Ormos Mária: A gazdasági világválság magyar visszhangja (1929–1936) (Gaucsík István)

Or­mos Má­ria: A gaz­da­sá­gi vi­lág­vál­ság ma­gyar vissz­hang­ja (1929–1936). Bu­da­pest, Eöt­vös Kiadó–PolgART Könyv­ki­adó, 2004, 378 p.

A gaz­da­sá­gi vi­lág­vál­ság ta­lán az egyik leg­ked­vel­tebb té­má­ja a gaz­da­ság­tör­té­net­nek. En­nek el­le­né­re, aho­gyan Rondo E. Cameron fo­gal­maz nagyívű vi­lág­gaz­da­sá­gi át­te­kin­té­sé­ben (A vi­lág­gaz­da­ság rö­vid tör­té­ne­te a kő­kor­szak­tól nap­ja­in­kig. Bu­da­pest, Ta­len­tum Kft., 1994, 424–425. p. /Maecenas könyvek./), egy­ér­tel­mű vá­laszt a ku­ta­tók nem tud­nak ad­ni ar­ra a kér­dés­re, hogy mi ve­ze­tett eh­hez a vál­ság­hoz. A vé­le­mé­nyek ugyan­is el­tér­nek, nincs egyet­ér­tés, hogy több nem­zet­kö­zi szin­tű po­li­ti­kai és gaz­da­sá­gi té­nye­ző egy­más­ra ha­tá­sa okoz­ta-e ezt a tár­sa­dal­mi­lag is dön­tő fon­tos­sá­gú ese­mény­so­ro­za­tot, eset­leg a pénz­ügyi fo­lya­ma­tok, a me­ző­gaz­da­ság de­pres­­szi­ó­ja vagy a fo­gyasz­tás vis­­sza­esé­se. Az okok kö­zé so­rol­ják töb­bek kö­zött az el­ső vi­lág­há­bo­rú utá­ni ren­de­zé­si fo­lya­mat nem­zet­ál­la­mi cél­ki­tű­zé­se­it, a gaz­da­sá­gi té­nye­zők po­li­ti­ku­sok ál­ta­li ig­no­rá­lá­sát, de a kis­ál­la­mi gaz­da­sá­gi na­ci­o­na­liz­mu­sok aka­dá­lya­it, a jó­vá­té­te­lek ügyét vagy az arany­va­lu­ta ös­­sze­om­lá­sát, ill. a szűk­lá­tó­kö­rű nem­ze­ti gaz­da­ság­po­li­ti­ká­kat.
Or­mos Má­ria leg­újabb kö­te­te a fen­ti­ek­ben em­lí­tet­tek mi­att azért is ér­de­kes és iz­gal­mas ol­vas­mány, mert egé­szen más meg­kö­ze­lí­tést vá­laszt, nem ír a gaz­da­sá­gi vi­lág­vál­ság­ról, ha­nem ol­va­sa­tá­ban a vál­ság a kor­szak egyik leg­na­gyobb tár­sa­dal­mi és szel­le­mi ki­hí­vá­sa­ként és víz­vá­lasz­tó­ja­ként je­le­nik meg. Elem­zé­sé­nek köz­pon­ti té­má­ja ugyan a gaz­da­ság, azon­ban azt vizs­gál­ja, hogy a ma­gyar ér­tel­mi­ség, ho­gyan re­a­gált és mi­lyen vá­la­szo­kat adott er­re a je­len­ség­re. A szer­ző egy el­sül­­lyedt és el­fe­lej­tett in­tel­lek­tu­á­lis vi­lá­got tár elénk: „Ti­pi­kus­nak te­kint­he­tő, hogy a ma­gyar tör­té­ne­lem nagy meg­ráz­kód­ta­tá­sai rend­re ma­guk alá te­met­ték az ép­pen nem »poli­tikaképes« író-vi­tá­zó ér­tel­mi­sé­gi kö­zös­sé­ge­ket, ame­lyek pe­dig bő­vel­ked­tek mű­velt, ol­va­sott és bá­tor gon­dol­ko­dók­ban, akik új esz­mé­ket ér­lel­tek, vagy nem ri­ad­tak visz­sza az új ide­ák meg­va­ló­sí­tá­sá­tól” (9. p.). Ér­ve­lé­se sze­rint a 20. szá­za­di ma­gyar szel­le­mi kon­ti­nu­i­tás több­ször meg­sza­kadt, az előz­mé­nyek­ről az utó­dok vagy nem akar­tak tud­ni, vagy pe­dig párt­ál­lás­tól és nem­ze­ti­ség­től füg­gő­en ma­radt a tu­da­tos fe­lej­tés és fer­dí­tés. Az is­me­ret­le­nek al­kot­ta cso­por­to­kat is el­fe­lej­tet­ték, hi­szen mun­kás­sá­guk­ról ko­ruk­ban is csak a szű­kebb szak­ma tu­dott. (Men­­nyi­re fo­ko­zot­tan ér­vé­nyes ez a min­dig új­ra­kez­dé­sek­kel küsz­kö­dő szlo­vá­ki­ai ma­gyar ér­tel­mi­ség­re és an­nak iden­ti­tás­ala­ku­lá­sá­ra!). Or­mos esz­me- és szel­lem­tör­té­ne­ti meg­kö­ze­lí­té­se az 1930-as évek­be­li szel­le­mi elő­fu­tár­ok és áram­la­tok új­ra­fel­fe­de­zé­sé­re in­vi­tál­ja az ol­va­sót. Az ál­ta­la nem ti­pi­kus­nak aposzt­ro­fált gon­do­la­to­kat, az „etatikus, an­ti­ka­pi­ta­lis­ta és an­ti­sze­mi­ta áram­la­tok köz­vet­len” elő­de­it is mér­leg­re te­szi.
A kö­tet nyolc fe­je­zet­re ta­gol­va te­kin­ti át a vál­ság ke­let­ke­zé­sét, az er­re adott nem­zet­kö­zi és ma­gyar­or­szá­gi vá­la­szo­kat, az irány­adó esz­mék ha­tá­sa­it, a ka­pi­ta­liz­mus­ról foly­ta­tott vi­tá­kat és a nem­ze­ti fel­emel­ke­dés po­li­ti­kai, tár­sa­dal­mi és gaz­da­sá­gi buk­ta­tó­it, aka­dá­lya­it. A gaz­da­ság mű­kö­dé­si za­va­ra­i­ról és a to­vább­gyű­rű­ző prob­lé­mák­ról már az el­ső vi­lág­há­bo­rú előtt szü­let­tek szel­le­mi elő­re­jel­zé­sek és szak­mai mun­kák, de a dön­tés­ho­zók eze­ket fi­gyel­men kí­vül hagy­ták. A „sza­bad ke­res­ke­de­lem” már nem lé­te­zett, a va­ló­ság­ban kö­tött, vé­dő­vá­mos ver­sen­gés folyt a nem­ze­ti cé­lo­kat kö­ve­tő or­szá­gok kö­zött, és hát köz­tu­do­má­sú: a bé­ke­kon­fe­ren­ci­án a gaz­da­sá­gi szem­pon­to­kat alá­ren­del­ték a po­li­ti­kai és ka­to­nai cé­lok­nak. A szer­ző im­po­záns érv­anyag­gal tá­maszt­ja alá meg­ál­la­pí­tá­sát, mely sze­rint az igen­csak in­ga­tag eu­ró­pai gaz­da­sá­gi hely­ze­tet 1919 és 1925 kö­zött, amely idő­szak­ban az egyes ál­la­mok a nem­zet­gaz­da­ság át­ala­kí­tá­sá­val ve­sződ­tek, az „egyen­súly­ta­lan­ság” kon­szo­li­dá­ló­dá­sa jel­le­mez­te. A rö­vid ide­ig tar­tó és csak né­hány or­szá­got érin­tő fel­len­dü­lés át­me­ne­ti jel­le­gű és kor­lá­to­zott volt, a ke­let-eu­ró­pai kis­ál­la­mok gaz­da­sá­gi le­sza­ka­dá­sa és Eu­ró­pa le­ma­ra­dá­sa Ame­ri­ka mö­gött mind­job­ban ta­pasz­tal­ha­tó­vá vált. A vál­ság­je­lek­re adott gaz­da­ság­po­li­ti­kai vá­la­szok át­te­kin­té­sé­nél Or­mos, a kor­szak kü­lön­bö­ző irány­za­ta­i­nak tisz­tá­zat­lan­sá­ga foly­tán, sa­ját fo­ga­lom­hasz­ná­la­tát rög­zí­ti, egy­ben a tör­té­ne­ti hát­te­ret és a szel­lem­tör­té­ne­ti gyö­ke­re­ket is elem­zi (pl. a spa­nyol és az olasz kor­po­rá­ció esz­mé­je vis­­sza­ve­zet­he­tő egy­részt a ka­to­li­kus Rerum Novarum­ra, más­részt a szin­di­ka­liz­mus­ra). Neo­li­be­ra­liz­mus alatt az 1930-as évek re­form­ja­it és az ál­la­mi sze­rep­vál­la­lás de­mok­ra­ti­kus ke­re­tek kö­zött va­ló meg­va­ló­sí­tá­sát ér­ti. A terv­gaz­da­ság vagy irá­nyí­tott gaz­da­ság a köz­pon­to­sí­tott, ál­la­mi ter­ve­zé­sű és irá­nyí­tá­sú gaz­da­sá­got je­len­ti, amely­nél kü­lönb­sé­get tesz a sztá­li­ni mo­dell, a né­met nem­ze­ti­szo­ci­a­lis­ta és a fa­sisz­ta kor­po­rá­ci­ós rend­sze­rek kö­zött (de ezen gaz­da­ság­po­li­ti­kák egyes rész­ele­me­it a nem dik­ta­torikus be­ren­dez­ke­dé­sű ál­la­mok­ban is meg­ta­lál­hat­juk, lásd pl. Cseh­szlo­vá­ki­át). A ko­ra­be­li vé­le­mé­nyek meg­osz­lot­tak a de­mok­ra­ti­kus és dik­ta­torikus rend­sze­rek gaz­da­ság­po­li­ti­kai kí­sér­le­te­i­ről, a gaz­da­sá­gi éle­tet nem te­kin­tet­ték elő­re meg­ter­vez­he­tő­nek, ki­szá­mít­ha­tó­nak. Má­sok a köz­pon­to­sí­tott, terv­gaz­dál­ko­dá­si mo­del­lek bu­ká­sát jó­sol­ták és egye­sek sze­rint a ha­gyo­má­nyos ele­mek meg­őr­zé­se, ki­sebb kor­rek­ci­ók be­épí­té­sé­vel ki­ve­zet­he­tett vol­na a vál­ság­ból, megint má­sok „ek­lek­ti­kus” né­ze­te­ket val­lot­tak. A ma­gyar ér­tel­mi­ség szű­keb­ben vé­ve két irány­za­tot kép­vi­selt, egy­részt az oszt­rák li­be­rá­lis utat kö­vet­ték (Heller Far­kas, Navratil Ákos), más­részt a né­met is­ko­lát (Surányi-Unger Ti­va­dar). A két cso­port vi­tá­i­nak köz­pon­ti ele­mét és gor­di­u­szi cso­mó­ját az ál­la­mi bevatkozás mód­ja és mér­té­ke al­kot­ta, de „bi­zony­ta­lan ma­radt az esz­köz, az irány”.
A kor­szak köz­gaz­da­sá­gi irány­za­ta­i­nak szí­nes pa­let­tá­ját is át­te­kin­ti, ame­lyek a ha­gyo­má­nyos li­be­rá­lis el­ve­ket vé­del­mez­ték (Max Weber), vi­tat­ták (Keynes) vagy a tő­kés rend­szer kor­rek­ci­ó­ját, át­ala­kí­tá­sát kez­de­mé­nyez­ték (Hendrik De Man­n). A köz­gaz­dász­ok és pénz­ügyi szak­em­be­rek kon­cep­ci­ói azon­ban, a nem­ze­ti el­zár­kó­zás és a dik­ta­torikus re­zsi­mek okoz­ta „gaz­da­sá­gi ano­má­li­ák” (a fa­ji­sá­gon nyug­vó ger­mán eu­ró­pai rend, olasz bi­ro­dal­mi au­tar­kia, szov­jet különút) nem ju­tot­tak (jut­hat­tak) el a konk­rét prob­lé­mák meg­ol­dá­sá­ig, ke­ze­lé­sé­ig. A szer­ző ezek után te­szi fel a leg­ne­he­zebb kér­dést: mi le­he­tett egy kis or­szág stra­té­gi­á­ja eb­ben a kény­szer­hely­zet­ben? És nem­csak Ma­gyar­or­szá­gé, ha­nem mind­egyik ke­let-eu­ró­pai ál­la­mé, hi­szen a gaz­da­ság prob­lé­mái na­gyon ha­son­ló­ak vol­tak (pi­ac­vesz­té­sek, a nem­zet­gaz­da­ság­ok szer­ve­zé­se, szer­ke­zet­át­ala­kí­tás­ok, a me­ző­gaz­da­sá­gi ter­me­lés za­va­rai). Egye­dü­li út a re­gi­o­ná­lis szin­tű és két­ol­da­lú meg­ol­dá­sok ke­re­sé­se le­he­tett vol­na. Konk­rét ja­vas­la­tok is szü­let­tek a Du­na-völ­gyi együtt­mű­kö­dés és gaz­da­sá­gi in­teg­rá­ció ki­ala­kí­tá­sá­ra, de ezek­kel az al­ter­na­tí­vák­kal szem­ben a kül­po­li­ti­kai szem­pon­tok és ér­de­kek erő­seb­bek­nek bi­zo­nyul­tak, a kö­zép- vagy ke­let-eu­ró­pai tér­ben a nem­ze­ti ön­cé­lú­ság, az el­zár­kó­zás gon­do­la­ta győ­zött.
Szá­mom­ra a ha­gyo­má­nyos és neo­li­be­rá­lis esz­me­rend­sze­rek tár­gya­lá­sa és az oszt­rák, né­met és an­gol­szász köz­gaz­da­sá­gi el­mé­le­tek kép­vi­se­lő­i­nek a be­mu­ta­tá­sa volt a legérdek­feszítőb­b. Kü­lön­bö­ző po­li­ti­kai irá­nyult­sá­gú, (új)liberális, szo­ci­ál­de­mok­ra­ta, ka­to­li­kus, kon­zer­va­tív szer­zők­kel fog­lal­ko­zik, akik kö­zött hi­va­tá­sos, ta­nult köz­gaz­dá­szo­kat, gaz­da­sá­gi te­rü­le­tek szak­ér­tő­it, szo­ro­san a szak­mák­hoz nem kö­tő­dő író­kat és di­let­tán­so­kat is ta­lál­ha­tunk. Or­mos rész­le­tek­be me­nő­en tár­gyal­ja az egyes vé­le­mé­nye­ket, a gaz­da­ság mo­der­ni­zá­ci­ó­já­ra, a ter­me­lé­keny­ség nö­ve­lé­sé­re, ra­ci­o­na­li­zá­lá­sá­ra vo­nat­ko­zó meg­ala­po­zott és té­ves el­kép­ze­lé­se­ket, és fel­hív­ja a fi­gyel­met a né­hol bur­kol­tan vagy nyíl­tab­ban fel­buk­ka­nó ve­szé­lyes, vo­lun­ta­ris­ta gon­do­lat­me­ne­tek­re is. A ma­gyar­or­szá­gi köz­gaz­dász­szak­ma esz­me­tör­té­ne­ti ho­za­dé­kát a kö­vet­ke­ző­kép­pen ös­­szeg­zi. A gon­dol­ko­dók egy do­log­ban egyet­ér­tet­tek: a vi­lág­gaz­da­ság ki­épü­lé­sé­nek a szem­ta­núi vol­tak, ezért a gaz­da­sá­gi kér­dé­sek szé­le­sebb kö­rű kon­szen­zust, nem­zet­kö­zi és ál­la­mi szin­tű ke­ze­lést igé­nyel­tek. (Há­rom szlo­vá­ki­ai ma­gyar szer­ző­ről tu­dok, aki ezek­kel a kér­dé­sek­kel fog­lal­ko­zott: Ka­do­sa Pál, Tar­ján Ödön és Far­kas Gejza­.) A li­be­rá­lis köz­gaz­dász­ok be­le­nyu­god­tak a mind­job­ban erő­sö­dő ál­la­mi sze­rep­vál­la­lás­ba, de a pa­rancs­ural­mi po­li­ti­kai szán­dé­ko­kat el­uta­sí­tot­ták. A prob­lé­mák meg­ol­dá­si mód­ját a fog­lal­koz­ta­tás­ban, a fo­gyasz­tás­ban és a pénz­for­ga­tás­ban je­löl­ték meg. Az 1930-as évek vé­gé­re meg­lá­tá­sa sze­rint egy új li­be­rá­lis esz­me­rend­szer nem tu­dott ér­vény­re jut­ni, így a dik­tatúraközeli esz­mék ke­rül­tek túl­súly­ba. Meg­je­gyez­het­jük, hogy en­nek meg­vol­tak a szlo­vá­ki­ai ma­gyar kép­vi­se­lői is, gon­dol­junk csak Han­tos Lász­ló ek­kor szü­le­tett né­hány gaz­da­ság­tör­té­ne­ti ta­nul­má­nyá­ra, a po­li­ti­ká­ban Jaross An­dor­ra vagy Naranc­sik Im­ré­re.
Egé­szen új meg­kö­ze­lí­tés­be ke­rült az ál­lam gaz­da­sá­gi sze­re­pe és a par­la­men­ta­riz­mus fenn­tar­tá­sa és to­váb­bi sor­sa. Az újliberálisok és az ah­hoz kö­ze­lí­tő el­mé­le­tek a par­la­men­tá­ris rend­szer fenn­tar­tá­sát és a pol­gá­ri sza­bad­ság­jog­ok meg­őr­zé­sét tar­tot­ták fon­tos­nak, az ál­lam sze­rep­vál­la­lá­sát rész­le­ges­nek és kor­lá­to­zott­nak te­kin­tet­ték. A li­be­ra­liz­mus (és egy­ben a ka­pi­ta­liz­mus) el­len­sé­gei az 1930-as évek ele­jén még nem ren­del­kez­tek sem moz­gá­si tér­rel (a kom­mu­nis­ta párt be­til­tá­sa), sem tö­meg­bá­zis­sal (szél­ső­jobb­ol­dal), a szo­ci­ál­de­mok­ra­ták a li­be­rá­li­sok­kal együtt vé­de­ke­ző po­zí­ci­ó­ba szo­rul­tak. Az iga­zi ra­di­ka­liz­must, te­hát a tár­sa­dal­mi és po­li­ti­kai újí­tást, mégha óva­to­san is, a ke­resz­tény­szo­ci­a­lis­ták kép­vi­sel­ték. Az an­ti­ka­pi­ta­lis­ta és antiliberális tá­bo­ron be­lül a szer­ző két irány­vo­na­lat kü­lön­böz­tet meg. Az egyik az ér­dek­kép­vi­se­le­ti (ren­di, ko­ope­ra­tív) szem­lé­let, a má­sik az el­túl­zott eta­tiz­mus, a to­tá­lis ál­lam esz­mé­nye, amit pl. Göm­bös Gyu­la a mo­der­ni­zá­ció le­té­te­mé­nye­se­ként mu­ta­tott be. Beth­len Ist­ván 1934-es „tör­té­net­fi­lo­zó­fi­ai fej­te­ge­té­sé”-vel szin­tén fog­lal­ko­zik, amely lé­nye­gé­ben a gaz­da­ság ál­la­mi irá­nyí­tá­sát fo­gad­ta el, de a sza­bad­ság­jog­ok kor­lá­to­zott fenn­tar­tá­sa mel­lett.
A to­váb­bi fej­le­mé­nyek köz­is­mer­tek. Szek­fű Gyu­la Há­rom nem­ze­dé­ke (1920) adott „a tu­do­má­nyos kö­rök­ben és egyút­tal tár­sa­dal­mi­lag ér­vé­nyes be­lé­pőt” az an­ti­sze­mi­ta re­to­ri­ká­nak. Itt Or­mos több té­nye­ző egymás­ra­hatását vá­zol­ja. A vi­lág­vál­ság az ér­dek­lő­dés elő­te­ré­be tol­ta a tő­két (ban­kok, ban­ká­rok, kar­tel­lek), amely pe­dig jó­részt a zsi­dó­ság­hoz kö­tő­dött, így a bűn­ba­kot kön­­nyű volt meg­ta­lál­ni. A ma­gyar gaz­da­ság nem­zet­kö­zi pénz­ügyi kö­tő­dé­sei ek­kor kezd­tek meg­szűn­ni, ezért me­rült fel a „zsi­dó nagy­tő­ke” sze­re­pé­nek és szük­sé­ges­sé­gé­nek a meg­kér­dő­je­le­zé­se. Har­ma­dik té­nye­ző­ként a Göm­bös-cso­port an­ti­sze­mi­tiz­mu­sát je­lö­li meg.
A ka­to­li­ciz­mus, amely a szo­ci­á­lis szo­li­da­ri­tás­ra fek­tetett nagy hang­súlyt, egy­aránt bí­rál­ta a li­be­ra­liz­must és a szo­ci­a­liz­must, ép­pen azért, mert ezek mö­gött a zsi­dó­kat sej­tet­te, de a ke­resz­tény szer­zők nem vet­ték fi­gye­lem­be a kor­szak­ban jól ki­ta­pint­ha­tó vál­to­zá­so­kat: a bí­rált li­be­ra­liz­mus már rég a múl­té volt, a szo­ci­ál­de­mok­rá­cia azo­no­sí­tott for­má­ja pe­dig már nem lé­te­zett. A hit­le­riz­must ugyan a ka­to­li­kus gon­dol­ko­dók el­uta­sí­tot­ták, Kovrig Bé­la sza­va­i­val, a hit­le­riz­mus nem volt sem nem­ze­ti, sem szo­ci­a­lis­ta, de itt idéz­zük in­kább Or­most: „[M]iként […] hall­gat­tak az egy­há­zat oly kö­zel­ről érin­tő nem­ze­ti­szo­ci­a­lis­ta támdá­sok kér­dé­sé­ben, a ké­sőb­bi­ek­ben is óv­ták lát­szó­la­gos sem­le­ges­sé­gü­ket, il­let­ve mind­un­ta­lan de­monst­rál­ták a ma­gyar ál­lam­hoz va­ló kö­ze­li­sé­gü­ket. Mind­emel­lett a ka­to­li­kus szer­zők és egy­há­zi ve­ze­tők egy ré­sze […] szel­le­mi­leg is utat nyi­tott a ná­ci ide­o­ló­gia egy sze­le­té­nek, ép­pen an­nak, amely a zsi­dók­ra és az ő tör­té­nel­mi »bűneikre« irá­nyult. Bár ők ezt nem fa­ji, ha­nem te­o­ló­gi­ai, tör­té­nel­mi és lé­lek­ta­ni ala­pon tet­ték, az el­ha­tá­ro­ló­dás alap­ja­it még­is meg­ve­tet­ték” (238. p.). (Ami a szlo­vá­ki­ai ma­gyar vi­szo­nyo­kat il­le­ti, ér­de­mes és ta­nul­sá­gos át­la­poz­ni az Új Élet 1938 szep­tem­be­ri és ok­tó­be­ri szá­má­ban meg­je­lent írá­so­kat!) A kö­tet tisz­táz­za a ka­to­li­kus ren­di el­gon­do­lá­sok kü­lön­ál­lá­sát és szel­le­mi gyö­ke­re­i­nek más­sá­gát az olasz kor­po­ratív min­ták­kal, ill. a Göm­bös-fé­le prog­ram­mal szem­ben. Ös­­szeg­zé­sül el­mond­ha­tó, a ren­di­ség­nek vagy a kor­po­rá­ci­ók­nak nem volt Ma­gyar­or­szá­gon tá­mo­ga­tott­sá­ga.
A kö­tet utol­só két fe­je­ze­te a szél­ső­jobb­ol­da­li ra­di­ka­liz­mus ál­tal han­goz­ta­tott, kö­ve­telt autarkikus el­kép­ze­lé­se­ket és a ma­gyar­or­szá­gi me­ző­gaz­da­ság hely­ze­té­vel fog­lal­ko­zó vé­le­mé­nye­ket mu­tat­ja be. Az agrári­um két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti sú­lyos prob­lé­má­i­ról (ala­csony ter­me­lé­keny­ség, el­avult bir­tok­struk­tú­ra, be­szű­kült bel­ső pi­ac, el­ma­radt tech­ni­kai fej­lesz­tés stb.) ér­zék­le­tes ké­pet fest. Elem­zé­sé­nek vég­kö­vet­kez­te­té­se: „A nagy ag­rár­vi­ta te­hát mind­ös­­sze esz­mé­ket és ja­vas­la­to­kat ter­melt ki, meg­ol­dá­so­kat azon­ban nem ho­zott. […] A mo­der­ni­zá­lás to­vább­ra is el­ma­radt” (331. p.). Meg­lá­tá­sa sze­rint a me­ző­gaz­da­ság fej­lesz­té­se el­kép­zel­he­tet­len volt az ipar fej­lesz­té­se nél­kül, ill. mind­két szfé­rát egyi­de­jű­leg kel­let vol­na mo­der­ni­zál­ni (Mikos Fe­renc, Var­ga Ist­ván, Led­er­er Mik­lós, Lip­ták Mik­lós és má­sok érv­rend­sze­rét tag­lal­ja rész­le­te­seb­ben).
Or­mos Má­ria ér­té­ke­lé­se lénye­gretörő és szin­te­ti­zá­ló. Egy­aránt rá­mu­tat a nem­ze­ti au­tar­kia gon­do­la­tá­nak zsák­ut­cá­já­ra, hi­szen a tár­gyalt kor­szak­ban már lé­te­zett a vi­lág­gaz­da­ság, és egy nem­ze­ti gaz­da­ság en­nek ki­szol­gál­ta­tott­ja volt, ugyan­ak­kor „kon­dí­ci­ó­ja” a nagy­ha­tal­mak gaz­da­ság­po­li­ti­ká­já­tól is füg­gött. A kö­tet­ben fel­vo­nul­ta­tott köz­gaz­da­sá­gi szak­em­be­rek­ről po­zi­tí­van ír, ki­eme­li tá­jé­ko­zott­sá­gu­kat, fel­ké­szült­sé­gü­ket, és kö­vet­kez­te­té­se­ik kö­zös ne­ve­ző­jét ab­ban lát­ja, hogy el­is­mer­ték az ál­lam­nak a gaz­da­sá­gi élet­be va­ló be­avat­ko­zás jo­gát, emel­lett több fon­tos kér­dés­re is fel­hív­ták a fi­gyel­met (az arany­va­lu­ta-rend­szer meg­vál­toz­ta­tá­sa, a me­ző­gaz­da­ság tá­mo­ga­tá­sa, az Eu­ró­pa–Ame­ri­ka vi­szony, a szov­jet­kér­dés). Csak ele­nyé­sző és nem szak­ma­be­li, di­let­táns ki­sebb­ség tá­mo­gat­ta az ál­la­mi, fa­sisz­ta, nem­ze­ti­szo­ci­a­lis­ta diri­giz­must.
A szer­zői üze­net a je­len­nek is szól: a két vi­lág­há­bo­rú kö­zött ki­ala­ku­ló vi­lág­gaz­da­ság glo­ba­li­zá­ló­dá­sát a fo­gyasz­tás nö­ve­ke­dé­se alapoz(hat)­ta meg, ko­runk­ban pe­dig a fej­lő­dő gaz­da­sá­got szin­tén a fo­gyasz­tás és a fog­lal­koz­ta­tott­ság nö­ve­lé­se biz­to­sít­ja, de egy­ben kul­tu­rá­lis uni­for­mi­zá­ló­dás is fo­lyik. A könyv vé­gén na­gyon hasz­nos név­mu­ta­tó és egy rö­vid tá­jé­koz­ta­tó ta­lál­ha­tó a leg­fon­to­sabb ma­gyar gaz­da­ság­tör­té­ne­ti mű­vek­ről.
Gaucsík Ist­ván