A Szovjet Külügyminisztérium memoranduma a kelet-európai országokban uralkodó állapotokról 1989. február 24-én

Még min­dig ke­vés olyan tör­té­nel­mi do­ku­men­tum áll ren­del­ke­zé­sünk­re, amel­­lyel vi­lá­go­san bi­zo­nyít­hat­juk, hogy a ke­let-eu­ró­pai kom­mu­nis­ta re­zsi­mek fen­ntarthatat­lanságát és bu­ká­suk le­he­tő­sé­gét a Szov­jet­unió ve­ze­tő kö­re­i­ben ko­ráb­ban föl­fog­ták, mint ma­guk­ban az ún. szo­ci­a­lis­ta ál­la­mok­ban a la­ko­sok túl­nyo­mó több­sé­ge. Az aláb­bi do­ku­men­tum er­ről (is) ta­nús­ko­dik. Meg ar­ról is, hogy no­ha a gor­ba­cso­vi ve­ze­tés 1989 ele­jén tisz­tá­ban volt a hely­zet­tel – sok pon­ton a szö­veg olyan egy­ér­tel­mű­en fo­gal­maz, hogy azt hi­het­nénk, egy ké­sőbb írt tör­té­ne­lem­köny­vet ol­va­sunk –, a Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um em­lé­kez­te­tő­jét (név nél­kül) ös­­sze­ál­lí­tó funk­ci­o­ná­ri­us csak egy-­e­gy pil­la­nat­ra ké­pes ki­lép­ni a hi­deg­há­bo­rú­ra oly jel­lem­ző bi­ro­dal­mi gon­dol­ko­dás ke­re­tei kö­zül: még ek­kor is fönn­tart­ja a le­he­tő­sé­get a szov­jet csa­pa­tok ide­gen föl­dön va­ló (igaz, „ko­r­lá­to­zot­t”) ál­lo­má­soz­ta­tá­sá­ra, a „világszo­cial­iz­mus” épí­té­sé­re szö­vet­ke­ző báb­ál­lam­ok ve­ze­tő­i­nek ide­o­ló­gi­ai to­vább­kép­zé­sét szol­gá­ló „szűk kö­rű kon­fe­ren­cia” meg­ren­de­zé­sé­re, mi­köz­ben fé­lel­me­tes kö­vet­ke­ze­tes­ség­gel „Katyn-ügy”-ről, 1956-os ma­gyar­or­szá­gi „e­semények”-ről és csehs­zlovákiai „vál­ság”-ról be­szél. A do­ku­men­tum ke­let­ke­zé­sé­nek kö­rül­mé­nye­i­hez tar­to­zik, hogy 1988 vé­gén a Szov­jet Kom­mu­nis­ta Párt köz­pont­já­ban lét­re­hoz­tak egy ún. Nem­zet­kö­zi Bi­zott­sá­got, mely­nek el­nö­ke­ként Ale­xan­der Jakovlev négy kulcs­fon­tos­sá­gú in­téz­ményt: a Bogo­molov In­té­ze­tet, a KB Nem­zet­kö­zi Osz­tá­lyát, a Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­u­mot és a KGB-t uta­sí­tot­ta egy-­e­gy ta­nul­mány ki­dol­go­zá­sá­ra Ke­let-Eu­ró­pa le­het­sé­ges fej­lő­dé­si út­já­ról. Az itt ol­vas­ha­tó irat az Edvard Sevar­nadze ve­zet­te Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um­ban ké­szült; mind kö­zül nem­csak ez a leg­rö­vi­debb, ha­nem vé­le­mé­nyem sze­rint a leg­hí­vebb ké­pet is ad­ja ar­ról a kö­vet­ke­zet­len­ség­ről, a pe­reszt­roj­ka-hí­vek és a ke­mény­vo­na­las­ok ös­­sze­csa­pá­sa nyo­mán a szov­jet ap­pa­rá­tus­ban urakodó ide­o­ló­gi­ai za­var­ról (ér­de­mes meg­fi­gyel­ni az ér­vek egy­ve­le­gét és el­lent­mon­dá­sos­sá­gát), meg ki­csit a ren­detlen­sé­grő is (egyes moda­tok nin­cse­nek is be­fe­jez­ve), amely 1989 ele­jén, köz­vet­le­nül a nagy ke­let-eu­ró­pai po­li­ti­kai föld­csu­szam­lás előtt jel­lem­ző volt.

Vaj­da Bar­na­bás

A szo­ci­a­lis­ta kö­zös­ség egész há­bo­rú utá­ni fej­lő­dé­sé­nek leg­ne­he­zebb sza­ka­szát éli. Rend­kí­vül bo­nyo­lult hely­zet állt elő Ke­let-Eu­ró­pá­ban. Azt mond­hat­juk, hogy a szo­ci­a­liz­mus sor­sá­ról van szó a tér­ség szá­mos or­szá­gá­ban, a Var­sói Szer­ző­dés jö­vő­jé­ről, [és] a Szov­jet­unió alap­ve­tő ér­de­ke­i­ről.
Azok a ko­moly ne­héz­sé­gek, ame­lyek­kel az eu­ró­pai szo­ci­a­lis­ta or­szá­gok szem­be ta­lál­ták ma­gu­kat, fő­leg az ad­mi­niszt­ra­tív tervuta­sí­tá­sos szo­ci­a­liz­mus-mo­dell krí­zi­sé­vel kap­csol­ha­tók ös­­sze. Ez a mo­dell nyil­ván­va­ló el­lent­mon­dás­ba ke­rült a tár­sa­dal­mi fej­lő­dés el­vá­rá­sa­i­val, fék­jé­vé vált a szo­ci­á­lis-gaz­da­sá­gi és tu­do­má­nyos-tech­ni­kai ha­la­dás­nak, va­la­mint a nö­vek­vő sza­ka­dék re­á­lis ve­szé­lyét te­rem­tet­te meg a szo­ci­a­­lis­ta vi­lág és a Nyu­gat kö­zött.
Alap­ve­tő po­li­ti­kai és gaz­da­sá­gi vál­to­zá­sok vál­tak ob­jek­tí­ve szük­sé­ges­sé min­den eu­ró­pai szo­ci­a­lis­ta or­szág­ban. Azon­ban a vál­to­zás jel­le­gé­nek és tem­pó­já­nak meg­íté­lé­sei, [és] a szo­ci­a­lis­ta épí­tés je­len­le­gi sza­ka­szá­nak el­mé­le­ti és gya­kor­la­ti meg­kö­ze­lí­té­sei még e szük­ség­sze­rű­ség tu­da­tá­ban sem azo­no­sak.
Egyes or­szá­gok­ban – Ma­gyar­or­szág, Len­gyel­or­szág és Ju­go­szlá­via – a ve­ze­tés rend­kí­vül ha­tá­ro­zot­tan hajt­ja vég­re a po­li­ti­kai és gaz­da­sá­gi re­for­mo­kat, [míg] má­sok­ban – Ro­má­nia, az NDK, Cseh­szlo­vá­kia és Bugária – [a ve­ze­tés] meg­ma­radt az ad­mi­niszt­ra­tív tervuta­sí­tá­sos rend­szer kö­ve­tő­jé­nek.
Két­ség­te­len, hogy a pe­reszt­roj­ka irá­nya a Szov­jet­uni­ó­ban je­len­leg és a jö­vő­ben is dön­tő be­fo­lyást gya­ko­rol a szo­ci­a­lis­ta or­szá­gok jel­le­gé­nek ala­ku­lá­sá­ra. Pe­reszt­roj­kánk vagy a zaj­ló meg­úju­lá­si fo­lya­ma­tok ka­ta­li­zá­to­rá­vá vá­lik, vagy ku­darc [szó sze­rint: csú­szás – V. B.] ese­tén megerősít[het]i a két­sé­ge­ket a szo­ci­a­liz­mus­sal mint ha­té­kony szo­ci­á­lis és po­li­ti­kai rend­szer­rel szem­ben.
A ne­ga­tív örök­sé­gen és a szo­ci­a­liz­mus meg­úju­lá­sán va­ló fe­lül­emel­ke­dés ne­héz­sé­gek­kel és konf­lik­tu­sok­kal jár. Az ural­ko­dó pár­tok az ál­la­mok több­sé­gé­ben el­kés­tek a re­for­mok vég­re­haj­tá­sá­val, szá­mos kö­zü­lük el­vesz­tet­te a köz bi­zal­mát, és most el­ve­szí­ti az el­len­őr­zést is az ese­mé­nyek irá­nyu­lá­sa fö­lött. Ez fő­leg Len­gyel­or­szág­ra és Ma­gyar­or­szág­ra vo­nat­ko­zik.
A la­kos­ság a meg­lé­vő prob­lé­má­kat és ku­dar­co­kat több­nyi­re az ural­ko­dó pár­tok hi­bá­i­val és a po­li­ti­ká­juk­ban meg­nyil­vá­nu­ló nyil­ván­va­ló tor­zu­lá­sok­kal hoz­za ös­­sze­füg­gés­be, aki­ken a tel­jes fe­le­lős­ség nyug­szik a be­kö­vet­ke­zett krí­zis­hely­zet mi­att. Mind­ez te­kin­té­lyük csök­ke­né­sé­hez ve­ze­tett a la­kos­ság kö­ré­ben, be­le­ért­ve a mun­kás­osz­tályt is. A hely­ze­tet szá­mos ural­ko­dó párt­ban [bel­ső] párt­harc [és] a ve­ze­tés meg­osz­tott­sá­ga sú­lyos­bít­ja.
Eb­ben a hely­zet­ben az el­len­zé­ki erők rop­pant ak­tí­van lép­nek fel: a „Szolidaritás” Len­gyel­or­szág­ban, a „Demokrata Fórum” és más cso­por­tok Ma­gyar­or­szá­gon, a „chartisták” Cseh­szlo­vá­ki­á­ban stb. Szo­ci­ál­de­mok­ra­ta, ke­resz­tény­de­mok­ra­ta és na­ci­o­na­lis­ta pár­tok ala­kul­nak. Az el­len­zé­ki erők él­ve­zik a szé­les nép­ré­te­gek tá­mo­ga­tá­sát, be­le­ért­ve a mun­kás­osz­tályt is. Az el­len­zék a szo­ci­á­lis és po­li­ti­kai élet min­den te­rü­le­tén igyek­szik gyen­gí­te­ni az ural­ko­dó pár­tok be­fo­lyá­sát, és [meg­kí­sér­li] meg­sze­rez­ni a ha­tal­mat. A ha­ta­lom kér­dé­se olyan or­szá­gok­ban, mint Len­gyel­or­szág és Ma­gyar­or­szág, egy­re in­kább fel­szín­re ke­rül.
Az ural­ko­dó pár­tok en­ged­mé­nyek­re és komp­ro­mis­­szu­mok­ra kény­sze­rül­tek, hogy meg­őriz­zék a szo­ci­a­lis­ta rend­szert és be­fo­lyá­su­kat a tár­sa­da­lom­ban; nem­ze­ti [ér­de­ke­ik­kel] össz­hang­ban lé­vő po­li­ti­ká­hoz fo­lya­mod­nak a po­li­ti­kai és mun­kás szak­szer­ve­ze­ti plu­ra­liz­mus fel­is­me­ré­sé­nek út­ján. Ez leg­jel­lem­zőbb a Len­gyel Egye­sült Mun­kás­párt­ra és a Ma­gyar Szo­ci­a­lis­ta Mun­kás­párt­ra. A po­li­ti­kai re­a­li­tás az el­len­zék­kel va­ló együtt­mű­kö­dés kény­sze­rét ál­lí­tot­ta elé­jük, [és] hogy be­von­ják [őket] a kor­mány­zás­ban va­ló rész­vé­tel­re és a köz­hi­va­tal­ok mű­köd­te­té­sé­be. A leg­ki­sebb ve­szély sincs a ba­rá­ta­ink ál­tal vég­re­haj­tott in­téz­ke­dé­sek­ben.
A po­li­ti­kai plu­ra­liz­mus irán­ti haj­lam az eu­ró­pai szo­ci­a­lis­ta or­szá­gok mind­egyi­ké­ben lát­ha­tó, és ös­­szes­sé­gé­ben ítél­ve egy­re meg­ha­tá­ro­zób­bá fog vál­ni. Ez több­párt­rend­szer­hez fog ve­zet­ni (nem szük­ség­sze­rű­en ko­a­lí­ci­ós ala­pon) [és] „sz­abad pá­lyát” [(szó sze­rint: sza­bad já­té­kot – V. B.) nyit] a po­li­ti­kai erők­nek. Hoz­zá­fér­ve a tör­vény­ho­zói és kor­mány­za­ti in­téz­mé­nyek­hez, az el­len­zék tel­je­sen vagy rész­le­ge­sen ki­szo­rít­hat­ja az ural­ko­dó kom­mu­nis­ta és mun­kás­pár­to­kat a ha­ta­lom­ból. Mind­ez ma va­lós le­he­tő­ség szá­mos eu­ró­pai szo­ci­a­lis­ta or­szág­ban. Te­kin­tet­be vé­ve, hogy a szo­ci­a­liz­mus­sal el­len­sé­ges erők fo­koz­ták ak­ti­vi­tá­su­kat, en­nek a fo­lya­mat­nak ko­moly po­li­ti­kai kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek.
Azok­ban az or­szá­gok­ban, ahol a ve­ze­tés meg­tart­ja a pa­rancs­ural­mi mód­sze­re­ket (Ro­má­nia, az NDK, Cseh­szlo­vá­kia, Bul­gá­ria), az ural­ko­dó pár­tok egy­re nö­vek­vő ne­héz­sé­ge­ket ta­pasz­tal­nak a szo­ci­á­lis-gaz­da­sá­gi, po­li­ti­kai és ide­o­ló­gi­ai prob­lé­mák megoldásako­r. A po­li­ti­ká­juk irán­ti rej­tett elé­ge­det­len­ség erő­sö­dik, [és ez] bár­me­lyik pil­la­nat­ban lát­ha­tó­vá vál­hat, de itt-ott már lát­ha­tó al­ter­na­tív tár­sa­sá­gok, tün­te­té­sek és sztráj­kok for­má­já­ban. Vá­la­szul a ha­ta­lom fo­koz­za az el­nyo­mó in­téz­ke­dé­se­ket [és] dur­vább mód­sze­re­ket hasz­nál a nyil­vá­nos po­li­ti­kai élet (meg)rend­sz­abá­­lyozására. Az ilyen gya­kor­lat még na­gyobb elé­ge­det­len­sé­get pro­vo­kál a tár­sa­da­lom­ban, és éle­sebb el­len­re­ak­ci­ó­kat kül­föld­ön. El­len­tét­be ke­rül a vi­lág­kö­zös­ség ál­ta­lá­nos de­mok­ra­ti­zá­ló­dá­si fo­lya­ma­ta­i­val, va­la­mint az eu­ró­pai kon­fe­ren­cia és a bé­csi csúcs­ta­lál­ko­zó zá­ró­do­ku­men­tu­ma­i­nak alapeleiv­el és in­téz­ke­dé­se­i­vel.
Fel­té­te­lez­nünk kell, hogy ezek­ben az or­szá­gok­ban [is] demokra­tizá­lódás és a szo­ci­a­liz­mus tény­le­ges meg­úju­lá­sá­nak fo­lya­ma­ta zaj­lik, de ezt el­ke­rül­he­tet­le­nül fáj­dal­mas(ab­b) és sú­lyos po­li­ti­kai-szo­ci­á­lis bo­nyo­dal­mak fog­ják kí­sér­ni.
A peresztr­jo­ka va­ló­di vál­to­zá­so­kat ho­zott a szo­ci­a­lis­ta ál­la­mok­kal fenn­tar­tott kap­cso­la­ta­ink jel­le­gé­ben. Együttműködésün­ben gya­kor­la­ti­lag az egyen­jo­gú­ság­ra és a köl­csö­nös fe­le­lős­ség­re áll­tunk át, [és] je­len­tős mér­ték­ben fel­szá­mol­tuk a múlt­be­li diszkriminációkat. Azon­ban szá­mos prob­lé­ma meg­ol­dat­lan ma­radt, fő­leg a gaz­da­sá­gi együtt­mű­kö­dés, a szo­ci­a­liz­mus kor­sze­rű kon­cep­ci­ó­ja és az em­be­rek köz­ti kap­cso­la­tok fej­lesz­té­se te­rén. Mi több, szá­mos té­ren újabb tö­ré­sek ke­let­kez­tek. Szem­be ke­rül­tünk az­zal a tén­­nyel, hogy Ro­má­nia, az NDK és Cseh­szlo­vá­kia ve­ze­tői sa­ját or­szá­ga­ik­ban, fő­leg til­tó ren­del­ke­zé­sek­hez fo­lya­mod­va, meg­pró­bál­ják meg­aka­dá­lyoz­ni a per­esztro­j­ka esz­mé­i­nek ter­je­dé­sét, ehhez né­ha a mi tö­meg­tá­jé­koz­ta­tá­sunk­ban meg­je­le­nő meg­gon­do­lat­lan köz­le­mé­nyek szol­gál­nak ürü­gyül. Ez bi­zo­nyos fe­szült­sé­get je­lent két­ol­da­lú kap­cso­la­ta­ink­ban.
A „fe­hér fol­tok” prob­lé­má­ja szá­mos szo­ci­a­lis­ta or­szág­ban kü­lö­nö­sen meg­ke­se­rí­ti két­ol­da­lú kap­cso­la­ta­inkat. Kö­zé­jük tar­toz­nak az 1939-es szov­jet–né­met pak­tu­mot, a „Katyn-ügy”-et, az 1956-os ma­gyar­or­szá­gi ese­mé­nye­ket, az 1968-as cseh­szlovákiai vál­sá­got il­le­tő kér­dé­sek stb. A kés­le­ke­dés ezen ese­mé­nyek új szem­pon­tú át­ér­té­ke­lé­sé­nek el­vég­zé­sé­ben a szo­ci­a­lis­ta or­szá­gok bi­zo­nyos kö­re­i­ben in­ge­rült­sé­get okoz, [ami] a la­kos­ság bi­zo­nyos ré­te­ge­i­ben nö­ve­li a bi­zal­mat­lan­sá­got glasz­nosztypo­li­ti­kánk irán­t. Nem­ze­ti te­rü­le­ti prob­lé­mák ter­hel­ték meg ko­moly viszá­lyokkal a szo­ci­a­lis­ta or­szá­gok kap­cso­la­ta­it az elmúlt évek­ben. Ez a hely­zet Ma­gyar­or­szág és Ro­má­nia, Ro­má­nia és a SZSZSZK, Ju­go­szlá­via és Bul­gá­ria, Len­gyel­or­szág és az NDK vo­nat­ko­zá­sá­ban stb.
Ös­­szes­sé­gé­ben min­den ke­let-eu­ró­pai or­szág­ban a na­ci­o­na­liz­mus fo­ko­zó­dá­sa és po­li­ti­ká­juk­ban a szét­ha­tó ten­den­ci­ák erő­sö­dé­se fi­gyel­he­tő meg.
A Var­sói Szer­ző­dés kap­cso­la­ta­i­nak ügye komp­lex mó­don fej­lő­dik. A szö­vet­sé­gen be­lül va­ló­di egyen­lő­sé­gen ala­pu­ló kap­cso­la­tok­ra irá­nyu­ló po­li­ti­kánk, a tag­ál­lam­ok kez­de­mé­nye­ző­kés­zség­ének fej­lő­dé­se és an­nak a gya­kor­lat­nak a jó­vá­ha­gyá­sa, amely a nagy­mé­re­tű kül­po­li­ti­kai kez­de­mé­nye­zé­sek kö­zös ki­dol­go­zá­sá­ban és vég­re­haj­tá­sá­ban ér­vé­nye­sül, két­ség­te­le­nül van po­zi­tív ha­tá­sa.
A kol­lek­tív, de­mok­ra­ti­kus alap­el­vek to­váb­bi fej­lő­dé­sét a szö­vet­ség te­vé­keny­sé­gé­ben aka­dá­lyoz­za a ro­mán ve­ze­tés obst­ruk­ci­ós ál­lás­pont­ja, amely nyil­ván­va­ló­an ar­ra irá­nyul, hogy le­épít­se a po­li­ti­kai és a ka­to­nai együtt­mű­kö­dés meg­lé­vő szer­ve­it a Var­sói Szer­ző­dés ke­re­te­in be­lül. Az ös­­szes töb­bi szö­vet­sé­ges fel­tű­nő erő­fe­szí­tést tesz, hogy töb­bet kap­ja­nak a Var­sói Szer­ző­dés­től, fő­leg a SZSZSZK-tól (a biz­ton­ság és a po­li­ti­kai in­for­má­ci­ók biz­to­sí­tó­já­tól), mint amen­­nyi­vel hoz­zá­já­rul­nak, [és] hogy fel­mu­tas­sák a kö­zös ér­dek és a köl­csö­nös fe­le­lős­ség ká­rá­ra szol­gá­ló füg­get­len­sé­gü­ket. Elé­ge­det­le­nek a Var­sói Szerződés ve­ze­tő­sé­gé­nek ka­to­nai me­cha­niz­mu­sá­ban meg­ma­ra­dó egyen­lőt­len­ség­gel, ami gya­kor­la­ti­lag a szov­jet ka­to­nai ­ve­ze­tést je­len­ti más or­szá­gok tel­je­sen for­má­lis rész­vé­te­le mel­lett. Egyes szö­vet­sé­ges or­szá­gok (Ma­gyar­or­szág és Cseh­szlo­vá­kia) nyíl­tan ter­hes­nek ta­lál­ják a szov­jet csa­pa­to­kat sa­ját te­rü­le­tü­kön, és ér­dek­lő­dést mu­tat­nak ezen erők le­he­tő leg­gyor­sabb csök­ken­té­sé­re.
Ugyan­ak­kor va­ló­szí­nűt­len­nek tű­nik, hogy a be­lát­ha­tó jö­vő­ben bár­me­lyik szö­vet­sé­ges ál­lam föl­vet­né a Var­sói Szer­ző­dés­ből va­ló ki­lé­pés kér­dé­sét. Szem­be kell néz­nünk egyes or­szá­gok kí­sér­le­té­vel, kü­lö­nö­sen Ro­má­nia és Ma­gyar­or­szág [te­kin­te­té­ben, amely ar­ra irá­nyul], hogy a Var­sói Szer­ző­dés­ben va­ló rész­vé­te­lü­ket for­má­lis­sá te­gyék, és hogy el­ke­rül­jék azo­kat az ös­­sze­han­golt ak­ci­ó­kat, ame­lyek kor­lá­toz­nák moz­gás­te­rü­ket a nem­zet­kö­zi ügyek­ben.
Az USA és NA­TO-be­li szö­vet­sé­ge­sei je­len­leg ar­ra ha­gyat­koz­nak, hogy az eu­ró­pai szo­ci­a­lis­ta or­szá­gok fo­ko­za­to­san fog­nak a szo­ci­á­lis struk­tú­ra meg­vál­to­zá­sá­hoz jut­ni, [mint­egy] bé­kés át­ala­ku­lás­ként a szo­ci­a­liz­mus­ból a bur­zsoá re­zsi­mek­hez, [és] kü­lön­bö­ző meg­kö­ze­lí­tést al­kal­maz­nak mind­egyi­kük­nél. Eb­ből a meg­ál­la­pí­tás­ból ere­dő­en, összességében ítél­ve, a nyu­ga­ti ha­tal­mak nem akar­nak konf­ron­tá­ci­ót ve­lünk Ke­let-Eu­ró­pa ügyé­ben. Na­gyon va­ló­szí­nű, hogy a krí­zis­hely­zet ros­­szab­bo­dá­sa ese­tén egyes or­szá­gok­ban [a nyu­ga­ti­ak] ön­mér­sék­le­tet fog­nak tanúsítani, és nem avat­koz­nak be a ke­let-eu­ró­pai or­szá­gok bel­ügye­i­be, külösen nem ka­to­na­i­lag, az­zal szá­mol­va, hogy tü­rel­mük idő­vel ki­fi­ze­tő­dik.
Mos­ta­ná­ban mind Nyu­ga­ton, mind a szo­ci­a­lis­ta oszá­gok­ban egy­re in­kább ta­lál­ga­tá­sok ter­jed­nek a lézető kelet-euró­pa re­zsi­mek „posztkap­i­tal­ista tár­sa­dal­mak­ká” történő ala­ku­lá­sá­ról és „finn­lan­dizá­ciójáról”.
(A po­li­ti­kai szó­tár­ban ez a ki­fe­je­zés ál­ta­lá­ban azt je­len­ti, hogy szom­szé­da­ink visz­­sza­tér­nek a ka­pi­ta­lis­ta fej­lő­dés ke­be­lé­re, mi­köz­ben meg­őr­zik spe­ci­á­lis, ba­rá­ti kap­cso­la­ta­i­kat a Szov­jet­uni­ó­val, aki ha­tá­ra­ik biz­ton­sá­gát ga­ran­tál­ja. A „finn­lan­dizá­ció” ki­fe­je­zés ef­fé­le föl­fo­gá­sa fi­gyel­men kí­vül hagy­ja a szov­jet–finn kap­cso­la­tok két lé­nye­ges as­pek­tu­sát. Elő­ször: kap­cso­la­ta­ink alap­ját észa­ki szom­szé­dunk sem­le­ges­sé­ge ké­pe­zi, aki nem tag­ja egyet­len ka­to­nai blokk­nak sem; má­sod­szor: a finn kom­mu­nis­ta párt per def­i­n­i­tionem nem ke­rül­het ha­ta­lom­ra, és nem hajt­hat vég­re for­ra­dal­mi puc­­csot, amely ga­ran­tál­ja Finn­or­szág szo­ci­á­lis-po­li­ti­kai struk­tú­rá­já­nak sta­bi­li­tá­sát. Mi­vel a kelet-eró­pai or­szá­gok a kö­zel­jö­vő­ben nem fog­ják föl­vet­ni a Var­sói Szer­ző­désből való kilépés kér­dé­sét, és az ural­ko­dó pár­tok, még ha gyor­san meg­gyen­gül­nek is, egy ide­ig még fenn­tart­ják szo­ci­á­lis bá­zi­su­kat, a finn­lan­dizá­ció ter­mi­nus itt csak erős fenn­tar­tá­sok­kal hasz­nál­ha­tó.)
A szá­mos eu­ró­pai szo­ci­a­lis­ta or­szág­ban [elő­állt] rend­kí­vül ko­moly belpo­li­ti­kai hely­zet, [va­la­mint] a nyu­ga­ti ál­la­mok – szö­vet­sé­ge­se­in­ket és a szo­ci­a­lis­ta kö­zös­ség egé­szét il­le­tő mé­lyen át­gon­dolt, hos­­szú tá­vú – po­li­ti­ká­ja ré­szünk­ről azt kö­ve­te­li, hogy a leg­na­gyobb fi­gye­lem­mel kö­ves­sük a test­vé­ri or­szá­gok­ban zaj­ló fo­lya­ma­to­kat, a ve­lük va­ló együtt­mű­kö­dé­sünk prob­lé­má­it, [és] a vi­lág­szo­ci­a­liz­mus fej­lő­dé­sé­nek jö­vő­jét. Mind­ezek so­rán szem előtt kell tar­ta­nunk, hogy ba­rá­ta­ink nem­ré­gi­ben azt a be­nyo­mást sze­rez­het­ték, hogy az SZSZSZK és az USA kö­zött zaj­ló in­ten­zív pár­be­széd mi­att, va­la­mint az­ál­tal, hogy fi­gyel­münk a glo­bá­lis és re­gi­o­ná­lis nem­zet­kö­zi prob­lé­mák fe­lé irá­nyult, kap­cso­la­ta­ink a szo­ci­a­lis­ta or­szá­gok­kal má­sod­ran­gú­vá vált.
1. A meg­lé­vő fel­té­te­lek kö­zött a szo­ci­a­lis­ta or­szá­gok irá­nyá­ban nö­ve­len­dő fi­gyel­münk­nek, mint a szov­jet kül­po­li­ti­ka va­ló­ban fon­tos pri­o­ri­tá­sá­nak, kü­lö­nös je­len­tő­sé­ge van. Je­len hely­zet­ben az a leg­fon­to­sabb, hogy meg­aka­dá­lyoz­zuk a szo­ci­a­liz­mus eró­zi­ó­ját Ke­let-Eu­ró­pá­ban, [és hogy] meg­tart­suk a tér­ség ös­­szes or­szá­gát a szo­ci­a­lis­ta fej­lő­dés út­ján.
2. Be­fo­lyá­sunk az eu­ró­pai szo­ci­a­lis­ta or­szá­gok­ra – gaz­da­sá­gi és tu­do­má­nyos-tech­ni­kai fej­lesz­tés ál­tal – je­len­leg kor­lá­to­zott. Na­gyobb hangsú­lyt kell he­lyez­nünk a ba­rá­ta­ink­kal foly­ta­tott po­li­ti­kai és ide­o­ló­gi­ai mun­ká­ra, [és] lé­nye­ge­sen nö­vel­ni kell az elv­tár­si fi­gyel­met a ba­rá­ti or­szá­gok ve­ze­tői fe­lé. Je­len hely­zet­ben még a ba­rá­ti ve­ze­tő­sé­gek­kel [tar­tott] egy­sze­rű vé­le­mény- és ta­pasz­ta­lat­cse­re is nem csekély je­len­tő­ség­gel bír az előt­tünk ál­ló prob­lé­mák meg­ol­dá­sá­ban. A fő­tit­kár­ok és a központi bizottsági tit­ká­rok, a kor­mány­el­nö­kök, a mi­nisz­te­rek, [és] az ál­la­mi szer­ve­ze­tek ve­ze­tői szint­jén [foly­ta­tott] ta­lál­ko­zók el­ső­ren­dű fon­tos­ság­gal bír­nak. Le kell egy­sze­rű­sí­te­ni ezek­nek a ta­lál­ko­zók­nak a le­bo­nyo­lí­tá­sát, hogy gya­kor­la­ti­a­sab­bak, munka­jel­legűbbek le­gye­nek. Itt az ide­je egy, a test­vé­ri pár­tok ve­ze­tő­i­vel szűk kör­ben szer­ve­zett kon­fe­ren­ci­á­nak ab­ból a cél­ból, hogy meg­vi­tas­suk a szo­ci­a­lis­ta épí­tés sür­gős prob­lé­má­it, és hogy nö­vel­jük együtt­mű­kö­dé­sünk ha­té­kony­sá­gát a szo­ci­a­lis­ta kö­zös­ség ke­re­te­in be­lül.
3. Nagy je­len­tő­ség­gel bír­na egy olyan elő­ké­szí­tő mun­ka, amely ar­ra irá­nyul­na, hogy új ba­rát­sá­gi, együtt­mű­kö­dé­si és kölc­sönös se­gít­ség­nyúj­tá­si szer­ző­dé­sek szü­les­se­nek az SZSZSZK és a szö­vet­sé­ges ál­la­mok kö­zött, ame­lyek a le­já­ró je­len­le­gi [sz­erődések] he­lyé­be lép­né­nek, s ame­lyek az eu­ró­pai szo­ci­a­lis­ta or­szá­gok vi­szony­la­tá­ban az egyen­jo­gú­ság, a ba­rát­ság, a bi­za­lom és a köl­csö­nös fe­le­lős­ség szel­le­mé­ben szü­let­né­nek. Ezek­nek a szer­ző­dé­sek­nek tük­röz­ni­ük kel­le­ne a szo­ci­a­lis­ta or­szá­gok köz­ti kap­cso­la­tok új sza­bá­lya­it [és] a je­len­le­gi kap­cso­la­ta­ik új­já­épí­té­sé­ben ren­del­ke­zés­re ál­ló ta­pasz­ta­la­to­kat, ki­zár­va a szo­ci­a­lis­ta or­szá­gok köl­csö­nös kap­cso­la­ta­i­ból az oda nem il­lő fel­té­te­le­ket.
4. Ab­ból a tény­ből [kel­le­ne] ki­in­dul­nunk, hogy a szo­ci­a­lis­ta or­szá­gok vi­szony­la­tá­ban erő­sza­kos mód­sze­rek és kü­lö­nö­sen ka­to­nai erő al­kal­ma­zá­sa ré­szünk­ről tel­je­sen ki van zár­va, még a leg­szél­ső­sé­ge­sebb hely­zet­ben is (ki­vé­ve, ha szö­vet­sé­ge­se­in­ket kül­ső ag­res­­szió ér­né). A ka­to­nai be­avat­ko­zás nem­hogy meg­aka­dá­lyoz­ná, de sú­lyos­bí­ta­ná a szo­ci­á­lis és po­li­ti­kai vál­sá­got, tö­meg­tün­te­té­sek ki­tö­ré­sét, akár fegy­ve­res el­len­ál­lást okoz­na, és vég­ső so­ron el­len­té­tes ha­tás­hoz, a szov­jet­el­le­nes­ség meg­erő­sö­dé­sé­hez ve­zet­ne. Ez ko­mo­lyan alá­ás­ná a Szov­jet­unió te­kin­té­lyét kül­po­li­ti­kai té­ren, meg­ron­ta­ná kap­cso­la­ta­in­kat a ve­ze­tő nyu­ga­ti ha­tal­mak­kal és más or­szá­gok­kal is, [és] nem­zet­kö­zi té­ren a Szov­jet­unió el­szi­ge­te­lő­dés­éhez ve­zet­ne. Ez­zel egyidőben, fon­to­ló­ra vé­ve a je­len­le­gi bo­nyo­lult hely­ze­tet az eu­ró­pai szo­ci­a­lis­ta or­szá­gok­ban, Ke­let-Eu­ró­pá­ban szük­sé­ges fenn­tar­ta­nunk kor­lá­to­zott ka­to­nai je­len­lé­tün­ket mint sta­bi­li­zá­ci­ós té­nye­zőt; a bi­zony­ta­lan hely­zet in­do­kol­hat­ja csa­pa­ta­ink eset­le­ges sze­re­pét a kri­ti­kus bel­poitikai hely­zet­ben.
5. Azon eu­ró­pai szo­ci­a­lis­ta or­szá­gok ve­ze­tő­sé­gé­vel kap­cso­lat­ban, melyek el­lent­mon­dá­so­san fo­gad­ták a szov­jet pe­reszt­roj­kát: vi­szo­nyunk hoz­zá­juk, melyek tar­tóz­ko­dó ma­ga­tar­tást mu­tat­nak a SZSZSZK-ban zaj­ló re­for­mok­kal szem­ben (az NDK, Ro­má­nia, [és] rész­ben Cseh­szlo­vá­kia [és] Bul­gá­ria), ön­mér­sék­let­tel és hű­vö­sen ke­ze­len­dő. Fi­gye­lem­be vé­ve, hogy az új szo­ci­a­lis­ta mo­dell meg­te­rem­té­se ob­jek­tív foly­mat, kap­cso­la­ta­ink­ban a ba­rá­ti or­szá­gok­kal el kel­le­ne ke­rül­ni bár­mi­fé­le szá­mon­ké­rés vagy meg­bé­lyeg­zés kí­sér­le­tét a kü­lön­bö­ző mo­del­lek­re vo­nat­ko­zó­lag, s in­kább át­fo­gó­an meg kel­le­ne osz­ta­ni a ta­pasz­ta­to­kat a szo­ci­a­liz­mus el­mé­le­te és gya­kor­la­ta te­rén. A fő do­log­nak a ba­rá­ta­ink­kal va­ló köl­csö­nös meg­ér­tés­nek kel­le­ne len­nie, hogy a re­for­mo­kat szo­ci­a­lis­ta ala­pon le­hes­sen vég­re­haj­ta­ni. [Ha] a hely­zet rossz­abra for­dul egyik vagy má­sik szo­ci­a­lis­ta or­szág­ban, tartózkod­nuk kel­le­ne at­tól, amen­­nyi­ben le­het­sé­ges, hogy nyil­vá­nos tá­mo­ga­tást nyújt­sunk a ha­tó­sá­gok olyan el­nyo­mó in­téz­ke­dé­se­i­hez, ame­lyek el­lent­mon­da­nak az em­be­ri jo­gok nem­zet­kö­zi meg­íté­lé­sé­nek.
6. Né­hány szo­ci­a­lis­ta or­szág­ban ko­a­lí­ci­ós kor­mány­zá­son ala­pu­ló ál­la­mi struk­tú­ra ala­kul­hat, ame­lyek­ben az el­len­zék is részt vesz és je­len­tős be­fo­lyás­sal bír; je­len­leg aján­la­tos föl­ven­ni a kap­cso­la­tot az új­já­szer­ve­ző­dő po­li­ti­kai pár­tok­kal, szer­ve­ze­tek­kel és egye­sü­le­tek­kel, be­le­ért­ve az al­kot­má­nyos ke­re­tek kö­zött mű­kö­dő szak­szer­ve­ze­te­ket is.
7. A szá­mos or­szág­gal fenn­ál­ló, kap­cso­la­ta­ink tör­té­ne­tét má­ig ter­he­lő, ún. „fe­hér fol­tok” el­tün­te­té­se hoz­zá­se­gí­te­ne az SZSZSZK és más szo­ci­a­lis­ta or­szá­gok köz­ti bi­za­lom nö­ve­lé­sé­hez. Ez kü­lö­nö­sen érin­ti Len­gyel­or­szá­got, Ma­gyar­or­szá­got és Cseh­szlo­vá­ki­át. Az új po­li­ti­kai gon­dol­ko­dás fé­nyé­ben fel kel­le­ne gyor­sí­ta­ni sa­ját hely­ze­tünk ta­nul­má­nyo­zá­sát az olyan akut kér­dé­sek­ben, mint a „Katyn-ügy”, az 1956-os ma­gyar­or­szá­gi ese­mé­nyek, [és] az 1968-as cseh­szlo­vá­ki­ai vál­ság. Ez­zel kap­cso­lat­ban olyan po­li­ti­ka dön­tés megho­za­ta­la kí­vá­na­tos, amely le­he­tő­vé te­szi a vo­nat­ko­zó le­vél­tá­ri anya­gok­hoz va­ló sza­bad hoz­zá­fé­rést.
8. A tün­te­té­sek el­hú­zód­tak, [és] a tár­sa­da­lom, lé­nye­ges kor­lá­to­zá­sok to­vább­ra is meg­ma­rad­tak a szo­ci­a­lis­ta kö­zös­ség­ben, az em­be­rek kö­zöt­ti kap­cso­la­tok te­rü­le­tén [és] az ál­lam­pol­gár­ok ma­gán­uta­zá­sa­it il­le­tő­en. Po­li­ti­kai té­ren ez nem szol­gál­ja ér­de­ke­in­ket, [és] el­len­té­tes ha­tás­sal van ke­res­ke­del­mi és gaz­da­sá­gi, tu­do­má­nyos, kul­tu­rá­lis, at­lé­ti­kai és egyéb kap­cso­la­ta­ink fej­lő­dé­sé­re. A szo­ci­a­lis­ta or­szá­gok ál­lam­pol­gá­rai Szov­jet­uni­ó­ba va­ló uta­zá­si kor­lá­to­zá­sa­i­nak tel­jes meg­szün­te­té­se, a szov­jet ál­lam­pol­gár­ok ezen or­szá­gok­ba uta­zá­sá­nak kér­dé­se, va­la­mit az ezek­hez tar­to­zó fel­té­te­lek meg­te­rem­té­se nap­ja­ink­ra el­ke­rül­he­tet­len­né vált.
9. Fon­tos cél­ként kel­le­ne meg­ha­tá­roz­ni a Var­sói Szer­ző­dés­nek mint az eu­ró­pai szo­ci­a­lis­ta ál­la­mok ka­to­nai-po­li­ti­kai szö­vet­sé­gé­nek meg­őr­zé­sét. Össz­hang­ban a Var­sói Szer­ző­dés ke­re­te­in be­lül meg­va­ló­sí­tan­dó [és] az együtt­mű­kö­dés ja­ví­tá­sát cél­zó ja­vas­la­ta­ink­kal, azt a vo­na­lat kell kö­vet­ni, [mely­nek ele­mei] a szö­vet­ség te­vé­keny­sé­gé­nek ma­xi­má­lis po­li­ti­zá­lá­sa, mű­kö­dé­si for­má­i­nak de­mok­ra­ti­zá­lá­sa, va­la­mint a hoz­zá­já­ru­lás és az ér­de­kek nö­ve­lé­se min­den tag­ál­lam ré­szé­ről. Eh­hez já­rul­na az őszin­te elv­tár­si lég­kör, a sza­bad és kö­tet­len esz­me­cse­re a Po­li­ti­kai Egyez­te­tő Bi­zott­ság, a Kül­ügy­mi­nisz­te­rek Bi­zott­sá­ga és a Had­ügy­mi­nisz­te­rek Bi­zott­sá­ga ta­lál­ko­zó­in (mi­köz­ben nem feltéte­lenül szük­sé­ges min­den­áron kon­szen­zus­ra jut­ni min­den kér­dés­ben – min­den ál­lam­nak jo­ga van meg­őriz­ni cse­lek­vé­si szad­ságát, ki­fej­te­ni és in­do­kol­ni sa­ját ál­lás­pont­ját a töb­bi szö­vet­sé­ges­nek); a [kép­vi­se­lők] kö­te­le­ző­en vál­ta­ko­zó rend­sze­re a Var­sói Szer­ző­dés min­den szer­vé­ben és in­téz­mé­nyé­ben; ez­zel egyi­de­jű­leg a me­cha­niz­mus ha­té­kony­sá­gá­nak nö­ve­lé­se vé­gett – egy ál­lan­dó po­li­ti­kai tes­tü­let lét­re­ho­zá­sa, amely a PKB Fő­tit­ká­rá­nak a ko­or­di­ná­tor sze­re­pét nyúj­ta­ná a szö­vet­ség ke­re­te­in be­lül. Egy­sze­rű­sí­te­nünk kell a kon­fe­ren­ci­ák és a Var­sói Szeződés szer­ve­ze­tei ta­nács­ko­zá­sa­i­nak elő­ké­szí­té­sét és le­bo­nyo­lí­tá­sát, s ar­ra kell tö­re­ked­nünk, hogy fo­lya­ma­tos mun­ka­kap­cso­la­tot tart­sunk fenn a szö­vet­sé­ges ál­la­mok­kal.
10. Egy­re sür­ge­tőbb a szö­vet­sé­ges szo­ci­a­lis­ta ál­la­mok köz­ti szo­ros ko­or­di­ná­ció lét­re­ho­zá­sa, te­kin­tet­tel az USA és NA­TO-be­li part­ne­re­i­nek ke­let-eu­ró­pai po­li­ti­ká­já­ra, va­la­mint [szük­sé­ges vol­na] ös­­sze­han­golt stra­té­gia és tak­ti­ka ki­dol­go­zá­sa e te­kin­tet­ben.

(Fordította Vaj­da Bar­na­bás)