Egy maréknyi anyanyelvünk aranypénzeiből

Szemerkényi Ágnes megfogalmazása szerint a nemzetközi szakterminológiában használatos proverbiumnak tekintjük „mindazokat a rövid, általában mondatnyi terjedelmű, állandósult, közkeletű szókapcsolatokat, amelyeknek a nyelvben fontos stilisztikai és hangulati hatásuk, alkalmanként különböző funkciójuk van, és folklór alkotásnak tekinthetők”. Krúdy Gyula ezeket a szólásokat és közmondásokat anyanyelvünk aranypénzeinek nevezi, amelyek gurulnak, forognak a nép között.

Bár a közmondásokat és a szólásokat a legkisebb népköltési műfajként tartjuk számon, mégis különös figyelmet érdemelnek, mert ezek reagálnak legfogékonyabban a mindennapi élet jelenségeire, ezek a legalkalmasabbak egy kisebb-nagyobb nyelvi közösség életének, leleményességének, történetének, elődeik élettapasztalatának a bemutatására. Dokumentálásukat nehezíti, hogy csak alkalomszerűen, bizonyos beszédhelyzetekben hangzanak el.

Proverbiumok gyűjtésével lakóhelyemen, a galántai járásbeli Tallóson kb. 1965-től foglalkozom. Azóta több mint tizenkétezer szólást, szóláshasonlatot, közmondást, nyelvi fordulatot sikerült felgyűjtenem. Ezek a pozsonyi Madách-Posonium Könyvkiadó jóvoltából Mátyusföldi rózsák és bogáncsok címen jelentek meg öt kötetben (2007–2011 között). A millennium jegyében (1896-ban) jelent meg Margalits Ede Magyar közmondások és közmondásszerű szólások c. könyve, amely 25 336 (az ismétléseket leszámítva mintegy tizenegy–tizenkétezer) adatot tartalmaz. Titokban az volt a célom, hogy a honalapítás 1100. évfordulójára valami hasonló gyűjtéssel gazdagítom én is irodalmunkat. Bár másfél évtizedes késéssel, de – végtelen örömmel tölt el – hogy tervemet sikerült megvalósítani.

A kiadott anyag csak a Tallóson felgyűjtött adatokat tartalmazza, ám alkalomszerűen a más községekben elhangzott szólásokat is feljegyeztem, amennyiben azok nem szerepelnek O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások c. vaskos kötetében. Szülőfalum, Ipolynyék szólásanyagából is vannak adataim, főleg gyermekkoromból. Az alábbiakban ezeket a nem Tallóson feljegyzett proverbiumokat szeretném közkinccsé tenni. Vezérszavaik ábécé szerinti sorrendjében közlöm őket. Vezérszónak általában a kifejezés első főnévi elemét, bizonyos esetekben pedig a kifejezés legjellemzőbb szavát tekintem. A közmondásokat az állandósult szókapcsolatok egyéb fajtáitól a Km rövidítéssel különböztetem meg. Zárójelben megadom a község nevét, ahol a szókapcsolatot felgyűjtöttem.

 

agy

Kutat az agyában: megpróbál emlékezni vmire. (Pozsonyvezekény)

Csiszolja az agyát: tanul, okosodik. (Pozsonyvezekény)

ajtó

Az én ajtóm mindig nyitva áll előtte: ha segítségre van szüksége, hozzám bármikor jöhet.

(Pozsonyvezekény)

Olyan széles, hogy csak keresztben tud bejönni az ajtón: nagyon kövér. (Hidaskürt)

akácfa

Kétszer nyílik az akácfa virága: (akkor mondják, ha vki idős korában szerelemre gyullad). Km. (Ipolynyék)

állat

Állatnak ember az istene: az állatok sorsa az emberektől függ. Km. (Dunaszer­da­hely)

alsó

Enyém az alsó: (tréfás figyelmeztetés, ha vkinek a lábára léptek). (Hegyéte)

aludttej

Olyan hülye, hogy még az aludttejtől is megkérdezi, hogy mit álmodott: nagyon buta, ostoba. (Diószeg)

angyal

Nem vagyunk angyalok: egyikünk sincs hiba nélkül. Km. (Pozsonyvezekény)

anya

Az anyjában felejtette az eszét: buta, ostoba. (Hidaskürt)

Potrohos anyának potrohos gyereke: a gondatlan, ügyetlen anyának rosszul fejlett a gyermeke. Km. (Ipolynyék)

asszony

Egy asszonynak mindent kell szeretnie: az anya nem válogathat az ételben, mert akkor gyermekeinek rossz példát mutatna. Km. (Vízkelet)

bab

Összekeveri a babot a borsóval: fogalmakat, adatokat összekever, fölcserél. (Ipolynyék)

bajusz

Olyan bajsza van neki, mint amikor a macska viszi a tollsöprűt: kétoldalt hosszan kiálló bajsza van. (Nagyfödémes)

bakonyi

Úgy néz, mint a bakonyi betyár: csúnyán, látható gyűlölettel néz. (Ipolynyék)

bálnafos

Bánatos, mint a másnapos bálnafos: bánatos, szomorú, kedvetlen, lehangolt. (Nagymácséd)

bánya

Olyan csúnya, hogy ha lemegy a bányába, hát feljön a rém: nagyon csúnya, rút. (Diószeg)

bányarém

Olyan csúnya, mint a bányarém: nagyon csúnya. (Diószeg)

beborul

Ha beborul, még nem biztos, hogy esni fog: a baljós jelek még nem jelentik azt, hogy azokból törvényszerűen baj származik. Km. (Pozsonyvezekény)

Benkó

Kivárja, mint Benkó a vakondot: kivárja az alkalmas pillanatot. (Feketenyék)

betegség

Annyi betegségem van, hogy még el is adhatnék belőle(, de nem kell senkinek): nagyon sok betegségem van. (Felsőszeli)

bodaki

Izzad, mint bodaki (gyüge) a ladikban: gyöngyözik róla a verejték. (Felsőszeli)

bomba

Időzített bomba: csak idő kérdése, hogy mikor lesz belőle baj. (Nemeskosút)

Boszi Mari

Izzad, mint Boszi Mari szamara az aludttejtől: nagyon izzad. (Ipolynyék) Megj.: Gyermekkoromban még volt szerencsém látni a ragadványnévvel megjelölt idős nénit és szürke szamarát. Az én emlékezetemben a szóláshasonlat a közölt változatban rögződött, míg hat évvel idősebb bátyám szerint a hasonlat csak a személyre vonatkozott: Izzad, mint Boszi az aludttejtől. (Aratáskor a határban aludttejet ivott, s ennek nyomai az arcán maradtak.) Bátyám a következő tréfás ételkínálóra is emlékezett: Ihol a káposzta, benne van a Boszi (Mari) szamarának az eleje meg a hátulja.

bőr

Még a bőröm alá is bemászik ez a hideg: dermesztő hideg van. (Pozsonyvezekény)

bugyi

Valamikor úgy volt, hogy nyitott bugyi, csukott pina, most meg úgy van, hogy csukott bugyi, nyitott pina: a régebbi erkölcsös életet erkölcstelen életmód váltotta fel. Km. (durva) (Felsővámos)

bűnös

Jobb egy megtért bűnös száz igaznál: a bűneit igazán megbánó ember hibáiból okulva gyakran jobb, mint aki sohasem vétkezett. (Diószeg)

cica

Fekete, mint a cica ülepe: fekete (tréf.) (Ipolynyék)

cigány

Úgy néz rá, mint az utolsó cigányra: lenézi, megveti. (Jóka)

csap

Még a csapból is az csurog: vkiről v. vmiről rendkívül sokat beszélnek, írnak. (Pozsonyvezekény)

csendőr

Inkább két csendőr kísérjen, mint egy pap: inkább legyek törvénysértő mint halott. (Pozsonyeperjes)

csík

Cserba csík, cserba csík, minden szarba belecsíp! = (tréfás csúfolódó, rendsz. kisgyereknek mondják, ha kiesett a tejfoga). (Ipolynyék)

csizma

Annyit ér, mint a fejetlen csizma szár nélkül: semmit sem ér. (Felsőszeli)

csontkollekció

Olyan, mint a csontkollekció: nagyon sovány. (Pozsonyvezekény)

csök

Csökre ugrik: alaposan melléfog, pórul jár. (Hegyéte) Megj.: csök ’csomós fatuskó, gyökér’

csúnya

Olyan csúnya, hogy ha meglátom, hát lehányom (v. elhányom) tőle magam: nagyon csúnya. (Feketenyék)

délelőtt

a/ Amit délelőtt mond, délután már nem igaz. b/ Hiába mondja délelőtt, hogy így meg úgy, ha délután már másképpen mondja: nem szavahihető, gyakran változtatja a véleményét. (Pozsonyeperjes)

dió

Megvagyok, mint a törött dió: (tréfás felelet a „Hogy van?” kérdésre:) beteg vagyok, de azért még élek. (Hidaskürt)

Addig kell a diót feltörni, míg meg nem nyívesedik: a lánynak idejében kell elvenni a szüzességét. Km. (Hetény)

egy

Egyet fúrt, öt lett: (tréfás felelet az „Ez egy olyan agyafúrt ötlet” kifejezésre). (Hidaskürt)

élő

Élő rendezi el a holtakat: az élők kötelessége a holtak eltemetése. (Pozsonyeperjes)

Élőknek egészségére, holtaknak üdvösségére: (koccintáskor mondják, rendsz. halotti torban). (Szenc)

ember

Jó ember mellett nem lehet megöregedni: a férj (ön)dicsérete, ha a feleségét vki valóságos koránál fiatalabbnak tekinti. (Vízkelet)

Nem ember az ember, csak az emberséges ember az ember: csak a becsületes ember nevezhető embernek. Km. (Vízkelet)

Minden ember ember, de nem minden ember emberséges ember: az emberek között jók és rosszak egyaránt találhatók. Km. (Vízkelet)

év

Akinek hetven éven felül nem fáj semmi, az kint van a temetőben: a hetvenedik életév betöltése után már mindenkinek van vmilyen betegsége. Km. (Pozsonyeperjes)

esőbéka

Olyan szemei vannak, mint az esőbékának: nagy, dülledt szemei vannak. (Pozsonyvezekény)

fa

Azt sem tudja, mi fán terem a dió: fogalma sincs, hogy miféle, micsoda, honnan származhat a szóban forgó dolog. (Nagyfödémes)

Sok a fa, és mégis kicsiny az erdő: a sok ember között kevés azoknak a száma, akikre valóban számítani lehet vmely feladat végrehajtásában. (Felsővámos)

Úgy fog kezet, mint ha fát vágott volna: a szokásosnál jóval erősebben szorítja meg társa kezét. (Pozsonyvezekény)

fal

Behúz egyet, hát átmész a falon: borzasztó verést kapsz tőle. (Diószeg)

 

faló

Számíthatsz rá, mint falótól a szarra: egyáltalán nem számíthatsz rá. (Diószeg)

farkas

Nem kell rögtön farkast kiáltani: amíg nem ismerjük meg valakinek a tulajdonságait, addig nem kell rémíteni a többieket vele. (Ipolynyék)

farkasdi

Farkasdi szalonnát reggelizett: vöröshagymát evett reggelire. (Felsőszeli) Megj.: A farkasdiak híres hagymatermesztők voltak.

fej

Úgy fáj a fejem, mintha fát hasogatnának rajta: nagyon fáj a fejem. (Nemeskosút)

Belenyomom a fejedet a seggembe, és te leszel a legnagyobb seggfej: (durva ócsárlás). (Nagymácséd)

Bekötik a fejét, kioldják a nyelvét: a férjhezmenetel után az asszony már szabadon beszélhet. Km. (Ipolynyék)

fél (fn)

a/ Ha ennek a fele igaz, (már) az is sok. b/ Már az is sok, ha ennek a fele igaz: tú­lontúl sok bizonyíték szól ellene. (Nemeskosút)

Látjátok feleim, nőnek a füleim!: (a Halotti Beszéd kezdő sorának tréfás elferdítése.) (Ipolynyék)

féreg

Még a féreg is védekezik: mindenki védekezik, ha bántják. Km. (Ipolynyék)

feszület

Áll, mint a fancsali feszület az út mellett: tehetetlenül, szomorúan álldogál. (Felsőszeli)

foci

Kis foci, kis pénz, nagy foci, nagy pénz = minél magasabb osztályban játszik a labdarúgócsapat, annál magasabb (titokban nyújtott) pénzjutalomban részesülhet. Km. (Dunaszerdahely)

Födémes

Födémesen még a kutyának se jó, mert ha feláll, a helyére rögtön sátrat állítanak: (tréfás csúfolódó a nagyfödémesiekre:) minden kis helyet felhasználnak a fóliasátor alatti zöldségtermesztésre. (Hidaskürt)

födémesi

Alul van a föle, mint a födémesi tejnek: (tréfás védekezés, ha a tej minőségét ócsárolják:) nincsen annak semmi baja. (Ipolynyék) Megj.: Állítólag az ipolyfödémesi asszony az ipolysági piacon tejfölt árult, s a vevő kifogásolta, hogy a tejnek nincs föle, mire az eladó így védekezett: Dehogyis nincs föle, azért nem látja, mert alul van!

fuga

Olyat behúz, hogy beleszorulsz a fugába: hatalmas ütést mér rád. (Nagymácséd)

futórózsa

Fut, mint a futórózsa: gyorsan fut. (tréf.) (Vízkelet)

fül

Legalább hallja a füled, hogy mit mond a szád: legalább vedd észre, hogy butaságokat beszélsz v. káromkodsz. (Pozsonyvezekény)

Minek örülsz, hogy két füled van és nem vagy fazék?: nincs minek örülnöd. (Hidaskürt)

fűszál

Még a fűszálba is megbotlik: betegség, részegség, esetleg vmilyen testi fogyatékosság miatt bizonytalanok a léptei, ill. nehézkes mozgású, tehetetlen. (Felsőszeli)

gabona

A gabonát bőrben kell eladni: kifizetődőbb, ha nem a gabonát, hanem a vele kinevelt állatokat adjuk el. Km. (Nagyfödémes)

gazda

Nem szabad másnak, szabad a gazdának: a felettesnek mindig nagyobb a cselekvési szabadsága, mint a beosztottnak. Km. (Hegyéte)

gombóc

A szilvás gombóc akkor jó, mikor kiszőrösödik: a kislánynak is meg kell érnie a szerelemre. Km. (Felsővámos)

gyerek

Nem akármilyen gyerek ő még, ha pisál, csörög is: (kisgyerek tréfás dicsérete). (Felsővámos)

Ami a gyereknek jó, az anyának kétszer jó kell, hogy legyen: az igazi édesanyának megértőnek kell lennie gyermeke iránt, osztoznia kell annak boldogságában. Km. (Hidaskürt)

Könnyebb egy gyereket szerezni, mint egy kis párnát: utód nemzése nem olyan nehéz, mint a munkával szerzett javaké. Km. (Felsőszeli)

gyerekgyártó

Olyan, mint a gyerekgyártó kisiparos: (férfinak) sok gyereke van. (Hidaskürt)

gyertya

Ki tudja, meddig ég még a mi gyertyánk: nem tudhatjuk, hogy meddig élünk. (Pozsonyvezekény)

hal

Kicsontozlak, mint egy halat: alaposan ellátom a bajodat. (Nagymácséd)

harang

Nem kell rögtön félreverni a harangokat: a rémhírek és a borúlátó jóslatok nem mindig bizonyulnak igaznak. (Ipolynyék)

hát

Úgy hátba váglak, hogy kiköpöd a gerincedet: alaposan hátba váglak. (Galánta)

Hodos

Ég, mint Hodos: nagyon ég. (Kisudvarnok) Megj. A szóláshasonlat egy régi tűzvész emlékét őrzi.

ház

Amilyen házba mégy, olyan hitű légy!: alkalmazkodjunk a vendégül látó házbeliek szokásaihoz. Km. (Ipolynyék)

hiba

Csak egy hibája van, hogy élve született: gazember, semmirekellő alak. (Pozsonyeperjes)

 

 

Ha ropog a hó a lábunk alatt, még hideg lesz: (népi megfigyelés:) a kemény hótakaró hideget jósol. Km. (Pozsonyvezekény)

hóhér

Hóhérnak hóhér az ideálja: gonosz embernek a példaképe is gonosz szokott lenni. Km. (Ipolynyék)

holdugró

Olyan, mint a holdugró: a/ holdkóros, hebehurgya, kelekótya; b/ sovány, gebe, fejletlen. (Vízkelet)

hordó

Úgy aludt, mint az üres hordó: (tréfás, szexualitásra célzó megjegyzés, ha ismerős nőtől vki megkérdezi, hogy hogyan aludt). (Pozsonyeperjes)

igazság

Az az igazság, hogy nincs is igazság: a tényeket mindenki a saját szemszögéből ítéli meg. Km. (Feketenyék)

írás

Nem éri őt az írás: (a gyermek) az alapiskola első osztályába azért nem íratható be, mert a tanévkezdés napjáig még nem töltötte be a hatéves kort. (Ipolynyék)

Isten

Isten őrizz, de jó volna! = szabadkozom, de azért nagyon szeretném, ha megtörténne. (tréf.) (Hidaskürt)

Nincs Isten hírivel: veszélyt jelent az érkezése. (Zsigárd)

Verje meg az Isten mind a két kezével = (átkozódás). (Pozsonyvezekény)

Verje meg az Isten, veretlen ne hagyja = (átkozódás). (Ipolynyék)

Istent nem lehet lefizetni: Isten megvesztegethetetlen. Km. (Felsőszeli)

kakas

Jó kakas kiveszi a vámot: az igazi férfi semmit sem tesz ingyen, fizetség nélkül. Km. (Ipolynyék)

kapitány

Amilyen a kapitány, olyan a regimentje: a feljebbvaló magatartását követik a beosztottjai is. Km. (Ipolynyék)

karónkiabáló

Olyan, mint a karónkiabáló, hun búg, hun nem búg: (vmely gép meghibásodás következtében) szaggatott búgó hangot ad. (Nagymácséd) Megj.: karónkiabáló ’hangszóró, hangoshíradó’ (tréf.)

karos

Oda karos kell, nem szaros: oda erős emberre van szükség, nem jelentéktelen emberre. (Felsővámos)

kasza

Úgy vannak egymással, mint a kasza és a fém: haragban vannak egymással, egymás ellenére tesznek. (Ipolynyék)

kecske

Elfallálja, mint kecske a bagzást: kötelességét, tennivalóját ügyeskedve, vmely ürüggyel elhalasztja, elodázza. (Pozsonyvezekény)

 

kecskebéka

Fölfújta magát, mint kecskebéka a napsütésben: durcáskodik, sértődötten duzzog. (Hegyéte)

kilincs

Sárga kilincs, kenyér meg nincs: a „cifra nyomorúság” (a jólét látszatát leplező szegénység) jellemzésére mondják. (Galánta)

kocsma

Azelőtt azt mondták, hogy ha valakivel találkozni akarsz, menj a kocsmába, máma már úgy mondják, hogy ha valakivel találkozni akarsz, menj a kórházba = (rendsz. kórházban mondják, ha rég nem látott ismerőssel találkoznak:) manapság sokkal többen járnak a kórházba, mint a kocsmába. (Feketenyék)

kolbász

Kóbász, amit a kutya lóbász: (tréfás felelet a „kóbász” szóra; lóbász ’lóbál’). (Ipolynyék)

koldus

Lóg a szája, mint a kódós (koldus) zsebe: eltátja a száját, le van fittyedve az ajka. (Vízkelet)

kotló

Úgy áll a haja, mint amikor a kotlót valagba fújja a szél: borzas, kócos, szétáll a haja. (Felsővámos)

köröm

Körmöket égettünk: (a litániában elhangzó „Könyörögj érettünk!” tréfás elferdítése).

(Ipolynyék)

kőműves

Kőművesnek nyáron nincs felesége, télen pedig nincs kenyere: a kőműves nyáron a sok munka miatt keveset tartózkodhat a családja körében, télen viszont a családjával lehet, mert nincs munkája, ám éppen ezért jövedelme sincs. Km. (Nagymácséd)

kőszikla

Olyan a gyomrom, mintha kősziklát nyeltem volna: vmely élelem, ill. idegesség hatására görcsbe rándult a gyomrom. (Hegyéte)

Krisztus

Akinek Krisztus a komája, üdvözül: akinek befolyásos rokona van, az könnyebben boldogul. Km. (Felsőszeli)

Fekszik, mint Krisztus a keresztfán: a betegségtől elgyötörten fekszik. (Pozsonyeperjes)

kukorica

Nő, mint a kukorica: (gyermek) szinte szemlátomást növekszik. (Nádszeg)

kurva

Ne pörgesd magad, mint kurva a ridikült!: ne nagyzolj, ne tedd a nagyot! (Diószeg)

Passzol, mint kurva kezébe a liliom: egyáltalán nem illik neki. (Galánta)

Kiütlek, mint diszkós kurvát a szilvapálinka: ellátom a bajodat, elverlek. (Nagymácséd)

kutya

Azért kutya, hogy ugasson = hadd járjon a szája, nem kell őt komolyan venni. Km. (Ipolynyék)

Meghurcolja, mint kutya a papucsot: vkit ide-oda vonszol, kimerítően megtáncoltat. (Felsővámos)

Úgy föl van öltözve, mint az úri kutya: nagyon szépen van felöltözve. (Alsószeli)

labda

– Hun van a labda? – Mögötted. – Dehogy öttem mög!: (az ö-ző nyelvjárást beszélő jókaiakat csúfoló tréfás párbeszéd. (Jóka)

lelkiismeret

Olyan (v. úgy néz ki), mint a rossz lelkiismeret: fáradt, levert, kimerült állapotban van. (Hegyéte)

levegő

Rágja a levegőt: fölöslegesen (sokat) beszél. (Hegyéte)

levelibéka

Vigyorog, mint a levelibéka: szélesre nyúlt szájjal vigyorog. (Hegyéte)

Röhög, mint a ló az istállóban: (örömében) hangosan nevet. (Vízkelet)

macska

Jó macska megfogja az egeret: az ügyes nő bájaival képes szerelemre lobbantani és rabul ejteni a férfit. Km. (Nagyfödémes)

madi

Nyiklik-nyaklik, mint a madi bicska: feje, végtagja erőtlenül vmerre billen, csuklik. (Felsőszeli)

Szarban maradtak, mint a madiak: kellemetlen helyzetbe kerültek. (Felsőszeli) Az adatközlő szavait idézve: „Valamikor a madiak valami patkánt vagy gerént üldöztek, és hogy kimentek már egész a falu végire, addig kergették. És a bíró már látto, hogy igen elfárodtak, há megmérgűt, levágto a botját, hogy innen tovább nem megyünk. És akkor nízték, hogy egy rakás tehéntrágyo vót ottan, és azóta mondják, hogy szarba marattak, mint a madiak.”

malac

Amilyen a malac, olyan a nyígása: az embert beszédje minősíti. Km. (Szenc)

mama

Egyet a mamának, egyet a papának, egyet a hazának: ideális, ha a családba három gyermek születik. Km. (Ipolynyék)

Mamlasz

Máma van Szent Mamlasz: (tréfás mondás, ha vkinek aznap van a névnapja.) (Taksony)

megjön

Most úgy van, hogy megjöttünk, elmentünk: mihelyt megérkeztünk, azonnal távozunk is. (Pozsonyeperjes)

menőke

Menőke van (v. volna), csak vevőke nincsen: (akkor mondják, ha a lány nem tud férjhez menni). (Ipolynyék)

mindegy

Mindegy, hogy milyen, csak fürge legyen: a hímvesszőnek nem a mérete a fontos, hanem a teljesítőképessége. Km. (Diószeg)

 

mohácsi

Nekifekszik, mint mohácsi ló a völgynek: megfontolás nélkül belekezd a munkába. (Nádszeg)

mozi

Csak néz, mint a moziban: tétlenül néz. (Nagymácséd)

nádszegi

Olyan, mint a nádszegi bicskás: verekedős természetű. (Felsőszeli)

német

Hajlik, mint a német nóta: a/ nagyon hajlékony (tárgy), b/ befolyásolható, ingatag (személy). (Felsőszeli)

név

Fölvette a néhai nevet: meghalt. (Ipolynyék)

nyéki

El van förmedve, mint a nyéki búcsú: méregbe gurult, borzasztóan dühös. (Felsőszeli) Megj.: A szóláshasonlat egy régi feketenyéki búcsú emlékét őrzi, amikor is a szép idő csúnyára fordult, s a vihar feldöntögette a búcsúsok sátrait. Más magyarázat szerint az egykori búcsúkkor szokásos verekedések emléke él benne.

Visít, mint a nyéki búcsú: kellemetlenül éles hangot hallat. (Felsőszeli)

nyúlszar

Pattog, mint nyúlszar a deszkalapon: mérgesen pörlekedik, parancsokat osztogat, teszi a nagyot. (Nagymácséd)

orr

Nem estem ki az orrából: velem nem bánhat akárhogyan. (Léva)

ökör

Két lábon járó ökör = buta, ostoba ember. (Pozsonyeperjes)

öregség

Öregség tisztesség: az idős embereket illik tisztelni, megbecsülni. Km. (Ipolynyék)

papfi

Papfi gazfi: a papok mind gazemberek. (durva általánosítás) (Alsószeli)

paraszt

Akkora paraszt, hogy ha a Göncölszekér lejjebb volna, telerakná ganajjal: nagy paraszt, nem tudja az illemet. (Diószeg)

Letolja, mint paraszt a gatyáját: csúnyán leszidja. (Pozsonyeperjes)

Minél butább a paraszt, annál szebb a krumplija: (burgonyaszedéskor a gazda tréfás dicsérete). (Hidaskürt)

patikamérleg

Pontos, mint a patikamérleg: vmely mérleg nagyon pontos. (Ipolynyék)

péntek

Pintek, szaros az inged: (tréfás megjegyzés a nyelvjárási „pintek” szóra). (Ipolynyék)

Petőfi

Úgy melegít, mint Petőfi kályhája: (fűtőtest) nagyon rosszul melegít. (Felsőszeli)

pilicke

Olyan, mint a pilicke: (a bigéhez hasonló:) sovány, vékony termetű. (Vízkelet)

 

 

pofon

Nem mindig attól kapjuk vissza a pofont, akinek adtuk: nem törvényszerű, hogy gonosz tetteinkért a megtorlást csak a sértett féltől várhatjuk. Km. (Ipolynyék)

Olyan pofont kapsz, hogy két hétig infúzión fogod kapni a bundás kenyeret: hatalmas pofont kapsz. (Galánta)

pohár

Fél pohár nincs: (akkor mondják, ha vkinek bort akarnak önteni, s az illető az unszolásra azt mondja, hogy „Jól van, de csak fél pohárral”). (Pozsonyvezekény)

rakás

Kicsi rakás nagyot kíván: (akkor mondják, ha a gyerekek közül vki vmilyen oknál fogva lehasal, a többiek pedig kupacba föléje feküsznek). (Ipolynyék)

ruha

Nem a ruhával gyászolok, hanem a szívemmel: (szabadkozásként mondják, ha vki a gyászév letelte előtt felhagy a sötét öltözékekkel). (Kisudvarnok)

sár

Sárra már nem sok eső kell: a nem komoly megbetegedés is komollyá válhat, ha újabb veszélynek tesszük ki magunkat. Km. (Ipolynyék)

Aki sárral dobálódzik, az maga is sáros lesz: a másokat rágalmazó, gyalázkodó embert viselkedése miatt szintén megvetik. Km. (Ipolynyék)

semmi

Semmiért csak semmit adnak: mindent ki kell érdemelni, ingyen nem várhatunk el semmit. Km. (Zsigárd)

sóki

Úgy fel van öltözve, mint a sóki báb: az időjáráshoz képest túlságosan melegen van öltözve, be van bugyolálva. (Zsigárd)

stampedli

Meghalt a stampedli: (óvatos figyelmeztetés, hogy a pálinkát már kiitták, s a házigazda újra önthetne). (Felsővámos)

süket

Nekiesett, mint süket az ólajtónak: véletlenül vminek nekiment, nekiütközött. (Felsővámos)

szakajtó

Ilyet mondani, szakajtóba fingani!: amit hallok, az hihetetlen, lehetetlen. (Ipolynyék)

Mit lehet csinálni, szakajtóba pisálni: (tréfás felelet a „Mit lehet csinálni?” tanácstalanságot kifejező kérdésre:) ez van, ezt kell elfogadni. (Ipolynyék)

szalmakazal

A szalmakazal még sohasem nyomta össze (v. agyon) az egeret: nem számít bajnak, ha a férj kövér, a feleség pedig sovány. Km. (Felsővámos)

szar

Szar nélkül szart (se) ér a paraszt: ha nem kap trágyát a föld, nem hoz termést a gazdának. Km. (Pozsonyeperjes)

Szarból nem lehet kötelet fonni: értéktelen dologból nem lehet értékeset alkotni. Km. (Alsószeli)

Szarból nem lehet várat építeni: csak jó nyersanyagból lehet értékes dolgot előállítani. Km. (Ipolynyék)

Mehet a szarhoz sírni: saját maga idézte elő a bajt, senkit sem vádolhat. (Vízkelet)

Szárazék

Szárazéknál vagyunk vendégségben: (óvatos figyelmeztetés a házigazdának, hogy öntsön már vmit a vendégeknek, ill. a munkásoknak). (Vízkelet)

szél

Minden becsületes szél eláll reggelre: reggelre a szélfújás általában meg szokott szűnni. Km. (Ipolynyék)

szelet

Vékony szelet, hosszú élet: egyél keveset, hogy tovább élj! Km. (Felsőszeli)

szeli

Olyan, mint a szeli bicskás: túlságosan harcias természetű, verekedős. (Taksony)

szem

Szeme meredtig önt: (poharat) csordultig tölt. (Zsigárd)

szemétláda

Én vagyok a családi szemétláda: a család (rokonság) tagjai nekem mondják el panaszaikat. (Pozsonyvezekény)

szombat

Szombat, cigány asszony szoptat: (tréfás megjegyzés a „szombat” szóra). (Ipolynyék)

szúnyog

Annyian vannak, mint a szúnyogok: nagyon sokan vannak. (Felsővámos)

találkozik

Addig, míg találkozunk, jól vagyok: (tréfás felelet a „Hogy van?” kérdésre). (Alsószeli)

tapló

Buta, mint a tapló: nagyon buta. (Felsővámos)

Teda

Úgy befűtött, mint Teda a rákokra: alaposan befűtött. (Felsőszeli) Az adatközlő a szóláshasonlat keletkezését a következő történettel magyarázta: „Vót itt a faluba fonóház. És a Rákékho jártok a fonókábo. Azelőtt nyitott konyhák vótak, és a kemencét a konyhábú fűtötték. És akkor be vót készítve szalma, mer fűtöttek azér. És vót ott et Teda nevű ember, aki rakta a kemencét, ugyi, el is fűtött mindent, ami bent vót. És akkor igen örűtek, hogy no, megenyhűt a idő, mer hogy igen meleg van, hogy má nem is kő fűtenyi. És azóta Szelibe közmondás, hogy úgy befűtött, mint Teda a rákokra, mer jó betüzēt rájuk.”

Tekla

Úgy néz ki, mint Tekla: hanyagul van felöltözve. (Felsővámos)

tetű

Ha találsz valamit, ami egy tetűnél többet ér, azt fel kell venni: minden csekélységet meg kell becsülni. Km. (Felsőszeli)

tolvaj

Tolvajnak tolvaj a komája: rossz embernek a barátja is rossz. Km. (Ipolynyék)

torok

Szorongatja torkomat a sírás: erősen sírhatnékom van. (Pozsonyeperjes)

Mindig a töviben van: mindig körülötte lábatlankodik. (Felsővámos)

tök

Röhög, mint tök a ganajon: hangosan nevet. (durva, gúny) (Vízkelet)

Tudsz

Te vagy a Tudsznak a fia (v. lánya): amit mondasz, az biztos igaz. (tréf.) (Bős)

tűz

Még nem is ég, de már tüzet kiált: még nincs semmi baj, de már jajveszékel. (Ipolynyék)

úr

Úrtól, paraszttól mindent fel kell venni: nincs értelme, hogy a befolyásos gazdag emberrel, ill. a vagyontalan, de műveletlen emberrel vitába szálljunk. Km. (Vízkelet)

út

Rövid útról könnyebb visszatérni, mint a hosszúról: ha vkinek rosszul sikerült a házassága, jobban cselekszik, ha mihamarabb elválik, mert később már sokkal nehezebb a gyerekek miatt. Km. (Felsőszeli)

üvegszem

Jobb ma egy szemüveg, mint holnap egy üvegszem: többet ér a biztos kevés a bizonytalan soknál. Km. (tréf.) (Vízkelet)

vakond

Lefejellek, mint vakond a kútgyűrűt: ellátom a bajodat, elverlek. (Szelőce)

valami

Valamiért valamit: az adományt vagy jó cselekedetet rendszerint viszonozni szokták. Km. (Nemeskosút)

vármegye

Ugat, mint hét vármegye kutyája: másokat durván, hangoskodva szidalmaz. (Felsőszeli)

verés

A verést is meg lehet szokni: idővel a durva bánásmódhoz is hozzászokik az ember. Km. (Feketenyék)

Vezekény

Ég, mint Vezekény: nagyon ég. (Felsőszeli) Megj.: A szóláshasonlat egy régi vezekényi tűzvész emlékét őrzi.

vezekényi

Olyan nagy a szája, mint a vezekényi búcsú: nagyszájú, hangoskodó. (Taksony)

viski

Kivan a viski pince: (akkor mondják, ha a kislánynak kilátszik a bugyija). (Ipolynyék)

víz

Gyúrja maga alatt a vizet: türelmetlenül topog, idegeskedik. (Felsővámos)

zsidó

Veri a feleségét, mint zsidó a lovát: feleségét tettleg bántalmazza. (Felsőszeli)

 

 

A közlésben előforduló településnevek szlovák megfelelői:

 

Alsószeli: Dolné Saliby, Bodak: Bodíky, Bős: Gabčíkovo, Diószeg: Sládkovičovo, Duna­szer­da­hely: Dunajská Streda, Farkasd: Vlčany, Feketenyék: Čierna Voda, Felsőszeli: Horné Saliby, Felsővámos: Horné Mýto, Galánta: Galanta, Hegyéte: Kútniky, Hetény: Chotín, Hidaskürt: Mostová, Hodos: Vydrany, Ipolyfödémes: Ipeľské Úľany, Ipolynyék: Vinica, Ipolyvisk: Vyškovce nad Ipľom, Jóka: Jelka, Kisudvarnok: Malé Dvorníky, Léva: Levice, Nádszeg: Trstice, Nagyfödémes: Veľké Úľany, Nagymácséd: Veľká Mača, Nemeskosút: Košúty, Pozsonyeperjes: Jahodná, Pozsonyvezekény: Vozokany, Sók (Magyarsók): Šok, Szelőce: Selice, Szenc: Senec, Taksony: Matúškovo, Vízkelet: Čierny Brod, Zsigárd: Žihárec.