Organon F – az analitikus filozófia folyóirata (Marián Zouhar)

Az Organon F el­ne­ve­zé­sű fo­lyó­irat azon né­hány kö­zép-eu­ró­pai szak­fo­lyó­irat kö­zé tar­to­zik, ame­lyek fej­léc­ükön hor­doz­zák az „ana­li­ti­kus fi­lo­zó­fia” jel­lem­zést. Ne­gyed­éven­te je­le­nik meg, és a ben­ne pub­li­kált ta­nul­má­nyok az ana­li­ti­kus fi­lo­zó­fia kü­lön­bö­ző te­rü­le­te­i­hez – a nyelv­fi­lo­zó­fi­á­hoz, a fi­lo­zó­fi­ai lo­gi­ká­hoz, a tu­do­mány­fi­lo­zó­fi­á­hoz, a me­to­do­ló­gi­á­hoz – tar­to­zó té­má­kat érin­tik. A la­pot a Szlo­vák Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia Fi­lo­zó­fi­ai In­té­ze­te 1994-ben in­dí­tot­ta el. A vál­lal­ko­zás szel­le­mi aty­ja és el­in­dí­tó­ja, több éven ke­resz­tül a lap fő­szer­kesz­tő­je, Pavel Cmorej volt az, aki a leg­na­gyobb részt vál­lal­ta a meg­va­ló­sí­tás­ból is. Az Organon F je­len­leg nem­csak a szlo­vák, ha­nem a cseh szer­zők és ol­va­sók ré­szé­ről is el­is­mert szak­fo­lyó­irat­nak szá­mít. A szer­kesz­tő­ség ar­ra tö­rek­szik, hogy a fo­lyó­irat Kö­zép-Eu­ró­pa más or­szá­ga­i­nak fi­lo­zó­fu­sai közt is is­mert­té vál­jon.
Az utób­bi évek­ben a lap több po­zi­tív vál­to­zá­son ment át. A 2005. év har­ma­dik szá­má­tól kez­dő­dő­en a Cseh Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia Fi­lo­zó­fi­ai In­té­ze­te az Organon F társ­ki­adó­já­vá vált, és ez­zel meg­erő­sö­dött a fo­lyó­irat nem­zet­kö­zi hát­te­re. A fo­lyó­irat­ban kez­de­tek­től he­lyet kap­tak az an­gol nyel­ven írt ta­nul­má­nyok, az utób­bi évek­ben pe­dig nem­csak a szlo­vák és cseh, ha­nem a kül­föl­di (tö­rök­or­szá­gi, USA-be­li, hol­lan­di­ai, irá­ni stb.) szer­zők an­gol nyel­vű írá­sa­i­nak a szá­ma is nőtt. A fo­lyó­irat­nak si­ke­rült be­jut­nia a je­len­tő­sebb nem­zet­kö­zi adat­bá­zis­ok­ba is: 2006-tól a Philoso­pher’s In­dex, va­la­mint az Arts & Human­i­ties Cita­tion In­dex és a Cur­rent Contens/Arts & Human­i­ties adat­bá­zi­sa­i­ba. A ter­je­de­lem pe­dig 120 ol­dal­ról 140-re emel­ke­dett.
Az Organon F kulcs­fon­tos­sá­gú ro­va­tai: Ta­nul­má­nyok (Papers), ame­lyek kö­zé az ere­de­ti ku­ta­tá­sok ered­mé­nye­it be­mu­ta­tó dol­go­za­tok ke­rül­nek; Vi­ták (Discussions), ahol a fo­lyó­irat­ban meg­je­lent ta­nul­má­nyok­ra re­a­gá­ló írá­sok je­len­nek meg; Re­cen­zi­ók (Reviews). Eze­ken túl rend­sze­res a Szem­le (Views) is, ame­lyen be­lül a fi­lo­zó­fia kü­lön­bö­ző te­rü­le­te­i­be va­ló be­ve­ze­té­sek je­len­nek meg az­zal a cél­lal, hogy a ke­vés­bé benn­fen­tes ol­va­sók és a di­á­kok meg­is­mer­ked­hes­se­nek az adott disz­cip­lí­nák fo­gal­mi ap­pa­rá­tu­sá­val és leg­je­len­tő­sebb el­mé­le­te­i­vel. Idő­köz­ön­ként a For­dí­tá­sok (Translations) ro­vat is meg­je­le­nik az ana­li­ti­kus fi­lo­zó­fia és a fi­lo­zó­fi­ai lo­gi­ka alap­ve­tő szö­ve­ge­i­nek for­dí­tá­sa­i­val. Ere­de­ti­leg ez is ál­lan­dó ré­sze volt a fo­lyó­irat­nak, de ami­ó­ta meg­növekedett az an­gol nyel­vű ta­nul­má­nyok szá­ma, az an­gol­ból vagy né­met­ből szlo­vák­ra vagy cseh­re for­dí­tott írá­sok meg­rit­kul­tak. Idő­sza­kos a Mis­cel­lanea cí­mű ro­vat is, ame­lyen be­lül kon­fe­ren­cia­be­ha­ran­go­zók, il­let­ve -be­szá­mo­lók és in­for­má­ci­ók je­len­nek meg.
2006-ban a Ta­nul­má­nyok ro­vat­ban 17 írás je­lent meg, ame­lyek kö­zül 12 an­gol, 3 szlo­vák, 2 pe­dig cseh nyel­vű volt. Ezek a kö­vet­ke­ző te­rü­le­te­ket fed­ték le: sze­man­ti­ka (Cmorej, Pavel: Prop­er Names and Apos­te­ri­or­i­ty of Iden­ti­ty Sen­tences [szlo­vá­kul]; Duží, Marie – Jes­persen, Björn – Mater­na, Pavel: Points of View from a Log­i­cal Per­spec­tive; Inan, Ilhan: The „Referential” and the „Attributive”: Two Dis­tinc­tions for the Price of One; Jes­persen, Björn: The Phone Booth Puz­zle); ana­li­ti­kus episz­te­moló­gia (Marvan, Tomáš: Obsta­cles to the Rel­a­tiv­i­ty of Truth; Šíp, Radim: Truth from the Prag­mat­ic Point of View [cse­hül]; Talmont-Kaminski, Kon­rad: Think­ing Reeds and the Ideal of Rea­son: Out­line of a Nat­u­ral­ized Epis­te­mol­o­gy); ana­li­ti­kus on­to­ló­gia (Riška, Augustín: A Logical-Pragmatic The­o­ry of Object­s; Riška, Augustín: Exis­tence, Appear­ance and Acquain­tance; Schmidt, Mar­tin: How [Not] to Make Stat­ic Ti­me Pass­ing); tu­do­mány­fi­lo­zó­fia (Dubnièka, Ján: Space, Ti­me and Quan­tum Grav­i­ta­tion [szlo­vá­kul]; Sousedík, Prokop: Rig­ori­sa­tion of the Infin­i­tes­i­mal Cal­cu­lus and the Lin­guis­tic Turn [cse­hül]; Zeleòák, Eugen: On Prag­mat­ic and Non-Pragmatic Con­cept of Expla­na­tion); fi­lo­zó­fia­tör­té­net (Baòas, Ján: Al­bert the Great as a Sci­en­tist; Èana, Tomáš: „Grammar Rule” in Later Wittgen­stein [szlo­vá­kul]; Dostálová, Lud­mi­la: Aris­tot­le on Lan­guage Par­al­o­gis­m; Gálik, Dušan: Induc­tion in Aris­to­tle’s Sys­tem of Sci­en­tif­ic Knowl­edge).
Emel­lett 10 írás je­lent meg a Vi­ták ro­vat­ban, va­la­mint 12 re­cen­zió. A fo­lyó­irat kö­zöl­te Alfréd Tarsky The Estab­lish­ment of Sci­en­tif­ic Seman­tics cí­mű ta­nul­má­nyá­nak cseh nyel­vű vál­to­za­tát is. A Szem­le ro­vat­ban Mar­ián Zouhar Quan­tifi­ca­tion in Nat­u­ral Lan­guage cí­mű so­ro­za­tá­nak négy foly­ta­tá­sa je­lent meg, a Mis­cel­lanea ro­vat pe­dig 4 írást kö­zölt.
Az Organon F cé­lul tűz­te ki más eu­ró­pai ana­li­ti­kus fi­lo­zó­fu­sok be­vo­ná­sát is te­vé­keny­sé­gé­be. A szer­kesz­tő­ség a cseh fi­lo­zó­fu­sok mel­lett szí­ve­sen együtt­mű­köd­ne a len­gyel, a ma­gyar és más nem­ze­ti­sé­gű fi­lo­zó­fu­sok­kal is.

Mar­ián Zouhar