Rovatok

Dokumentumok

Illyés Gyula levele

a New York-i PEN-tanácskozások befejező ülése után az egyetem aulájában egy eu-rópai íróküldöttség két tagja meghívott a követségükön rendezendő fogadásra. Eztválaszoltam: - Egy olyan ország ünnepségére, amely a magyarokkal milliószámon mint kisebb-rendűekkel bánik, magyar író nem teheti be a lábát. Ez roppant kínos volt nekem. Vendéghívás: megbecsülés; arra nem ez a felelet.Azzal a két íróval előző héten egy híres amerikai drámaíró házában baráti vacsoránvettem részt; műveiket nem ismertem, de személyükjó ajánlólevél volt könyveikhez.Mondhatnám, testileg is meggyötört, mint mindig, a bennem lezajló indulat, éppazért tán, mert sikerült a külső megjelenését tökéletesen visszatartanom magam-ban. Ilyen néha napokig emészt.

“A társadalom megmozdult.” Válogatás 1989 novemberének szlovákiai magyar sajtójából (Válogatta Öllös László és Végh László)

Do­ku­men­tum-ös­­sze­ál­lí­tá­sunk­kal a 15 év­vel ez­előt­ti bár­so­nyos for­ra­da­lom­ra em­lé­ke­zünk. Tel­jes ter­je­del­mé­ben be­mu­tat­juk az 1989. no­vem­ber 27-től meg­je­le­nő Sza­bad Ka­pa­ci­tás c. ki­ad­vány el­ső há­rom szá­mát. Az 1989....
Bővebben