Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XIV. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tar­ta­lom

Tanulmányok

Lanstyák István
A kölcsönszavak beépülése a magyar nyelv szlovákiai változataiba 3

Petteri Laihonen
Nyelvi tájkép egy csallóközi és egy mátyusföldi faluban 27

Misad Katalin
A szlovákiai intézmények magyar nevének standardizálásáról 51

Bauko János
Magyar–szlovák hegynévpárok a Magas-Tátrában 69

Sebők Szilárd
A nyelvi ideológiák működési mechanizmusairól, avagy nyelvi ideológiák
szem előtt tartása és „szembe állítása” 87

Kerényi Éva
Nemzetképek vizsgálata, avagy magyarok a tankönyvekben a szlovákok szemszögéből 109

Tóth László
Egy hamvába holt kísérlet – 2. Relle Iván kétnyelvű színháza és a Nyugatmagyarországi Híradó Pozsonyban 1899–1902 129

Konferencia
Bolemant Lilla
A magyar „férfiuralom” terepei és határai 147

Könyvek
Nova Posoniensia. A pozsonyi Magyar Tanszék évkönyve
(Cs. Nagy Lajos) 151

Ivo Vasiljev: Život s více jazyky – jazyková autobiografie
(Bilász Boglárka) 153

Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
A szer­kesz­tő­ség cí­me: Fó­rum Kisebbségkutató In­té­zet, Park u. 4., 931 01 Somorja. E-mail: csanda@­foruminst.sk • Ki­ad­ja: Fó­rum Kisebbségkutató In­té­zet, Somorja. Fe­le­lős ki­adó: Tóth Ká­roly igaz­ga­tó • Nyom­dai elő­ké­szí­tés: Kalligram Typography Kft., Érsekújvár • Nyom­ta: Print Invest Magyarország-H, Zrt., Győr • Meg­je­lent a Szlo­vák Köz­tár­sa­ság Kormányhivatala tá­mo­ga­tá­sá­val • Pél­dány­szám: 600 • Ára: 3 € • Nyilvántartási szám: EV 904/08 • ISSN 1335-4361 • Inter­net: http:\\www.fo­ru­minst.sk • Kéz­ira­to­kat nem őr­zünk meg és nem kül­dünk vis­­sza.

Fó­rum SpoloČen­skoved­ná revue
Adresa redak­cie: Fó­rum inštitút pre výskum menšín, Parková 4, 931 01 Šamorín. E-mail: csanda@­foruminst.sk • Vyda­vateľ: Fó­rum inštitút pre výskum menšín, Šamorín. Zod­povedný: Kár­oly Tóth ria­diteľ • Tlačiaren­ská príprava: Kalligram Typography s. r. o., Nové Zámky • Tlač: Print Invest Magyarország-H, Zrt., Győr • S finanč­ným príspev­kom ÚV SR • Nák­lad: 600 • Cena: 3 € • Evidenčné číslo: EV 904/08 • ISSN 1335-4361• Inter­net: http:\\www. fo­ru­minst.sk