Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
X. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom

Műhely

Folytonosság és megújulás. Beszélgetés László Bélával (Fazekas József)

Tanulmányok

LÁSZLÓ BÉLA: Kisebbségi lét és művelõdés
SÁNDOR ANNA: Helyzetkép a szlovákiai magyar nyelvjárásokról és kutatásukról
BÁRCZI ZSÓFIA: Mécs László költészete az ötvenes-hatvanas években
VANČONÉ KREMMER ILDIKÓ: A beszédészlelés fejlõdése longitudinális vizsgálat tükrében
POLGÁR ANIKÓ: „Fiának a testét fõzeti, sütteti.” Tereus története Ovidiusnál és Gyöngyösinél
MENYHÁRT JÓZSEF: „…”…mikor már mink olvadunk bele!”” Kontaktusjelenségek vizsgálata Nyékvárkonyban
BENYOVSZKY KRISZTIÁN: „Nehéz ezt megmagyarázni idegennek.” Az Iskola a határon szlovák fordításáról
PRESINSZKY KÁROLY: Vélekedések a nyelvrõl egy nyelvcserehelyzetben lévõ közösségben
H. NAGY PÉTER: Recepcióelemzés – neoavantgárd – történetiség. Juhász R. József van még szalámi! címû kötetének fogadtatásáról (Tõzsér Árpád Rokkó-olvasata)
SZABÓ ZSUZSANNA: Szlovákiai magyar pedagógusok véleménye a kétnyelvûségrõl

Agora

PETER ANDRUŠKA: Petõfi Sándor a szlovák irodalomban

Dokumentumok

Könyvek

Skultéty Csaba: Vasfüggönyön át. A Szabad Európa mikrofonjánál – elõtte és utána (Vajda Barnabás)
Miskolczy Ambrus: A felvilágosodás és a liberalizmus között. Uõ: Kossuth Eperjesen (Mészáros András)
Turczel Lajos