Lelkes Gábor: A európai parlamenti választások Szlovákiában 2004-ben

Tör­té­nel­mi pil­la­nat

2004. jú­ni­us 10. és 13-a közt im­már ha­to­dik al­ka­lom­mal szü­le­tett dön­tés az Eu­ró­pai Par­la­ment (a to­váb­bi­ak­ban EP) ös­­sze­té­te­lé­ről, mely az Eu­ró­pai Unió egyet­len, az uni­ós ál­lam­pol­gár­ok ál­tal köz­vet­le­nül vá­lasz­tott in­téz­mé­nye. Ez al­ka­lom­mal, a má­jus­ban 25 tag­ra nőtt Eu­ró­pai Uni­ó­ban, kö­zel 338 mil­lió vá­lasz­tó­pol­gár szá­má­ra nyílt le­he­tő­ség ar­ra, hogy sza­va­za­tá­val dönt­sön ar­ról, hogy az el­kö­vet­ke­ző 4 év so­rán mely po­li­ti­kai pár­tok kép­vi­se­lői kép­vi­sel­jék az ál­la­mát a brüs­­sze­li szék­he­lyű in­téz­mény­ben.
A tag­ál­lam­ok több­sé­gé­ben 13-án, va­sár­nap tar­tot­ták a vok­so­lást, ez alól mind­ös­­sze 7 or­szág volt ki­vé­tel: Hol­lan­di­á­ban és Nagy-Bri­tan­ni­á­ban jú­ni­us 10-re, Ír­or­szág­ban 11-re, Cseh­or­szág­ban 11–12-re, Lett­or­szág­ban és Mál­tán 12-re, Olasz­or­szág­ban 12–13-ra tűz­ték ki az EP-választások nap­ját.
A 2004. évi EP-voksolás Szlo­vá­ki­á­ban és a to­váb­bi 9 új eu­ró­pai uni­ós tag­ál­lam­ban tör­té­nel­mi je­len­tő­ség­gel bírt, hi­szen ezen ál­la­mok­ban elő­ször ke­rül­tek meg­ren­de­zés­re e vá­lasz­tá­sok. Szlo­vá­ki­á­ban az ed­dig meg­szo­kott vok­so­lá­sok­tól az EP-vá­lasz­tá­sok több új ele­met tar­tal­maz­tak, me­lyek közt a leg­je­len­tő­sebb­nek az aláb­bi­ak szá­mí­tot­tak:
– az EP-választáson in­du­ló párt­nak 50 ezer ko­ro­nát kel­lett le­tét­be he­lyez­nie „ne­ve­zé­si dí­j”-­ként, amen­­nyi­ben a párt meg­szer­zi a sza­va­za­tok­nak leg­alább a 2%-át, vis­­sza­kap­ja a pénzt, el­len­ke­ző eset­ben az ös­­szeg az ál­la­mi költ­ség­ve­tés­be ván­do­rol,
– az EP-voksolás Szlo­vá­ki­á­ban a szlo­vá­ki­ai par­la­men­ti vá­lasz­tá­sok­tól el­té­rő­en csak egy­na­pos, reg­gel hét­től es­te tí­zig já­rul­hat­tak az ur­nák­hoz a vá­lasz­tó­pol­gár­ok,
– a párt je­lölt­jei kö­zül csak egyet­len sze­mély volt kü­lön tá­mo­gat­ha­tó (az ún. pre­fe­ren­cia­sza­va­zat­tal), va­gyis csak egy je­löl­tet le­he­tett be­ka­ri­káz­nia a je­lölt­lis­tán (szem­ben az or­szá­gos par­la­men­ti vá­lasz­tá­so­kon le­het­sé­ges négy név­vel), és ezen pre­fe­ren­cia­sza­va­zat ak­kor jut­tat­ta előbb­re a lis­tán a je­löl­tet, ha az adott sze­mély a párt­ra le­adott vok­sok­nak leg­alább a 10%-át meg­sze­rez­te,
– a ko­ráb­bi szlo­vá­ki­ai par­la­men­ti vá­lasz­tá­sok­tól el­té­rő­en a je­löl­tek és a pár­tok a ke­res­ke­del­mi elekt­ro­ni­kus mé­di­á­ban is kampányolhattak,
– a szlo­vá­ki­ai EP-választásokon nem­csak a szlo­vá­ki­ai ál­lam­pol­gár­ok, ha­nem az Eu­ró­pai Unió tag­ál­la­ma­i­nak más pol­gá­rai is részt ve­het­tek, ha ál­lan­dó lak­hely­ük Szlo­vá­ki­á­ban van (vi­szont csak a szlo­vá­ki­ai pár­tok­ra és je­lölt­je­ik­re ad­hat­ták le sza­va­za­ta­i­kat),
– a szlo­vá­ki­ai EP-választások me­ne­té­nek meg­fi­gye­lé­sét sem kül­föl­di, sem ha­zai szer­ve­ze­tek/in­téz­mé­nyek nem je­lez­ték, mi­vel Szlo­vá­kia az Eu­ró­pai Unió tag­ja­ként már fej­lett, de­mok­ra­ti­kus or­szá­g­nak szá­mít (ha eset­leg va­la­ki még­is meg­fi­gye­lő akart len­ni, nyu­god­tan szem­lé­lőd­he­tett a sza­va­zó­he­lyi­ség­ben, és a vok­sok ös­­sze­szám­lá­lá­sá­nál is je­len le­he­tett, nem kel­lett a Köz­pon­ti Vá­lasz­tá­si Bi­zott­ság en­ge­dé­lyét kér­ni).
Szlo­vá­kia az Eu­ró­pai Uni­ón be­lül 14 man­dá­tu­mos vá­lasz­tá­si kör­zet­nek szá­mít, te­hát a 732 tag­ból ál­ló Eu­ró­pai Par­la­ment­ben 14 kép­vi­se­lői hely il­le­ti meg az or­szá­got.
Az el­ső al­ka­lom­mal meg­ren­de­zett szlo­vá­ki­ai eu­ró­pai par­la­men­ti vok­so­lá­son 17 szlo­vá­ki­ai po­li­ti­kai tö­mö­rü­lés mé­re­tet­te meg ma­gát, me­lyek ös­­sze­sen 188 je­löl­tet in­dí­tot­tak: Ma­gyar Ko­a­lí­ció Párt­ja1 (a párt vá­lasz­tá­si szá­ma az 1, lis­ta­ve­ze­tő­je pe­dig Bauer Edit volt, a kép­vi­se­lő­je­löl­tek szá­ma 11 volt), Új Pol­gá­ri Szövet­sé­g2 (2, Jozef Heriban, 14), Szlo­vák De­mok­ra­ti­kus és Ke­resz­tény Uni­ó­3 (3, Peter Šastný, 14), Ma­gyar Fö­de­ra­lis­ta Pár­t4 (4, B. Taj­nay Nagy Má­ria, 12), Kis­ipa­ros­ok Pár­tja5 (5, Vla­di­mír Sirotka, 14), Szlo­vá­kia De­mok­ra­ta Uni­ó­ja (6, Šte­fan Šlachta, 1), Szlo­vá­kia Kom­mu­nis­ta Pár­tja­6 (7, Ka­rol Fajnor, 14), Sza­bad Fó­rum (8, Ivan Šimko, 14), Szlo­vák Nem­ze­ti Párt–Valódi Szlo­vák Nem­ze­ti Pár­t7 (9, Peter Súlovský, 14), Szlo­vák Nép­pár­t8(10, Andrej Trnovec, 14), Ak­tív Nők9 (11, Eva Bartošová, 8), SMER (12, Moni­ka Beòová, 14), De­mok­ra­ti­kus Szlo­vá­ki­á­ért Moz­ga­lom10 (13, Ser­gej Kozlík, 14), Ke­resz­tény­de­mok­ra­ta Moz­ga­lom­11 (14, An­na Záborská, 14), De­mok­rá­ci­á­ért Moz­ga­lom–Né­pi Uni­ó­12 (15, Ru­dolf Žiak, 14), Pol­gá­ri Kon­zer­va­tív Pár­t13 (16, Peter Osuský, 1), Ro­ma Ke­resz­tény­de­mok­ra­ta Moz­ga­lom­14 (17, Šte­fan Mi¾o, 1).

A vá­lasz­tá­sok előt­ti elő­re­jel­zé­sek

A szlo­vá­ki­ai EP-választások előt­ti vá­lasz­tói han­gu­la­tot az ál­ta­lá­nos fá­sult­ság jel­le­mez­te, ha­son­ló­an az egész EU-ban ta­pasz­tal­ha­tó trend­hez. A szlo­vá­ki­ai vá­lasz­tó­pol­gár­ok vá­lasz­tá­si fá­radt­sá­gát azon­ban még te­tőz­ték az EP-választásokat köz­vet­le­nül meg­elő­ző több­szö­ri ál­lam­fői vá­lasz­tá­sok is. E ked­ve­zőt­len szlo­vá­ki­ai vá­lasz­tá­si lég­kör­ben to­vább csök­ken­tet­te a vá­lasz­tá­si ked­vet az, hogy tu­laj­don­kép­pen hi­ány­zott az Eu­ró­pai Par­la­men­tet be­mu­ta­tó fel­vi­lá­go­sí­tó kam­pány an­nak ér­de­ké­ben, hogy a szlo­vá­ki­ai pol­gá­rok meg­tud­ják, hogy mi­re is szol­gál az Eu­ró­pai Par­la­ment, hogy mi­képp be­fo­lyá­sol­hat­ja az ő éle­tü­ket a több ezer ki­lo­mé­ter­re le­vő in­téz­mény (az el­kö­vet­ke­ző évek­ben ugyan­is az EP ha­tás­kö­re­i­nek erő­sö­dé­se és bő­vü­lé­se vár­ha­tó). A szlo­vá­ki­ai EP-választásokon va­ló rész­vé­te­li ked­vet az is je­len­tő­sen be­fo­lyá­sol­ta (ne­ga­tív mó­don), hogy a vá­lasz­tá­so­kon in­du­ló pár­tok kam­pá­nya rend­kí­vül gyen­ge volt, nél­kü­löz­te a fel­vi­lá­go­sí­tó ele­me­ket, in­kább az ér­zel­mek­re ha­tott, a po­li­ti­ku­sok túl­sá­go­san le­egy­sze­rű­sí­tett jel­sza­va­kat hasz­nál­tak, és ja­va­részt bel­po­li­ti­kai té­má­kat húz­tak elő.

1. táb­lá­zat. Az EP-választásoktól va­ló tá­vol­ma­ra­dás in­do­kai. (Egy, a vá­lasz­tá­so­kat meg­elő­ző hó­nap vé­gén ké­szült köz­vé­le­mény-ku­ta­tás ered­mé­nyei alapján.15)
Microsoft Word - lelkes-tab1.doc

For­rás: Sme, 2004. jú­ni­us 9.

A Focus Köz­vé­le­mény-ku­ta­tó In­té­zet fel­mé­ré­se sze­rint, me­lyet a vá­lasz­tá­so­kat meg­elő­ző hé­ten ké­szí­tett, a szlo­vá­ki­ai sza­va­zók­nak csak mind­ös­­sze 20%-a je­lez­te a biz­tos rész­vé­tel­ét az EP-választásokon (to­váb­bi 19% pe­dig azt mond­ta, hogy ta­lán el­megy). Egy má­sik fel­mé­rés, a Szlo­vák Rá­dió Mé­dia­ku­ta­tó In­té­ze­te ál­tal vég­zet köz­vé­le­mény-ku­ta­tás, az EP-választásokon va­ló rész­vé­tel kap­csán kis­sé ked­ve­zőbb vá­lasz­tás előt­ti ké­pet mu­ta­tott: a vá­lasz­adók 26,3%-a je­lez­te ha­tá­ro­zott rész­vé­te­li szán­dé­kát a vá­lasz­tá­son (az In­té­zet egy ko­ráb­bi, feb­ru­ár vé­gi fel­mé­ré­se még 31,6%-os rész­vé­te­li szán­dé­kot mu­ta­tott). A fel­mé­ré­sek sze­rint a biz­to­san tá­vol­ma­ra­dók rész­ará­nya mind­két eset­ben meg­ha­lad­ta az 50%-ot. Az EP-választásokat ig­no­rá­lók több­sé­ge a szlo­vá­ki­ai po­li­ti­kai élet­ből va­ló ki­áb­rán­dult­sá­gá­val ma­gya­ráz­ta az ur­nák­tól va­ló tá­vol­ma­ra­dá­sát.
Má­jus má­so­dik fe­lé­ben a Mar­kant Köz­vé­le­mény-ku­ta­tó In­té­zet az EP-választásokon in­du­ló 17 po­li­ti­kai párt tá­mo­ga­tott­sá­gát mér­te fel. A fel­mé­rés nyolc párt­nak Eu­ró­pai Par­la­ment­be va­ló be­ju­tá­sát je­lez­te elő­re. A vá­lasz­tá­sok győz­te­sé­nek a SMER-t je­lez­ték (a sza­va­za­tok 18,6%-ával, s 3 EP-mandátumhoz jut­na), míg a má­so­dik az SDKÚ len­ne a vok­sok 13,6%-ával (2 EP-képviselővel). Az SDKÚ-hoz ha­son­ló­an a HZDS (12,3%), a KDH (10,2%) és az ANO (9,4%) is két EP-képviselői man­dá­tum vá­ro­má­nyo­sa volt. A Sza­bad Fó­rum a vok­sok 8,6%-át sze­rez­te vol­na meg, míg az MKP-ra a meg­kér­de­zet­tek 7,9%-a ad­ta vol­na le a sza­va­za­tát (ami 1-1 EP-képviselői he­lyet je­len­tett vol­na). A fel­mé­rés alap­ján 8. párt­ként, a szlo­vá­ki­ai par­la­men­ten kí­vü­li na­ci­o­na­lis­ta SNS – PSNS is 1 EP-man­dá­tu­mot szer­zett vol­na (6,18%).
A vá­lasz­tá­sok

A szlo­vá­ki­ai EP-választásokon a rész­vé­tel rend­kí­vül ala­csony volt, a vá­lasz­tó­pol­gár­ok 16,96%-a já­rult az ur­nák­hoz, szem­ben az uni­ós 45,7%-os át­lag­gal, ami szin­tén ne­ga­tív re­kord­nak szá­mít az EU tör­té­nel­mé­ben (más­kü­lön­ben az EP-választásokon va­ló rész­vé­te­li arány fo­lya­ma­to­san csök­ken, 1999-ben mind­ös­­sze 49,8% volt). Szlo­vá­kia a fent em­lí­tett rész­vé­te­li arán­­nyal az uni­ón be­lü­li utol­só he­lyet mond­hat­ta a ma­gá­é­nak (de egyéb­ként a má­jus­ban uni­ós tag­gá vált tí­zek­nél át­lag 15%-kal volt ala­cso­nyabb a sza­va­zó­kedv, mint a ré­gi tag­ál­lam­ok­ban).
Az ur­nák­hoz ös­­sze­sen 714 508 vá­lasz­tó­pol­gár já­rult, akik kö­zül 713 308-an ad­ták le a sza­va­za­tu­kat. Az ér­vé­nyes sza­va­za­tok szá­ma 701 595 volt, ami a le­adott sza­va­za­tok 98,35%-ának fe­lelt meg. Az ér­vény­te­len sza­va­za­tok rész­ará­nya a leg­ma­ga­sabb a pár­ká­nyi kör­zet­ben volt, ott a le­adott sza­va­zatok mind­ös­­sze 97,81%-a volt ér­vé­nyes.
A ke­rü­le­tek szint­jén a leg­ma­ga­sabb rész­vé­te­li arány a Po­zso­nyi ke­rü­let­ben volt (20,23%), a leg­ki­sebb pe­dig a Nagy­szom­ba­ti­ban és a Kas­sa­i­ban (mind­ket­tő­ben 16% alatt ma­radt a rész­vé­te­li rész­arány).

2. táb­lá­zat. A rész­vé­te­li arány ala­ku­lá­sa az EP-választásokon az egyes ke­rü­le­tek­ben
Microsoft Word - lelkes-tab2.doc

For­rás: A Szlo­vák Köz­tár­sa­ság Sta­tisz­ti­kai Hi­va­ta­la, 2004.

A vá­lasz­tó­kör­ze­tek kö­zül a Pár­ká­nyi­ban já­rul­tak a leg­töb­ben az ur­nák­hoz (23,70%), amit az Alsó­ku­bi­ni és a Po­zso­nyi kör­ze­tek kö­vet­tek (22,65%, il­let­ve 21,87%).
A leg­na­gyobb szám­ban a leg­erő­sebb kor­mány­párt, az SDKÚ tá­bo­ra ment el sza­vaz­ni, 119 954 sza­va­za­tot ka­pott, ami az ér­vé­nyes sza­va­za­tok 17,09%-át je­len­tet­te, s ez­zel egyút­tal a párt meg­nyer­te a vá­lasz­tá­so­kat. A má­so­dik he­lyen a HZDS vég­zett, 119 582 sza­va­zat­tal, majd utá­na kö­vet­ke­zett a SMER 118 535 voks­sal. A ne­gye­dik leg­több sza­va­za­tot a KDH kap­ta, rá­juk az ur­ná­hoz já­ru­ló sza­va­zó­pol­gá­rok 16,19%-a ad­ta a vok­sát (113 655 sza­va­zat). A vá­lasz­tá­so­kon az ötö­dik leg­si­ke­re­seb­ben sze­rep­lő párt az MKP volt, amely­re 92 927 fő sza­va­zott (a sza­va­zók 13,24%-a). Az EP-be a fen­ti öt párt je­lölt­jei ju­tot­tak be, a vá­lasz­tá­so­kon in­du­ló töb­bi 12 párt nem ka­pott elég sza­va­za­tot az 5%-os vá­lasz­tá­si kü­szöb át­lé­pé­sé­hez.
Az EP-választásokon si­ker­te­le­nül pró­bál­ko­zó 12 párt kö­zül a leg­na­gyobb vesz­tes­nek az ANO te­kint­he­tő, mi­vel az Eu­ró­pai Par­la­ment­be tör­té­nő be­ju­tá­sá­hoz 0,35%, az­az mint­egy 2100 voks hi­ány­zott. A 2002. évi par­la­men­ti vá­lasz­tá­so­kon si­ke­re­sen sze­rep­lő kom­mu­nis­ták ez al­ka­lom­mal nem ju­tot­tak át az 5%-os kü­szö­bön (bár csak mint­egy 4000 voks­sal ma­rad­tak alul). A vá­lasz­tá­so­kon in­du­ló to­váb­bi szlo­vá­ki­ai ma­gyar párt, a Ma­gyar Fö­de­ra­lis­ta Párt, csak 1598 sza­va­za­tot szer­zett, ami a sza­va­za­tok 0,22%-át je­len­tet­te.

A EP-be be­ju­tott pár­tok re­gi­o­ná­lis sze­rep­lé­se

A pár­tok tá­mo­ga­tott­sá­ga re­gi­o­ná­lis szin­ten je­len­tős szó­ró­dást mu­tat. Az EP-válasz­tások nyer­te­sé­nek, az SDKÚ-nak, a kör­ze­tek 1/5-ében si­ke­rült a leg­több sza­va­za­tot be­gyűj­te­nie: Ma­lac­ka (itt ér­te el a leg­na­gyobb ará­nyú győ­zel­met, a sza­va­za­tok 25,80%-át kap­ta), Liptószentmiklós, Po­zsony, Besz­ter­ce­bá­nya, Pop­rád, Igló, Bazin, Kas­sa, Ólub­ló és Pöstyén. A nyolc ke­rü­let­ből csak egy­ben, a Po­zso­nyi­ban győ­zött. A sza­va­za­tok rész­ará­nyát te­kint­ve kör­ze­ti szin­ten a Pár­ká­nyi kör­zet­ben sze­re­pelt a leg­gyen­géb­ben (1,84%).
A HZDS az SDKÚ-hoz ha­son­ló­an 10 kör­zet­ben ke­rült ki győz­tes­ként, a leg­na­gyobb ará­nyú győ­zel­mét a Csa­cai kör­zet­ben arat­ta, ahol a vá­lasz­tók 31,71%-a e párt­ra vok­solt (a to­váb­bi 9 kör­zet: Vágbeszterce, Nagytapolcsány, Trencsén, Garamszentkereszt, Bán, Vágújhely, Privigye, Zsol­na, Nyitra). Ke­rü­le­ti el­ső­sé­get a HZDS a már ha­gyo­má­nyos si­ker­te­ré­nek szá­mí­tó Tren­csé­ni ke­rü­let­ben köny­vel­he­tett el. A kör­ze­tek szint­jén a leg­ala­cso­nyabb tá­mo­ga­tott­sá­ga a Dunas­zer­da­he­lyi kör­zet­ben volt (1,84%).
Az EP-választások fel­té­te­le­zett fa­vo­rit­ja, de vé­gül csak a har­ma­dik leg­több sza­va­za­tot ka­pott SMER, mind­ös­­sze 4 kör­zet­ben tu­dott nyer­ni (Zó­lyom, Breznóbánya, Turócszentmárton, Nagymihály). A kör­ze­tek szint­jén a leg­na­gyobb ará­nyú győ­zel­mét a Zó­lyo­mi kör­zet­ben ér­te el (a sza­va­za­tok 29,58%-át sze­rez­te meg), míg ke­rü­le­ti szin­ten a Besz­ter­ce­bá­nya­i­ban lett az el­ső. A kör­ze­tek szint­jén a leg­ala­cso­nyabb tá­mo­ga­tott­sá­ga a HZDS-hez ha­son­ló­an a Dunas­zer­da­he­lyi kör­zet­ben volt (2,43%).
A nyer­tes kör­ze­tek szá­mát te­kint­ve az MKP után a KDH sze­re­pelt a leg­si­ke­re­seb­ben a vá­lasz­tá­so­kon, 11 kör­zet­ben lett el­ső: Námes­ztó (44,56%), Alsókubin, Ró­zsa­hegy, Varannó, Kés­márk, Eper­jes, Bártfa, Szenice, Nagy­szom­bat, Homonna, Sztropkó. A KDH a ke­rü­le­tek szint­jén is jól sze­re­pelt, az Eper­je­si és a Zsol­nai ke­rü­le­t­ben meg­nyer­te a vá­lasz­tá­so­kat. A kör­ze­tek szint­jén a leg­ala­cso­nyabb tá­mo­ga­tott­sá­ga az SDKÚ-hoz ha­son­ló­an a Pár­ká­nyi kör­zet­ben volt (0,94%).
Az EP-be ötö­dik­ként be­ke­rü­lő MKP ha­gyo­má­nyo­san a ma­gyar ki­sebb­ség ál­tal la­kott dél-szlo­vá­ki­ai kör­ze­tek­ben nyer­te meg a vá­lasz­tá­so­kat. A leg­na­gyobb ará­nyú győ­zel­mét tra­di­ci­o­ná­li­san a ma­gyar ki­sebb­ség ál­tal leg­na­gyobb arány­ban la­kott kör­zet­ben sze­rez­te meg, a Dunas­zer­da­he­lyi kör­zet­ben (a sza­va­za­tok 86,22%-val). Az EP-választásokon e párt sze­rez­te meg a leg­több kör­ze­ti el­ső­sé­get, szám­sze­rint 14-et (az em­lí­tett Dunas­zer­da­he­lyi kör­ze­ten kí­vül még a Pár­ká­nyi­ban, a Ko­má­ro­mi­ban, a Rozs­nyó­i­ban, a Galántaiban, a Vágsellyeiben, a Ri­ma­szom­ba­ti­ban, a Nagykür­tösiben, az Ér­sek­új­vá­ri­ban, a Lé­va­i­ban, a Tőketerebesiben, a Szenciben, a Kas­sa-kör­nyé­ki­ben és a Lo­son­ci­ban vég­zett az el­ső he­lyen). A ke­rü­le­ti el­ső­sé­gek szá­mát te­kint­ve is az MKP sze­re­pelt a leg­job­ban e vá­lasz­tá­sok al­kal­má­val, a Nyitrai, a Nagy­szom­ba­ti és a Kas­sai ke­rü­le­tek­ben egy­aránt meg­nyer­te a vá­lasz­tá­so­kat. A kör­ze­tek szint­jén a leg­ala­cso­nyabb tá­mo­ga­tott­sá­ga a Csa­cai kör­zet­ben volt (0,39%).
KSS az EP-be va­ló be­ke­rü­lés­hez szük­sé­ges 5-os vá­lasz­tá­si kü­szö­böt ugyan nem ér­te el, vi­szont egy kör­zet­ben, a Felsővízköziben, el­ső­sé­get köny­vel­he­tett el, 0,3%-al meg­előz­te a SMER-t (a kom­mu­nis­ták­ra a sza­va­zók 18,28%-a vok­solt).

3. táb­lá­zat. A 2004. évi szlo­vá­ki­ai EP-választások vég­ered­mé­nye
Microsoft Word - lelkes-tab3.doc

For­rás: Szlo­vák Köz­tár­sa­ság Sta­tisz­ti­kai Hi­va­ta­la, 2004.

Az EP-be be­ju­tott kép­vi­se­lők

A pár­tok­ra le­adott vok­sok szá­ma alap­ján az SDKÚ, a HZDS, a SMER és a KDH 3-3 EP képviselői man­dá­tum­hoz ju­tot­tak, míg az MKP 2 kép­vi­se­lői he­lyet szer­zett.
A kép­vi­se­lői he­lyek a lis­tán elő­re fel­ál­lí­tott sor­rend­ben let­tek szét­oszt­va, a pre­fe­ren­cia­sza­va­za­tok egye­dül az MKP ese­té­ben vál­toz­tat­ták meg a sor­ren­det (a je­lölt­lis­tán 3. he­lyen sze­rep­lő Duka Zó­lyo­mi Ár­pád 12 700 pre­fe­ren­cia­sza­va­zat­tal meg­előz­te a je­lölt­lis­ta 2. he­lyén sze­rep­lő Beré­nyi Jó­zse­fet). Egyéb­ként az MKP sza­va­zó­tá­bo­rá­nak 66,74%-a élt a pre­fe­ren­cia­sza­va­zás ad­ta le­he­tő­ség­gel, az­az 62 021-en ka­ri­káz­tak egy kép­vi­se­lő­je­löl­tet. Az MKP kép­vi­se­lő­je­lölt­je­i­nek lis­tá­ján más­kü­lön­ben a leg­több pre­fe­ren­cia­sza­va­za­tot a lis­ta­ve­ze­tő Bauer Edit kap­ta.
EP-mandátumhoz az aláb­bi po­li­ti­ku­sok ju­tot­tak: Ser­gej Koz­lík (HZDS, 74 938 pre­fe­ren­cia­sza­va­zat­tal), Peter Šast­ný (SDKÚ, 74 447), Moni­ka Beòo­vá (SMER, 64 250), Bauer Edit (MKP, 35 892), An­na Zábor­ská (KDH, 25 936), Miro­slav Miko­lá­šik (KDH, 21 052), Duka Zó­lyo­mi Ár­pád (MKP, 12 743), Ján Hudac­ký (KDH, 10 363), Irena Belo­hor­ská (HZDS, 9738), Vla­di­mír Maòka (SMER, 8376), Peter Baco (HZDS, 7813), Milan Ga¾a (SDKÚ, 2466), Zi­ta Pleš­tin­ská (SDKÚ, 1521), Miloš Kote­rec (SMER, 879).

A szlo­vá­ki­ai EP-választások a ko­ráb­bi szlo­vá­ki­ai vá­lasz­tá­sok és re­fe­ren­du­mok tük­ré­ben

A szlo­vá­ki­ai EP-választásokon a vá­lasz­tó­pol­gár­ok több mint 80%-a nem vett részt, ami­re még a leg­pes­­szi­mis­tább elő­re­jel­zé­sek sem utal­tak. A meg­döb­ben­tő­en ala­csony rész­vé­tel min­de­nek­előtt a po­li­ti­ku­sok irán­ti bi­za­lom­vesz­tés és a na­gyon gyen­ge kam­pány ered­mé­nye. A 16,96%-os EP választási rész­vé­tel a ko­ráb­bi szlo­vá­ki­ai par­la­men­ti vá­lasz­tá­sok és az or­szág EU csat­la­ko­zá­sól szó­ló nép­sza­va­zás rész­vé­te­li mu­ta­tó­i­val ös­­sze­ha­son­lít­va tör­té­nel­mi mély­pont­nak te­kint­he­tő.

4. táb­lá­zat. Az MKP EP-választási je­lö­lő­lis­tá­já­ra le­adott pre­fe­ren­cia­sza­va­za­tok meg­osz­lá­sa
Microsoft Word - lelkes-tab4.doc

For­rás: A Szlo­vák Köz­tár­sa­ság Sta­tisz­ti­kai Hi­va­ta­la, 2004.

A leg­utób­bi, 2002. évi par­la­men­ti vá­lasz­tá­sok rész­vé­te­li ará­nyá­tól az EP-választásokon 53,1% pont­tal volt ala­cso­nyabb a rész­vé­tel. A rész­vé­te­li arány­ban be­állt csök­ke­nés az or­szág va­la­men­­nyi ré­gi­ó­ját azo­nos mér­ték­ben érin­tet­te. A la­kos­ság rész­ará­nyá­ban szá­mot­te­vő ma­gyar ki­sebb­ség­gel ren­del­ke­ző 16 dél-szlo­vá­ki­ai járás­ban­16 az em­lí­tett par­la­men­ti vá­lasz­tá­sok al­kal­má­val 10 já­rás­ban volt a rész­vé­te­li szint az or­szá­gos át­lag alatt, míg az EP-választásokon 7 já­rás­ban já­rul­tak az ur­nák­hoz ke­ve­seb­ben mint az or­szá­gos át­lag.
A fent em­lí­tett já­rá­sok közt a 2002. évi par­la­men­ti vá­lasz­tá­sok al­kal­má­val a leg­na­gyobb rész­vé­te­li arány a Dunas­zer­da­he­lyi já­rás­ban (74,31%), a leg­ala­cso­nyabb pe­dig Nagy­mi­há­ly­i­ban (63,15%) volt. Ugyan­ezen já­rá­sok közt az EP-választások al­kal­má­val a leg­ma­ga­sabb rész­vé­te­li ará­nyt a Szen­ci já­rás (19,18%), a leg­ala­cso­nyab­bat a Nagyr­őcei já­rás (13,03%) mu­tat­ta ki.
Az ered­mé­nyek alap­ján nem von­ha­tók le mes­­sze­me­nő kö­vet­kez­te­té­sek az egyes pár­tok tu­laj­don­kép­pe­ni nép­sze­rű­ség­ét il­le­tő­en, mi­vel az még az EP-választások győz­te­sé­re, az SDKÚ-ra is csu­pán a szlo­vá­ki­ai vá­lasz­tó­pol­gár­ok nem egész 3%-a sza­va­zott (119 954 sza­va­za­tot ka­pott, míg a nyil­ván­tar­tott vá­lasz­tó­pol­gár­ok lé­lek­szá­ma 4 210 463).
Az EP-választások to­váb­bi ér­de­kes szín­folt­ja, hogy a pár­tok kö­zül egyik sem volt ké­pes meg­szó­lí­ta­ni an­­nyi vá­lasz­tót, mint 2002-ben (ez még a fe­gyel­me­zett vá­lasz­tói tá­bo­rá­ról hí­res MKP-nak sem si­ke­rült). Tény azon­ban az, hogy a kor­mány­párt­ok jobb ered­ményt ér­tek el, mint az el­len­zék (te­hát Szlo­vá­ki­á­ban nem a kor­mány el­le­ni til­ta­ko­zó vok­so­lás­ról volt szó), ami a leg­több EU-államban más­képp tör­tént (ezt rész­ben az is ma­gya­ráz­za, hogy Miku­láš Dzu­rin­da kor­má­nyá­nak – a mos­ta­ni és az elő­ző kor­mány élén is ő állt – ér­de­me az or­szág EU tag­sá­gá­nak ki­ví­vá­sa).

5. táb­lá­zat. A rész­vé­te­li arány ala­ku­lá­sa az EP-választásokon és a 2002. évi par­la­men­ti vá­lasz­tá­so­kon a ma­gyar ki­sebb­ség ál­tal la­kott dél-szlo­vá­ki­ai já­rá­sok­ban
Microsoft Word - lelkes-tab5.doc

For­rás: A Szlo­vák Köz­tár­sa­ság Sta­tisz­ti­kai Hi­va­ta­la, 2004.

1. áb­ra. Az el­múlt 14 év par­la­men­ti vá­lasz­tá­sa­in, az or­szág EU csat­la­ko­zá­sa kap­csán ki­írt nép­sza­va­zá­son és az el­ső szlo­vá­ki­ai EP-választáson va­ló rész­vé­tel ala­ku­lá­sa
Microsoft Word - lelkes-graf1.doc

For­rás: Sme, 2004. jú­ni­us 15.

6. táb­lá­zat. A 2002. évi szlo­vá­ki­ai par­la­men­ti vá­lasz­tá­so­kon és a 2004. évi EP-választásokon ka­pott sza­va­za­tok ala­ku­lá­sa a leg­erő­sebb pár­to­kat il­le­tő­en
Microsoft Word - lelkes-tab6.doc

For­rás: Sme, 2004. jú­ni­us 15.

2. áb­ra. A 2002. évi szlo­vá­ki­ai par­la­men­ti vá­lasz­tá­so­kon és a 2004. évi szlo­vá­ki­ai EP-választásokon leg­si­ke­re­seb­ben sze­rep­lő pár­tok sza­va­zat­vesz­té­se
Microsoft Word - lelkes-graf2.doc

For­rás: Sme, 2004. jú­ni­us 15.

A szlo­vá­ki­ai EP-választások vissz­hang­ja

Az EP-be be­ju­tott szlo­vá­ki­ai pár­tok ki­vé­tel nél­kül si­ker­ként köny­vel­ték el a vá­lasz­tá­si ered­mé­nye­i­ket, nem sok fi­gyel­met szen­tel­tek an­nak a tény­nek, hogy a vá­lasz­tók több mint 80%-a a tá­vol­ma­ra­dá­sá­val üzen­te szá­muk­ra, hogy meg­csö­mör­löt­tek a ha­zai po­li­ti­kai élet kép­vi­se­lő­i­től.
A po­li­ti­kai elem­zők sze­rint mind az EP-választások vesz­tes, mind pe­dig a nyer­tes párt­ja­i­nak na­gyon gyor­san ér­tel­mez­nie ké­ne a már-már apá­tia ha­tá­rán ál­ló vá­lasz­tó­pol­gár fi­gyel­mez­te­té­sét, azt, hogy min­den ötö­dik szlo­vá­ki­ai csa­lád a sze­gény­sé­gi kü­szöb kö­rü­li jö­ve­de­lem­ből él, s ezen szo­ci­á­lis prob­lé­má­ra kel­le­ne in­kább a pár­tok­nak össz­pon­to­sí­ta­ni a bel­ső és kül­ső csa­tá­ro­zá­sa­ik he­lyett.

Mel­lék­let

1. tér­kép. Az EP-választásokon va­ló rész­vé­te­li arány meg­osz­lá­sa a kör­ze­tek szint­jén
Microsoft Word - lelkes-map1.doc

For­rás: Szlo­vák Köz­tár­sa­ság Sta­tisz­ti­kai Hi­va­ta­la, 2004.

2. tér­kép. Az EP-választások nyer­te­sei a kör­ze­tek szint­jén
Microsoft Word - lelkes-map2.doc

For­rás: Szlo­vák Köz­tár­sa­ság Sta­tisz­ti­kai Hi­va­ta­la, 2004.

3. tér­kép. Az EP-választások al­kal­má­val az MKP-ra le­adott ér­vé­nyes sza­va­za­tok rész­ará­nyá­nak meg­osz­lá­sa kör­ze­ten­ként
Microsoft Word - lelkes-map3.doc

For­rás: Szlo­vák Köz­tár­sa­ság Sta­tisz­ti­kai Hi­va­ta­la, 2004.

 

Fel­hasz­nált iro­da­lom

Sme, 2004. jú­ni­us 12.
Sme, 2004. jú­ni­us 14.
Sme, 2004. jú­ni­us 15.
Új Szó, 2004. jú­ni­us 7.
Új Szó, 2004. jú­ni­us 11.
Új Szó, 2004. jú­ni­us 12.
Új Szó, 2004. jú­ni­us 14.
Új Szó, 2004. jú­ni­us 15.
www.statistics.sk