Mészáros András: „Magyar filozófia = Magyarországon muvelt filozófia” (Nyílt kérdések Hanák Tibor kapcsán)

Elő­adá­som­ban Hanák Ti­bor ér­tel­me­zé­sé­ből ki­in­dul­va, ugyan­ak­kor egy lá­ten­sen lé­te­ző, de a je­len­le­gi ma­gyar fi­lo­zó­fia­tör­té­net-írás­ban nem tema­ti­zált kér­dés­kört sze­ret­nék kör­be­jár­ni. Ez a kér­dés­kör pe­dig a „nem­ze­ti fi­lo­zó­fia”, „ma­gyar fi­lo­zó­fia” fel­té­te­le­zé­se.

Té­ma­vá­lasz­tá­som nem vé­let­len. Há­rom okot is fel tu­dok hoz­ni mel­let­te. Az el­ső az­zal kap­cso­la­tos, hogy bár a XIX. szá­zad el­ső har­ma­dá­tól je­len van a ma­gyar­or­szá­gi fi­lo­zó­fi­ai és pub­li­cisz­ti­kai vi­ták­ban a „ma­gyar fi­lo­zó­fia” fo­gal­ma (lásd Almá­si Ba­logh Pál, Szon­tagh Gusz­táv, Szi­la­sy Já­nos stb.), és ez a fo­ga­lom a XIX. és XX. szá­zad fo­lya­mán gya­ko­ri és egy­más­nak el­len­té­tes ér­tel­me­zé­se­ket ka­pott, má­ig nincs de­fi­ni­ál­va a je­len­té­se. In­tu­i­tí­ve hasz­nál­juk ezt a ki­fe­je­zést, gon­dol­va, hogy tud­juk, mit je­lent. De úgy va­gyunk ve­le, mint Szent Ágos­ton az idő­vel: ha nem kér­de­zik, tud­juk, de ha rá­kér­dez­nek, nem is­mer­jük a vá­laszt. A má­so­dik ok ma­ga Hanák Ti­bor, aki mind né­met nyel­vű szin­té­zi­sé­ben, mind pe­dig a XX. szá­zad el­ső fe­lé­nek ma­gyar fi­lo­zó­fi­ai gon­dol­ko­dá­sát tag­la­ló mű­vé­ben a „ma­gyar­or­szá­gi fi­lo­zó­fia” ki­fe­je­zést hasz­nál­ja. Te­gyük hoz­zá: tu­da­to­san. A har­ma­dik (és nem vég­ső) ok pe­dig sze­mé­lyes. Egy­részt A fi­lo­zó­fia Ma­gyar­or­szá­gon, va­la­mint A fel­ső-ma­gyar­or­szá­gi is­ko­lai fi­lo­zó­fia le­xi­ko­na c. köny­ve­im­ben is bi­zo­nyos ér­te­lem­ben ál­lást fog­lal­tam eb­ben a kér­dés­ben, más­részt oda­ha­za né­hány szlo­vák kol­lé­gá­val vi­tá­ba ke­ve­red­ve, vé­gig kel­lett gon­dol­nom ezt a prob­lé­mát. Már csak azért is, mert – fur­csa­mód, de szimp­to­ma­ti­ku­san – a „ma­gyar fi­lo­zó­fia” el­ne­ve­zést kö­ve­tő ma­gyar­or­szá­gi fel­fo­gás ér­vei kí­sér­te­ti­e­sen azo­no­sak a „szlo­vák fi­lo­zó­fia” el­ne­ve­zést vé­del­me­ző szlo­vá­ki­ai ál­lás­pont­tal. Ami azok­ban az ese­tek­ben vá­lik rop­pan­tul ér­de­kes­sé, ami­kor egy-egy tár­gyalt kor­szak vagy gon­dol­ko­dó eset­leg ide is, oda is be­so­ro­ló­dik.
De azért, hogy ne csu­pán sa­ját meg­gon­do­lá­sa­i­mat so­rol­jam fel, en­ged­tes­sék meg utal­nom két nem ma­gyar fi­lo­zó­fus­ra is. Az el­sőt min­den­ki is­me­ri: He­gel­ről van szó. Fi­lo­zó­fia­tör­té­ne­ti mű­vé­ben ő azt mond­ja, hogy: „egy tárgy tör­té­ne­te szük­ség­képp a leg­szo­ro­sab­ban ös­­sze­függ az­zal, mi­lyen kép­ze­tet al­ko­tunk ma­gunk­nak ar­ról a tárgy­ról” (He­gel 1977/I.:18). Ami per­sze azt is je­len­ti, hogy kép­ze­tünk­be hall­ga­tó­la­gos alap­el­vek­ként és elő­í­té­le­tek­ként be­le­táp­lá­lód­nak a múlt fel­fo­gá­sai is. Ha eze­ket nem vet­jük alá kri­ti­kai elem­zés­nek, ak­kor hi­á­ba a for­rás­ku­ta­tás és a kur­rens tör­té­net­írás tel­jes me­to­do­ló­gi­ai esz­köz­tá­rá­nak a fel­hasz­ná­lá­sa, szem­lé­le­tünk­ben vis­­sza­es­he­tünk ro­man­ti­kus elő­de­ink­hez. Jó len­ne te­hát szem­re ven­nünk ma­gát a tár­gyat, hogy az ne vál­has­son „a vágy ti­tok­za­tos tár­gyá­vá”.

A má­sik gon­dol­ko­dó J. L. Abellán, spa­nyol fi­lo­zó­fus. Rá azért uta­lok, mert gya­ko­ri az a fel­té­te­le­zés, hogy csu­pán az ún. kis nem­ze­tek­nek van szük­sé­gük – sa­ját ön­ér­ze­tük eme­lé­se mi­att – ar­ra, hogy sa­ját nem­ze­ti fi­lo­zó­fi­át mu­tas­sa­nak fel. Nos, még a nagy kul­tu­rá­lis múlt­ra vis­­sza­te­kin­tő spa­nyo­lok is vi­táz­nak ar­ról, hogy lé­te­zik-e sa­ját­sá­gos spa­nyol fi­lo­zó­fia vagy sem. Na­gyon ér­de­kes ös­­sze­füg­gés, hogy azok, akik Spa­nyol­or­szág­ban ta­gad­ják a nem­ze­ti fi­lo­zó­fia meg­lét­ét, nem spa­nyo­lok, ha­nem ka­ta­lá­nok vagy basz­kok. ők – mint pl. Fran­ces­co Arro­yo – azt ál­lít­ják, hogy va­la­mi­fé­le spa­nyol gon­dol­ko­dás­mód szem­pont­já­ból mű­vel­ni a fi­lo­zó­fi­át de­ge­ne­rált cse­lek­vést és a na­ci­o­na­lis­ta ér­ve­lés el­fe­dé­sét je­len­ti (Šišmišová 1996:118). Abel­lán vi­szont úgy vé­li, hogy a fi­lo­zó­fia a min­den­ko­ri és konk­rét nem­ze­ti kul­tú­ra ré­sze, és ezért ben­ne ki­fe­je­ződ­nek a kul­tu­rá­lis sa­já­tos­sá­gok. El­uta­sít­ja a mo­nis­ta fi­lo­zó­fia­tör­té­ne­tet, és a fi­lo­zó­fi­át fi­lo­zó­fi­ák­kal cse­ré­li fel. (Ta­lán nem ér­dek­te­len meg­je­gyez­ni, hogy 1853-ban Heté­nyi Já­nos A ma­gyar Par­the­non elő­csar­no­ka­i­ban szin­tén úgy vél­te, hogy ún. vi­lág­fi­lo­zó­fia nem lé­te­zik, ha­nem hogy min­den fi­lo­zó­fia tisz­tán nem­ze­ti.) Ezek alap­ján a „nem­ze­ti” fi­lo­zó­fia­tör­té­net az egye­dül le­gi­tim fi­lo­zó­fia­tör­té­net. Abel­lán ilyen ala­pon meg is ha­tá­roz­za a spa­nyol fi­lo­zó­fia sa­ját­sá­gos vo­ná­sa­it: a mí­tosz sze­re­pét, a ka­to­li­ciz­mus ha­tá­sát és a spa­nyol fi­lo­zó­fi­á­nak az iro­da­lom­mal va­ló ös­­sze­fo­nó­dá­sát (vö. Abel­lán 1995:211–222). Ha­son­ló ti­po­ló­gi­á­val már Ale­xan­der Ber­nát is élt. Per­sze ő nem fog­lal­ko­zott a spa­nyo­lok­kal, csu­pán az an­go­lok­kal, fran­ci­ák­kal és né­me­tek­kel, és a ma­gyar fi­lo­zó­fi­át va­la­hol a né­met és a fran­cia szel­lem kö­zött kép­zel­te el.
No de tér­jünk vis­­sza a mi té­mánk­hoz. A kö­vet­ke­zők­ben azt sze­ret­ném be­mu­tat­ni, mi­lyen prob­lé­mák adód­hat­nak Hanák Ti­bor ér­tel­me­zé­sé­ből, vé­ge­ze­tül pe­dig bi­zo­nyos meg­ol­dást is ja­va­so­lok. Eset­le­ges sar­kí­tott meg­fo­gal­ma­zá­sa­im csu­pán azt a célt szol­gál­ják, hogy erő­sebb fény­be ál­lít­sam a prob­lé­mát.
Az el­fe­lej­tett re­ne­szánsz­ban Hanák is­mé­tel­ten fel­hoz­za a XIX. szá­zad ele­jé­től köz­ké­zen for­gó prob­lé­mát az el­ha­nya­golt és le­ke­zelt ma­gyar fi­lo­zó­fi­á­ról, és ér­ve­lést el­hagy­va fo­gal­maz­za meg, hogy a ma­gyar fi­lo­zó­fia egyen­lő a Ma­gyar­or­szá­gon mű­velt fi­lo­zó­fi­á­val (Hanák 1993:16). Ta­lán ép­pen az alap­el­vek tisz­tá­zat­lan­sá­ga te­szi, hogy en­nek az ál­lí­tás­nak a da­cá­ra a könyv­ben sze­re­pel Szi­la­si Vil­mos, Mann­heim Kár­oly és Ar­nold Hau­ser is. Mann­heim ese­té­ben per­sze is­mer­te­ti azt az el­fo­ga­dott tényt, hogy Mann­heim gon­dol­ko­dá­sá­ra meg­ha­tá­ro­zó erő­vel ha­tott a szá­zad­elő ma­gyar­or­szá­gi szel­le­mi éle­te, te­hát, hogy kül­föl­di tény­ke­dé­se is csak en­nek fé­nyé­ben ért­he­tő meg tel­jes egé­szé­ben. Még­is meg­ma­rad a di­lem­ma: ki is a ma­gyar fi­lo­zó­fus? Mert­hogy ma­gyar fi­lo­zó­fia ma­gyar fi­lo­zó­fust fel­té­te­lez. Csak azt nem tud­juk, mit ta­kar a „ma­gyar” jel­ző. Et­ni­kai meg­ha­tá­ro­zott­sá­got? Az­az: anya­köny­vi ada­tok­ból szár­maz­tat­nánk a ma­gyar fi­lo­zó­fi­át? Aho­gyan ezt – el­len­ke­ző elő­jel­lel – meg­tet­te, te­szem azt, né­hány szlo­vák kol­lé­gám a nagy­szom­ba­ti egye­tem je­zsu­i­ta ta­ná­ra­i­val kap­cso­lat­ban, a szlo­vák ala­po­kat ki­mu­ta­tan­dó? És amely ala­pon pél­dá­ul Szen­ti­vá­nyi Már­ton szlo­vák fi­lo­zó­fus­sá avan­zsá­lód­na? És amely ala­pon ne­künk is szám­ta­lan gon­dol­ko­dót kel­le­ne ex­kom­mu­ni­kál­nunk a ma­gyar fi­lo­zó­fia tör­té­ne­té­ből. Eset­leg kul­tu­rá­lis beá­gy­a­zó­dot­tsá­got je­len­te­ne? És ak­kor ma­gyar fi­lo­zó­fus len­ne min­den­ki, és ma­gyar fi­lo­zó­fia len­ne min­den, aki és ami ese­té­ben ki­mu­tat­ha­tó a ma­gyar kul­tú­ra ha­tá­sa? (Fel sem me­rem ten­ni a kér­dést: mit ne­ve­zünk ma­gyar kul­tú­rá­nak?) Ak­kor vi­szont hol ma­rad a fel­vá­zolt egyen­let: ma­gyar fi­lo­zó­fia = ma­gyar­or­szá­gi fi­lo­zó­fia? (Csak a pél­da mi­att, nem pe­dig sze­rény­te­len­ség­ből: én, szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ként, va­la­mint ma­gya­rul és szlo­vá­kul is pub­li­ká­ló­ként, mind a ma­gyar, mind pe­dig a szlo­vák fi­lo­zó­fi­ai tár­sa­ság tag­ja­ként ho­va tar­to­zom?) A kér­dé­sek so­rát le­het­ne foly­tat­ni.
A Ges­chich­te der Phi­lo­sop­hie in Ungarn be­ve­ze­tő­jé­ben már meg­ma­gya­ráz­za Hanák, mi­ért hasz­nál­ja a „fi­lo­zó­fia Ma­gyar­or­szá­gon” el­ne­ve­zést a „ma­gyar fi­lo­zó­fia” he­lyett (Geschichte… 1990:9). Azért, mert nem akar va­la­mi­fé­le nem­ze­ti fi­lo­zó­fi­át su­gall­ni. Va­gyis a ma­gyar­or­szá­gi fi­lo­zó­fia kö­ré­be tar­toz­nak más nem­ze­ti­sé­gű gon­dol­ko­dók is, akik ép­pen nem­ze­ti­sé­gi ho­va­tar­to­zá­suk ré­vén egyéb kul­túr­tör­té­ne­tek­be is besorolód(hat)nak. Itt a fi­lo­zó­fia ma­gyar nyel­ven va­ló mű­ve­lé­sét tart­ja Hanák a meg­ha­tá­ro­zó­nak. Amely ki­té­tel per­sze fő­ként a XIX. szá­zad egy ré­szé­re va­la­mint a XX. szá­zad ele­jé­re vo­nat­ko­zik. Hi­szen a la­tin nyelv szup­re­má­ci­ó­ja ide­jén a prob­lé­ma is más­ként je­lent­ke­zett. Most is­mét hagy­juk fi­gyel­men kí­vül azt a fi­lo­zó­fia­tör­té­ne­ti tényt, hogy pl. Heté­nyi Já­nos a né­met spe­ku­la­tív fi­lo­zó­fi­át ne­vez­te is­ko­lai fi­lo­zó­fi­á­nak, ami­vel el­len­tét­ben lé­tez­het csak az ún. élet­fi­lo­zó­fia, va­gyis a Szon­tagh ál­tal élet­re­va­ló­nak, nem­ze­ti jel­le­gű­nek és jó­zan­nak meg­ha­tá­ro­zott egyez­mé­nyes böl­cse­let. Ami fel­vet­he­ti azt a di­lem­mát, hogy men­­nyi­re kor­szel­lem ál­tal meg­ha­tá­ro­zott az is, hogy mit tar­tunk egy­ál­ta­lán fi­lo­zó­fi­á­nak egy meg­adott nem­ze­ti kul­tú­rán be­lül. És azt sem ele­mez­zük, ho­gyan áll a hely­zet egy va­dul nyelv­újí­tó gon­dol­ko­dó­val, aki ugyan­ak­kor más mű­ve­it la­ti­nul ír­ja, mint pl. Im­re Já­nos. Még ak­kor sem, ha az ő ese­té­ben a la­tin mű­vek idő­ben meg­elő­zik a ma­gyar nyel­vű­e­ket, te­hát fel­té­te­lez­he­tünk va­la­mi­fé­le szel­le­mi át­ala­ku­lást a ma­gyar fi­lo­zó­fia irá­nyá­ban.
Ugyan­ak­kor el kell is­mer­ni, hogy a Hanák-féle ér­tel­me­zés bi­zo­nyos ér­te­lem­ben a XIX. szá­zad­ból örö­költ és meg­ol­dat­lan té­mát ad acta te­szi, és meg­pró­bál­ko­zik egy lát­szó­lag sem­le­ges meg­ol­dás­sal. Az­zal, hogy tör­té­nel­mi-geo­grá­fi­ai fo­gal­mat hasz­nál, az et­ni­kai meg­kö­ze­lí­tést hát­tér­be szo­rít­ja, és az ún. nem­ze­ti fi­lo­zó­fia kér­dé­sét a mű­ve­lő­dés­tör­té­net­hez kap­csol­ja. Ab­ban az eset­ben pe­dig túl kell lép­nünk az ún. tisz­ta fi­lo­zó­fia­tör­té­ne­ten, és is­ko­la­tör­té­net­tel, egy­ház­tör­té­net­tel, iro­da­lom­tör­té­net­tel egy­be­fűz­ve kell meg­ra­gad­nunk a fi­lo­zó­fia ha­zai meg­je­le­né­si for­má­it. Min­den­eset­re azon­ban tisz­táz­nunk kell azt is – még ha túl­haj­tott­nak is tű­nik ez a kö­ve­tel­mény –, hogy mit ér­tünk Ma­gyar­or­szág fo­gal­ma alatt. Gon­do­lok itt ar­ra, hogy egy eset­le­ges nem­zet­kö­zi (magyar–német–osztrák–szlovák–horvát stb.) együtt­mű­kö­dés­ben meg­va­ló­su­ló fi­lo­zó­fia­tör­té­ne­ti szin­té­zis­kí­sér­let biz­to­san nem ke­rül­né meg az 1918 előt­ti és az 1918 utá­ni Ma­gyar­or­szág kü­lönb­sé­ge­it. Mi ma­gya­rok evi­den­ci­a­ként hasz­nál­juk a Ma­gyar­or­szág el­ne­ve­zést, más nem­ze­tek azon­ban vagy va­la­mi­lyen sem­le­ge­sebb (az etni­ci­tás­tól tá­vo­labb eső) je­lö­lőt hasz­nál­nak (pl. Hun­ga­ry, Ungarn), vagy pe­dig a tör­té­nel­mi el­té­ré­se­ket leg­alább rész­ben tük­rö­ző fo­ga­lom­mal ope­rál­nak (Uhorsko – Maïarsko). Szük­ség van er­re a tisz­tá­zás­ra azért is, mert egy eset­le­ges kon­fron­ta­tív vizs­gá­lat kön­­nyen ki­mu­tat­ná a je­len po­li­ti­kai-föld­raj­zi és nyel­vi ál­la­po­ta­i­nak gya­ko­ri vis­­sza­ve­tí­té­sét a múlt­ba. Ma­gyar ol­da­lon ez egy ho­mo­gén nem­zet­ké­pet su­gall, ame­lyen be­lül a po­li­ti­kai túl­súly ha­son­ló kul­tu­rá­lis és mű­ve­lő­dé­si egy­ön­te­tű­ség­gel pá­ro­sul. A má­sik ol­da­lon, pél­dá­ul a szlo­vá­kok­nál, ez az­zal jár, hogy a tör­té­nel­mi Ma­gyar­or­szág­nak (Uhorsko) a je­len­le­gi Szlo­vá­ki­á­val azo­nos te­rü­le­tét kö­vet­ke­ze­te­sen vis­­sza­me­nő­leg is Szlo­vá­ki­á­nak (Slovensko) ne­ve­zik. Ezt a pél­dát csu­pán azért em­lí­tem, mert az 1987-es ös­­sze­fog­la­ló szán­dék­kal írt szlo­vák fi­lo­zó­fia­tör­té­net, amely a fi­lo­zó­fia ese­té­ben azt a sze­man­ti­kai vál­toz­ta­tást, hogy a „szlo­vák” jel­zőt el­hagy­va „szlo­vá­ki­ai fi­lo­zó­fi­á­val” fog­lal­ko­zik, ha­son­ló­kép­pen in­do­kol­ta meg, mint Hanák (Dejiny… 1987). Va­gyis egy azo­nos­nak tű­nő mód­szer­ta­ni meg­ol­dás je­len­tő­sen más ered­mény­re ve­zet­het. És itt most hadd ne fog­lal­koz­zam fi­lo­ló­gi­ai kér­dé­sek­kel, ame­lyek az ilyen jel­le­gű fel­dol­go­zá­sok kor­rekt­sé­gét vagy in­kor­rekt­sé­gét ha­tá­roz­zák meg.
Mond­hat­nánk azt is, hogy az aj­tón ki­tes­sé­kelt prob­lé­ma az ab­la­kon ke­resz­tül is­mét meg­je­lent előt­tünk. A „nem­ze­ti fi­lo­zó­fia” fo­gal­ma, két­ség­te­len ro­man­ti­ka­ko­ri jel­le­ge el­le­né­re – ta­lán azért is, mert az egyez­mé­nye­sek ál­ta­li lét­re­ho­za­ta­la és Er­dé­lyi Já­nos ál­ta­li el­pa­ren­tá­lá­sa után Ale­xan­der Ber­nát és a szel­lem­tör­té­né­szek új­ból fel­élesz­tet­ték po­ra­i­ból – ál­lan­dó­an itt kí­sért kö­zöt­tünk. Ha pe­dig en­­nyi­re meg­idéz­he­tő, ak­kor alig­ha­nem élet­ké­pes is, és ak­kor csak azt te­het­jük, hogy le­hánt­juk ró­la a misz­ti­kus lep­let, és meg­pró­bál­juk konk­re­ti­zál­ni a tar­tal­mát. A kö­vet­ke­zők­ben ez­zel pró­bál­ko­zom meg.
A kö­vet­ke­ző elő­fel­té­te­lek­ből in­du­lok ki: 1. Van ér­tel­me mind a „ma­gyar fi­lo­zó­fia”, mind pe­dig a „ma­gyar­or­szá­gi fi­lo­zó­fia” meg­ha­tá­ro­zá­sok­nak, ame­lyek tör­té­nel­mi­leg vál­toz­tak és for­má­lód­tak. 2. Mi­vel ma­gyar­or­szá­gi meg­je­le­né­se­kor a fi­lo­zó­fia nem ma­gyar, ha­nem el­ső­sor­ban la­tin nyel­vű, és a ma­gyar nyel­vű­ség egy ké­sőb­bi fej­le­mény ered­mé­nye, bi­zo­nyos kor­szak­ok te­kin­te­té­ben meg­en­ged­he­tő – és ta­lán aján­la­tos is – a „ma­gyar” jel­ző el­ha­gyá­sa. 3. A konk­re­ti­zá­lás kö­ve­tel­mé­nyé­nek ak­kor te­szünk ele­get, ha a fi­lo­zó­fi­át le­szál­lít­juk ar­ra a szint­re, ahol szo­ci­o­ló­gi­ai (értsd: in­téz­mé­nyek­hez köt­he­tő) le­írás is al­kal­maz­ha­tó.
Kezd­jük ta­lán a fi­lo­zó­fia funk­ci­o­ná­lis fel­osz­tá­sá­val. Kant óta meg­kü­lön­böz­tet­jük az „in sensu scholastico” és az „in sensu cosmopolitico” fi­lo­zó­fi­át. Az is­ko­lai fi­lo­zó­fia tár­gya eb­ben a fel­fo­gás­ban az is­me­re­tek egy adott men­­nyi­sé­ge és azok ös­­sze­füg­gés­rend­sze­re. Va­gyis a fi­lo­zó­fia „in sensu scholastico” ar­ra szol­gál, hogy a tu­do­má­nyok nyúj­tot­ta is­me­re­te­ket rend­szer­be fog­lal­ja, az­az „a fo­ga­lom is­ko­lai tar­tal­ma sze­rint a fi­lo­zó­fia pusz­tán az ügyes­ség organonja” (Kant 1974:131). Mi­vel ilyen­for­mán az ok­ta­tás egé­szét szol­gál­ja, és nem ön­ma­gá­ra irá­nyul, au­to­nóm fi­lo­zo­fá­lás­ról eb­ben az eset­ben nem be­szél­he­tünk. Ma­gyar fi­lo­zó­fi­á­ról te­hát az is­ko­lai fi­lo­zó­fia von­za­tá­ban csu­pán ab­ban az ér­te­lem­ben be­szél­he­tünk, hogy anya­nyel­vi for­má­ban je­le­nik meg. Nem­ze­ti jel­le­ge csu­pán for­má­lis meg­ha­tá­ro­zott­sá­gú. Még ak­kor is, ha a ma­gyar­or­szá­gi fi­lo­zó­fia tör­té­ne­té­ben az any­a­ny­el­vűsí­tés elő­ször fő­ként a pro­tes­táns is­ko­lák­ban je­lent meg. Azt, hogy az is­ko­lai fi­lo­zó­fia ese­té­ben va­ló­ban nem be­szél­he­tünk nem­ze­ti fi­lo­zó­fi­á­ról, Szi­la­sy Já­nos már 1847-ben meg­ál­la­pí­tot­ta. Az Aka­dé­mia fi­lo­zó­fi­ai osz­tá­lyá­nak ülé­sén tar­tott elő­adá­sá­ban (Magyar… 1847:152–154)1, ar­ra a kér­dés­re ke­res­ve a vá­laszt, hogy lé­tez­het-e ma­gyar fi­lo­zó­fia, a fi­lo­zó­fia négy tí­pu­sát kü­lön­böz­tet­te meg: is­ko­lai, in­di­vi­du­á­lis, nem­ze­ti és vi­lág­fi­lo­zó­fia. Sze­rin­te Ma­gyar­or­szá­gon az is­ko­lai fi­lo­zó­fia van túl­súly­ban, akad né­hány egyé­ni fi­lo­zó­fus is, de nem­ze­ti fi­lo­zó­fi­át csu­pán Szontagh, Szé­che­nyi és ő ma­ga mű­vel­nek.
El­ső meg­ál­la­pí­tá­sunk te­hát az le­het, hogy nem­ze­ti fi­lo­zó­fi­á­ról csu­pán az is­ko­lai fi­lo­zó­fi­án túl be­szél­he­tünk. Va­gyis a „Ma­gyar­or­szá­gon mű­velt fi­lo­zó­fia” meg­ha­tá­ro­zás min­den eset­ben il­lik az is­ko­lai fi­lo­zó­fi­á­ra. „Ma­gyar fi­lo­zó­fia” az is­ko­lák fa­la­in túl jön lét­re. Mert bár­men­­nyi­re is el­vá­lasz­tot­ta Szi­la­sy a nem­ze­ti fi­lo­zó­fi­át az „in sensu cosmopolitico” fi­lo­zó­fi­á­tól, az is­ko­lai fi­lo­zó­fia csu­pán az ala­po­kat, a mód­szert ad­ja meg a böl­csel­ke­dés­hez, de a nem­ze­ti fi­lo­zó­fia csak ak­kor vál­hat va­ló­ság­gá, ha ki­ala­kul sa­ját filozofikuma, va­gyis sa­ját­sá­gos tár­gya. Az­az: a nem­ze­ti fi­lo­zó­fia jel­le­gé­ben nem kü­lön­bö­zik az ún. vi­lág­fi­lo­zó­fi­á­tól.
Hetényi, Szon­tagh és Szi­la­sy szem­lé­le­tét ala­pul vé­ve a nem­ze­ti fi­lo­zó­fi­á­nak a kö­vet­ke­ző meg­ha­tá­ro­zá­sát ad­hat­juk: a nem­ze­ti fi­lo­zó­fia a nem­zet szel­le­mét ele­me­zi és fe­je­zi ki, va­la­mint a szer­zett el­vek és a vi­lág­fi­lo­zó­fia ál­lá­sá­nak alap­ján meg­fo­gal­maz­za az adott nem­ze­ti kul­tú­ra kul­ti­vá­lá­sá­nak irá­nya­it és mó­do­za­ta­it. Tel­je­sen ter­mé­sze­tes, hogy az ily mó­don meg­ha­tá­ro­zott nem­ze­ti fi­lo­zó­fia „tár­sa­sá­gi fi­lo­zó­fia” (Szontagh), vis­­sza­té­rő prob­lé­ma azon­ban a „nem­zet szel­le­mé­nek” a beazonosítása.2 A XX. szá­zad­ban ez a prob­lé­ma a kü­lön­bö­ző nem­zet­ka­rak­te­ro­ló­gi­ák­ban csa­pó­dik le.
Be­le­üt­kö­zünk azon­ban itt egy más prob­lé­má­ba is. Amen­­nyi­ben ez a fi­lo­zó­fia a nem­zet szel­le­mét fe­je­zi ki, ak­kor ez nem­ze­ti jel­le­gű fi­lo­zó­fia. Ha vi­szont az adott nem­ze­ti kul­tú­ra kul­ti­vá­ci­ó­já­ra tö­rek­szik, ak­kor ez nem­ze­ti kül­de­té­sű filozófia.3 A ket­tő kö­zül az utób­bi a ke­vés­bé prob­le­ma­ti­kus, mert a tár­sa­da­lom­tu­do­mány­ok mód­szer­ta­ni alap­ja­ként és önál­ló szo­ci­ál­fi­lo­zó­fi­a­ként meg­áll­hat. Még ak­kor is, ha – amint az az Uj Ma­gyar Muze­um­ban 1850/51-ben Szontagh, Toldy Fe­renc és Nendtvich Kár­oly kö­zött le­folyt vi­tá­ban – meg­fo­gal­ma­zó­dott egy meg­fon­to­lan­dó vé­le­mény: „Amed­dig va­la­mely tu­do­mány gyö­ke­ret nem vert a nép­ben, ad­dig nem te­kint­he­ti azt a nem­zet sa­ját­já­nak, ha­nem csak ide­gen nö­vény­nek” (Nendtvich 1851/52:50). A nem­ze­ti jel­le­gű fi­lo­zó­fi­át pe­dig ho­má­lyos­sá te­szi sa­ját alap­fo­gal­ma, a nem­ze­ti jel­leg. Még ak­kor is, ha – mint ez a ma­gyar­or­szá­gi fi­lo­zó­fia tör­té­ne­té­ből is­me­re­tes – en­nek a jel­leg­nek a meg­ta­lá­lá­sa és meg­for­má­lá­sa az any­a­ny­el­vűsí­tés­sel kez­dő­dött. A nem­ze­ti jel­le­gű fi­lo­zó­fia ugyan­is meg­kö­ve­te­li sa­ját, a vi­lág­fi­lo­zó­fia csúcs­tel­je­sít­mé­nye­i­ből el­vont (le­for­dí­tott) fo­gal­ma­it, ter­mi­no­ló­gi­ai rend­sze­rét.
Tud­juk, hogy ez a fo­lya­mat – amen­­nyi­ben nem szá­mo­lunk Apá­czai Cse­re Já­nos túl ko­ra­i­nak nyil­vá­nult kez­de­mé­nye­zé­sé­vel – a XVIII. szá­zad vé­gén in­dul el, pár­hu­za­mo­san a nem­ze­ti iro­da­lom mo­der­ni­zá­ci­ó­já­val és a nyelv­újí­tás­sal. Va­gyis ma­gyar nyel­vű fi­lo­zó­fi­á­val et­től a kor­tól kezd­ve kell szá­mol­nunk. Ha meg­elég­szünk a for­má­lis-nyel­vi meg­ha­tá­ro­zás­sal, ak­kor azt is mond­hat­juk, hogy a XVIII. szá­zad vé­gé­től lé­te­zik a ma­gyar­or­szá­gi fi­lo­zó­fi­án be­lül ma­gyar fi­lo­zó­fia is. Mert­hogy men­­nyi­sé­gét te­kint­ve to­vább­ra is az is­ko­lai fi­lo­zó­fi­á­nak van érez­he­tő tár­sa­dal­mi sú­lya, és en­nek a fi­lo­zó­fi­á­nak a nyel­ve to­vább­ra is (hi­va­ta­lo­san az 1840-es éve­kig) a la­tin. A nem­ze­ti jel­leg­nek a nyel­ven túl­ra ter­je­dő tu­laj­don­sá­ga­it il­le­tő­en csu­pán egyet­len ki­je­len­tést ten­nék. Ez pe­dig Er­dé­lyi Já­nos prog­ram­ján ala­pul. ő úgy vél­te, hogy ér­tel­met­len a nem­zet szel­le­mé­ről me­di­tál­ni. Ab­ból vi­szont ki­in­dul­ha­tunk, hogy az is­ko­lai fi­lo­zó­fia min­den­kor be­fo­ga­dó jel­le­gű volt. Er­dé­lyi meg­for­dít­ja Szon­tagh kö­ve­tel­mé­nyét, mi­sze­rint a fi­lo­zó­fia ki­fe­je­zi a nem­zet szel­le­mét, és azt ál­lít­ja, hogy a nem­zet gon­dol­ko­dás­mód­ját az jel­lem­zi, aho­gyan a nyu­ga­ti egye­te­mek­ről be­szü­rem­lő esz­mé­ket és el­mé­le­te­ket be­fo­gad­ta. Sze­rin­te en­nek a befo­ga­dás­me­cha­niz­mus­nak bel­ső gyö­ke­rei vol­tak. Er­re a fel­té­te­le­zés­re és en­nek a bi­zo­nyí­tá­sá­ra ala­pí­tot­ta sa­ját fi­lo­zó­fia­tör­té­ne­ti ku­ta­tá­sa­it. Jó har­minc év­vel ké­sőbb az­tán Ale­xan­der Ber­nát már fel­so­rol­hat­ta azo­kat a fi­lo­zó­fi­ai irány­za­to­kat, ame­lyek so­sem ho­no­sod­tak meg Ma­gyar­or­szá­gon.
To­vább­lép­ve: ma­gyar fi­lo­zó­fi­á­ról ak­kor be­szél­he­tünk, ha a ma­gyar nyel­vű ter­mi­no­ló­gia mel­lett ez a fi­lo­zó­fia ren­del­ke­zik sa­ját in­téz­mé­nyi rend­szer­rel is. Szo­ci­o­ló­gi­a­i­lag ugyan­is csak ak­kor ne­vez­he­tő va­la­mi au­to­nóm tár­sa­dal­mi tény­nek, ha in­téz­mé­nye­sül. Ez az a szubsz­tan­cia, amely­nek ré­vén be­azo­no­sít­ha­tó­vá vá­lik. Egyéb­ként to­vább­ra is csak a po­ten­ci­ák és a misz­ti­ká­ba for­du­ló meg­ha­tá­ro­zá­sok ré­vén te­het­jük dis­kur­zus tár­gyá­vá.
Az in­téz­mé­nye­sü­lés egyik for­má­ja az után­pót­lás-ne­ve­lés. Va­gyis ami­kor a lé­te­ző fi­lo­zó­fia­ok­ta­tás nem a te­o­ló­gi­á­ra va­ló fel­ké­szü­lést, ha­nem ön­ma­ga fej­lesz­té­sét je­len­ti. Ez va­la­mi­kor a XIX. szá­zad vé­gén va­ló­sult meg Ma­gyar­or­szá­gon és leg­főbb szó­szó­ló­ja Ale­xan­der Ber­nát volt a szak­ma­i­ság kö­ve­tel­mé­nyé­vel. Nem is vé­let­len, hogy ép­pen ő és Bánóc­zi Jó­zsef a kez­de­mé­nye­zői a Fi­lo­zó­fi­ai Írók Tá­rá­nak.
Van azon­ban egy kéz­zel­fog­ha­tóbb in­téz­mé­nye­sü­lés is, ame­lyik ko­ráb­bi ere­de­tű. Ez pe­dig az Aka­dé­mia meg­ala­ku­lá­sa. A Ma­gyar Tu­dós Tár­sa­ság­nak kü­lön fi­lo­zó­fi­ai osz­tá­lya volt, amely ugyan ke­vés pro­fes­­szi­o­ná­lis tag­gal ren­del­ke­zett, és a XIX. szá­zad kö­ze­pén jó­sze­ré­vel csak egyet­len irány­za­tot, az egyez­mé­nye­sek kez­de­mé­nye­zé­sét ka­rol­ta fel, de ugyan­ak­kor pá­lya­kér­dé­se­i­vel, a Phi­lo­sop­hi­ai Mű­szó­tár meg­je­len­te­té­sé­vel és az osz­tály ál­tal szer­ve­zett vi­ták­kal so­kat tett azért, hogy a fi­lo­zó­fia az is­ko­lák fa­la­in túl is láb­ra kap­jon. A kez­de­tek­ben je­len­tős szá­mú fi­lo­zó­fi­ai ér­te­ke­zés je­lent meg az Aka­dé­mia két fo­lyó­ira­tá­ban, a Tu­do­mány­tár­ban és a Tu­do­má­nyos Gyűj­te­mény­ben is. Ezek az ér­te­ke­zé­sek, még ha gyak­ran csak is­mer­te­tő jel­le­gű­ek is, már a tu­do­má­nyos­ság fe­lé vi­szik el az ad­dig csu­pán is­ko­lák­ban mű­velt fi­lo­zó­fi­át. Az aka­dé­mia sze­re­pe a ké­sőb­bi­ek­ben is nagy, hi­szen anya­gi­lag tá­mo­gat­ja a fi­lo­zó­fi­ai fo­lyó­irat­ok ki­adá­sát. Itt nincs hely és mód ar­ra, hogy a fi­lo­zó­fi­ai fo­lyó­irat­ok (Ma­gyar Phi­lo­sop­hi­ai Szem­le, Böl­cse­le­ti Fo­lyó­irat, Athenaeum) tör­té­ne­té­ről be­szél­jünk, an­­nyit azon­ban le­szö­gez­he­tünk, hogy a ma­gyar fi­lo­zó­fia in­téz­mé­nye­sü­lé­sé­ben óri­á­si sze­re­pet ját­szot­tak.
A ma­gyar fi­lo­zó­fia önál­ló­su­lá­sát – még ha né­ha pa­ra­dox mó­don is – nagy­ban elő­se­gí­tet­ték a XVIII. szá­zad vé­gén és a XIX. szá­zad ele­jén be­in­du­ló fi­lo­zó­fi­ai vi­ták: a Kant-vi­ta, a He­gel-vi­ta stb. Ezek ugyan­is egy­részt ki­vit­ték a fi­lo­zó­fi­át az is­ko­lák­ból és nyil­vá­nos­sá tet­ték azt, más­részt a be­fo­ga­dás mi­ként­je­i­ről szól­tak, va­gyis ha ko­mo­lyan ves­­szük Er­dé­lyi meg­jegy­zé­sét, ak­kor ar­ról is, hogy mi­lye­nek a ma­gyar fi­lo­zó­fia elő­fel­té­te­lei. Ha eze­ket az ide­o­ló­gi­a­i­lag és kor­szel­lem ál­tal meg­ha­tá­ro­zott vi­tá­kat egy­be­vet­jük a pro­tes­táns is­ko­lai fi­lo­zó­fia lé­pés­vál­tá­sá­val, ak­kor vi­lá­gos­sá vá­lik a XIX. szá­za­di ma­gyar­or­szá­gi fi­lo­zó­fia fő irány­vo­na­la is. A sa­ját tra­jek­tó­ria ek­kor ala­kult ki, és et­től az idő­szak­tól kezd­ve be­szél­he­tünk nem túl gaz­dag, de még­is sa­ját­sá­gos ma­gyar fi­lo­zó­fi­ai élet­ről.
A XX. szá­zad öt­ve­nes–hat­va­nas éve­i­ben a mar­xis­ta fi­lo­zó­fu­sok is be­le­üt­köz­tek ab­ba a prob­lé­má­ba, hogy lé­te­zett-e ma­gyar fi­lo­zó­fia. A vi­ták elő­te­ré­ben ugyan az ún. ha­la­dó ha­gyo­má­nyok kér­dé­se állt, de mi­vel gyor­san ki­de­rült – amit már ko­ráb­ban Ale­xan­der Ber­nát is ál­lí­tott –, hogy Ma­gyar­or­szá­gon nem tu­dott meg­gyö­ke­rez­ni a ma­te­ri­a­liz­mus, Mát­rai Lász­ló a ha­zai fi­lo­zó­fia tör­té­ne­té­nek ku­ta­tá­sá­ban mód­szer­ta­ni kulcs­ként és komp­ro­mis­­szum­ként a klas­­szi­kus fi­lo­zó­fia meg­ha­tá­ro­zá­sá­ból va­ló ki­in­du­lást aján­lot­ta. Mi­vel a klas­­szi­kus fi­lo­zó­fia önál­ló rend­szert fel­té­te­lez, meg­ál­la­pít­hat­ta, hogy ilyen a XIX. szá­zad vé­gé­ig Ma­gyar­or­szá­gon nem lé­te­zett, te­hát sa­ját­sze­rű nem­ze­ti fi­lo­zó­fi­á­ról sem be­szél­he­tünk (lásd Mát­rai 1954:286). (Zá­ró­jel­ben jegy­zem meg, hogy már Szon­tagh is úgy vél­te, hogy a nem­ze­ti fi­lo­zó­fia egyik elő­fel­té­te­le az önál­ló­ság, és ezért is tö­re­ke­dett az egyez­mé­nyes rend­szer ki­dol­go­zá­sá­ra.) Ezt az ál­lás­pon­tot Hor­kay Lász­ló is el­fo­gad­ta, és Böhm Kár­oly rend­sze­rét he­lyez­te az önál­ló ma­gyar fi­lo­zó­fia élé­re (lásd A magyar… 1977). Itt csak uta­lok ar­ra, hogy ma­ga Böhm is tu­da­to­san ké­szült er­re a sze­rep­re, és va­ló­ban ő az, aki el­in­dít­ja a ma­gyar fi­lo­zó­fi­ai rend­sze­rek so­rát a XX. szá­zad el­ső fe­lé­ben.
A mon­dot­ta­kat ös­­sze­fog­lal­va: A XVIII. szá­zad vé­gé­ig Ma­gyar­or­szá­gon jó­sze­ri­vel csak is­ko­lai fi­lo­zó­fia lé­te­zett, amely­nek a be­fo­ga­dá­si me­cha­niz­mu­sai fő­ként fe­le­ke­ze­ti meg­ha­tá­ro­zott­sá­gú­ak vol­tak, és amely­ben a nem­ze­ti elem nem vagy alig je­lent meg. A XVIII. szá­zad vé­gén el­in­dul a fi­lo­zó­fia ter­mi­no­ló­gi­á­já­nak ma­gya­rí­tá­sa és meg­je­len­nek az el­ső fi­lo­zó­fi­ai vi­ták, ame­lyek már a be­fo­ga­dás mi­ként­je­i­ről szól­nak. A XIX. szá­zad fo­lya­mán ki­ala­kul­nak a ma­gyar kul­tú­ra ál­tal meg­ha­tá­ro­zott fi­lo­zó­fi­ai in­téz­mé­nyek, és a szá­zad vé­gén meg­fo­gal­ma­zó­dik az el­ső önál­ló ma­gyar fi­lo­zó­fi­ai rend­szer. De még a XIX. szá­zad­ban is je­len van a la­tin nyel­vű fi­lo­zó­fia az is­ko­lák­ban (a vi­lá­gi is­ko­lák­ban az 1840-es éve­kig, a ka­to­li­kus pap­ne­vel­dék­ben még a XIX. szá­zad vé­gén is), va­la­mint meg­je­le­nik a nem ma­gyar, de ma­gyar­or­szá­gi nyil­vá­nos fi­lo­zó­fia is pl. a szlo­vá­kok­nál (az ő ese­tük­ben per­sze in­téz­mé­nyek nél­kül, ezért ezt nem szlo­vák­nak, ha­nem csak szlo­vák nyel­vű­nek ne­vez­ném).
Meg­ol­dás­ja­vas­la­tom te­hát a kö­vet­ke­ző: a ma­gyar­or­szá­gi fi­lo­zó­fia el­ne­ve­zés olyan le­író fo­ga­lom, ame­lyet kor­szak­ok­tól füg­get­le­nül al­kal­maz­ha­tunk min­den­faj­ta ma­gyar­or­szá­gi fi­lo­zó­fi­á­ra, a ma­gyar fi­lo­zó­fia el­ne­ve­zés pe­dig kor­rekt mó­don a XIX. szá­zad vé­gé­től al­kal­maz­ha­tó, ami­kor már ez a ma­gyar nyel­vű és a ma­gyar kul­tu­rá­lis élet­be in­teg­rá­ló­dott böl­cse­let le­zár­ta sa­ját elő­tör­té­net­ét és tel­je­sen önál­ló­vá vált. És ha ko­mo­lyan ves­­szük olyan elő­de­in­ket mint Er­dé­lyi Já­nos, Böhm Kár­oly, Ale­xan­der Ber­nát, Joó Ti­bor vagy ma­ga Mát­rai Lász­ló is, akik ki­sebb-na­gyobb hang­súly­­lyal min­dig a tel­jes ma­gyar­or­szá­gi fi­lo­zó­fia­tör­té­net­tel fog­lal­koz­tak, ak­kor a „ma­gyar fi­lo­zó­fia” fo­gal­mát ki­zá­ró­lag le­író fo­ga­lom­ként, nem pe­dig pres­krip­tív fo­ga­lom­ként hasz­nál­juk

Fel­hasz­nált iro­da­lom

Abellán, J. L.: O filo­zo­fic­kom his­pa­niz­me. In.: Filozofia, 4. sz., 1995, 211–222. p.
A ma­gyar nyel­vű fi­lo­zó­fia tör­té­ne­te a XVII. szá­zad kö­ze­pé­től a XIX. szá­zad vé­gé­ig. The­o­lo­gi­ai Ta­nul­má­nyok. Új fo­lyam, 7. kö­tet, Bu­da­pest, 1977.
Deji­ny filo­zo­fic­ké­ho mys­le­nia na Slovensku. Bratislava, 1987.
Fries: Han­dbuch der prak­tis­chen Phi­lo­sop­hie oder der phi­lo­sop­his­chen Zwecklehre. Heidelberg, 1818.
Ges­chich­te der Phi­lo­sop­hie in Ungarn. Mün­chen, Tro­fe­nik Verlag, 1990.
Hanák Ti­bor: Az el­fe­lej­tett re­ne­szánsz. II. ki­adás, Bu­da­pest, Gön­cöl Ki­adó, 1993.
He­gel: Elő­adá­sok a fi­lo­zó­fia tör­té­ne­té­ről I. Bu­da­pest, Aka­dé­mi­ai Ki­adó, 1977.
Kant, I.: Pölitz-féle me­ta­fi­zi­kai elő­adá­sok (1788–1789). In.: uő: A val­lás a pusz­ta ész ha­tá­ra­in be­lül és más írá­sok. Bu­da­pest, Gon­do­lat, 1974, 130–131. p.
Ma­gyar Aka­dé­mi­ai Értesitő, VII. évf., 1847, 152–154. p.
Mát­rai Lász­ló: A ma­gyar fi­lo­zó­fia ha­la­dó ha­gyo­má­nya­i­nak kér­dé­sei a fel­vi­lá­go­so­dás ko­rá­ba. Bu­da­pest, 1954.
Nendtvich Kár­oly: Még egy­szer: tu­do­mány és ma­gyar tu­dós. In.: Uj Ma­gyar Muzeum, 1851/52, 1. fü­zet, 50. p.
Perecz Lász­ló: A nem­ze­ti fi­lo­zó­fia szü­le­té­se (Egy 1847-es aka­dé­mi­ai vi­tá­ról). In.: Gond, 2. sz., 1992, 29–35. p.
Šišmišová, P.: Inšpi­rá­cie z pole­mi­ky o exis­ten­cii èi neexis­ten­cii „národnej“ filo­zo­fie (na prík­la­de špa­ni­el­skej a latinsko-americkej filozofie). In.: Súèas­né podo­by filo­zo­fie a filo­zo­fo­va­nia na Slovensku. Bratislava, 1996.
Vaj­da Gyö­rgy Mi­hály: Az egyez­mé­nye­sek. Bu­da­pest, 1937, 65–67. p.