Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky. Studie a dokumenty 1940–1945. (Varga Sándor)

A kö­zép-eu­ró­pai tér­ség­ben a rend­szer­vál­to­zást kö­ve­tő évek­ben a köz­éle­ti ér­dek­lő­dés kö­zép­pont­já­ba ke­rült né­hány olyan kö­zel­múlt­ban le­ját­szó­dott tör­té­nés és fo­lya­mat, ame­lyek­nek még ma is élő el­szen­ve­dői és ta­núi van­nak, és ame­lyek­ről a szov­jet fenn­ha­tó­ság alá tar­to­zó ál­la­mok­ban 1989 vé­gé­ig nem le­he­tett nyíl­tan be­szél­ni. Ezen kér­dé­sek egyi­ke a II. vi­lág­há­bo­rú után Cseh­szlo­vá­kia te­rü­le­tén élő né­met és ma­gyar la­kos­ság kál­vá­ri­á­ja, pon­to­sab­ban jog­fosz­tá­sa, va­gyo­ná­nak el­kob­zá­sa és ki­te­le­pí­té­se. E kér­dés­kört ál­ta­lá­ban a Beneš-dekré­tumok kö­vet­kez­mé­nyei gyűj­tő­név alatt szok­ták em­le­get­ni. Az, hogy ez a meg­je­lö­lés men­­nyi­re helyt­ál­ló, ar­ról időn­ként vi­ták foly­nak. Eb­ben a re­cen­zi­ó­ban er­re most nem kí­vá­nunk ki­tér­ni. In­dul­junk ki ab­ból, hogy 1944–45-ben és az azt kö­ve­tő há­rom év­ben Cseh­szlo­vá­ki­á­ban olyan tör­vé­nyek, ren­de­le­tek és egyéb kö­te­le­ző ér­vé­nyű sza­bá­lyok lát­tak nap­vi­lá­got, ame­lyek a né­met és ma­gyar la­kos­sá­got meg­fosz­tot­ták alap­ve­tő ál­lam­pol­gá­ri jo­ga­ik­tól és va­gyo­nuk­tól. A fen­ti cím­mel meg­je­lent kö­tet ezek­ből a jo­gi nor­mák­ból kö­zöl vá­lo­ga­tást. Azo­kat a leg­vi­ta­tot­tabb tör­vé­nye­ket és hoz­zá­juk kap­cso­ló­dó do­ku­men­tu­mo­kat köz­lik, ame­lyek nem­ze­ti­sé­gi ala­pon mond­ják ki bű­nös­nek a né­me­te­ket és ma­gya­ro­kat, anél­kül, hogy meg­vizs­gál­nák, hogy va­ló­ban foly­tat­tak-e bű­nös­nek nyil­vá­ní­tott te­vé­keny­sé­get az el­ső Cseh­szlo­vák Köz­tár­sa­ság fel­da­ra­bo­lá­sa ér­de­ké­ben.

A te­kin­té­lyes vas­tag­sá­gú kö­tet­ben ösz­­sze­sen 64 do­ku­men­tum ke­rült köz­lés­re, eb­ből 12 az el­nö­ki dek­ré­tum, ket­tő 1940-ből, a töb­bi 1945-ből szár­ma­zik. Két olyan, a Nem­zet­gyű­lés ál­tal 1946-ban el­fo­ga­dott tör­vényt is kö­zöl a kö­tet, ame­lyek az elő­ző évek­ben ki­adott tör­vé­nye­ket és ren­de­le­te­ket erő­sí­tik meg. A to­váb­bi 50 do­ku­men­tum az em­lí­tett tör­vé­nyek­hez kö­tő­dik, ál­ta­lá­ban az elő­ké­szí­tés so­rán ke­let­ke­zett ál­lás­fog­la­lás­ok­ról, il­let­ve ela­bo­rá­tu­mok­ról van szó, egy eset­ben pe­dig az el­nö­ki dek­ré­tum in­téz­ke­dé­se­it Szlo­vá­kia te­rü­le­tén ér­vé­nye­sí­tő Szlo­vák Nem­ze­ti Ta­nács ál­tal ki­adott ren­deletről. Ez a vá­lo­ga­tás ugyan csak tö­re­dé­két ké­pe­zi an­nak a 144 jog­sza­bály­nak, ame­lye­ket Beneš-dekré­tumok­nak ne­ve­zünk, de ezek azok, ame­lyek a né­met ki­te­le­pí­tet­tek és a szlo­vá­ki­ai ma­gyar érin­tet­tek ré­szé­ről leg­in­kább ki­fo­gá­sol­tak. Ezek­ben fo­gal­ma­zó­dik meg a kol­lek­tív bű­nös­ség el­ve, ami­kor ki­mond­ják, hogy a ma­gya­rok és a né­me­tek nem kap­hat­nak cseh­szlo­vák ál­lam­pol­gár­sá­got, és nem­ze­ti­sé­gük mi­att meg­foszt­ják őket va­gyo­nuk­tól is. A kö­tet ös­­sze­ál­lí­tó­ja, Karel Jech az elő­szó­ban köz­li, hogy ez a vá­lo­ga­tás egy ko­ráb­bi do­ku­men­tum­kö­tet­ből vet­te át a kö­zölt do­ku­men­tu­mo­kat (Dekrety prezi­den­ta repub­liky 1940–1945. Doku­men­ty. K vydání pøiprav­il­i: Karel Jech a Karel Kaplan. Brno, Ústav pro soudobé dìjiny AV ÈR – Nakla­da­tel­ství Doplòek, 2002, 1066 p.). Az említett kö­tet ugyan szin­tén csak vá­lo­ga­tást kö­zöl, a 144 el­nö­ki dek­ré­tum­ból 44-et ad köz­re, de ös­­sze­sen 253 do­ku­men­tum sze­re­pel benne. Azo­kat a dek­ré­tu­mo­kat és a hoz­zá­juk kap­cso­ló­dó do­ku­men­tu­mo­kat kö­zöl­ték, ame­lyek „alap­ve­tő je­len­tő­ség­gel” bír­nak Cseh­szlo­vá­kia há­bo­rú utá­ni új­ra­élesz­té­sé­re és ál­la­mi be­ren­dez­ke­dé­sé­re. Ez a két kö­tet igen je­len­tő­sen hoz­zá­já­rult ah­hoz, hogy nem­csak a szak­mai kö­zön­ség, de az ol­va­sók és ér­dek­lő­dők szé­les ré­te­gei is meg­is­mer­ked­hes­se­nek az alap­ve­tő té­nyek­kel, ame­lyek is­me­re­te nél­kül ne­héz bár­mit is nyi­lat­koz­ni Cseh­szlo­vá­kia má­so­dik vi­lág­há­bo­rút kö­ve­tő 2–3 évé­ről.

Vis­­sza­tér­ve a cím­ben fel­tün­te­tett kö­tet is­mer­te­té­sé­hez el kell mon­da­ni, hogy az egyes do­ku­men­tu­mok köz­lé­se tel­je­sen meg­fe­lel a mo­dern, tu­do­má­nyos igé­nyű for­rás­köz­lés kö­ve­tel­mé­nye­i­nek. A szer­kesz­tők a hi­va­ta­los tör­vény­tár­ban és köz­lö­nyök­ben meg­je­lent szö­ve­ge­ket ad­ják köz­re. Az egyes do­ku­men­tu­mo­kat bő­ven el­lát­ták ma­gya­rá­zó jegy­ze­tek­kel, ame­lyek nagy­ban nö­ve­lik a kö­tet in­for­má­ci­ós ér­té­két. A be­ve­ze­tő után két jo­gi elem­ző ta­nul­mány ke­rült a kö­tet­be. Mind­ket­tőt a prá­gai Kár­oly Egye­tem jog­tu­dó­sai Jan Kuk­lík és Vla­di­mír Mikule ál­lí­tot­ták ös­­sze. Mind­ket­ten elem­zik a Beneš-dekré­tumok ke­let­ke­zé­sé­nek kö­rül­mé­nye­it az egyes idő­szak­ok­ban, te­hát 1940-től, ami­kor a lon­do­ni emig­rá­ci­ó­ban meg­szü­le­tett az el­ső két el­nö­ki dek­ré­tum, egé­szen 1946 már­ci­u­sá­ig, ami­kor a Cseh­szlo­vák Nem­zet­gyű­lés vis­­sza­me­nő­leg meg­erő­sí­tet­te az 1940-ben és 1945-ben ki­adott el­nö­ki dek­ré­tu­mo­kat. Az elem­zé­sek egy­be­hang­zó­an bi­zo­nyít­ják az el­nö­ki dek­ré­tu­mok és az egész rá épü­lő jog­al­ko­tás le­gi­ti­mi­tá­sát. Nem vé­let­len, hogy mind­két ta­nul­mány el­ső­sor­ban er­re he­lye­zi a hang­súlyt, ugyan­is szá­mos, fő­leg né­met ál­lam­jog­ász meg­kér­dő­je­le­zi a Beneši-dekré­tumok le­gi­ti­mi­tá­sát ép­pen a ki­in­du­ló pont­juk­nál fog­va, te­hát az 1940-ben ki­adott két dek­ré­tum kap­csán. Meg­je­gyez­zük, hogy ezt a ké­telyt már Gyö­nyör Jó­zsef is meg­fo­gal­maz­ta a rend­szer­vál­to­zás utá­ni el­ső évek­ben ki­adott ta­nul­má­nya­i­ban.

Amel­lett, hogy a kö­tet szer­zői és ös­­sze­ál­lí­tói el­ső­sor­ban a né­met ki­ad­vány­ok­kal és elem­zé­sek­kel vi­tat­koz­nak, je­len­tő­sen hoz­zá­já­rul­nak ah­hoz, hogy a né­met nyel­ven ol­va­sók és az érin­tet­tek vagy azok le­szár­ma­zot­tai is au­ten­ti­kus do­ku­men­tu­mo­kat kap­ja­nak kéz­hez. Ezért az egész kö­tet, te­hát a ta­nul­má­nyok és ma­guk a do­ku­men­tu­mok is a kö­tet má­so­dik fe­lé­ben né­met nyel­ven is köz­lés­re ke­rül­tek. A for­dí­tá­sok igen ala­po­san ké­szül­tek. Ez lát­szik ab­ból, hogy a for­dí­tói tá­jé­koz­ta­tó­ban fel­so­rol­ták a prob­lé­má­kat, ame­lye­ket meg kel­lett ol­da­ni­uk a mun­ka so­rán.
A kö­te­tet a vo­nat­ko­zó szak­iro­da­lom vá­lo­ga­tott bib­li­og­rá­fi­á­ja, a benne sze­rep­lő sze­mé­lyek rö­vid jel­lem­zé­se, rö­vi­dí­té­sek jegy­zé­ke és a kö­tet­ben elő­for­du­ló ne­vek lajst­ro­ma zár­ja.

Var­ga Sán­dor