Popély Árpád: Adalékok a szlovákiai magyarság csehországi deportálásának történetéhez

1. „A vég­le­ges meg­ol­dást a leg­ros­­szabb eset­ben el tud­juk in­téz­ni ma­gunk is”

A II. vi­lág­há­bo­rú vé­gén fel­újí­tott Cseh­szlo­vá­ki­á­nak a szláv nem­zet­ál­lam ki­épí­té­sé­re tö­rek­vő ve­ze­tői a ma­gyar ki­sebb­ség egy­ol­da­lú ki­te­le­pí­té­sé­hez – a né­met ki­sebb­ség­től el­té­rő­en – sem a há­bo­rú fo­lya­mán, sem pe­dig az azt kö­ve­tő pots­da­mi kon­fe­ren­ci­án nem kap­ták meg a győz­tes nagy­ha­tal­mak hoz­zá­já­ru­lá­sát, ezért a szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság­tól a Ma­gyar­or­szág­ra rá­eről­te­tett la­kos­ság­cse­re, ez­zel pár­hu­za­mo­san pe­dig az ún. res­zlo­vak­izá­ció út­ján igye­kez­tek meg­sza­ba­dul­ni.
Ma­gyar­or­szág azon­ban a szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság tö­me­ge­i­nek vád alá he­lye­zé­se, há­bo­rús bű­nös­sé nyil­vá­ní­tá­sa, s az át­te­le­pí­ten­dők kö­zé va­ló arány­ta­lan be­so­ro­lá­sa mi­att nem já­rult hoz­zá a nép­cse­re meg­in­dí­tá­sá­hoz, az 1946. jú­li­us 29-én meg­nyílt pá­ri­zsi bé­ke­kon­fe­ren­cia pe­dig el­uta­sí­tot­ta a la­kos­ság­cse­re és a res­zlo­vak­izá­ció után cseh­szlo­vák szá­mí­tá­sok sze­rint hát­ra­ma­ra­dó mint­egy 200 000 ma­gyar ki­te­le­pí­té­sé­nek en­ge­dé­lye­zé­sé­re be­nyúj­tott cseh­szlo­vák in­dít­ványt, s a ma­gyar ki­sebb­ség ügyé­nek ren­de­zé­sét a két érin­tett or­szág kö­zöt­ti tár­gya­lá­sok­ra bíz­ta. Cseh­szlo­vá­kia szá­má­ra ezt kö­ve­tő­en a ma­gyar la­kos­ság or­szá­gon be­lü­li szét­te­le­pí­té­se, va­gyis cseh­or­szá­gi de­por­tá­lá­sa vált az­zá az esz­köz­zé, amel­­lyel meg­pró­bál­ta rá­kény­sze­rí­te­ni Ma­gyar­or­szá­got a la­kos­ság­cse­re mi­előb­bi meg­kez­dé­sé­re, ill. úgy­mond sa­ját ha­tás­kö­rén be­lül meg­vál­toz­tat­ni Dél-Szlo­vá­kia et­ni­kai jel­le­gét.
Ma­ga Dal­i­bor M. Krno, a cseh­szlo­vák bé­ke­kül­dött­ség egyik tag­ja fo­gal­maz­ta meg a bé­ke­kon­fe­ren­ci­á­ról írt köny­ve zá­ra­dé­ká­ban, hogy „Ma­gyar­or­szág­nak si­ke­rült ugyan el­ke­rül­nie az át­te­le­pí­tés alap­elv­ének ki­fe­je­zett el­fo­ga­dá­sát, de nem ért el sem­mi­lyen jo­got és sem­mi­lyen le­he­tő­sé­get, hogy bár­mi mó­don gá­tol­jon ben­nün­ket olyan in­téz­ke­dé­sek­ben, ame­lye­ket szük­sé­ges­nek fo­gunk tar­ta­ni min­den­ne­mű re­vi­zi­o­nis­ta és ir­re­den­ta ve­szély vég­le­ges el­há­rí­tá­sá­ra ha­tár­vi­dé­kün­kön” (Krno 1992:117).
1946. ok­tó­ber vé­gén és no­vem­ber el­ső fe­lé­ben a cseh­szlo­vák po­li­ti­ku­sok meg­nyi­lat­ko­zá­sai, ill. a kü­lön­bö­ző saj­tó­ter­mé­kek egy­re nyíl­tab­ban je­lez­ték, mi­lyen „in­téz­ke­dé­sek­kel” kép­ze­li el Cseh­szlo­vá­kia az ún. re­vi­zi­o­nis­ta és ir­re­den­ta ve­szély el­há­rí­tá­sát.
Vla­di­mír Clemen­tis kül­ügyi ál­lam­tit­kár az Al­kot­má­nyo­zó Nem­zet­gyű­lés Kül­ügyi Bi­zott­sá­gá­ban a bé­ke­kon­fe­ren­ci­á­ról tar­tott be­szá­mo­ló­ja so­rán már 1946. ok­tó­ber 31-én ki­fej­tet­te, hogy a szlo­vá­ki­ai ma­gyar kér­dés meg­ol­dá­sá­nak kul­csa a ma­gyar kor­mány ke­zé­ben van, amen­­nyi­ben azon­ban Ma­gyar­or­szág nem egye­zik be­le a cseh­szlo­vák fél ál­tal el­kép­zelt ren­de­zés­be, ak­kor „a vég­le­ges meg­ol­dást a leg­ros­­szabb eset­ben el tud­juk in­téz­ni ma­gunk is” (Clementis 1946:1).
A Szlo­vák Nem­ze­ti Ta­nács saj­tó­or­gá­nu­ma, a Národ­ná obro­da 1946. no­vem­ber 13-án a la­kos­ság­cse­ré­ről tár­gya­ló cseh­szlo­vák–ma­gyar veg­yes­bi­zottság az­nap kez­dő­dő po­zso­nyi ta­nács­ko­zá­sa kap­csán, a ko­ráb­bi la­kos­ság­cse­re-tár­gya­lá­sok ku­dar­cá­ra, s a pá­ri­zsi bé­ke­kon­fe­ren­cia azon ál­lí­tó­la­gos ha­tá­ro­za­tá­ra utal­va, amely el­is­mer­te Cseh­szlo­vá­kia jo­gát a ma­gyar ki­sebb­ség be­ol­vasz­tá­sá­ra, a kö­vet­ke­ző­ket szö­gez­te le: „Mint­hogy a ma­gya­rok nem hi­vat­koz­hat­nak a ki­sebb­sé­gi jog­ra, utol­só le­he­tő­sé­günk a ma­gya­rok szét­te­le­pí­té­se Cseh­szlo­vá­kia kü­lön­bö­ző ré­sze­i­be” (Národná obro­da 1946. nov. 13.).

Még konk­ré­tab­ban fo­gal­ma­zott Jú­li­us Ïuriš föld­mű­ve­lés­ügyi mi­nisz­ter, aki 1946. no­vem­ber 15-én a Cseh­or­szág­ba ér­ke­ző szlo­vák me­ző­gaz­da­sá­gi mun­ká­sok ün­ne­pé­lyes fo­ga­dá­sán ki­je­len­tet­te: „A kor­mány épp ezek­ben a na­pok­ban tár­gyal ar­ról, hogy vég­le­ge­sen meg­old­juk a szlo­vá­ki­ai ma­gyar kér­dést. A ma­gya­rok­tól meg kell sza­ba­dul­nunk és meg­sza­ba­du­lunk tő­lük azért, hogy a szlo­vák föld egy­szer s min­den­kor­ra a szlo­vák föld­mű­ve­se­ké le­gyen. Már a jö­vő hé­ten meg­kezd­jük a ma­gya­rok át­köl­töz­te­té­sét Szlo­vá­ki­á­ból és be­ál­lí­tá­su­kat a cseh­or­szá­gi me­ző­gaz­da­sá­gi mun­ká­ba” (Prav­da 1946 nov. 16.).

A cseh­szlo­vák kor­mány el­tö­kélt­sé­gét je­lez­te Mikuláš Fer­jenèík bel­ügyi meg­bí­zott 1946. no­vem­ber 17-i ér­sek­új­vá­ri be­szé­de is: „A ma­gya­rok­nak, akik itt él­nek, meg­ad­juk az ön­kén­tes Ma­gyar­or­szág­ra va­ló tá­vo­zás le­he­tő­sé­gét. Míg mi min­den szlo­vák lel­ket ha­za aka­runk hoz­ni ide­gen or­szá­gok­ból, ad­dig Ma­gyar­or­szág meg­aka­dá­lyoz­za a ma­gya­rok vis­­sza­té­ré­sét Ma­gyar­or­szág­ra. Tud­juk, hogy mi­ért. De ép­pen az, hogy ezt tud­juk, meg­erő­sít min­ket ab­ban az el­ha­tá­ro­zá­sunk­ban, hogy egy­szer s min­den­kor­ra vé­get ves­sünk min­den ve­sze­de­lem­nek és re­vi­zi­o­nis­ta tö­rek­vés­nek ez el­len a te­rü­let el­len” (Èas 1946. nov. 20.).

A ma­gyar la­kos­ság ép­pen ezek­ben a na­pok­ban kez­dő­dő cseh­or­szá­gi de­por­tá­lá­sa – an­nak el­le­né­re, hogy a saj­tón ke­resz­tül kü­lön­fé­le hí­rek ki­szi­vá­rog­tak ró­la – még­is ké­szü­let­le­nül ér­te és szin­te sok­kol­ta a cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar tár­sa­dal­mat és Ma­gyar­or­szá­got egy­aránt. Pe­dig elő­ké­szü­le­tei már jó­val ko­ráb­ban, még a pá­ri­zsi bé­ke­kon­fe­ren­cia ide­jén meg­kez­dőd­tek, s a cseh­szlo­vák ál­la­mi szer­vek csu­pán a kon­fe­ren­cia ha­tá­ro­za­tá­ra vár­tak a 200 000 ma­gyar egy­ol­da­lú ki­te­le­pí­té­sé­re be­nyúj­tott cseh­szlo­vák kö­ve­te­lés­sel kap­cso­lat­ban.
A ma­gyar ki­sebb­ség Cseh- és Mor­va­or­szág­ba va­ló te­le­pí­té­sé­nek ter­vé­vel a cseh­szlo­vák kor­mány el­ső íz­ben 1946. jú­ni­us 21-én fog­lal­ko­zott. Az ak­ko­ri el­kép­ze­lé­sek mint­egy 50 ezer ma­gyar át­te­le­pí­té­sé­vel szá­mol­tak, ez azon­ban még „csu­pán” a res­zlo­vak­izál­takat érin­tet­te vol­na (Vadkerty 1993:120).
Más szem­szög­ből kö­ze­lí­tet­ték meg a kér­dést a kor­mány 1946. jú­li­us 16-i ülé­sén, ame­lyen el­ha­tá­roz­ták, hogy a szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok cseh­or­szá­gi szét­te­le­pí­té­sét ös­­sze­kap­csol­ják az­zal az össz-s­zlováki­ai ön­kén­tes mun­ka­erő-to­bor­zás­sal, amely­nek cél­ja a né­me­tek ki­te­le­pí­té­se után mun­ka­erő­hi­án­­nyal küz­dő cseh gaz­da­ság meg­se­gí­té­se volt. A to­bor­zást a szlo­vák la­kos­sá­gon kí­vül ki­ter­jesz­tik az ál­lam­pol­gár­sá­gá­tól s mun­ka­vál­la­lá­si le­he­tő­sé­gé­től meg­fosz­tott ma­gyar­ság­ra, az­zal a nem tit­kolt szán­dék­kal, hogy a ma­gya­rok tá­vo­zá­sa majd meg­kön­­nyí­ti a dé­li ha­tár­öve­zet szlo­vá­kok­kal va­ló be­te­le­pí­té­sét. A kor­mány az 1946. jú­li­us 22-e és au­gusz­tus 15-e kö­zöt­ti idő­szak­ra idő­zí­tett to­bor­zás­tól mint­egy 40-50 ezer ma­gyar ön­kén­tes je­lent­ke­zé­sét remélte.1
A kö­zel egy hó­na­pig tar­tó to­bor­zó­ak­ció azon­ban nem vál­tot­ta be a hoz­zá fű­zött re­mé­nye­ket. Amíg a to­bor­zás több mint 200 ezer szlo­vák ön­kén­tes cseh­or­szá­gi mun­ka­vál­la­lá­sá­val vég­ző­dött, a ma­gyar je­lent­ke­zők szá­ma meg sem kö­ze­lí­tet­te az el­várt öt­ve­nez­ret: a Föld­mű­ve­lés- és Föld­re­form­ügyi Meg­bí­zot­ti Hi­va­tal ada­tai sze­rint szá­muk 1932, a Szo­ci­á­lis­ügyi Mi­nisz­té­ri­um sze­rint pe­dig csu­pán 1919 volt. A ma­gyar je­lent­ke­zők ala­csony szá­mát a Szo­ci­á­lis­ügyi Mi­nisz­té­ri­um an­nak tu­laj­do­ní­tot­ta, hogy mi­vel az ak­ci­ó­val egyidőben zaj­lott a pá­ri­zsi bé­ke­kon­fe­ren­cia, Dél-Szlo­vá­kia ma­gyar la­kos­sá­ga a ma­gyar­or­szá­gi el­len­pro­pa­gan­da ha­tá­sá­ra vá­ra­ko­zó ál­lás­pont­ra helyezkedet­t.2
Mi­vel a ma­gya­rok ön­kén­tes cseh­or­szá­gi mun­ka­vál­la­lá­sá­nak mér­té­ke el­ma­radt a vá­ra­ko­zá­sok­tól, az ak­ci­ót irá­nyí­tó köz­pon­ti és szlo­vák hi­va­ta­lok 1946. au­gusz­tus 6–7-i po­zso­nyi ér­te­kez­le­tü­kön úgy ha­tá­roz­tak, hogy a ma­gya­rok­kal szem­ben Edvard Beneš köz­tár­sa­sá­gi el­nök ál­ta­lá­nos mun­ka­kö­te­le­zett­ség­ről ren­del­ke­ző 1945. ok­tó­ber 1-jei 88/1945 sz. dek­ré­tu­má­ra hi­vat­koz­va kény­sze­rí­tő esz­kö­zö­ket fog­nak al­kal­maz­ni. A de­por­tá­lá­so­kat te­hát vé­gül a cseh­or­szá­gi mun­ka­erő­hi­ányt ürü­gyül hasz­nál­va haj­tot­ták vég­re, azon­ban ma­guk az ak­ció vég­re­haj­tói sem tit­kol­ták, hogy azok fő cél­ja „Dél-Szlo­vá­kia határ­men­ti öve­ze­té­nek a ma­gyar elem­től va­ló megtisztítása”.3 Az el­vi dön­tés te­hát 1946 au­gusz­tu­sá­ban meg­szü­le­tett ugyan, a gya­kor­la­ti meg­va­ló­sí­tást azon­ban a bé­ke­kon­fe­ren­cia ha­tá­ro­za­tá­ig el­ha­lasz­tot­ták.

A pá­ri­zsi bé­ke­kon­fe­ren­ci­án tar­tóz­ko­dó Daniel Okáli át­te­le­pí­té­si kor­mány­biz­tos 1946. ok­tó­ber 3-án táv­irat­ban ér­te­sí­tet­te a prá­gai Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­u­mot, hogy amen­­nyi­ben Ma­gyar­or­szág nem haj­lan­dó a la­kos­ság­cse­re meg­kez­dé­sé­re, ill. a cseh­szlo­vák fél ál­tal Pá­rizs­ban elő­ter­jesz­tett kö­ve­te­lé­sek tel­je­sí­té­sé­re, a Meg­bí­zot­tak Tes­tü­le­te és a Szlo­vák Nem­ze­ti Ta­nács El­nök­sé­ge „ha­tá­roz­za­nak a bel­ső intézkedésekről”.4
Az ún. bel­ső in­téz­ke­dé­sek fo­gal­ma alatt kez­det­ben két al­ter­na­tí­va me­rült fel. Okáli táv­irat­ára szin­te nap­ra­ké­szen re­a­gált a ma­gya­rok ki­te­le­pí­té­sé­vel, ill a szlo­vák la­kos­ság le­te­le­pí­té­sé­vel meg­bí­zott Szlo­vák Te­le­pí­té­si Hi­va­tal, amely a Meg­bí­zot­tak Tes­tü­le­te El­nök­sé­gé­hez in­té­zett 1946. ok­tó­ber 4-i, va­la­mint a prá­gai kor­mány­hoz in­té­zett ok­tó­ber 9-i ja­vas­la­tá­ban az egyik le­he­tő­ség­ként a la­kos­ság­cse­re-egyez­mény VIII. cik­ke alap­ján „há­bo­rús bű­nös­ként” át­te­le­pí­tés­re je­lölt ma­gya­rok egy­ol­da­lú át­te­le­pí­té­sé­nek meg­kez­dé­sét, a má­sik le­het­sé­ges meg­ol­dás­ként pe­dig a ma­gyar la­kos­ság egy ré­szé­nek Cseh­or­szág­ba te­le­pí­té­sét aján­lot­ta.5

A kor­mány vé­gül 1946. ok­tó­ber 13-án ad­ta be­le­egye­zé­sét a szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság cseh­or­szá­gi de­por­tá­lá­sá­hoz, egy nap­pal azt kö­ve­tő­en, hogy a bé­ke­kon­fe­ren­cia plé­nu­ma el­uta­sí­tot­ta a ma­gyar ki­sebb­ség egy­ol­da­lú ki­te­le­pí­té­sé­nek jó­vá­ha­gyás­ára vo­nat­ko­zó cseh­szlo­vák in­dít­ványt (vö. Vad­ker­ty 1996:30). A kor­mány nem tit­kol­ta, hogy a de­por­tá­lá­sok­kal nyo­mást kí­ván gya­ko­rol­ni Ma­gyar­or­szág­ra a la­kos­ság­cse­re mi­előb­bi meg­kez­dé­se ér­de­ké­ben. A cseh­szlo­vák po­li­ti­kai ve­ze­tés az át­te­le­pí­té­sek egy­ol­da­lú meg­kez­dé­sé­nek le­he­tő­sé­gét azért ve­tet­te el, mi­vel ez nem ve­zet­ne cél­hoz: Ma­gyar­or­szág a ha­tár­ra ki­to­lon­colt sze­mé­lye­ket nem fo­gad­ná be, rá­adá­sul ez a meg­ol­dás nem­zet­kö­zi bo­nyo­dal­ma­kat is ered­ményezhetne.6
A de­por­tá­lá­so­kat a kor­mány jó­vá­ha­gyá­sát kö­ve­tő­en a Szlo­vák Te­le­pí­té­si Hi­va­tal 1946. no­vem­ber 4-én kelt 12-771-I/1-1946. sz. bi­zal­mas irány­el­vei alap­ján haj­tot­ták vég­re. Az irány­el­vek sze­rint Dél-Szlo­vá­kia 23 já­rá­sá­ból: a Somor­jai, Dunasz­er­da­he­ly­i, Galán­tai, Vágsel­lyei, Ér­sek­új­vá­ri, Ógyal­lai, Ko­má­ro­mi, Pár­ká­nyi, Zseliz­i, Vere­bé­ly­i, Lé­vai, Ipoly­sá­gi, Kék­kői, Lo­son­ci, Fe­le­di, Ri­ma­szom­ba­ti, Tor­nal­jai, Rozs­nyói, Szep­si, Kas­sai, Tőketerebe­si, Kirá­ly­helme­ci és Nagyka­posi já­rás­ból – a res­zlo­vak­izál­tak, va­la­mint a la­kos­ság­cse­re-egyez­mény alap­ján ma­gyar­or­szá­gi át­te­le­pí­tés­re je­löl­tek ki­vé­te­lé­vel – „át­cso­por­to­sít­ha­tó” Cseh­or­szág­ba az ös­­szes ma­gyar nem­ze­ti­sé­gű sze­mély, akit Edvard Beneš 1945. au­gusz­tus 2-i 33/1945. sz. al­kot­mány­dek­ré­tu­ma meg­fosz­tott cseh­szlo­vák ál­lam­pol­gár­sá­gá­tól.

A köz­mun­ká­ra kö­te­lez­he­tő­ek fel­ső kor­ha­tá­rát az irány­el­vek a fér­fi­ak­nál 60, a nők­nél 55 év­ben ál­la­pí­tot­ták meg, ho­lott a 88/1945. sz. el­nö­ki dek­ré­tum, amely­re hi­vat­koz­va a köz­mun­kát el­ren­del­ték, a fér­fi­ak­nál 55, a nők­nél 45 év­ben ha­tá­roz­ta meg a köz­mun­ká­ra kö­te­lez­he­tő­ek fel­ső kor­ha­tá­rát.
A já­rá­sok fel­so­ro­lá­sá­ból ki­tű­nik, hogy a Szlo­vák Te­le­pí­té­si Hi­va­tal szin­te ki­zá­ró­lag a zárt ma­gyar et­ni­kai te­rü­let já­rá­sa­i­ban élő ma­gyar la­kos­ság de­por­tá­lá­sá­val szá­molt. Mind­ez nem vé­let­len, hi­szen az ak­ció egyik meg­fo­gal­ma­zott cél­ja „Dél-Szlo­vá­kia határ­men­ti öve­ze­té­nek a ma­gyar elem­től va­ló meg­tisz­tí­tá­sa” volt, nem lát­szott te­hát cél­sze­rű­nek a csu­pán né­hány, ál­ta­lá­ban nyelv­szi­ge­ti jel­le­gű ma­gyar te­le­pü­lés­sel, ill. szór­vány­ma­gyar­ság­gal ren­del­ke­ző já­rá­sok (Po­zso­nyi, Nyi­trai, Aranyos­maróti, Nagyrő­cei, Nagymi­há­ly­i) ma­gyar­sá­gá­nak az „át­cso­por­to­sí­tá­sa”, mi­vel ezek as­­szi­mi­lá­ló­dá­sá­ra a Szlo­vák Te­le­pí­té­si Hi­va­tal jó­val na­gyobb esé­lyt lá­tott, mint az egy tömb­ben élők ese­té­ben.
A köz­mun­ka ürü­gyén Cseh­or­szág­ba de­por­tál­tak vég­le­ges le­te­le­pí­té­sé­nek szán­dé­ka nyil­ván­va­ló az irány­el­vek 7. cik­ké­ből is, amely el­ren­del­te a já­rá­sok, köz­sé­gek és gaz­da­sá­gi egy­sé­gek, va­gyis csa­lá­dok – már a la­kos­ság­cse­re, majd pe­dig a bel­ső te­le­pí­tés so­rán is al­kal­ma­zott – ikresítését.7

2. A de­por­tá­lá­sok vég­re­haj­tá­sa

An­nak el­le­né­re, hogy a ma­gyar kor­mány a pá­ri­zsi bé­ke­kon­fe­ren­cia ha­tá­ro­za­ta alap­ján, amely a ma­gyar ki­sebb­ség hely­ze­té­nek ren­de­zé­sét a két érin­tett or­szág kö­zöt­ti tár­gya­lá­sok­ra bíz­ta, 1946. no­vem­ber 16-án a bu­da­pes­ti Szö­vet­sé­ges El­len­őr­ző Bi­zott­sá­gon ke­resz­tül tu­dat­ta a csehszovák kor­mán­­nyal, hogy kész a két or­szág kö­zöt­ti vi­tás kér­dé­sek tár­gya­lá­sos ren­de­zé­sé­re (Ér­te­sí­tő 1947. febr.1.), a cseh­szlo­vák fél no­vem­ber kö­ze­pén meg­kezd­te a szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság már hó­na­pok óta ter­ve­zett cseh­or­szá­gi szét­te­le­pí­té­sét.
A de­por­tá­lá­sok kez­de­té­nek idő­pont­já­ról nem csak a szak­iro­da­lom, ha­nem a ko­ra­be­li for­rá­sok is gyak­ran el­té­rő ada­to­kat kö­zöl­nek. Sza­bó Kár­oly, a de­por­tál­tak sor­sát is fi­gye­lem­mel kí­sé­rő po­zso­nyi ma­gyar Meg­ha­tal­ma­zot­ti Hi­va­tal tiszt­vi­se­lő­je pél­dá­ul no­vem­ber 15-re (Sza­bó 1993:105), a Ma­gyar Kül­ügyi Tár­sa­ság ál­tal a nagy­ha­tal­mak tá­jé­koz­ta­tá­sá­ra ki­adott do­ku­men­tum­gyűj­te­mény, va­la­mint Ker­tész Ist­ván, a ma­gyar Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um Békeelőkészítő Osz­tá­lyá­nak ve­ze­tő­je no­vem­ber 17-re (A szlováki­ai… 1947:8, Ker­tész 1995:259), a Cseh­szlo­vák Át­te­le­pí­té­si Bi­zott­ság 1949. évi zá­ró­je­len­té­se no­vem­ber 18-ra, a Szo­ci­á­lis­ügyi Mi­nisz­té­ri­um 1948. ja­nu­á­ri je­len­té­se pe­dig no­vem­ber 19-re te­szi az ak­ció kezde­tét.8 Az el­té­rő idő­pont­ok meg­adá­sát az ma­gya­ráz­za, hogy az el­ső köz­sé­ge­ket a de­por­tá­lást vég­re­haj­tó kar­ha­tal­mi erők már no­vem­ber 15–16-án kör­be­zár­ták, a de­por­tál­tak el­ső transz­port­ja­i­nak út­nak in­dí­tá­sá­ra azon­ban csak no­vem­ber 19-én ke­rült sor.
A kar­ha­tal­mi erők igény­be­vé­te­lé­vel vég­re­haj­tott „to­bor­zás” a kö­vet­ke­ző­kép­pen zaj­lott: A ki­sze­melt te­le­pü­lést ka­to­nai egy­sé­gek zár­ták kö­rül, majd el­ren­del­ték a ki­já­rá­si és a cso­por­to­su­lá­si ti­lal­mat. Az elő­re el­ké­szí­tett név­jegy­zé­kek alap­ján ki­je­lölt csa­lá­dok­nak kéz­be­sí­tet­ték a cseh­or­szá­gi mun­ka­szol­gá­la­tuk­ról ren­del­ke­ző vég­zést (Pride¾ovací výmer), va­la­mint a ma­guk­kal vi­he­tő tár­gyak, élel­mi­sze­rek és ál­lat­ál­lo­mány jegy­zé­két tar­tal­ma­zó uta­sí­tást. A vég­zés át­vé­tel­ének el­is­me­ré­sét so­kan nem ír­ták alá, ilyen eset­ben a vég­zést át­nyúj­tó hi­va­ta­los sze­mély sa­ját ma­ga ír­ta azt alá; a ki­uta­lá­si vég­zés sze­rint ugyan­is a mun­ka­szol­gá­lat ak­kor is kö­te­le­ző volt, ha cím­zett­je el­uta­sí­tot­ta alá­írá­sát.
A prá­gai ma­gyar Meg­ha­tal­ma­zot­ti Hi­va­tal­ban 1946. no­vem­ber 21-én fel­vett jegy­ző­könyv az egyik el­ső érin­tett köz­ség­ben, Kö­böl­kú­ton le­ját­szó­dó ese­mé­nye­ket a de­por­tál­tak val­lo­má­sa alap­ján így ír­ta le: „1946. no­vem­ber 16-án szlo­vák ka­to­na­ság zár­ta kö­rül Köbölku­tat és ki­do­bol­ták, hogy a cseh ha­tár­vi­dék­re le­szünk át­te­le­pít­ve. Er­re néz­ve írás­be­li fel­szó­lí­tást és tar­ta­lom­jegy­zé­ket kap­tak azon dol­gok­ról, ame­lye­ket ma­guk­kal vi­het­nek. Azon­kí­vül egy ka­to­na és két ci­vil be­jár­ta azo­kat a há­za­kat, ame­lyek­nek la­kó­it át­te­le­pí­tés­re je­löl­ték ki és ki­kéz­be­sí­tet­ték az úgy­ne­ve­zett Pride­lo­vaci vymert, amely pon­to­san tar­tal­maz­za, hogy mi­kor tör­té­nik az át­te­le­pí­tés és hogy az ho­va irá­nyul. /…/

Az egész fa­lu el­ha­tá­roz­ta, hogy nem megy el szü­lő­föld­jé­ről és ezért nem is cso­ma­golt és nem is ké­szü­lő­dött fel az át­te­le­pí­tés­re. Ked­den, no­vem­ber 19-én nem volt sza­bad sen­ki­nek sem el­hagy­ni a há­zát. E na­pon tör­tént az erő­sza­kos el­hur­co­lás. Az el­hur­co­lás so­rán az el­len­ál­lást a leg­bru­tá­li­sabb mó­don tör­ték meg, az el­len­ál­ló­kat pus­ka­tus­sal ös­­sze­ver­ték és ös­­sze­kö­töz­ték, a passz­íve vi­sel­ke­dő­ket pe­dig meg­ra­gad­ták és erő­szak­kal, pus­ka­cső­vel kénysz­erítet­ték a te­her­au­tó­ra, amely be­állt az ud­var­ra. Az em­be­rek után ha­ji­gál­ták hol­mi­ja­i­kat és ke­vés élel­mi­szert, amit ép­pen kéz­nél ta­lál­tak. Nem vol­tak te­kin­tet­tel a be­te­gek­re és cse­cse­mők­re sem. /…/ Ez al­ka­lom­mal Kö­böl­kút­nak kö­rül­be­lül egy­ne­gye­dét te­le­pí­tet­ték ki.”9
A ki­je­lölt csa­lá­do­kat, ha a köz­ség­nek volt vas­út­ál­lo­má­sa, ak­kor on­nan, ha nem volt, ak­kor ka­to­nai te­her­gép­ko­csi­kon a leg­kö­ze­leb­bi vas­út­ál­lo­más­ra szál­lít­va szi­go­rú őri­zet alatt mar­ha­va­gon­ok­ban in­dí­tot­ták út­nak Cseh­or­szág­ba. Az el­szál­lí­tás a mí­nusz 20–25 °C kö­rü­li hi­deg­ben is ál­ta­lá­ban fű­tet­len va­go­nok­ban tör­tént.
A de­por­tál­tak cseh­or­szá­gi fo­gad­ta­tá­sa és szét­osz­tá­sa – a vis­­sza­em­lé­ke­zők ta­nú­sá­ga sze­rint – a haj­da­ni rab­szol­ga­vá­sá­rok­ra em­lé­kez­te­tett. A de­por­tál­tak­nak ad­dig kel­lett a fű­tet­len va­go­nok­ban, a vas­út­ál­lo­má­son vagy va­la­mely kö­ze­li épü­let­ben vá­ra­koz­ni­uk, amíg a ma­gyar mun­ka­erő iránt ér­dek­lő­dő va­la­me­lyik cseh gaz­da ki nem vá­lasz­tot­ta őket. Leg­ha­ma­rább a jó erő­ben lé­vő, mi­nél több mun­ka­ké­pes csa­lád­tag­gal ren­del­ke­ző ún. fel­nőttgy­erekes csa­lá­dok kel­tek el, a kis­gyer­me­kes, eset­leg öreg, be­te­ges szü­lők­kel ér­ke­ző csa­lá­dok­nak gyak­ran na­po­kig kel­lett várakozniuk.10
Jog­ál­lá­su­kat Ra­vasz Kár­oly, a po­zso­nyi Meg­ha­tal­ma­zot­ti Hi­va­tal re­fe­ren­se, aki élet­kö­rül­mé­nye­ik meg­vizs­gá­lá­sa cél­já­ból 1947. ja­nu­ár 30-a és feb­ru­ár 2-a kö­zött be­utaz­ta az ál­ta­luk la­kott cseh­or­szá­gi te­le­pü­lé­se­ket, a kö­vet­ke­ző­kép­pen jel­le­mez­te: „Az át­köl­töz­te­tett ma­gya­rok ki­vé­tel nél­kül cse­léd­ként ke­rül­nek egy-­e­gy nagy­bir­tok­ra, ma­jor­ba vagy fa­lu­si gaz­dá­hoz. Jo­gi hely­ze­tük­nél fog­va azon­ban, tu­laj­don­kép­pen cse­léd­nek sem len­né­nek ne­vez­he­tők, mert sza­bad köl­töz­kö­dé­si jo­guk, mun­ka­vál­la­lá­si sza­bad­sá­guk, sőt sze­mé­lyes in­gó­sá­ga­i­kon túl tu­laj­don­jo­guk és tu­laj­don­szer­zé­si le­he­tő­sé­gük sem lé­vén, jo­gi hely­ze­tük a job­bá­gyo­ké­nak fe­lel meg, azok legjog­fos­z­tot­tabb korában”.11

A ma­gyar köz­gon­dol­ko­dás, majd pe­dig en­nek nyo­mán a ma­gyar­or­szá­gi tör­té­ne­ti szak­iro­da­lom is tény­ként ke­zel­te, hogy a de­por­tál­ta­kat Cseh- és Mor­va­or­szág határ­men­ti te­rü­le­te­i­re, a né­me­tek ki­te­le­pí­té­se után üre­sen ma­radt ún. Szu­dé­ta-vi­dék­re szál­lí­tot­ták (vö. A szlováki­ai… 1947:8–10, Ba­logh 1982:127, Ker­tész 1995:260). A ko­ra­be­li do­ku­men­tu­mok bi­zony­sá­ga sze­rint ugyan­ak­kor a de­por­tál­tak több­sé­gét nem a szu­dé­ta­né­met ipar­vi­dé­ken, ha­nem a cseh- és mor­va­or­szá­gi nagy­bir­tok­okon, cseh nagy­gaz­dák­nál he­lyez­ték el. A de­por­tál­tak sor­sát fi­gye­lem­mel kö­ve­tő po­zso­nyi ma­gyar Meg­ha­tal­ma­zot­ti Hi­va­tal pél­dá­ul 1947. má­jus 2-án a kö­vet­ke­ző­ket je­len­tet­te a Ma­gyar Át­te­le­pí­té­si Kor­mány­biz­tos­ság szá­má­ra: „Ki­vé­tel nél­kül me­ző­gaz­da­sá­gi vi­dé­ken van­nak el­he­lyez­ve, rész­ben nagy ura­dal­mak­ban, rész­ben ki­sebb gaz­da­sá­gok­ban. A Szudé­tavidéken ezek­ből a ma­gya­rok­ból nin­cse­nek, vagy csak ele­nyé­sző cse­kély szám­ban. Ezek­re a vi­dé­kek­re ugyan­is cse­hek és szlo­vá­kok men­tek, akik tu­laj­dont kap­tak ott a né­met va­gyon­ból. Leg­sű­rűb­ben az Elba­men­ti-sík­sá­gon van­nak ma­gyar­ja­ink, a ha­tár­vi­dék fe­lé szá­muk fo­ko­za­to­san csökken”.12
A Meg­ha­tal­ma­zot­ti Hi­va­tal je­len­té­sén kí­vül ezt tá­maszt­ják alá a hi­va­tal ál­tal fel­vett jegy­ző­köny­vek és a ma­gyar meg­ha­tal­ma­zott­hoz ér­ke­zett le­ve­lek, va­la­mint a de­por­tál­tak lelkigon­do­zása cél­já­ból 1947–48 te­lén Cseh­or­szág­ban járt ka­to­li­kus, re­for­má­tus és evan­gé­li­kus lel­ké­szek be­szá­mo­lói is (Sza­bó 1987:21–25).
A de­por­tá­lá­sok, s azok vég­re­haj­tá­sá­nak a há­bo­rús idők­re em­lé­kez­te­tő mód­ja ért­he­tő­en pá­nik­han­gu­la­tot idé­zett elő a ma­gyar la­kos­ság kö­ré­ben. A de­por­tá­lás ször­nyű­sé­ge­it lát­va, s azt ta­pasz­tal­va, hogy a ma­gyar­or­szá­gi át­te­le­pí­tés­re je­löl­te­ket nem vi­szik Cseh­or­szág­ba, a ma­gya­rok tö­me­ge­sen ost­ro­mol­ták meg a po­zso­nyi ma­gyar Meg­ha­tal­ma­zot­ti Hi­va­talt, a meg­bí­zott köz­ben­já­rá­sát kér­ve át­te­le­pí­té­sük el­in­té­zé­se ér­de­ké­ben (Sza­bó 1993:105–106).

Az érin­tett te­le­pü­lé­sek la­kos­sá­gá­nak egy ré­sze – amen­­nyi­ben te­het­te – el­me­ne­kült, a ma­gyar ha­tár­hoz kö­zel eső fal­vak la­kói pe­dig ösz­tön­sze­rű­en Ma­gyar­or­szá­gon ke­res­tek me­ne­dé­ket. A de­por­tá­lás­ra ki­je­lölt ma­gya­rok tö­me­ges Ma­gyar­or­szág­ra me­ne­kü­lé­se mi­att Mikuláš Fer­jenèík bel­ügyi meg­bí­zott 1947. ja­nu­ár 30-án el­ren­del­te a Cseh­szlo­vá­kia és Ma­gyar­or­szág kö­zöt­ti kis­ha­tár­for­ga­lom le­ál­lí­tá­sát, a Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um­ba kül­dött je­len­té­se sze­rint azon­ban e ren­de­let cél­ja nem a ma­gya­rok me­ne­kü­lé­sé­nek, ha­nem a va­gyon­tár­gyak ki­vi­tel­ének a meg­aka­dá­lyo­zá­sa volt. A cseh­szlo­vák hi­va­ta­los szer­vek ugyan­is úgy vél­ték, hogy a ma­gya­rok át­me­ne­kü­lé­se Ma­gyar­or­szág­ra ki­tű­nő al­ka­lom ar­ra, hogy ez­ál­tal is emel­ked­jen a la­kos­ság­cse­rén felül Szlo­vá­ki­át el­ha­gyó ma­gya­rok szá­ma (Vadkerty 1996:33).

Az ak­ci­ót vég­re­haj­tó ka­to­na­ság az el­len­sze­gü­lők­kel vagy me­ne­kü­lők­kel szem­ben ese­ten­ként fegy­vert is hasz­nált. A leg­meg­döb­ben­tőbb, leg­na­gyobb vissz­han­got ki­vál­tó eset 1946. no­vem­ber 19-én a csal­ló­kö­zi Gútoron tör­tént, ahol a fa­lu la­kos­sá­ga, mi­u­tán azt ta­pasz­tal­ta, hogy a szom­szé­dos Sze­met köz­ség la­kó­it meg­kö­töz­ve és vé­re­sen vi­szik ke­resz­tül a fa­lu­ju­kon, csó­na­ko­kon igye­ke­zett át­me­ne­kül­ni a Du­na ma­gyar ol­da­lá­ra. A Du­na vé­dő­gát­ján cir­ká­ló cseh­szlo­vák ha­tár­őr­ség a me­ne­kü­lők­re tü­zet nyi­tott, s le­lőt­te a 48 éves Sindler Fe­ren­cet, aki a hely­szí­nen éle­tét vesztette.13
A gútori ese­tet a szlo­vák Tá­jé­koz­ta­tás­ügyi Meg­bí­zot­ti Hi­va­tal sze­rint a ma­gyar­or­szá­gi pro­pa­gan­da idéz­te elő, amely „dur­ván uszít a mun­ka­erő-to­bor­zás el­len, és a ma­gyar la­kos­sá­got meg­gon­do­lat­lan cse­le­ke­de­tek­re iz­gat­ja”. A Meg­bí­zot­ti Hi­va­tal köz­le­mé­nye sze­rint a ma­gya­rok „el­fer­dí­tet­ték az igaz­sá­got és ha­zug­sá­go­kat ter­jesz­tet­tek Cseh­szlo­vá­ki­á­ról, ahol bé­ke, rend és min­ta­sze­rű de­mok­rá­cia ural­ko­dik” (Èas 1946. nov. 26).

Ha­son­ló tra­gé­di­ák azon­ban a „min­ta­sze­rű de­mok­rá­cia” el­le­né­re több te­le­pü­lé­sen (pl. Muzs­lán, Kö­böl­kú­ton, Kisúj­faluban) is le­ját­szód­tak. Wag­ner Fe­renc po­zso­nyi ma­gyar meg­ha­tal­ma­zott a de­por­tál­tak el­le­ni attroc­itá­sokról, az el­hur­co­lás elől me­ne­kü­lők ha­lá­lá­ról hírt adó 1946. de­cem­be­ri je­len­té­se a kö­vet­ke­ző­ket ál­la­pí­tot­ta meg: „A fel­so­rolt té­nyek, me­lyek­hez ha­son­lók ez­ré­vel vol­ná­nak fel­so­rol­ha­tók, min­den­nél vi­lá­go­sab­ban bi­zo­nyít­ják, hogy nem köz­mun­ká­ról, ha­nem egy dü­hödt na­ci­o­na­liz­mus ál­do­za­tá­vá vált nép­tö­re­dék em­ber­te­len meg­sem­mi­sí­té­sé­nek kí­sér­le­té­ről van szó” (Sza­bó 1986).

A de­por­tá­lást, vagy ahogy a hi­va­ta­los pro­pa­gan­da ne­vez­te: „mun­ka­erő-to­bor­zást” a 88/1945. sz. el­nö­ki dek­ré­tum­ra hi­vat­koz­va haj­tot­ták vég­re, a ha­tó­sá­gok el­já­rá­sa azon­ban több pont­ban is el­len­ke­zett a dek­ré­tum elő­írá­sa­i­val.
A dek­ré­tum pél­dá­ul nem adott rá le­he­tő­sé­get, hogy az ún. to­bor­zást ka­to­nai és csend­őri kí­sé­ret­tel vé­gez­zék, hogy egész csa­lá­do­kat ki­szál­lít­sa­nak, rá­adá­sul 2. §-a sze­rint a köz­mun­ka alól men­te­sül­nek az ál­la­po­tos as­­szo­nyok, ter­hes­sé­gük har­ma­dik hó­nap­já­nak kez­de­té­től a szü­lést kö­ve­tő har­ma­dik hó­nap vé­gé­ig, va­la­mint a leg­alább egy 15 év­nél fi­a­ta­labb gyer­mek­ről gon­dos­ko­dó nők, akik ma­guk ve­ze­tik ház­tar­tá­su­kat, s még leg­alább egy csa­lád­tag­ról gon­dos­kod­nak, 3. §-a sze­rint pe­dig nős fér­fi­a­kat és fér­je­zett as­­szo­nyo­kat is csak ki­vé­te­les ese­tek­ben le­he­tett köz­mun­ká­ra kö­te­lez­ni. Egy­ál­ta­lán nem sza­bá­lyoz­ta a dek­ré­tum a köz­mun­ká­ra ki­ren­del­tek va­gyo­ni hely­ze­tét, te­hát nem adott le­he­tő­sé­get in­gat­lan va­gyo­nuk el­kob­zá­sá­ra, már csak azért sem, mi­vel 4. §-a ele­ve ide­ig­le­nes jel­le­gű, egy meg­hos­­szab­bí­tás­sal leg­fel­jebb más­fél éves köz­mun­kát fel­té­te­le­zett, amely le­jár­ta után a to­bor­zot­tak vis­­sza­tér­het­tek vol­na ott­ho­na­ik­ba. 24. §-a rá­adá­sul a kárt szen­ve­dett to­bor­zot­tak szá­má­ra kár­té­rí­tés ki­uta­lá­sát tet­te le­he­tő­vé (Sbírka 1945/40:157–161).
A ha­tó­sá­gok ez­zel szem­ben nem­csak hogy nem tar­tot­ták be a dek­ré­tum ál­tal ki­je­lölt kor­ha­tárt, ha­nem egész csa­lá­do­kat, gyer­me­ke­ket, öre­ge­ket, ter­hes as­­szo­nyo­kat is de­por­tál­tak, rá­adá­sul ka­to­nai és csend­őri kar­ha­ta­lom igény­be­vé­te­lé­vel, a de­por­tál­tak hát­ra­ha­gyott in­gó és in­gat­lan va­gyo­nát pe­dig bár­mi­fé­le kár­té­rí­tés nél­kül el­ko­boz­ták, s a va­gyo­nuk­ba be­te­le­pü­lő szlo­vák ún. bi­zal­mi­ak­nak jut­tat­ták.

A (cse­h)s­zlovák pro­pa­gan­da és po­li­ti­ku­sok az egész ak­ci­ót még­is meg­pró­bál­ták úgy be­ál­lí­ta­ni, mint­ha az a tör­vé­nyek tel­jes be­tar­tá­sa, rá­adá­sul a ma­gyar la­kos­ság egyet­ér­té­se mel­lett zaj­la­na, s szin­te idil­li­kus ké­pet fes­tet­tek az el­szál­lí­tás mód­já­ról, a de­por­tál­tak cseh­or­szá­gi fo­gad­ta­tá­sá­ról és mun­ka­kö­rül­mé­nye­i­ről.
A Tá­jé­koz­ta­tás­ügyi Meg­bí­zot­ti Hi­va­tal már idé­zett köz­le­mé­nye sze­rint: „Meg kell ál­la­pí­ta­ni, hogy a mun­ka­erő-to­bor­zás pon­to­san a tör­vény elő­írá­sai sze­rint zaj­lik, hu­má­nus és szo­ci­á­lis mód­sze­rek al­kal­ma­zá­sá­val. A gyűj­tő­he­lyek­ről a la­ko­so­kat vas­úti sze­mély­ko­csik­ban szál­lít­ják a mun­ka­he­lyek­re, a cso­ma­gok a zárt te­her­ko­csik­ban ma­rad­nak. Az úton me­leg és szá­raz kosz­tot kap­nak. Egyes ese­tek­ben, ami­kor az el­ke­rül­he­tet­le­nül szük­sé­ges, a dol­go­zók­kal a csa­lád­tag­ok is el­men­nek, el­ső­sor­ban a kö­zös ház­tar­tás­ban élő szü­lők és gyer­me­kek. Ez ezen sze­mé­lyek be­le­egye­zé­sé­vel és kí­ván­sá­guk­ra tör­té­nik; egy­részt, hogy a csa­lá­dok együtt ma­rad­ja­nak, más­részt pe­dig, hogy a csa­lád ak­tív ke­re­ső tag­já­nak gon­do­zá­sa alatt ma­rad­ja­nak. A gyer­me­kek az úton te­jet kap­nak. A to­bor­zás­sal nyert mun­ka­erők igen elő­nyös mun­ka­fel­té­te­lek mel­lett dol­goz­nak. /…/ A mun­ka­erő-to­bor­zás­ról szó­ló dek­ré­tum al­kal­ma­zá­sa az egész or­szág­ban fo­lya­mat­ban van, a ma­gya­rok ál­tal la­kott te­rü­le­te­ken is, min­de­nütt rend­ben zaj­lik, és az or­szág egész la­kos­sá­gá­nak meg­ér­té­sé­vel ta­lál­ko­zik” (Èas 1946. nov. 26.).
A Prav­da 1946. de­cem­ber 1-jei szá­ma Vil­iam Široký mi­nisz­ter­el­nök-he­lyet­test idé­zi, aki a bu­da­pes­ti Slo­bo­da c. szlo­vák lap­nak töb­bek kö­zött a kö­vet­ke­ző­ket nyi­lat­koz­ta: „Tá­vol­ról sincs szó de­por­tá­lás­ról. Va­la­men­­nyi mun­kás, te­hát a ma­gya­rok bé­re is olyan, ami­lyet se­hol a vi­lá­gon el nem ér­nek. Sőt, ami­kor meg­ér­ke­zett Prá­gá­ba a ma­gyar mun­ká­sok el­ső transz­port­ja, az ál­lo­má­son ze­né­vel és me­leg étel­lel vár­tuk, a kor­mány egyik tag­ja pe­dig sze­mé­lye­sen kö­szön­töt­te őket.” (Prav­da 1946. dec. 1.)

A Svo­bod­né slovo rá­adá­sul azt is tud­ni vél­te, hogy a ma­gya­rok, akik csu­pán azért tar­tóz­kod­nak Cseh­or­szág­ban, mi­vel a dél-szlo­vá­ki­ai ne­me­si nagy­bir­tok­ok fel­par­cel­lá­zá­sa kö­vet­kez­té­ben ott­hon el­ve­szí­tet­ték mun­ka­le­he­tő­sé­gü­ket, nem győz­nek cso­dál­koz­ni és ne­vet­ni a mun­ka­erő-to­bor­zás mód­sze­ré­ről ter­jesz­tett hí­rek hal­la­tán. Az egyik de­por­tált a lap mun­ka­tár­sá­nak ál­lí­tó­lag még ab­bé­li re­mé­nyét is ki­fe­jez­te, hogy no­ha mun­ka­szer­ző­dé­sük csu­pán egy év­re szól, meg fog­ják azt hos­­szab­bí­ta­ni (Svobodné slovo 1946. dec. 5.).
A de­por­tá­lá­sok meg­in­dí­tá­sa azon­ban nem­hogy elő­se­gí­tet­te vol­na a szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság hely­ze­té­nek ren­de­zé­sét, ha­nem to­vább ron­tot­ta a cseh­szlo­vák–ma­gyar kap­cso­la­to­kat. Az ak­ció ter­mé­sze­te­sen he­ves til­ta­ko­zást vál­tott ki a ma­gyar kor­mány ré­szé­ről: Gyön­gyö­si Já­nos kül­ügy­mi­nisz­ter már 1946. no­vem­ber 20-án ma­gá­hoz ké­ret­te Fran­tišek Das­tich tá­bor­no­kot, Cseh­szlo­vá­kia kép­vi­se­lő­jét a bu­da­pes­ti Szö­vet­sé­ges El­len­őr­ző Bi­zott­ság mel­lett, s kö­zöl­te ve­le, hogy még ha a 88. szá­mú dek­ré­tum vég­re­haj­tá­sá­ról van is szó, az el­já­rás mes­­sze túl­megy an­nak ke­re­te­in. „Ezt mi a la­kos­ság­cse­re-egyez­mény meg­sér­té­sé­nek te­kint­jük, de el­len­tét­ben áll ez az in­téz­ke­dés a pá­ri­zsi bé­ke­kon­fe­ren­cia ha­tá­ro­za­tá­val is” – szö­gez­te le Gyön­gyö­si, majd ki­fej­tet­te, hogy Ma­gyar­or­szág kény­te­len lesz ez ügy­ben lé­pé­se­ket ten­ni a nagy­hatal­maknál.14

A ma­gyar kor­mány 1946. no­vem­ber 23-án jegy­zék­ben til­ta­ko­zott a cseh­szlo­vák kor­mány­nál a de­por­tá­lá­sok mi­att, majd no­vem­ber 25-én wa­shing­to­ni kö­ve­tét is uta­sí­tot­ta, hogy tá­jé­koz­tas­sa a Kül­ügy­mi­nisz­te­rek Ta­ná­csát a szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok szét­te­le­pí­té­sé­ről, egy­ben kér­je a nagy­ha­tal­mak vé­del­mét a ma­gyar ki­sebb­ség érdekében.15
Mi­vel a de­por­tá­lá­sok ezt kö­ve­tő­en is foly­ta­tód­tak, Gyön­gyö­si Já­nos 1946. no­vem­ber 27-én újabb jegy­zé­ket jut­ta­tott el Cseh­szlo­vá­kia bu­da­pes­ti kép­vi­se­lő­jé­hez, amely­ben kö­zöl­te, hogy a ma­gyar kor­mány a szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság­gal szem­be­ni bá­nás­mód mi­att no­vem­ber 29-től kez­dő­dő­en fel­füg­gesz­ti a va­gyon­ta­lan ma­gyar­or­szá­gi szlo­vá­kok­nak a cseh­szlo­vák fél ál­tal szor­gal­ma­zott soronkívüli át­köl­töz­te­té­sét Csehs­zlovák­iá­ba.16
A ma­gyar dip­lo­má­cia ter­mé­sze­te­sen tu­da­tá­ban volt an­nak, hogy a cseh­szlo­vák fél a ma­gyar ki­sebb­ség cseh­or­szá­gi szét­te­le­pí­té­sé­vel egy­részt nyo­mást akar gya­ko­rol­ni a la­kos­ság­cse­ré­től vo­na­ko­dó Ma­gyar­or­szág­ra, más­részt pe­dig kész hely­zet meg­te­rem­té­sé­vel egy­ol­da­lú­an akar­ja meg­vál­toz­tat­ni a dé­li ha­tár­vi­dék et­ni­kai jel­le­gét. Er­re hív­ta fel a fi­gyel­met Ker­tész Ist­ván 1946. de­cem­ber 13-i fel­jegy­zé­se is, amely meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy „ha a ma­gyar­ság ki­te­le­pí­té­sé­vel és he­lyük­re szlo­vá­kok be­te­le­pí­té­sé­vel fa­it accom­pli te­rem­tő­dik, ak­kor a bé­ke­kon­fe­ren­cia dön­té­se ér­tel­mé­ben meg­kez­dő­dő ma­gyar–cseh­szlo­vák tár­gya­lá­sok nyil­ván­va­ló­an már csak egy kész hely­zet­nek jo­gi for­mák­kal va­ló ren­de­zé­sé­re és eset­leg bi­zo­nyos eny­hí­té­sé­re szo­rít­koz­hat­nak”. A Békeelőkészítő Osz­tály ve­ze­tő­je sze­rint azt sem sza­bad el­fe­lej­te­ni, hogy „ha to­vább­ra is csak eny­he fej­csó­vá­lás­ok kí­sé­re­té­ben, de lé­nye­gi­leg ko­moly meg­moz­du­lás nél­kül néz­zük a ma­gyar­ság ez­re­i­nek, sőt most már va­ló­szí­nű­leg tí­zez­re­i­nek el­hur­co­lá­sát, az egye­ne­sen azt a be­nyo­mást kelt­he­ti kül­ső szem­lé­lő­ben, hogy ve­lünk bár­mit el le­het kö­vet­ni, hi­szen a ma­gyar nép egy ér­té­kes ré­szé­nek fel­szá­mo­lá­sát is hi­deg egy­ked­vű­ség­gel néz­zük”.17

Mi­u­tán a ma­gyar til­ta­ko­zá­sok­ra ér­de­mi vá­lasz to­vább­ra sem ér­ke­zett, a ma­gyar kor­mány a foly­ta­tó­dó de­por­tá­lá­sok­ra 1946. de­cem­ber 16-án a la­kos­ság­cse­ré­ről foly­ta­tott tár­gya­lá­sok meg­sza­kí­tá­sá­val vá­la­szolt (Ker­tész 1995:260). Amint azt a Nem­zet­gyű­lés 1946. de­cem­ber 17-i ülé­sén Gyön­gyö­si Já­nos le­szö­gez­te: mi­vel Cseh­szlo­vá­kia a ma­gyar­ság szét­te­le­pí­té­sé­vel meg­szeg­te a la­kos­ság­cse­re-egyez­ményt, Ma­gyar­or­szág mind­ad­dig nem já­rul hoz­zá az egyez­mény vég­re­haj­tá­sá­hoz, amíg Cseh­szlo­vá­kia le nem ál­lít­ja a ma­gyar ki­sebb­ség cseh­or­szá­gi de­por­tá­lá­sát. A ma­gyar kül­ügy­mi­nisz­ter ar­ra is rá­mu­ta­tott, hogy az ak­ció nyil­ván­va­ló­an vá­lasz a pá­ri­zsi bé­ke­kon­fe­ren­cia dön­té­sé­re, amely el­uta­sí­tot­ta a 200 000 ma­gyar egy­ol­da­lú ki­te­le­pí­té­sé­nek jó­vá­ha­gyá­sát kö­ve­te­lő cseh­szlo­vák in­dít­ványt (Ma­gyar Nem­zet 1946. dec. 18.).

A de­por­tál­tak tra­gi­kus élet­kö­rül­mé­nye­i­ről a prá­gai és a po­zso­nyi ma­gyar Meg­ha­tal­ma­zot­ti Hi­va­tal­ban fel­vett jegy­ző­köny­vek szá­zai, a de­por­tál­tak­nak az ott­hon­ma­radt ro­ko­na­ik­hoz, is­me­rő­se­ik­hez írt, a Meg­ha­tal­ma­zot­ti Hi­va­tal­ban be­mu­ta­tott, s ott le­má­solt le­ve­lek ta­nús­kod­tak. Ezek­nek a jegy­ző­köny­vek­nek és le­ve­lek­nek a má­so­la­tai a Ma­gyar Át­te­le­pí­té­si Kor­mány­biz­tos­ság út­ján el­ju­tot­tak a Ma­gyar Kül­ügyi Tár­sa­ság­hoz, amely e do­ku­men­tu­mok­ra ala­poz­va 1947 ele­jén A szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok de­por­tá­lá­sa cím­mel a ma­gyar mel­lett an­gol, fran­cia és orosz nyel­ven is ki­adott do­ku­men­tum­gyűj­te­mény­ben tár­ta a nagy­ha­tal­mak és a vi­lág köz­vé­le­mé­nye elé a szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság cseh­or­szá­gi de­por­tá­lá­sá­nak rész­le­te­it.
A ma­gyar kor­mány 1946. no­vem­ber 23-i til­ta­ko­zó jegy­zé­ké­re a cseh­szlo­vák kor­mány csu­pán 1947. feb­ru­ár 12-én re­a­gált, ami­kor Das­tich tá­bor­nok út­ján két jegy­zé­ket jut­ta­tott el a ma­gyar Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um­ba. Ezek­ben azon­ban ér­de­mi vá­lasz he­lyett egy­részt Cseh­szlo­vá­kia bel­ügye­i­be va­ló be­avat­ko­zás­sal, más­részt pe­dig a la­kos­ság­cse­re-egyez­mény meg­sér­té­sé­vel vá­dol­ta meg Ma­gyar­or­szá­got (Èas 1947. febr. 13.).

A fel­vi­dé­ki ma­gyar­ság cseh­or­szá­gi de­por­tá­lá­sa nem csak a ma­gyar kor­mány, va­la­mint ma­gyar köz­éle­ti sze­mé­lyi­sé­gek, mint pél­dá­ul Mind­szen­ty Jó­zsef esz­ter­go­mi ér­sek és Kár­olyi Mi­hály volt köz­tár­sa­sá­gi el­nök til­ta­ko­zá­sát vál­tot­ta ki, ha­nem a há­bo­rú­ban győz­tes nyu­ga­ti nagy­ha­tal­ma­két is, s 1947 ja­nu­ár­já­ban a brit és az ame­ri­kai kor­mány egy­aránt til­ta­ko­zott a prá­gai kor­mány­nál a ma­gyar ki­sebb­ség­gel szem­be­ni bá­nás­mód­ja mi­att.
A cseh­szlo­vák kor­mány a brit és az ame­ri­kai til­ta­ko­zó jegy­zé­ke­ket vis­­sza­uta­sí­tot­ta, csak­úgy, mint a ma­gyar kor­mány jegy­zé­ke­it, mond­ván, hogy a ma­gyar la­kos­ság át­te­le­pí­té­se csu­pán a két­éves gaz­da­ság­fej­lesz­té­si terv ke­re­tén be­lü­li mun­ka­erő-át­cso­por­to­sí­tás ré­sze. A prá­gai brit kö­vet­ség­hez in­té­zett 1947 ja­nu­á­ri vá­lasz­jegy­zék­ében a cseh­szlo­vák kor­mány pél­dá­ul ha­tá­ro­zot­tan le­szö­gez­te, hogy a ma­gya­rok át­te­le­pí­té­se Cseh­or­szág­ba nem tör­vény­el­le­nes, s egy­ál­ta­lán nem diszk­ri­mi­na­tív, ha­nem tör­vé­nyes in­téz­ke­dés, amely nél­kü­löz­he­tet­len az or­szág gaz­da­sá­gi tal­praál­lítása szem­pont­já­ból. A cseh­szlo­vák jegy­zék azt igye­ke­zett su­gall­ni, hogy a ma­gya­rok át­te­le­pí­té­se csu­pán kis tö­re­dé­két al­kot­ja a nagy mun­ka­erő-át­cso­por­to­sí­tás­nak, hi­szen 1946 vé­gé­ig több mint 200 ezer sze­mély te­le­pült át Szlo­vá­ki­á­ból Cseh­or­szág­ba, akik kö­zül csu­pán 18 600 volt a ma­gyar; azt azon­ban ter­mé­sze­te­sen el­mu­lasz­tot­ta meg­em­lí­te­ni, hogy amíg a szlo­vá­kok ön­ként te­le­pül­tek át a cseh or­szág­ré­szek­be, ad­dig a ma­gya­rok­kal szem­ben kény­sze­rí­tő esz­kö­zö­ket al­kal­maz­tak (Vnik 1994:30).
Szlo­vák rész­ről Pavel Jan­tausch nagy­szom­ba­ti püs­pök volt az egyet­len sze­mé­lyi­ség, aki til­ta­ko­zá­sát fe­jez­te ki a ma­gyar la­kos­ság de­por­tá­lá­sa el­len. 1947. feb­ru­ár 1-jén kelt, s a Szlo­vák Nem­ze­ti Ta­nács El­nök­sé­gé­hez, a köz­tár­sa­sá­gi el­nök­höz és a kül­ügy­mi­nisz­ter­hez el­jut­ta­tott me­mo­ran­du­ma sze­rint „a to­bor­zást oly mó­don vég­zik, amel­­lyel nem ér­tek egyet sem úgy, mint az érin­tett te­rü­let egy­há­zi elöl­já­ró­ja, sem mint az or­szág ál­lam­pol­gá­ra”. Ar­ra is fel­hív­ta a fi­gyel­met, hogy a 88/1945 sz. el­nö­ki dek­ré­tum, amely alap­ján a „to­bor­zást” vég­zik, nem ad rá le­he­tő­sé­get, hogy „kor­ra és nem­re va­ló te­kin­tet nél­kül gyer­me­ke­ket, öre­ge­ket, ag­gas­tyá­no­kat, szü­lés előt­ti utol­só hó­nap­ban lé­vő ál­la­po­tos as­­szo­nyo­kat, sőt sú­lyos be­te­ge­ket is cseh­or­szá­gi mun­ka­szol­gá­lat­ra vi­gye­nek”. A püs­pök sze­rint a kar­ha­tal­mi se­géd­let­tel zaj­ló ak­ció a zsi­dók el­hur­co­lá­sá­ra em­lé­kez­te­tő mó­don tör­té­nik, s „a ma­gya­rok­kal szem­be­ni ma­ga­tar­tá­sunk sok­ban ha­son­lít ah­hoz, amit a múlt­ból má­sok­nak fel­hány­tor­gatunk”.18

A (cse­h)s­zlovák po­li­ti­kai ve­ze­tés azon­ban sem a ma­gyar­or­szá­gi, sem a nem­zet­kö­zi til­ta­ko­zás el­le­né­re mind­ad­dig nem volt haj­lan­dó vé­get vet­ni a szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság cseh­or­szá­gi szét­te­le­pí­té­sé­nek, amíg a cseh­szlo­vák ak­ci­ók­kal szem­ben esz­köz­te­len Ma­gyar­or­szág be­le nem egye­zett a la­kos­ság­cse­re meg­kez­dé­sé­be, sőt meg­fo­gal­ma­zó­dott a ma­gyar ki­sebb­ség több­szá­zez­res mé­re­tű szét­te­le­pí­té­sé­nek a ter­ve is.

Cseh­szlo­vá­kia Kom­mu­nis­ta Párt­ja Köz­pon­ti Bi­zott­sá­ga, va­la­mint Szlo­vá­kia Kom­mu­nis­ta Párt­ja Köz­pon­ti Bi­zott­sá­ga El­nök­sé­gé­nek 1946. de­cem­ber 2-i prá­gai együt­tes ülé­se olyan ha­tá­ro­za­tot ha­gyott jó­vá, amely ar­ra uta­sí­tot­ta a kom­mu­nis­ta Jozef Šoltész szo­ci­á­lis­ügyi meg­bí­zot­tat, hogy a bel­ügyi, a föld­re­form- és föld­mű­ve­lés­ügyi meg­bí­zot­tal, va­la­mint az il­le­té­kes mi­nisz­te­rek­kel együtt­mű­köd­ve in­téz­ked­jen 250 000 ma­gyar Cseh­or­szág­ba szál­lí­tá­sá­ról. A ha­tá­ro­zat egyút­tal azt is ki­mond­ta, hogy a de­por­tált ma­gya­rok va­gyo­nát el kell ko­boz­ni és ún. nem­ze­ti gond­nok­ság alá kell helyezni.19
A ma­gya­rok to­váb­bi cseh­or­szá­gi de­por­tá­lá­sá­ról ki­dol­go­zott ter­ve­ze­tet Jozef Šoltész 1947. ja­nu­ár 17-én ter­jesz­tet­te a Meg­bí­zot­tak Tes­tü­le­te elé, amely a szo­ci­á­lis­ügyi meg­bí­zott be­szá­mo­ló­já­nak meg­hall­ga­tá­sa után az ak­ció „kö­vet­ke­ze­tes foly­ta­tá­sá­ról” határo­zot­t.20 A szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság ter­ve­zett mé­re­tű szét­te­le­pí­té­sé­re azon­ban már nem ke­rült sor, mi­vel Cseh­szlo­vá­kia és Ma­gyar­or­szág idő­köz­ben meg­egye­zett a la­kos­ság­cse­ré­ről foly­ta­tott tár­gya­lá­sok új­ra­fel­vé­tel­ében, ami­nek ered­mé­nye­ként a cseh­szlo­vák ha­tó­sá­gok 1947. feb­ru­ár 22-én le­ál­lí­tot­ták a ma­gyar la­kos­ság cseh­or­szá­gi deportálását.21

3. A Cseh­or­szág­ba de­por­tált ma­gya­rok szá­ma és az ak­ció te­rü­le­ti ve­tü­le­te

A több mint há­rom hó­na­pig tar­tó de­por­tá­lá­sok so­rán a hi­va­ta­los cseh­szlo­vák ki­mu­ta­tá­sok sze­rint Dél-Szlo­vá­kia 17 já­rá­sá­nak 393 köz­sé­gé­ből ös­­sze­sen 9 610 csa­lá­dot, az­az 41 666 sze­mélyt te­le­pí­tet­tek át Cseh- és Mor­va­or­szág­ba, akik 6 602 la­kó­há­zat és 14 149 ka­taszt­rá­lis hold föl­det hagy­tak hát­ra Szlovák­iában.22 Az erő­szak­kal de­por­tál­ta­kon kí­vül to­váb­bi 2 154 ma­gyar csa­lád, az­az 2 489 sze­mély ál­lí­tó­lag ön­ként te­le­pült át a cseh or­szág­ré­szek­be, ös­­sze­sen te­hát 11 764 csa­lád, ill. 44 155 ma­gyar ke­rült át Szlo­vá­ki­á­ból Cseh- és Mor­vaország­ba.23
Bár az idé­zett for­rás, s en­nek nyo­mán a té­má­val fog­lal­ko­zó szak­iro­da­lom is kö­vet­ke­ze­te­sen 393 köz­sé­get em­le­get (Zvara 1965:39, Šutaj 1993:102, Vad­ker­ty 1996:42–43), a köz­ség­so­ros ki­mu­ta­tá­sok­ból el­vég­zett ös­­sze­sí­tés sze­rint a de­por­tá­lá­sok ál­tal érin­tett köz­sé­gek szá­ma 363, egyes te­le­pü­lé­se­ket ugyan­is két­szer, ese­ten­ként há­rom­szor is fel­vet­tek a jegy­zék­be, né­mely eset­ben nem vet­ték fi­gye­lem­be az 1930. évi cseh­szlo­vák nép­szám­lá­lás óta be­kö­vet­ke­zett köz­ség­egye­sí­té­se­ket, s önál­ló­an sze­re­pel a lis­tán több, az el­ső cseh­szlo­vák föld­re­form so­rán lét­re­ho­zott ko­ló­nia is.
Az érin­tett köz­sé­gek szá­mán kí­vül jog­gal meg­kér­dő­je­lez­he­tő a de­por­tált csa­lá­dok, ill. sze­mé­lyek, va­la­mint az ak­ció ál­tal érin­tett já­rá­sok szá­ma is. Kü­lön­bö­ző ma­gyar becs­lé­sek sze­rint ugyan­is a hi­va­ta­los ki­mu­ta­tá­sok­ban sze­rep­lő ada­tok­nál jó­val na­gyobb volt az 1946–47 te­lén Cseh­or­szág­ba de­por­tált ma­gya­rok szá­ma. Berecz Kál­mán, a po­zso­nyi ma­gyar Meg­ha­tal­ma­zot­ti Hi­va­tal ve­ze­tő­je 1947. má­jus 2-i je­len­té­sé­ben 100 ezer kö­rü­li­re, egy ké­sőb­bi, 1948. feb­ru­ár 23-án kelt je­len­té­sé­ben né­mi­leg ala­cso­nyabb­ra, 60–65 ezer­re be­csül­te a szá­mu­kat. 1947 má­ju­si je­len­té­sé­ben er­ről a kö­vet­ke­ző­kép­pen ír: „A me­ző­gaz­da­sá­gi mun­ká­ra ki­vitt ma­gya­rok szá­mát meg­kö­ze­lí­tő­leg is ne­héz meg­ha­tá­roz­ni. Ezt hi­va­ta­los ti­tok­ként ke­ze­lik a hi­va­ta­lok­ban. Ta­lán nincs mes­­sze az igaz­ság­tól, ha száz­ezer­re be­csül­jük a szá­mu­kat. Le­het azon­ban több is, ke­ve­sebb is.”24
A de­por­tál­tak lelkigon­do­zása cél­já­ból Cseh­or­szág­ban járt Pethő Kár­oly ka­to­li­kus lel­kész 1948. ja­nu­ár 14-i hír­adá­sa sze­rint a de­por­tá­lás fo­lya­mán kb. 70–75 ezer ma­gyart szál­lí­tot­tak Cseh- és Mor­va­or­szág­ba, 10–15 ezer sze­mély ha­za­té­ré­sét kö­ve­tő­en pe­dig 60–65 ezer­re be­csül­te azok szá­mát, akik a je­len­tés kel­te ide­jén még min­dig a cseh or­szág­ré­szek­ben tar­tóz­kod­hat­tak (Tóth 1995:226–233).

A de­por­tált ma­gya­rok sta­tisz­ti­kai ada­ta­it a ma­gyar dip­lo­má­cia is meg­kí­sé­rel­te ös­­sze­gyűj­te­ni és fel­dol­goz­ni. A bu­da­pes­ti Ál­lam­tu­do­má­nyi In­té­zet a Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um és a Ma­gyar Át­te­le­pí­té­si Kor­mány­biz­tos­ság ál­tal meg­kül­dött adat­anyag, va­la­mint sa­ját gyűj­té­se alap­ján el­vé­gez­te a de­por­tál­tak köz­sé­gen­kén­ti lé­lek­szá­má­nak meg­ál­la­pí­tá­sát és or­szá­gos ös­­sze­sí­té­sét. Az in­té­zet 1947. szep­tem­ber 2-i je­len­té­se sze­rint a fel­dol­go­zott 222 köz­ség­ből 10 391 csa­lá­dot, az­az 39 073 sze­mélyt te­le­pí­tet­tek Cseh­or­szág­ba; a 222 köz­ség kö­zül 18-ban to­váb­bi de­por­tá­lá­sok tör­tén­tek, ezek rész­le­tes ada­tai azon­ban nem is­me­re­te­sek, csak­úgy mint to­váb­bi 77 köz­sé­gé, ame­lyek­ben csak a de­por­tá­lás idő­pont­ja is­mert, a de­por­tál­tak lé­lek­szá­ma azon­ban még felku­tatandó.25
Az át­te­le­pí­té­si és egy­há­zi szer­vek adat­gyűj­té­sé­re, va­la­mint kü­lön­bö­ző ma­gán­sze­mé­lyek köz­lé­se­i­re tá­masz­kod­va a prá­gai ma­gyar kö­vet­ség is el­ké­szí­tet­te a de­por­tál­tak köz­sé­gen­kén­ti szám­sze­rin­ti ki­mu­ta­tá­sát. Az 1947. ok­tó­ber 6-i kö­vet­sé­gi je­len­tés, ill. az ah­hoz csa­tolt, ám meg­le­he­tő­sen hi­á­nyos, s ezért pon­tos­nak a leg­ke­vés­bé sem te­kint­he­tő ki­mu­ta­tás sze­rint a cseh­szlo­vák ha­tó­sá­gok 316 köz­ség­ből meg­kö­ze­lí­tő­leg 40 200 sze­mélyt de­por­tál­hat­tak a cseh orszá­grészekbe.26

A hi­va­ta­los ki­mu­ta­tá­sok­ban kö­zölt­nél több de­por­tált­ról tesz em­lí­tést a Szlo­vák Te­le­pí­té­si Hi­va­tal 1947. de­cem­be­ri je­len­té­se, rész­ben pe­dig a Föld­mű­ve­lés- és Föld­re­form­ügyi Meg­bí­zot­ti Hi­va­tal 1948. ok­tó­be­ri ki­mu­ta­tá­sa is. A Szlo­vák Te­le­pí­té­si Hi­va­tal sze­rint a 88/1945. sz. el­nö­ki dek­ré­tum ér­tel­mé­ben Cseh­or­szág­ba köz­mun­ká­ra át­te­le­pí­tett ma­gyar sze­mé­lyek szá­ma 48 425, a csa­lá­do­ké 12 851 volt,27 a Föld­mű­ve­lés- és Föld­re­form­ügyi Meg­bí­zot­ti Hi­va­tal 1948. ok­tó­ber 9-i je­len­té­sé­hez mel­lé­kelt, s a Dél-Szlo­vá­ki­á­ból ki­te­le­pí­tett ma­gya­rok köz­sé­gen­kén­ti szá­mát tar­tal­ma­zó egyik sta­tisz­ti­ka sze­rint pe­dig 362 köz­ség­ből ös­­sze­sen 39 455 ma­gyar sze­mélyt, ill. 9 760 csa­lá­dot te­le­pí­tet­tek át Cse­hország­ba.28
A de­por­tá­lá­sok 1946 no­vem­be­ré­ben a Somor­jai já­rás­hoz tar­to­zó Gútoron és Szeme­ten, va­la­mint a Pár­ká­nyi já­rás­ban lé­vő Kö­böl­kú­ton és Muzs­lán egyi­de­jű­leg kez­dőd­tek, majd még no­vem­ber fo­lya­mán át­ter­jed­tek a két já­rás töb­bi köz­sé­gé­re és a Ko­má­ro­mi já­rás­ra is. Kö­vet­ke­ző fá­zi­suk de­cem­ber el­ső fe­lé­ben vet­te kez­de­tét, ez az előb­bi­e­ken kí­vül az Ógyal­lai, a Dunasz­er­da­he­lyi és a Fe­le­di, a hó­nap kö­ze­pé­től pe­dig a Zseliz­i, az Ipoly­sá­gi és a Tor­nal­jai já­rást érin­tet­te. A rö­vid, 1946. de­cem­ber 24-től 1947. ja­nu­ár 2-ig tar­tó ka­rá­cso­nyi szü­ne­tet kö­ve­tő­en előbb a Galán­tai, Vágsel­lyei (lásd Pukkai 2002:59–66), Lé­vai, Kék­kői, Kirá­ly­helme­ci és Szep­si, majd feb­ru­ár­ban az Ér­sek­új­vá­ri és Rozs­nyói já­rás ke­rült sor­ra. A hi­va­ta­los ki­mu­ta­tás sze­rint az ak­ció az em­lí­tett 17 já­rás­ra kor­lá­to­zó­dott, az Ál­lam­tu­do­má­nyi In­té­zet már em­lí­tett ki­mu­ta­tá­sa azon­ban a Vere­bé­ly­i, a Ri­ma­szom­ba­ti és a Nagyka­posi já­rást is a de­por­tá­lá­sok ál­tal érin­tett já­rá­sok kö­zé so­rol­ja. Szlo­vák és ma­gyar for­rá­sok sze­rint egy­aránt el­ke­rül­te az ak­ció az ere­de­ti­leg ki­je­lölt Lo­son­ci, Kas­sai és Tőketerebe­si já­rást, csak­úgy mint az ele­ve ki sem je­lölt Po­zso­nyi, Nyi­trai, Aranyos­maróti, Nagyrő­cei és Nagymi­há­lyi já­rás területét.29

A já­rá­si mel­lett köz­ség­so­ros ada­to­kat is tar­tal­ma­zó, s a szak­iro­da­lom ál­tal is hasz­nált hi­va­ta­los ki­mu­ta­tást min­den­kép­pen fenn­tar­tá­sok­kal kell te­hát ke­zel­nünk, s az ab­ban kö­zölt 41 666-os ada­tot csu­pán a de­por­tál­tak mi­ni­má­lis szá­má­nak te­kint­het­jük, meg­bíz­ha­tóbb és fő­leg rész­le­te­sebb for­rás hi­á­nyá­ban dol­go­za­tunk­ban még­is kény­te­le­nek va­gyunk er­re tá­masz­kod­ni.
A de­por­tál­tak köz­sé­gen­kén­ti ada­ta­i­nak vizs­gá­la­ta azt mu­tat­ja, hogy a te­le­pí­té­si cé­lo­kat is szol­gá­ló ak­ció gya­kor­la­ti­lag a zárt ma­gyar et­ni­kai te­rü­let szín­tisz­ta ma­gyar te­le­pü­lé­se­i­re kor­lá­to­zó­dott. A de­por­tá­lá­sok ál­tal érin­tett köz­sé­gek kö­zül az 1930. évi cseh­szlo­vák nép­szám­lá­lás csu­pán 10-ben nem ta­lált ma­gyar több­sé­get, ám ez a 10 te­le­pü­lés is ki­vé­tel nél­kül a ma­gyar nyelv­te­rü­le­ten be­lül, vagy a ma­gyar–szlo­vák nyelv­ha­tá­ron he­lyez­ke­dett el. A Csal­ló­köz­ben ilyen te­le­pü­lés volt a né­met–ma­gyar ve­gyes et­ni­ku­mú Csölle és Mis­érd, va­la­mint a ha­tá­rá­ban lét­re­ho­zott ko­ló­nia mi­att 1930-ban szlo­vák több­sé­gű­ként ki­mu­ta­tott Elő­patony; a Mátyus­földön az ak­ció ál­tal csu­pán mi­ni­má­lis mér­ték­ben érin­tett Vágsel­lye; Ér­sek­új­vár és Ko­má­rom kö­zött Ime­ly; a Ga­ram men­tén Zsem­lér; Gömör­ben Bel­lény és Gömör­hosszúszó; vé­gül pe­dig az Ipoly men­tén Alsózel­lő és Zobor.30 A két utób­bi, va­la­mint a két csal­ló­kö­zi né­met–ma­gyar te­le­pü­lés ki­vé­te­lé­vel azon­ban még a fel­so­rolt köz­sé­gek ese­té­ben is egy­ko­ri ma­gyar több­sé­gű te­le­pü­lé­sek­ről van szó, ame­lyek­ben rá­adá­sul nem egy eset­ben a II. vi­lág­há­bo­rú utá­ni nép­szám­lá­lás­ok is ma­gyar több­sé­get mu­tat­tak ki.
Szám sze­rint a leg­több sze­mélyt, 2396 főt a csal­ló­kö­zi Gútáról, va­la­mint a Mátyus­föld Galán­ta és Ér­sek­új­vár kö­zöt­ti ma­gyar nagy­köz­sé­ge­i­ből de­por­tál­ták: Tar­dosked­dről 1271, Fel­sőszeliből 1007, Tak­sony­falvából 765, Pe­red­ről 668, Ne­gyed­ről 633, De­á­ki­ból 529, Nasz­vadról 527 sze­mély esett a de­por­tá­lás ál­do­za­tá­ul.
A Cseh­or­szág­ba de­por­tált ma­gya­rok dél-szlovákiai járásonkénti szá­mát a kö­vet­ke­ző táb­lá­zat szem­lél­teti:31

A táb­lá­zat­ból ki­tű­nik, hogy a de­por­tá­lás leg­in­kább a dél­nyu­gat-szlo­vá­ki­ai já­rá­so­kat, va­la­mint két gömöri já­rást, a Tor­nal­jai és Fe­le­di já­rást súj­tot­ta. A Tor­nal­jai já­rás­ból a ma­gyar la­kos­ság 14,8%-át, a Somor­jaiból 14,6%-át, a Zseliz­iből 13,6%-át, a Ko­má­ro­mi­ból 12,6%-át, az Ógyal­laiból 10,7%-át, a Vágsel­lyeiből 10,1%-át, a Pár­ká­nyi­ból 10,0%-át, a Galán­taiból 9,6%-át, a Dunasz­er­da­he­ly­iből 9,1%-át, a Feled­iből 8,5%-át, az Ér­sek­új­vá­ri­ból 7,1%-át, a Lé­va­i­ból pe­dig 5,5%-át te­le­pí­tet­ték át Cseh- és Mor­va­or­szág­ba.
A de­por­tá­lás azon­ban ter­mé­sze­te­sen nem csak az egyes já­rá­so­kat, ha­nem azo­kon be­lül az egyes köz­sé­ge­ket is kü­lön­bö­ző mér­ték­ben érin­tet­te. Nagy ál­ta­lá­nos­ság­ban el­mond­ha­tó, hogy az érin­tett te­le­pü­lé­sek ma­gyar la­kos­sá­gá­nak egy­ne­gye­dét–egy­ötö­dét de­por­tál­ták, a res­zlo­vak­izá­ciót leg­in­kább vis­­sza­uta­sí­tó, s a la­kos­ság­cse­re so­rán is ki­emel­ten ke­zelt Csal­ló­köz, Mátyus­föld, Ga­ram men­te, va­la­mint Gömör egyes fal­va­i­ban azon­ban a de­por­tál­tak ará­nya en­nél jó­val ma­ga­sabb volt, s gyak­ran meg­ha­lad­ta a ma­gyar la­kos­ság 30%-át is.
A Csal­ló­köz­ben a de­por­tá­lás az át­la­gos­nál jó­val na­gyobb mér­ték­ben súj­tott egyes, Somor­ja von­zás­kör­ze­té­be tar­to­zó, a Du­na bal part­ján, a ma­gyar ha­tá­ron fek­vő fal­va­kat. Nagy­szar­vá­ból a ma­gya­rok 46,4%-át, Szemet­ből 39,2%-át, Vajkából 30,1%-át, Tej­fa­lu­ból 28,0%-át, Gútor­ból 22,9%-át, Csöl­léből 22,5%-át de­por­tál­ták. Ide so­rol­ha­tó még Somor­ja is, ahol ugyan „csu­pán” a ma­gyar la­kos­ság 17,4%-át súj­tot­ta az ak­ció, a de­por­tá­lá­sok ál­tal szin­te alig érin­tett vá­ro­sok és kis­vá­ros­ok vi­szony­la­tá­ban azon­ban már ez az arány is ma­gas­nak mi­nő­sül.
Ugyan­csak na­gyobb mér­ték­ben súj­tott a de­por­tá­lás több, Dunasz­er­da­he­ly kör­nyé­ki, ál­ta­lá­ban a vá­ros és a ma­gyar ha­tár kö­zöt­ti te­le­pü­lést: Bögel­lőt (ma­gyar la­kos­sá­gá­nak 49,4%-át de­por­tál­ták), Kislúc­sot (48,7%), Izs­apot (28,3%), Balázs­fát (27,2%), Elő­patonyt (27,0%), Szent­mi­há­lyfát (26,3%), Csal­lóközná­das­dot (26,3%), Kirá­ly­fi­akarc­sát (24,3%), Derc­sikát (24,1%), Nagy­madot (23,5%) és Csilizrad­ványt (22,8%).

A Mátyus­földön leg­sú­lyo­sab­ban a Galán­tától dél­re fek­vő, a vá­ros és a Kis-Du­na kö­zöt­ti tér­ség fal­va­it érin­tet­te az ak­ció: Tak­sony­falvából a ma­gyar la­kos­ság 41,4%-át, Vízkeletről 30,4%-át, Fel­sőszeliből 29,1%-át, Poz­sonyvezekény­ből 23,1%-át de­por­tál­ták, de ha­son­ló sors­ra ju­tott a Galán­tától észak­nyu­gat­ra fek­vő Kismác­séd ma­gyar­sá­gá­nak 29,0%-a, va­la­mint Nagymác­séd ma­gyar la­kos­sá­gá­nak 23,8%-a, az Ér­sek­új­vár­tól észak­nyu­gat­ra lé­vő Tar­dosked­den a ma­gya­rok 27,1%-a, a Csal­ló­köz ke­le­ti pe­re­mén pe­dig Megy­ercs ma­gyar­sá­gá­nak 27,0 %-a, va­la­mint Gúta ma­gyar­sá­gá­nak 23,4%-a.

A Ga­ram men­tén a de­por­tá­lá­sok el­ső­sor­ban Zsem­lért (ma­gyar la­kos­sá­gá­nak 55,2%-át te­le­pí­tet­ték Cse­hország­ba),32 Nagy­o­dot (32,6%), Hölvényt (26,6%), Fel­sőszec­sét (23,3%), Garam­szent­györ­gyöt (22,2%), Csa­tát (21,4%), Nagypeszeket (20,1%), Szodót (19,9%) és Zselizt (19,8%), Pár­kány észa­ki elő­te­ré­ben pe­dig Ipolykiskesz­it (33,9%), Lelédet (22,3%), Garamköves­det (20,7%), Nánát (20,9%) és Bajtát (19,9%) érin­tet­ték.
Gömör­ben ugyan a de­por­tá­lá­sok leg­na­gyobb mér­ték­ben a Ri­ma­szom­bat­tól dél­re fek­vő Dob­fe­ne­ket ti­ze­del­ték meg, ahon­nan a ma­gyar la­kos­ság kö­zel két­har­ma­dát, 62,4%-át te­le­pí­tet­ték át Cseh­or­szág­ba, ös­­szes­sé­gé­ben azon­ban en­nél is sú­lyo­sab­ban érin­tet­ték a Tor­nalját nyu­gat fe­lől észak–dé­li irány­ban öve­ző, s a ma­gyar–szlo­vák nyelv­ha­tárt a ma­gyar ál­lam­ha­tár­ral ös­­sze­kö­tő ma­gyar te­le­pü­lés­lán­cot: Gömör­mi­há­ly­falából a ma­gyar la­kos­ság 43,5%-át, Fel­sővály­ból 42,1%-át, Sánk­falvából 41,9%-át, Sajószárnyából 34,7%-át, Sajókesz­iből 32,4%-át, Naprá­gy­ból 30,9%-át, Abafalvából 25,6%-át, Le­várt­ból 25,6%-át, Harkács­ból 24,6%-át, Ba­log­ta­má­si­ból 23,3%-át, Fel­sőrás­ból 23,6%-át, Sajószen­tkirály­ból 22,4%-át, Dereskből 21,3%-át, Fel­ső­fa­lu­ból 21,0%-át, Fel­sőkálosából 20,8%-át, Gömör­fügéből 20,2%-át, Sajógömör­ből pe­dig 19,3%-át de­por­tál­ták.
Te­kin­tet­tel ar­ra, hogy a de­por­tál­ta­kat Cseh­or­szág­ban ál­ta­lá­ban me­ző­gaz­da­sá­gi mun­ká­ra fog­ták, az ak­ció csu­pán mi­ni­má­lis mér­ték­ben súj­tot­ta a fel­vi­dé­ki ma­gyar tár­sa­da­lom vá­ro­si ré­te­gét. A vá­ro­sok­ból és a vá­ro­si jel­le­gű te­le­pü­lé­sek­ről csu­pán 2 122 sze­mély, az ös­­szes de­por­tált 5,1 %-a ke­rült ki: Som­or­já­ról 479 fő (a he­lyi ma­gyar la­kos­ság 17,4%-a), Zselizről 437 fő (19,8%), Nagym­egy­er­ről 388 fő (10,1%), Pár­kány­ból 217 fő (8,6%), Ko­má­rom­ból 176 fő (1,4%), Ógyal­láról 128 fő (7,8%), Tor­naljáról 99 fő (5,6%), Kirá­ly­helme­cről 89 fő (4,6%), Rozs­nyó­ról 37 fő (1,1%), Szepsi­ből 34 fő (2,2%), Dunasz­er­da­he­lyről 21 fő (0,7%), Vágsel­lyéről 10 fő (0,8%), Ipoly­ság­ról pe­dig 7 fő (0,2%). A töb­bi ma­gyar­lak­ta dél-szlo­vá­ki­ai vá­rost, Po­zsonyt, Szencet, Galán­tát, Ér­sek­új­várt, Nyitrát, Lé­vát, Lo­son­cot, Fü­le­ket, Ri­ma­szom­ba­tot, Kas­sát és Nagyka­post a de­por­tá­lás tel­jes egé­szé­ben elk­erülte.33

4. A de­por­tál­tak ha­za­té­ré­se

A cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság pa­ra­dox mó­don az 1948. feb­ru­á­ri kom­mu­nis­ta ha­ta­lom­át­vé­telt kö­ve­tő­en, az­zal pár­hu­za­mo­san nyer­te vis­­sza ál­lam­pol­gá­ri jo­ga­it, hogy a ki­épü­lő kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra fel­szá­mol­ta az or­szág egész la­kos­sá­gá­nak pol­gá­ri és em­be­ri jo­ga­it, s az or­szág de­mok­ra­ti­kus in­téz­mény­rend­sze­rét. A nem­ze­ti­sé­gi kér­dés, ezen be­lül pe­dig a ma­gyar ki­sebb­ség kér­dé­sé­nek ke­ze­lé­se ugyan­is 1947 de­re­ká­tól kezd­ve egy­re in­kább alá­ren­de­lő­dött Moszk­va nagy­ha­tal­mi ér­de­ke­i­nek, amely ar­ra tö­re­ke­dett, hogy ép­pen ek­kor ki­épü­lő ha­tal­mi tömb­jén be­lül ki­küsz­öböl­jön min­den olyan desta­bi­lizá­ciós té­nye­zőt, amely ne­ga­tí­van be­fo­lyá­sol­hat­ná az ér­dek­szfé­rá­já­ba tar­to­zó ke­let- és kö­zép-eu­ró­pai ál­la­mok egy­más­hoz fű­ző­dő vi­szo­nyát.
Ter­mé­sze­te­sen a feb­ru­á­ri ha­ta­lom­vál­tás sem ho­zott, s nem is hoz­ha­tott azon­na­li és gyö­ke­res for­du­la­tot az ún. ma­gyar­kér­dés ke­ze­lé­se te­rén, hi­szen az im­már egyed­ural­ko­dó kom­mu­nis­ta párt ár­nya­lat­nyi­val sem foly­ta­tott mér­sé­kel­tebb ma­gyar­el­le­nes po­li­ti­kát, mint a fel­szá­molt pol­gá­ri pár­tok. Kez­det­ben min­den ma­radt a ré­gi­ben: nem­csak az 1947 áp­ri­li­sá­ban meg­in­du­ló la­kos­ság­cse­re foly­ta­tó­dott to­vább, nem­csak a res­zlo­vak­izá­ciós kam­pány zaj­lott vál­to­zat­la­nul, ha­nem a köz­pon­ti és a szlo­vák ál­la­mi szer­vek sor­ra hoz­ták meg és fo­ga­na­to­sí­tot­ták az újabb és újabb ma­gyar­el­le­nes in­téz­ke­dé­se­ket.

Az el­ső kér­dés, amely­ben a cseh­szlo­vák ál­lam­ha­ta­lom 1948 ta­va­szán már né­mi „en­ged­mé­nyek­re” is haj­lott, az ép­pen a Cseh­or­szág­ba de­por­tált ma­gya­rok kér­dé­se volt. Ren­de­zé­sét több té­nye­ző is sür­get­te. A ha­tó­sá­gok egy­részt nem tud­ták ke­zel­ni az egy­re sza­po­ro­dó szö­ké­se­ket, ame­lyek szá­ma már 1947-ben is nagy volt, 1948 ta­va­szán pe­dig ug­rás­sze­rű­en meg­nőtt, más­részt ag­gasz­tot­ta őket az a tény is, hogy a de­por­tál­tak ere­de­ti­leg egy év­re szó­ló, majd a Szo­ci­á­lis­ügyi Mi­nisz­té­ri­um 1947. szep­tem­ber 12-én kelt 231. sz. ren­de­le­té­vel 6 hó­nap­pal meg­hos­­szab­bí­tott mun­ka­kö­te­le­zett­sé­ge 1948 áp­ri­li­sá­ban–má­ju­sá­ban le­jár, nem lesz már te­hát „tör­vé­nyes” alap­ja to­váb­bi Cseh­or­szág­ban tartá­suk­nak.34
Ha­za­te­le­pü­lé­sü­ket ter­mé­sze­te­sen to­vább­ra sem tar­tot­ták kí­vá­na­tos­nak, ezért olyan tör­vé­nyek el­fo­ga­dá­sát szor­gal­maz­ták, ame­lyek bi­zo­nyos en­ged­mé­nyek, töb­bek kö­zött a cseh­szlo­vák ál­lam­pol­gár­ság vis­­sza­adá­sa fe­jé­ben vég­le­ges cseh­or­szá­gi le­te­le­pe­dés­re bír­nák a de­por­tál­ta­kat, eset­leg to­váb­bi, ed­dig Szlo­vá­ki­á­ban élő ma­gya­ro­kat is az ön­kén­tes cseh­or­szá­gi át­te­le­pü­lés­re kész­tet­het­né­nek. A kér­dés ren­de­zé­sét cél­zó tör­vény­ja­vas­la­tot a Szo­ci­á­lis­ügyi Mi­nisz­té­ri­um – a Kül­ügy-, Bel­ügy- és a Föld­mű­ve­lés­ügyi Mi­nisz­té­ri­um­mal va­ló egyez­te­tést kö­ve­tő­en – már 1948. ja­nu­ár 23-án a kor­mány elé ter­jesz­tet­te.

A Szo­ci­á­lis­ügyi Mi­nisz­té­ri­um ja­vas­la­ta sze­rint az ál­lan­dó cseh­or­szá­gi le­te­le­pe­dést vál­la­ló ma­gyar de­por­tál­tak szá­má­ra le­he­tő­vé kel­le­ne ten­ni a cseh­szlo­vák ál­lam­pol­gár­ság vis­­sza­szer­zé­sét, ill. uta­sí­ta­ni kell a cseh­or­szá­gi nem­ze­ti bi­zott­sá­go­kat, hogy ve­lük szem­ben ne al­kal­maz­zák a töb­bi ma­gyart súj­tó diszk­ri­mi­na­tív intézekedést. Mi­vel azon­ban ál­lam­pol­gár­sá­guk azon­na­li vis­­sza­adá­sa moz­gás­sza­bad­sá­guk vis­­sza­adá­sá­val is jár­na, s nem le­het­ne meg­aka­dá­lyoz­ni vis­­sza­té­ré­sü­ket Szlo­vá­ki­á­ba, azt a meg­ol­dást aján­lot­ta, hogy az érin­tet­tek 3-4 évig ter­je­dő idő­tar­tam­ra csu­pán ide­ig­le­nes ál­lam­pol­gár­sá­got, az­az olyan bi­zony­la­tot kap­ja­nak, amely sze­rint ál­lam­pol­gár­sá­guk kér­dé­sé­nek vég­le­ges ren­de­zé­sé­ig cseh­szlo­vák ál­lam­pol­gár­nak te­kin­ten­dők, de ez az ál­lam­pol­gár­ság cseh­or­szá­gi le­te­le­pe­dé­si kö­te­le­zett­sé­gük meg­sér­té­se ese­tén bár­mi­kor meg­von­ha­tó tőlük.35
A ma­gya­rok vég­le­ges cseh­or­szá­gi le­te­le­pe­dé­sé­vel kap­cso­la­tos ja­vas­la­tok­kal a prá­gai kor­mány 1948. már­ci­us 5-i és 19-i ülé­sén fog­lal­ko­zott. A kor­mány 1948. már­ci­us 19-én el­fo­ga­dott ha­tá­ro­za­ta sze­rint azok a cseh or­szág­ré­szek­ben dol­go­zó ma­gya­rok, akik kö­te­le­zik ma­gu­kat, hogy nem tér­nek vis­­sza Szlo­vá­ki­á­ba, ha­nem ál­lan­dó jel­leg­gel le­te­le­ped­nek Cseh­or­szág­ban, vis­­sza­kap­hat­ják cseh­szlo­vák ál­lam­pol­gár­sá­gu­kat, dön­té­sük „meg­kön­­nyí­té­se” ér­de­ké­ben ugyan­ak­kor a kor­mány el­ren­del­te a de­por­tál­tak Szlo­vá­ki­á­ban hát­ra­ha­gyott in­gat­lan va­gyo­ná­nak gyor­sí­tott el­já­rás­sal tör­té­nő el­kob­zá­sát és a szlo­vák bi­zal­mi­ak­nak va­ló átadását.36
A kor­mány ezt kö­ve­tő­en 1948. áp­ri­lis 13-án ad­ta ki 76/1948 sz. ren­de­le­tét „a né­met és a ma­gyar nem­ze­ti­sé­gű sze­mé­lyek cseh­szlo­vák ál­lam­pol­gár­sá­gá­nak vis­­sza­adá­sá­ról”, amely­nek 3. §-a le­he­tő­vé tet­te a 33/1945 sz. el­nö­ki dek­ré­tum ér­tel­mé­ben cseh­szlo­vák ál­lam­pol­gár­sá­gu­kat el­ve­szí­tett sze­mé­lyek kö­zül az ál­lam­pol­gár­ság vis­­sza­adá­sát an­nak a ké­rel­me­ző­nek, aki „nem szeg­te meg a cseh­szlo­vák ál­lam­pol­gár kö­te­les­sé­ge­it, nem szer­zett más ál­lam­pol­gár­sá­got, és aki­nek ál­lan­dó lak­he­lye a Cseh­szlo­vák Köz­tár­sa­ság te­rü­le­tén van”. A kor­mány­ren­de­let a vég­le­ges ál­lam­pol­gár­ság meg­szer­zé­sét ha­tár­idő­höz kö­töt­te, mi­vel 2. §-a sze­rint „a kér­vény­nek csak ak­kor le­het ér­vé­nyes mó­don ele­get ten­ni, ha há­rom év telt el a kér­vény be­nyúj­tá­si ha­tár­ide­jé­nek nap­já­tól szá­mít­va” (Sbírka 1948/31:781–782) .

Az 1948. áp­ri­lis 16-án kelt 77/1948. sz. bel­ügy­mi­nisz­te­ri hir­det­mény sze­rint az ál­lam­pol­gár­sá­guk­tól meg­fosz­tott ma­gya­rok a hir­det­mény ha­tály­ba­lé­pés­ét kö­ve­tő 6 hó­na­pon be­lül kér­vé­nyez­het­ték cseh­szlo­vák ál­lam­pol­gár­sá­guk vis­­sza­adá­sát, de csu­pán azok, akik­nek ál­lan­dó lak­hely­ük Cseh­or­szág­ban van, vagy csa­lád­tag­ja­ik­kal együtt leg­alább egy éve Cseh­or­szág­ban tar­tóz­kod­nak, eset­leg a hir­det­mény élet­be­lé­pés­ét kö­ve­tő­en át­te­le­pül­nek a cseh or­szág­ré­szek­be (Sbírka 1948/31:782).
A cseh­szlo­vák ha­tó­sá­gok ezt kö­ve­tő­en nagy pro­pa­gan­dát fej­tet­tek ki a de­por­tál­tak kö­zött an­nak ér­de­ké­ben, hogy ál­lan­dó le­te­le­pe­dés­re bír­ják őket. A Szo­ci­á­lis­ügyi Mi­nisz­té­ri­um 1948. áp­ri­lis 30-i 63. sz. kör­le­ve­le meg­bíz­ta a cseh­or­szá­gi mun­ka­hi­va­ta­lo­kat, hogy két hé­ten be­lül tár­gyal­ják meg a kor­mány­ha­tá­ro­za­tot a „to­bor­zot­tak­kal”, s az ál­lam­pol­gár­ság vis­­sza­adá­sá­ra tett ígé­ret el­le­né­ben bír­ják rá őket a vég­le­ges cseh­or­szá­gi le­te­le­pe­dés­re.

A he­lyi mun­ka­hi­va­ta­lok en­nek alap­ján má­jus fo­lya­mán tö­me­ge­sen idéz­ték be a ma­gya­ro­kat és pró­bál­ták őket – ígé­re­tek és fe­nye­ge­tés kí­sé­re­té­ben – rá­be­szél­ni a tar­tós cseh­or­szá­gi le­te­le­pe­dés­re. Egyes he­lye­ken még pénz­be­li tá­mo­ga­tást is ki­lá­tás­ba he­lyez­tek a szá­muk­ra ar­ra az eset­re, ha kér­ni fog­ják a cseh­szlo­vák ál­lam­pol­gár­ság vis­­sza­adá­sát, s kö­te­le­zik ma­gu­kat, hogy nem tér­nek vis­­sza Szlo­vá­ki­á­ba, má­sutt vi­szont az­zal fe­nye­get­ték meg a ma­gya­ro­kat, hogy ha nem ír­ják alá az ál­lam­pol­gár­sá­gi kér­vényt, 30 kg-os cso­mag­gal át­dob­ják őket a ha­tá­ron, vagy egész éle­tük­ben mun­ka­tá­bor­ok­ban in­gyen lesz­nek kény­te­le­nek dol­go­zni.37

A mun­ka­hi­va­ta­lok igye­ke­ze­te azon­ban az ígé­re­tek és fe­nye­ge­té­sek el­le­né­re ál­ta­lá­ban ha­tás­ta­lan ma­radt. A de­por­tál­tak nagy­részt csu­pán ab­ban az eset­ben let­tek vol­na haj­lan­dók vis­­sza­igé­nyel­ni az ál­lam­pol­gár­sá­got, ha azon­nal vis­­sza­tér­het­nek Szlo­vá­ki­á­ba, s lo­gi­kát­lan­nak tar­tot­ták, hogy a cseh­szlo­vák ál­lam­pol­gár­sá­got vis­­sza­kap­ják, de ott­ho­na­ik­ba ne tér­hes­se­nek vis­­sza. Má­sok haj­lan­dók let­tek vol­na le­te­le­ped­ni Cseh­or­szág­ban, de csak ak­kor, ha ki­sebb­sé­gi jo­go­kat, ma­gyar is­ko­lá­kat, új­sá­go­kat kap­nak.38 Má­jus és jú­ni­us fo­lya­mán rá­adá­sul szá­mo­san a prá­gai ma­gyar kö­vet­ség, ill. a po­zso­nyi ma­gyar meg­ha­tal­ma­zott se­gít­sé­gét kér­ték ha­za­te­le­pí­té­sük, vagy amen­­nyi­ben ez nem vol­na le­het­sé­ges, Ma­gyar­or­szág­ra va­ló át­te­le­pü­lé­sük elő­moz­dí­tá­sa érdekében.39

Az 1948. jú­ni­us 2-án még Cseh­or­szág­ban tar­tóz­ko­dó 32 201 de­por­tált kö­zül mind­ös­­sze 2 209 kér­te ál­lam­pol­gár­sá­ga vis­­sza­adá­sát, s kö­zü­lük is csu­pán 1 531 volt azok­nak a szá­ma, akik je­lez­ték le­te­le­pe­dé­si szán­dé­ku­kat. Ez­zel szem­ben ro­ha­mo­san nőtt az en­ge­dély nél­kül szü­lő­föld­jük­re ha­za­szö­kő ma­gya­rok szá­ma: 1948. au­gusz­tus 15-én 16 085, ok­tó­ber 8-án pe­dig már 17 000 volt a szá­muk, au­gusz­tus 15-én te­hát már csu­pán 28 130, ok­tó­ber 8-án pe­dig 27 200 ma­gyar de­por­tált tar­tóz­ko­dott Cse­hország­ban.40
A de­por­tál­tak ro­ha­mos fo­gyá­sa, ill. ha­za­te­le­pü­lé­se és a mun­ka­szol­gá­lat le­jár­ta ar­ra kész­tet­te a prá­gai Nem­zet­gyű­lést, hogy 1948. jú­li­us 21-én el­fo­ga­dott 175/1948. sz. tör­vé­nyé­vel oly ér­te­lem­ben mó­do­sít­sa a mun­ka­kö­te­le­zett­ség­ről ren­del­ke­ző 88/1945. sz. el­nö­ki dek­ré­tu­mot, hogy a mun­ka­szol­gá­lat ide­je két­szer egy év­vel meg­hos­­szab­bít­ha­tó (Sbírka 1948/63:1295).
A cseh­szlo­vák párt­ve­ze­tés­nek azon­ban 1948 nya­rán már be kel­lett lát­nia, hogy az 1948 fo­lya­mán már csu­pán von­ta­tot­tan ha­la­dó la­kos­ság­cse­re nem hajt­ha­tó vég­re az ál­ta­la el­kép­zelt ter­je­de­lem­ben, s fel­tét­le­nül szá­mol­nia kell a ma­gyar ki­sebb­ség egy ré­szé­nek hely­ben­maradásá­val, amely­nek hely­ze­tét idő­vel ren­dez­nie kell, s ál­lam­pol­gá­ri jo­ga­it is vis­­sza kell ad­nia.
Eb­ben a kény­sze­rű fel­is­me­rés­ben meg­ha­tá­ro­zó sze­re­pe volt a ma­gyar párt- és ál­la­mi ve­ze­tés­nek, amely 1948 fo­lya­mán egy­re ha­tá­ro­zot­tabb nyo­mást gya­ko­rolt Prá­gá­ra a ma­gyar ki­sebb­ség hely­ze­té­nek po­zi­tív ér­tel­mű ren­de­zé­se ér­de­ké­ben. Párt­vo­na­lon Rá­ko­si Má­tyás, a Ma­gyar Kom­mu­nis­ta Párt fő­tit­ká­ra Cseh­szlo­vá­kia Kom­mu­nis­ta Párt­ja Po­li­ti­kai Bi­zott­sá­gá­hoz in­té­zett 1948. áp­ri­lis 20-i le­ve­lé­ben kér­te szá­mon a cseh­szlo­vák párt­ve­ze­tés­től a két párt­kül­dött­ség feb­ru­á­ri bu­da­pes­ti meg­ál­la­po­dá­sá­nak be nem tar­tá­sát, amely­ben a ma­gyar fél ígé­re­tet tett ar­ra, hogy a má­jus 30-án ese­dé­kes cseh­szlo­vá­ki­ai vá­lasz­tá­so­kig nem ve­ti fel a szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság hely­ze­tét, a cseh­szlo­vák fél vi­szont meg­ígér­te, hogy nem rom­lik to­vább a ma­gyar ki­sebb­ség hely­ze­te (Sipos 1992:711–717).
Bu­da­pest alig pár nap­pal a vá­lasz­tá­so­kat kö­ve­tő­en ál­la­mi vo­na­lon is meg­ke­res­te Prá­gát, s jú­ni­us 4-én kelt jegy­zé­ké­ben a nem­ze­ti­sé­gi in­dok­lás­sal ki­bo­csá­tott va­gyon­el­kob­zó vég­zé­sek vis­­sza­vo­ná­sa mel­lett töb­bek kö­zött a de­por­tál­tak sza­bad köl­tö­zé­si jo­gá­nak, va­gyis ha­za­té­ré­sé­nek en­ge­dé­lye­zé­sé­re, va­la­mint ún. nem­ze­ti gond­nok­ság alá he­lye­zett va­gyo­ná­nak vis­­sza­adá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel a cseh­szlo­vák kor­mányt.41

Kle­ment Gottwald, Cseh­szlo­vá­kia Kom­mu­nis­ta Párt­ja el­nö­ke, aki Edvard Beneš 1948. jú­ni­us 2-i le­mon­dá­sa után az ál­lam­fői tiszt­ség leg­főbb vá­ro­má­nyo­sá­vá vált, s akit az új Nem­zet­gyű­lés jú­ni­us 14-én meg is vá­lasz­tott Cseh­szlo­vá­kia köz­tár­sa­sá­gi el­nö­ké­vé, már párt­ja Köz­pon­ti Bi­zott­sá­gá­nak 1948. jú­ni­us 9-i ülé­sén je­lez­te, hogy az or­szág­ban ma­ra­dó ma­gya­rok szá­má­ra né­mi jo­go­kat kell majd biz­to­sí­ta­ni.
Gottwald ér­ve­lé­se sze­rint, mi­vel a né­me­tek­kel el­len­tét­ben a ma­gyar ki­sebb­sé­get nem si­ke­rült ki­te­le­pí­te­ni, „tar­tó­san szá­mol­nunk kell az­zal, hogy né­hány száz­ezer ma­gyar ná­lunk ma­rad. Ezt a kér­dést meg kell ol­da­nunk. Kény­te­le­nek le­szünk né­mi jo­go­kat ad­ni a szá­muk­ra, kö­rül­be­lül olya­no­kat, ami­lye­nek­kel a len­gye­lek és uk­rá­nok ren­del­kez­nek. Ez ál­lam­pol­gá­ri és vá­lasz­tó­jo­got je­lent, va­la­mi­lyen is­ko­lá­kat, egye­sü­le­te­ket, de ter­mé­sze­te­sen sem­mi­lyen önál­ló pár­tot, sem­mi­lyen szak­szer­ve­ze­tet, sem­mi­lyen kü­lön­le­ges sta­tú­tu­mot. Va­la­mit ad­nunk kell ne­kik, hogy nyug­tunk le­gyen tő­lük. Ez kül­po­li­ti­kai okok mi­att is szük­sé­ges” (Bobák 1996:174)

Cseh­szlo­vá­kia Kom­mu­nis­ta Párt­ja Köz­pon­ti Bi­zott­sá­gá­nak El­nök­sé­ge 1948. jú­li­us 19-én fo­gad­ta el és ter­jesz­tet­te a kor­mány elé a ma­gyar ki­sebb­ség hely­ze­té­nek ren­de­zé­sé­re ki­dol­go­zott ja­vas­la­to­kat. Ezek sze­rint a kor­mány­nak a ma­gya­rok ál­lam­pol­gár­sá­gá­nak vis­­sza­adá­sa, me­ző­gaz­da­sá­gi va­gyo­nuk el­kob­zá­sá­nak fel­füg­gesz­té­se, ma­gyar saj­tó­ter­mék meg­je­len­te­té­se, a ma­gyar nyel­vű ok­ta­tás és ma­gyar kul­tu­rá­lis szer­ve­zet en­ge­dé­lye­zé­se mel­lett in­téz­ked­nie kell a Cseh­or­szág­ba de­por­tált ma­gya­rok ha­za­té­ré­sé­ről is (Kaplan 1993:148–149).
A párt­ve­ze­tés jó­vá­ha­gyá­sát kö­ve­tő­en 1948. szep­tem­ber 30-án ter­mé­sze­te­sen a cseh­szlo­vák mi­nisz­ter­ta­nács ülé­sén is po­zi­tív dön­tés szü­le­tett a ma­gyar ki­sebb­ség hely­ze­té­nek ren­de­zé­sét, ál­lam­pol­gár­sá­gá­nak vis­­sza­adá­sát cél­zó ja­vas­la­tok­ról. A mi­nisz­ter­ta­nács uta­sí­tot­ta a bel­ügy­mi­nisz­tert, hogy a leg­kö­ze­leb­bi ülés­re ter­jes­­sze be az er­re vo­nat­ko­zó tör­vény­ja­vas­la­tot (Jó Ba­rát 1948. okt. 6.).
A ma­gya­rok ál­lam­pol­gár­sá­gát ren­de­ző tör­vény­ja­vas­lat va­ló­ban rö­vid idő alatt el is ké­szült, azt a cseh­szlo­vák mi­nisz­ter­ta­nács 1948. ok­tó­ber 12-én jó­vá­hagy­ta és a Nem­zet­gyű­lés elé ter­jesz­tet­te. A Nem­zet­gyű­lés mind­ezek után 1948. ok­tó­ber 25-én fo­gad­ta el a 245/1948. sz. tör­vényt „a ma­gyar nem­ze­ti­sé­gű sze­mé­lyek ál­lam­pol­gár­sá­gá­ról”.
A tör­vény ér­tel­mé­ben azok a ma­gya­rok, „akik 1938. no­vem­ber 1-jén cseh­szlo­vák ál­lam­pol­gár­ok vol­tak, akik la­kó­he­lye a Cseh­szlo­vák Köz­tár­sa­ság te­rü­le­tén van és nem kül­föl­di ál­lam­pol­gár­ok, min­den to­váb­bi nél­kül meg­szer­zik a cseh­szlo­vák ál­lam­pol­gár­sá­got”, amen­­nyi­ben a tör­vény ha­tály­ba­lé­pé­sé­től szá­mí­tott 90 na­pon be­lül le­te­szik a hű­ség­es­küt a Cseh­szlo­vák Köz­tár­sa­ság­ra. Nem kap­hat­ják meg vi­szont az ál­lam­pol­gár­sá­got azok, „akik sú­lyo­san vé­tet­tek a Cseh­szlo­vák Köz­tár­sa­ság vagy né­pi de­mok­ra­ti­kus rend­sze­re el­len”, to­váb­bá azok, aki­ket az 1946. feb­ru­ár 27-i la­kos­ság­cse­re-egyez­mény alap­ján cse­ré­re je­löl­tek ki (Sbírka 1948/93:449).

A ma­gya­rok ál­lam­pol­gár­sá­gát ren­de­ző tör­vény még ter­mé­sze­te­sen nem je­len­tet­te a cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság szá­má­ra a ki­sebb­sé­gi jo­gok biz­to­sí­tá­sát, s kor­lá­to­zó ren­del­ke­zé­sei ré­vén többez­er ma­gyar szá­má­ra a „hon­ta­lan­ság éve­i­nek” to­váb­bi meg­hos­­szab­bí­tá­sát je­len­tet­te, je­len­tő­sé­ge azon­ban így is óri­á­si volt. Le­zá­rult kol­lek­tív jog­fosz­tá­sá­nak több­éves idő­sza­ka, s a ha­tó­sá­gok­nak most már ko­mo­lyan hoz­zá kel­lett lát­ni­uk a ma­gyar­sá­got érin­tő töb­bi meg­ol­dat­lan kér­dés, töb­bek kö­zött a de­por­tál­tak hely­ze­té­nek ren­de­zé­sé­hez is. Az ál­lam­pol­gár­ság vis­­sza­adá­sa után ugyan­is re­mény­te­len­né, s egy­re in­kább tart­ha­tat­lan­ná kez­dett vál­ni cseh­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk to­váb­bi fenn­tar­tá­sa és mun­ká­ra kö­te­le­zé­sük is.
Ha­za­te­le­pü­lé­sük en­ge­dé­lye­zé­se azon­ban nem várt s igen ké­nyes fel­adat meg­ol­dá­sa elé ál­lí­tot­ta az ál­la­mi szer­ve­ket, a de­por­tál­tak egy ré­szé­nek hát­ra­ha­gyott va­gyo­ná­ba ugyan­is idő­köz­ben a bel­ső te­le­pí­tés ke­re­té­ben vagy kül­föld­ről Dél-Szlo­vá­ki­á­ba te­le­pü­lő szlo­vá­ko­kat, ún. bi­zal­mi­a­kat he­lyez­tek, akik kez­det­ben csu­pán a de­por­tál­tak va­gyo­ná­nak ke­ze­lői, a va­gyon el­kob­zá­sa után pe­dig an­nak tu­laj­do­no­sai let­tek.
A Cseh­or­szág­ba de­por­tált ma­gya­rok va­gyo­ná­ról a szlo­vák ha­tó­sá­gok kez­det­ben nem ren­del­kez­tek. A kér­dést el­ső íz­ben a Szlo­vák Te­le­pí­té­si Hi­va­tal El­nök­sé­ge, a Nem­ze­ti Új­já­épí­té­si Alap, va­la­mint a Föld­mű­ve­lés- és Föld­re­form­ügyi Meg­bí­zot­ti Hi­va­tal kép­vi­se­lő­i­nek 1946. de­cem­ber 2–3-i po­zso­nyi ta­nács­ko­zá­sán vi­tat­ták meg, ame­lyen egyet­ér­tet­tek ugyan ab­ban, hogy a de­por­tá­lá­sok egyik fő cél­ja „a Ma­gyar­or­szág­ra va­ló nyo­más­gya­kor­lás”, le­szö­gez­ték azon­ban azt is, hogy „szá­mol­ni kell az­zal, hogy itt egy tar­tós ál­la­pot meg­te­rem­té­sé­ről, va­gyis tar­tós át­te­le­pí­tés­ről van szó”, te­hát ren­dez­ni kell a de­por­tál­tak hát­ra­ha­gyott va­gyo­ná­nak kér­dé­sét is. A ta­nács­ko­zás részt­ve­vői fel­kér­ték a Meg­bí­zot­tak Tes­tü­le­tét, hogy a kér­dés tör­vé­nyes ren­de­zé­sé­ig a de­por­tált ma­gya­rok va­gyo­nát he­lyez­ze nem­ze­ti gond­nok­ság alá, s bíz­za szlo­vák nem­ze­ti gond­no­kok, va­gyis bi­zal­mi­ak kezelésére.42

A Föld­mű­ve­lés- és Föld­re­form­ügyi Meg­bí­zot­ti Hi­va­tal fel­ira­tát kö­ve­tő­en a Meg­bí­zot­tak Tes­tü­le­te 1947. ja­nu­ár 21-én tár­gyal­ta meg a kér­dést, meg­ol­dá­sát ugyan­ak­kor a Szo­ci­á­lis­ügyi Meg­bí­zot­ti Hi­va­tal­ra bíz­ta.43 Mi­vel az ügy­ben to­váb­bi fél év el­tel­té­vel sem szü­le­tett meg­nyug­ta­tó meg­ol­dás, rá­adá­sul a Dél-Szlo­vá­ki­á­ban le­te­le­pü­lő szlo­vá­kok egy ré­szét hely­hi­ány mi­att nem si­ke­rült meg­fe­le­lő mó­don el­he­lyez­ni, s így egy ré­szü­ket Cseh­or­szág­ba vol­tak kény­te­le­nek irá­nyí­ta­ni, a Meg­bí­zot­tak Tes­tü­le­te 1947. jú­ni­us 20-án úgy ha­tá­ro­zott, hogy szük­sé­ges­nek tart­ja a de­por­tál­tak va­gyo­ná­nak a 108/1945. sz. el­nö­ki dek­ré­tum alap­ján va­ló el­kob­zá­sát, vagy leg­alább le­fog­la­lá­sát. Azon­ban a Meg­bí­zot­tak Tes­tü­le­te is tu­da­tá­ban le­he­tett an­nak, hogy a de­por­tál­tak va­gyo­ná­nak el­kob­zá­sa el­len­kez­ne a la­kos­ság­cse­re-egyez­mény ren­del­ke­zé­se­i­vel, amely sze­rint Cseh­szlo­vá­kia kö­te­lez­te ma­gát, hogy fel­füg­gesz­ti a ma­gya­rok va­gyo­ná­nak el­kob­zá­sát, ezért a prá­gai Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um­hoz for­dult an­nak meg­ál­la­pí­tá­sá­ra, hogy a va­gyon­el­kob­zás vagy -le­foglalás össz­hang­ban len­ne-e a lakosságc­sere-­e­gyezmén­nyel.44

A de­por­tál­tak va­gyo­ná­ról vé­gül kor­mány­szin­ten ha­tá­roz­tak. A cseh­szlo­vák kor­mány 1948. már­ci­us 19-én, az­zal pár­hu­za­mo­san, hogy az ál­lan­dó cseh­or­szá­gi le­te­le­pe­dést vál­la­ló de­por­tál­tak szá­má­ra ki­lá­tás­ba he­lyez­te ál­lam­pol­gár­sá­guk vis­­sza­adá­sát, egyút­tal el­ren­del­te hát­ra­ha­gyott in­gat­lan va­gyo­nuk gyor­sí­tott el­já­rás­sal tör­té­nő el­kob­zá­sát és a bi­zal­mi­ak­nak va­ló át­adá­sát, így igye­kez­ve meg­aka­dá­lyoz­ni a de­por­tált ma­gya­rok ha­za­té­ré­sét és a va­gyo­nuk­ba be­ül­te­tett szlo­vák bi­zal­mi­ak tá­vo­zá­sát. A kor­mány ál­tal el­ren­delt va­gyon­el­kob­zá­so­kat 1948. jú­ni­us 14–30. kö­zött haj­tot­ták végre.45
A Cseh­or­szág­ba de­por­tált 9 610 ma­gyar csa­lád va­gyo­ná­ba Dél-Szlo­vá­kia 16 já­rá­sá­nak 250 köz­sé­gé­ben 2 767 szlo­vák bi­zal­mi csa­lád te­le­pe­dett be, 1948 jú­li­u­sá­ig azon­ban 427 ön­ként el­tá­vo­zott, így a vég­le­ge­sen le­te­le­pe­dett bi­zal­mi csa­lá­dok szá­ma 2 340 volt. Kö­zü­lük 1 703 bi­zal­mi a ma­gyar de­por­tál­tak va­gyo­ná­ból 3 884 hek­tár föl­det és a hoz­zá tar­to­zó la­kó­há­zat, más for­rás­ból to­váb­bi 1 945 hek­tárt ka­pott, a bi­zal­mi­ak te­hát ös­­sze­sen 5 829 hek­tár föld­jut­ta­tás­ban ré­sze­sül­tek. Já­rá­son­kén­ti ki­mu­ta­tá­su­kat a kö­vet­ke­ző táb­lá­zat tar­tal­maz­za­:46

A de­por­tált ma­gya­rok ha­za­te­le­pí­té­se so­rán te­hát a hi­va­ta­lok­nak na­gyon kö­rül­te­kin­tő­en kel­lett el­jár­ni­uk, mi­köz­ben ter­mé­sze­te­sen azt tar­tot­ták leg­fon­to­sabb fel­ada­tuk­nak, hogy a de­por­tál­tak va­gyo­ná­ba be­te­le­pült bi­zal­mi­ak ér­de­kei sem­mi­fé­le kárt ne szen­ved­je­nek.
A de­por­tál­tak ha­za­té­ré­sét és le­te­le­pí­té­sét a Bel­ügyi Meg­bí­zot­ti Hi­va­tal a já­rá­si nem­ze­ti bi­zott­sá­gok­hoz in­té­zett 1948. no­vem­ber 12-i kör­le­ve­lé­ben sza­bá­lyoz­ta. A kör­le­vél sze­rint, mi­vel az ak­ció „po­li­ti­kai je­len­tő­ség­gel bír, szük­sé­ges, hogy le­bo­nyo­lí­tá­sa zök­ke­nő­men­tes le­gyen”, s ne ke­rül­jön sor nem­kí­vá­na­tos je­len­sé­gek­re, kü­lö­nö­sen pe­dig a ha­za­té­rő ma­gya­rok és a le­te­le­pült szlo­vá­kok kö­zöt­ti ös­­sze­tű­zé­sek­re. A Bel­ügyi Meg­bí­zot­ti Hi­va­tal sze­rint a ha­za­té­rő ma­gya­ro­kat el­ső­sor­ban sa­ját va­gyo­nuk­ba kell vis­­sza­he­lyez­ni, nyo­ma­té­ko­san fel­hív­ta ugyan­ak­kor a fi­gyel­met ar­ra is, hogy csu­pán ab­ban az eset­ben, „amen­­nyi­ben azt még nem ko­boz­ták el és nem utal­ták ki a bi­zal­mi­ak­nak, vagy más sze­mé­lyek­nek”. Az el­kob­zott és ki­utalt gaz­da­sá­guk­ba te­hát azok egy­ko­ri bir­to­ko­sai már nem tér­het­nek vis­­sza, s „a he­lyi szer­vek kö­te­le­sek meg­ad­ni min­den­ne­mű se­gít­sé­get azok­nak a sze­mé­lyek­nek, akik­nek eze­ket a gaz­da­sá­go­kat ki­utal­ták, kü­lö­nö­sen a bi­zal­mi­ak­nak, és meg­gá­tol­ni bár­mi­fé­le összetűzést”.47
A he­lyi konf­lik­tu­sok meg­aka­dá­lyo­zá­sa ér­de­ké­ben, min­de­nek­előtt azon­ban a bi­zal­mi­ak ér­de­ke­it szem előtt tart­va, a hi­va­ta­los szer­vek ar­ra tö­re­ked­tek, hogy a de­por­tál­tak ne „ön­ké­nye­sen”, ha­nem szer­ve­zett transz­por­tok­kal, en­ge­dély­hez kö­töt­ten tér­je­nek vis­­sza Szlo­vá­ki­á­ba.
A rend­kí­vül ké­nyes kér­dés ren­de­zé­se cél­já­ból Jú­li­us Ïuriš föld­mű­ve­lés­ügyi és Evžen Erban nép­jó­lé­ti mi­nisz­te­rek 1948. no­vem­ber 23-án fel­hí­vás­sal for­dul­tak a Cseh­or­szág­ba de­por­tált ma­gya­rok­hoz, amely­ben tar­tós le­te­le­pe­dés­re szó­lí­tot­ták fel őket, egyút­tal azon­ban azt is a tu­do­má­suk­ra hoz­ták, hogy a ha­za­tér­ni szán­dé­ko­zók 1949. ja­nu­ár 1-je és áp­ri­lis 30-a kö­zött szer­ve­zett transz­por­tok­kal tér­het­nek vis­­sza szü­lő­föld­jük­re.
„So­kan meg­szok­tá­tok már az új kör­nye­ze­tet – áll a fel­hí­vás­ban –, és to­vább­ra is szí­ve­sen itt ma­rad­ná­tok. A Föld­mű­ve­lés­ügyi Mi­nisz­té­ri­um ele­get akar ten­ni kí­ván­ság­tok­nak, és a cseh-mor­va te­rü­le­ten gaz­da­ság­hoz, föld­höz és épü­let­hez jut­tat. Azok a me­ző­gaz­da­sá­gi mun­ká­sok, akik­nek nem áll szán­dé­kuk­ban a cseh-mor­va te­rü­le­ten le­te­le­ped­ni, 1949. ja­nu­ár 1-től áp­ri­lis 30-ig ter­je­dő idő­ben vis­­sza­tér­het­nek Szloven­szkóra. Fen­ti idő­köz­ben ugyan­is meg­szer­ve­zik a ma­gyar dol­go­zók tö­me­ges vis­­sza­té­ré­sét az ál­lam költ­sé­gé­re. /…/ Azok, akik nyo­mós ok­ból ki­fo­lyó­lag nem tér­het­nek vis­­sza a Szloven­szkón ha­gyott gaz­da­sá­ga­ik­ra, he­lyet­tük ugyan­olyan, eset­leg na­gyobb ki­ter­je­dé­sű gaz­da­sá­got kap­nak. Ter­mé­sze­te­sen eze­ket a gaz­da­sá­go­kat elő kell ké­szí­te­ni. Mind­ezen elő­ké­szü­le­tek si­ke­res vég­re­haj­tá­sa meg­kí­ván­ja, hogy sen­ki se tér­jen vis­­sza Szloven­szkóra idő előt­t, az il­le­té­kes ha­tó­sá­gok jó­vá­ha­gyá­sa és fel­hí­vá­sa nél­kül, és hogy min­den­ki vár­jon a hi­va­ta­los in­téz­ke­dés­re. /…/ A meg­gon­do­lat­lan vis­­sza­té­rés min­den­ki­re kel­le­met­len kö­vet­kez­mén­­nyel jár, mert a gaz­da­sá­gi terv vé­del­mé­ről és a munkaerő­mozgósítás vég­re­haj­tá­sá­ról szó­ló tör­vé­nyek meg­sze­gé­sét je­len­ti, ami szi­go­rú bün­te­tést von ma­ga után” (Jó Ba­rát 1948. dec. 1.).
A de­por­tál­tak ha­za­szál­lí­tá­sá­nak és el­he­lye­zé­sé­nek rész­le­te­i­ről a Meg­bí­zot­tak Tes­tü­le­te 1948. de­cem­ber 3-i ülé­se ha­tá­ro­zott, amely a szer­ve­zett ha­za­té­rés le­bo­nyo­lí­tá­sa cél­já­ból a Föld­mű­ve­lés- és Föld­re­form­ügyi, a Szo­ci­á­lis­ügyi, va­la­mint a Bel­ügyi Meg­bí­zot­ti Hi­va­tal kép­vi­se­lő­i­ből ál­ló há­rom­fős bi­zott­ság lét­re­ho­zá­sát ren­del­te el, élé­re pe­dig Michal Falan föld­mű­ve­lés- és föld­re­form­ügyi meg­bí­zot­tat ne­vez­te ki.
A ha­za­té­rő ma­gya­ro­kat a Meg­bí­zot­tak Tes­tü­le­té­nek ha­tá­ro­za­ta sze­rint a kö­vet­ke­ző alap­el­vek fi­gye­lem­be­vé­te­lé­vel kell el­he­lyez­ni: ha­za­szál­lí­tá­suk szer­ve­zett mó­don, 1949. ja­nu­ár 2-án kez­dőd­jön; sa­ját há­zá­ba csak az a de­por­tált tér­het vis­­sza, aki­nek va­gyo­nát még nem ko­boz­ták el, vagy ha el is ko­boz­ták, nem jut­tat­ták bi­zal­mi­ak­nak; azo­kat a ha­za­te­le­pü­lő föld­mű­ve­se­ket, akik va­gyo­nát már el­ko­boz­ták s bi­zal­mi­ak­nak jut­tat­ták, „más meg­fe­le­lő bir­to­kon” kell el­he­lyez­ni, a nem föld­mű­ve­se­ket pe­dig „mun­ká­ba kell ál­lí­ta­ni bár­hol Szlo­vá­ki­á­ban”.
A Meg­bí­zot­tak Tes­tü­le­te az en­ge­dély nél­kül ha­za­tért de­por­tál­tak­ról a kö­vet­ke­ző­kép­pen ren­del­ke­zett: az 1948. no­vem­ber 18-a előtt ha­za­tér­te­ket, akik va­gyo­nát el­ko­boz­ták és bi­zal­mi­ak­nak jut­tat­ták, a Szo­ci­á­lis­ügyi Meg­bí­zot­ti Hi­va­tal Szlo­vá­kia más te­rü­le­te­in he­lyez­ze el és ál­lít­sa mun­ká­ba, ki­vé­ve ha sa­ját, más­nak még ki nem utalt bir­to­kuk­ban tar­tóz­kod­nak; az 1948. no­vem­ber 18-a után en­ge­dély nél­kül ha­za­tér­te­ket, akik va­gyo­nát el­ko­boz­ták és bi­zal­mi­ak­nak ad­ták, a Bel­ügyi Meg­bí­zot­ti Hi­va­tal to­lon­col­ja vis­­sza Cse­hország­ba.48
Ugyan­ezen a na­pon, 1948. de­cem­ber 3-án ke­rült sor Prá­gá­ban ar­ra a tár­ca­kö­zi meg­be­szé­lés­re, ame­lyen a ha­za­té­rés rész­le­tes szer­ve­zé­si és tech­ni­kai kér­dé­se­i­ről ha­tá­roz­tak, s ki­mond­ták, hogy az 1949. ja­nu­ár 5-én kez­dő­dő ak­ci­ót áp­ri­lis vé­gé­ig le kell bo­nyo­lí­ta­ni. Az ér­te­kez­let részt­ve­vői jo­gos­nak mi­nő­sí­tet­ték a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um kép­vi­se­lő­jé­nek azt az ész­re­vé­tel­ét, hogy ál­lam­biz­ton­sá­gi okok­ból a ha­tár­öve­zet­ben le­he­tő­leg ne he­lyez­ze­nek el ma­gyar csa­lá­do­kat, de vé­le­mé­nyük sze­rint az amúgy is nagy el­he­lye­zé­si ne­héz­sé­gek mi­att en­nek nem le­het ma­ra­dék­ta­la­nul ele­get ten­ni. A Szo­ci­á­lis­ügyi Mi­nisz­té­ri­um becs­lé­se sze­rint az ak­ció so­rán mint­egy 23 000 sze­mély, az­az 5800 csa­lád ha­za­te­le­pí­té­sé­vel le­het szá­mol­ni.49
Ha­son­ló szám­ada­to­kat is­mer­te­tett a Meg­bí­zot­tak Tes­tü­le­te 1948. no­vem­ber 25-i ülé­sén Michal Falan föld­mű­ve­lés- és föld­re­form­ügyi meg­bí­zott is, aki sze­rint a még Cseh­or­szág­ban tar­tóz­ko­dó 23 606 sze­mély­ből, az­az 6 017 csa­lád­ból csu­pán 523 sze­mély, az­az 160 csa­lád kí­ván ott tar­tó­san le­te­le­ped­ni, a Szlo­vá­ki­á­ba ha­za­tér­ni szán­dé­ko­zó sze­mé­lyek szá­ma te­hát 23 083, a csa­lá­do­ké 5857.50
Ha­za­té­ré­sük le­he­tő­sé­ge ért­he­tő­en nagy re­mé­nye­ket, ugyan­ak­kor szá­mos ag­go­dal­mat is ki­vál­tott a de­por­tál­tak kö­ré­ben. A ha­za­té­ré­sük és cseh­szlo­vák ál­lam­pol­gár­sá­guk vis­­sza­adá­sá­nak kér­dé­sét ös­­sze­kap­cso­ló de­por­tál­tak ugyan­is a ko­ráb­bi ta­pasz­ta­la­tok­ból okul­va, ami­kor ál­lam­pol­gár­sá­guk vis­­sza­szer­zé­sé­nek fel­té­te­le cseh­or­szá­gi le­te­le­pe­dé­sük volt, at­tól tar­tot­tak, hogy ha Cseh­or­szág­ban te­szik le az ál­lam­pol­gár­sá­gi es­küt, már nem tér­het­nek vis­­sza Szlo­vá­ki­á­ba, s el­uta­sí­tot­ták az es­kü le­té­tel­ét, ill. csak ha­za­té­ré­sük után let­tek vol­na haj­lan­dók azt meg­ten­ni. Nagy nyug­ta­lan­sá­got vál­tott ki kö­rük­ben Ïuriš és Erban mi­nisz­te­rek ki­ált­vá­nyá­nak az a ki­té­te­le is, hogy egye­sek „nyo­mós ok­ból” nem kap­hat­ják vis­­sza há­zu­kat és gaz­da­sá­gu­kat. Ez­zel kap­cso­lat­ban az a hír ter­jedt el a de­por­tál­tak kö­zött, hogy az ún. nyo­mós ok ál­tal érin­tet­tek nem tér­het­nek vis­­sza Dél-Szlo­vá­ki­á­ba, ha­nem szét­te­le­pí­tik őket Szlo­vá­kia észa­ki és észak­ke­le­ti vi­dé­ke­in. Mind­ezt pe­dig a mun­ka­hi­va­ta­lok tiszt­ség­vi­se­lő­i­től nyert ér­te­sü­lés­re ala­poz­ták, akik több eset­ben is nyo­ma­té­ko­san fel­hív­ták rá a fi­gyel­mü­ket, hogy aki­nek szlo­vák te­le­pült be a há­zá­ba, sem­mi­kép­pen sem tér­het már oda vis­sza­.51
A ma­gyar de­por­tál­tak hi­va­ta­los transz­por­tok­kal tör­té­nő ha­za­té­ré­sé­re vé­gül 1949. ja­nu­ár 7-e és áp­ri­lis 15-e kö­zött ke­rült sor. A jel­zett idő­pont­ban 64 transz­port­tal ös­­sze­sen 19 184 sze­mély, az­az 4602 csa­lád tért vis­­sza Szlo­vá­ki­á­ba. El­he­lye­zé­sük a vi­szony­la­gos szer­ve­zett­ség el­le­né­re sem volt prob­lé­ma­men­tes, mi­vel leg­több­jük há­zá­ban oda be­te­le­pült bi­zal­mi­ak lak­tak, akik azt nem kí­ván­ták vis­­sza­ad­ni volt tu­laj­do­no­sa­ik­nak. A ha­za­tért 4602 csa­lád­nak így csu­pán nem egész fe­le, 2070 (45,0%) tér­he­tett vis­­sza sa­ját ott­ho­ná­ba, 1186-ot (25,8%) ro­ko­na­i­nál, 1346 csa­lá­dot (29,2%) pe­dig ki­utalt la­ká­sok­ban he­lyez­tek el (Bobák 1996:140).

A ki­ala­kult hely­zet ter­mé­sze­te­sen el­mér­ge­sí­tet­te a ha­za­té­rő ma­gyar de­por­tál­tak és a va­gyo­nuk­ba be­te­le­pült szlo­vák te­le­pe­sek és bi­zal­mi­ak kö­zöt­ti vi­szonyt. Az egyes te­le­pü­lé­sek­ről be­ér­ke­ző rend­őri je­len­té­sek sze­rint a ha­za­té­rők a he­lyi ma­gyar la­kos­ság se­gít­sé­gé­vel akár erő­szak­kal is meg­pró­bál­ták vis­­sza­sze­rez­ni va­gyo­nu­kat, a ma­gyar fal­vak­ban ma­gu­kat kel­le­met­le­nül ér­ző bi­zal­mi­ak kö­zül ezért a de­por­tál­tak ha­za­té­ré­sé­vel pár­hu­za­mo­san 376 bi­zal­mi és csa­lád­ja el­tá­vo­zott a ne­ki jut­ta­tott gaz­da­ság­ból, s vis­­sza­tért ere­de­ti otthoná­ba.52
A Cseh­or­szág­ból ha­za­tért de­por­tált ma­gya­rok el­he­lye­zé­si gond­ja­it a szlo­vák párt­szer­vek vé­gül 1949 őszén sa­já­tos mó­don egy má­sik te­le­pí­té­si ak­ci­ó­val, az osz­tály­szem­pont­ból és po­li­ti­ka­i­lag meg­bíz­ha­tat­lan­nak mi­nő­sí­tett ma­gya­rok Cseh­or­szág­ba te­le­pí­té­sé­vel, ill. a ha­za­tért de­por­tál­tak­nak az ő bir­to­kuk­ban és há­zuk­ban va­ló el­he­lye­zé­sé­vel pró­bál­ták meg­ol­da­ni. A „Dél-ak­ció” meg­ne­ve­zést ka­pott terv vég­re­haj­tá­sá­ra azon­ban már nem ke­rült sor, mi­vel azt az erő­tel­jes ma­gyar­or­szá­gi til­ta­ko­zást kö­ve­tő­en a prá­gai párt­ve­ze­tés az elő­ké­szü­le­tek utol­só sza­ka­szá­ban le­ál­lí­tot­ta (Šu­taj 1993).
A de­por­tál­tak túl­nyo­mó több­sé­ge, mint­egy 90%-uk – rész­ben még 1947–48 fo­lya­mán en­ge­dély nél­kül, rész­ben pe­dig 1949 el­ső hó­nap­ja­i­ban szer­ve­zett for­má­ban – vis­­sza­tért te­hát szü­lő­föld­jé­re, a szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság ere­de­ti­leg vég­ér­vé­nyes­re ter­ve­zett cseh­or­szá­gi szét­te­le­pí­té­se így a má­sik nagy ki­te­le­pí­té­si ak­ci­ó­val, a la­kos­ság­cse­ré­vel el­len­tét­ben nem járt tar­tós kö­vet­kez­mén­­nyel, s a de­por­tá­lá­sok nem vál­hat­tak a dél-szlo­vá­ki­ai et­ni­kai ará­nyok meg­vál­toz­ta­tá­sá­nak esz­kö­zé­vé. A vis­­sza­em­lé­ke­zők val­lo­má­sai még­is ar­ról ta­nús­kod­nak, hogy a szlo­vá­ki­ai ma­gyar ki­sebb­ség tör­té­nel­mi em­lé­ke­ze­té­ben a fel­vi­dé­ki ma­gyar­ság II. vi­lág­há­bo­rú utá­ni hár­mas tra­gé­di­á­ja – a Ma­gyar­or­szág­ra va­ló át­te­le­pí­tés, a res­zlo­vak­izá­ció és a cseh­or­szá­gi de­por­tá­lás – kö­zül a szü­lő­föld­jé­ről, ott­ho­ná­ból va­ló el­űzé­se, az ez­zel já­ró va­gyon­vesz­té­se és az ide­gen nyel­vi kör­nye­zet­ben va­ló szét­szórat­tatásá­nak ve­szé­lye mi­att a mai na­pig a de­por­tá­lá­sok je­len­tik a leg­ne­he­zeb­ben fel­dol­goz­ha­tó sé­rel­met (Szar­ka 2003:14).

 

Fel­hasz­nált iro­da­lom

A cseh­szlo­vá­ki­ai de­por­tá­lá­sok a nem­zet­gyű­lés előt­t. Ma­gyar Nem­zet, 1946. de­cem­ber 18., 3. p.
Ál­lam­pol­gár­sá­got kap­nak a cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok. Jó Ba­rát, 1948. ok­tó­ber 6., 1. p.
A ma­gyar kor­mány a szlo­vák erő­sza­kos­ság­ok mi­att fel­füg­gesz­ti a ki­te­le­pí­tés vég­re­haj­tá­sát. Ma­gyar Nem­zet, 1946. no­vem­ber 29., 1. p.
A ma­gyar kor­mány dip­lo­má­ci­ai lé­pé­se a szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok ügyé­ben. Nép­sza­va, 1946. no­vem­ber 26., 3. p.
Ani deportá­ci­a, ani pra­cov­né tábo­ry. Prav­da, 1946. de­cem­ber 1., 1. p.
A szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok de­por­tá­lá­sa. Bu­da­pest, Ma­gyar Kül­ügyi Tár­sa­ság, 1947.
Ba­logh Sán­dor: A né­pi de­mok­ra­ti­kus Ma­gyar­or­szág kül­po­li­ti­ká­ja 1945–1947. Bu­da­pest, Kos­suth Könyv­ki­adó, 1982.
Bobák, Ján: Maïarská otáz­ka v Èesko-Slovensku (1944–1948). Mar­tin, Mat­i­ca sloven­ská, 1996.
Cam­bel, Samuel: Sloven­ská agrár­na otáz­ka. Prav­da, 1972, 318. p.
Èeskosloven­sko odmi­eta a zavra­cia maïarské nepravdy. Èas, 1947. feb­ru­ár 13., 1. p.
Em­ber­te­len in­téz­ke­dé­sek­kel to­vább fo­lyik Dél-Szlo­vá­ki­á­ban a ma­gya­rok ül­dö­zé­se. Ma­gyar Nem­zet, 1946. no­vem­ber 23., 1. p.
Ér­te­sí­tő, I. évf., 1947. feb­ru­ár 1., 9–10. p.
Fü­löp Mi­hály: A be­fe­je­zet­len bé­ke. A Kül­ügy­mi­nisz­te­rek Ta­ná­csa és a ma­gyar bé­ke­szer­ző­dés 1947. Bu­da­pest, Hét­to­rony Könyv­ki­adó, 1994.
Ge­ne­rál Fer­jenèík o sväzku slo­van­ských národov. Èas, 1946. no­vem­ber 20., 3. p.
Kaplan, Karel: Cseh­szlo­vá­kia iga­zi ar­ca 1945–1948. Po­zsony, Kalligram Könyv­ki­adó, 1993, 148–149. p.
Ker­tész Ist­ván: Ma­gyar bé­ke­il­lú­zi­ók 1945–1947. Bu­da­pest, Európa–História, 1995, 259. p.
Krno, Dal­i­bor M.: A bé­ké­ről tár­gyal­tunk Ma­gyar­or­szág­gal. Bu­da­pest, 1992, 117. p.
Maïarská delegá­cia do Bratislavy. Národ­ná obro­da, 1946. no­vem­ber 13., 1. p.
Maïarským dìl­níkùm se u nás líbí. Svo­bod­né slovo, 1946. de­cem­ber 5., 2. p.
Ma­gyar nem­ze­ti­sé­gű pol­gár­tár­sa­ink­hoz. Jó Ba­rát, 1948. de­cem­ber 1., 1. p.
Mol­nár Imre–Varga Kál­mán: Ha­za­hú­zott a szü­lő­föld… (Vis­­sza­em­lé­ke­zé­sek, do­ku­men­tu­mok a szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság Cseh­or­szág­ba de­por­tá­lá­sá­ról, 1945–1953). Bu­da­pest, Püski, 1992.
Pukkai Lász­ló: Mátyus­föld I. A Galán­tai já­rás tár­sa­dal­mi és gaz­da­sá­gi vál­to­zá­sai 1945–2000. Komárom–Dunaszerdahely, Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Intézet–Lilium Aurum Könyv­ki­adó, 2002, 59–66. p.
Sbír­ka zákonù a naøízení repub­liky Èeskosloven­ské. Roèník 1948, èást­ka 31., 781–782. p.
Sbír­ka zákonù a naøízení repub­liky Èeskosloven­ské. Roèník 1948, èást­ka 63., 1295. p.
Sbír­ka zákonù a naøízení repub­liky Èeskosloven­ské. Roèník 1948, èiast­ka 93., 449. p.
Sbír­ka zákonù a naøízení repub­liky Èeskosloven­ské. Roèník 1945, èást­ka 40., 157–161. p.
Sipos Pé­ter: Rá­ko­si Má­tyás és a szom­szé­dos or­szá­gok ma­gyar­sá­gá­nak ügyei 1945–1949. Va­ló­ság, XXIII. évf., 1992, 8–9. szám, 711–717. p.
Sloven­ská pôda bude patri sloven­ským ro¾níkom. Prav­da, 1946. no­vem­ber 16., 2. p.
Štati­stický le­xi­kon obcí v repub­like Èeskoslovenskej III. Kra­ji­na Sloven­ská. Pra­ha, Orbis, 1936.
Štát­ny tajom­ník Vl. Clemen­tis: ÈSR neza­v­dala príèinu k zas­tave­niu amer­ick­ého úveru. Prav­da, 1946. no­vem­ber 1., 1. p.
Štvanie Maïarov proti ÈSR neprestá­va. Èas, 1946. no­vem­ber 26., 1. p.
Šuta­j, Šte­fan: „Akcia Juh“. Odsun Maïarov zo Sloven­s­ka do Èiech v roku 1949. Pra­ha, Ústav pro suodobé dìjiny AV ÈR, 1993.
Šuta­j, Šte­fan: Maïarská menši­na na Sloven­sku v rokoch 1945–1948. Bratislava, Veda, 1993, 102. p.
Sza­bó Kár­oly: A ma­gyar–cseh­szlo­vák la­kos­ság­cse­re tör­té­ne­te dió­héj­ban. In: Új Min­de­nes Gyűj­te­mény 10. kö­tet. Bratislava/Pozsony, Ma­dách, 1993, 105. p.
Sza­bó Kár­oly: A szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok át­te­le­pí­té­se Cseh­or­szág­ba 1945–1947 (Okok és vég­re­haj­tás). Kéz­irat. TLA–Teleki Lász­ló In­té­zet, 258/1986, 2. do­ku­men­tum.
Sza­bó Kár­oly: Ma­gya­rok de­por­tá­lá­sa Cseh- és Mor­va­or­szág­ba (Jog­sza­bály­ok és azok vég­re­haj­tá­sa, ma­gyar ha­nyag­sá­gok). Kéz­irat. TLA–Teleki Lász­ló In­té­zet, 544/1/1987, 21–25. p.
Szar­ka Lász­ló (sz­erk.): A szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok kény­szer­te­le­pí­té­se­i­nek em­lé­ke­ze­te 1945–1948. Ko­má­rom, MTA Etnikai-Nemzeti Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet–Kecskés Lász­ló Tár­sa­ság, 2003.
Tóth Lász­ló (ös­­sze­áll.): „Hí­vebb emlékezésül…” Cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar em­lék­irat­ok és egyéb do­ku­men­tu­mok a jog­fosz­tott­ság éve­i­ből 1945–1948. Po­zsony, Kalligram Könyv­ki­adó, 1995, 226–233. p.
Vad­ker­ty Ka­ta­lin: A bel­ső te­le­pí­té­sek és a la­kos­ság­cse­re. Po­zsony, Kalligram Könyv­ki­adó, 1999.
Vad­ker­ty Ka­ta­lin: A de­por­tá­lá­sok. A szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok cseh­or­szá­gi kény­szer­köz­mun­ká­ja 1945–1948 kö­zött. Po­zsony, Kalligram Könyv­ki­adó, 1996, 18–19. p.
Vad­ker­ty Ka­ta­lin: A res­zlo­vak­izá­ció. Po­zsony, Kalligram Könyv­ki­adó, 1993, 120. p.
Vnuk, Fran­tišek: K otázke výme­ny oby­vate¾st­va medzi Èesko-Slovenskom a Maïarskom (1946–1948). In: Baláž, Claude – Bielik, Fran­tišek (zost.): Slová­ci v zahranièí 18–19. Mar­tin, Mat­i­ca sloven­ská, 1994, 30. p.
Zvara, Jura­j: A ma­gyar nem­ze­ti­sé­gi kér­dés meg­ol­dá­sa Szlo­vá­ki­á­ban. Bratislava, Po­li­ti­kai Könyv­ki­adó, 1965, 39. p.