Az MTA „Magyar Tudományosság Külföldön” Elnöki Bizottság kihelyezett ülése (Lelkes Gábor)

Az MTA „Ma­gyar Tu­do­má­nyos­ság Kül­föld­ön” El­nö­ki Bi­zott­sá­ga, mely 1996-ban jött lét­re a ha­tá­ron tú­li ma­gyar tu­do­má­nyos­ság ügyé­nek a fel­ka­ro­lá­sa cél­já­ból, 2004. jú­ni­us 7–8-án Szlo­vá­ki­á­ban – Somorja, Dunas­zer­da­he­ly és Ko­má­rom hely­szí­nek­kel – tar­tot­ta meg ha­gyo­má­nyos ta­va­szi ülé­sét, mely im­már a ne­gye­dik al­ka­lom­mal ke­rült meg­ren­de­zés­re Ma­gyar­or­szág ha­tá­ra­in túl (a ko­ráb­bi hely­szí­nek Nagy­vá­rad, Csík­sze­re­da és Al­só­őr vol­tak). Ezen ki­he­lye­zett ülé­sek cél­ja az, hogy a hely­bé­li­ek mi­nél pon­to­sabb ké­pet kap­ja­nak a bi­zott­ság mun­ká­já­ról, az aka­dé­mia ha­tá­ron tú­li ma­gyar tu­do­má­nyos­ság­gal kap­cso­la­tos tö­rek­vé­se­i­ről, ak­tu­á­lis prog­ram­ja­i­ról, a bi­zott­ság tag­jai pe­dig a hely­szí­nen tá­jé­ko­zód­has­sa­nak a ré­gió hely­ze­té­ről, prob­lé­má­i­ról, az ott fo­lyó ku­ta­tá­sok­ról, s köz­vet­len esz­me­cse­re ala­kul­has­son ki a ma­gyar­or­szá­gi és kül­ho­ni tu­dó­sok kö­zött.
A ki­he­lye­zett ülés el­ső mun­ka­nap­ján (mely Som­or­ján, a Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó In­té­zet­ben ke­rült meg­ren­de­zés­re) előbb a bi­zott­ság tá­jé­koz­ta­tást nyúj­tott a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia ha­tá­ron tú­li ma­gyar tu­do­má­nyos­ság­gal kap­cso­la­tos tö­rek­vé­se­i­ről, ak­tu­á­lis prog­ram­ja­i­ról, majd a to­váb­bi­ak­ban az aláb­bi szlo­vá­ki­ai ma­gyar tu­do­má­nyos mű­he­lyek mu­tat­ták be az ál­ta­luk foly­ta­tott mun­kát, ku­ta­tá­sa­i­kat: Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó In­té­zet, Szlo­vá­ki­ai Ma­gyar Pro­fes­­szo­rok Klub­ja, Gram­ma Nyel­vi Iro­da, Selye Egye­te­mi Köz­pont, Kon­stan­tín Egye­tem Kö­zép-eu­ró­pai Ta­nul­má­nyok Ka­ra, Selye Já­nos Egye­tem, Com­me­ni­us Egye­tem Ma­gyar Nyelv és Iro­da­lom Tan­szék, Kons­tan­tín Egye­tem Ma­gyar Nyelv és Iro­da­lom Tan­szék, Mer­cu­ri­us Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­cso­port, Máty­us­földi Muze­o­ló­gi­ai Tár­sa­ság, Szlo­vá­ki­ai Ma­gyar Kul­tú­ra Mú­ze­u­ma, Ka­ted­ra Tár­sa­ság, Pont Ku­ta­tó­in­té­zet, MTA RKK Nyu­gat-ma­gyar­or­szá­gi Tu­do­má­nyos In­té­ze­te. Az el­ső mun­ka­nap zá­ró­ese­mé­nye­ként a Dunas­zer­da­he­lyi Vá­ro­si Hi­va­tal lát­ta ven­dé­gül a kon­fe­ren­cia részt­ve­vő­it.
A ki­he­lye­zett ülés má­so­dik mun­ka­nap­ja Ko­má­rom­ban foly­ta­tó­dott a Selye Já­nos Egye­te­mi Köz­pont­ban, ahol Az EU és a ma­gyar tu­do­má­nyos­ság c. kon­fe­ren­cia ke­rült meg­ren­de­zés­re. A kon­fe­ren­ci­á­ra a Kár­pát-me­den­ce va­la­men­­nyi ma­gyar­lak­ta ré­gi­ó­já­ból ér­kez­tek elő­adók, az aláb­bi elő­adá­sok hang­zot­tak el: A tu­do­mány az EU-ban és ré­gi­ónk­ban (Berényi Dé­nes), Bécs–Pozsony–Győr, mint tu­dás ré­gió (Rechnitzer Já­nos), A bo­lo­gnai fo­lya­mat ro­má­ni­ai al­kal­ma­zá­sá­nak prob­lé­mái (Szil­ágyi Pál), A ma­gyar ki­sebb­sé­gek és az anya­or­szág vi­szo­nya a Kár­pát-me­den­cé­ben a XXI. sz. ele­jén (Hunèík Pé­ter), A tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi ku­ta­tá­sok né­hány eti­kai vo­nat­ko­zá­sa (Kont­ra Mik­lós), Szlo­vá­ki­ai ma­gyar nép­rajz vagy eu­ró­pai et­no­ló­gia? (Liszka Jó­zsef), Ki­sebb­sé­gek tu­do­má­nya az EU-n kí­vül (Bá­nyai Já­nos), Az EU-s pá­lyá­za­ti rend­sze­rek­ről (Lelovics And­rea), Alap­ve­tő em­be­ri jo­gok és sza­bad­sá­gok Szlo­vá­ki­á­ban és az EU-ban (Hodosy Sza­bolcs), A fel­vi­dé­ki ma­gyar egye­te­mi ok­ta­tás és tu­do­má­nyos­ság az EU-ba tör­té­nő be­lé­pé­sünk után (Ba­lázs Bar­na­bás).
A két­na­pos ülés va­la­men­­nyi fel­szó­la­ló­ja hang­sú­lyoz­ta, hogy a ma­gyar tu­do­má­nyos­ság há­ló­za­tá­nak ki­épí­té­se az el­kö­vet­ke­ző évek ta­lán egyik leg­fon­to­sabb fel­ada­ta lesz a ma­gyar tu­do­má­nyos élet­ben sze­rep­lők szá­má­ra, mint ahogy az egye­te­mi és ku­ta­tói há­ló­za­tok épí­té­se alap­pri­o­ri­tás­ként sze­re­pel az Eu­ró­pai Unió fel­ső­ok­ta­tá­si és ku­ta­tá­si po­li­ti­ká­já­ban is. A jö­vő nem az el­szi­ge­te­lő­dött in­téz­mé­nye­ké, ha­nem a part­ner­ség­ben ál­ló ku­ta­tá­si há­ló­za­to­ké, ame­lyek köl­csö­nö­sen ki­egé­szí­tik egy­mást.
A ma­gyar tu­do­má­nyos élet kép­vi­se­lő­i­nek ha­son­ló ta­lál­ko­zó­já­ra jö­vő­re Kár­pát­al­ján ke­rül sor.

Lel­kes Gá­bor