Kontra Miklós: A társadalomtudományi kutatások néhány etikai vonatkozása

Zsu­zsa ki­ko­sa­ra­zott

Egy vi­lág­hí­rû ma­gyar szár­ma­zá­sú ame­ri­kai nyel­vész, aki­hez már év­ti­ze­des ba­rát­ság fû­zött, és aki­vel tõ­lünk tel­he­tõ­en se­gí­tet­tük is egy­más ku­ta­tá­sa­it Ame­ri­ká­ban, il­let­ve Ma­gyar­or­szá­gon, Gál Zsu­zsa (Susan Gal) en­gem 1995-ben vá­rat­la­nul ki­ko­sa­ra­zott. Zsu­zsát a bur­gen­lan­di Fel­sõ­õr­ben vég­zett ku­ta­tá­sai tet­ték vi­lág­hí­rû­vé, 1979-ben meg­je­lent Lan­gu­a­ge Shift cí­mû köny­ve má­ig a nyelv­cse­re klas­­szi­kus le­írá­sá­nak szá­mít, amit min­den va­la­mi­re va­ló nyel­vé­szet­be be­ve­ze­tõ tan­könyv­ben idéz­nek a­zóta is. Tör­tént, hogy épp an­nak a ku­ta­tás­nak a meg­szer­ve­zé­sé­vel fog­la­la­tos­kod­tam, ami­nek ered­mé­nye­it A ma­gyar nyelv a Kár­pát-me­den­cé­ben a XX. szá­zad vé­gén cí­mû könyv­so­ro­zat­ban kö­zöl­jük (ed­dig Cser­nic­skó 1998, Göncz 1999 és Lan­sty­ák 2000 je­len­tek meg), s ké­zen­fek­võ­nek tar­tot­tam, hogy Fel­sõ­õr­ben foly­tas­sunk egy utó­vizs­gá­la­tot, néz­zük meg, mi vál­to­zott Gál 1974-es te­rep­vizs­gá­la­ta után 20 év­vel, mi­ben vál­tak be jós­la­tai s mi­ben nem, úgy foly­ta­tó­dott/ala­kult-e a fel­sõ­õri nyelv­cse­re, ahogy õ meg­jó­sol­ta. Meg­kér­tem hát Zsu­zsát, ad­ja meg né­hány 1974-es adat­köz­lõ­je ne­vét s lak­cím­ét, hadd ke­res­sük fel õket 20 év után.
Zsu­zsa ke­rek pe­rec el­uta­sí­tot­ta ké­ré­se­met, mond­hat­ni ki­ko­sa­ra­zott, ami en­gem na­gyon meg­le­pett. Ar­ra hi­vat­ko­zott, hogy az adat­köz­lõ­i­nek tett ígé­re­te meg az ame­ri­kai ku­ta­tá­si eti­kai sza­bá­lyok ké­ré­sem tel­je­sí­té­sét le­he­tet­len­né te­szik. Én úgy gon­dol­tam, hogy bõ­ven va­gyok már Gál Zsu­zsá­val olyan jó­ban, hogy er­re a ki­csiny­ség­re nyu­god­tan meg­kér­he­tem, s õ nyil­ván se­gít is ne­kem, ta­lán még fan­tá­zi­át is lát majd az utó­vizs­gá­lat­ban. 1995-ben már je­len­tõs ame­ri­kai ta­pasz­ta­la­ta­im vol­tak, két rész­let­ben már több mint négy évet töl­töt­tem ta­nár­ként s ku­ta­tó­ként az USÁ-ban, de Gál Zsu­zsa el­uta­sí­tá­sa ab­szo­lút vá­rat­la­nul ért. Nem is­mer­tem azo­kat a Ke­let-Eu­ró­pá­ban hi­he­tet­len, Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban is fur­csa ku­ta­tás­eti­kai sza­bá­lyo­kat, ame­lyek a Berke­ley­ben nyel­vé­sze­ti ant­ro­po­ló­gi­á­ból dok­to­rált és már a Uni­ver­si­ty of Chicago-n pro­fes­­szor Gál Zsu­zsát kö­töt­ték. Ki­ko­sa­ra­zá­som rész­le­tes oka­it már nem kér­dez­tem meg Zsu­zsá­tól, de nyil­ván az le­he­tett a hely­zet, hogy õ meg­ígér­te min­den adat­köz­lõ­jé­nek a tel­jes ti­tok­tar­tást, hogy sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat so­ha sen­ki­nek nem fe­di fel, s ez rám is vo­nat­ko­zott, mint min­den­ki más­ra is.
Éva büsz­ke adat­köz­lõi

Gál Zsu­zsá­é­val el­len­té­tes Dar­vas Éva tör­té­ne­te, aki szin­tén az USÁ-ban élõ ma­gyar ant­ro­po­ló­gus, s aki­nek a Michi­gan ál­lam­ban élõ ma­gya­rok­ról szó­ló köny­vé­ben, az Allen Park-i re­for­má­tus temp­lom­ban szer­dán­ként csi­ga­tész­tát gyú­ró as­­szo­nyok­ról szó­ló le­írá­sá­ban a kö­vet­ke­zõt le­het ol­vas­ni: „Az ant­ro­po­ló­gi­á­ban be­vett gya­kor­lat­tól el­té­rõ­en nem ál­ne­ve­ket hasz­ná­lok, ha­nem a részt­ve­võk va­ló­di ne­ve­it köz­löm. Ezek az as­­szo­nyok na­gyon büsz­kék ar­ra, hogy részt vesz­nek a csi­ga­ké­szí­tés­ben, ezt éle­tük ré­szé­nek, né­me­lyek pe­dig éle­tük ér­tel­mé­nek te­kin­tik. Né­hány as­­szony a csi­ga­ké­szí­tést éle­te egyet­len fon­tos te­vé­keny­sé­gé­nek tart­ja, olyas­mi­nek, ami­nek min­dig nagy vá­ra­ko­zás­sal te­kint elébe”1 (Huseby-Darvas 2003:91, sa­ját for­dí­tá­som K. M.). S va­ló­ban, a le­írás­ból meg­tud­juk, hogy a fény­ké­pen is lát­ha­tó as­­szo­nyok egyi­két Mrs. Ju­lis­ka Biró­nak hív­ják, a má­si­kat Ma­ris­ka Leleszinek, és így to­vább (Huseby-Darvas 2003:39–41).
Ki­nek van iga­za – kér­dez­het­né az ámu­ló somorjai, pes­ti vagy csík­sze­re­dai ma­gyar tár­sa­da­lom­ku­ta­tó – Gál­nak vagy Dar­vas­nak? Azt hi­szem, mind­ket­tõ­jük­nek, de mind­ket­tõ­nek más­képp. A nor­má­lis Du­na-me­den­cei és­­szel fel­fog­ha­tat­la­nul me­rev USA-be­li ku­ta­tás­eti­kai sza­bá­lyo­kat a leg­több ame­ri­kai ku­ta­tó sa­ját leg­job­ban fel­fo­gott ér­de­ké­ben be­tart­ja: ha pél­dá­ul egy egye­te­men egy gyógy­szer­ku­ta­tó meg­sér­ti a fö­de­rá­lis ku­ta­tás­eti­kai sza­bá­lyo­kat, ak­kor az egye­tem min­den más ku­ta­tó­ját (be­le­ért­ve az esz­té­tá­kat, ze­ne­tör­té­né­sze­ket és atom­fi­zi­ku­so­kat) ki­zár­hat­ják a fö­de­rá­lis ku­ta­tá­si tá­mo­ga­tá­sok­ból (Milroy–Gordon 2003:79). Gál Zsu­zsá­nak te­hát a ma­ga ame­ri­kai szem­pont­já­ból ab­szo­lút iga­za volt. De iga­za volt Dar­vas Évá­nak is, ho­lott – a csi­ga­tész­tát gyú­ró as­­szo­nyok ese­té­ben – hom­lo­ke­gye­nest el­len­ke­zõ utat vá­lasz­tott, mint Gál Zsu­zsa. Pon­to­sab­ban: Dar­vas sem sér­tett sza­bályt. Az Ame­ri­kai Nyelv­tu­do­má­nyi Tár­sa­ság 1992. évi, az em­be­rek­kel kap­cso­la­tos ku­ta­tá­sok­ról szó­ló eti­kai út­mu­ta­tó­ja ugyan­is töb­bek közt ezt mond­ja: „Bi­zo­nyos szem­pont­ból a nyel­vé­sze­ti ku­ta­tá­sok el­tér­nek a ter­mé­szet­tu­do­má­nyi és tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi ku­ta­tá­sok je­len­tõs ré­szé­tõl. A nyel­vi je­len­sé­gek fel­fe­de­zé­se köz­ben a ku­ta­tó sok olyan kér­dést tesz fel, ame­lye­ket az adat­köz­lõ vár, elõ­re fel­té­te­lez. Ezek a kér­dé­sek rit­kán za­va­ró­ak vagy sér­tõ­ek. To­váb­bá, a si­ke­res ku­ta­tás azon is múl­hat, hogy a nyel­vész meg­ta­nul­ja-e s meg­fi­gye­li-e azo­kat az ud­va­ri­as­sá­gi és ba­rát­ság­gal kap­cso­la­tos nor­má­kat, ame­lyek be­tar­tá­sát adat­köz­lõi el­vár­ják. Az adat­köz­lõk gyak­ran büsz­kék nyelv­tu­dá­suk­ra s meg is kí­ván­ják, hogy a ku­ta­tás­hoz va­ló hoz­zá­já­ru­lá­suk okán ne­vük is­mert­té vál­jon. Ne­vük el­hall­ga­tá­sa szá­muk­ra nem­kí­vá­na­tos len­ne. Az ame­ri­kai in­di­á­nok né­ha jo­go­san kri­ti­zál­ják a ko­ráb­bi nyel­vé­sze­ti ku­ta­tó­kat azért, mert el­hall­gat­ták az in­di­á­nok hoz­zá­já­ru­lá­sát nyel­ve­ik le­írá­sá­hoz. Egy nyelv be­szé­lõi irán­ti mél­tá­nyos ma­ga­tar­tás nagy­részt a be­szé­lõk szem­pont­ja­i­nak meg­ér­té­sén mú­lik, s ami az egyik hely­zet­ben he­lyén­va­ló, a má­sik­ban nem fel­tét­le­nül az”2 (http://www.lsadc.org, sa­ját for­dí­tá­som K. M.)

Mi­ért len­ne jó tit­kos hang­fel­vé­te­le­ket ké­szí­te­ni?

A ké­zi­köny­vek (pl. Bab­bie 1998:526–547 és Milroy–Gordon 2003:79–87) ál­ta­lá­ban egyet­ér­te­nek ab­ban, hogy a ku­ta­tás­ban va­ló rész­vé­tel­nek ön­kén­tes­nek kell len­nie, a ku­ta­tók­nak az adat­köz­lõk­re vo­nat­ko­zó in­for­má­ci­ó­kat tit­ko­san kell ke­zel­ni­ük, és a részt­ve­võ­ket nem sza­bad meg­té­vesz­te­ni, va­gyis az adat­köz­lõk­nek min­den a ku­ta­tás­sal kap­cso­la­tos in­for­má­ci­ót elõ­re meg kell is­mer­ni­ük, ké­pe­sek kell le­gye­nek mér­le­gel­ni rész­vé­tel­ük eset­le­ges kö­vet­kez­mé­nye­it. Ez a tá­jé­ko­zott be­le­egye­zés el­ve (an­go­lul: infor­med consent). Az USÁ-ban az adat­köz­lõk­kel gyak­ran alá­írat­nak egy nyi­lat­ko­za­tot, amely:
a) is­mer­te­ti a ku­ta­tás me­ne­tét és cél­ját,
b) fel­so­rol­ja a rész­vé­tel­bõl fa­ka­dó eset­le­ges koc­ká­za­to­kat,
c) ga­ran­tál­ja, hogy az adat­köz­lõ név­te­len ma­rad és a tõ­le nyert in­for­má­ci­ó­kat tit­ko­san ke­ze­lik,
d) köz­li, hogy az adat­köz­lõ rész­vé­te­le ön­kén­tes, a ku­ta­tó pe­dig ga­ran­tál­ja, hogy az adat­köz­lõ bár­mi­kor meg­sza­kít­hat­ja rész­vé­tel­ét, és
e) tar­tal­maz­za a ku­ta­tás­ve­ze­tõ és a ku­ta­tá­si in­té­zet/egye­tem ku­ta­tá­si ter­ve­kért fe­le­lõs bi­zott­sá­gá­nak el­ér­he­tõ­sé­ge­it.
Ná­lunk ez még nincs így, de efe­lé ha­la­dunk mi is.
A nyel­vész azon­ban leg­szí­ve­seb­ben meg­té­vesz­te­né adat­köz­lõ­it, va­gyis tit­ko­san ké­szí­te­ne vi­deó- vagy mag­ne­to­fon-fel­vé­te­le­ket elem­zés cél­já­ra, mi­vel tud­ja, hogy az em­be­rek be­szé­dét lé­nye­ge­sen be­fo­lyá­sol­ja az, hogy ki­vel s hol be­szél­get­nek ép­pen. Ha tud­ja va­la­ki, hogy fi­gye­lik a be­szé­dét, meg­pró­bál meg­fe­lel­ni egy vélt tár­sa­dal­mi el­vá­rás­nak („he­lye­sen” kezd be­szél­ni), te­hát nem úgy be­szél, ahogy ál­ta­lá­ban, nor­má­li­san szo­kott. Ha egy új is­me­rõ­söm meg­kér­di, hogy mi a fog­lal­ko­zá­som, s er­re azt mon­dom: nyel­vész va­gyok, tíz­bõl nyol­can sza­bad­koz­ni kez­de­nek, hogy saj­nos õk nem be­szél­nek elég he­lye­sen ma­gya­rul. Ami­kor az 1980-as évek má­so­dik fe­lé­ben el­kezd­tem ada­to­kat gyûj­te­ni egy mon­dat­ta­ni vál­to­zás­hoz, ad­dig a pil­la­na­tig, amíg nem tar­tot­tam er­rõl elõ­adást az MTA Nyelv­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­ben, kol­lé­gá­im spon­tán nyelv­hasz­ná­la­tá­ban elõ­for­du­ló pél­dá­kat is gyûjt­het­tem szá­mo­sat. De mi­kor ki­de­rült szá­muk­ra, hogy vizs­gá­lom a ter­mé­sze­te­sen, hogy esik az esõ-tí­pu­sú szer­ke­ze­te­ket (ez a ter­mé­sze­tes, hogy esik az esõ és a ter­mé­sze­te­sen esik az esõ „ke­ve­re­dé­se”, a nyelv­mû­ve­lõk hely­te­le­ní­tik, de Ma­gyar­or­szág la­kó­i­nak fe­le nyelv­ta­ni­lag he­lyes­nek íté­li), nyel­vész kol­lé­gá­im egyik nap­ról a má­sik­ra ki­ik­tat­ták be­szé­dük­bõl az ilyen mon­da­to­kat. A nyel­vész azt a be­szé­det sze­ret­né meg­fi­gyel­ni, rög­zí­te­ni és ele­mez­ni, amit ak­kor pro­du­kál­nak az em­be­rek, ami­kor nem fi­gye­lik õket. Ez a meg­fi­gye­lõi pa­ra­do­xon, ami­nek fel­ol­dá­sá­ra szá­mos trük­köt dol­goz­tak ki a szo­ci­o­lin­gvis­ták (lásd pl. Labov 1988, Kont­ra 1991/1999).
Az em­be­re­ket meg­té­vesz­te­ni nem eti­kus do­log, te­hát tit­kos fel­vé­te­le­ket ké­szí­te­ni sem az, tu­do­má­nyos cél­ból sem. Hogy mi szá­mít meg­té­vesz­tés­nek, s mi nem, azt per­sze nem le­het egy­ér­tel­mû­en el­dön­te­ni, ezért a ku­ta­tás­eti­kai sza­bá­lyok nem min­den­hol egy­for­mák. Az ame­ri­kai Wil­li­am Labov azok kö­zé tar­to­zik, akik a tit­kos fel­vé­te­lek ké­szí­té­sét ha­tá­ro­zot­tan el­len­zik, õ azt sem tart­ja meg­en­ged­he­tõ­nek, hogy a ku­ta­tó, ha tit­kos fel­vé­telt ké­szít, utó­lag en­ge­dé­lyez­tes­se a fel­vé­tel ku­ta­tá­si cé­lú fel­hasz­ná­lá­sát (az en­ge­dély meg­ta­ga­dá­sa ese­tén vi­szont sem­mi­sít­se meg a fel­vé­telt). Labov­nak az a ta­ná­csa min­den­eset­re meg­szív­le­len­dõ, hogy „nem sza­bad olyat ten­ni, amit az­tán a nyil­vá­nos­ság elõtt ne­héz len­ne meg­ma­gya­ráz­ni” (1988:46).

A ki­sa­já­tí­tás két faj­tá­ja: gyar­ma­to­sí­tás és plá­gi­um

Gyar­ma­to­sí­tás

A ke­let-eu­ró­pai tár­sa­da­lom­tu­do­mány nyu­ga­ti gyar­ma­to­sí­tá­sá­ról ta­nul­sá­gos vi­ta zaj­lott a Rep­li­ka cí­mû fo­lyó­irat­ban Cse­pe­li, Ör­kény, Schep­pe­le (1996) cik­ké­nek meg­je­le­né­sét kö­ve­tõ­en. A gyar­ma­to­sí­tás (eti­kát­lan ki­sa­já­tí­tás­nak is ne­vez­het­ném) azon­ban nem­csak Nyugat–Kelet vi­szony­lat­ban mû­köd­het, ha­nem ma­gyar–ma­gyar vi­szony­lat­ban is, ami­kor ma­gyar­or­szá­gi ku­ta­tók és/vagy ku­ta­tás­szer­ve­zõk él­nek visz­­sza erõ­fö­lé­nyük­kel, s kény­sze­rí­te­nek rá ha­tá­ron tú­li ma­gyar ku­ta­tók­ra olyas­mit, amit õk ma­guk­tól nem ten­né­nek. Hun­èík Pé­ter a ma­gyar–ma­gyar kap­cso­la­tok­ról töb­bek közt ezt ír­ta nem­rég: „A ki­sebb­sé­gi kö­rül­mé­nyek kö­zött dol­go­zó ér­tel­mi­sé­gi­ek szá­má­ra olyan in­téz­mény­rend­szer­re van szük­ség, amely­ben az adott mun­ka­fo­lya­mat­ok, ku­ta­tá­sok tel­jes egé­szé­ben el­vé­gez­he­tõk. Te­hát sza­kí­ta­ni kell az­zal a gya­kor­lat­tal (tá­mo­ga­tá­si rend­szer­rel), amely be­dol­go­zó­ként fog­lal­koz­tat­ta a ma­gyar szak­ér­tel­mi­ség tag­ja­it, va­gyis úgy volt szer­vez­ve, hogy a ki­sebb­sé­gi ku­ta­tók csak rész­fel­ada­to­kat tud­tak el­vé­gez­ni, az anyag vég­sõ fel­dol­go­zá­sa, a ku­ta­tás ös­­szeg­zé­se Bu­da­pes­ten tör­tént” (Hunèík 2003:167). Ha­son­ló vé­le­ményt fo­gal­ma­zott meg Tóth Kár­oly is, aki a kö­vet­ke­zõt nyi­lat­koz­ta er­rõl: „azt mond­ja a part­ner /…/ hogy van egy Kár­pát-me­den­cei ku­ta­tás, és ti fog­já­tok csi­nál­ni a szlo­vá­ki­ai ré­szét. Er­re vo­nat­ko­zó­lag meg­kap­já­tok a tel­jes ku­ta­tá­si anya­got, és azt csi­nál­tok ve­le, amit akar­tok, úgy dol­goz­zá­tok föl, részt ve­het­tek az ös­­szeg­zés­ben. Ezt tel­je­sen kor­rekt vi­szony­nak ér­té­ke­lik Bu­da­pes­ten. Szá­munk­ra azon­ban nem tel­je­sen az. A kö­vet­ke­zõk mi­att. A ku­ta­tás­nak a ko­or­di­ná­ci­ó­ja Bu­da­pes­ten tör­té­nik. Ál­ta­lá­ban egy Kár­pát-me­den­cei ku­ta­tás 5–6 part­nert je­lent, de fõ­leg a bu­da­pes­ti part­ner­nek a szán­dé­ka­it tük­rö­zi. Kö­vet­ke­zés­kép­pen mi hi­á­ba kér­dez­zük le Szlo­vá­ki­át, hi­á­ba kap­juk meg a szlo­vá­ki­ai ada­to­kat, azt a kér­dõ­ívet nem mi ál­lí­tot­tuk ös­­sze, nem a mi szán­dé­ka­in­kat, nem a mi ér­té­ke­in­ket, nem a mi ku­ta­tá­si cél­ja­in­kat tük­rö­zi. Kö­vet­ke­zés­kép­pen na­gyon ke­ve­set tu­dunk be­lõ­le hasz­no­sí­ta­ni” (Bárdi–Papp 2003:262).
En­nek a Bu­da­pest­tõl va­ló füg­gõ­ség­nek, pon­to­sab­ban a ma­gyar­or­szá­gi tu­do­mány­szer­ve­zõk­nek va­ló ki­szol­gál­ta­tott­ság­nak né­ha olyan pél­dá­ját is lát­ni le­het, ami­kor X tu­do­mány ma­gyar­or­szá­gi mû­ve­lõ­je Y tu­do­mány ha­tá­ron tú­li mû­ve­lõ­i­re erõl­tet rá egy ku­ta­tá­si prog­ra­mot, s te­szi ezt úgy, hogy Y tu­do­mány­hoz nem ért, s a hoz­zá­ér­tõ ki­sebb­sé­gi tu­dó­sok el­len­vé­le­mény­ét ig­no­rál­ja. Te­he­ti, mert õ ad­ja a pénzt…

Plá­gi­um

A plá­gi­um, va­gyis ami­kor egy ku­ta­tó egy má­sik ku­ta­tó szel­le­mi ter­mé­két el­tu­laj­do­nít­ja, idõn­ként elõ­for­dul, s ál­ta­lá­ban le is lep­le­zõ­dik. De a plá­gi­um kö­vet­kez­mé­nyei nem min­den­hol egy­for­mák. Bécs­tõl ke­let­re sok­kal eny­héb­bek, mint on­nan nyu­gat­ra. Tá­ja­in­kon a plá­gi­u­mot so­kan olyan kí­nos ügy­nek te­kin­tik, amit – ha már ki­de­rült – jobb el­tus­sol­ni, mint­sem bün­tet­ni. Az ár­tat­lan ol­va­só eset­leg úgy vé­li, túl­zá­sok­ra ra­gad­tat­tam ma­gam. Saj­nos nem. El­mon­dok két tör­té­ne­tet. Az el­sõ ve­lem tör­tént.
1990-ben a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mi­án egy kan­di­dá­tu­si vi­ta bí­rá­ló bi­zott­sá­gá­ban ül­tem, s be­mu­tat­tam, hogy a je­lölt dis­­szer­tá­ci­ó­já­nak egy ré­sze plá­gi­um: más szer­zõ már nyom­ta­tás­ban meg­je­lent szö­ve­gé­nek szó sze­rin­ti át­vé­te­le, for­rás meg­je­lö­lé­se nél­kül. A bi­zott­ság a dis­­szer­tá­ci­ót ma­gas pont­szám­mal el­fo­gad­ta, s én más­nap le­vél­ben kö­zöl­tem a Tu­do­má­nyos Mi­nõ­sí­tõ Bi­zott­ság Nyel­vé­sze­ti Szak­bi­zott­sá­gá­val, hogy a jö­võ­ben nem fo­gok sem­mi­lyen fel­ké­ré­sük­nek ele­get ten­ni, nem fo­gok dis­­szer­tá­ci­ó­kat bí­rál­ni vagy op­po­nál­ni. A ma­gas szak­bi­zott­ság igen meg­le­põ­dött, ma­ga elé idé­zett, jól ki­fag­ga­tott, hogy mit is ér­tek én plá­gi­u­mon, el­nö­ke meg­fe­nye­ge­tett, hogy ha so­kat aka­dé­kos­ko­dok, meg­von­hat­ják kan­di­dá­tu­si fokozatomat.3 Több mint egy­órás épü­le­tes „vi­ta” után a bi­zott­ság a kan­di­dá­tu­si fo­ko­za­tot a je­lölt­nek meg­ad­ta. Ér­tem én, hogy mi­ért: ha ne­kem ad­nak iga­zat (va­gyis ha el­is­me­rik, hogy egy tíz­so­ros szö­veg szó sze­rin­ti át­vé­te­le for­rás­meg­je­lö­lés nél­kül plá­gi­um), az egy­ben an­nak is el­is­me­ré­se lett vol­na, hogy az egész kan­di­dá­tu­si el­já­rás (a disz­­szer­tá­ció be­nyúj­tá­sá­tól kezd­ve az ered­mény ki­hir­de­té­sé­ig) al­kal­mat­lan ar­ra, ami­re va­ló, a tu­do­má­nyos tel­je­sít­mény­nek az el­is­me­ré­sé­re, a sa­ját ku­ta­tá­si ered­mé­nyek­nek a má­sok­tól lo­pot­tak­tól va­ló meg­kü­lön­böz­te­té­sé­re.
Ha va­la­ki azt hin­né, hogy ilyes­mi csak a szo­ci­a­liz­mus­ban for­dul­ha­tott elõ (vagy rög­tön meg­szû­né­se után, ami­kor a len­dü­let még to­vább­vitt ré­gi rossz szo­ká­so­kat), ki kell áb­rán­dí­ta­nom. Elõ­for­dul ez mai is, Ma­gyar­or­szá­gon biz­to­san. Én nem cso­dál­ko­zom raj­ta, mert a po­li­ti­kai ha­ta­lom szer­ke­ze­te meg­vál­to­zott ugyan, de az em­be­rek, mi, akik Ma­gyar­or­szá­gon élünk, ugyan­azok va­gyunk. Nem­rég, va­gyis 2004 má­ju­sá­ban, Bu­da­pes­ten az egyik mi­nisz­té­ri­um ki­hir­det­te a ma­gyar nyelv fel­vi­rá­goz­ta­tá­sá­ra (meg­men­té­sé­re?) lét­re­ho­zott 100 mil­lió fo­rin­tos össz­költ­sé­gû pá­lyá­za­ta­i­nak ered­mé­nyét. Tu­dó­sí­tott er­rõl az Élet és Iro­da­lom is, a má­jus 21-i szá­má­nak 14. ol­da­lán. A pá­lya­mun­kák jel­igé­sek vol­tak, s va­la­ki­nek ki­osz­tot­tak egy olyan meg­osz­tott el­sõ dí­jat is (egy­mil­lió-két­száz­öt­ven­ezer fo­rint­tal egye­tem­ben), aki nem tíz sort lo­pott egy már nyom­ta­tás­ban meg­je­lent könyv­bõl, ha­nem több­ször tíz ol­dalt. Ami­kor a bot­rány el­kez­dett ki­pat­tan­ni, va­la­ki azt ja­va­sol­ta a kár­val­lott­nak, hogy a bo­nyo­dal­mak el­ke­rü­lé­se vé­gett leg­job­ban ten­nék, ha meg­osz­ta­nák egy­más kö­zött az 1 250 000 fo­rin­tot az­zal, aki­nek ün­ne­pé­lye­sen ki­osz­tot­ták az el­sõ dí­jat. Ért­sük meg jól: a bo­nyo­dal­mak el­ke­rü­lé­se vé­gett. En­nek az em­ber­nek a plá­gi­um bo­nyo­da­lom, amit el kell ke­rül­ni. Õ úgy ke­rül­né el, hogy föl­biz­tat­ja a kár­val­lot­tat, hogy lép­jen be a kor­rup­tak klub­já­ba, félpénzért. Amit itt el­mond­tam, az Ma­gyar­or­szá­gon ma elég ter­mé­sze­tes. Ké­rem a fi­a­ta­lo­kat, ért­sék meg, pró­bál­ják meg­ér­te­ni, mi­rõl be­szé­lek. Nem az én ér­de­kem, hogy meg­ért­se­nek, ha­nem az övék.

Tár­sa­dal­mi fe­le­lõs­sé­günk­rõl

A tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi ku­ta­tás te­hát ak­kor eti­kus, ha a ku­ta­tó nem okoz kárt azok­nak, aki­ket vizs­gál, s más ku­ta­tó­kat sem rö­vi­dít meg. Came­ron és mun­ka­tár­sai (1992) meg­kü­lön­böz­te­tik az eti­kus ku­ta­tást a párt­fo­gó ku­ta­tás­tól (an­go­lul: advo­ca­cy research). Ez utób­bi­ban nem­csak az adat­köz­lõ­ket ku­tat­ják, ha­nem az adat­köz­lõ­kért is fo­lyik a tu­do­má­nyos mun­ka. Az alap­elv az, hogy a ku­ta­tás ne csak a ku­ta­tó­nak hajt­son hasz­not, ha­nem azok­nak is, aki­ket ku­tat­nak. Wil­li­am Labov egyi­ke an­nak a szá­mos nyel­vész­nek, akik so­kat tet­tek adat­köz­lõ­i­kért. 1982-ben meg­fo­gal­ma­zott két fon­tos el­vet:
„A té­ve­dé­sek kor­ri­gá­lá­sá­nak el­ve
Ha egy tu­dós­nak olyan szé­les kör­ben el­ter­jedt el­kép­ze­lés vagy tár­sa­dal­mi gya­kor­lat jut tu­do­má­sá­ra, ame­lyek­nek fon­tos kö­vet­kez­mé­nye­ik van­nak, s ame­lyek hely­te­len­sé­gét ku­ta­tá­sai ki­mu­tat­ták, kö­te­les­sé­ge ezt a le­he­tõ leg­több em­ber­nek tu­do­má­sá­ra hoz­ni” (Labov 1982:172, sa­ját for­dí­tá­som K. M.).
„Az adós­ság el­ve
Aki nyel­vi ada­to­kat gyûj­tött egy be­szé­lõ­kö­zös­ség tag­ja­i­tól, an­nak kö­te­les­sé­ge azt a tu­dást, amely­re így tett szert, a kö­zös­ség ja­vá­ra ka­ma­toz­tat­ni, ami­kor an­nak er­re szük­sé­ge van” (Labov 1982:173, sa­ját for­dí­tá­som K. M.)

A té­ve­dé­sek kor­ri­gá­lá­sá­nak el­ve in­dí­tot­ta Lan­sty­ák Ist­vánt (2003/2004) ar­ra, hogy mér­leg­re te­gyen 75 olyan idé­ze­tet, me­lye­ket egy ma­gyar­or­szá­gi nyelv­mû­ve­lõ lap kö­zölt, meg­ál­la­pí­tan­dó, hogy nyel­vi mû­velt­sé­get vagy ba­bo­ná­kat ter­jesz­te­nek-e. A 75 idé­zet­ben a „moz­gal­mi” (la­i­kus) nyelv­mû­ve­lõk, de a céh­be­li nyel­vé­szek is, ba­bo­ná­kat ter­jesz­te­nek, ami ön­ma­gá­ban is vis­­szás, de még elgon­dol­koz­ta­tóbb az a kö­rül­mény, hogy azt a la­pot, amely ba­bo­na­sá­go­kat ter­jeszt, te­kin­té­lyes tu­do­má­nyos és ál­lam­igaz­ga­tá­si in­téz­mé­nyek tá­mo­gat­ják.
A té­ve­dé­sek kor­ri­gá­lá­sá­nak el­ve mo­ti­vál­ta azo­kat a ma­gyar­or­szá­gi nyel­vé­sze­ket is, akik A gaz­da­sá­gi rek­lá­mok és üz­let­fel­irat­ok, to­váb­bá egyes köz­ér­de­kû köz­le­mé­nyek ma­gyar nyel­vû köz­zé­té­te­lé­rõl szó­ló tör­vény­ja­vas­la­tot kri­ti­zál­ták, még mi­e­lõtt az Or­szág­gyû­lés azt meg­sza­vaz­ta 2001. no­vem­ber 27-én. Ezt a tör­vényt ugyan­is a po­li­ti­ku­sok és az õket se­gí­tõ nyelv­mû­ve­lõk egy tév­hit­re ala­poz­ták, ne­ve­ze­te­sen ar­ra, hogy meg le­het ob­jek­tí­ven ál­la­pí­ta­ni egy szó­ról, hogy a ma­gyar­ban „meg­ho­no­so­dott ide­gen nyel­vû ki­fe­je­zés”-e vagy nem. Ha ugyan­is az, a rek­lá­mok­ban s má­sutt nem kell ma­gya­rul is fel­tün­tet­ni a szót (hisz már meg­ho­no­so­dott a ma­gyar­ban), de ha nem az, fel kell tün­tet­ni. Pél­dá­ul a shop, amit min­den MOL-kút­nál is lá­tunk, ha meg­ho­no­so­dott szó­nak mi­nõ­sül, ma­rad­hat, ha nem, ak­kor bolt nél­kül bün­te­ten­dõ. A tör­vény­ter­ve­ze­tet kri­ti­zá­ló nyel­vé­szek em­lé­kez­tet­tek Bár­czi Gé­za egye­te­mi tan­köny­vé­re, ami­bõl min­den­ki tud­hat­ja, aki ol­vas­ta, hogy: „A jö­ve­vény­sza­vak és az ide­gen sza­vak kö­zött a ha­tárt nem le­het meg­von­ni” (Bárczi 1958:45). Te­hát tu­do­má­nyos ob­jek­ti­vi­tás­sal azt sem le­het meg­ál­la­pí­ta­ni, hogy egy szó meg­ho­no­so­dott ide­gen ere­de­tû ki­fe­je­zés-e a ma­gyar­ban. Kö­vet­ke­zés­kép­pen a ma­gyar Or­szág­gyû­lés­ben meg­sza­va­zott s ma ha­tá­lyos tör­vényt nem le­het ob­jek­tí­ven al­kal­maz­ni, mi­vel an­nak kulcs­fo­gal­ma ar­ra, ami­re szán­ták, al­kal­mat­lan. A tör­vény­ter­ve­ze­tet kri­ti­zá­ló nyel­vé­szek er­re hív­ták fel a Ma­gyar Na­rancs, a Nép­sza­bad­ság és a He­ti Vi­lág­gaz­da­ság ol­va­só­i­nak fi­gyel­mét (lásd Nádas­dy 2001, Daniss 2001 és Kis 2001). A tör­vény kö­rül bá­bás­ko­dó nyelv­mû­ve­lõk pe­dig vagy el­fe­lej­tet­ték már a Bár­czi tan­köny­vé­bõl is bõ négy év­ti­ze­de tud­ha­tó alap­té­telt, vagy el­hall­gat­ták azt. Az elõb­bi eset­ben eti­kai fe­le­lõs­sé­gük ki­sebb, mint az utób­bi­ban, de ak­kor sem el­ha­nya­gol­ha­tó. Ez a tör­vény ugyan­is nem kor­ri­gál egy szé­les kör­ben el­ter­jedt tév­esz­mét, ha­nem meg­erõ­sí­ti azt, s te­ret nyit a tel­je­sen ön­ké­nyes al­kal­ma­zá­sok­nak és bün­te­té­sek­nek. Tár­sa­dal­mi­lag ká­ros ez a tör­vény. Azok a nyelv­tu­dós­ok, akik el­le­nez­ték, a tu­do­má­nyos is­me­re­tek­re apel­lál­tak, a té­ve­dé­sek kor­ri­gá­lá­sá­nak el­vét al­kal­maz­va. Azok a nyelv­mû­ve­lõk, akik pár­tol­ták a tör­vényt, a la­i­ku­sok tév­hi­te­i­re épí­tet­tek – si­ker­rel. Nem szük­ség­sze­rû, hogy a jö­võ­ben is si­ke­re­sek le­gye­nek.

Iro­da­lom

Bab­bie Earl: A tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi ku­ta­tás gya­kor­la­ta. Bu­da­pest, Ba­las­si Ki­adó, 1998.
Bár­czi Gé­za: A ma­gyar szó­kincs ere­de­te. Má­so­dik, bõ­ví­tett ki­adás. Bu­da­pest, Tan­könyv­ki­adó, 1958.
Bár­di Nándor–Papp Z. At­ti­la: „… to­vább­ra is el­sõ­sor­ban szak­szer­kesz­tõ va­gyok” Be­szél­ge­tés Tóth Ká­rol­­lyal, a somor­jai Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó In­té­zet ve­ze­tõ­jé­vel. Regio, 2003/3. 246–265. p.
Cameron, D.–Frazer, E.–Harvey, P.–Rampton, M. B. H.–Richardson, K.: Rese­ar­ching Language: Issu­es of Power and Method. Lon­don, Routledge, 1992.
Cse­pe­li, György–Ör­kény, Antal–Scheppele, K. L.: Acqu­i­red Immu­ne Defi­ci­en­cy Syn­dro­me in Social Sci­en­ce in Eas­tern Europe. The Colo­ni­za­ti­on of East Euro­pe­an Social Science. Rep­li­ka, Spe­cial issue, 1996, 111–123. p.
Cser­nic­skó Ist­ván: A ma­gyar nyelv Uk­raj­ná­ban (Kár­pát­al­ján). Bu­da­pest, Osi­ris Ki­adó–MTA Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Mû­hely, 1998.
Daniss Gyõ­zõ: Két­fron­tos nyelv­vé­de­lem. Az Or­szág­gyû­lés fog dön­te­ni a T/4899. szá­mú tör­vény­ja­vas­lat­ról. Nép­sza­bad­ság, 2001. ok­tó­ber 6., 26–27. p.
Édes anya­nyel­vünk pá­lyá­zat – ered­mény­hir­de­tés. Élet és Iro­da­lom, 2004. má­jus 21., 14. p.
Gal, Susan: Lan­gu­a­ge Shift: Social Deter­mi­nants of Lin­gu­is­tic Chan­ge in Bilin­gu­al Austria. New York, Aca­dem­ic Press, 1979.
Göncz La­jos: A ma­gyar nyelv Ju­go­szlá­vi­á­ban (Vaj­da­ság­ban). Budapest–Újvidék, Osi­ris Ki­adó–Fo­rum Könyv­ki­adó–MTA Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Mû­hely, 1999.
Hun­èík Pé­ter: Et­ni­kai im­mun­de­fi­ci­tes szindró­ma. Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le 2003/1, 159–170. p.
Huseby-Darvas, Éva V.: Hungarians in Michigan. East Lansing, Michi­gan State Uni­ver­si­ty Press, 2003.
Kis Ta­más: Ki­nek kell nyelv­tör­vény? He­ti Vi­lág­gaz­da­ság, 2001. no­vem­ber 17., 61. p.
Kont­ra Mik­lós: A te­rep­mun­kás di­lem­mái. In.: Köz­ér­de­kû nyel­vé­szet. Bu­da­pest, Osi­ris Ki­adó, 1991/1999, 132–142. p.
Labov, William: Objec­ti­vi­ty and com­mit­ment in lin­gu­is­tic science: The case of the Black Eng­lish trial in Ann Arbor. Lan­gu­a­ge in Society, 11., 1982, 165–201. p.
Labov, William: „A nyel­vi vál­to­zás és vál­to­za­tok”: Egy ku­ta­tá­si prog­ram te­rep­mun­ka-mód­sze­rei. Szo­ci­o­ló­gi­ai Fi­gye­lõ 1988/4, 22–48. p.
Lan­sty­ák Ist­ván: A ma­gyar nyelv Szlo­vá­ki­á­ban. Bu­da­pest–Po­zsony, Osi­ris Kiadó–Kalligram Könyv­ki­adó–MTA Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Mû­hely, 2000.
Lan­sty­ák Ist­ván: He­lyi „ér­té­kes” nyelv­vál­to­za­tok, „tisz­tes” ide­gen sza­vak, „vis­­szás” je­len­té­sek, „ag­res­­szív” rö­vi­dí­té­sek, „kevercs” nyelv és tár­sa­ik. Vá­lo­ga­tás a nyelv­mû­ve­lõi csacs­ka­sá­gok gaz­dag tár­há­zá­ból, I–II. Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le, 2003/4, 69–98. p., 2004/1, 51–76. p.
Milroy, Lesley–Gordon, Matthew: Sociolinguistics: Met­hod and Interpretation. Ox­ford, Blackwell, 2003.
Nádas­dy Ádám: Rech­tsre per­dül. Gon­do­la­tok a rek­lám­nyelv-tör­vény ter­ve­ze­té­rõl. Ma­gyar Na­rancs, 2001. szep­tem­ber 27., 42–43. p.