Veres Tímea: Tuka politikai visszatérése

A há­bo­rús szlo­vák ál­lam­ról a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú utá­ni évek­ben nem­igen em­lé­kez­tek meg a cseh­szlo­vák nem­ze­ti esz­me to­vább­vi­vői. Beneš úgy érez­te, hogy az 1939 és 1945 kö­zött mű­kö­dő önál­ló Szlo­vá­kia po­li­ti­ká­já­nak kép­vi­se­lői fő­ben­já­ró bűnt kö­vet­tek el az egy­sé­ges cseh­szlo­vák nem­zet esz­mé­je el­len, ez­ál­tal sze­mé­lye­sen Beneš el­len is, aki ab­szo­lút mó­don azo­no­sult ez­zel az esz­mé­vel.
Ma­nap­ság egy­re több könyv je­le­nik meg er­ről az idő­szak­ról és fon­tos sze­rep­lő­i­ről, akik kö­zé két­ség­kí­vül Vojtech Tuka is tar­to­zik. Tár­ca nél­kü­li mi­nisz­ter­ből lett mi­nisz­ter­el­nök, de egy ide­ig a bel­ügyet is ő irá­nyí­tot­ta. A salz­bur­gi ta­lál­ko­zó (1940 jú­li­u­sa) után el­lát­ta a kül­ügy­mi­nisz­te­ri posz­tot is. Jozef Tiso mel­lett ő volt Szlo­vá­kia má­so­dik leg­fon­to­sabb em­be­re.
Tuka el­lent­mon­dá­sos fi­gu­rá­ja a szlo­vák tör­té­ne­lem­nek. Ir­re­den­tá­nak, ma­gyar ér­zel­mű­nek tar­tot­ták, ugyan­ak­kor szlo­vák ha­za­fi­nak, már­tír­nak, a szlo­vák önál­ló­ság aty­já­nak is. Ta­lán so­kak előtt nem is­me­ret­len, hogy Tuka, aki 1922-től a Szlo­vák Nép­párt tag­ja volt, 1928. ja­nu­ár 1-jén Vac­u­um iuris cím­mel egy ta­nul­mányt, ál­lam­po­li­ti­kai el­mél­ke­dést kö­zölt a Slovák cí­mű na­pi­lap ha­sáb­ja­in. A so­kat vi­ta­tott ta­nul­mány lé­nye­ge az volt, hogy az 1918. ok­tó­ber 30-án el­fo­ga­dott turóc­szent­már­toni ki­ált­vány­nak van egy tit­kos jegy­ző­köny­ve, mely sze­rint a cse­hek és a szlo­vá­kok kö­zöt­ti ál­lam­jo­gi vi­szonyt tíz év el­tel­té­vel felül kell vizs­gál­ni. Ha ez nem tör­tén­ne meg, va­c­u­um iuris, az­az jo­gi vá­kuum ala­kul­na ki 1928. ok­tó­ber 31-e után. A cikk nagy fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki és a turóc­szent­már­toni gyű­lés részt­ve­vői is el­uta­sí­tot­ták. ők hang­sú­lyoz­ták, hogy lé­te­zik az a bi­zo­nyos jegy­ző­könyv – ame­lyet azon­ban sen­ki nem lá­tott – de nem a cseh fél szá­má­ra szer­kesz­tett ul­ti­má­tum for­má­já­ban. Sze­rin­tük Szlo­vá­kia ál­lam­jo­gi hely­ze­tét fo­lya­ma­to­san kell fe­lül­vizs­gál­ni, ha a nem­zet­kö­zi és a bel­ső hely­zet sta­bi­li­zá­ló­dik. Tuka bí­rá­lói azt ve­tet­ték a sze­mé­re, hogy olyan do­log­ról ér­te­ke­zett, ame­lyet nem lá­tott. A cseh kor­mány ar­ra va­ló hi­vat­ko­zás­sal, hogy ál­lam­el­le­nes fel­for­ga­tó te­vé­keny­sé­get foly­tat, il­let­ve ka­to­nai áru­lást kö­ve­tett el (Ma­gyar­or­szág szá­má­ra kém­ke­dett) pert in­dí­tott el­le­ne. 1929. ok­tó­ber 5-én el­ítél­ték, 15 év bör­tön­bün­te­tést ka­pott. Tuka el­íté­lé­sé­ben je­len­tős sze­re­pe volt a cseh­szlo­vák tit­kos­szol­gá­lat­nak, amely bi­zo­nyí­té­ko­kat szol­gál­ta­tott el­le­ne. Eze­ket ugyan nem hasz­nál­hat­ták fel a per fo­lya­mán, de si­ke­rült a ko­ro­na­ta­nú­kat val­lo­más­ra bír­ni.
Meg­döb­ben­tő, hogy Tuka vis­­sza­tér­he­tett a po­li­ti­kai élet­be, még ha tud­juk is, hogy a né­me­tek bá­bás­kod­tak kö­rü­löt­te, va­la­mint a má­so­dik vi­lág­há­bo­rút meg­elő­ző ka­o­ti­kus po­li­ti­kai hely­zet is je­len­tős sze­re­pet ját­szott a do­log­ban.
Tuka am­nesz­ti­á­já­nak kér­dé­se több­ször fel­me­rült a köz­pon­ti kor­mány, il­let­ve a Hlinka-féle Szlo­vák Nép­párt ber­ke­i­ben is, azon­ban mind­két fél ütő­kár­tya­ként, kel­lő idő­ben sze­ret­te vol­na ki­ját­sza­ni. Több, ku­darc­ba ful­ladt pró­bál­ko­zás után az ér­dek­azo­nos­sá­got az 1935-ös esz­ten­dő hoz­ta meg.1 1935. de­cem­ber 14-én le­mon­dott Masaryk el­nök és az új el­nök­vá­lasz­tást 1935. de­cem­ber 18-ra tűz­ték ki. Edvard Beneš, aki Bohu­mil Nìmec bo­ta­ni­ka­pro­fes­­szor el­le­né­ben kan­di­dált, nem le­he­tett biz­tos győ­zel­mé­ben egé­szen ad­dig, amíg nem so­ra­koz­tat­ta ma­ga mö­gé a Hlinka-féle Szlo­vák Nép­pár­tot, il­let­ve a nép­párt dön­tő sza­vá­ra vá­ró agrár­pár­ti­akat.2 A nép­párt egyik alap­ve­tő kö­ve­tel­mé­nye, ta­lán in­kább ké­ré­se, Tuka am­nesz­ti­á­já­nak na­pi­rend­re tű­zé­se volt. Beneš ígé­re­tet tett ar­ra, hogy meg­vá­lasz­tá­sa után fog­lal­ko­zik majd Tuka ügyé­vel, azon­ban mint ko­ráb­ban Masaryk el­nök, ő is ki­kö­töt­te, hogy Tu­ká­nak írás­be­li be­is­me­rő val­lo­mást kell ten­nie. Aki be­is­me­rő val­lo­mást tesz, an­nak van mit be­is­mer­nie, te­hát nem ítél­ték el ár­tat­la­nul.
Tuka val­lo­má­sát még a prá­gai Pankrác bör­tön­ben ír­ta meg, Tit­kos je­len­tés az 1919-től 1927-ig ter­je­dő ál­lam­el­le­nes te­vé­keny­ség­ről cí­men, és 1935 áp­ri­li­sá­ban jut­tat­ta el az ak­kor még kül­ügy­mi­nisz­ter­ként te­vé­keny­ke­dő Benešhez. Eb­ben be­is­mer­te ál­lam­el­le­nes fel­for­ga­tó te­vé­keny­sé­gét, azon­ban a ka­to­nai áru­lás vád­ját el­uta­sí­tot­ta. Val­lo­má­sa a ké­sőb­bi­ek­ben, 1937 de­cem­be­ré­ben, sú­lyos po­li­ti­kai csa­tá­ro­zá­so­kat idé­zett elő a prá­gai par­la­ment­ben.
Beneš el­nök­ké vá­lasz­tá­sa után nem fe­lej­tet­te el a Szlo­vák Nép­párt­nak tett ígé­re­tét, azon­ban Tuka am­nesz­ti­á­já­nak volt egy be­fo­lyá­sos el­len­ző­je, ma­ga a szlo­vák szár­ma­zá­sú igazságü­gymin­iszter, Ivan Dér­er. Dérer nem szí­ve­sen lát­ta vol­na Tukát sza­ba­don, más­részt el­len akart áll­ni an­nak a nyo­más­nak, ame­lyet a saj­tó, ne­ve­ze­te­sen a Slovák, a Sloven­ská prav­da és a Nást­up gya­ko­rolt. Mind­há­rom lap a Hlinka-féle Szlo­vák Nép­párt be­fo­lyá­sa alatt állt. A Slovák és a Sloven­ská prav­da na­pi­lap volt, a Nást­up pe­dig a fi­a­tal szlo­vák autonómista ge­ne­rá­ció két­he­ten­te meg­je­le­nő fo­lyó­ira­ta. Ki­adó­juk egy épü­let­ben, a po­zso­nyi Radlin­ský ut­ca 51. szám alatt volt. A Slovák és a Sloven­ská prav­da az 1937-es év vé­gé­től egy­re gyak­rab­ban fog­lal­ko­zott a Tuka-kérdés­sel, amit a köz­pon­ti kor­mány nem né­zett jó szem­mel, így a lap több szá­mát el­ko­boz­ták és meg­sem­mi­sí­tet­ték. Az ink­ri­mi­nált szá­mok sér­tet­ték az 1923-ban ki­adott Tör­vé­nyek és ren­de­le­tek tá­rá­nak né­hány pa­ra­gra­fu­sát, még­pe­dig a 14. §. 5. pont­ját (a köz­tár­sa­ság gya­lá­zá­sá­nak vét­sé­ge), a 16. § 1. pont­ját (a bűn­cse­lek­mé­nyek jó­vá­ha­gyá­sa) és a 18. § 1. és 2. pont­ját (va­lót­lan hí­rek ter­jesz­té­se). En­nek ürü­gyén ko­boz­ták el és sem­mi­sí­tet­ték meg a ki­ad­vá­nyo­kat. A Slovák és a Sloven­ská prav­da szer­kesz­tő­sé­ge meg­pró­bált til­ta­koz­ni az el­kob­zá­sok el­len. 1937 de­cem­be­ré­től ál­ta­lá­nos­sá vált, hogy ügy­véd­je, dr. Edmund Rosí­val ré­vén az­zal az in­dok­kal fel­leb­be­zett, hogy a „cik­kek a nyil­vá­nos kri­ti­ka szel­le­mé­ben íród­tak, amit a saj­tó­sza­bad­ság biz­tosít”.3 A fel­leb­be­zés több­nyi­re nem ért célt, a ki­ad­vá­nyo­kat meg­sem­mi­sí­tet­ték és csak azt si­ke­rült ve­le el­ér­ni, hogy az el­kob­zá­si pro­ce­dú­ra meghossz­a­bodot­t.
1937 má­ju­sá­ban Dérer – Beneš köz­ben­já­rás­ára – haj­lan­dó­nak mu­tat­ko­zott tár­gyal­ni Tuka am­nesz­ti­á­já­ról. Ket­tő­jük szi­go­rú­an bi­zal­mas ta­lál­ko­zó­ja (1937. má­jus 20.) után, az igazságü­gymin­iszter az 1938. má­jus 28-án meg­tar­tott mi­nisz­ter­ta­ná­csi ülé­sen Tukára vo­nat­ko­zó am­nesz­tia­ter­ve­ze­tet ter­jesz­tett elő, ame­lyet Beneš 1937. jú­ni­us 3-án szen­te­sí­tett. A saj­tó­nak adott hi­va­ta­los ér­te­sí­tés­ben a kö­vet­ke­ző állt: „Az 1937. jú­ni­us 3-án szü­le­tett dön­tés­sel a köz­tár­sa­sá­gi el­nök meg­ke­gyel­me­zett Vojtech Tu­ká­nak. Bün­te­té­sé­nek hát­ra­lé­vő ide­jét fel­té­te­les sza­bad­lá­bon töl­ti, Cseh­or­szág te­rü­le­tén. Az igazságü­gymin­iszter ál­tal ki­je­lölt he­lyen tar­tóz­ko­dik majd a bel­ügy­mi­nisz­ter jó­vá­ha­gyá­sá­val. A ne­ki ki­ren­delt la­kás­ban fog lak­ni és azt a mun­kát fog­ja vé­gez­ni, amit fel­ada­tul kap. Egyút­tal ál­lan­dó fel­ügye­let alatt lesz. Ha nem tar­ta­ná be azo­kat a fel­té­te­le­ket, ame­lyek árán meg­ke­gyel­mez­te­tett ne­ki, bün­te­té­sé­nek hát­ra­le­vő ide­jét kény­te­len lesz letöl­teni.”4
Az am­nesz­tia meg­adá­sá­nak egyik fel­té­te­le az volt, hogy az idős pro­fes­­szor ügyét nem medi­al­izálják és nem te­re­lik po­li­ti­kai sík­ra. Tukát 1937 ele­jén töb­ben meg­lá­to­gat­ták a bör­tön­ben, töb­bek kö­zött a Hlinka-féle Szlo­vák Nép­párt pro­mi­nen­sei és a szlo­vák po­li­ti­kai elit kép­vi­se­lői. A lá­to­ga­tók kö­zött volt Fer­di­nand Ïurèan­ský és Ka­rol Sidor is, a Slovák ak­ko­ri fő­szer­kesz­tő­je, par­la­men­ti kép­vi­se­lő. Ma­ga Andrej Hlin­ka is járt vé­den­cé­nél. Kez­det­ben úgy tűnt, hogy a Slovák­ban és a Sloven­ská prav­dá­ban meg­je­lent né­hány cikk el­le­né­re, min­den­ki tart­ja ma­gát a hall­ga­tó­la­gos meg­egye­zés­hez. Tiso ál­lí­tá­sa sze­rint az 1929-es per után Tuka a nép­párt­ban causa fini­ta volt.5
Úgy lát­szott, hogy Sidor is ezt az ál­lás­pon­tot kép­vi­sel­te, ami­kor ki­je­len­tet­te: „a tény az, hogy em­be­ri és nem po­li­ti­kai in­dí­té­ka­ink vol­tak [érts­d: az am­nesz­tia ké­ré­se ügyé­ben – V. T.]. Nyil­vá­no­san is ki me­rem je­len­te­ni, hogy nem tud­nám el­kép­zel­ni Tukát a jö­vő­ben mint párt­fun­cionáriust. Olyan em­ber­ről van szó, aki be­fe­jez­te po­li­ti­kai pá­lya­fu­tá­sát, és aki nem tér­ne vis­­sza a po­li­ti­kai élet­be még ak­kor sem, ha kép­vi­se­lői man­dá­tu­mát arany­tál­cán vin­nék elé­be. Tuka ezt nem fo­gad­ná el és nem kez­de­ne poli­tizál­ni”.6 Sidor ezen ál­lí­tá­sa erő­sen meg­kér­dő­je­lez­he­tő, hi­szen ő ma­ga te­rel­te po­li­ti­kai sík­ra Tuka ügyét, ami­kor 1937. de­cem­ber 2-án a par­la­ment­ben tar­tott be­szé­dé­ben fel­lé­pett Dérer igazságü­gymin­iszter egy ko­ráb­bi nyi­lat­ko­za­ta el­len. Eb­ben Dérer úgy fe­jez­te ki ma­gát, hogy Tuka be­val­lott min­dent, az ál­lam­el­le­nes fel­for­ga­tó te­vé­keny­sé­get és a kém­ke­dést is. A nyi­lat­ko­zat után kis­sé ja­ví­tott ki­je­len­té­sén. „Tuka csak ál­lam­el­le­nes fel­for­ga­tó te­vé­keny­sé­gét is­mer­te be. Azt, hogy ka­to­nai áru­lást kö­ve­tett vol­na el, ta­gad­ta és ta­gad­ja. Vi­szont írás­be­li be­is­me­rő val­lo­má­sa olyan ál­lí­tá­so­kat tar­tal­maz, ame­lyek iga­zol­ják bű­nös­sé­gét eb­ben az irány­ban is.”7 Sidor ezt a ki­je­len­tést „vet­te elő”, és meg­em­lí­tet­te a Tuka-per­ben fon­tos sze­re­pet ját­szó ún. fi­ze­tett ta­núk kér­dé­sét is.8 Ez a prá­gai ve­ze­tő po­li­ti­kai kö­rö­ket fel­há­bo­rí­tot­ta, Dérer éle­sen re­a­gált Sidor sza­va­i­ra, a prá­gai par­la­ment va­ló­sá­gos méh­kas­sá ala­kult. Min­den­ki ha­ra­gu­dott Sidor­ra és a nép­pár­ti kép­vi­se­lők­re, hogy nem tar­tot­ták be ígé­re­tü­ket. Cseh­szlo­vák ér­zel­mű szlo­vák kép­vi­se­lők és cseh kép­vi­se­lők is vá­dol­ták Sidort a hall­ga­tó­la­gos al­ku meg­sze­gé­sé­ért. A Cseh­szlo­vák Nép­párt na­pi­lap­ja, a ¼udová po­li­ti­ka adott han­got nem­tet­szés­ük­nek. „Sidor kép­vi­se­lő úr de­cem­ber 2-i be­szé­de nem a jó­zan ész ter­mé­ke, ha­nem a szen­ve­dély ki­rob­ba­ná­sa volt, ami­ért Tu­ká­nak nem si­ke­rült a ter­ve. […] A lég­kör mér­ge­zé­se az el­len­zék ré­szé­ről tu­da­tos és szán­dé­kos. A Hen­lein-pár­ti­ak [érts­d: Kon­rad Hen­lein, a Szu­dé­ta­né­met Párt ve­ze­tő­je – V. T.] és Sidor nem is ta­gad­hat­nák le, hogy az ál­la­mot a vi­lág sze­mé­ben komp­ro­mit­tál­ni sze­ret­nék, mint­sem be­val­la­ni ma­guk­nak, hogy az ígé­re­te­sen fej­lő­dik. […] A fel­for­ga­tó gon­do­la­tok ti­pi­kus apos­to­la a Hlinka-párt és sajtó­ja.”9 Vá­lasz­ként Sidor fel­je­len­tet­te a la­pot rá­gal­ma­zá­sért.
Va­jon tu­dott-e Tuka a sze­mé­lye kö­rül ki­ala­kult újabb vi­tá­ról? Bi­zo­nyá­ra igen, hisz lá­to­ga­tó­i­nak szá­ma 1937 ele­jé­től meg­nőtt, s ők min­den bi­zon­­nyal tá­jé­koz­tat­ták őt. 1937 jú­ni­u­sá­ban át­he­lyez­ték a prá­gai Pankrácból Pilsen (Plzeò) Bory ne­vű te­le­pé­re. Tuka szá­má­ra elő­ször egy egy­szo­bás, majd fe­le­sé­gé­nek meg­ér­ke­zé­se után (1937 jú­ni­u­sa) egy há­rom­szo­bás la­kást utal­tak ki a fegy­ház al­kal­ma­zot­ti te­le­pén. Tuka a bör­tön könyv­tá­rá­ban dol­go­zott könyv­tá­ros­ként, mun­ká­ját kö­vet­ke­ze­te­sen és jól végezte.10 Más for­rá­sok sze­rint a ke­rü­le­ti bí­ró­sá­gon is al­kal­maz­ták mint írnokot.11 A Pilsenben el­töl­tött idő­szak bé­ké­sen telt és jó­val több sza­bad­sá­got je­len­tett, mint a Lipótvárott (Leopoldov) és a Pankrácban el­töl­tött évek. Nem utol­só­sor­ban, ve­le le­he­tett a fe­le­sé­ge és né­mi tu­do­má­nyos mun­kát is en­ge­dé­lyez­tek szá­má­ra. A bé­kés idő­szak­nak azon­ban csak­ha­mar vé­ge sza­kadt. 1938. szep­tem­ber 29-én a mün­che­ni dön­tés­sel jó­vá­hagy­ták a né­met te­rü­le­ti kö­ve­te­lé­se­ket Cseh­szlo­vá­ki­á­val szem­ben.12 Im­már egye­nes út ve­zet­he­tett Szlo­vá­kia au­to­nó­mi­á­já­nak ki­ki­ál­tá­sá­hoz, és ez­zel együtt Tuka Szlo­vá­ki­á­ba va­ló vis­­sza­té­ré­sé­hez.
Szlo­vá­kia au­to­nó­mi­á­ját 1938. ok­tó­ber 6-án a zsol­nai egyez­mény­ben mond­ták ki. Az egyez­mény­ben a Hlinka-féle Szlo­vák Nép­párt a szlo­vák nem­zet kép­vi­se­lő­je­ként sze­re­pelt, ön­ren­del­ke­zé­si jo­got kö­ve­telt a szlo­vá­kok szá­má­ra és a nem­ze­ti élet­ben va­ló sza­bad dön­tés jo­gát. Az egész szlo­vá­ki­ai po­li­ti­kai spekt­rum az alá­írók kö­zött volt. A nép­pár­ti kép­vi­se­lő­kön kí­vül az ag­rár­pár­ti­ak, a nem­ze­ti­szo­ci­a­lis­ták és a szo­ci­ál­de­mok­ra­ták is alá­ír­ták a do­ku­men­tu­mot. A prá­gai kor­mány ok­tó­ber 7-én is­mer­te el a zsol­nai egyez­ményt, így meg­ala­kul­ha­tott a szlo­vák au­to­nóm kor­mány. Jozef Tiso bel­ügy-, Fer­di­nand Ïurèan­ský egész­ség­ügyi, Matúš Èernák is­ko­la­ügyi, Pavol Teplán­sky gaz­da­sá­gi, Ján Lich­n­er pe­dig köz­le­ke­dés­ügyi mi­nisz­ter lett. Míg az utób­bi két mi­nisz­ter a szlo­vák ag­rár­pár­ti­ak kö­zül ke­rült ki, ad­dig Tiso, Ïurèan­ský és Èernák nép­pár­ti­ak vol­tak.
Tuka sür­ge­té­sé­re és a ra­di­ká­lis önál­ló­su­lá­si tö­rek­vé­se­ket szor­gal­ma­zó Ïurèan­ský se­gít­sé­gé­vel, Tukát át­szál­lí­tot­ták Szlo­vá­ki­á­ba.
Az­zal kap­cso­lat­ban, hogy mi tör­tént Tuká­val 1938. ok­tó­ber 6-át kö­ve­tő­en, fon­tos do­ku­men­tum ¼udovít Win­ter, a pöstyéni (Piešany) gyógy­für­dő bér­le­ti tu­laj­do­no­sá­nak val­lomása.13 El­mon­dá­sa sze­rint, va­la­mi­kor 1938 ok­tó­ber kö­ze­pén fel­ke­res­te őt Ján Farkaš, a po­zso­nyi ma­gán­hi­va­tal­nok­ok tit­ká­ra, is­mert gár­dis­ta, az­zal a ké­rés­sel, hogy biz­to­sít­son egy lak­részt Tuka és fe­le­sé­ge szá­má­ra. Mint mon­dot­ta, Tu­ká­nak szük­sé­ge van egy kis pi­he­nés­re a hos­­szú bör­tön­évek után. Win­ter Tuka és fe­le­sé­ge ren­del­ke­zé­sé­re bo­csá­tott egy lak­részt, mely­be pár na­pon be­lül be is köl­töz­tek. Di­csé­re­tek­kel hal­moz­ták el a gyógy­für­dő ve­ze­té­sét és mél­tat­ták Win­tert, hogy ügye­sen igaz­gat­ja az egész komp­le­xu­mot. Nem sok­kal meg­ér­ke­zé­se után Tuka kül­föl­di új­ság­író­kat fo­ga­dott és te­át­rá­lis pá­tos­­szal ki­je­len­tet­te, hogy „a jö­vő­ben nem kí­ván po­li­ti­ká­val fog­lal­koz­ni, ki­zá­ró­lag tu­do­má­nyos mun­ká­já­nak fog­ja szen­tel­ni ide­jét”.14 Ale­xan­der Mach, a szlo­vák ál­lam ké­sőb­bi bel­ügy­mi­nisz­te­re úgy ír­ja le ezt az idő­sza­kot, mint aki­nek nyil­ván­va­ló volt, hogy az idős pro­fes­­szor ha­ma­ro­san új­ból po­li­ti­zál­ni kezd.15 Pöstyéni tar­tóz­ko­dá­sa alatt Tukát so­kan meg­lá­to­gat­ták, töb­bek kö­zött az au­to­nóm kor­mány tag­jai, ré­gi és új ba­rá­tok, va­la­mint a Ges­ta­po em­be­rei is jár­tak ná­la. Kuno Gold­bach, a Völkisch­er Beobachter szer­kesz­tő­je is járt ná­la. „A né­me­tek ab­ban az idő­ben gyak­ran ke­res­ték meg Tukát, ta­lán már­tír­sze­re­pe miat­t”– val­lot­ta ké­sőbb Mach.16
Egy­szer a bá­ni (Bánovce) ott­ho­ná­ba tar­tó Tiso is meg­állt, hogy ud­va­ri­as­sá­gi lá­to­ga­tást te­gyen Tukánál. Majd Ján Farkaš egy gár­dis­ta­uni­for­mis­sal ál­lí­tott be hoz­zá, és né­hány Hlinka-gárdista je­len­lét­ében át­nyúj­tott Tu­ká­nak egy tö­vis­ko­szo­rút az uni­for­mis kíséretében.17
No­vem­ber ele­jén Mach ké­ré­sé­re és rá­be­szé­lé­sé­re Tuka el­uta­zott Bécs­be, hogy né­mi­leg be­fo­lyá­sol­has­sa az el­ső bé­csi dön­tés kö­rül fo­lyó tár­gya­lá­so­kat. Mach sze­rint Tu­ká­nak sok is­me­rő­se volt Bécs­ben, ezért úgy gon­dol­ták, hogy a több nyel­ven is jól be­szé­lő pro­fes­­szor a se­gít­sé­gük­re le­het a tár­gya­lá­sok so­rán. Azon­ban Bécs­ben a szlo­vák po­li­ti­kai kép­vi­se­le­tet nem hív­ták tár­gya­ló­asz­tal­hoz, csak egy ebé­det fo­gyaszt­hat­tak el a kül­dött­ség tag­jai a je­len lé­vő nagy­ha­tal­mak kép­vi­se­lő­i­vel a dön­tés meg­ho­za­ta­la után. Tuka, be­val­lá­sa sze­rint nem sze­re­pelt a meg­hí­vot­tak listáján.18 Tuka Bécs­ből „úgy tért vis­­sza, mint­ha ki­cse­rél­ték vol­na. Vis­­sza­uta­sí­tó lett és ki­zá­ró­lag csak po­li­ti­ku­so­kat fogadot­t”.19
Va­jon mi vál­toz­tat­ta meg vé­le­mé­nyét? Hi­szen 1938. no­vem­ber ele­jé­ig Tuka egy szó­val sem em­lí­tet­te, hogy vis­­sza akar­na tér­ni a po­li­ti­zá­lás­hoz. El­mon­dá­sa sze­rint ba­rá­tai vol­tak azok, akik rá­vet­ték a vis­sza­térésre.20 Ta­lán a Farkaš ál­tal meg­ren­de­zett, gic­­cse­sen el­túl­zott tö­vis­ko­szo­rús je­le­net éb­resz­tet­te rá, hogy még min­dig szá­mít a vé­le­mé­nye? Úgy gon­do­lom, mind­ezek­nél fon­to­sabb volt az idős pro­fes­­szor sze­mé­lyes becs­vá­gya és az a tu­dat, hogy most el­jött az ő ide­je. Gyer­me­kei nem vol­tak, egész éle­té­ben ál­lam­tu­do­mán­­nyal fog­lal­ko­zott – igaz csak el­mé­le­ti­leg –, mun­ká­ja egy­ben a hob­bi­ja is volt; meg­érez­te, hogy „a né­me­tek­nek nagy sze­re­pük lesz Eu­ró­pa elren­dezésében”.21 Ke­zé­be vet­te sor­sát, hogy sze­ren­csét pró­bál­jon az­zal a tu­dat­tal, hogy ez­út­tal a győz­tes ol­da­lá­ra áll. En­nek a fo­lya­mat­nak el­ső ál­lo­má­sa­ként Ber­lint vá­lasz­tot­ta. 1938 no­vem­be­ré­ben né­met is­me­rő­sei ré­vén el­ju­tott Göringhez. Tuka azt ál­lí­tot­ta há­bo­rú utá­ni val­lo­má­sá­ban, hogy az au­to­nóm szlo­vák kor­mány meg­bí­zá­sá­ra cse­le­ke­dett. Ezt az ál­lí­tá­sát Tiso cá­fol­ta meg, ami­kor ta­nú­ként ki­hall­gat­ták Tuka há­bo­rú utá­ni nem­zet­bí­ró­sá­gi pe­ré­ben. „Tu­ká­nak egy út­já­ról van tu­do­má­som, még­pe­dig a bé­csi dön­tés­sel kap­cso­la­tos­ról. Il­let­ve 1939 feb­ru­ár­já­ban Tuka je­len­tet­te, hogy Ber­lin­be megy, de én nem kér­dez­tem, hogy mi­nek megy, egy­részt úgy gon­dol­tam, úgy­sem mon­da­na iga­zat, más­részt volt ott elég ismerőse.”22 Ber­lin­be Tukát Ján Farkaš kí­sér­te el. Tuka ál­lí­tá­sa sze­rint in­kább in­for­má­ció­cse­ré­ről volt szó.23 Po­li­ti­ká­ról nem be­szél­tek, Göringet a Szlo­vá­ki­á­ban ta­lál­ha­tó fém­le­lő­he­lyek és a gáz­olaj ér­de­kel­te. Tuka a ta­lál­ko­zó­ról a kor­mány­nak szó­ban re­fe­rált.
1938. no­vem­ber 11-én a né­me­tek el­fog­lal­ták a Po­zsony mel­let­ti Li­get­fa­lut, majd 1938. no­vem­ber 21-én a stra­té­gi­ai szem­pont­ból fon­tos Dé­vényt. Dé­vény el­fog­la­lá­sá­val füg­gött ös­­sze Tuka má­so­dik ber­li­ni út­ja. Ribben­trop­pal és Göringgel tár­gyalt, min­den bi­zon­­nyal az au­to­nóm szlo­vák kor­mány tud­ta nél­kül. „Dé­vény­nek szá­munk­ra [érts­d: a szlo­vá­kok szá­má­ra – V. T.] nem­csak he­lyi, de tör­té­nel­mi je­len­tő­sé­ge van. Dé­vényt szent hely­nek te­kint­jük. Er­re a né­me­tek az­zal vá­la­szol­tak, hogy csak a sza­bad nem­ze­tek­nek van­nak szent he­lye­ik. Én el­cso­dál­koz­tam, hogy egy ilyen nagy­ha­ta­lom el­vesz a szom­szé­dos ál­lam­tól egy dom­bot, mi­re fel­vi­lá­go­sí­tot­tak, hogy ar­ról a domb­ról tá­ma­dást le­het in­téz­ni a bé­csi re­pü­lő­tér el­len. Ak­kor a vi­szony Cseh­szlo­vá­kia és Né­met­or­szág kö­zött elég fe­szült volt.”24
Az ese­mé­nyek 1938 de­cem­be­ré­től, a nem­zet­gyű­lé­si vá­lasz­tá­sok­tól még gyor­sabb for­du­la­tot vet­tek. A vá­lasz­tók egy je­lö­lő­lis­tát kap­tak a Hlinka-féle Szlo­vák Nép­párt név­so­rá­val, mi­vel a szlo­vák au­to­nóm kor­mány ad­mi­niszt­ra­tív in­téz­ke­dé­sei gya­kor­la­ti­lag le­he­tet­len­né tet­ték a töb­bi párt rész­vé­tel­ét a vá­lasz­tá­so­kon. A Hlinka-féle Szlo­vák Nép­párt így a sza­va­za­tok 90%-át sze­rez­te meg.25 Tuka nem volt a je­lö­lő­lis­tán, mi­vel a meg­vá­laszt­ha­tó­ság egyik fel­té­te­le mi­ni­mum há­rom ha­vi szlo­vá­ki­ai tar­tóz­ko­dás­ról szólt, ő pe­dig ok­tó­ber kö­ze­pén ér­ke­zett Szlo­vá­ki­á­ba. A tény, hogy őt nem je­löl­ték, kel­le­met­le­nül érin­tet­te, de ha­mar túl­tet­te ma­gát a csa­ló­dá­son. To­vább ha­ladt a meg­kez­dett úton, mely 1939 feb­ru­ár­já­ban egy szá­má­ra sors­dön­tő ta­lál­ko­zó­hoz ve­ze­tett Adolf Hit­ler­rel.
1938 de­cem­be­ré­ben el­hagy­ta Pöstyén­t, hogy ké­sőbb a hát­tér­ből irá­nyít­va el­in­dít­sa a gyógy­für­dő ál­la­mo­sí­tá­sát, má­sok sze­rint a für­dő né­met kéz­re jut­ta­tá­sát a für­dő bér­le­ti tu­laj­do­no­sa, ¼udovít Win­ter el­le­né­ben. Win­ter leg­na­gyobb meg­bot­rán­ko­zá­sá­ra nem fi­zet­te ki ott-tar­tóz­ko­dá­sá­nak költ­sé­ge­it, azon­ban ezért in­kább Farkašt hi­báz­tat­hat­juk, aki kö­zöl­te Win­ter­rel, hogy „az ál­lam majd meg­té­rí­ti a költ­ségeket”.26
Tuka 1939 ja­nu­ár­já­ban már Po­zsony­ban volt, ahol idő­köz­ben meg­ala­kult a szlo­vák au­to­nóm kor­mány (1939. ja­nu­ár 20.). Jozef Tiso mi­nisz­ter­el­nök és bel­ügy­mi­nisz­ter lett, Fer­di­nand Ïurèan­ský a köz­le­ke­dés­ügyi, Jozef Sivák az is­ko­la­ügyi, Miloš Vanèo az igaz­ság­ügyi, Pavel Teplan­ský pe­dig a pénz­ügy­mi­nisz­te­ri bár­sony­szé­ket fog­lal­ta el. Mikuláš Pružin­ský a gaz­da­sá­gi, Ka­rol Sidor a köz­pon­ti kor­mány mel­lett te­vé­keny­ke­dő mi­nisz­te­ri tár­cát kap­ta meg.
Tuka eb­ben az idő­ben a Szlovák–Német Tár­sa­ság meg­ala­ku­lá­sá­nál bá­bás­ko­dott, a tár­sa­ság ala­ku­ló ülé­sén ar­ra kér­ték, hogy mint a tár­sa­ság rang­idős tag­ja, ve­gye át az el­nök­sé­get. Az ülés­ről táv­ira­tot küld­tek Hit­ler­nek, aki ek­kor már csak a meg­fe­le­lő pil­la­na­tot vár­ta, hogy meg­száll­has­sa a ma­ra­dék Cseh­or­szá­got.
Likvidá­ciós ter­ve­i­ben Hit­ler nem szánt sze­re­pet a szlo­vá­kok­nak. 1939. feb­ru­ár 12-én Tu­ká­nak, majd 1939. már­ci­us 13-án Tisón­ak el­mond­ta, hogy ő egé­szen 1938 szep­tem­be­ré­ig úgy vél­te, hogy a szlo­vá­kok el akar­nak sza­kad­ni a cse­hek­től, de ezt csak azért ten­nék, hogy a ma­gya­rok­hoz csat­la­koz­has­sa­nak. Csak a mün­che­ni vál­ság ide­jén vet­te ész­re és hal­lot­ta elő­ször, hogy a szlo­vá­kok sa­ját és füg­get­len lé­tet akar­nak. Eb­bé­li vé­le­mé­nyé­ben Hit­lert meg­erő­sí­tet­te Tuka is. Ket­tő­jük ta­lál­ko­zó­já­ról két do­ku­men­tum áll ren­del­ke­zé­sünk­re. Az egyik az 1939. feb­ru­ár 12-én, a bi­ro­dal­mi kan­cel­lá­ria épü­le­té­ben 18 óra és 18 óra 15 perc kö­zött ké­szült jegy­ző­könyv; a má­sik Tuka a Nem­ze­ti Bí­ró­sá­gon tett val­lo­má­sa a há­bo­rú után. A jegy­ző­könyv sze­rint Tuka meg­kö­szön­te Hit­ler­nek, hogy le­he­tő­vé tet­te ezt a ta­lál­ko­zót és vé­gig „Mein Führer”-nek szó­lí­tot­ta. Egy­sze­rű em­ber lé­té­re az egész szlo­vák nép ne­vé­ben szól, mond­ta. A cseh bí­ró­sá­gok és a bör­tön­ben el­töl­tött idő­szak jo­got ad ne­ki eh­hez az ál­lí­tás­hoz. Úgy vé­li, hogy a Führer nem­csak meg­nyi­tot­ta a szlo­vák­kér­dést, de ő volt az el­ső, aki el­is­mer­te a szlo­vák nem­zet mél­tó­sá­gát is. A szlo­vák nem­zet öröm­mel har­col majd a Führerrel az eu­ró­pai ci­vi­li­zá­ció meg­tisz­tí­tá­sá­ért. Nyil­ván­va­ló, hogy a szlo­vá­kok együtt­élé­se a cse­hek­kel mind jo­gi, mind gaz­da­sá­gi szem­pont­ból le­he­tet­len­né vált. Szlo­vá­kia Cseh­or­szág­hoz tar­to­zá­sa csak azért le­het­sé­ges még min­dig, mert azt gon­dol­ták, hogy a mos­ta­ni kor­mány csak át­me­ne­ti. ő és kol­lé­gái el­tö­kél­tek alá­vet­ni ma­gu­kat a szlo­vák nép aka­ra­tá­nak és meg­va­ló­sí­ta­ni a szlo­vák önál­ló­sá­got. Szlo­vá­kia sor­sa a Führertől függ. Meg­győ­ző­dé­se mi­att vál­lal­ta a bör­tönt, esz­mé­nyei meg­va­ló­su­lá­sá­ért kész fel­ál­doz­ni éle­tét. Ha fel­ke­lés tör­ne ki, ezt a cse­hek ké­szek len­né­nek el­nyom­ni, de a Führer egyet­len sza­va meg­ál­lít­hat­ná eze­ket a kí­sér­le­te­ket. Ugyan­ez ér­vé­nyes Ma­gyar­or­szág­ra és Len­gyel­or­szág­ra is. Eze­ket is meg­ál­lí­ta­ná a Führer egyet­len sza­va. „Nem­ze­tem sor­sát az Ön gon­dos­ko­dá­sá­ra bí­zom” – fe­jez­te be mon­dan­dó­ját Tuka.27
A má­sik for­rás, Tu­ká­nak a há­bo­rú után a Nem­ze­ti Bí­ró­sá­gon tett val­lo­má­sa sze­rint pont egy ber­li­ni ká­vé­ház­ban ül­dö­gélt, ami­kor ér­te­sí­tet­ték, hogy men­jen be a kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um­ba, de a kan­cel­lár iro­dá­já­ba ve­zet­ték. Itt Hit­ler fo­gad­ta és meg­kér­dez­te tő­le, hogy „igaz-e, hogy a szlo­vá­kok a ma­gya­rok­hoz sze­ret­né­nek tar­tozni”.28 Tuka nem­mel vá­la­szolt, így Hit­ler kö­vet­ke­ző kér­dé­se az volt, hogy ak­kor mit akar­nak a szlo­vá­kok? A szlo­vá­kok szö­vet­sé­gi ál­la­mot akar­nak, mond­ta Tuka. Hit­ler meg­em­lí­tet­te Szlo­vá­kia önál­ló­sá­gát. Tuka er­re azt vá­la­szol­ta, hogy ez csak ak­kor le­het­sé­ges, ha az önál­ló­sá­got egy nagy­ha­ta­lom garan­tál­ja.29
Ami­kor Tuka vis­­sza­ér­ke­zett Po­zsony­ba, sen­ki­nek nem szólt a ta­lál­ko­zó­ról. „Ezek az urak [Tiso és Ïurèan­ský – V. T.] nem tar­tot­ták fon­tos­nak, hogy be­avas­sa­nak sa­ját ügye­ik­be, ezért én sem tar­tot­tam fon­tos­nak, hogy kö­zöl­jem ve­lük a történ­teket.”30
Tuka vá­la­sza meg­győz­te Hit­lert, hogy bár­mi­kor szá­mít­hat a szlo­vá­kok­ra a cse­hek el­le­né­ben. Az, hogy ez nincs tel­je­sen így, az ún. Homo­la-puccs ide­jén de­rült ki. 1939. már­ci­us ele­jén Ribben­trop meg­bí­zá­sá­ból a né­met dip­lo­ma­ta, Edmund Veesen­may­er Szlo­vá­ki­á­ban járt, hogy meg­győ­ződ­jön ar­ról, ki­re szá­mít­hat­nak a né­me­tek ter­ve­ik meg­va­ló­sí­tá­sá­ban. Tuká­val is ta­lál­ko­zott, aki „po­zi­tí­van vi­szo­nyult a né­me­tek­hez, de öreg és beteges”.31 Veesen­may­er meg­ke­res­te Machot is, aki­ről az volt a vé­le­mé­nye, hogy fe­le­lőt­len és ko­moly­ta­lan. Majd Sidornál járt, akin lát­szott, hogy „túl­sá­go­san fél a né­met befolyástól”.32 Ez­után Tisó­hoz ment. Tiso ar­ra kér­te Veesen­may­ert, hogy szer­vez­zen meg egy ta­lál­ko­zót, ame­lyen Tiso be­szél­het­ne Hit­ler­rel. Tiso ber­li­ni út­ját azon­ban a Szlo­vák Nép­párt el­nök­sé­gé­nek kel­lett vol­na jó­vá­hagy­nia. A cseh po­li­ti­kai ve­ze­tés meg­elé­gel­ve a há­tuk mö­gött zaj­ló, a szlo­vák au­to­nóm kor­mány tag­jai ál­tal le­bo­nyo­lí­tott ta­lál­ko­zó­kat – Ïurèan­ský ber­li­ni és bé­csi út­jai, Tuka tö­rek­vé­sei – 1939. már­ci­us 19-én ka­to­nai puc­­csot haj­ta­tott vég­re Homo­la tá­bor­nok ve­ze­té­sé­vel. Tisót le­mon­dat­ták, Tukát és Machot Brünnbe vit­ték, ahol egy na­pot bör­tön­ben töl­töt­tek, majd más­nap át­szál­lí­tot­ták őket egy szál­lo­dá­ba.
Köz­ben Po­zsony­ban is gyor­san pe­reg­tek az ese­mé­nyek. Az 1939. már­ci­us 11-én éj­sza­ka zaj­ló ún. Kep­pler-mis­sz­ió ku­darc­ba ful­la­dá­sa után33 Hit­ler adott még egy esé­lyt a szlo­vá­kok­nak. Ez­út­tal Ber­lin­be hí­vat­ta Tisót, és 1939. már­ci­us 13-án es­te – röp­ke fél órá­ban – kö­zöl­te, hogy Né­met­or­szág­nak nem fű­ző­dik ér­de­ke a Kár­pá­tok­tól ke­let­re eső te­rü­let­hez (!) és szá­má­ra tel­je­sen kö­zöm­bös, hogy mi tör­té­nik ott. Csak az a kér­dés, hogy Szlo­vá­kia akar­ja-e a füg­get­len­sé­get vagy sem. Nem kí­ván­ja nem­ze­tét, de egyet­len ka­to­ná­ját sem fel­ál­doz­ni egy olyan do­log ér­de­ké­ben, amit a szlo­vák nem­zet nem akar. Nem sze­ret­né, ha Ma­gyar­or­szág szá­monkérné, hogy olyas­mit men­tett meg, ami nem akart fenn­ma­rad­ni. Ezért kér­te Tisót, hogy jöj­jön és hall­gas­sa meg. „Ez nem na­pok, ha­nem órák kérdése.”34 Ha Szlo­vá­kia úgy dön­te­ne, hogy füg­get­len­né akar vál­ni, tá­mo­gat­ni fog­ja tö­rek­vé­se­it és sza­va­tol­ja azo­kat. Ha té­to­váz­na vagy nem kí­ván­ná meg­sza­kí­ta­ni a kap­cso­la­tot Prá­gá­val, ak­kor nem fe­lel a tör­tén­te­kért. Ami­kor Hit­ler be­fe­jez­te mon­da­ni­va­ló­ját, Ribben­trop át­adott Hit­ler­nek egy táv­ira­tot, mely a ma­gyar had­se­reg szlo­vák ha­tár men­tén va­ló moz­gá­sá­ról szólt.35 Tiso ha­za­ment, és 1939. már­ci­us 14-én a seb­té­ben ös­­sze­hí­vott szlo­vák par­la­ment meg­sza­vaz­ta az önál­ló szlo­vák ál­lam mega­lakulását.36
Tuka 1939. már­ci­us 14-én ér­ke­zett vis­­sza fog­sá­gá­ból, hogy a más­nap meg­ala­kult szlo­vák kor­mány­ban tár­ca nél­kü­li mi­nisz­ter­ré ne­vez­zék ki. A mi­nisz­ter­el­nök Jozef Tiso, a kül­ügy­mi­nisz­ter Fer­di­nand Ïurèan­ský, a bel­ügy­mi­nisz­ter Ka­rol Sidor, a pénz­ügy­mi­nisz­ter Mikuláš Pružin­ský, a gaz­da­sá­gi ügyek­kel fog­lal­ko­zó mi­nisz­ter Gejza Medrický lett. Az igaz­ság­ügyi tár­cát Gejza Fritz, a köz­le­ke­dé­sit Jú­li­us Stano, az is­ko­la­ügyit Jozef Sivák, a hon­vé­del­mit Fer­di­nand Èat­loš kap­ta. Az 1939. már­ci­us 11-én, a né­me­tek ál­tal át­adott lis­tán Tuka az igaz­ság­ügyi tár­cát kap­ta vol­na. An­nak okát, hogy vé­gül mi­ért lett tár­ca nél­kü­li mi­nisz­ter Tisón­ak Tukához fű­ző­dő kap­cso­la­tá­ban kell ke­res­nünk. Nem ked­vel­ték egy­mást, sőt, ha Tiso nem tar­tot­ta vol­na rang­ján alu­li­nak, hogy pap lé­té­re gyű­löl­jön va­la­kit, az a va­la­ki min­den bi­zon­­nyal Tuka lett vol­na. Mind­ket­ten au­tok­ra­ták vol­tak, mind­ket­ten a szlo­vák ál­la­mi­ság le­té­te­mé­nye­se­i­nek tar­tot­ták ma­gu­kat, mind­ket­ten igen mű­vel­tek vol­tak, és vé­gül, de nem utol­só­sor­ban, mind­ket­ten mély szim­pá­ti­át táp­lál­tak Né­met­or­szág irá­nyá­ban. Ket­te­jük egy­más­sal szem­ben ta­nú­sí­tott el­len­szen­vé­nek gyö­ke­re­it a múlt­ban kell ke­res­nünk. A bé­csi Paz­ma­neum volt di­ák­ja, Jozef Tiso, egy­részt po­li­ti­kai el­len­fe­let lá­tott Tukában, más­részt meg­bíz­ha­tat­lan­nak tar­tot­ta „ma­gyar múlt­ja” és Tuka Hlinkáról mon­dott vé­le­mé­nye mi­att. Ál­lí­tó­lag Tuka egy­szer kije­lenette Tiso előt­t, hogy Hlinkát bo­lond­nak kel­le­ne ki­ki­ál­ta­ni. „Ezt a ki­je­len­tést én Tuka po­li­ti­kai irá­nyult­sá­gá­ban lé­vő za­var­nak tula­j­doní­tot­tam.”37 Tiso Tukát az 1929-es per után csak em­ber­ség­ből véd­te meg. Az 1930-as évek­ben Tiso több­ször el­kí­sér­te Hlinkát Prá­gá­ba, hogy az ak­ko­ri igazságü­gymin­iszternél, Meiss­nernél ke­gyel­met kér­je­nek Tuka szá­má­ra. Azon­ban a bör­tön­ben nem lá­to­gat­ta meg. Tiso az önál­ló szlo­vák ál­lam meg­ala­ku­lá­sa után sem sze­ret­te vol­na a ko­ro­so­dó pro­fes­­szort a po­li­ti­ká­ban lát­ni, azon­ban né­met nyo­más­ra, il­let­ve Tuka be­fo­lyá­sos szlo­vák is­me­rő­sei ké­ré­sé­re kény­te­len volt meg­ten­ni ezt a lé­pést. Ezt azon­ban nem szí­ve­sen tet­te, mert az 1929-es per után azt a ki­je­len­tést hal­lot­ta Tukától, hogy „meg­bos­­szul­ja a párt­nak [érts­d: a Hlinka-féle Szlo­vák Nép­párt­nak – V. T.], hogy nem véd­te meg”.38 Tiso ezért meg­pró­bál­ta Tuka kar­ri­er­jét aka­dé­mi­ai sík­ra te­rel­ni. 1939. már­ci­us 30-án ki­ne­vez­te a po­zso­nyi Szlo­vák Egye­tem jog­fi­lo­zó­fi­ai pro­fes­­szo­rá­vá, majd 1939. má­jus 27-én a Szlo­vák Egye­tem rek­to­rá­vá. Azon­ban akár­mi­lyen mó­don sze­ret­te vol­na Tiso tá­vol tar­ta­ni Tukát a po­li­ti­ká­tól, ő már ja­vá­ban ben­ne volt, sőt egye­ne­sen a szlo­vák po­li­ti­kai élet sű­rű­jé­ben ta­lál­ta ma­gát egyik pil­la­nat­ról a má­sik­ra.
Pár nap­pal az önál­ló szlo­vák ál­lam meg­ala­ku­lá­sa után Tuka és Ïurèan­ský a szlo­vák kül­dött­ség élén Bécs­be uta­zott, hogy a vé­del­mi szer­ző­dés egyes pont­ja­i­ról tár­gyal­jon. A saj­tó töb­bek kö­zött né­met–szlo­vák gaz­da­sá­gi tár­gya­lá­sok­ról is tu­dó­sí­tott. A volt oszt­rák kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um épü­le­té­ben, a Bal­haus­plat­zon né­met rész­ről Wil­helm Kei­t­el tá­bor­nok fo­gad­ta őket. A leg­na­gyobb el­len­ér­zést a vé­del­mi zó­na kér­dé­se vál­tot­ta ki a szlo­vák kül­dött­ség­ből. A né­me­tek igye­kez­tek meg­győz­ni őket, hogy a vé­del­mi zó­na lét­fon­tos­sá­gú. Két nap múl­va meg­ér­ke­zett Tiso, hogy ő is be­kap­cso­lód­jon a tár­gya­lá­sok me­ne­té­be, és ki­je­len­tet­te, hogy sze­mé­lye­sen Hit­ler­rel akar be­szél­ni, mi­vel a vé­del­mi zó­na Szlo­vá­kia meg­szál­lá­sát je­len­te­né. Hit­ler az éj­sza­ka kö­ze­pén meg­ér­ke­zett a Ho­tel Impe­ri­al­ba, és biz­to­sí­tot­ta a szlo­vák kül­dött­sé­get, hogy a né­me­tek­nek nin­cse­nek rossz szán­dé­ka­ik, a vé­del­mi zó­na stra­té­gi­ai szem­pont­ból fon­tos. „Igaz, hogy né­met csa­pa­tok ál­lo­má­soz­nak majd ott, de szlo­vák köz­igaz­ga­tás alatt lesz.”39 1939. már­ci­us 23-ra meg­szü­le­tett a né­met–szlo­vák vé­del­mi szer­ző­dés vég­le­ges szö­ve­ge, mely­nek leg­fon­to­sabb ré­sze az lett, hogy Né­met­or­szág ga­ran­tál­ja Szlo­vá­kia füg­get­len­sé­gét és te­rü­le­ti egységét.40
Az önál­ló­ság ki­ki­ál­tá­sát el­uta­sí­tó Sidor 1939. áp­ri­lis 14-én le­mon­dott bel­ügy­mi­nisz­te­ri poszt­já­ról, és a Va­ti­kán­ba ment, ahol a há­bo­rú vé­gé­ig nagy­kö­ve­ti meg­bí­za­tást tel­je­sí­tett. A bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um leg­fon­to­sabb te­en­dő­it Tiso vet­te át, a töb­bi fel­ada­tot Tukára bíz­ta.
A kö­vet­ke­ző ber­li­ni út­ra Hit­ler öt­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ja al­kal­má­ból ke­rült sor. A szlo­vák kül­döt­tek kö­zött ott volt Tuka is, aki szin­te meg­ba­bo­náz­va ér­ke­zett vis­­sza és ki­je­len­tet­te, hogy a szlo­vák nem­zet elő­ször lé­pett fel ál­lam­al­ko­tó­ként nem­zet­kö­zi téren.41
Az el­kö­vet­ke­ző idő­szak Szlo­vá­ki­á­ban az al­kot­mány­ter­ve­zet kö­rü­li vi­tá­val telt. Az 1939. jú­li­us 21-én el­fo­ga­dott al­kot­mány 1. §-a ki­mond­ta, hogy ál­lam­for­má­ját te­kint­ve a szlo­vák ál­lam köz­tár­sa­ság. Tör­vény­ho­zó szer­ve a Szlo­vák Köz­tár­sa­ság 80 ta­gú Nem­zet­gyű­lé­se, me­lyet öt év­re vá­lasz­ta­nak. Az köz­tár­sa­sá­gi el­nö­köt a par­la­ment vá­laszt­ja, hi­va­ta­li ide­je hét év és két­szer vál­sztható meg ugyan­az a sze­mély. Az el­nök jog­kö­ré­be tar­to­zik töb­bek kö­zött a par­la­ment egyet­ér­té­sé­vel há­bo­rút in­dí­ta­ni, bé­két köt­ni, ös­­sze­hív­ni a nem­zet­gyű­lést, ki­ne­vez­ni és el­bo­csá­ta­ni a mi­nisz­te­re­ket, és nem utol­só­sor­ban az egye­te­mi pro­fes­­szo­rok ki­ne­ve­zé­se is fel­ada­tai kö­zé tar­to­zik. A kor­mányt az el­nök ne­ve­zi ki, a kor­mány­ren­de­le­te­ket a mi­nisz­ter­el­nök és a meg­bí­zott mi­nisz­ter ír­ja alá. Az al­kot­mány 58. §-a ki­mond­ta, hogy „a szlo­vák nem­zet az ál­lam­ha­ta­lom­ban a Hlinka-féle Szlo­vák Nép­párt (Szlo­vák Nem­ze­ti Egy­ség­párt) ál­tal vesz részt”.42 Az al­kot­mány­ter­ve­zet elő­ké­szí­tői kö­zött ott volt Tuka is. Az elő­ké­szí­tők a to­ta­li­tá­ri­us rend­sze­rek al­kot­má­nya­i­ból nyer­tek ins­pi­rá­ci­ót, töb­bek kö­zött fi­gye­lem­be vet­ték Né­met­or­szág és Olasz­or­szág al­kot­má­nyát, de a por­tu­gál al­kot­mányt is.43 Tuka ki­fej­tet­te, hogy: „az al­kot­mány a nem­zet­be ve­tett hi­tet je­len­ti […] Ez az al­kot­mány­ter­ve­zet nem de­mok­ra­ti­kus, nem te­kin­tély­el­vű, nem ren­di és nem szo­ci­á­lis. Ez egy köz­tár­sa­sá­gi al­kot­mány. […] Az al­kot­mány ki­dol­go­zá­sá­nál meg­pró­bál­tunk el­ke­rül­ni min­den­faj­ta dok­trinériz­must. El­uta­sí­tot­tuk a de­mok­ra­ti­kus ala­pon nyug­vó al­kot­mányt, mert ha a de­mok­rá­ci­át tör­té­ne­ti­leg vizs­gál­juk, lát­hat­juk, hogy a de­mok­rá­cia tá­ma­dó rend­szer, mely ki­tű­nő­en al­kal­mas ha­tal­mi ala­ku­la­tok szét­zú­zá­sá­ra. […] Nem mond­hat­juk, hogy al­kot­má­nyunk te­kin­tély­el­vű len­ne, mert nem kon­cent­rál­ja a ha­tal­mat és fe­le­lős­sé­get az egyes sze­mé­lyek ke­zé­ben. En­nek egyik oka né­pünk, a má­sik pe­dig po­li­ti­kai men­ta­li­tá­sunk, amely még nem ké­szült fel er­re a bá­tor lépésre”.44 Né­met­or­szág, Len­gyel­or­szág, Ma­gyar­or­szág, Olasz­or­szág, a Va­ti­kán, Spa­nyol­or­szág és Svájc az el­sők kö­zött is­mer­te el a szlo­vák önál­ló­sá­got.
1939 már­ci­u­sá­tól Szlo­vá­ki­á­ban is meg­sza­po­rod­tak a fel­vo­nu­lá­sok és a nagy­gyű­lé­sek, az ut­cá­kat fe­ke­té­be öl­tö­zött gár­dis­ták lep­ték el. A Hlinka-féle Szlo­vák Nép­párt hi­va­ta­los peri­odiku­ma, a Slovák gyak­ran kö­zölt be­szá­mo­ló­kat egy-­e­gy tö­meg­ren­dez­vény­ről. „Kö­zép-Eu­ró­pa min­ta­ál­la­má”-ban az ál­lam ve­ze­tői elég al­kal­mat ta­lál­tak re­to­ri­kai fo­gá­sa­ik bi­zo­nyí­tá­sá­hoz. Ez alól nem volt ki­vé­tel Tuka sem. „Szlo­vá­kia leg­na­gyobb már­tír­ja”, ahogy a Slovák ne­vez­te, sok­szor vett részt és szó­no­kolt eze­ken a nagy­gyű­lé­se­ken. Tuka úgy be­szélt az egy­be­gyűl­tek­hez, mint egy pat­ri­ar­cha, aki „egész éle­tét a nem­zet­nek szen­tel­te és most, a nem­zet­nek hin­nie kell a kor­mány­ban és szót ­fo­gad­ni­a”.45 El­ső­ként min­dig sa­ját ér­de­mét emel­te ki, hang­sú­lyoz­va már­tír­sá­gát és ár­tat­lan­sá­gát. Gyak­ran vis­­sza­tért az 1920-as évek­re, hang­sú­lyoz­va sze­re­pét eb­ben az idő­szak­ban. Meg­em­lí­ti, hogy 1928-ig több­ször járt kül­föld­ön, hogy fel­tér­ké­pez­ze, mi len­ne, ha Szlo­vá­kia önál­ló­sul­na. „1922 és 1928 kö­zött a nép­párt­ban, úgy is mond­hat­nám, hogy amo­lyan nem hi­va­ta­los kül­ügy­mi­nisz­ter vol­tam. Hlin­ka meg­bí­zá­sá­ból kül­po­li­ti­ká­val is foglalkoz­tam.”46 Már ek­kor, ti­zen­öt év­vel ez­előtt fel­vet­te a kap­cso­la­tot a né­me­tek­kel. Ezért nyíl­tak meg a ka­puk előt­te ké­sőbb, ami­kor 1939. feb­ru­ár 12-én tit­kos au­di­en­ci­án Hit­ler­nél járt. Er­ről nem szól­ha­tott sen­ki­nek, de ki­je­len­tet­te Hit­ler­nek, hogy a szlo­vá­kok sa­ját ál­la­mot akar­nak és en­nek mag­va­ló­su­lá­sá­hoz Né­met­or­szág vé­del­mét. „Én vol­tam az el­ső a szlo­vá­kok kö­zül, akik be­szél­het­tek a bi­ro­dal­mi kan­cel­lár­ral, Adolf Hitler­rel.”47 Hit­ler­ről Tuka min­dig nagy el­is­me­rés­sel és cso­dá­lat­tal be­szélt. „A kis nem­ze­tek­nek vé­del­me­ző­ket kell ke­res­ni. A jó­sá­gos Is­ten ne­künk szlo­vá­kok­nak eb­ben is se­gí­tett, ne­mes és nagy­lel­kű vé­del­me­zőt adott ne­künk Adolf Hit­ler szemé­lyében.”48 „Sze­ren­csénk van, hogy Adolf Hit­ler vé­del­me alatt ál­lunk és jó ve­zé­re­ink van­nak. Hű­sé­get hűségért.”49
Ilyen és eh­hez ha­son­ló idé­ze­tek­kel vol­tak te­le az új­sá­gok, per­sze csak azok, ame­lyek to­vább­ra is meg­je­len­het­tek, ugyan­is 1939 jú­ni­u­sá­ban meg­szűnt a saj­tó­sza­bad­ság. Az ál­la­mi ér­dek hű­sé­get és egy­sé­get kí­vánt a sajtótól.50 A na­pi­lap­ok el­ső ol­da­lai több­nyi­re a kor­mány tag­ja­i­nak po­li­ti­kai el­mél­ke­dé­se­i­vel tel­tek meg, kö­zöt­te a zsi­dó­kér­dés meg­ol­dá­sá­nak hang­sú­lyo­zá­sá­val. Tuka is han­goz­tat­ta, hogy meg kell ol­da­ni a zsi­dó­kér­dést, de a salz­bur­gi tár­gya­lá­so­kig ez el­mé­le­ti és pro­pa­gan­da szin­ten maradt.51 „El­tá­vo­lít­juk a pa­ra­zi­tá­kat. Min­den­ki­re sor ke­rül, a nagy­bir­to­kos­ok­ra, ke­res­ke­dők­re és mind­azok­ra, akik nem sa­ját mun­ká­juk­ból, ha­nem a nem­zet va­gyo­ná­ból él­nek. Szlo­vá­ki­á­ban a föld és a ke­nyér a szlovákoké.”52 A salz­bur­gi ta­lál­ko­zó volt az a víz­vá­lasz­tó, mely az el­mé­le­ti kér­dé­se­ket gya­kor­la­ti sík­ra te­rel­te, így a zsi­dó­kér­dést is.
Tuka zsi­dó­el­le­nes­sé­gé­hez volt mér­he­tő cseh­el­le­nes­sé­ge is. A cse­hek mi­att nem ka­pott ál­lást 1918-ban, Cseh­szlo­vá­kia meg­ala­ku­lá­sa­kor, a cse­hek ítél­ték ti­zen­öt év­re és cseh bör­tö­nök­ben ra­bos­ko­dott; most úgy érez­te, hogy el­jött az el­szá­mo­lás ide­je. „A cseh nem­zet saj­ná­lat­ra­mél­tó nem­zet és ha va­la­ki­nek jo­ga van ha­ra­gud­nia rá, az én va­gyok” – mond­ta.53 Gejza Medrick­ý, a szlo­vák ál­lam gaz­da­sá­gi ügye­i­vel fog­lal­ko­zó mi­nisz­ter ké­sőb­bi em­lék­ira­ta­i­ban meg­em­lí­ti, hogy „Tuka min­dig azt han­goz­tat­ta, hogy tá­vo­lít­suk el a cse­he­ket Szlo­vá­ki­á­ból, füg­get­le­nül at­tól, hogy emi­att mi­lyen gaz­da­sá­gi ká­ro­kat szen­ve­dünk. Min­den cse­het vis­­sza akart te­le­pí­te­ni Cseh­or­szág­ba, még azo­kat is, akik­nek szlo­vák fe­le­sé­gük vagy fér­jük volt”.54 Ugyan 1939 áp­ri­li­sá­ban még azt mond­ta, hogy azok, akik­nek szlo­vák há­zas­tár­suk van és együtt­mű­köd­nek a szlo­vá­kok­kal, ma­rad­hat­nak, de a lel­ke mé­lyén nem így gon­dol­ta. Bosz­­szús ki­ro­ha­ná­so­kat in­té­zett az 1918-tól 1938-ig lé­te­ző Cseh­szlo­vá­kia el­len. ő már ak­kor lát­ta, hogy a Cseh­szlo­vák Köz­tár­sa­ság tel­je­sen le­he­tet­len ál­la­mi kép­ződ­mény, amely nem ma­rad fenn, ha­nem széthul­lik.55 „Tu­dós­ként és el­mé­le­ti szak­em­ber­ként lát­tam az ak­ko­ri ál­lam hi­bá­it. […] A cseh­szlo­vák ál­lam ön­hi­bá­já­ból ju­tott eb­be a hely­zet­be, mi­vel jel­lem­te­len po­li­ti­ku­sok irányí­tot­ták.”56 „Prá­gá­ban az urak mil­li­ó­kat kap­tak, ki­ne­vet­ték az Is­tent és or­gi­á­kat ren­dez­tek. Aki szót emelt ez el­len, bör­tön­be küldték”– mond­ta az egyik nagy­gyűlésen.57
Tuka be­szé­de­i­nek túl­nyo­mó több­sé­gé­ben fog­lal­ko­zott az ún. bel­ső el­len­ség kér­dé­sé­vel is. „Több em­ber­nek az ar­cán bi­zony­ta­lan­sá­got és elé­ge­det­len­sé­get lá­tok. Ezt a han­gu­la­tot az el­len­sé­ge­ink, a sza­bad­kő­mű­ves és zsi­dó-bol­se­vik pro­pa­gan­da kel­ti azok el­len az ál­la­mok el­len, ame­lyek vé­del­mez­nek ben­nün­ket. Az el­len­sé­ges pro­pa­gan­da be akar­ja bi­zo­nyí­ta­ni a szlo­vák nép­nek, hogy a szlo­vák kor­mány, de leg­in­kább Tuka el­ad­ta az or­szá­got a né­me­tek­nek, a szlá­vok leg­na­gyobb el­len­sé­gé­nek. Eze­ket a buj­to­ga­tó­kat kö­te­les­sé­ge­tek je­len­te­ni a rend­őr­ség­nek vagy a Hlin­ka Gár­da tag­ja­i­nak. A szlo­vák kor­mány majd gon­dos­ko­dik róluk.”58 Ez a „gon­dos­ko­dás” Illa­va (Ilava) bör­tö­nét je­len­tet­te, me­lyet még az au­to­nóm kor­mány ala­kí­tot­ta át mun­ka­tá­bor­rá. Az olyan ki­je­len­té­se­kért, mint a „Tuka szél­há­mos”, „a szlo­vák ál­lam nem ma­rad fenn, mert ve­ze­té­sé­hez nin­cse­nek te­het­sé­ges em­be­re­ink” vagy „Tuka le­mon­dott” a bí­ró­sá­gi íté­let jobb eset­ben le­he­tett több hét bör­tön­bün­te­tés, ros­­szabb eset­ben akár több hó­nap is.59
Tuka éles han­gú be­szé­dek­ben ítél­te el a de­mok­rá­ci­át és kom­mu­niz­must is. A de­mok­rá­ci­át sze­rin­te sze­mé­lyes ér­dek ala­poz­ta meg. „Ha az egyén gaz­dag, a nem­zet is gaz­dag lesz. A de­mok­rá­ci­á­ban a na­gyobb tu­laj­don győ­zött a ki­sebb tu­laj­don fö­lött.”60 A kom­mu­nis­ta el­vek hir­de­té­sét egye­ne­sen bűn­cse­lek­mény­nek ne­vez­te. A Tuka ál­tal „Hlinka szel­le­mé­ben, de Hit­ler mód­sze­re­i­vel” meg­hir­de­tett, és egyet­len le­het­sé­ges út­ként ke­zelt nem­ze­ti­szo­ci­a­lis­ta rend­szer propagá­ció­ja ké­sőbb­re te­he­tő, in­kább a salz­bur­gi tár­gya­lá­sok utá­ni idő­szak­ra jel­lem­ző.
Az 1939-es év egyik leg­na­gyobb ün­nep­ség­so­ro­za­ta is Tuka ne­vé­hez fű­ző­dött, ok­tó­ber 5-én ün­ne­pel­ték Tuka el­íté­lé­sé­nek tize­dik év­for­du­ló­ját. Az ün­nep­ség részt­ve­vői a Po­zso­nyi Ke­rü­le­ti Bí­ró­ság előtt gyü­le­kez­tek, ahol meg­hall­gat­ták Tuka 1929-ben mon­dott vé­dő­be­széd­ét. Az ün­nep­ség szer­ve­zői még a leg­ap­róbb rész­le­tek­re is oda­fi­gyel­tek. Egy kis­lány, aki a per ide­jén szü­le­tett, vi­rá­got nyúj­tott át Tu­ká­nak, pár gyer­mek vers­sel ked­ves­ke­dett ne­ki. Tuka elé­ge­dett le­he­tett, min­den­ki őt ün­ne­pel­te. Be­szé­dé­ben ez­út­tal sem fe­lej­tet­te el meg­em­lí­te­ni már­tír­sá­gát és meg­elé­ge­dés­sel nyug­táz­ta, hogy azok, akik el­ítél­ték el­buk­tak. A tel­jes po­li­ti­kai győ­ze­lem azon­ban még pár na­pig vá­ra­tott ma­gá­ra. Az 1939. ok­tó­ber 26-án meg­tar­tott köz­tár­sa­sá­gi­el­nök-vá­lasz­tás ered­mé­nye­ként Jozef Tiso el­nök lett. Két nap­pal az el­nök­vá­lasz­tás után Tiso ki­ne­vez­te az új kor­mányt Tuká­val az élen. „Ha Jozef Tiso az önál­ló ál­la­mért ví­vott har­cot kép­vi­se­li, ak­kor Vojtech Tuka a szim­bó­lu­ma en­nek a harc­nak és szen­ve­dés­nek, amely­ből lét­re­jött álla­munk”– ír­ta a Slovák.61 Tiso úgy gon­dol­ta, ha Tuka mi­nisz­ter­el­nök lesz, kön­­nyeb­ben tud­ja majd el­len­őriz­ni te­vé­keny­sé­gét. Ez a fel­té­te­le­zés azon­ban nem volt he­lyén­va­ló, mi­vel Tuka gon­do­la­tai már mi­nisz­ter­el­nök­ség­ének más­nap­ján a ve­zé­ri rend­szer kö­rül fo­rog­tak.