szerző

Vajda Barnabás

Fazekas József–Hunčík Péter (szerk.): Magyarok Szlovákiában 1–2. (Vajda Barnabás)

Fa­ze­kas József–Hunèík Pé­ter (sz­erk.): Ösz­­sze­fog­la­ló je­len­tés. A rend­szer­vál­tás­tól az eu­ró­pai uni­ós csat­la­ko­zá­sig (1989–2004). /Magyarok Szlo­vá­ki­á­ban, 1./; Do­ku­men­tu­mok, kro­no­ló­gia (1989–2004). Somorja– Du­naszerdahely, Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Lilium Aurum,...
Bővebben