szerző

Bagin Árpád

Bagin Árpád: Egy új néprajzi jelenség Kelet-Közép-Európában? A Halloween és a tökbábukészítés egy kisalföldi településen, Ógyallán

1. Be­ve­ze­tés A Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó In­té­zet Et­no­ló­gi­ai Köz­pont­ja Po­pu­lá­ris kul­tú­ra 1990– 2005 cí­mű ku­ta­tá­si pro­jek­tu­má­nak ke­re­tén be­lül kezd­tünk el fog­lal­koz­ni Hal­loween ün­nep­kö­ré­vel, azon be­lül is...
Bővebben