem Sigelius ud­va­ri ta­ná­csos túl­zot­tan lo­já­lis alak­já­ban az or­vo­si eti­kát is.
Nem cso­da hát, hogy mind­járt a be­mu­ta­tó elő­adás után az or­vos­tu­do­mány je­len­tős kép­vi­se­lői is hoz­zá­szól­tak a vi­tá­hoz: azt hi­szem, elég, ha név sze­rint most csak a Kár­oly Egye­tem és a Komenský Egye­tem pro­fes­­szo­ra­it, Pelnáø és Frankenberger pro­fes­­szort em­lí­tem. Mind­ket­ten érint­ve, sőt Sigelius alak­ja mi­att sért­ve érez­ték ma­gu­kat, a ve­ze­tő or­vo­sok eti­ká­já­nak kér­dé­sé­re azon­ban kü­lön­bö­ző né­ző­pont­ok­ból te­kin­tet­tek. Pelnáø pro­fes­­szor Sigelius alak­já­ban mind­azok­nak a ne­ga­tív je­len­sé­gek­nek a meg­sze­mé­lye­sí­té­sét lát­ta, ame­lyek kri­ti­kus ál­lás­pont­ra kész­tet­tek az egye­te­mek­kel, il­let­ve az egye­te­mi tu­do­mán­­nyal szem­ben. Frankenberger pro­fes­­szor vi­szont a bé­ke „ter­ro­ris­tá­já­nál”, Galén dok­tor­nál szim­pa­ti­ku­sabb­nak és em­ber­sé­ge­sebb­nek tar­tot­ta a mi­li­ta­ris­ta mar­sal­lo­kat, akik ha­lá­los ki­me­ne­te­lű csa­ták­ba ve­ze­tik ka­to­ná­i­kat egy élő és meg­va­ló­sít­ha­tó esz­mé­ért, de nem hagy­nak se­gít­ség nél­kül el­pusz­tul­ni em­ber­mil­li­ó­kat egy ször­nyű be­teg­ség­ben, az örök bé­ke ki­mé­rá­já­nak ked­vé­ért.
Vik­tor Kudìlka a már em­lí­tett köny­vé­ben rész­le­te­sen is­mer­te­ti az or­vo­sok­kal foly­ta­tott vi­tát, s ki­eme­li, men­­nyi­re saj­nál­ta Èapek, hogy nem tud­ta a da­rab­ban még ala­po­sab­ban ki­fej­te­ni a Sigelius-motívumot, hi­szen ezt „kor iszo­nyú er­köl­csi és ha­tal­mi vál­ság­nak egyik szimptómájaként”15 ér­tel­mez­te.
O doktorech, profesorech a universitách [A dok­to­rok­ról, pro­fes­­szo­rok­ról és az egye­te­mek­ről] cí­mű cik­ké­ben Èapek ezt ír­ta : „…igazán úgy vé­lem, hogy az az ál­lam, ame­lyet Sigelius szol­gál, af­fé­le el­len­pó­lu­sa an­nak, amik mi va­gyunk és len­ni akarunk… ama dik­ta­tó­ri­kus ál­lam, ahol a mar­sall ural­ko­dik, szá­mom­ra nem azo­nos Né­met­or­szág­gal, nem azo­nos Olasz­or­szág­gal, nem azo­nos Tö­rök­or­szág­gal, egyet­len eu­ró­pai ál­lam­mal sem, ha­nem egy da­rab­ja az ál­ta­lá­nos, eu­ró­pai po­li­ti­kai és szel­le­mi ter­ri­tó­ri­um­nak. A Tá­bor­nagy ha­zá­ja nem egy va­ló­sá­gos or­szág, ha­nem bi­zo­nyos er­köl­csi és pol­gá­ri va­ló­ság, amely ab­ban nyil­vá­nul meg, hogy a mai vi­lág­ban oly sok em­ber ide­ge­ne­dett el az egye­te­mes­ség­re és a hu­ma­ni­tás­ra, a bé­ké­re, a sza­bad­ság­ra és a de­mok­rá­ci­á­ra irá­nyu­ló nagy törekvéstől…”16 Èapek vis­­sza­uta­sít­ja a vá­dat, mi­sze­rint túl­sá­go­san kri­ti­ku­san vi­szo­nyul az or­vos­tu­do­mány­hoz: „ha va­la­mely fog­lal­ko­zás kö­zel áll szí­vem­hez, ak­kor az az or­vo­sé; ezt ta­lán apám­tól, a ki­vá­ló dok­tor­tól örököltem…”17 Az idé­zett cikk­ből azon­ban a kö­vet­ke­ző, ta­lán túl­sá­go­san is lát­no­ki gon­do­la­tot tar­tom a leg­sú­lyo­sabb­nak: „a vi­lág kul­túr­tör­té­net­ében egy­szer majd elég szé­gyen­le­tes fe­je­zet lesz ar­ról, hogy a hu­sza­dik szá­zad­ban ho­gyan zsup­pol­ták ki a gon­dol­ko­dás sza­bad­sá­gát és a szel­le­mi kül­de­tés egye­te­mes­sé­gét a mű­velt vi­lág an­­nyi egye­te­mé­ről, an­­nyi tu­do­má­nyos in­té­ze­té­ből; hogy ho­gyan let­tek ezek az egye­te­mek és in­téz­mé­nyek a po­li­ti­ka szolgálóivá… ho­gyan tör­ték lá­za­san ma­gu­kat, hogy az ide­ig­le­nes re­zsi­mek és ide­o­ló­gi­ák szaj­hái le­hes­se­nek; ho­gyan ad­ták el egy tál len­csé­ért a ma­guk nagy, di­cső­sé­ges el­ső­szü­lött­sé­gi jo­gát és ne­mes­sé­gét, a te­kin­tély­től va­ló füg­get­len­sé­gü­ket, a szel­lem sza­bad­sá­gát és az igaz­ság egyetemes­ségét.”18
Ér­de­kes, hogy Ka­rin­thynál nem ta­lál­juk meg az or­vo­si eti­ká­nak ezt a ki­éle­zett bí­rá­la­tát – alig­ha­nem azért sem, mert ne­ki sze­mé­lyes oka volt az or­vos­tu­do­mány tisz­te­le­té­re, sőt éle­te meg­hos­­szab­bí­tá­sá­ért az or­vos­tu­do­mány­nak tar­to­zott há­lá­val. Az 1936-ban Stock­holm­ban, Olivecrona pro­fes­­szor ál­tal el­vég­zett agy­mű­tét csak­nem két, ter­mé­keny mun­ká­val tel­jes év­vel hos­­szab­bí­tot­ta meg éle­tét. Az Uta­zás a ko­po­nyám körülben tisz­te­let­tel adó­zott a ne­mes, iga­zi tu­do­mány­nak, amely so­ha­sem vi­sel­te­tett olyan el­len­sé­ge­sen a ba­bo­ná­val szem­ben, mint ve­le szem­ben a ba­bo­na.
Igaz, Èapek is szá­mos to­váb­bi mű­vet al­ko­tott, me­lyek­ben a tu­do­mány s nem csu­pán az or­vos­tu­do­mány fe­le­lős­sé­gét vizs­gál­ta. At­tól ret­te­gett, hogy a tu­do­mány­­nyal vis­­sza­él a ha­ta­lom, s az em­ber el­len for­dít­ja, hi­szen a dik­ta­tú­rá­ban nincs he­lye a füg­get­len tu­do­mány­nak.
Vé­ge­ze­tül kí­sér­le­tet ten­nék a két író fi­lo­zó­fi­á­já­ban és élet­mű­vé­ben fel­lel­he­tő ha­son­ló, il­let­ve azo­nos vo­ná­sok ös­­sze­fog­la­lá­sá­ra: mind­ket­ten sze­ret­ték az éle­tet, mely­nek tar­tal­mát a sza­bad­ság­ban lát­ták. Erős ér­zel­mek­kel, kí­ván­csi­ság­gal és fan­tá­zi­á­val meg­ál­dott ra­ci­o­ná­lis em­be­rek vol­tak. Egy­for­ma öröm­mel fe­dez­ték fel az élet kis és nagy dol­ga­it. Túl­sá­go­san nagy ér­zé­keny­sé­gük ko­moly tár­sa­dal­mi konf­lik­tu­sok­ba ve­zet­te őket. Ve­szély­ér­ze­tük, ka­taszt­ró­fák­tól va­ló fé­lel­mük lé­nye­ges ös­­sze­te­vő­je volt mű­vé­sze­tük­nek. A há­bo­rú, a bé­ke, az ide­o­ló­gi­ai harc prob­lé­má­it nem­csak fel­vet­ni akar­ták, ha­nem meg­ol­da­ni is. Így jöt­tek lét­re még for­ma­i­lag is ha­son­ló apok­rif­je­ik, no­vel­lá­ik, ame­lyek­nek min­dig er­köl­csi kül­de­tést is tu­laj­do­nít­ha­tunk, de ame­lyek­nek hu­mo­ruk is van, s ez el­tom­pít­ja az em­be­rek köz­ti ki­éle­zett konf­lik­tu­so­kat és el­len­té­te­ket.
Mind­ket­ten hit­tek ab­ban, hogy a vi­lá­got min­den­ki a ma­ga in­di­vi­du­á­lis te­vé­keny­sé­gé­vel te­he­ti job­bá, nem bíz­tak a kol­lek­tív prog­ra­mok­ban, még a bé­ke­prog­ra­mok­ban sem.
Mind­ket­ten fi­gye­lem­re­mél­tó utó­pisz­ti­kus-fan­tasz­ti­kus, egy­szer­smind na­gyon re­á­lis vi­lá­got te­rem­tet­tek. A har­min­cas évek­ben, a fa­siz­mus né­met­or­szá­gi ha­ta­lom­ra ju­tá­sa után mind­ket­tő­jük­re óri­á­si ha­tás­sal volt Thomas Mann er­köl­csi pél­dá­ja. Mind­ket­ten vi­tá­ba száll­tak ko­ruk­kal.
Karel Èapek a Fe­hér kór­ban a „ri­asz­tó ve­szély” el­len emel­te fel hang­ját. A drá­ma tra­gi­kus vég­ki­fej­le­te nem­csak in­tés volt, ha­nem fel­hí­vás is. Èapek tu­da­to­sí­tot­ta, hogy so­ha­sem lesz olyan ha­la­dás, amely nem az em­be­ri sza­bad­ság­ból és az er­köl­csi együtt­mű­kö­dés­ből sar­jad. Ezért tu­laj­do­ní­tott óri­á­si fon­tos­sá­got az ér­tel­mi­ség sze­re­pé­nek és kül­de­té­sé­nek. A hit­le­ri for­du­lat után egy év­vel már azt ír­ta, hogy „itt nem ki­sebb do­log tör­tént, mint az írás­tu­dók mér­he­tet­len áru­lá­sa, s ez iszo­nya­tos ké­pet mu­tat ar­ról, mi­re ké­pes az ér­tel­mi­ség”.

(For­dí­tot­ta Var­ga Er­zsé­bet)