Bukovszky László: Menekültügy Komárom vármegyében a második világháború végén

A má­so­dik vi­lág­há­bo­rú utol­só évé­nek ese­mé­nyei több ér­te­lem­ben meg­vál­toz­tat­ták az ad­dig hasz­ná­la­tos ál­ta­lá­nos fo­gal­mak és ér­ték­ren­dek ér­tel­me­zé­sét. Ér­vé­nyes ez a meg­ál­la­pí­tás a me­ne­kült­ügy kér­dé­sé­re is, hi­szen a vi­lág­há­bo­rú kez­de­té­től 1944 ko­ra ta­va­szá­ig ki­ala­kult ke­ze­lé­si me­cha­niz­mus egy röp­ke pil­la­nat alatt meg­vál­to­zott, an­nak min­den ve­le­já­ró­já­val együt­t. Ad­dig míg 1938-tól a me­ne­kült­ügy Ma­gyar­or­szá­gon a kül­föld­ről ér­ke­zett ma­gyar és egyéb nem­ze­ti­sé­gű­ek át­me­ne­ti el­he­lye­zé­sé­nek biz­to­sí­tá­sá­ra ter­jedt ki, 1944 ta­va­szá­tól a had­mű­ve­le­ti ese­mé­nyek mi­att el­ső­sor­ban Bu­da­pest­ről, majd az or­szág ke­le­ti, dél­ke­le­ti te­rü­le­te­i­ről ér­ke­zett pol­gá­ri la­kos­ság el­he­lye­zé­se más ko­or­di­ná­ták kö­zé he­lyez­te a me­ne­kült­ügy kér­dé­sé­nek ke­ze­lé­sét.
Ép­pen ezért a ma­gyar­or­szá­gi me­ne­kült­ügy kér­dé­sét 1944 ta­va­szá­tól 1945 ta­va­szá­ig bi­zo­nyos idő­be­ni át­fe­dés­sel há­rom sza­kasz­ra le­het osz­ta­ni:
1. sza­kasz: lég­ol­tal­mi ki­ürí­tés (1944. áp­ri­lis–ősz);
2. sza­kasz: had­mű­ve­le­ti kiűrítés (1944. ok­tó­ber ele­je–1945. már­ci­us);
3. sza­kasz: né­met­or­szá­gi ki­te­le­pí­tés, ki­te­le­pü­lés (1944. de­cem­ber–már­ci­us).
E há­rom, ma­gá­ban is önál­ló kér­dés­kör be­mu­ta­tá­sá­ra sze­ret­nénk most vál­lal­kozni, ki­tér­ve azok­ra az ál­ta­lá­nos ér­vé­nyű or­szá­gos és me­gyei ren­del­ke­zé­sek­re, ame­lyek Ko­má­rom vár­me­gye a Du­ná­tól észak­ra el­te­rü­lő te­rü­le­té­nek me­ne­kült­ügyét ren­dez­ték 1944–1945-ben.1

A lég­ol­tal­mi ki­ürí­tés idő­sza­ka

Az el­ső lé­gi­tá­ma­dás a fő­vá­rost érte 1944. áp­ri­lis 3-án. A hó­nap hát­ra­le­vő ré­szén az ame­ri­kai és a brit lé­gi­erő a bu­da­pes­ti és a győ­ri re­pü­lő­te­re­ket és ipa­ri lé­te­sít­mé­nye­ket bom­báz­ta, majd a szö­vet­sé­ge­sek part­ra­szál­lá­sá­nak elő­ké­szí­té­se kap­csán jú­ni­us 2-án nagy ere­jű lé­gi­tá­ma­dás ér­te az egész or­szá­got.2 Az el­ső bom­ba­tá­ma­dás után – 1944. áp­ri­lis 5-én – a kor­mány Bu­da­pest egyes ke­rü­le­te­i­nek ki­ürí­té­sé­ről és az Or­szá­gos Ki­ürí­té­si Kor­mány­biz­tos­ság meg­szer­ve­zé­sé­ről dön­tött. A ki­ürí­tés meg­szer­ve­zé­sét kor­mány­biz­tos­ként Vö­rös Gé­za ve­zér­őr­nagy irá­nyí­tot­ta, akit hi­va­ta­lá­ban 1944. jú­ni­us 1-jé­től Szur­may La­jos vál­tott fel.
A bom­bá­zá­sok mi­att ki­te­le­pí­tett bu­da­pes­ti­e­ket vi­dé­ken he­lyez­ték el. A ki­te­le­pí­tet­tek nagy ré­sze fi­a­tal­ko­rú gyer­mek, nő és idős em­ber volt. El­lá­tá­su­kat a kor­mány­biz­tos a bel­ügy­mi­nisz­ter­rel és a kö­zel­lá­tá­si mi­nisz­ter­rel kö­zö­sen or­vo­sol­ta. A ki­te­le­pí­tés fo­lya­ma­ta elé több he­lyen aka­dály gör­dült. A lég­ol­tal­mi ren­del­ke­zé­sek élet­be lép­te­té­sé­vel az át­vo­nu­ló me­ne­kült­szál­lít­má­nyok for­gal­mi aka­dá­lyok mi­att olyan he­lye­ken vol­tak kény­te­le­nek tar­tóz­kod­ni, ahol ka­to­nai ét­kez­te­tő ál­lo­má­sok nem vol­tak fel­ál­lít­va. Ezek lét­re­ho­zá­sát a köz­igaz­ga­tá­si ha­tó­sá­gok a hon­vé­de­lem­ről szó­ló 1939. évi II. tc. alap­ján esz­kö­zöl­ték.
Az ame­ri­kai és az an­gol lé­gi­erő tá­ma­dá­sai mi­att a Somor­jai já­rás­ba a nyár ele­jé­től egy­re több ki­te­le­pí­tett, me­ne­kült ke­rült. A ren­del­ke­zé­sünk­re ál­ló ki­mu­ta­tá­sok ezt alá is tá­maszt­ják. A lég­ol­tal­mi ki­ürí­tés so­rán a já­rás te­le­pü­lé­se­i­re 1944. jú­ni­u­sá­ban 670 (eb­ből 194 fő­vá­ro­si gyer­mek), jú­li­us vé­gén pe­dig 712 me­ne­kült (eb­ből 192 fő­vá­ro­si gyer­mek) ér­ke­zett, s lett át­me­ne­ti­leg el­he­lyez­ve.3 Sor­suk­ról pon­to­sabb ada­tok­kal nem ren­del­ke­zünk.

Had­mű­ve­le­ti pol­gá­ri ki­ürí­tés

A ha­dá­sza­ti hely­zet­re va­ló te­kin­tet­tel előbb a ma­gyar­or­szá­gi né­met had­ve­ze­tés, majd a hon­véd­ség ve­zér­ka­rá­nak fő­nö­ke, Vö­rös Já­nos ve­zér­ez­re­des 1944 szep­tem­be­ré­nek ele­jén az or­szág ke­le­ti fe­lét had­mű­ve­le­ti te­rü­let­té mi­nő­sí­tet­te. Azt meg­elő­ző­en, hogy a te­rü­let egyes ré­sze­in tel­jes ka­to­nai köz­igaz­ga­tást ve­zet­tek be, 1944. szep­tem­ber ele­jén Vö­rös ve­zér­ez­re­des el­ren­del­te Er­dély, a Ti­szán­túl és az or­szág észak­ke­le­ti ré­szé­nek had­mű­ve­le­ti ki­ürí­té­sét. A ki­ürí­tés­re ki­je­lölt te­rü­let nyu­ga­ti ha­tá­ra a Ti­sza vo­na­la, ill. Ung vár­me­gyé­nek és az ungi köz­igaz­ga­tá­si ki­ren­delt­ség­nek nyu­ga­ti ha­tár­vo­na­la volt.4 A ki­ürí­tés vég­re­haj­tá­sá­ra a 3210/1944 ME szá­mú ren­de­let­tel lét­re­hoz­ták a Ki­ürí­té­si Kor­mány­biz­tos­sá­got, me­lyet vi­téz Szur­may La­jos ve­ze­tett. A ki­ürí­tés­nél az el­he­lye­zé­si és el­lá­tá­si kér­dé­se­ket a lég­ol­tal­mi ki­ürí­tés­sel kap­cso­la­to­san ki­adott in­téz­ke­dé­sek al­kal­ma­zá­sá­val haj­tot­ták vég­re. Így nem oko­zott meg­le­pe­tést, hogy a két ügy­kör egye­sí­té­sé­vel ala­kult meg a Ki­ürí­té­si Kor­mány­biz­tos­ság.5 A ki­ürí­tés­re ke­rü­lő sze­mé­lyek, in­téz­mé­nyek és anya­gok sor­rend­jét, ill. mér­té­két adott eset­ben a ve­zér­kar fő­nö­ke ha­tá­roz­ta meg. Er­dély te­rü­le­té­ről, aho­vá a szov­jet csa­pa­tok már au­gusz­tus vé­gén be­tör­tek, már­is több sze­mé­lyi szál­lít­mány be­ér­ke­zé­sé­vel le­he­tett szá­mol­ni, ami lé­nye­ge­sen meg­gyor­sí­tot­ta a had­mű­ve­le­ti ki­ürí­tés ala­ku­lá­sát. Szur­may ki­ürí­té­si kor­mány­biz­tos 1944. szep­tem­ber 12-én ki­adott uta­sí­tá­sa alap­ján a ki­ürí­tés el­ső üte­mé­ben el­szál­lí­tás­ra ke­rül­tek a ha­tó­sá­gok és egyéb szer­vek in­té­ze­te­i­nek, in­téz­mé­nye­i­nek és üze­me­i­nek be­ren­de­zé­si, fel­sze­re­lé­si tár­gyai és kész­le­tei, ha azok a vis­­sza­ma­ra­dó la­kos­ság el­lá­tá­sa szem­pont­já­ból nél­kü­löz­he­tők vol­tak; a nél­kü­löz­he­tő és pó­tol­ha­tat­lan, va­la­mint a bi­zal­mas irat­anyag; a ha­di­üze­mek kész­áru­kész­le­te és a fo­lya­ma­tos gyár­tás­hoz nem szük­sé­ges fél­kész gyárt­má­nyok, majd azok sze­mé­lyi ál­lo­má­nya.6 A ve­zér­kar fő­nö­ke a ki­ürí­tés le­bo­nyo­lí­tá­sá­val a te­rü­le­ti­leg il­le­té­kes (5., 6., 8. és 9.) hon­véd­ke­rü­le­ti pa­rancs­nok­sá­go­kat bíz­ta meg. A had­mű­ve­le­ti te­rü­le­tek vég­le­ges fel­ve­vő­te­rü­le­te­i­nek meg­ha­tá­ro­zá­sa so­rán Ko­má­rom vár­me­gyét, mint a 2. sz. hon­véd­ke­rü­let ré­szét a 8. hon­véd­ke­rü­let fel­ve­vő­te­rü­le­té­vé je­löl­te ki. Ér­vé­nyes volt ez a ki­ürí­tés so­rán haj­lék­ta­lan­ná vált pol­gá­ri la­kos­ság­ra is, akit a ma­gá­val ho­zott élő és holt va­gyon­tár­gya­i­val együtt he­lyez­tek el. A pol­gá­ri la­kos­ság el­he­lye­zé­sé­re ki­je­lölt 2. ke­rü­let ma­gá­ba fog­lal­ta Ko­má­rom vár­me­gye Gesztesi, Dunasz­er­da­he­lyi és Somor­jai já­rá­sát, va­la­mint Nyitra-Pozsony vár­me­gye Galán­tai és Vágsel­lyei já­rá­sán kí­vül a Szen­ci Szol­ga­bí­rói Ki­ren­delt­ség te­rü­le­tét is.7 A ki­te­le­pí­tett me­ne­kül­tek ré­szé­re a fel­ve­vő­köz­sé­gek had­mű­ve­le­ti me­ne­kült­iga­zol­ványt ál­lí­tot­tak ki, ami­ről bi­zal­mas nyil­ván­tar­tást ve­zet­tek. El­he­lye­zé­sük­nél te­kin­tet­tel vol­tak ar­ra, hogy az azo­nos hely­ről szár­ma­zó me­ne­kül­tek le­he­tő­leg egy­más köz­vet­len kö­ze­lé­be – egy te­le­pü­lés­re – ke­rül­je­nek. A sze­mé­lyek és a há­zi­ál­lat­ok el­he­lye­zé­sé­re szük­sé­ges fé­rő­he­lye­ket (la­ká­so­kat, rak­tá­ra­kat, is­tál­ló­kat) a te­le­pü­lé­sek a lég­ol­tal­mi ki­ürí­tés­sel kap­cso­la­tos sza­bá­lyok­nak meg­fe­le­lő­en a hon­vé­del­mi tör­vény alap­ján biz­to­sí­tot­ták. A me­ne­kül­tek el­he­lye­zé­se nem ment zök­ke­nő­men­te­sen. Far­kas Fe­renc ve­zér­ez­re­des, or­szá­gos el­he­lye­zé­si kor­mány­biz­tos 1944. no­vem­ber 9-én több sza­bály­ta­lan­ság­ra hív­ta fel a me­gye köz­igaz­ga­tá­si ha­tó­sá­ga­i­nak a fi­gyel­mét a me­ne­kül­tek el­he­lye­zé­sé­vel kap­cso­la­to­san, ami ter­mé­sze­te­sen ab­ból is adó­dott, hogy a me­ne­kül­tek szá­ma no­vem­ber ele­jén a ké­sőb­bi idő­szak­hoz ké­pest még ele­nyé­sző volt.8
A ki­ürí­tés so­rán a szál­lít­má­nyok ka­to­na­i­lag irá­nyí­tott vas­úti szál­lít­mány­ként fu­tot­tak. A szük­sé­ges vas­úti ko­csi­kat a te­rü­le­ti­leg il­le­té­kes kor­mány­biz­tos­tól vagy a hon­véd­ke­rü­le­ti pa­rancs­nok­ság a ke­rü­let szék­he­lye­in mű­kö­dő vas­úti vo­nal­pa­rancs­nok­sá­gá­tól igé­nyel­ték. Be­ér­ke­zé­sük után, hogy a nagy ko­csi­hi­ány mi­att a szál­lí­tá­si fenn­aka­dás mi­nél rö­vi­debb ide­ig tart­son, szin­tén ők gon­dos­kod­tak a ki­ürí­té­si szál­lít­mány mi­előb­bi ki­ra­ko­dá­sá­ról. A ki­ra­ko­dás­hoz szük­sé­ges mun­ka­erőt és a köz­úti szál­lí­tó esz­kö­zö­ket a köz­igaz­ga­tá­si ha­tó­sá­gok az 1939. évi II. tc. ér­tel­mé­ben hon­vé­del­mi szol­gá­lat­ra kö­te­le­zett la­kos­ság­ból és a köz-, va­la­mint ma­gán­tu­laj­don­ban lé­vő szál­lí­tó­esz­kö­zök­ből biz­to­sí­tot­ták.
Min­den me­ne­kült­szál­lít­mány­nak egy fe­le­lős ve­ze­tő­je volt. Azonkí­vül, hogy fel­ügyelt a rend­re, a szál­lít­mány tar­tal­má­ról jegy­zé­ket ké­szí­tett, és út­köz­ben ő tár­gyalt a ha­tó­sá­gok­kal. A szál­lít­má­nyok biz­to­sí­tá­sa cél­já­ból a Du­na–Ti­sza kö­zé­ben, a Du­nán­tú­lon és a Du­ná­tól észak­ra nyolc vas­út­ál­lo­má­son ki­ürí­té­si vas­úti ki­ren­delt­sé­get ál­lí­tot­tak fel. A Ko­má­rom vár­me­gyé­be irá­nyu­ló szál­lít­má­nyok el­iga­zí­tá­sát és a ve­gyes szál­lít­má­nyok szét­ren­de­zé­sét a pusz­tasz­abolc­si és az ér­sek­új­vá­ri vas­úti ki­ren­delt­ség vé­gez­te.9 A zárt vas­úti sze­rel­vé­nyek­kel szál­lí­tott sze­mé­lyek élel­me­zé­sé­ről a ka­to­nai vas­úti ét­kez­te­tő ál­lo­má­sok gon­dos­kod­tak. Az egyen­ként uta­zó sze­mé­lyek élel­me­zé­sé­ről a ve­zér­ka­ri fő­nök nem gon­dos­ko­dott. A vas­úti ki­ra­kó­ál­lo­má­sok­ra va­ló be­ér­ke­zés után az érin­tett vá­ro­sok, köz­sé­gek hely­ha­tó­sá­ga a lég­ol­tal­mi ki­ürí­tés­sel kap­cso­la­tos sza­bá­lyo­zá­sok­kal azo­nos mó­don tar­toz­tak gon­dos­kod­ni a me­ne­kül­tek élel­me­zé­sé­nek meg­szer­ve­zé­sé­ről. A vár­me­gye te­rü­le­té­re ér­ke­ző ki­te­le­pí­tet­tek el­lá­tá­sát az or­szá­gos el­he­lye­zé­si kor­mány­biz­tos sza­bá­lyoz­ta. A gya­log­me­net­ben me­ne­te­lő cso­por­to­kat az éj­je­li szál­lás­he­lye­ken, ill. az ét­kez­te­tő ál­lo­má­so­kon a he­lyi ha­tó­sá­gok egy­sze­ri me­leg étel­lel, va­la­mint an­­nyi hi­deg éle­lem­mel és ta­kar­mán­­nyal lát­ták el, hogy a kö­vet­ke­ző na­pi éj­sza­kai ál­lo­más­ra va­ló be­ér­ke­zé­sü­kig szük­ség­le­tük biz­to­sít­va le­gyen. Ét­kez­te­té­sü­ket a már elő­ké­szí­tett lé­gó­kony­há­kon biz­to­sí­tot­ták. A meg­fe­le­lő élel­mi­szer­szük­ség­let biz­to­sí­tá­sa az al­is­pá­non és a já­rá­si fő­szol­ga­bí­rón ke­resz­tül a köz­sé­gi elöl­já­ró­ság­ok fel­ada­ta volt. Er­re a cél­ra el­ső­sor­ban a hely­ben ren­del­ke­zés­re ál­ló élel­mi­szer­kész­le­tet ve­het­ték igény­be. De hi­ány ese­tén mód volt an­nak más te­rü­let­ről va­ló pót­lá­sá­ra is. 1944 no­vem­be­ré­nek vé­gén a vár­me­gye te­rü­le­tén el­he­lye­zett, il­let­ve ke­resz­tül ha­la­dó me­ne­kül­tek ré­szé­re Dunasz­er­da­he­lyen, Sáros­fán, Som­or­ján, Csal­lóközaranyoson, Nagym­egy­eren, Tar­ján­ban, Koc­son, Nagyig­mán­don, Fel­ső­gal­lán, Környén, Csá­szá­ron, Kis­bé­ren és Ta­tán éj­sza­kai és el­lá­tá­si ál­lo­má­so­kat hoz­tak lét­re.10
A köz­sé­gi elöl­já­ró­ság­ok a pol­gá­ri me­ne­kül­tek és a ma­guk­kal ho­zott ál­la­tok szá­má­ra a szük­sé­ges fé­rő­he­lye­ket a lég­ol­tal­mi ki­ürí­tés­sel kap­cso­la­tos sza­bá­lyok sze­rint, a hon­vé­del­mi tör­vény alap­ján igény­be­vé­tel út­ján biz­to­sí­tot­ták. A köz­sé­gi elöl­já­rók fel­ada­ta volt a me­ne­kül­tek leg­rö­vi­debb időn be­lü­li be­kap­cso­lá­sa a ter­me­lés­be, hogy lét­fen­ntará­suk biz­to­sít­va le­gyen. Csak azo­kat jut­tat­ták tar­tó­san la­kás­hoz és kap­csol­ták be a kö­zel­lá­tás­ba, akik az elöl­já­ró­ság előtt iga­zol­ták, hogy ma­guk vagy csa­lád­fenn­tar­tó­juk ál­lan­dó mun­kát vál­lalt a fel­ve­vő­te­rü­le­ten.11
A had­mű­ve­le­ti ki­ürí­tés na­gyobbrészt vas­úton tör­tént. A szál­lít­mány ren­del­te­té­si he­lyé­re va­ló meg­ér­ke­zé­se után a köz­sé­gi elöl­já­ró­ság­ok vé­gez­ték azok ki­ra­ko­dá­sát. A ra­ko­dó mun­ka­erőt és a szál­lí­tá­si esz­kö­zö­ket a hon­vé­de­lem­ről szó­ló 1938. évi II. tc. alap­ján vet­ték igény­be. A he­lyi ha­tó­sá­gok a lég­ol­tal­mi ki­ürí­tés­re vo­nat­ko­zó sza­bá­lyok alap­ján gon­dos­kod­tak a me­ne­kül­tek el­he­lye­zé­sé­ről és el­lá­tá­sá­ról. A gya­log­me­net­ben – te­hát nem vas­úton – vo­nu­ló cso­por­tok éj­sza­kai el­he­lye­zé­sé­ről a ka­to­nai át­vo­nu­ló be­szál­lá­so­lás­ra vo­nat­ko­zó sza­bá­lyok al­kal­ma­zá­sá­val gon­dos­kod­tak. ők is ha­son­ló el­lá­tás­ban ré­sze­sül­tek. A me­ne­kü­lők cso­port­ját egy­sze­ri me­leg étel­lel, ill. a kö­vet­ke­ző na­pi éj­sza­kai ál­lo­más­ra va­ló ér­ke­zé­sig szük­sé­ges éle­lem­mel, a ma­guk­kal vitt szar­vas­mar­há­kat pe­dig ta­kar­mán­­nyal lát­ták el a köz­sé­gek.
Az ál­la­mi in­téz­mé­nyek és szer­vek ré­szé­re a fő­ha­tó­ság igény­lé­se alap­ján a kor­mány­biz­tos je­löl­te ki a fel­ve­vő­he­lye­ket. A had­mű­ve­le­ti te­rü­le­tek ki­ürí­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sá­val Far­kas Fe­renc 1944. no­vem­ber 13-án a Du­nán­túl és a vis­­sza­csa­tolt észak­nyu­ga­ti me­gyék te­rü­le­tén hat, a hely­szí­nen in­téz­ke­dő tá­bor­no­kot ne­ve­zett ki.12 A fel­ve­vő­te­rü­le­tek csök­ke­né­se meg­kö­ve­tel­te a ki­te­le­pü­lés leg­cél­sze­rűbb vég­re­haj­tá­sát. A ki­ren­delt­sé­gek élén ál­ló tá­bor­no­kok fel­ada­ta ki­ter­jedt a pol­gá­ri és a ka­to­nai ha­tó­sá­gok tá­mo­ga­tá­sá­ra, a ki­adott ren­del­ke­zé­sek he­lyes vég­re­haj­tá­sá­nak elő­se­gí­té­sé­re, el­len­őr­zé­sé­re, vi­tás ese­tek­ben a kor­mány­biz­tos ne­vé­ben va­ló dön­té­sek­re, az arány­ta­lan meg­ter­he­lé­sek ki­küsz­öbö­lé­sé­re, a vá­ro­sok és a köz­sé­gek fel­ve­vő­ké­pes­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra, az el­lá­tá­si hely­zet fel­mé­ré­sé­re, a fel­ve­vő­te­rü­le­tek nyil­ván­tar­tá­sa­i­nak el­len­őr­zé­sé­re, va­la­mint irá­nyí­tá­sá­ra. Ko­má­rom, Nyitra-Pozsony, Esz­ter­gom, Bars-Hont, Fej­ér és Pest vár­me­gyék ré­szé­re kez­det­ben Bu­da­pest, majd Ko­má­rom szék­hel­­lyel Far­kas Fe­renc or­szá­gos el­he­lye­zé­si kor­mány­biz­tos Szur­may La­jost ne­vez­te ki a ki­ürí­tés végre­he­jtásá­val.13 Az or­szág egész te­rü­le­tén az egyes mi­nisz­té­ri­u­mok, azok szer­ve­zet­sze­rű ha­tó­sá­gai, va­la­mint in­téz­mé­nyei, az ipar, a ke­res­ke­de­lem, a közel­lá­tás át­te­le­pí­té­se, ki­ürí­té­se za­var­ta­lan le­bo­nyo­lí­tá­sá­nak meg­szer­ve­zé­sé­vel és biz­to­sí­tá­sá­val Far­kas Fe­renc Imrédy Bé­la nyu­gal­ma­zott mi­nisz­ter­el­nö­köt bíz­ta meg.14 A ki­ürí­tés meg­va­ló­sí­tá­sá­nak fel­mé­ré­se után az egyes mi­nisz­té­ri­u­mok el­ké­szí­tet­ték a fel­ve­vő­te­rü­le­te­ket tar­tal­ma­zó ös­­sze­sí­té­se­ket.

1. táb­lá­zat. A bel­ügyi köz­igaz­ga­tá­si ha­tó­sá­gok és egyéb szer­vek el­he­lye­zé­se Ko­má­rom vár­me­gye te­rü­le­tén
Vrmegye

Meg­jegy­zés: m. – me­gyei jo­gú; thj. – tör­vény­ha­tó­sá­gi jo­gú; szk. – szé­kes

A Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um 1944. ok­tó­ber 30-i le­ira­ta sze­rint a táb­lá­zat­ban meg­je­lölt fel­ve­vő­te­rü­le­tek vet­ték át a föld­mű­ve­lés­ügyi, az ipar­ügyi és a kö­zel­lá­tá­si ha­tó­sá­gok­tól, ill. az egyéb szer­vek­től el­szál­lí­tan­dó sze­mé­lye­ket és va­gyon­tár­gya­kat.15
A had­mű­ve­le­ti ki­ürí­tés vég­re­haj­tá­sa nagy ter­het rótt a te­le­pü­lé­sek ön­kor­mány­za­ta­i­ra. Far­kas Fe­renc kor­mány­biz­tos 1944. no­vem­ber 17-én le­irat­ban uta­sí­tot­ta a vár­me­gye al­is­pán­ját és a vá­ro­sok pol­gár­mes­te­re­it az el­he­lye­zé­si ügyek in­té­zé­sé­re ki­ren­delt elő­adói ál­lás meg­szer­ve­zé­sé­re az ös­­szes köz­ség­ben és vá­ros­ban. A fel­adat el­vé­ge­zé­sé­be be­von­ták a he­lyi cser­ké­sze­ket és a le­ven­té­ket is. Az el­he­lye­zé­si elő­adó szo­ros kap­cso­lat­ban állt a Nyi­las­ke­resz­tes Párt he­lyi szer­ve­ze­té­vel és a te­le­pü­lé­se­ken mű­kö­dő jó­té­kony­sá­gi egye­sü­le­tek­kel. Mun­ka­kö­re kü­lön nem volt meg­ha­tá­roz­va, de ha­tás­kö­ré­be tar­toz­tak a ki­te­le­pül­tek el­he­lye­zé­sé­vel kap­cso­la­tos kér­dé­sek, el­ső­sor­ban a ki­utalt, ill. az igény­beve­hető la­ká­sok és az el­he­lye­zett ki­te­le­pül­tek nyil­ván­tar­tá­sa. A he­lyi kö­zel­lá­tá­si szer­vek­kel egyet­ér­tés­ben fi­gye­lem­mel kí­sér­te a ki­te­le­pül­tek élel­me­zé­si hely­ze­tét, fog­lal­koz­ta­tá­su­kat és meg­él­he­té­si vi­szo­nya­i­kat.16
A pol­gá­ri me­ne­kül­te­ken kí­vül a hát­or­szág­ban egy­re több vis­­sza­vo­nu­ló ma­gyar és né­met ka­to­nai egy­ség ke­rült el­he­lye­zés­re. A Hon­vé­del­mi Mi­nisz­té­ri­um ren­de­le­te alap­ján a hon­véd­ala­ku­la­tok be­szál­lá­so­lá­sá­nak el­len­őr­zé­se és ren­de­zé­se Som­or­ján és kör­nyé­kén a somor­jai hely­őr­ség pa­rancs­no­ká­nak, Fülöpp őr­nagy­nak volt a fel­ada­ta. A fő­szol­ga­bí­ró­val és a Nyi­las­ke­resz­tes Párt – Hun­ga­ris­ta Moz­ga­lom já­rá­si kép­vi­se­lő­jé­vel rend­sze­res megbeszéle­seket tar­tott a já­rás­ba ér­ke­ző hon­véd­sé­gi ala­ku­la­tok le­het­sé­ges el­he­lye­zé­sé­ről.17 A vis­­sza­vo­nu­ló, ill. új ál­lá­sa­it el­fog­la­ló né­met véd­erő el­he­lye­zé­sé­re to­vább­ra is ér­vény­ben vol­tak a meg­szál­lás­kor ki­adott hon­vé­del­mi mi­nisz­te­ri ren­de­le­tek.18
A vis­­sza­vo­nu­ló ka­to­na­ság mel­lett az el­he­lye­zé­si kor­mány­biz­tos meg­bí­zá­sá­ból Réc­sey ez­re­des 1944. no­vem­ber 28-án kelt le­ira­tá­ban a m. kir. rend­őr­ség 12 ezer fős ál­lo­má­nya és csa­lád­tag­ja­ik ré­szé­re ki­utal­ta Győr-Moson és Po­zsony k.e.e19 vár­me­gye és Ko­má­rom vár­me­gye Somor­jai já­rá­sá­nak te­rü­le­tén a még igény­beve­hető fé­rő­he­lye­ket.20 A me­ne­kül­tek el­he­lye­zé­sé­ről és a sza­bad fé­rő­he­lyek­ről ké­szült ki­mu­ta­tá­sok sze­rint a já­rás 31 köz­sé­ge kö­zül 19-be he­lyez­tek el me­ne­kü­lő bu­da­pes­ti rend­őrö­ket és a Nyi­las­ke­resz­tes Párt – Hun­ga­ris­ta Moz­ga­lom tag­ja­it család­ta­jaikkal együt­t.21
A had­mű­ve­le­ti te­rü­le­te­ken lé­vő nem­zet­gaz­da­sá­gi szem­pont­ból fon­tos gyá­ra­kat és ipa­ri lé­te­sít­mé­nye­ket át­me­ne­ti jel­leg­gel szin­tén a ki­je­lölt fel­ve­vő­te­rü­le­te­ken he­lyez­ték el. Far­kas ve­zér­ez­re­des 1944. de­cem­ber 4-én a du­nán­tú­li ipa­ri há­rom­szög ha­di­üze­me­i­nek és azok al­kal­ma­zot­ta­i­nak, va­la­mint csa­lád­tag­ja­i­nak át­te­le­pí­té­sét ren­del­te el. A ren­de­let alap­ján de­cem­ber el­ső fe­lé­ben ilyen mó­don ke­rült el­he­lye­zés­re a Ko­má­ro­mi já­rá­sá­ba a pere­mar­toni Mer­cur Mű­sza­ki és Vegy­ipa­ri Rt., az Ógyal­lai já­rás­ba a vár­pa­lo­tai Szén­bá­nya Rt., a Dunasz­er­da­he­lyi já­rás­ba a veszp­ré­mi Danu­via Fegy­ver- és Lő­szer­gyár Rt., a Somor­jai já­rás­ba pe­dig a veszp­ré­mi Ma­gyar Lő­szer­mű­vek Rt.22
A me­gyét dé­li irány­ból vé­dő Mar­git-erőd­vo­nal ke­le­ti ré­szét 1944. de­cem­ber ele­jén el­ér­te a Vö­rös Had­se­reg. Az erőd­vo­nal­tól észak­nyu­ga­ti irány­ban lé­vő te­rü­le­te­ken szin­tén el­ren­del­ték a had­mű­ve­le­ti ki­ürí­tést. A Tapolca–Nagyvázsony–Veszprém–Mar­tonvásár vo­nal­tól dél­re eső te­rü­le­tek fel­ve­vő­te­rü­le­tét Far­kas Fe­renc 1944. de­cem­ber 4-én je­löl­te ki. A ren­de­let alap­ján a Szé­kes­fe­hér­vá­ri já­rást az Ér­sek­új­vá­ri és a Vere­bé­lyi já­rás­ba, a Ba­la­ton­fü­re­di és a Veszp­ré­mi já­rás dé­li ré­szét a Somor­jai já­rás­ba, va­la­mint a Ta­pol­cai já­rás dé­li ré­szét a Dunasz­er­da­he­lyi já­rás­ba me­ne­kí­tet­ték.23
A had­mű­ve­le­ti hely­zet­re va­ló te­kin­tet­tel ez­zel csak­nem egy idő­pont­ban, 1944. de­cem­ber 9-én a kor­mány­biz­tos újabb te­rü­le­tek ki­ürí­té­sét ren­del­te el. A nyi­las kor­mány országterülete egy­re zsu­go­ro­gott, ki­sebb lett. Ko­má­rom vár­me­gye te­rü­le­te fel­ve­vő­te­rü­le­té­vé vált a tő­le ke­let­re, ill. észak­ke­let­re hú­zó­dó szom­szé­dos vár­me­gyék­nek is.24 A had­mű­ve­le­ti ki­ürí­té­sek vég­re­haj­tá­sa el­le­né­re 1944 vé­gén a me­gye te­rü­le­tén még vol­tak sza­bad fel­ve­vő­te­rü­le­tek, el­len­ben a Nyu­gat-Du­nán­túl egyes te­rü­le­te­i­vel, me­lyek oly­an­­nyi­ra túl­zsú­fol­tak vol­tak, hogy a kor­mány­biz­tos de­cem­ber 18-án Szom­bat­hely és Sop­ron kör­nyé­két zá­rolt te­rü­let­té nyil­vá­ní­tot­ta.25
1944 vé­gén Ko­má­rom vár­me­gye egész te­rü­le­tét had­mű­ve­le­ti te­rü­let­té nyil­vá­ní­tot­ták. A ka­rá­cso­nyi ün­ne­pe­ket kö­ve­tő­en 1944. de­cem­ber 27-én a kor­mány­biz­tos uta­sí­tá­sa alap­ján Gór Já­nos a Ma­gyar Ki­rá­lyi Kö­zel­lá­tá­si Fel­ügye­lő­ség ko­má­ro­mi fő­fel­ügye­lő­je a ha­di hely­zet­re va­ló te­kin­tet­tel, a 4330/1944 ME szá­mú ren­de­let­ben meg­ha­tá­ro­zott jo­gá­nál fog­va el­ren­del­te a vár­me­gye Ógyal­lai, Gesztesi és Ta­tai já­rá­sának, va­la­mint Ko­má­rom tör­vény­ha­tó­sá­gi jo­gú vá­ros kö­zel­lá­tá­si szem­pont­ból va­ló azon­na­li ki­ürí­té­sét. Ugyan­ak­kor el­ren­del­te a Dunasz­er­da­he­ly­i, a Ko­má­ro­mi és a Somor­jai já­rás kö­zel­lá­tá­si szem­pont­ból va­ló ki­ürí­té­sé­nek elő­ké­szí­té­sét is.26 A kö­zel­lá­tá­si ki­ürí­tés az élel­mi­szer, a ga­bo­na­fé­lék, a még meg­lé­vő ipa­ri anyag­kész­let, va­la­mint a tenyész és vá­gó­ál­lat­ok tény­le­ges el­szál­lí­tá­sát, hát­ra­vo­ná­sát je­len­tet­te. Az el­szál­lí­tás alól ki­vé­telt ké­pe­zett az ős­ter­me­lők két­ha­vi ke­nyér­ga­bo­na kész­le­te (sze­mé­lyen­ként 30 kg), a szar­vas­mar­ha-ál­lo­mány­ból az iga­vo­nó ál­la­tok, min­den kis­em­ber egyet­len te­he­ne, lo­va. A kö­zel­lá­tá­si ki­ürí­tés vég­re­haj­tá­sa so­rán a szük­sé­ges fo­ga­to­kat és mun­ka­erőt a köz­sé­gi elöl­já­ró­ság hon­vé­del­mi mun­ka­szol­gá­lat cí­mén ve­het­te igény­be.27 A kor­mány a la­kat­lan föld tak­ti­ká­ját igye­ke­zett ez­zel kö­vet­ni, mond­ván, „sem­mi sem ma­rad­hat vis­­sza, ami­nek az el­len­ség hasz­nát ve­he­ti”.
1945 már­ci­u­sá­ban már csak na­pok kér­dé­se volt a nyi­las­ura­lom tel­jes ös­­sze­om­lá­sa. A né­met véd­erő a Ga­ram vo­na­lá­nál ki­épí­tett ál­lá­sa­it sú­lyos har­cok árán el­ve­szí­tet­te, és a szov­jet csa­pa­tok a Mar­git-vo­na­lat is át­tör­ték. Ép­pen ezért Vajna Gá­bor bel­ügy­mi­nisz­ter 1945. már­ci­us 21-én Nagy­cen­ken ki­adott pa­ran­csá­ban két ütem­ben el­ren­del­te a hát­or­szág pol­gá­ri kiürétését az arc­vo­nal és a Nyi­tra fo­lyó, Ér­sek­új­vár, Ko­má­rom, Győr, a Győr–Veszp­rém vas­út­vo­nal, Veszp­rém, Ba­la­ton­al­má­di vo­na­la kö­zött.28 Az el­ső ütem­ben a ki­ürí­ten­dő te­rü­let ke­le­ti ha­tá­rát az arc­vo­nal és Mo­hi, Fel­ső­györöd, Garam­lök, Fel­sőpél, Faj­kürt, Csúz, Für, Kürt, Bátorkesz­i, Duna­moc­s, a Du­na vo­na­la, a Gesztesi já­rás nyu­ga­ti ha­tá­ra, a Zir­ci já­rás észa­ki ha­tá­ra, va­la­mint Dunaalmás, Ta­ta, Ta­ta­bá­nya, Fel­ső­gal­la, Do­rog és Esz­ter­gom te­rü­le­te al­kot­ta. Az em­lí­tett te­rü­let pol­gá­ri ki­ürí­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sát a köz­igaz­ga­tá­si hi­va­ta­lok a pa­rancs kéz­hez­vé­te­le­kor kezd­ték meg. Vajna ren­de­le­te alap­ján a Du­ná­tól észak­ra fek­vő te­rü­le­tek (Bars és Hont vár­me­gye Lé­vai és Vere­bé­lyi já­rá­sa, va­la­mint Nyitra-Pozsony vár­me­gye Ér­sek­új­vá­ri já­rá­sa és Ér­sek­új­vár vá­ro­sa) fel­ve­vő­te­rü­le­te­ként Nyitra-Pozsony vár­me­gye Vágon tú­li ré­szét, a Galán­tai és a Vágsel­lyei já­rást je­löl­te ki. Ugyan­ak­kor Esz­ter­gom vár­me­gye Esz­ter­go­mi és Pár­ká­nyi já­rá­sa ré­szé­re, va­la­mint Ko­má­rom vár­me­gye Ógyal­lai já­rá­sa és Ko­má­rom vá­ros ré­szé­re Ko­má­rom vár­me­gye két nyu­ga­ti já­rá­sát: a Dunasz­er­da­he­ly­it és a Somor­jait.29 A pol­gá­ri ki­ürí­tés so­rán az érin­tett te­rü­le­tek­ről kö­te­le­ző volt a ki­te­le­pü­lés a Nyi­las­ke­resz­tes Párt – Hun­ga­ris­ta Moz­ga­lom tag­ja­i­nak, az ös­­szes pol­gá­ri me­ne­kült­nek, a pol­gá­ri köz­igaz­ga­tás, a köz­hi­va­tal­ok, az in­téz­mé­nyek és üze­mek al­kal­ma­zot­ta­i­nak. Ki­vé­telt ké­pez­tek a köz­igaz­ga­tá­si ha­tó­sá­gok ve­ze­tői (fő­is­pán, al­is­pán, fős­zol­gabíró, jegy­ző, pol­gár­mes­ter) és a köz­biz­ton­sá­gi szer­vek (a csend­őr­ség és a rend­őr­ség tag­jai, va­la­mint a Nyi­las­ke­resz­tes Párt párt­szol­gá­la­to­sai). A ki­adott pa­rancs sze­rint ők csak a véd­erő­vel te­le­pül­het­tek nyu­gat­ra. A pol­gá­ri ki­ürí­tés vég­re­haj­tá­sá­ra a Szálasi-ko­r­mány nem ren­del­ke­zett meg­fe­le­lő szál­lí­tá­si esz­kö­zök­kel, mi­vel a to­tá­lis moz­gó­sí­tás so­rán min­den anya­gi tar­ta­lé­kot, így a még meg­lé­vő szál­lí­tá­si esz­kö­zö­ket is igény­be vet­te. Ép­pen ezért a ki­te­le­pü­lést, a ki­ürí­tést gya­log­me­net­ben haj­tot­ták vég­re. A pol­gá­ri ki­ürí­tés har­ma­dik üte­mét Vajna nem sok­kal a tel­jes ös­­sze­om­lás előt­t, 1945. már­ci­us 24-én ren­del­te el. A hadi­he­lyze­tre va­ló te­kin­tet­tel a ha­tár­vo­na­lat már a Vág vo­na­la ké­pez­te. En­nek alap­ján Ko­má­rom vár­me­gye ma­ra­dék észa­ki te­rü­le­té­ről az át­te­le­pí­tés a már em­lí­tett Dunasz­er­da­he­lyi és Somor­jai já­rás­ba irá­nyult. A ki­ürí­tés so­rán a pol­gá­ri la­kos­sá­gon kí­vül az arc­vo­nal­tól 10 ki­lo­mé­te­res sáv­ból hát­ra­von­ták az ös­­szes pa­tás és hasí­tot­tkör­mű jó­szá­got is. A pol­gá­ri la­kos­ság kö­zül a meg­bíz­ha­tat­lan egyé­ne­ket, a ci­gá­nyo­kat, a de­por­tá­lás­tól meg­me­ne­kült zsi­dó­kat köz­mun­ká­ra, át­me­ne­ti in­ter­ná­lótá­bo­rok­ba he­lyez­ték el. A bel­ügy­mi­nisz­te­ri ren­de­let vég­re­haj­tá­sa so­rán a köz­igaz­ga­tá­si ha­tó­sá­gok a Nyi­las­ke­resz­tes Párt – Hun­ga­ris­ta Moz­ga­lom Párt­szol­gá­la­tá­val és az ál­la­mi köz­biz­ton­sá­gi szer­vek­kel szo­ro­san együtt­mű­köd­tek. A nyi­la­sok ré­szé­ről a me­gyé­ben több túl­ka­pás­ra is sor ke­rült. Szó­be­li meg­ke­re­sés­re, rész­le­tes in­dok­lás nél­kül több egyént el­fog­tak és to­váb­bi el­já­rás mi­att őri­zet­be vet­tek.30 A pol­gá­ri ki­ürí­tés em­lí­tett sza­ka­sza­i­nak vég­re­haj­tá­sát a köz­igaz­ga­tá­si ha­tó­sá­gok szi­go­rú­an bi­zal­ma­san ke­zel­ték. A somor­jai fő­szol­ga­bí­ró, dr. Bac­sák Kál­mán a leg­szi­go­rúbb ti­tok­tar­tás­ra szó­lí­tot­ta fel a já­rás köz­sé­ge­i­nek jegy­ző­it, kör­jegy­ző­it, mond­ván: „hogy az amúgy is ide­ges kö­zön­ség er­ről ne sze­rez­zen tu­do­mást és ne ke­let­kez­zék ri­a­da­lom”.31
Né­met­or­szá­gi ki­te­le­pí­tés, ki­te­le­pü­lés

A nyu­gat-du­nán­tú­li me­gyék zá­ro­lá­sá­val egyidőben, és azt kö­ve­tő­en, hogy a Szálasi-ko­r­mány 1944. no­vem­ber 14-én meg­ál­la­po­dást kö­tött a né­met kor­mán­­nyal a ma­gyar­or­szá­gi ipa­ri be­ren­de­zé­sek, gé­pek, nyers­anyag­ok stb. Né­met­or­szág­ba tör­té­nő ki­szál­lí­tá­sá­ról, a fegy­ver­tar­tá­si és szö­vet­sé­gi vi­szony­ból ere­dő­en a né­me­tek le­he­tő­vé tet­ték a ma­gyar ál­lam­pol­gár­ok né­met te­rü­le­ten va­ló át­me­ne­ti el­he­lye­zé­sét.32 A ki­te­le­pü­lés tu­laj­don­kép­pen ré­szé­vé vált a ki­ürí­tés­nek. An­nak egy­sé­ges meg­szer­ve­zé­sét a volt Or­szá­gos El­he­lye­zé­si Kor­mány­biz­tos­ság sze­mély­ze­té­ből a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um ke­re­tén be­lül ki­ala­kí­tott X. osz­tály vé­gez­te. A Nagy­cen­ken fel­ál­lí­tott hi­va­tal élén 1945. ja­nu­ár 8-tól Markóczy Já­nos al­tá­bor­nagy állt. A né­met­or­szá­gi ki­te­le­pü­lés ügyét ma­gyar rész­ről ki­zá­ró­lag a BM X. osz­tá­lya, né­met rész­ről pe­dig a Sop­ron­ban szé­ke­lő SS Volks­deutsche Mit­tel­stelle in­téz­te.33
A ren­del­ke­zé­sünk­re ál­ló le­vél­tá­ri do­ku­men­tu­mok alap­ján Ko­má­rom vár­me­gye al­is­pán­ja he­lyett dr. Ku­bán fő­jegy­ző 1944. de­cem­ber 21-én ki­adott fel­hí­vá­sá­ban is­mer­tet­te elő­ször a já­rá­sok fő­szol­ga­bí­ró­i­val és a vá­ro­sok pol­gár­mes­te­re­i­vel a Né­met­or­szág­ba tör­té­nő ki­te­le­pü­lés le­he­tő­sé­gét.34 A Du­nán­túl nyu­ga­ti te­rü­le­te­i­nek túl­zsú­folt­sá­ga mi­att Né­met­or­szág hoz­zá­já­rult ah­hoz, hogy ön­kén­tes ala­pon bár­ki kiu­tazhas­sék Né­met­or­szág­ba. A bi­ro­da­lom te­rü­le­té­re ki­uta­zók szá­má­ra négy fel­ve­vő­te­rü­le­tet je­löl­tek ki a né­me­tek: Linz, Bres­lau (Bøeclav), Dres­den és Bayeruth szék­hely­­lyel.35 A ki­te­le­pü­lést ek­kor a nyi­las ál­lam­ve­ze­tés még ön­kén­tes ala­pon hir­det­te meg. Az eva­ku­á­lás nem volt kö­te­le­ző ér­vé­nyű. A ki­te­le­pü­lők kész­pénzt és élel­met kor­lát­lan mennyi­ség­ben vi­het­tek ma­guk­kal. A ha­tár­ál­lo­má­son a né­met ha­tó­sá­gok csak a rom­lan­dó élel­mi­szert ko­boz­ták el, ami­nek el­le­né­ben vi­szont élel­me­zé­si je­gyet ad­tak. A pénz nél­kül ér­ke­zett me­ne­kül­tek a ha­tár­ál­lo­má­son a né­met ha­tó­ság­tól bi­zo­nyos men­­nyi­sé­gű kész­pénzt (már­kát) kap­tak, ami­nek el­len­ér­ték­ét vi­szont ké­sőbb mun­ka­bér­ük­ből le­von­ták. A ha­tárt át­lép­ve a me­ne­kül­tek Strasshof és Feld­bach köz­sé­gek­ben 21 na­pig egész­ség­ügyi meg­fi­gye­lés alatt áll­tak.36 A cso­por­tok­ban ki­uta­zó me­ne­kül­tek ét­kez­te­té­sé­re az er­re a cél­ra lé­te­sí­tett ét­kez­te­té­si ál­lo­má­so­kon ke­rült sor. A né­met fel­ve­vő­te­rü­le­te­ken a me­ne­kül­tek ugyan ma­gyar köz­igaz­ga­tás alatt áll­tak, de kö­te­le­sek vol­tak a né­met ha­tó­sá­gok ál­tal ki­je­lölt mun­kát elvál­lani, ill. el­vé­gez­ni. A fo­ga­tolt jár­mű­vek, lo­vak to­vább­ra is a tu­laj­do­nuk­ban ma­rad­tak, de a fel­hí­vás alap­ján kö­te­le­sek vol­tak ve­lük hon­vé­del­mi mun­kát foly­tat­ni. A fel­hí­vás alap­ján a köz­sé­gi elöl­já­ró­ság­ok név­jegy­zé­ket ké­szí­tet­tek a Né­met­or­szág­ba ki­te­le­pül­ni szán­dé­ko­zók­ról.
A fegy­ver­tar­tá­si és szö­vet­sé­gi vi­szony­ból a né­me­tek „a leg­na­gyobb kész­ség­gel le­he­tő­vé tet­ték”, hogy a had­mű­ve­le­ti te­rü­le­tek kiűrítése mi­att „min­den be­csü­le­tes ma­gyar em­ber” a né­met te­rü­le­ten át­me­ne­ti ott­hon­ra ta­lál­jon. A ki­te­le­pü­lés vas­úti szál­lít­má­nyok­kal, ill. sze­kér­ka­ra­vá­non tör­tént. A hon­véd­ség, a csend­őr­ség, a rend­őr­ség és a Nyi­las­ke­resz­tes Párt – Hun­ga­ris­ta Moz­ga­lom tag­jai és hoz­zá­tar­to­zó­ik át­te­le­pí­té­sét azok ve­ze­tő­sé­ge in­téz­te, rész­ben önál­ló szál­lít­má­nyok­ban, rész­ben a pol­gá­ri szál­lít­má­nyok­hoz csa­tol­va. A pol­gá­ri szál­lít­má­nyok mel­lé kar­ha­tal­mat a ma­gyar csend­őr­ség és rend­őr­ség biz­to­sí­tott.37
1945 ja­nu­ár­já­nak ele­jén a Somor­jai já­rás­ban a né­met il­le­té­kes szer­vek­kel tör­tént elő­ze­tes egyez­te­tés alap­ján meg­in­dul­tak a ki­te­le­pü­lés elő­mun­ká­la­tai. Mi­vel a né­met szer­vek a ki­te­le­pül­ni szán­dé­ko­zó me­ne­kül­tek el­szál­lí­tá­sá­ra nem tud­tak vas­úti sze­rel­vényt biz­to­sí­ta­ni, így azok el­ső cso­port­ja – hi­va­ta­li be­osz­tás­sal nem ren­del­ke­ző köz­hi­va­tal­nok­ok és ma­gán­sze­mé­lyek – ko­csi­há­ton, ill. ka­ra­ván­ban hagy­ta el a já­rás te­rü­le­tét, Som­or­ját és Úszort érint­ve 1945. ja­nu­ár 17-én. A ki­te­le­pü­lők pon­tos szám­ada­tá­val nem ren­del­ke­zünk, csak fel­té­te­le­zé­sek­be bo­csát­koz­ha­tunk. A ma­gyar–szlo­vák ha­tá­ron a szlo­vák fél ugyan­is csak 50-60 sze­kér­ből ál­ló ka­ra­ván át­ha­la­dá­sát en­ge­dé­lyez­te.38
A pol­gá­ri me­ne­kül­tek Né­met­or­szág­ba va­ló ki­te­le­pí­té­se ügyé­ben a 2. hon­véd­ke­rü­let köz­igaz­ga­tá­si ka­pi­tány­sá­ga 1945. ja­nu­ár 15-én köz­le­ményt adott ki. Eb­ben uta­sí­tot­ták a me­gye al­is­pán­ját, Re­vicz­kyt, hogy az orosz meg­szál­lás elől Né­met­or­szág te­rü­le­té­re át­te­le­pül­ni szán­dé­ko­zók a me­gye meg­adott vas­úti góc­pont­ja­in gyü­le­kez­ze­nek. A ki­te­le­pü­lők szá­má­ra a ka­to­nacsa­lá­dok ré­szé­re ki­adott ko­ráb­bi ren­de­le­tek vol­tak ér­vé­nye­sek. Ezek sze­rint min­den ki­te­le­pü­lő­nek ké­pes­sé­ge és mun­ka­bí­rá­sa alap­ján kö­te­le­ző­en mun­kát kel­lett vál­lal­nia a bi­ro­da­lom te­rü­le­tén.39
Ko­má­rom vár­me­gye fő­is­pán­ja, Woj­tovicz Ri­chárd 1945. ja­nu­ár 20-án az idé­zett köz­le­mény­re kap­cso­lód­va újabb fel­hí­vás­ban kér­te a köz­igaz­ga­tá­si ha­tó­sá­go­kat a ki­te­le­pü­lés pro­pa­gá­lá­sá­ra a had­mű­ve­le­ti te­rü­le­tek­ről ér­ke­zett me­ne­kül­tek és az ős­la­kos­ság kö­ré­ben. A szov­je­tek ál­tal már meg­száll te­rü­le­te­ken – Dunaalmás, Nesz­mély stb. – tör­tént bor­zal­mak­kal pró­bál­ták a ki­te­le­pü­lést pro­pa­gál­ni. A nyi­las pro­pa­gan­da a fi­a­tal­ság, az as­­szo­nyok és a le­á­nyok ki­te­le­pí­té­sé­vel, sőt min­den ma­gyar ki­te­le­pü­lé­sé­vel a már em­lí­tett la­kat­lan föld tak­ti­ká­ját hang­sú­lyoz­ta.40 A ki­te­le­pü­lés iránt ér­dek­lő­dők a köz­sé­gi és vá­ro­si ön­kor­mány­zat­ok­nál je­lent­kez­het­tek, ahol min­den ki­te­le­pü­lő sze­mély uta­zá­si iga­zol­ványt ka­pott. Ki­szál­lí­tá­suk­ról a fő­is­pán a Né­met Bi­ro­da­lom ko­má­ro­mi kép­vi­se­lő­jé­vel együtt gon­dos­ko­dott. Ja­nu­ár vé­gén a Ko­má­rom–Po­zsony vas­út­vo­na­lon a sze­rel­vé­nyek meg­ál­ló­he­lyei még nem vol­tak pon­to­san meg­ha­tá­roz­va. A vas­úti ál­lo­má­sok­ra a ki­te­le­pü­lők in­gó­sá­ga­i­nak be­szál­lí­tá­sát a köz­sé­gi elöl­já­ró­ság­ok biz­to­sí­tot­ták. A nyi­las szer­vek fo­ko­zott ag­res­­szi­vi­tás­sal hir­det­ték a ki­te­le­pü­lés lét­fon­tos­sá­gát. Sze­rin­tük „az, aki nem ve­szi ko­mo­lyan a ki­te­le­pü­lés kér­dé­sét, nem­csak csa­lád­já­nak, de ha­zá­já­nak is el­len­sé­ge”. A ki­te­le­pü­lés el­len agi­tá­ló­kat a köz­sé­gi jegy­zők elő­ter­jesz­té­se alap­ján a fő­szol­ga­bí­ró­nak jo­gá­ban állt azon­nal in­ter­nál­nia.41
A ki­te­le­pü­lés meg­szer­ve­zé­se a já­rás­ban 1945 ja­nu­ár­já­nak má­so­dik fe­lé­ben je­len­tős for­du­la­tot vett. Ja­nu­ár 20-án má­so­dik hul­lám­ban meg­kez­dő­dött a me­ne­kül­tek és azon ős­la­ko­sok újabb ös­­sze­írá­sa, akik Né­met­or­szág­ba szán­dé­koz­tak ki­te­le­pül­ni. A 2. hon­véd­ke­rü­let had­mű­ve­le­ti kor­mány­biz­to­sa ugyan­ak­kor 1945. ja­nu­ár 22-én a me­gye te­rü­le­tén a né­met­or­szá­gi át­te­le­pü­lés köz­igaz­ga­tá­si meg­bí­zott­já­vá ne­vez­te ki dr. Vácz Ele­mért, Sza­bolcs vár­me­gye volt főlevéltárosát.42 A me­gyei jog­kör­rel bí­ró meg­bí­zott a ré­gió köz­pont­já­ban, Dunasz­er­da­he­lyen szé­kelt. Dr. Vácz ki­ne­ve­zé­se nap­ján uta­sí­tot­ta a fő­szol­ga­bí­rót a ki­te­le­pül­ni szán­dé­ko­zók köz­sé­gen­kén­ti ösz­­sze­írá­sá­nak fel­ügye­le­té­re. Az ös­­sze­írás ered­mé­nye­ként tud­ha­tó be, hogy 1945. ja­nu­ár 31-én vo­nat­já­rat in­dult a dunasz­er­da­he­lyi vas­út­ál­lo­más­ról a ki­te­le­pü­lők­kel. A sze­rel­vény rö­vid ide­ig in­ga­sze­rű­en köz­le­ke­dett Dunasz­er­da­he­ly és a ha­tár­ál­lo­más kö­zött. Egy-­e­gy sze­rel­vény 220-240 ki­te­le­pü­lőt szál­lí­tott Dunaszerdahely–Úszor–So­mor­ja–Po­zsony vo­na­lon Bécs irá­nyá­ba.43 1945. feb­ru­ár 12-én to­váb­bi vo­nat­sze­rel­vény in­dult Né­met­or­szág­ba Som­or­ját érint­ve Úszor­ról, az e két te­le­pü­lé­sen, va­la­mint a csal­lóközc­sütörtö­ki és a vajkai kör­jegy­ző­ség te­rü­le­té­ről je­lent­ke­zett át­te­le­pü­lők­kel.44 Az át­te­le­pü­lők sze­mé­lyen­ként 150 kilo­grammos pog­­gyászt vi­het­tek ma­guk­kal. A sze­rel­vény Dunasz­er­da­he­ly–Ús­zor vo­na­lon min­den vas­út­ál­lo­má­son meg­állt, ahol tíz­nél több át­te­le­pü­lő volt. A né­met­or­szá­gi át­te­le­pü­lés vég­re­haj­tá­sa so­rán a ki­te­le­pí­tést vég­ző szer­vek több kény­sze­rí­tő esz­közt is al­kal­maz­tak. El­ső­sor­ban a pro­pa­gan­da lel­ki nyo­má­sá­val igye­kez­ték rá­kény­sze­rí­te­ni a me­ne­kül­te­ket és az ős­la­kos­sá­got ad­di­gi la­kó­hely­ük el­ha­gyá­sá­ra. Az érin­tet­te­ket több­ször fi­gyel­mez­tet­ték, hogy kö­te­le­sek el­hagy­ni az or­szá­got a be­ter­ve­zett sze­rel­vén­­nyel, el­len­ke­ző eset­ben sem vas­úton, sem sze­ké­ren va­ló el­szál­lí­tás­ra igényt nem tart­hat­nak.
Bár ja­nu­ár má­so­dik fe­lé­től fo­lya­ma­to­san in­dul­tak sze­rel­vé­nyek a Né­met Bi­ro­da­lom­ba, a ki­te­le­pü­lés le­he­tő­sé­gé­nek ál­ta­lá­nos fo­gad­ta­tá­sa a feb­ru­ár ele­ji je­len­té­sek alap­ján na­gyon vis­­sza­fo­gott volt. A ki­te­le­pü­lés­re je­lent­ke­zet­tek kö­ré­ben az a meg­győ­ző­dés ala­kult ki, hogy tar­tóz­ko­dá­si he­lyü­ket csak ak­kor haj­lan­dó­ak el­hagy­ni, ha azt a hadi­he­lyzet szem­mel­láthatóan meg­kö­ve­te­li. Ha­son­ló­an nyi­lat­koz­tak az ős­la­ko­sok is, akik ott­ho­na­i­kat és ja­va­i­kat csak ak­kor vol­tak haj­lan­dó­ak el­hagy­ni, ha min­den kö­tél sza­kad, mond­ván: gaz­dát­lan ott­ho­na­ik­nak tel­jes ki­fosz­tá­sa így is, úgy is el­ke­rül­he­tet­len.
Feb­ru­ár­ban a ha­tó­sá­gok a ki­te­le­pü­lést kény­sze­rí­tő eszközökel pró­bál­ták fo­koz­ni. A 2. hon­véd­ke­rü­let had­mű­ve­le­ti kor­mány­biz­to­sa meg­bí­zá­sá­ból Woj­tovicz Ri­chárd fő­is­pán, me­gye­ve­ze­tő 1945. feb­ru­ár 9-én kö­te­le­ző át­te­le­pü­lés­re szó­lí­tot­ta fel azo­kat a sze­mé­lye­ket, aki­ket hi­va­tá­suk vagy szol­gá­la­ti be­osz­tá­suk nem kö­tött át­me­ne­ti la­kó­hely­ük­höz. Az uta­sí­tás sze­rint hét na­pon be­lül kö­te­le­sek vol­tak Né­met­or­szág­ba át­te­le­pül­ni, el­len­ke­ző eset­ben azon­na­li ha­tál­­lyal ha­tó­sá­gi úton igény­be vet­ték ad­di­gi át­me­ne­ti la­ká­su­kat. A kor­mány­biz­tos le­ira­ta alap­ján azért volt er­re szük­ség, mert a hadi­he­lyze­tre va­ló te­kin­tet­tel el­kép­zel­he­tet­len, hogy min­den­ki az utol­só sze­rel­vénnyel hagy­ja el az or­szá­got.45 A né­met ka­to­nai ha­tó­sá­gok a ki­hasz­ná­lat­lan sze­rel­vé­nyek lát­tán to­váb­bi vas­úti ko­csi­kat nem vol­tak haj­lan­dók a ki­te­le­pü­lés cél­já­ra bo­c­sá­tani. Az át­te­le­pí­tés köz­igaz­ga­tá­si meg­bí­zott­ja, dr. Vácz uta­sí­tá­sa alap­ján a ki­te­le­pü­lés­re je­lent­ke­zett, ill. kö­te­le­zett me­ne­kül­tek és az ős­la­kos­ság ál­lan­dó ké­szen­lét­ben vár­ták a sze­rel­vé­nyek el­in­dí­tá­sát. En­nek ér­tel­mé­ben pl. cso­mag­ja­ik elő­re a meg­jelelölt vas­út­ál­lo­más­okon vol­tak el­he­lyez­ve. A sze­rel­vé­nyek ös­­sze­ál­lí­tá­sa több kí­ván­ni­va­lót ha­gyott ma­ga után. Az át­te­le­pü­lés kény­sze­rű ha­tá­sá­ra töb­ben vis­­sza­lép­tek, és a hi­va­ta­lok fi­gyel­mez­te­té­se el­le­né­re sem íratkoz­tak fel a lis­tá­ra. Et­től füg­get­le­nül feb­ru­ár 20-án egy újabb vo­nat­sze­rel­vény in­dult Dunasz­er­da­he­lyről Som­or­ját érint­ve Né­met­or­szág­ba.46 A ki­te­le­pü­lők szá­má­ról a for­rá­sok eb­ben az eset­ben is hall­gat­nak. Mi­vel a ki­te­le­pü­lés na­gyon von­ta­tot­tan ha­ladt, dr. Bac­sák Kál­mán somor­jai fő­szol­ga­bí­ró feb­ru­ár 22-én új­ra a ki­te­le­pü­lők ös­­sze­írá­sá­ra uta­sí­tot­ta a köz­sé­gek jegy­ző­it, kör­jegy­ző­it. A jegy­zők ház­ról ház­ra ös­­sze­ír­ták a me­ne­kül­te­ket, és írá­sos nyi­la­tkozat­ban kö­te­lez­ték őket az át­te­le­pü­lés­re. Azok vi­szont, akik el­uta­sí­tot­ták a nyi­lat­ko­zat alá­írá­sát, kény­szer út­ján let­tek ki­te­le­pít­ve, olyan esz­kö­zök­kel, ami­lye­nek ép­pen ren­del­ke­zés­re áll­tak, pl. gya­log­me­net­ben.47 Eb­ből fa­ka­dó­an a ki­te­le­pü­lés a nyi­las ura­lom tel­jes ös­­sze­om­lá­sá­ig zaj­lott. Pl. a lé­gi kör­jegy­ző 1945. már­ci­us 29-i je­len­té­se sze­rint a kör­jegy­ző­ség te­rü­le­té­ről még el­szál­lí­tás­ra vár­tak a ki­te­le­pí­tett hi­va­ta­lok, a csend­őr­ség, a Nyi­las­ke­resz­tes Párt – Hun­ga­ris­ta Moz­ga­lom­ba be­szer­ve­zett tiszt­ség­vi­se­lők és csa­lád­tag­ja­ik, és egyéb ex­po­nált sze­mé­lyek. Már­ci­us utol­só nap­ja­i­ban a kör­jegy­ző­sé­gek ki­mu­ta­tá­sa alap­ján a já­rás­ban 538 sze­mély várt a ki­te­le­pü­lés­re.48
A Né­met­or­szág­ba át­te­le­pül­tek, ahogy utal­tunk rá, kor­lá­tolt men­­nyi­sé­gű in­gó­sá­got vi­het­tek ma­guk­kal. Mi­vel a né­met szer­vek nem en­ge­dé­lyez­ték a 150 kilo­gra­m­mon fe­lü­li pog­­gyász ki­vi­tel­ét, ami a szál­lí­tó­esz­kö­zök hi­á­nyá­ból adó­dott, elő­for­dult, hogy a ki­te­le­pül­tek né­hány va­gyon­tár­gyat meg­őr­zés­re vis­­sza­hagy­tak, me­lyek sok eset­ben meg­sem­mi­sül­tek, ill. il­le­ték­te­len ke­zek­be ke­rül­tek. A Kö­zel­lá­tá­si Fő­fel­ügye­lő­ség uta­sí­tá­sa alap­ján a fő­szol­ga­bí­ró a vis­­sza­ma­ra­dó in­gó­sá­gok meg­fe­le­lő őr­zé­sé­ről, fel­hasz­ná­lá­sá­ról a Mó­zes törzs, va­la­mint a Zörn­er Stab tör­vény­ha­tó­sá­gi ki­kül­döt­te­i­vel egyet­ér­tés­ben gon­dos­ko­dott.49

2. táb­lá­zat. A Somor­jai já­rás me­ne­kült­ügyi, el­he­lye­zé­si sta­tisz­ti­ká­ja50
Menekült

Ös­­szeg­zés

Ko­má­rom vár­me­gye me­ne­kült­ügyé­nek ér­té­ke­lé­se szem­pont­já­ból a fen­ti ta­nul­mány csak egy rö­vid kar­co­lat. Az el­múlt idő­szak mar­xis­ta tör­té­net­írá­sa a me­ne­kült­üg­­gyel, ill. a had­mű­ve­le­ti ki­ürí­tés­sel na­gyon fe­lü­le­te­sen fog­lal­ko­zott. El­ső­sor­ban a mun­kás­ta­nács­ok ér­ték­men­tő te­vé­keny­sé­gét, a nem­zet­gaz­da­ság szem­pont­já­ból fon­tos ipar­te­le­pek le­sze­re­lé­sé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sát he­lyez­ték elő­tér­be.51 Ugyan­ak­kor csak na­gyon rö­vi­den tet­tek em­lí­tést a ka­to­nai és a pol­gá­ri me­ne­kül­tek, ki­te­le­pül­tek szá­má­ról, me­lyet egye­sek ma­nap­ság több mint egymil­li­ó­ra be­csül­nek.52
A me­ne­kült­ügy kér­dé­se Ko­má­rom vár­me­gye Somor­jai já­rá­sá­ra le­szű­kít­ve a ku­ta­tás mai ál­lá­sa sze­rint is meg­döb­ben­tő új­don­sá­gok­kal szol­gál. A sta­tisz­ti­kai ki­mu­ta­tá­sok sze­rint a já­rás te­rü­le­tén az el­he­lye­zett me­ne­kül­tek, ki­te­le­pí­tet­tek stb. szá­ma 1945 ja­nu­ár­já­ban el­ér­te a pol­gá­ri össz­la­kos­ság 77%-át. A já­rás te­rü­le­tén el­he­lye­zet­tek kb. egy har­ma­da pol­gá­ri me­ne­kült volt. A Somor­jai já­rás­ból a ha­vi ki­mu­ta­tá­sok alap­ján fel­té­te­le­zé­sünk sze­rint kb. 5000 em­ber ke­rült a ki­te­le­pü­lés kap­csán a Har­ma­dik Bi­ro­da­lom te­rü­le­té­re, el­ső­sor­ban Auszt­ri­á­ba és Ba­jor­or­szág­ba. Ha az 1947–1948-ban le­folyt ma­gyar–szlo­vák la­kos­ság­cse­re ese­mé­nye­i­vel és kö­vet­kez­mé­nye­i­vel pró­bá­lunk pár­hu­za­mot von­ni, ak­kor ér­zé­kel­jük csak a prob­lé­ma sú­lyát, nagy­sá­gát és ana­ló­gi­á­ját.53