Simon Attila: „Helyzet van.” Vázlat a szlovákiai magyar iskolákban folyó történelemtanítás állapotáról egy kérdőíves felmérés alapján

Köz­is­mert tény, hogy az anya­nyel­vű ok­ta­tás hely­ze­te és mi­nő­sé­ge meg­ha­tá­ro­zó je­len­tő­sé­gű a szlo­vá­ki­ai ma­gyar ki­sebb­ség je­le­ne és jö­vő­je szem­pont­já­ból. Olyan té­ma ez, amely a szlo­vá­ki­ai ma­gyar köz­be­széd­ben is ál­lan­dó­an je­len van, bár sok­szor csu­pán kam­pány­sze­rű­en: a beiratások, a pe­da­gó­gus­nap, a bi­zo­nyít­vány­osz­tás kap­csán. Az utób­bi idők­ben ok­ta­tás­po­li­ti­kánk szin­te tel­jes po­ten­ci­ál­ja a ma­gyar egye­tem meg­te­rem­té­sé­re irá­nyult. Tel­jes jog­gal, hi­szen az egye­tem lét­re­ho­zá­sa (s re­mél­he­tő­leg ered­mé­nyes mű­kö­dé­se) az egész szlo­vá­ki­ai ma­gyar köz­ok­ta­tás­ra (te­hát a kö­zép- és al­só fo­kú ok­ta­tás­ra is) ki­ha­tó je­len­tő­ség­gel bír. Az ok­ta­tá­si fel­épít­mény szük­sé­ges fej­lesz­té­se mel­lett azon­ban mint­ha meg­fe­led­kez­nénk a köz­ok­ta­tás tar­tal­mi és mi­nő­sé­gi prob­lé­má­i­ról. Már­pe­dig is­ko­lá­ink ver­seny­ké­pes­sé té­te­le je­len­tős mér­ték­ben az ott fo­lyó szak­mai mun­ka mi­nő­sé­gé­től függ.

A prob­lé­mák ke­ze­lé­sé­nek el­ma­ra­dá­sa alap­ve­tő­en a szlo­vá­ki­ai ma­gyar ok­ta­tás­ügy hos­­szú tá­vú fej­lesz­té­si kon­cep­ci­ó­já­nak a hi­á­nyá­ra ve­zet­he­tő vis­­sza, amely­nek ki­dol­go­zá­sa csak a szak­mai szer­ve­ze­tek (lásd Szlo­vá­ki­ai Ma­gyar Pe­da­gó­gu­sok Szö­vet­sé­ge – to­váb­bi­ak­ban SZMPSZ, Ka­ted­ra Tár­sa­ság stb.) és a po­li­ti­ka együtt­mű­kö­dé­se ál­tal va­ló­sul­hat­na meg. Az utób­bi évek ta­pasz­ta­la­tai azon­ban az ilyen irá­nyú pár­be­széd hi­á­nyá­ra mu­tat­nak. A szak­mai szer­ve­ze­tek kö­zött sem a leg­op­ti­má­li­sab­bak a kap­cso­la­tok (lásd pél­dá­ul az SZMPSZ és a Ka­ted­ra Tár­sa­ság vi­szo­nyát), a po­li­ti­ka vi­szont sok­szor csak ad­dig ér­zi fe­le­lő­sé­gét (leg­alább­is ez kí­vül­ről így tű­nik), amíg a ne­ki tet­sző csi­nov­nyi­kot az is­ko­lai igaz­ga­tói szék­be ül­te­ti. Egy ilyen fej­lesz­té­si kon­cep­ció el­ké­szí­té­sé­nek elo­dá­zá­sa azon­ban hos­­szú tá­von tart­ha­tat­lan, mi­képp so­ká­ig már azt a kér­dést sem le­het meg­ke­rül­ni, va­jon meg­old­ha­tók-e prob­lé­má­ink ok­ta­tá­si ön­igaz­ga­tá­sunk meg­te­rem­té­se nél­kül. A ha­son­ló­an fon­tos és má­ig meg­vá­la­szo­lat­lan kér­dé­sek kö­zül csu­pán ket­tőt em­lít­sünk: a szlo­vá­ki­ai ma­gyar is­ko­lák és a ro­ma gye­re­kek; is­ko­lá­ink az in­teg­rá­ció után, avagy ami­kor már nem­csak a szlo­vák is­ko­la je­len­ti a kon­ku­ren­ci­át, ha­nem a ma­gyar­or­szá­gi is­ko­lák is.

A ha­zai ok­ta­tás­ügyün­ket súj­tó prob­lé­mák ter­mé­sze­te­sen csak rész­ben ok­ta­tás­po­li­ti­kai jel­le­gű­ek, s leg­alább ilyen sú­lyú­ak azok a szak­mai kér­dé­sek, ame­lyek meg­ol­dá­sa nem a po­li­ti­ka, ha­nem a szak­em­be­rek be­avat­ko­zá­sát igény­lik. Kü­lö­nö­sen sok a ke­ze­let­len prob­lé­ma az egyes tan­tár­gyak ese­té­ben, így a tör­té­ne­lem ta­ní­tá­sa kap­csán is.
A szlo­vá­ki­ai ma­gyar is­ko­lák­ban fo­lyó tör­té­ne­lem­ok­ta­tás, mint egy ál­lat­or­vo­si ló vi­se­li ma­gán ha­zai ok­ta­tás­ügyünk mi­den be­teg­sé­gét. A szlo­vá­ki­ai (szlo­vák és ma­gyar nyel­vű) tör­té­ne­lem­ok­ta­tás vál­sá­ga már a rend­szer­vál­tás előtt meg­kez­dő­dött. A szo­ci­a­liz­mus alat­ti évek­ben ezt a tan­tár­gyat a rend­szer egyik ki­szol­gá­ló­já­vá kí­ván­ták vál­toz­tat­ni. A tör­té­ne­lem­ta­ná­rok fe­lé su­gal­ma­zott cél nem a tu­do­mány­ág ered­mé­nye­i­nek mi­nél tel­je­sebb pre­zen­tá­ci­ó­ja volt, ha­nem az, hogy a di­á­ko­kat a párt ál­tal meg­ha­tá­ro­zott ér­té­kek­kel és tra­dí­ci­ók­kal va­ló azo­no­su­lás­ra ne­vel­jék. No­ha a pe­da­gó­gu­sok je­len­tős ré­sze ez alól ki­bújt, és meg­pró­bált va­lós ér­té­ke­ket köz­ve­tí­te­ni a di­á­kok fe­lé, akad­tak (s nem is ke­ve­sen), akik be­áll­tak a sor­ba. A tör­té­ne­lem ide­o­ló­gi­ai tan­tárg­­gyá vált, ér­té­ke de­val­vá­ló­dott.
A (Cseh)szlovákiában 1989-től kez­dő­dő­en le­zaj­lott rend­szer­vál­tás, az ad­di­gi, a ha­tal­mat hol kész­sé­ge­sen, hol pe­dig csak a lát­szat ked­vé­ért ki­szol­gá­ló tör­té­ne­lem­ta­ní­tást me­rő­ben új hely­zet elé ál­lí­tot­ta. A kér­dés, mint más rend­szer­vál­tó or­szág­ban itt is az volt, si­ke­rül-e a Szlo­vá­ki­á­ban fo­lyó tör­té­ne­lem­ok­ta­tást meg­sza­ba­dí­ta­ni az ide­o­ló­gi­ai kö­tött­sé­gek­től és az ál­la­mi paternalizmustól, s egy­ben mo­dern mód­szer­ta­ni ala­pok­ra is he­lyez­ni. Több mint egy év­ti­zed­del a bár­so­nyos for­ra­da­lom után és Szlo­vá­kia Eu­ró­pai Uni­ó­ba va­ló be­lé­pé­sé­nek idő­sza­ká­ban el­mond­ha­tó, hogy a fen­ti­ek­ben fel­so­rolt cé­lo­kat csak fé­lig si­ke­rült meg­va­ló­sí­ta­ni. A szlo­vá­ki­ai tör­té­ne­lem­ta­ní­tás tar­tal­mi meg­úju­lá­sa vi­szony­lag gyor­san és zök­ke­nő­men­te­sen le­zaj­lott, s az 1989 előt­ti erő­sen át­ide­o­lo­gi­zált és a tör­té­nel­mi fo­lya­ma­tok súly­pont­ja­ként az osz­tály­har­cot be­ál­lí­tó és suly­ko­ló ok­ta­tás már a múl­té. To­vább­ra is meg­ma­radt azon­ban az ál­lam ér­dek­lő­dé­se a tör­té­ne­lem ok­ta­tá­sa iránt, hi­szen az új po­li­ti­kai ve­ze­tés is­mét csak sa­ját le­gi­ti­má­ci­ó­já­ra akar­ta fel­hasz­nál­ni azt. Igaz, az ide­o­ló­gi­ai töl­te­tet köz­ben fel­vál­tot­ták a nem­ze­ti cél­ki­tű­zé­sek. A lé­nyeg azon­ban ugyan­az ma­radt: még min­dig nem tet­tek le ar­ról az ide­jét­múlt né­zet­ről, amely­re E. B. Wes­ley is fel­hív­ja a fi­gyel­met, s mely sze­rint „a tár­sa­da­lom­nak azért van szük­sé­ge a tör­té­ne­lem­ok­ta­tás­ra, hogy an­nak se­gít­sé­gé­vel en­ge­del­mes­sé­get, mű­velt­sé­get, alá­za­tot, ha­za­fi­as­sá­got, pol­gá­ri ön­tu­da­tot és egyéb kí­vá­na­tos ered­mé­nye­ket tölt­sön a fe­jek­be” (Kratochvíl 2000).
A „múlt el­len­őr­zé­sé­ről” szó­ló vi­ták így el­te­rel­ték és to­vább­ra is el­te­re­lik a fi­gyel­met a tör­té­ne­lem­ta­ní­tás iga­zi szak­mai-mód­szer­ta­ni meg­újí­tá­sá­ról, ami a mai na­pig nem kö­vet­ke­zett be. Ezért a szlo­vá­ki­ai tör­té­ne­lem­ok­ta­tás to­vább­ra is a ha­gyo­má­nyos kö­zép-eu­ró­pai utat jár­ja: a le­xi­ká­lis ele­mek suly­ko­lá­sá­ra, mi­nél több tény, adat, év­szám meg­ta­ní­tá­sá­ra tö­rek­szik. Mi­köz­ben a tör­té­nel­mi ese­mé­nyek ér­té­ke­lé­sé­re, a múlt és a je­len kö­zöt­ti ös­­sze­füg­gé­sek fel­fe­de­zé­sé­re, önál­ló vé­le­mény­al­ko­tás­ra vi­szont nem ké­szí­ti fel a di­á­ko­kat. Knausz Im­re, ki­vá­ló ma­gyar­or­szá­gi szak­em­ber ta­lá­ló meg­ál­la­pí­tá­sa sze­rint „a kro­no­ló­gi­ai ada­tok épp­oly lé­nye­ges csont­vá­zát al­kot­ják a tör­té­ne­lem­nek, mint a kép­le­tek a fi­zi­ká­nak, de ami­kor csak a csont­vá­zat lát­juk, ak­kor már nem az élet­tel, ha­nem a ha­lál­lal van dol­gunk” (Knausz 2001:9).

No­ha a rend­szer­vál­tás kap­csán so­kan azt vár­ták, hogy a tör­té­ne­lem­ta­ní­tás új­ból vis­­sza­kap­ja ré­gi rang­ját és fel­ér­té­ke­lő­dik je­len­tő­sé­ge, ez nem kö­vet­ke­zett be, sőt el­len­té­tes fo­lya­ma­tok in­dul­tak meg. Az ide­o­ló­gi­ai kény­szer alól fel­sza­ba­dult tör­té­net­írás és tör­té­ne­lem­ta­ní­tás a köz­vé­le­mény és a mé­dia az ed­di­gi­nél is ki­szá­mít­ha­tat­la­nabb ha­tá­sa alá ke­rült. „Ezek a szán­dé­kok az elő­ző tör­té­nel­mi kor­szak­ok ne­gá­lá­sá­ban, a rég­múlt és kö­zel­múlt tör­té­nel­mi cso­mó­pont­ja­i­nak át­ér­té­ke­lé­sé­ben, a fej­lő­dés új al­ter­na­tí­vá­i­nak fel­mu­ta­tá­sá­ban, az ún. fe­hér fol­tok­ra va­ló rá­mu­ta­tás­ban és a min­den­ki szá­má­ra el­fo­gad­ha­tó vég­le­ges és ab­szo­lút igaz­sá­gok ki­nyil­vá­ní­tá­sá­ban je­lent­kez­tek” – je­gyez­te meg ez­zel kap­cso­lat­ban egyik dol­go­za­tá­ban Vili­am Kratochvíl, a po­zso­nyi Comé­ni­us Egye­tem Tör­té­ne­lem Tan­szék­ének mód­szer­ta­ni szak­em­be­re (Kratochvíl 2000). Ter­mé­sze­tes, hogy mind­ez a tör­té­nel­met ok­ta­tó pe­da­gó­gu­sok el­bi­zony­ta­la­no­dá­sát, bi­zo­nyos mér­té­kig kom­pe­ten­ci­á­juk meg­kér­dő­je­le­zé­sét von­ta ma­gá­val. Te­hát nem­csak a tör­té­net­írás ed­di­gi evi­den­ci­ái kér­dője­le­ződtek meg, ha­nem ál­ta­luk a tör­té­ne­lem­ta­ní­tás sza­va­hi­he­tő­sé­ge, szak­ma­i­sá­ga is, ami má­ig érez­te­ti ha­tá­sát. Mi­vel ki­de­rült, hogy „min­den más­ként volt” a tör­té­ne­lem egy­re in­kább el­ve­szí­tet­te tu­do­má­nyos rang­ját, „ple­be­jus tu­do­mán­­nyá” vált, amit min­den­ki ér­te­ni és tud­ni vélt. A tár­sa­da­lom­nak meg­nőtt az igé­nye a múlt is­me­re­tei iránt, eze­ket az is­me­re­te­ket azon­ban el­ső­sor­ban nem az is­ko­la ál­tal akar­ta biz­to­sí­ta­ni. A tör­té­ne­lem­nek mint tan­tárgy­nak az ér­ték­vesz­té­se pe­dig az is­ko­lán be­lül is foly­ta­tó­dott. A rend­szer­vál­tást kö­ve­tő meg­vál­to­zott tár­sa­dal­mi igé­nyek és ér­ték­rend más tan­tár­gya­kat ér­té­kel­tek fel, s az is­ko­lá­kon be­lül a tan­tár­gyak kö­zött ki­ala­kult ha­mis, de az ok­ta­tás min­de­nap­ja­it még­is meg­ha­tá­ro­zó sor­rend­jé­ben a tör­té­ne­lem egy­re hát­rább ke­rült. Ha eh­hez még hoz­zá­ves­­szük azt, hogy a tör­té­ne­lem azok kö­zé a tan­tár­gyak kö­zé tar­to­zik, ame­lyek ese­té­ben a tan­köny­vi el­lá­tás a mai na­pig meg­ol­dat­lan (kü­lö­nö­sen a gim­ná­zi­u­mok ese­té­ben), ak­kor nem kell cso­dál­koz­nunk a tan­tárgy ál­ta­lá­nos meg­íté­lé­sén és ál­la­po­tán.
A szlo­vá­ki­ai ma­gyar is­ko­lák­ban fo­lyó tör­té­ne­lem­ok­ta­tás­nak ta­lán még a szlo­vá­ki­ai át­lag­nál is na­gyobb prob­lé­mák­kal kell meg­küz­de­nie. Ezt el­ső­sor­ban a meg­fe­le­lő­en kép­zett pe­da­gó­gu­sok hi­á­nya, a már kri­ti­kus­sá vá­ló tan­könyv­hi­ány, a tan­anyag tar­tal­mi elő­írá­sai és a di­á­kok va­lós igé­nyei kö­zött fe­szü­lő el­len­té­tek okoz­zák. A fel­so­rolt prob­lé­mák gyúj­tó­pont­ját a nem­ze­ti tör­té­ne­lem ok­ta­tá­sa je­len­ti, amely min­dig is meg­ol­dat­lan kér­dés­ként ne­he­ze­dett a pe­da­gó­gu­sok vál­lá­ra. Eb­ben a te­kin­tet­ben a rend­szer­vál­tás sem ho­zott na­gyobb vál­to­zást. Előt­te ugyan­is a ko­ra­be­li szlo­vák tör­té­ne­lem­szem­lé­let je­gyé­ben va­la­mi­fé­le kvá­zi cseh­szlo­vák tör­té­ne­lem meg­konst­ru­á­lá­sa je­len­tet­te a szlo­vá­ki­ai tör­té­ne­lem­ok­ta­tás valóságát.1 A rend­szer­vál­tást kö­ve­tő­en ezt a szlo­vák nem­ze­ti múlt­nak a tan­anyag­ba va­ló erő­tel­jes beeme­lé­se vál­tot­ta fel, amely­nek a ke­re­tei kö­zött a ma­gyar nem­ze­ti tör­té­ne­lem­nek és fő­leg a szlo­vá­ki­ai ma­gyar ki­sebb­ség tör­té­nel­mé­nek nem jut­ha­tott hely. Ezt a hely­ze­tet még az utób­bi idők­ben a szlo­vák his­to­ri­og­rá­fi­á­ban be­kö­vet­ke­zett szem­lé­let­vál­to­zás sem tud­ta ér­dem­le­ge­sen meg­vál­toz­tat­ni. Ezt a vál­to­zást leg­job­ban a kö­zös tör­té­ne­lem (a ma­gya­rok és szlo­vá­kok kö­zös tör­té­nel­mé­nek – S.A.) bir­tok­ba­vé­tel­ének szán­dé­ka fe­je­zi ki, amely mar­kán­san kü­lön­bö­zik at­tól a ko­ráb­bi szem­lé­let­től, amely ki­zá­ró­lag Nagy-Moráviára, majd az XVIII. szá­zad vé­gé­től meg­in­du­ló szlo­vák nem­ze­ti moz­gal­mak­ra szű­kí­tet­te le a szlo­vák nem­ze­ti történelmet.2
A szlo­vá­ki­ai ma­gyar tár­sa­da­lom­nak mint ki­sebb­sé­gi kö­zös­ség­nek a több­sé­gi nem­zet­től el­té­rő­ek a tör­té­ne­lem­ta­ní­tás tar­tal­má­val szem­ben tá­masz­tott kö­ve­tel­mé­nyei. Azt is el­vár­ja az is­ko­lá­in­kon fo­lyó tör­té­ne­lem­ok­ta­tás­tól, hogy az egye­te­mes tör­té­ne­lem is­me­ret­anya­ga mel­lett a ma­gyar nem­ze­ti tör­té­nel­met is meg­is­mer­tes­se a di­á­kok­kal, sőt nem­ze­ti ön­tu­dat­ra ne­vel­je őket. Ez a cél­ki­tű­zés azon­ban egy­ál­ta­lán nem áll össz­hang­ban a je­len­le­gi tan­ter­vi elő­írá­sok­kal, tan­köny­vek­kel és a Szlo­vá­ki­á­ban fo­lyó ta­nár­kép­zés­sel sem, ame­lyek szin­te ki­zá­ró­lag a több­sé­gi nem­zet szem­pont­rend­sze­rét tük­rö­zik vis­­sza.

A szlo­vá­ki­ai ma­gyar is­ko­lá­kban fo­lyó tör­té­ne­lem­ok­ta­tás ál­la­po­ta egy kér­dő­íves fel­mé­rés alap­ján

A fen­ti prob­lé­mák tu­da­to­sí­tá­sa ve­ze­tett ah­hoz az el­ha­tá­ro­zás­hoz, hogy fel­mér­jük tör­té­ne­lem­ok­ta­tá­sunk ál­la­po­tát, s ja­vas­la­to­kat te­gyünk a szük­sé­ges lé­pé­sek­re. Az aláb­bi­ak­ban egy 2003 ta­va­szán le­zaj­lott kér­dő­íves fel­mé­rés ta­pasz­ta­la­ta­it kí­ván­juk köz­zé­ten­ni. A dol­go­zat­ban tár­gyalt kér­dő­íves fel­mé­rés öt­le­te a Tör­té­ne­lem­ta­ná­rok Tár­su­lá­sá­tól szár­ma­zik. A Tár­su­lás eb­ben a tö­rek­vé­sé­ben ki­vá­ló part­ner­re ta­lált a Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó In­té­zet­ben, amely nem­csak inf­rast­ruk­tú­rá­ját és anya­gi se­gít­sé­gét aján­lot­ta fel, ha­nem a kér­dő­íves fel­mé­ré­sek mód­szer­ta­ná­ban ed­dig fel­hal­mo­zott ta­pasz­ta­la­ta­it is. A kér­dő­íve­ket kö­zel 200 szlo­vá­ki­ai ma­gyar is­ko­lá­ba (tel­jes szer­ve­zé­sű alap­is­ko­lák­ba, ill. kö­zép­is­ko­lák­ba) jut­tat­tuk el. A fel­mé­rés el­ső si­ke­re­ként köny­vel­he­tő el, hogy 123 is­ko­lá­ból ér­kez­tek vis­­sza ki­töl­tött kér­dő­ívek. A leg­több is­ko­lá­ban csu­pán egyet­len ta­nár töl­töt­te ki őket, volt azon­ban né­hány olyan in­téz­mény is, ahol min­den tör­té­nel­met ok­ta­tó pe­da­gó­gus kü­lön kér­dő­ívet töl­tött ki, így ös­­szes­sé­gé­ben 148 kér­dő­ív ér­ke­zett vis­­sza. Né­hány is­ko­la – fő­leg gim­ná­zi­u­mok­ról van szó – meg­kés­ve küld­te vis­­sza a kér­dő­ívet, saj­nos eze­ket a szá­mí­tó­gé­pes fel­dol­go­zás mi­att már nem vet­tük fi­gye­lem­be az ered­mé­nyek ki­ér­té­ke­lé­se­kor.
A kér­dő­íve­ket egy­aránt ki­küld­tük ma­gyar igaz­ga­tá­sú és ve­gyes tan­nyel­vű is­ko­lák­ba is. Az 1. áb­ra ada­tai azt mu­tat­ják, hogy hány kér­dő­ívet küld­tek vis­­sza a ma­gyar tan­nyel­vű és há­nyat a ve­gyes tan­nyel­vű is­ko­lá­ból. Az alap­is­ko­lák ese­tén jól lát­ha­tó kü­lönb­ség­nek fel­te­he­tő­en szub­jek­tív okai is le­het­nek. Mi­vel a kér­dő­ívek az is­ko­la cí­mé­re men­tek ki, azok elő­ször az igaz­ga­tó vagy he­lyet­te­se ke­zé­be ke­rül­tek, s a kö­zös igaz­ga­tá­sú is­ko­lák­ban, ahol több­nyi­re szlo­vák az igaz­ga­tó vagy a he­lyet­te­se, sok­kal ke­vés­bé tart­hat­ták fon­tos­nak, hogy a pe­da­gó­gust a kér­dő­ív ki­töl­té­sé­re és vis­­sza­kül­dé­sé­re biz­tas­sák, mint a ma­gyar igaz­ga­tá­sú is­ko­lák ese­tén. A gim­ná­zi­u­mok­ból vi­szont fel­tű­nő­en ke­vés kér­dő­ív ér­ke­zett vis­­sza.

1. áb­ra. A vis­­sza­ér­ke­zett kér­dő­ívek is­ko­lák sze­rin­ti meg­osz­lá­sa
Microsoft Word - simon-graf1.doc

Kö­zép­pont­ban a pe­da­gó­gus

Bár mo­dern vi­lá­gunk egy­re in­kább az el­sze­mély­te­le­ne­dés fe­lé ha­lad, s az ok­ta­tás­ban is meg­je­len­nek a pe­da­gó­gust ki­küsz­öbö­lő for­mák (pl. e-learning), a ta­nár sze­re­pe még­is egy­re fon­to­sab­bá vá­lik. Nem­csak szak­mai fel­ké­szült­sé­ge, ha­nem a sze­mé­lyes pél­da ré­vén is. A tör­té­ne­lem ta­ní­tá­sa so­rán, hi­szen az utób­bi évek­ben bi­zo­nyos mér­té­kig „relativizálódott” a tör­té­nel­mi igaz­ság fo­gal­ma, kü­lö­nö­sen fon­tos, hogy a di­á­kok hi­te­les sze­mély­nek fo­gad­ják el a pe­da­gó­gust. Eh­hez vi­szont jól fel­ké­szült pe­da­gó­gu­sok­ra van szük­ség, ami a ha­zai ma­gyar is­ko­lá­in­kon fo­lyó tör­té­ne­lem­ok­ta­tás ta­lán leg­na­gyobb gond­ja. Olyan prob­lé­ma, amely kap­csán hat­vá­nyo­zot­tan meg­je­le­nik ha­zai ok­ta­tás­ügyünk min­den gond­ja: a ma­gyar nyel­vű és szel­le­mi­sé­gű pe­da­gó­gus­kép­zés meg­ol­dat­lan­sá­ga, az ok­ta­tás­ügy egy­re in­kább ké­ső re­form­ja, a kul­tu­rá­lis és ok­ta­tá­si ön­kor­mány­za­ti­sá­gunk fá­jó hi­á­nya.
A 148 meg­kér­de­zett­ből 85 volt nő, 58 fér­fi, 5 sze­mély nem val­lot­ta be ne­mét. A nők 60%-os ará­nya más tan­tár­gya­ké­hoz ha­son­ló, mi­vel azon­ban szak­tan­tárgy­ról van szó, jól pél­dáz­za a pe­da­gó­gus szak­ma el­nő­i­e­se­dé­sét. Az élet­kor alap­ján a meg­kér­de­zet­tek 56,8%-a 40 év alat­ti, 41,9%-uk pe­dig 40 év fö­löt­ti volt. A ma­ra­dék 1,3% nem vá­la­szolt er­re a kér­dés­re. A vá­lasz­adó élet­ko­rá­nak és ne­mé­nek össze­ve­té­se egyik té­nye­ző szem­pont­já­ból sem je­len­tett kü­lö­nö­sebb vál­to­zást.
A fel­mé­rés egyik leg­fon­to­sabb fel­ada­ta a pe­da­gó­gu­sok szak­kép­zett­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa volt. Szak­ké­pe­sí­tett­nek a va­la­mely egye­te­men vagy fő­is­ko­lán tör­té­ne­lem sza­kot vég­zett vagy utó­la­go­san ilyen irá­nyú szak­ké­pe­sí­tést szer­ző pe­da­gó­gu­so­kat szá­mí­tot­tuk. A fel­mé­rés eb­ből a szem­pont­ból meg­le­he­tő­sen el­szo­mo­rí­tó, no­ha nem meg­le­pő ered­ményt ho­zott, mi­sze­rint csu­pán a meg­kér­de­zet­tek 52%-a mond­ta ma­gát szak­ké­pe­sí­tett­nek. Ha eh­hez az adat­hoz hoz­zá­ves­­szük azt, hogy az is­ko­lán­ként vis­­sza­kül­dött kér­dő­ívet több ott tör­té­nel­met ok­ta­tó pe­da­gó­gus ese­tén fel­te­he­tő­en a na­gyobb óra­szám­ban a tan­tár­gyat ok­ta­tó és szak­ké­pe­sí­tés­sel ren­del­ke­ző, va­gyis az is­ko­la meg­íté­lé­se sze­rint az „el­ső szá­mú sza­kos­nak” ne­vez­he­tő pe­da­gó­gus töl­töt­te ki, ak­kor el­mond­ha­tó, hogy az is­ko­lá­ink­ban tör­té­nel­met ok­ta­tó pe­da­gó­gu­sok­nak kb. a fe­le szak­kép­zet­len. Va­ló­szí­nű­sít­he­tő azon­ban, hogy a tör­té­ne­lem­órák na­gyobb ré­szét a szak­kép­zett pe­da­gó­gu­sok ok­tat­ják, mi­vel a szak­ké­pe­sí­tés­sel nem ren­del­ke­zők sok est­ben csak né­hány órá­ban ta­nít­ják a tan­tár­gyat.
Ér­de­kes ké­pet mu­tat az is­ko­la jel­le­gé­nek és a szak­kép­zett­ség­nek az ös­­sze­ve­té­se, amely­ből az de­rül ki, hogy mi­köz­ben a gim­ná­zi­u­mok­ban tel­jes a tör­té­nel­met ok­ta­tó pe­da­gó­gu­sok szak­kép­zett­sé­ge, a szak- és szak­kö­zép­is­ko­lák­ban alig ha­lad­ja meg az 50%-ot, az alap­is­ko­lák­ban pe­dig el sem éri.
Ha a szak­ké­pe­sí­tést a pe­da­gó­gu­sok élet­ko­rá­val és ne­mé­vel vet­jük ös­­sze, ki­de­rül, hogy míg a 40 év alat­ti tör­té­ne­lem­ta­ná­rok­nak csu­pán az 50%-a szak­ké­pe­sí­tett, ad­dig ez a negy­ven éven fe­lü­li­ek­nél 56,5%-ot tesz ki. A nők és fér­fi­ak kö­zött is el­té­rés mu­tat­ha­tó ki, hi­szen míg a höly­gek­nél a szak­kép­zett­ség csak 50%-os, ad­dig a fér­fi­ak­nál el­éri a 60%-ot. A fel­mé­rés­ből az is ki­de­rült, hogy a szak­ké­pe­sí­tés­sel nem ren­del­ke­zők dön­tő több­sé­ge ter­mé­sze­te­sen ren­del­ke­zik va­la­mi­lyen fel­ső­fo­kú ké­pe­sí­tés­sel, gya­ko­ri pl. kö­zöt­tük a ma­gyar sza­kos, s leg­több­jük Nyit­rán szer­zett ta­ná­ri ok­le­ve­let. Több mint egy tu­cat­ra te­he­tő vi­szont azok szá­ma, akik csu­pán érett­sé­gi­vel ren­del­kez­nek, fel­ső­fo­kú vég­zett­ség­gel nem.

2. áb­ra. A pe­da­gó­gu­sok szak­kép­zett­sé­ge az egyes is­ko­la­tí­pu­sok­ban
Microsoft Word - simon-graf2.doc
3. áb­ra. A pe­da­gó­gu­sok szak­kép­zett­sé­ge nem és kor sze­rint
Microsoft Word - simon-graf3.doc

A szak­kép­zett­ség­nek a pe­da­gó­gi­ai mun­ká­ra gya­ko­rolt ha­tá­sá­ról a ta­nul­mány to­váb­bi fe­je­ze­te­i­ben kí­vá­nunk szót ej­te­ni, azon vi­szont ér­de­mes el­gon­dol­kod­ni, hogy mi­ért ez a hely­zet. Az egyik ma­gya­rá­zat a tan­tárgy két­ség­kí­vül ala­csony presz­tí­zsé­ből fa­kad. Is­ko­lá­ink egy ré­szé­ben ugyan­is fe­lül­ke­re­ke­dett egy olyan fel­fo­gás, amely sze­rint van­nak fon­tos és ke­vés­bé fon­tos tan­tár­gyak, más szó­val tu­do­má­nyok és ál­tu­do­mány­ok. A tör­té­ne­lem pe­dig két­ség­kí­vül az utób­bi cso­port­ba ke­rült. Eh­hez hoz­zá­já­rult az, hogy a rend­szer­vál­tás előt­ti év­ti­ze­dek­ben ta­ní­tott „hi­va­ta­los ha­zug­sá­gok”, majd a rend­szer­vál­tás ál­tal fel­szín­re ho­zott „min­den más­képp volt” jel­szó az egész tan­tár­gyat és az érin­tett pe­da­gó­gu­so­kat is el­le­he­tet­le­ní­tet­te. Ezért hal­la­ni annyi­szor, „hogy ez csak me­se”, ame­lyet bár­ki el tud mon­da­ni. Ezért is egy­sze­rűbb az igaz­ga­tók szá­má­ra a fö­lös­le­ges tör­té­ne­lem­órá­kat más sza­kot vég­zet­tek (ma­gya­ro­sok, föld­raj­zo­sok, ne­tán ma­te­ma­ti­ku­sok) kö­zött fel­osz­ta­ni, mint egy újabb szak­ké­pe­sí­tett tan­erőt fel­ven­ni (amely­ből amúgy sincs nagy kí­ná­lat). Va­jon a for­dí­tott­já­ra van-e pél­da? Ta­ní­ta­nak-e is­ko­lá­ink­ban ma­gyar iro­dal­mat, ma­te­ma­ti­kát vagy föld­raj­zot tör­té­ne­lem sza­ko­sok? Ta­lán ez utób­bit né­hány he­lyen igen, de az ilyen gya­kor­lat sze­ren­csé­re rit­ka. Mert a mai kö­ve­tel­mé­nyek kö­ze­pet­te ez nem meg­ol­dás. S hogy a fen­ti­e­ket alá­tá­mas­­szuk, né­hány a kér­dő­i­ek­ből ki­ma­zso­lá­zott ext­rém pél­dát is fel­so­ro­lunk ar­ra, hogy mi­lyen szak­pá­ro­sí­tá­sok­ban is ta­nít­ják is­ko­lá­in­kon a tör­té­nel­met. Elő­re­bo­csát­juk azon­ban, hogy ezért leg­ke­vés­bé az érin­tett pe­da­gó­gus a fe­le­lős. Van te­hát olyan is­ko­la, ahol az andra­ló­gus vég­zett­sé­gű pe­da­gó­gus pél­dá­ul né­met nyelv, föld­rajz, tánc és test­ne­ve­lés mel­lett ta­nít tör­té­nel­met; a fi­zi­ka-ké­mia sza­kos ta­nár pol­gá­ri ne­ve­lést, ter­mé­szet­raj­zot, hon­is­me­re­tet és tör­té­nel­met ta­nít; a csu­pán gim­ná­zi­u­mi vég­zett­ség­gel ren­del­ke­ző kol­lé­ga a föld­rajz, test­ne­ve­lés, tech­ni­kai ne­ve­lés és pol­gá­ri ne­ve­lés mel­lett ta­nít tör­té­nel­met stb.
Az ok­ta­tás mi­nő­sé­ge szem­pont­já­ból az sem mel­lé­kes, hogy a szak­kép­zett pe­da­gó­gu­sok hol, me­lyik egye­te­men sze­rez­ték ta­ná­ri ok­le­ve­lü­ket. A szlo­vá­ki­ai ma­gyar pe­da­gó­gu­sok nagy ré­sze szá­má­ra hos­­szú év­ti­ze­de­ken ke­resz­tül a nyit­rai fő­is­ko­la, újab­ban Kon­stan­tín Egye­tem, ill. a po­zso­nyi Come­ni­us Egye­tem biz­to­sí­tott er­re le­he­tő­sé­get. A tör­té­ne­lem sza­ko­sok vi­szony­lag kis há­nya­da sze­rez­te dip­lo­má­ját más szlo­vá­ki­ai egye­te­men, eset­leg Ma­gyar­or­szá­gon. A fel­mé­rés szem­pont­já­ból fő­ként ez utób­bi ka­te­gó­ria bi­zo­nyult ér­de­kes­nek, hi­szen vá­la­sza­ik sok szem­pont­ból más ér­ték­ren­det tük­röz­nek, mint a Szlo­vá­ki­á­ban vég­zet­te­ké. A fel­mé­rés alap­ján el­mond­ha­tó, hogy a tör­té­nel­met ok­ta­tó pe­da­gó­gu­sok va­la­mi­vel több mint fe­le a nyit­rai Kon­s­tan­tín Egye­te­men, kö­zel 20%-uk a po­zso­nyi Come­ni­us Egye­te­men, egy ti­ze­dük pe­dig Ma­gyar­or­szá­gon sze­rez­te dip­lo­má­ját.

4. áb­ra. Hol sze­rez­te tör­té­ne­lem­ta­ná­ri dip­lo­má­ját?
Microsoft Word - simon-graf4.doc

Egy olyan szi­tu­á­ci­ó­ban, ami­kor a szak­tan­tár­gyat ok­ta­tók fe­le nem ren­del­ke­zik szak­ké­pe­sí­tés­sel kü­lö­nö­sen nagy sze­re­pet kap­hat­nak a kü­lön­fé­le to­vább­kép­zé­sek, mód­szer­ta­ni jel­le­gű prog­ra­mok, nyá­ri egye­te­mek. Ám az ilyen ren­dez­vé­nyek nem­csak a szak­ké­pe­sí­tés­sel nem ren­del­ke­ző ta­ná­rok szá­má­ra je­len­te­nek le­he­tő­sé­get az „utántanulásra”, ha­nem a több­nyi­re szlo­vá­ki­ai egye­te­met vég­zett és ezért a ma­gyar nem­ze­ti tör­té­nel­met ott nem ta­nu­ló kol­lé­gák ré­szé­re is. A fel­mé­rés­ből azon­ban még­is az de­rül ki, hogy mi­ni­má­lis az ér­dek­lő­dés a to­vább­kép­zé­sek iránt. A 148 meg­kér­de­zett­ből ugyan­is csu­pán 51-en vá­la­szol­tak igen­nel ar­ra a kér­dés­re, hogy az utób­bi évek­ben részt vet­tek-e ha­son­ló ren­dez­vé­nyen.

5. áb­ra. Részt vett-e az utób­bi évek­ben va­la­mi­lyen to­vább­kép­zé­sen, nyá­ri egye­te­men?
Microsoft Word - simon-graf5.doc

No­ha azt hi­het­nénk, hogy el­ső­sor­ban a szak­ké­pe­sí­tés­sel nem ren­del­ke­zők­ről van szó, akik így akar­ják pó­tol­ni hi­á­nyos­sá­ga­i­kat, a fel­mé­rés még­is en­nek el­len­ke­ző­jét mu­tat­ja. Míg a szak­ké­pe­sí­tés­sel ren­del­ke­zők­nek 44,2%-a vett részt to­vább­kép­zé­sen, ad­dig a szak­ké­pe­sí­tés­sel nem ren­del­ke­zők, mind­ös­­sze 25%-a, va­gyis min­den ne­gye­dik szak­ké­pe­sí­tés nél­kü­li pe­da­gó­gus. Va­gyis leg­in­kább a szak­mát hi­va­tá­suk­nak te­kin­tő szak­kép­zett pe­da­gó­gu­sok ér­zik szük­sé­gét a to­vább­kép­zé­sek­nek, akik szá­má­ra az ilyen ren­dez­vé­nye­ken va­ló rész­vé­tel szak­mai ön­be­csü­lés kér­dé­se. Bi­zo­nyos el­té­rés mu­tat­ha­tó ki a ta­ná­rok ne­me alap­ján is, hi­szen míg a fér­fi­ak 43%-a vett részt to­vább­kép­zé­sen, ad­dig a nők csu­pán 29%-a. Szin­tén fel­tű­nő az, hogy míg a szlo­vá­ki­ai fő­is­ko­lá­kon és egye­te­me­ken vég­zet­tek­nek csu­pán egy­har­ma­da, ad­dig a Ma­gyar­or­szá­gon dip­lo­mát szer­zők­nek kö­zel a fe­le vett részt to­vább­kép­zé­sen.

6. áb­ra. Részt vett-e az utób­bi évek­ben va­la­mi­lyen szak­mai to­vább­kép­zé­sen, mód­szer­ta­ni prog­ra­mon, nyá­ri egye­te­men?
Microsoft Word - simon-graf6.doc

Azok kö­zül, akik részt vet­tek va­la­mi­lyen to­vább­kép­zé­sen vagy mód­szer­ta­ni jel­le­gű ren­dez­vé­nyen leg­töb­ben Ma­gyar­or­szá­gon szer­ve­zett nyá­ri egye­te­men jár­tak, az érin­tet­tek egy ne­gye­de a szlo­vák tan­ügyi szer­vek ál­tal szer­ve­zett mód­szer­ta­ni ren­dez­vé­nyen vett részt, míg a töb­bi­ek azo­nos arány­ban vet­tek részt a SZMPSZ és a Tör­té­ne­lem­ta­ná­rok Tár­su­lá­sa (a to­váb­bi­ak­ban TT) ren­dez­vé­nye­in.

7. áb­ra. Mi­lyen to­vább­kép­zé­sen vett részt?
Microsoft Word - simon-graf7.doc

A to­vább­kép­zé­se­ken va­ló rész­vé­tel alap­ján ki­raj­zo­ló­dó kép per­sze nem csu­pán a vizs­gált tan­tárgy spe­ci­fi­ku­ma, ha­nem ál­ta­lá­nos je­len­ség­ről van szó. Más or­szá­gok­kal el­len­tét­ben Szlo­vá­ki­á­ban ugyan­is a pe­da­gó­gu­sok to­vább­kép­zé­sé­nek rend­sze­re gya­kor­la­ti­lag nem lé­te­zik. A je­len­leg ha­tá­lyos gya­kor­lat sze­rint sem a pe­da­gó­gus bé­re­zé­sé­ben, sem is­ko­lán be­lü­li meg­be­csü­lé­sé­ben nem je­lent előnyt az, ha az il­le­tő szak­mai fej­lő­dé­sét szem előtt tart­va sza­bad­ide­jé­nek egy ré­szét, sőt pén­zét is tu­dá­sá­nak bő­ví­té­sé­re hasz­nál­ja. Ezért tör­tén­het meg, hogy pe­da­gó­gu­sok tu­cat­jai men­nek úgy nyug­díj­ba, hogy pá­lya­fu­tá­suk év­ti­ze­dei alatt sem­mi­fé­le to­vább­kép­zé­sen nem vet­tek részt.

A tör­té­ne­lem­tan­köny­vek

A fel­mé­rés kö­vet­ke­ző kér­dés­cso­port­ja ha­zai ma­gyar tör­té­ne­lem­ta­ní­tá­sunk­nak az egyik leg­töb­bet em­le­ge­tett prob­lé­má­já­ra, a tör­té­ne­lem­ta­ní­tás so­rán hasz­ná­la­tos tan­köny­vek­re vo­nat­ko­zott. Az utób­bi egy-két év­ben a szlo­vá­ki­ai ma­gyar saj­tó­ban már meg­je­lent né­hány olyan pub­li­cisz­ti­kai jel­le­gű írás, amely­nek szer­zői éles han­gon bí­rál­ták a ma­gyar is­ko­lá­kon hasz­ná­la­tos tör­té­ne­lem­tan­köny­vek tartalmát.3 Ezen írá­sok szer­zői sze­rint a szlo­vák ere­de­ti­ből ma­gyar­ra for­dí­tott tan­köny­vek ha­mis ké­pet nyúj­ta­nak nem­ze­ti tör­té­nel­münk­ről, s ezért nem fe­lel­nek meg a ma­gyar is­ko­lák kö­ve­tel­mé­nye­i­nek. No­ha ez­zel a vég­kö­vet­kez­te­tés­sel egyet­ért­he­tünk, a szer­zők ál­tal hasz­nált érv­rend­szer, a fel­ho­zott pél­dák és hi­vat­ko­zá­sok nem min­dig áll­ják meg a he­lyü­ket. Írá­sa­ik azon­ban – min­den hi­á­nyos­sá­guk el­le­né­re is – egy va­lós prob­lé­má­ra hív­ták fel a fi­gyel­met, amely prob­lé­mát mi­nél előbb or­vo­sol­ni kell.
Is­ko­lá­ink tan­könyv­el­lá­tott­sá­gát alap­ve­tő­en meg­ha­tá­roz­za a pi­a­ci vi­szo­nyok hi­á­nya. Ez a hely­zet me­rő­ben el­tér a szom­szé­dos or­szá­gok gya­kor­la­tá­tól – lásd a cseh vagy a ma­gyar pél­dát –, ahol li­be­rá­lis el­vek sze­rint mű­kö­dik a tan­könyv­pi­ac, no­ha az ál­lam a tan­köny­vek tar­tal­mi fel­ügye­let­ét to­vább­ra is el­lát­ja. Így Szlo­vá­ki­á­ban to­vább­ra is ér­vé­nyes az egy tan­tárgy egy tan­könyv el­ve, amely az ál­lam­szo­ci­a­liz­mus gya­kor­la­tát idé­zi, no­ha azok­ban az idők­ben ez el­ső­sor­ban ide­o­ló­gi­ai okok­ra volt visz­­sza­ve­zet­he­tő, míg je­len­leg in­kább pénz­ügyi okai van­nak. A di­á­kok az is­ko­lák tu­laj­do­ná­ban lé­vő tan­köny­vek­hez in­gyen jut­nak hoz­zá. Ez vi­szont óri­á­si ter­he­ket ró az ál­lam­ra, amely ezért nem tud és nem is akar ver­seny­hely­ze­tet te­rem­te­ni, hi­szen ál­la­mi for­rá­sok­ból tan­tár­gyan­ként több mint egy tan­könyv tá­mo­ga­tá­sát nem tud­ja fel­vál­lal­ni. Kü­lö­nö­sen rossz a hely­zet a tör­té­ne­lem­tan­köny­vek ese­té­ben. A fi­a­tal szlo­vák ál­lam­ban ez a tan­tárgy nem­ze­ti szem­pont­ból ké­nyes­nek szá­mít, ezért az ál­lam az ál­ta­lá­nos­tól is job­ban őr­kö­dik a tör­té­ne­lem­tan­köny­vek fö­löt­ti mo­no­pó­li­u­mán. Mi­vel ez a fel­fo­gás to­vább­ra is meg­ha­tá­ro­zó, ezért egy-egy új tör­té­ne­lem­tan­könyv ki­adá­sa nem­csak szak­mai-mód­szer­ta­ni prob­lé­ma, ha­nem po­li­ti­ka is, ami rend­kí­vü­li mó­don le­las­sít­ja a fo­lya­ma­tot. Ezért áll­ha­tott elő olyan hely­zet, hogy a szlo­vá­ki­ai gim­ná­zi­u­mok­ban még ma, 15 év­vel a rend­szer­vál­tás után sincs egyet­len tel­jes és hasz­nál­ha­tó tör­té­ne­lem­tan­könyv-so­ro­zat sem. Egé­szen nap­ja­in­kig az ál­lam­szo­ci­a­liz­mus ide­jén ki­adott tan­köny­vek vol­tak hasz­ná­la­to­sak, csu­pán a XX. szá­za­di tör­té­ne­lem­re je­lent meg 1990-ben egy ide­ig­le­nes­nek ne­ve­zett – de az­óta is hasz­ná­la­tos – tan­könyv (Kováè – Lip­ták 1990). Ez azon­ban me­to­di­kai szem­pont­ból tu­laj­don­kép­pen nem is te­kint­he­tő tan­könyv­nek, hi­szen csu­pán ta­ná­ri szö­ve­ge­ket tar­tal­maz, a tan­köny­vek egyéb nél­kü­löz­he­tet­len al­ko­tó­ele­mei, ké­pek, fel­ada­tok, fo­gal­mak ma­gya­rá­za­ta stb. hi­á­nyoz­nak be­lő­le. A nap­ja­ink­ban épp meg­je­le­nés alatt ál­ló új tan­könyv­so­ro­zat vi­szont még nem tel­jes, már meg­je­le­né­se előtt vi­ták ke­reszt­tü­zé­be ke­rült, s a pe­da­gó­gu­sok je­len­tős ré­sze nem te­kin­ti meg­fe­le­lő szín­vo­na­lú­nak (Bartl – Kame­nic­ký – Vala­cho­viè 2000; Bartl – Kaí­rek – Otèe­náš 2002). A szak­kö­zép­is­ko­lá­kon és szak­is­ko­lá­kon egy szin­tén az utób­bi évek­ben meg­je­lent tan­könyv­so­ro­zat hasz­ná­la­tos (Fremal – Chro­me­ko­vá – Mar­tu­li­ak – Chy­lo­vá 1997; Fre­mal – Chro­me­ko­vá – Mar­tu­li­ak – Matej­ke­in – Chy­lo­vá 1997).
Az alap­is­ko­lá­kon jobb a hely­zet, ott a 90-es évek­ben már meg­je­lent egy olyan tan­könyv­so­ro­zat, amely szer­ke­ze­ti fel­épí­té­sé­ben, al­kal­ma­zott mód­szer­ta­ni esz­köz­tá­rá­ban (tar­tal­mi­lag saj­nos nem min­dig) eu­ró­pai szín­vo­na­lú­nak mi­nő­sít­he­tő, s eb­ből a szem­pont­ból min­den bi­zon­­nyal áll­ja a ver­senyt a kör­nye­ző ál­la­mok ha­son­ló tan­köny­ve­i­vel (Miroslav – Kra­to­chvíl 1999; Dvo­øák – Vala­cho­viè – Kra­to­chvíl 1997; Vala­cho­viè – Kra­to­chvíl – Muc­ska 2001; Dvo­øák – Mrva – Kra­to­chvíl 1998; Tkad­leè­ko­vá – Skla­da­ný – Kra­to­chvíl 1995; Kováè – Kop­èan – Kra­to­chvíl 1995; Tkad­leè­ko­vá – Skla­da­ný – Kra­to­chvíl 1996; Kováè – Kame­nec – Kratochvíl1998).
A szlo­vá­ki­ai ma­gyar is­ko­lá­kon a fel­so­rolt tan­köny­vek tü­kör­for­dí­tá­sai hasz­ná­la­to­sak, no­ha az új gim­ná­zi­u­mi tan­köny­vek for­dí­tá­sai má­ig nem ké­szül­tek el. Új elem­ként je­lent vi­szont meg a ma­gyar alap­is­ko­lák egy ré­szé­ben egy, a szlo­vá­ki­ai ma­gyar is­ko­lák szá­má­ra írt tan­könyv­so­ro­zat, ame­lyet utó­la­go­san a Szlo­vák Köz­tár­sa­ság Ok­ta­tá­si Mi­nisz­té­ri­u­ma is el­is­mert, s amely ál­tal biz­to­sí­tott­nak lát­szik a ma­gyar nem­ze­ti tör­té­ne­lem ok­ta­tá­sa a ma­gyar is­ko­lá­kon (Ko­vács–Si­mon 1997; Ko­vács–Si­mon 1998; Ko­vács–Si­mon 2000). Ez azon­ban má­ig nem ke­rült fel a hi­va­ta­los tan­könyv­lis­tá­ra, így az is­ko­lá­nak vagy a di­á­kok­nak kell meg­vá­sá­rol­ni­uk.
Je­len ta­nul­mány­nak nem cél­ja a fel­so­rolt tan­köny­vek tar­tal­mi, ill. mód­szer­ta­ni elem­zé­se, a kö­vet­ke­zők­ben „csu­pán” ezen tan­köny­vek hasz­ná­la­tá­val kap­cso­la­tos a kér­dő­íves fel­mé­rés­ből le­von­ha­tó ta­pasz­ta­la­to­kat kí­ván­juk is­mer­tet­ni.

Az alap­is­ko­lás tan­köny­vek

Az alap­is­ko­lás tan­köny­vek, me­lyek mód­szer­ta­ni esz­kö­ze­i­vel kap­cso­lat­ban már el­is­me­rő­en szól­tunk, ál­ta­lá­nos el­fo­ga­dott­ság­nak ör­ven­de­nek a pe­da­gó­gu­sok kö­ré­ben. A vi­lág­tör­té­ne­lem­mel fog­lal­ko­zó kö­te­tek ese­té­ben – az érin­tett tan­könyv­so­ro­zat kü­lön kö­te­tek­ben tár­gyal­ja az egye­te­mes és a nem­ze­ti tör­té­nel­met – év­fo­lyam­tól füg­gő­en pél­dá­ul a meg­kér­de­zet­tek 87–91%-a nyi­lat­ko­zott úgy, hogy hasz­nál­ja eze­ket, s csu­pán 3% hasz­nál rend­sze­re­sen más – fel­te­he­tő­en ma­gyar­or­szá­gi – tan­köny­vet. Egy olyan tan­könyv ese­té­ben, amely­nek nincs kon­ku­ren­ci­á­ja, ez ter­mé­sze­te­sen nem meg­le­pő ered­mény. A kér­dő­ívek­hez fű­ző­dő meg­jegy­zé­sek­ből azon­ban a pe­da­gó­gu­sok fenn­tar­tá­sai is ki­de­rül­nek, ame­lyek el­ső­sor­ban a tan­anyag men­­nyi­sé­gé­re és el­ren­de­zé­sé­re irá­nyul­nak.
A nem­ze­ti tör­té­ne­lem­mel fog­lal­ko­zó kö­te­tek ese­té­ben ki­csit más a hely­zet, hi­szen a Lili­um Aurum ál­tal ki­adott tan­köny­vek – no­ha eze­ket a di­á­kok­nak kell meg­ven­ni­ük – va­lós kon­ku­ren­ci­át je­len­te­nek a „hi­va­ta­los tan­köny­vek” szá­má­ra. Ezt tá­maszt­ja alá, hogy míg ez utób­bi­a­kat a tör­té­nel­met ta­ní­tó pe­da­gó­gu­sok 66–68%-a hasz­nál­ja rend­sze­re­sen, ad­dig a Kovács–Simon-féle tan­köny­vek­kel kap­cso­lat­ban a kol­lé­gák 42–52%-a ál­lí­tot­ta ezt. Azok ará­nya, akik az egyes év­fo­lyam­ok­ban a nem­ze­ti tör­té­ne­lem ta­ní­tá­sá­hoz va­la­mi­lyen más (fel­té­te­lez­he­tő­en ma­gyar­or­szá­gi) tan­köny­vet hasz­nál­nak rend­sze­re­sen 10–15%-ra te­he­tő. Mint az a fen­ti ada­tok­ból is ki­de­rül, a pe­da­gó­gu­sok egy ré­sze több tan­köny­vet pár­hu­za­mo­san is hasz­nál a nem­ze­ti tör­té­ne­lem ta­ní­tá­sá­hoz.

8. áb­ra. Az Orbis Pis­ctus ál­tal ki­adott Szlo­vá­kia tör­té­ne­te cí­mű tan­könyv­so­ro­zat és a Lili­um Aurum ki­adó Ma­gyar nép tör­té­ne­te cí­mű tan­könyv­so­ro­zat is­ko­lai hasz­nált­sá­gá­nak mu­ta­tói
Microsoft Word - simon-graf8.doc

sz. I. – Dvoøák, P. – Mrva, I. – Kratochvíl, V.: Szlo­vá­ki­ai a kö­zép­kor­ban és az új­kor kez­de­tén
m. I. – Ko­vács, L.–Si­mon, A.: A ma­gyar nép tör­té­ne­te I. A hon­fog­la­lás­tól a szat­má­ri bé­ké­ig
sz. II. – Kováè, D. – Kopèan, V. – Kratochvíl, V.: Szlo­vá­kia az új­kor kü­szö­bén
m. II. – Ko­vács, L.–Si­mon, A.: A ma­gyar nép tör­té­ne­te II. 1711-től 1918-ig
sz. III. – Kováè, D. – Kamenec, I. – Kratochvíl, V.: Szlo­vá­kia az új év­szá­zad­ban
m. III. – Ko­vács, L.–Si­mon, A.: A ma­gyar nép tör­té­ne­te III. A XX. szá­zad

Mint a fen­ti di­ag­ram­ból is ki­de­rül a Kovács–Simon-féle tan­köny­vek ese­té­ben ki­ug­ró­an ma­gas a vá­lasz­adást meg­ke­rü­lők szá­ma. Ezt az­zal le­het ma­gya­ráz­ni, hogy sok is­ko­lá­ba még nem ju­tot­tak el ezek a tan­köny­vek, a pe­da­gó­gu­sok nem is is­me­rik őket. Ezt a fel­té­te­le­zést a fel­mé­rés a tan­köny­vek­kel kap­cso­la­tos meg­jegy­zés ro­va­ta is alá­tá­maszt­ja. Az alap­is­ko­lák­ból vis­­sza­kül­dött 124 kér­dő­ív­ből 88 pe­da­gó­gus hasz­nál­ta ki a le­he­tő­sé­get, és fű­zött meg­jegy­zést az egyes év­fo­lyam­ok­ban hasz­ná­la­tos tan­köny­vek­hez. Ezek az oly­kor erő­sen ér­zel­mi töl­té­sű vé­le­mé­nyek nem­csak ár­nyal­tab­bá te­szik a 8. áb­ra ada­ta­it, de bi­zo­nyos szem­pont­ból töb­bet el­árul­nak azok­nál. Ki­de­rül be­lő­lük pél­dá­ul az, hogy a pe­da­gó­gu­sok nagy ré­sze kri­ti­ku­san szem­lé­li az ál­ta­la hasz­nált tan­köny­ve­ket: ki­fo­gá­sol­ja azok eset­le­ges mód­szer­ta­ni hi­bá­it (ez csak el­vét­ve for­dult elő), a túl sok el­sa­já­tí­tan­dó ada­tot, fő­leg azon­ban a szlo­vák tan­köny­vek szem­lé­le­tét. A vá­lasz­adók egy ne­gye­de ugyan­is a nem­ze­ti tör­té­nel­met tar­tal­ma­zó szlo­vák tan­köny­vek tü­kör­for­dí­tá­sa­it al­kal­mat­lan­nak tar­tot­ta a ma­gyar is­ko­lá­kon va­ló hasz­ná­lat­ra. „Mi kö­ze en­nek a tör­té­ne­lem­tu­do­mány­hoz! Az üres pa­pír min­dent el­tűr, re­mé­lem, mi pe­da­gó­gu­sok nem!”– je­gyez­te meg egyi­kük, s ko­ránt­sem volt egye­dül az ilyen meg­jegy­zé­sé­vel. Kb. ugyan­ilyen arány­ban (ha­bár nem fel­tét­le­nül ugyan­azon adat­köz­lők­ről van szó) emel­ték ki a Kovács–Simon-féle tan­köny­vek po­zi­tí­vu­ma­it, s je­gyez­ték meg, hogy min­den ma­gyar is­ko­lá­ban eze­ket kel­le­ne hasz­nál­ni. A di­ag­ram­ból még­is az de­rül ki, hogy a szlo­vák­ból for­dí­tott tan­köny­ve­ket töb­ben hasz­nál­ják. En­nek oka ta­lán az le­het, mint aho­gyan ezt so­kan meg is je­gyez­ték, hogy sok is­ko­lá­ban csu­pán ezek­kel a tan­köny­vek­kel ren­del­kez­nek, no­ha eset­leg jobb­nak tart­ják a Lili­um Aurum köny­ve­it. Mi­vel azon­ban azo­kat a di­á­kok­nak kell meg­fi­zet­ni­ük, nem meg­old­ha­tó hasz­ná­la­tuk. Per­sze az anya­gi jel­le­gű aka­dá­lyok mel­lett a pe­da­gó­gu­sok egy ré­szé­nek kö­zöm­bös­sé­ge és ru­gal­mat­lan­sá­ga is köz­re­ját­szik, hi­szen a vá­lasz­adók sok est­ben „ez van az is­ko­lán”, „ez van elő­ír­va” tí­pu­sú vá­las­­szal in­do­kol­ták egyik vagy má­sik könyv hasz­ná­la­tát.
Az egyes év­fo­lyam­ok tan­köny­ve­i­nek a meg­íté­lé­sét vizs­gál­va nagy kü­lönb­sé­get nem ész­le­lünk, no­ha a Szlo­vá­kia az új­kor kü­szö­bén cí­mű nyol­ca­di­ko­sok­nak ké­szült tan­köny­vet az át­lag­nál is több bí­rá­lat ér­te, amit a tan­könyv fel­té­te­lez­he­tő­en az 1848/49-es for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc, va­la­mint a du­a­liz­mus ko­rá­nak egy­ol­da­lú szlo­vák szem­pon­tú ér­té­ke­lé­sé­vel vált­ha­tott ki.
A szlo­vák­ból le­for­dí­tott tan­köny­vek és a Lili­um Aurum Ki­adó A ma­gyar nép tör­té­ne­te cí­mű tan­könyv­so­ro­za­tá­nak hasz­ná­la­tát kü­lön­fé­le vál­to­zók­kal ös­­sze­vet­ve ér­de­kes meg­ál­la­pí­tá­so­kat fo­gal­maz­ha­tunk meg. Amint a 9. áb­rá­ból is ki­ve­he­tő, a vizs­gált pe­da­gó­gus­cso­por­tok több­sé­ge ese­té­ben a „szlo­vák tan­köny­vek” hasz­ná­la­ta mu­tat ma­ga­sabb ér­té­ket. Kü­lö­nö­sen a szak­ké­pe­sí­tés­sel nem ren­del­ke­zők, a negy­ven év­nél idő­sebb és – ta­lán meg­le­pő mó­don – a fér­fi­ak ese­té­ben meg­ha­tá­ro­zó ez a kü­lönb­ség. A Lili­um Aurum tan­köny­vei vi­szont csak két pe­da­gó­gus­cso­port ese­té­ben előz­ték meg a hi­va­ta­los tan­köny­ve­ket: a Ma­gyar­or­szá­gon dip­lo­mát szer­ző pe­da­gó­gu­sok kö­ré­ben és a to­vább­kép­zé­se­ket lá­to­ga­tó ta­ná­rok ese­té­ben. A nők, a fi­a­ta­labb pe­da­gó­gu­sok és a szak­ké­pe­sí­tés­sel ren­del­ke­zők vi­szont nagy­já­ból azo­nos arány­ban hasz­nál­ják mind­két tan­köny­vet. Ezek az ered­mé­nyek is azt bi­zo­nyít­ják, hogy a ta­nár­kép­zés­nek óri­á­si sze­re­pe van a pe­da­gó­gus ké­sőb­bi mun­ká­já­ra, hi­szen a Ma­gyar­or­szá­gon ma­gyar szel­le­mi­sé­gű kép­zést ka­pók szá­má­ra sok­kal ter­mé­sze­te­sebb, hogy a ma­gyar szem­pon­tú tan­köny­ve­ket hasz­nál­ják, mint a szlo­vá­ki­ai egye­te­me­ken vég­zet­tek szá­má­ra, akik fel­te­he­tő­leg a „szlo­vák tör­té­ne­lem­mel” kap­cso­lat­ban hoz­tak az egye­tem­ről mé­lyebb is­me­re­te­ket.

9. áb­ra. A Szlo­vá­ki­ai a kö­zép­kor­ban és az új­kor kez­de­tén és A ma­gyar nép tör­té­ne­te c. tan­köny­vek rend­sze­res hasz­ná­la­ta az egyes pe­da­gó­gus­cso­por­tok ese­té­ben.
Microsoft Word - simon-graf9.doc

A kö­zép­is­ko­lák

A szlo­vá­ki­ai ma­gyar gim­ná­zi­u­mok­ban hasz­ná­la­tos tör­té­ne­lem­tan­köny­vek kér­dés­kö­re a rend­szer­vál­tás utá­ni ok­ta­tás­ügyünk to­tá­lis csőd­jé­nek pél­dá­ja. Az itt ta­ní­tó pe­da­gó­gu­sok nagy ré­sze ugyan­is már évek óta gya­kor­la­ti­lag tan­köny­vek nél­kül kény­te­len ok­tat­ni, hi­szen – mint már utal­tunk rá – hasz­nál­ha­tó tan­könyv­so­ro­zat a mai na­pig nem ké­szült. A je­len­leg épp ki­adás alatt ál­ló tan­köny­vek pe­dig tar­tal­mi­lag egy­ál­ta­lán nem fe­lel­nek meg a jö­ven­dő szlo­vá­ki­ai ma­gyar ér­tel­mi­ség igé­nye­i­nek. Ezért ta­lán sze­ren­csés­nek mond­ha­tó az, hogy eze­ket a köny­ve­ket még nem is for­dí­tot­ták le ma­gyar nyelv­re. Ez a hely­zet vi­szont a pe­da­gó­gu­so­kat kü­lön­fé­le szük­ség­meg­ol­dás­ok be­ve­ze­té­sé­re kény­sze­rí­ti. So­kan sa­ját jegy­ze­te­ik­ből ta­ní­ta­nak, de van olyan is, aki eze­ket sok­szo­ro­sít­va, va­la­mi­fé­le kvá­zi tan­köny­vet ál­lí­tott ös­­sze a di­á­kok szá­má­ra. Má­sok a ma­gyar­or­szá­gi tan­könyv­pi­ac­ról hoz­zák át azt, ame­lyik leg­job­ban meg­fe­lel szá­muk­ra. ők is ér­zik vi­szont, hogy ez sem meg­ol­dás, hi­szen a tan­tárgy el­té­rő stá­tu­szá­ból adó­dó­an (Ma­gyar­or­szá­gon kö­te­le­ző érett­sé­gi tan­tárgy a tör­té­ne­lem) a két or­szág­ban tel­je­sen má­sok az óra­ke­re­tek és a tan­anyag év­fo­lya­mon­kén­ti el­osz­tá­sa. Emel­lett ezek a tan­köny­vek ko­ránt­sem tar­tal­maz­zák azo­kat az in­for­má­ci­ó­kat, ame­lyek­re a szlo­vá­ki­ai ma­gyar is­ko­lák di­ák­ja­i­nak a szlo­vák tör­té­ne­lem­ből szük­sé­gük van. A meg­ol­dást te­hát más­hol kell ke­res­nünk. A kö­zép­is­ko­lán ta­ní­tó pe­da­gó­gu­sok­nak fel­tett kér­dés is er­re irá­nyult, mi­vel azt kér­dez­tük meg, va­jon mi­lyen könyv­ből ta­ní­ta­ná­nak leg­szí­ve­seb­ben. Az ered­mény egy­ér­tel­mű volt, no­ha egy­ál­ta­lán nem meg­le­pő. A szlo­vák tan­köny­vek tü­kör­for­dí­tá­sa­i­nak hasz­ná­la­tát csu­pán egyet­len vá­lasz­adó tar­tot­ta el­fo­gad­ha­tó meg­ol­dás­nak. Hár­man a ma­gyar­or­szá­gi tan­köny­vek át­ho­zá­sát tart­ják jó meg­ol­dás­nak, 21 vá­lasz sze­rint vi­szont a szlo­vá­ki­ai ma­gyar kö­zép­is­ko­lák szá­má­ra kü­lön tan­köny­ve­ket kell ké­szí­te­ni. Ez az ered­mény ön­ma­gá­ért be­szél, s ki­vált­képp ak­tu­á­lis­sá te­szi azt a kez­de­mé­nye­zést, amely a Tör­té­ne­lem­ta­ná­rok Tár­su­lá­sá­nak ré­szé­ről in­dult, s amely­nek ered­mé­nye­ként már meg­in­dul­tak az elő­ké­szí­tő mun­ká­la­tok egy ilyen tan­könyv­so­ro­zat meg­al­ko­tá­sá­hoz.

10. áb­ra. Mi­lyen tan­könyv­ből ta­ní­ta­ná­nak leg­szí­ve­seb­ben a kö­zép­is­ko­lai ta­ná­rok?
Microsoft Word - simon-graf10.doc

A fen­ti­e­ket ös­­sze­gez­ve el­mond­ha­tó te­hát, hogy a tan­köny­vek te­rén ko­ránt­sem ró­zsás a hely­zet. Az alap­is­ko­lák ese­té­ben ugyan vol­na a több­ség szá­má­ra meg­fe­le­lő tan­könyv­so­ro­zat (A ma­gyar nép tör­té­ne­te), ez azon­ban sok is­ko­la szá­má­ra még nem el­ér­he­tő. A kö­zép­is­ko­lás, fő­leg gim­ná­zi­u­mi ta­ná­rok vi­szont ad hoc meg­ol­dá­sok­ra van­nak kár­hoz­tat­va. Ez a hely­zet pe­dig nem vá­lik az ok­ta­tás mi­nő­sé­gé­nek ja­vá­ra.

A tan­esz­kö­zök hasz­ná­la­ta a tör­té­ne­lem­órá­kon

A tör­té­ne­lem­ta­ní­tás mi­nő­sé­gét a pe­da­gó­gu­sok szak­mai fel­ké­szült­sé­ge és a meg­fe­le­lő tan­köny­vek mel­lett az ok­ta­tá­si fo­lya­mat­ban fel­hasz­nál­ha­tó és fel­hasz­nált tan­esz­kö­zök is meg­ha­tá­roz­zák. A tan­esz­kö­zök egy­részt a pe­da­gó­gus és a di­á­kok kö­zös mun­ká­ját más­részt a ta­nár­nak a ta­ní­tás­ra va­ló fel­ké­szü­lé­sét se­gí­tik elő. A leg­gyak­rab­ban hasz­nált tan­esz­kö­zök kö­zé a szö­ve­ges tan­esz­kö­zök (pl. köny­vek, fo­lyó­irat­ok), a tér­ké­pek, az au­di­o­vi­zu­á­lis esz­kö­zök (vi­deó, dia­ve­tí­tő) és újab­ban a szá­mí­tó­gép és az Inter­net tar­toz­nak. Az aláb­bi­ak­ban ezek hasz­ná­la­tát vizs­gál­juk meg.
A tör­té­ne­lem ok­ta­tá­sa so­rán, ahol nem­csak idő­ben, ha­nem tér­ben is meg­ha­tá­ro­zott ese­mé­nyek fel­dol­go­zá­sa fo­lyik, pó­tol­ha­tat­lan je­len­tő­sé­ge van a meg­fe­le­lő at­la­szok­nak és tér­ké­pek­nek. Ezek hasz­ná­la­ta nél­kül ugyan­is nem le­het va­lós is­me­re­te­ket át­ad­ni. Ezért is ke­rült a fel­mé­rés­be négy olyan kér­dés is, amely ezek­kel kap­cso­la­tos. Az el­ső­ben ar­ra kér­dez­tünk rá, va­jon a meg­kér­de­zett pe­da­gó­gu­sok ál­tal ta­ní­tott osz­tá­lyok­ban van-e a ta­nu­lók­nak tör­té­nel­mi at­la­szuk, amely se­gít­sé­gé­vel az is­ko­lá­ban és ott­hon a tér­ben is kö­vet­he­tik a múlt ese­mé­nye­it.
A vá­la­szok alap­ján az osz­tá­lyok kb. egy­har­ma­dá­ban min­den­ki ren­del­ke­zik at­la­szok­kal, má­sik egy­har­ma­dá­ban pe­dig sen­ki sem. Az osz­tá­lyok kö­zel fe­lé­ben ve­gyes a hely­zet: van­nak at­la­szok­kal ren­del­ke­ző di­á­kok, de min­den­ki­nek nincs.
Ezek­ből a szá­mok­ból az el­ső pil­lan­tás­ra azt a kö­vet­kez­te­tést von­hat­nánk le, hogy mind­ös­­sze a pe­da­gó­gu­sok ne­gye­de tart­ja fon­tos­nak a tör­té­nel­mi at­la­szok hasz­ná­la­tát. Ez azon­ban csak rész­ben igaz, hi­szen sok he­lyen az anya­gi le­he­tő­sé­gek szab­nak kor­lá­to­kat. Nem le­het azon­ban min­dent a pénz­hi­ány­ra fog­ni, annak

11. áb­ra. Van-e az ön ál­tal ta­ní­tott osz­tá­lyok­ban a ta­nu­lók­nak tör­té­nel­mi at­la­szuk?
Microsoft Word - simon-graf11.doc

ellenére, hogy amai vi­szo­nyok kö­ze­pet­te a ta­nu­ló­kat tény­leg ne­héz ar­ra kény­sze­rí­te­ni, hogy ma­guk vá­sá­rol­ják meg a tör­té­nel­mi at­la­szo­kat, az is­ko­lák pe­dig szin­tén nem akar­ják en­nek költ­sé­ge­it fel­vál­lal­ni. Az azon­ban ta­lán még­is el­vár­ha­tó len­ne, hogy a pe­da­gó­gus meg­ke­res­se azo­kat a le­he­tő­sé­ge­ket (pá­lyá­zás, szpon­zo­rok), ame­lyek ál­tal eze­ket a rend­kí­vül fon­tos tan­esz­kö­zök el­ér­he­tő­vé vál­ná­nak a ta­nu­lók szá­má­ra. Ha ugyan­is a pe­da­gó­gus meg­fe­le­lő­en mo­ti­vál­ja di­ák­ja­it, ak­kor egy négy évig hasz­nál­ha­tó tör­té­nel­mi at­lasz egy­sze­ri meg­vá­sár­lá­sa ta­lán nem is an­­nyi­ra a pénz kér­dé­se. A fel­mé­rés­ből ugyan­is az is ki­de­rül, hogy a szak­ké­pe­sí­tés­sel ren­del­ke­zők, a Ma­gyar­or­szá­gon dip­lo­mát szer­ző pe­da­gó­gu­sok, va­la­mint azok, akik lá­to­gat­ják a to­vább­kép­zé­se­ket és a nyá­ri egye­te­me­ket, in­kább súlyt he­lyez­nek a tör­té­nel­mi at­la­szok be­szer­zé­sé­re, mint a töb­bi pe­da­gó­gus. Azon osz­tá­lyok ará­nya, ahol min­den­ki­nek van at­lasza, vi­szont csak a Ma­gyar­or­szá­gon vég­zett ta­ná­rok kö­ré­ben ért el re­la­tív több­sé­get.

„Hasz­nál-e a ta­ní­tá­si órá­kon fa­li­tér­ké­pet?” – hang­zott a kö­vet­ke­ző kér­dés. A vá­la­szok alap­ján ki­de­rült, hogy a pe­da­gó­gu­sok há­rom­ne­gye­de rend­sze­re­sen hasz­nál fa­li­tér­ké­pet, 20%-uk rit­kán, s ele­nyé­sző azok szá­ma, akik egy­ál­ta­lán nem hasz­nál­ják ezt a fon­tos se­géd­esz­közt. Va­ló­szí­nű, hogy az ő ese­tük­ben ar­ról le­het szó, hogy is­ko­lá­ju­kon nincs is ilyen se­géd­esz­köz, hi­szen a vá­lasz­adók 1,4%-a így nyi­lat­ko­zott. A rend­sze­re­sen fa­li­tér­ké­pet hasz­ná­ló ta­ná­rok kö­zött ki­ma­gas­ló arány­ban ta­lál­ha­tók a fér­fi­ak, a szak­ké­pe­sí­tés­sel ren­del­ke­zők, a to­vább­kép­zé­se­ket lá­to­ga­tók, a Ma­gyar­or­szá­gon vég­zet­tek, va­la­mint a 40 év­nél idő­sebb pe­da­gó­gu­sok. Fel­tű­nő és el­szo­mo­rí­tó tény vi­szont az, hogy a fi­a­ta­labb ge­ne­rá­ció vi­szony­lag nagy arány­ban mel­lő­zi ezt a fon­tos tan­esz­közt. A nők­kel kap­cso­la­tos szte­re­o­tí­pi­ák­kal (mi­sze­rint ros­­szab­bul tá­jé­ko­zód­nak a tér­ben és a tér­ké­pen, s ezért nem szí­ve­sen hasz­nál­ják) vi­szont egy­be­esik a di­ag­ram ál­tal mu­ta­tott kép, hi­szen az egyes pe­da­gó­gus­cso­por­tok kö­zül pon­to­san a nők azok, akik­nél a leg­ala­cso­nyabb ér­té­ket mu­tat a rend­sze­res tér­kép­hasz­ná­lat.

12. áb­ra. Van-e az ön ál­tal ta­ní­tott osz­tá­lyok­ban a ta­nu­lók­nak tör­té­nel­mi at­la­szuk?
Microsoft Word - simon-graf12.doc

13. áb­ra. A fa­li­tér­ké­pet rend­sze­re­sen hasz­ná­lók ará­nya az egyes cél­cso­por­tok­ban
Microsoft Word - simon-graf13.doc

A fa­li­tér­ké­pek­kel kap­cso­la­tos to­váb­bi kér­dé­sek nem a pe­da­gó­gu­sok hoz­zá­ál­lá­sát, ha­nem az is­ko­lák le­he­tő­sé­ge­it vizs­gál­ják, s az ered­mé­nyek meg­erő­sí­tik azo­kat a gyak­ran pa­nasz­ként fel­ho­zott ér­ve­ket, hogy is­ko­lá­ink több­sé­gé­ben nin­cse­nek meg a szük­sé­ges tár­gyi fel­té­te­lek az ered­mé­nyes és kor­sze­rű ok­ta­tás­hoz. Az is­ko­lák csu­pán 33,8%-ában van ugyan­is csak meg­fe­le­lő szá­mú fa­li­tér­kép. Ezek azon­ban több mint 90%-ban szlo­vák nyel­vű­ek, míg is­ko­lá­ink kö­zel 40%-ában egyet­len, a tör­té­nel­mi Ma­gyar­or­szá­got – te­hát a tan­anyag törzs­anya­gá­nak ge­rin­cét ki­te­vő ál­lam­ala­ku­la­tot – áb­rá­zo­ló fa­li­tér­kép sin­csen. Az ilyen tér­ké­pek hi­á­nya pe­dig a meg­fe­le­lő tan­köny­vek hi­á­nyá­ból fa­ka­dó gon­do­kat erő­sí­ti, hi­szen a ta­nu­lók nagy ré­sze va­ló­szí­nű­leg el sem tud­ja a tér­ben kép­zel­ni a tör­té­nel­mi Ma­gyar­or­szá­got vagy an­nak va­la­mely ré­szét, eset­leg azt a vár­me­gyét, amely­ben az ő lak­he­lye ta­lál­ha­tó. A szlo­vák nyel­vű fa­li­tér­ké­pek pe­dig to­vább erő­sí­tik a tá­jé­ko­zó­dá­si ne­héz­sé­ge­i­ket, hi­szen eze­ken még ne­he­zeb­ben tud­ják azo­no­sí­ta­ni a ta­ní­tás so­rán ma­gya­rul el­hang­zó föld­raj­zi ne­ve­ket.

14. áb­ra. Van-e az is­ko­lá­ju­kon a tör­té­nel­mi Ma­gyar­or­szá­got áb­rá­zo­ló fa­li­tér­kép?
Microsoft Word - simon-graf14.doc

A tér­ké­pek mel­lett a jó szak­köny­vek is hi­ány­cikk­nek szá­mí­ta­nak, hi­szen a meg­kér­de­zet­tek 8,1%-a nyi­lat­ko­zott úgy, hogy is­ko­lá­ju­kon egy­ál­ta­lán nin­cse­nek szak­köny­vek, 62,2%-uk sze­rint pe­dig csak ke­vés ilyen­nel ren­del­kez­nek. Az is­ko­lák­ban ta­lál­ha­tó szak­köny­vek va­la­mi­vel több mint fe­le ma­gyar nyel­vű, a töb­bi, a ki­seb­bik ré­sze pe­dig szlo­vák nyel­vű.
A kor­sze­rű tör­té­ne­lem­ok­ta­tás­hoz már a vi­deó és az Inter­net hasz­ná­la­ta is hoz­zá­tar­to­zik. A fel­mé­rés sze­rint is­ko­lá­ink dön­tő több­sé­ge ren­del­ke­zik vi­de­ó­val, s a tör­té­nel­met ta­ní­tó pe­da­gó­gu­sok több mint 80%-a – rend­sze­re­sen 21,6%, csu­pán el­vét­ve 62,2% – hasz­nál­ja is az ok­ta­tás so­rán. A vi­deó hasz­ná­la­ta kap­csán az egyes pe­da­gó­gus­cso­por­tok kö­zött meg­ha­tá­ro­zó kü­lönb­sé­get nem mu­ta­tott ki a fel­mé­rés, s nagy­já­ból ha­son­ló arány­ban hasz­nál­ják nők és fér­fi­ak, fi­a­ta­lab­bak és idő­seb­bek, sőt szak­ké­pe­sí­tés­sel ren­del­ke­zők és szak­ké­pe­sí­tést nem szer­zet­tek.
Az Inter­net­hez va­ló hoz­zá­fé­rés és hasz­ná­la­ta vi­szont már ár­nyal­tabb ké­pet mu­tat, hi­szen a vá­la­szok alap­ján az is­ko­lák 37,8%-ában még nincs hoz­zá­fé­rés a vi­lág­há­ló­hoz (lásd 13. áb­ra). Az Inter­net ad­ta le­he­tő­sé­get a pe­da­gó­gu­sok leg­in­kább a szak­iro­da­lom ke­re­sé­sé­re (33,1%) és a ta­ní­tá­si órá­ra va­ló fel­ké­szü­lés­hez (26,4%) hasz­nál­ják, no­ha nyil­ván­va­ló, hogy ez a két te­vé­keny­ség ös­­sze­függ. A pe­da­gó­gu­sok egy ti­ze­de pe­dig a szak­kö­ri mun­ka so­rán, ill. a ren­des ta­ní­tá­si órá­kon is ki­hasz­nál­ja az Inter­net nyúj­tot­ta le­he­tő­sé­ge­ket. Az Inter­net hasz­ná­la­tá­val kap­cso­lat­ban – ez fel­té­te­lez­he­tő is volt – a 40 év­nél fi­a­ta­lab­bak­nál mu­tat­ha­tó ki az át­la­gos­nál na­gyobb arány, va­la­mint fér­fi­ak is gyak­rab­ban hasz­nál­ják a vi­lág­há­lót, mint a nők.

15. áb­ra. Van-e is­ko­lá­ju­kon le­he­tő­ség az Inter­net hasz­ná­la­tá­ra?
Microsoft Word - simon-graf15.doc
16. áb­ra. A tör­té­ne­lem­ta­ní­tás so­rán mi­re hasz­nál­ja a pe­da­gó­gus az Internetet?
Microsoft Word - simon-graf16.doc

A pe­da­gó­gu­sok szak­mai hoz­zá­ál­lá­sá­nak egyik fon­tos fok­mé­rő­je a szak­fo­lyó­irat­ok kö­ve­té­se le­het. A szak­fo­lyó­irat­ok azon­ban nem­csak a pe­da­gó­gus szak­mai fej­lő­dé­sét biz­to­sít­ják, ha­nem olyan se­gít­sé­get nyúj­ta­nak az ok­ta­tás fo­lya­ma­tá­ban, ame­lyet nem len­ne sza­bad ki­hagy­ni. Fel­hasz­ná­lá­suk kü­lö­nö­sen a szak­kö­rök­ben, fa­kul­ta­tív órá­kon le­het szé­les­kö­rű, mi­köz­ben a nép­sze­rű­sí­tő jel­le­gű fo­lyó­ira­to­kat szí­ve­sen for­gat­ják a di­á­kok is. En­nek el­le­né­re azon­ban a pe­da­gó­gu­sok be­val­lá­sa sze­rint kö­zel egy ötö­dük egy­ál­ta­lán nem ol­vas-hasz­nál szak­fo­lyó­ira­to­kat. Az át­la­gos­nál is na­gyobb arány­ban ta­lál­ha­tók kö­zöt­tük szak­ké­pe­sí­tés­sel nem ren­del­ke­zők, s ta­lán meg­le­pő, de a fi­a­ta­lab­bak sok­kal ke­vés­bé ol­vas­sák a szak­fo­lyó­ira­to­kat, mint az idő­sebb pe­da­gó­gu­sok.
A leg­nép­sze­rűbb fo­lyó­irat­nak a ma­gyar­or­szá­gi His­tó­ria cí­mű fo­lyó­irat bi­zo­nyult, ame­lyet a vá­lasz­adók 55,4%-a kö­vet. Ezt a po­zso­nyi His­to­ric­ká revue kö­ve­ti (38,5%), a har­ma­dik hely­re pe­dig a Bu­da­pes­ten meg­je­le­nő Rubi­con ke­rült (29,7%-al). A két ma­gyar­or­szá­gi fo­lyó­irat kö­zül a His­tó­ri­át in­kább az idő­sebb ge­ne­rá­ció, a Rubi­cont pe­dig a fi­a­ta­labb pe­da­gó­gu­sok je­löl­ték be na­gyobb arány­ban.

17. áb­ra. A szak­fo­lyó­ira­tot nem ol­va­sók-hasz­ná­lók ará­nya az egyes cél­cso­por­to­kon be­lül
Microsoft Word - simon-graf17.doc

A tör­té­ne­lem­ta­ní­tás tar­tal­mi kér­dé­sei

A mi­lyen tan­könyv­ből és mi­lyen tan­esz­kö­zök fel­hasz­ná­lá­sá­val kér­dé­sé­től is fon­to­sabb a mit ta­ní­tunk kér­dés. A fel­mé­rés utol­só té­ma­kö­re ép­pen ezért a tör­té­ne­lem­ta­ní­tás tar­tal­mi kér­dé­se­i­re össz­pon­to­sí­tott, mi­köz­ben a fel­tett kér­dé­sek el­ső­sor­ban a ma­gyar nem­ze­ti tör­té­ne­lem ta­ní­tá­sá­nak le­he­tő­sé­ge­it vizs­gál­ták.
A tör­té­ne­lem­ta­ní­tás tar­tal­má­nak szem­pont­já­ból alap­ve­tő do­ku­men­tum­nak az ér­vé­nyes tan­ter­vek szá­mí­ta­nak. A je­len­le­gi sza­bá­lyo­zás mel­lett a szlo­vá­ki­ai ma­gyar is­ko­lák­ban ugyan­azok a tan­ter­vek ér­vé­nye­sek, mint az or­szág más iskoláiban.4 Ezek az erő­sen szlo­vák szem­pon­tú tan­ter­vek, ame­lyek nem ad­nak elég­sé­ges te­ret a ma­gyar nem­ze­ti tör­té­ne­lem ok­ta­tá­sá­hoz, ál­lan­dó vi­ták tár­gyai a ma­gyar pe­da­gó­gu­sok kö­ré­ben. Ép­pen ezért a pe­da­gó­gu­sok­tól azt kér­dez­tük meg, va­jon men­­nyi­re elé­ge­det­tek a tan­ter­vek­kel. Amint a 16. áb­rá­ból ki­de­rül, mind­ös­­sze 1 sze­mély, va­gyis a meg­kér­de­zet­tek 0,7%-a tart­ja tel­jes mér­ték­ben jó­nak a tan­ter­ve­ket, míg 6,8%-uk tel­je­sen al­kal­mat­lan­nak tart­ja azo­kat. A nagy több­ség ár­nyal­tab­ban íté­li meg a kér­dést, 48%-uk in­kább jó­nak, 35,1%-uk pe­dig in­kább rossz­nak tar­ja a je­len­le­gi tan­ter­ve­ket. En­nek fé­nyé­ben el­mond­ha­tó, hogy az elé­ge­det­le­nek­től csu­pán ke­vés­sel van­nak töb­ben azok, akik el­fo­gad­ják a tan­ter­ve­ket, vi­szont csu­pán ab­szo­lút több­sé­get al­kot­nak. A vá­la­szok­hoz fű­ző­dő meg­jegy­zé­sek alap­ján ki­de­rül, hogy a szlo­vá­ki­ai ma­gyar pe­da­gó­gu­sok a tan­ter­vek leg­na­gyobb hi­á­nyos­sá­gá­nak azt tart­ják, hogy a ma­gyar is­ko­lák szá­má­ra nin­cse­nek kü­lön tan­ter­vek, a meg­lé­vők­ben pe­dig nem je­le­nik meg a szük­sé­ges mér­ték­ben a ma­gyar nem­zet tör­té­nel­me.
A tan­ter­ve­ket leg­na­gyobb arány­ban az idő­sebb pe­da­gó­gu­sok, a to­vább­kép­zé­sek­re nem já­rók, il­let­ve a nők fo­gad­ják el, de in­kább el­fo­ga­dó­ak, mint el­uta­sí­tó­ak a szak­kép­zet­le­nek és a Szlo­vá­ki­á­ban egye­te­met vég­zet­tek is. A fér­fi­ak, a fi­a­ta­labb kor­osz­tály­ok­hoz tar­to­zók, a ma­gyar­or­szá­gi vég­zett­ség­gel ren­del­ke­zők és a to­vább­kép­zé­sek­re já­ró pe­da­gó­gu­sok kö­zött vi­szont töb­ben van­nak azok, akik tel­je­sen el­uta­sít­ják vagy in­kább rossz­nak tart­ják a tan­ter­ve­ket, mint azok, akik po­zi­tí­van íté­lik meg azo­kat.

18. áb­ra. Ho­gyan íté­li meg a je­len­le­gi tör­té­ne­lem­tan­ter­ve­ket?
Microsoft Word - simon-graf18.doc
19. áb­ra. Ho­gyan íté­lik meg a tan­ter­ve­ket az egyes cél­cso­por­tok
Microsoft Word - simon-graf19.doc

No­ha, mint a fen­ti­ek­ből lát­ni, a je­len­le­gi tan­ter­vek meg­íté­lé­sé­ben meg­osz­tott a meg­kér­de­zet­tek kö­re, ab­ban vi­szont nagy­já­ból egy­be­hang­zó a vé­le­mé­nyük, hogy mi­lyen tan­ter­vek alap­ján sze­ret­né­nek ta­ní­ta­ni. A meg­kér­de­zet­tek 81,8%-a sze­rint ugyan­is a szlo­vá­ki­ai ma­gyar is­ko­lák a szlo­vák is­ko­lá­ké­tól el­té­rő spe­ci­á­lis tan­ter­ve­ket igé­nyel­nek. Csu­pán 4,7%-uk vé­le­mé­nye az, hogy a ma­gyar is­ko­lák­ban a szlo­vák tan­ter­vek sze­rint kell ta­ní­ta­ni, 7,4%-uk pe­dig amel­lett tet­te le vok­sát, hogy a ma­gyar­or­szá­gi tan­ter­ve­ket kell át­ven­ni. Ez utób­bi meg­ol­dást a Ma­gyar­or­szá­gon egye­te­met vég­zet­tek egy­ne­gye­de tá­mo­gat­ta, a fi­a­ta­labb kor­osz­tály­ba tar­to­zó pe­da­gó­gu­sok­nak és a fér­fi­ak­nak pe­dig 10%-a. A ma­gyar­or­szá­gi tan­ter­vek át­vé­tel­ét leg­ke­vés­bé az idő­seb­bek vá­lasz­tot­ták, mind­ös­­sze 3,2%-uk je­löl­te be ezt a meg­ol­dást, vi­szont ők áll­tak leg­in­kább a szlo­vák kö­ve­tel­mé­nyek át­vé­te­le mel­lé (6,5%). A spe­ci­á­lis, a szlo­vá­ki­ai ma­gyar is­ko­lák szá­má­ra ké­szí­tett tan­ter­vek öt­le­tét va­la­men­­nyi vizs­gált cso­port meg­kö­ze­lí­tő­leg ha­son­ló mér­ték­ben, te­hát 75% fö­löt­ti arány­ban tá­mo­gat­ta. Ki­vé­telt csu­pán a Ma­gyar­or­szá­gon vég­zet­tek ké­pez­tek, akik­nek csak a 68,8%-a ja­va­sol­ta ezt.

20. áb­ra. Mi­lyen tan­ter­vek alap­ján kel­le­ne ta­ní­ta­ni a tör­té­nel­met a szlo­vá­ki­ai ma­gyar is­ko­lák­ban
Microsoft Word - simon-graf20.doc

A szlo­vá­ki­ai ma­gyar tör­té­ne­lem­ok­ta­tás egyik alap­kér­dé­se már évek óta az, mi­lyen mér­ték­ben le­het és kell ta­ní­ta­ni a ma­gyar nem­zet tör­té­nel­mét. No­ha en­nek ta­ní­tá­sá­hoz sem a tan­ter­vi, sem a tan­köny­vi hát­tér nem adott úgy lát­szik, hogy a pe­da­gó­gu­sok egy­re in­kább ter­mé­sze­tes­nek tart­ják azt, hogy a ma­gyar di­á­kok­nak az elő­írt men­­nyi­sé­get meg­ha­la­dó is­me­re­tet ad­ja­nak át nem­ze­ti múl­tunk­ról. Er­ről a fel­mé­rés ered­mé­nye is ta­nús­ko­dik, amely alap­ján el­mond­ha­tó, hogy a szlo­vá­ki­ai ma­gyar is­ko­lá­kon tör­té­nel­met ok­ta­tó pe­da­gó­gu­sok több mint 80%-a a tan­ter­vi ke­re­te­ket meg­ha­la­dó mér­ték­ben ta­nít­ja a ma­gyar nem­ze­ti tör­té­nel­met, s csu­pán 12%-uk elég­szik meg az elő­ír­tak­kal.
Az egyes pe­da­gó­gus­cso­por­to­kat meg­vizs­gál­va ki­de­rült, hogy a tan­ter­vi kö­ve­tel­mé­nyek­hez va­ló leg­na­gyobb fo­kú iga­zo­dás, va­gyis a nem­ze­ti tör­té­ne­lem hang­sú­lyo­zat­lan sze­re­pe leg­in­kább a nők, a szak­kép­zet­len pe­da­gó­gu­sok, il­let­ve a to­vább­kép­zé­sek­re nem já­ró pe­da­gó­gu­sok ka­te­gó­ri­á­já­ra a leg­in­kább jel­lem­ző, míg a nem­ze­ti tör­té­ne­lem hang­sú­lyos sze­re­pe a szak­ké­pe­sí­tés­sel ren­del­ke­zők és a to­vább­kép­zé­se­ken részt­ve­vő pe­da­gó­gu­sok ese­té­ben mu­tat­ha­tó ki. Az egyes cso­por­tok ese­té­ben nagy­já­ból azo­nos volt a két „szél­ső­ség” ará­nya, va­gyis azo­ké, akik csak a tan­ter­vi elő­írá­sok mér­té­ké­ben, il­let­ve azo­ké, akik ma­xi­má­lis ter­je­de­lem­ben ok­tat­ják a nem­ze­ti tör­té­nel­met. Csu­pán a Ma­gyar­or­szá­gon vég­zet­tek ese­té­ben bil­lent a mér­leg ez utób­bi le­he­tő­ség fe­lé, ame­lyet két­szer an­­nyi­an vá­lasz­tot­tak, mint az el­ső vá­laszt.

21. áb­ra. Mi­lyen mér­ték­ben ta­nít­ja a ma­gyar nem­ze­ti tör­té­nel­met?
Microsoft Word - simon-graf21.doc

22. áb­ra. Mi­lyen mér­ték­ben ta­nít­ja a ma­gyar nem­ze­ti tör­té­nel­met?
Microsoft Word - simon-graf22.doc

A nem­ze­ti tör­té­ne­lem ta­ní­tá­sa mel­lett alap­kér­dés még a szlo­vá­ki­ai ma­gyar nem­ze­ti ki­sebb­ség tör­té­ne­té­nek ta­ní­tá­sa, ame­lyet nem­csak az ne­he­zít, hogy e té­ma nem sze­re­pel az ér­vé­nyes tan­ter­vek­ben, ha­nem az, hogy még nem­ze­ti ki­sebb­sé­günk tör­té­ne­té­nek ala­pos és szisz­te­ma­ti­kus fel­tá­rá­sa sem fe­je­ző­dött be. A Kovács–Simon-féle tan­köny­vek­nek kö­szön­he­tő­en a szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság tör­té­ne­té­nek alap­ve­tő in­for­má­ci­ói vi­szont már be­ke­rül­tek az ok­ta­tá­si fo­lya­mat­ba. Ta­lán en­nek is kö­szön­he­tő, hogy a meg­kér­de­zet­tek kö­zel há­rom­ne­gye­de, ha érin­tő­le­ge­sen is, de ta­nít­ja nem­ze­ti ki­sebb­sé­günk tör­té­ne­tét, s csak a meg­kér­de­zet­tek 6,1%-a vá­la­szol­ta azt, hogy nem fog­lal­ko­zik ve­le. Kü­lö­nö­sen ma­gas vi­szont a vá­laszt meg­ke­rü­lők ará­nya, ami fel­te­he­tő­en ab­ból fa­kad, hogy sok pe­da­gó­gus nem ta­nít olyan év­fo­lyam­ban, ahol ez a té­ma te­rí­ték­re ke­rül­het. Ér­de­kes mó­don a nem­le­ges vá­laszt adók leg­na­gyobb ará­nya a Ma­gyar­or­szá­gon szak­ké­pe­sí­tést szer­zők kö­zött for­dul elő, amit fel­té­te­lez­he­tő­en az ál­ta­luk hasz­nált ma­gyar­or­szá­gi tan­köny­vek szám­lá­já­ra le­het ír­ni, hi­szen ezek ugyan­úgy

23. áb­ra. Ta­nít­ja-e a szlo­vá­ki­ai ma­gyar nem­ze­ti ki­sebb­ség tör­té­ne­tét?
Microsoft Word - simon-graf23.doc
mel­lő­zik a nem­ze­ti ki­sebb­sé­gek tör­té­ne­tét, mint a szlo­vák tan­köny­vek. Kö­zöt­tük ta­lál­ni azon­ban a leg­na­gyobb ará­nyát azok­nak is, akik bő ter­je­de­lem­ben ta­nít­ják ezt a té­mát. Ér­de­kes el­té­rés fi­gyel­he­tő meg a nők és fér­fi­ak ese­té­ben is, hi­szen ez utób­bi­ak kö­zött azok ará­nya na­gyobb, akik bő ter­je­de­lem­ben ta­nít­ják ki­sebb­sé­günk tör­té­ne­tét, míg a nők kö­zött töb­ben van­nak azok, akik nem ta­nít­ják a té­mát.

24. áb­ra. Az egyes pe­da­gó­gus­cso­por­tok vi­szo­nya a szlo­vá­ki­ai ma­gyar ki­sebb­ség tör­té­ne­té­nek ta­ní­tá­sá­hoz. (A ké­rés­re nem vá­la­szo­lók cso­port­ját fi­gyel­men kí­vül hagy­va)
Microsoft Word - simon-graf24.doc

A ta­nul­sá­gok le­vo­ná­sa

Az ed­dig is­mer­te­tett ered­mé­nyek két­ség­te­len­né te­szik, hogy a szlo­vá­ki­ai ma­gyar is­ko­lá­kban fo­lyó tör­té­ne­lem­ok­ta­tás ko­moly prob­lé­mák­kal küsz­kö­dik. Mi­e­lőtt azon­ban meg­pró­bál­nánk eze­ket szám­ba ven­ni, lás­suk, hogy mit gon­dol­nak er­ről ma­guk az érin­tett pe­da­gó­gu­sok, akik 6 meg­adott le­he­tő­ség kö­zül je­löl­het­ték be azt a hár­mat, ame­lyet a szlo­vá­ki­ai ma­gyar is­ko­lá­kban fo­lyó tör­té­ne­lem­ok­ta­tás leg­na­gyobb gond­já­nak tar­ta­nak. A meg­kér­de­zet­tek kö­zül leg­töb­ben a meg­fe­le­lő tan­köny­vek hi­á­nyát je­löl­ték meg prob­lé­ma­ként. Ezt a le­he­tő­sé­get a vá­lasz­adók több mint két­har­ma­da vá­lasz­tot­ta. A má­so­dik leg­gyak­rab­ban be­je­lölt gond­nak a ma­gyar szel­le­mi­sé­gű tör­té­ne­lem­ta­nár-kép­zés hi­á­nya bi­zo­nyult, ame­lyet a vá­lasz­adók több mint fe­le je­löl­t be. Szin­te azo­nos szá­mú pe­da­gó­gus je­löl­te be a meg­fe­le­lő tan­esz­kö­zök és a szak­kép­zett pe­da­gó­gu­sok hi­á­nyát, va­la­mi­vel ke­ve­seb­ben pe­dig a tan­ter­ve­ket tart­ják a gon­dok egyik oká­nak. A meg­adott le­he­tő­sé­gek kö­zül a leg­ke­ve­seb­ben a meg­fe­le­lő to­vább­kép­zé­si rend­szer hi­á­nyát je­löl­ték be, ha­bár az ő ará­nyuk is meg­ha­lad­ta a vá­lasz­adók egy har­ma­dát.

25. áb­ra. Mi tart a szlo­vá­ki­ai ma­gyar tör­té­ne­lem­ok­ta­tás leg­na­gyobb gond­já­nak?
Microsoft Word - simon-graf25.doc

A prob­lé­ma­ka­ta­ló­gus mel­lett a meg­kér­de­zet­tek ja­vas­la­to­kat is te­het­tek ar­ra, mi­ben lát­ják a gon­dok meg­ol­dá­sá­nak leg­főbb esz­kö­zét. Az ed­di­gi­ek is­me­re­té­ben ta­lán nem meg­le­pő­en a tan­köny­vek és tan­esz­kö­zök prob­lé­má­já­nak meg­ol­dá­sát tar­tot­ták a leg­ége­tőbb fel­adat­nak. Má­so­dik hely­re a ta­nár­kép­zés meg­ol­dá­sa, har­ma­dik hely­re pe­dig a tan­ter­vek át­dol­go­zá­sa ke­rült. Szá­mot­te­vő je­lö­lést ka­pott még a szlo­vá­ki­ai ok­ta­tás­po­li­ti­ka át­ala­kí­tá­sa és a tör­té­nel­met ta­ní­tó pe­da­gó­gu­sok szak­mai ös­­sze­jö­ve­te­le­i­nek sű­rűb­bé té­te­le is.

26. áb­ra. Mi szük­sé­ges a szlo­vá­ki­ai ma­gyar tör­té­ne­lem­ok­ta­tás hely­ze­té­nek ja­ví­tá­sá­hoz? (A leg­gya­ko­ribb vá­la­szok)

No­ha a fel­mé­rés nem ter­jedt ki min­den­re, s ki­ér­té­ke­lé­se so­rán fény de­rült a kér­dő­ívek hi­á­nyos­sá­ga­i­ra is, még­is át­fo­gó ké­pet kap­hat­tunk be­lő­le tör­té­ne­lem­ok­ta­tá­sunk je­len hely­ze­té­ről. Rá­vi­lá­gít hi­á­nyos­sá­ga­i­ra, s fel­mu­tat­ja ér­té­ke­it is. Azok szá­má­ra, akik ben­ne él­nek a szak­má­ban a fel­mé­rés ered­mé­nyei nem je­len­te­nek meg­le­pe­tést, csu­pán meg­erő­sí­tik ed­di­gi ta­pasz­ta­la­ta­i­kat.
Az össz­kép akár le­han­go­ló­nak is ne­vez­he­tő, hi­szen is­ko­lá­in­kon ke­vés a meg­fe­le­lő­en kép­zett tör­té­ne­lem­ta­nár, nin­cse­nek ki­épül­ve a to­vább­kép­zés fó­ru­mai, nin­cse­nek meg­fe­le­lő tan­köny­vek, nincs ele­gen­dő tan­esz­köz, a tan­ter­vek pe­dig nem fe­lel­nek meg a szlo­vá­ki­ai ma­gyar is­ko­lák el­vá­rá­sa­i­nak. A sok ne­ga­tí­vum mel­lett azon­ban még­is biz­ta­tó az, hogy a tör­té­nel­met ok­ta­tó pe­da­gó­gu­sok je­len­tős ré­sze ko­mo­lyan ve­szi szak­má­ját (en­nek egyik je­le a kér­dő­ív ki­töl­té­se), mi­köz­ben tisz­tá­ban van a hi­á­nyos­sá­gok­kal is. Tör­té­ne­lem­ok­ta­tá­sunk ta­lán leg­in­kább de­rű­re okot adó fe­je­ze­te a te­het­ség­gon­do­zás, azon be­lül is a ta­nul­má­nyi ver­se­nyek rend­sze­re, ame­lyek meg­szer­ve­zé­sét szin­te tel­jes mér­ték­ben a ci­vil szer­ve­ző­dé­sek vál­lal­ták ma­guk­ra. Az alap­is­ko­lás kor­osz­tály szá­má­ra a tan­év ki­emel­ke­dő ese­mé­nyé­nek szá­mít a Ka­ted­ra fo­lyó­irat ál­tal szer­ve­zett le­ve­le­ző ver­seny és or­szá­gos dön­tő. Az éven­te kö­zel fél­ezer ta­nu­lót és több tu­cat pe­da­gó­gust meg­moz­ga­tó Ka­ted­ra Tör­té­ne­lem­ver­seny­nek szlo­vák (szlo­vá­ki­ai) szin­ten sincs kon­ku­ren­se. A kö­zép­is­ko­lás­ok kor­cso­port­ját az im­már egy év­ti­ze­de rend­sze­re­sen meg­szer­ve­zett Múlt­idé­ző ne­vű tan­tár­gyi ver­seny szó­lít­ja meg. A Tör­té­ne­lem­ta­ná­rok Tár­su­lá­sa ál­tal szer­ve­zett ve­tél­ke­dés ko­moly ran­got ví­vott ki ma­gá­nak a pe­da­gó­gu­sok és a részt­ve­vő di­á­kok kö­ré­ben. A két or­szá­gos ver­seny mel­lett – el­ső­sor­ban az alap­is­ko­lá­sok ré­szé­re – szá­mos he­lyi és re­gi­o­ná­lis tör­té­nel­mi ver­seny moz­gat­ja meg az is­ko­lai egy­han­gú­ság ál­ló­vi­zét. Ezek a ver­se­nyek, ame­lyek ál­ta­lá­ban a ma­gyar nem­ze­ti tör­té­ne­lem egyes kor­sza­ka­it öle­lik fel, nem­csak a di­á­kok, ha­nem a pe­da­gó­gu­sok fel­ké­szült­sé­gét is pró­bá­ra te­szik. A ver­se­nyek­hez ha­son­ló sze­re­pet tölt be a TT ál­tal nya­ran­ta a kö­zép­is­ko­lás ge­ne­rá­ció szá­má­ra rend­sze­re­sen meg­szer­ve­zett nyá­ri tör­té­nel­mi-hon­is­me­re­ti tá­bor. A sel­mec­bá­nyai tá­bor­ban az ed­di­gi évek so­rán már kö­zel fél­száz fi­a­tal for­dult meg, akik kö­zül so­kan – ta­lán ép­pen a tá­bor­ban át­él­tek ha­tá­sá­ra – olyan egye­te­mi ta­nul­má­nyo­kat foly­tatnak vagy foly­ta­ttak, amelyek kö­tő­dnek a tör­té­ne­lem­hez.

Szin­tén a szlo­vá­ki­ai ma­gyar tör­té­ne­lem­ok­ta­tás po­zi­tí­vu­mai kö­zé tar­to­zik az, hogy ha las­san is, de ki­épül­nek azok a szak­mai szer­ve­ze­tek és fó­ru­mok, ame­lyek el­en­ged­he­tet­le­nül szük­sé­ge­sek a meg­fe­le­lő szin­tű mun­ká­hoz. Nem csu­pán a sze­mé­lyes érin­tett­ség­től és a rész­re­haj­lás­tól ve­zet­ve szó­lunk elő­ször a Tör­té­ne­lem­ta­ná­rok Tár­su­lá­sá­nak te­vé­keny­sé­gé­ről. Ez az 1997-ben, a ma­gyar nyel­vű tör­té­ne­lem­ok­ta­tás el­le­ni kor­mány­za­ti tá­ma­dá­sok ide­jén lét­re­jött, majd 1999-től pol­gá­ri tár­su­lás­ként mű­kö­dő szak­mai szer­ve­zet, ha sze­rény esz­kö­zök­kel is, de min­den­képp hoz­zá­já­rult ho­ni tör­té­ne­lem­ok­ta­tá­sunk ered­mé­nye­i­hez. S nem­csak az ál­ta­la szer­ve­zett ver­se­nyek és tá­bo­rok, va­la­mint a szak­mai-mód­szer­ta­ni to­vább­kép­zé­sek szer­ve­zé­se ál­tal. A TT ugyan­is élénk kap­cso­la­to­kat épí­tett ki a ha­son­ló szlo­vák és ma­gyar­or­szá­gi szer­ve­ze­tek­kel, s már több a ha­tá­ro­kon át­nyú­ló prog­ram­ban is részt vett. A TT mel­lett tör­té­ne­lem­ta­ní­tá­sunk má­sik fon­tos szer­ve­ze­te az SZMPSZ, il­let­ve az ál­ta­la mű­köd­te­tett Come­ni­us Pe­da­gó­gi­ai In­té­zet, amely jól ki­épí­tett inf­rast­ruk­tú­rá­ja és egy­re job­ban me­ne­dzselt szak­em­be­rei ál­tal pó­tol­ha­tat­lan sze­re­pet tölt be.
A hi­á­nyos­sá­gok fel­mé­ré­sé­től ta­lán még fon­to­sabb azok­nak a cél­ki­tű­zé­sek­nek a meg­je­lö­lé­se, ame­lyek ezek ki­küsz­öbö­lé­sé­hez ve­zet­het­nek. Ter­mé­sze­te­sen csu­pán a gon­dok egy ré­szét le­het kül­ső se­gít­ség­gel meg­ol­da­ni. A szak­mai ön­be­csü­lés s az eb­ből fa­ka­dó szak­mai igé­nyes­ség a pe­da­gó­gus sze­mé­lyi­sé­gé­től függ. Szám­ta­lan olyan tör­té­ne­lem­ta­nár (s van­nak kö­zöt­tük szak­ké­pe­sí­tés­sel nem ren­del­ke­zők is) te­vé­keny­ke­dik kö­rünk­ben, aki a mos­to­ha kö­rül­mé­nyek (a tan­tárgy meg­be­csü­lé­se, a tan­köny­vek, a tan­ter­vek, a tan­esz­kö­zök hi­á­nyos­sá­gai stb.) el­le­né­re is ki­emel­ke­dő szak­mai te­vé­keny­sé­get foly­tat. Nem­csak a ta­ní­tá­si órá­kon vég­zi el ma­ra­dék­ta­la­nul fel­ada­tát, ha­nem ver­se­nyek­re ké­szí­ti fel di­ák­ja­it, szak­kö­rö­ket ve­zet, pub­li­kál, köz­éle­ti te­vé­keny­sé­get foly­tat. Ezt a faj­ta pe­da­gó­gu­si ma­ga­tar­tást nem le­het a kül­ső kö­rül­mé­nyek ál­tal meg­te­rem­te­ni. A te­en­dők leg­in­kább a meg­fe­le­lő kö­rül­mé­nyek meg­te­rem­té­sé­re kell hogy irá­nyul­ja­nak. Ezek kö­zül a to­váb­bi­ak­ban a két leg­fon­to­sab­bat, a pe­da­gó­gu­sok és a tan­köny­vek kér­dé­sét sze­ret­nénk ki­emel­ni.
a/ a ma­gyar nyel­vű és szel­le­mi­sé­gű tör­té­ne­lem­ta­nár-kép­zés

To­vább­ra is az a meg­győ­ző­dé­sünk, hogy a köz­ok­ta­tás al­fá­ja és ome­gá­ja a pe­da­gó­gus: a meg­fe­le­lő em­be­ri kva­li­tá­sok­kal ren­del­ke­ző és szak­ma­i­lag is fel­ké­szült ta­nár. Az, hogy az is­ko­lá­in­kon je­len­leg tör­té­nel­met ok­ta­tók­nak kö­zel a fe­le (lásd 2. áb­ra) szak­kép­zet­len sú­lyos de­for­má­ci­ók­hoz ve­zet, hos­­szú tá­von pe­dig tel­jes­ség­gel tart­ha­tat­lan. Az eu­ró­pai uni­ós nor­mák mel­lett sa­ját igé­nyes­sé­günk ál­tal dik­tált mi­nő­sé­gi ok­ta­tás ugyan­is tel­je­sen más fel­té­te­le­ket kí­ván meg. A szak­kép­zet és szak­kép­zet­len pe­da­gó­gu­sok kö­zöt­ti kü­lönb­ség nem csu­pán a le­xi­ká­lis tu­dás­ról szól, ha­nem mint a fel­mé­rés­ből ki­de­rült a szak­mai hoz­zá­ál­lás­ról is. A tör­té­ne­lem­ből ta­ná­ri ok­le­ve­let szer­zett pe­da­gó­gu­sok ugyan­is ki­vé­tel nél­kül va­la­men­­nyi vizs­gált kér­dés­kör­ben jobb ered­ményt mu­tat­tak fel: job­ban tö­rőd­nek szak­mai fej­lő­dé­sük­kel, job­ban ki­hasz­nál­ják a tan­esz­kö­zök nyúj­tot­ta le­he­tő­sé­ge­ket, s ami a ki­sebb­sé­gi szem­pont­rend­sze­rünk alap­ján kü­lö­nö­sen fon­tos, na­gyobb sze­re­pet tu­laj­do­ní­ta­nak nem­ze­ti tör­té­nel­münk ok­ta­tá­sá­nak. Ez utób­bi fő­leg a ma­gyar­or­szá­gi fel­ső­ok­ta­tás­ban ok­le­ve­let szer­ző­ket jel­lem­zi, akik az ot­ta­ni – vél­he­tő­en szín­vo­na­la­sabb – egye­te­mi kép­zés so­rán a nem­ze­ti tör­té­ne­lem­ből szer­zett erős tár­gyi tu­dás mel­lett nem­zet­tu­da­tuk­ban is erő­seb­bé vál­tak. Ezt a fel­ada­tot a je­len­le­gi hely­zet­ben sem a po­zso­nyi sem pe­dig a nyit­rai tör­té­ne­lem­ta­nár-kép­zés nem tud­ja be­töl­te­ni (re­mél­he­tő­en a Kö­zép-eu­ró­pai Ta­nul­má­nyok Ka­rá­nak ki­épü­lé­se vál­toz­tat a hely­ze­ten), hi­szen az ot­ta­ni tan­szé­ke­ken még a ma­gyar nyel­vű ok­ta­tás sem meg­ol­dott, a ma­gyar nem­ze­ti tör­té­ne­lem ma­gyar szel­le­mi­sé­gű ok­ta­tá­sa pe­dig ir­re­á­lis­nak lát­szik. Er­re csak egy olyan in­téz­mény le­het ké­pes, ami­lyen­né re­mél­he­tő­leg a ko­má­ro­mi Selye Já­nos Egye­tem vá­lik majd. Ezért is sür­ge­tő, hogy a ki­épü­lő egye­tem ke­re­tén be­lül mi­nél ha­ma­rabb meg­in­dul­jon egy komp­lex tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi, s ezen be­lül egy tör­té­net­tu­do­má­nyi kép­zés is, ame­lyen a szak­mai fel­ké­szült­ség egy­faj­ta egész­sé­ges nem­ze­ti el­kö­te­le­zett­ség­gel pá­ro­sul.
A ta­nár­kép­zés­sel szo­ro­san ös­­sze­függ a pe­da­gó­gu­sok szak­mai to­vább­kép­zé­se, amely a szlo­vá­ki­ai ok­ta­tá­si rend­szer­ben nem biz­to­sí­tott. Egye­dü­li le­he­tő­sé­get a ma­gyar­or­szá­gi nyá­ri egy­e­te­mek5 és a már em­lí­tett szlo­vá­ki­ai ma­gyar szer­ve­ze­tek (SZMPSZ és TT) ál­tal szer­ve­zett ren­dez­vé­nyek nyúj­ta­nak le­he­tő­sé­get. Az iga­zi meg­ol­dást azon­ban a ma­gyar­or­szá­gi rend­szer­hez ha­son­ló­an az je­len­te­né, ha a pe­da­gó­gu­sok szak­mai to­vább­kép­zé­se az ok­ta­tá­si rend­szer szer­ves ré­szét ké­pez­né. A je­len­le­gi rend­szer­ben ugyan­is a pe­da­gó­gus nem mo­ti­vált (a már em­lí­tett szak­mai ön­be­csü­lés­től haj­tot­tak a ki­vé­te­lek) ab­ban, hogy eze­ken a ren­dez­vé­nye­ken részt ve­gyen. Ezért tör­tén­het meg, hogy az SZMPSZ ál­tal szer­ve­zett nyá­ri egye­tem prog­ram­já­ból kel­lő ér­dek­lő­dés hí­ján ta­valy is ki­ma­radt a tör­té­nel­mi kép­zés, idén pe­dig a Ma­gyar­or­szá­gon meg­hir­de­tett prog­ram ma­radt el a gyér ér­dek­lő­dés mi­att. Van azon­ban egy ré­teg, amely mind­ezek el­le­né­re rend­sze­res részt­ve­vő­je a to­vább­kép­zé­sek­nek és nyá­ri egye­te­mek­nek. A fel­mé­rés ta­pasz­ta­la­tai alap­ján azt is mond­hat­nánk, hogy ők a tör­té­ne­lem­ta­ná­ri tár­sa­da­lom krém­je, hi­szen a Ma­gyar­or­szá­gon vég­zet­tek­kel együtt szin­te va­la­men­­nyi vizs­gált kér­dés­ben ők mu­tat­ták fel a leg­prog­res­­szí­vebb ál­lás­pon­tot. Az ő vá­la­sza­ik­ból ki­de­rül, olyan pe­da­gó­gu­sok­ról van szó, akik ko­mo­lyan ve­szik hi­va­tá­su­kat, s tu­da­to­san igye­kez­nek nö­vel­ni szak­mai fel­ké­szült­sé­gü­ket.
Pe­da­gó­gus­tár­sa­dal­munk má­sik ko­moly gond­ja a szak­ma el­nő­i­e­se­dé­se. No­ha is­ko­lá­in­kon szá­mos ki­vá­ló mun­kát vég­ző tör­té­ne­lem-ta­nár­nő te­vé­keny­ke­dik, a vá­la­szok alap­ján még­is több ne­ga­tí­vum mond­ha­tó el ró­luk, mint a fér­fi ta­ná­rok­ról: rit­ká­ban jár­nak to­vább­kép­zés­re, rit­káb­ban hasz­nál­nak fa­li­tér­ké­pet a ta­ní­tá­si órá­kon, a fér­fi­ak­nál na­gyobb mér­ték­ben fo­gad­ják el a ma­gyar is­ko­lák szá­má­ra al­kal­mat­lan tan­ter­ve­ket, s nem for­dí­ta­nak kel­lő fi­gyel­met a ma­gyar nem­ze­ti tör­té­ne­lem­re, va­la­mint a szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság tör­té­nel­mé­nek ta­ní­tá­sá­ra. Igaz, ugyan hogy ez rész­ben an­nak kö­szön­he­tő, hogy a nők kö­zött na­gyobb arány­ban ta­lál­ha­tók szak­kép­zet­le­nek, mint a fér­fi­ak kö­zött. Ezek az ered­mé­nyek azon­ban így is so­kat­mon­dó­ak, s ar­ra mu­tat­nak, hogy is­ko­lá­ink­ból sok­szor hi­á­nyoz­nak az ál­ta­lá­ban na­gyobb kez­de­mé­nye­ző­kés­zség­gel ren­del­ke­ző, az elő­írá­sok­tól ma­gu­kat job­ban füg­get­le­ní­te­ni tu­dó, a csa­lá­di kö­te­le­zett­sé­ge­ik mi­att job­ban le­ter­helt nők­től a szak­mai fej­lő­dé­sük­re na­gyobb időt sza­kí­tó fér­fi ta­ná­rok.
Is­ko­lá­ink­ban nagy­já­ból azo­nos arány­ban ta­ní­ta­nak tör­té­nel­met a negy­ven év alat­ti, ill. fö­löt­ti pe­da­gó­gu­sok. Sok azon­ban az olyan pe­da­gó­gus, aki köz­vet­le­nül a nyug­díj­kor előtt áll, s nem tud­ni, lesz-e fi­a­tal, aki a he­lyé­re lép­jen. Szak­kép­zett fi­a­ta­lok­ból ugyan­is nagy hi­ányt szen­ved­nek is­ko­lá­ink. A 40 év­nél fi­a­ta­lab­bak kö­ré­ben na­gyobb a szak­kép­zet­le­nek ará­nya, mint az idő­seb­bek­nél. S ez­zel is­mét a ta­nár­kép­zés meg­ol­dat­lan­sá­gá­hoz, más­részt vi­szont a pe­da­gó­gu­si pá­lya ala­csony anya­gi és er­köl­csi meg­be­csü­lé­sé­hez ju­tot­tunk vis­­sza. Po­zsony­ban és Nyit­rán éven­te több mint egy tu­cat tör­té­ne­lem sza­kos vé­gez. Nagy ré­szük­ből azon­ban nem lesz tör­té­ne­lem­ta­nár.
Hogy mi­lye­nek is je­len­leg az is­ko­lá­in­kon tör­té­nel­met ok­ta­tók, azt ne­héz né­hány szó­ban ki­fe­jez­ni. A fel­mé­rés ered­mé­nyei bi­zo­nyos ké­pet azért ad­nak ró­luk. A kép azon­ban ve­gyes, van­nak köz­tük ilye­nek és olya­nok. Mint an­­nyi más szak­ma ese­té­ben. A kü­lönb­ség ta­lán az, hogy más szak­mák­kal szem­ben a pe­da­gó­gus­tár­sa­da­lom­ban még min­dig nem ke­rült elő­tér­be a tel­je­sít­mény sze­rin­ti el­bí­rá­lás, s ez az át­la­gon alul tel­je­sí­tők­nek ked­vez. Azok­nak, aki­ket a kel­lő szak­mai ön­be­csü­lés hí­ján sem­mi sem kész­tet jobb mun­ká­ra. Ezért len­ne na­gyon fon­tos el­ér­ni, hogy a töb­bet tel­je­sí­tők, akik időt és ener­gi­át nem saj­nál­va sza­bad­ide­jü­ket sa­ját szak­mai to­vább­kép­zé­sük­re for­dít­ják, ver­se­nyek­re ké­szí­tik fel di­ák­ja­i­kat stb. meg­fe­le­lő er­köl­csi és anya­gi meg­be­csü­lés­ben ré­sze­sül­je­nek. Amíg ez nem tör­té­nik meg, a kö­zép­szer fog di­a­dal­mas­kod­ni.
b) a tan­köny­vek kér­dé­se
A má­so­dik nagy gon­dot a meg­ol­dat­lan tan­könyv­kér­dés je­len­ti. Az a fel­mé­rés­ből is ki­de­rült, hogy a je­len­leg ér­vé­nyes tan­köny­vek nem je­len­te­nek meg­ol­dást a szlo­vá­ki­ai ma­gyar is­ko­lák szá­má­ra. A pe­da­gó­gu­sok és min­de­nek­előtt a di­á­kok mód­szer­ta­ni szem­pont­ból mo­dern, át­te­kint­he­tő, a ta­nu­lók élet­ko­ri sa­já­tos­sá­ga­i­nak meg­fe­le­lő, mind­ezek mel­lett azon­ban eu­ró­pai, s egy­ben ma­gyar szel­le­mi­sé­gű tan­köny­ve­ket vár­nak el. Ezek meg­te­rem­té­se ta­lán még hos­­sza­dal­ma­sabb fo­lya­mat, mint az egye­tem­ala­pí­tás. Elő­ször ugyan­is az egész is­ko­lai ok­ta­tá­sunk alap­szem­lé­le­tét kel­le­ne át­for­mál­ni, majd er­re ala­poz­va új, a ké­pes­ség­fej­lesz­tés­re és ér­ték­köz­ve­tí­tés­re ala­pu­ló tan­ter­ve­ket ki­dol­goz­ni. Olyan tan­ter­ve­ket, ame­lyek tar­tal­mi­lag a szlo­vá­ki­ai ma­gyar is­ko­lák­nak is meg­fe­le­lő­ek. Ezek­re ala­poz­va le­het az­tán meg­fe­le­lő szak­em­be­rek ál­tal tan­könyv­írás­ba fog­ni. Az ok­ta­tá­si rend­szer át­ala­kí­tá­sá­ról és tel­je­sen új tan­ter­vek ki­dol­go­zá­sá­ról je­len­leg is foly­nak a vi­ták, s bi­zo­nyá­ra meg is fog tör­tén­ni. A je­len­le­gi di­á­kok­nak és szü­le­ik­nek vi­szont nem mond­hat­juk azt, hogy a mos­ta­ni tan­köny­vek ugyan hasz­nál­ha­tat­la­nok, de se­baj, mert 10 év múl­va már jobb lesz a hely­zet. Ne­künk azon­na­li lé­pé­sek­re van szük­sé­günk. En­nek je­gyé­ben for­dult 2003 őszén a Tör­té­ne­lem­ta­ná­rok Tár­su­lá­sa az Or­szá­gos Pe­da­gó­gi­ai In­té­zet­hez, s ter­jesz­tett elő egy a szlo­vá­ki­ai ma­gyar gim­ná­zi­u­mok szá­má­ra ké­szí­tett tan­ter­vet. Az ok­ta­tá­si mi­nisz­té­ri­um a je­len dol­go­zat el­ké­szí­té­sé­nek ide­jén ad­ta ál­dá­sát er­re a tan­terv­re, így min­den re­mény megvan ar­ra, hogy a 2004/2005-ös tan­év­ben már ez alap­ján ta­nít­sa­nak gim­ná­zi­u­ma­ink­ban. Ezek a tan­ter­vek ugyan még min­dig a ha­gyo­má­nyos tör­té­ne­lem­ta­ní­tás mód­sze­re­i­re épül­nek, tar­tal­mi­lag azon­ban újak, hi­szen ge­rin­cü­ket a ma­gyar nem­ze­ti tör­té­ne­lem al­kot­ja. Per­sze a ki­sebb­sé­gi ta­pasz­ta­la­to­kon át­szűr­ve, va­gyis elő­tér­be he­lyez­ve olyan ér­té­ke­ket, mint a mul­ti­kul­tu­ra­li­tás vagy a to­le­ran­cia. Az új tan­ter­vek alap­ján vég­re kü­lön tör­té­ne­lem­tan­köny­ve­ket kap­hat­nak gim­ná­zi­u­ma­ink, ame­lyek re­mél­he­tő­leg a 2005/2006-os tan­év­től már hasz­nál­ha­tók lesz­nek.
Az alap­is­ko­lák ese­té­ben ta­lán et­től is egy­sze­rűbb meg­ol­dás kí­nál­ko­zik a már meg­lé­vő és a pe­da­gó­gu­sok, sőt a di­á­kok ál­tal is po­zi­tí­van fo­ga­dott Ma­gyar nép tör­té­ne­te cí­mű tan­könyv­so­ro­zat hasz­ná­la­ta ál­tal. Eh­hez csu­pán a ta­ná­rok egy ré­szé­nek kel­le­ne az­zal a ré­gi be­ideg­ző­dés­sel sza­kí­ta­ni, hogy csu­pán azt és ab­ból ta­nít, ami elő van ír­va; más­részt pe­dig meg kel­le­ne te­rem­te­ni an­nak az anya­gi hát­te­rét, hogy ezek a köny­vek min­den ma­gyar is­ko­lás ke­zé­be el­jus­sa­nak. Az ide­á­lis per­sze az len­ne, ha a mi­nisz­té­ri­um fe­dez­né en­nek a költ­sé­ge­it, s így fel­szá­mol­ná azt a rej­tett diszk­ri­mi­ná­ci­ót, amely ezt a tan­könyv­so­ro­za­tot sújt­ja.
A tan­könyv­kér­dés té­ma­kör­ét ös­­sze­gez­ve a leg­fon­to­sabb­nak a tan­könyv­vá­lasz­tás le­he­tő­sé­gé­nek meg­te­rem­té­se tű­nik. El kell vég­re ér­ni, hogy a pe­da­gó­gus és az is­ko­la az ál­ta­la kép­vi­selt pe­da­gó­gi­ai prog­ram­mal össz­hang­ban ma­ga vá­las­­sza meg a hasz­ná­lan­dó tan­köny­ve­ket, és ter­mé­sze­te­sen le­gyen mi­ből vá­lasz­ta­ni. Hi­szen úgy, ahogy a po­li­ti­ká­ban ter­mé­sze­tes­nek tart­juk a plu­ra­liz­must, en­nek az ok­ta­tás­ban is tük­rö­ződ­nie kell. A tan­könyv­pi­ac li­be­ra­li­zá­lá­sa mel­lett azon­ban fon­tos an­nak szak­mai el­len­őr­zé­se is, hogy csu­pán szem­lé­le­tük­ben eu­ró­pai, a to­le­ran­ci­át, a min­den­fé­le más­ság (nem­ze­ti, val­lá­si stb.) el­fo­ga­dá­sát és meg­be­csü­lé­sét tük­rö­ző tan­köny­ve­kek ke­rül­hes­sen gye­re­ke­ink ke­zé­be.
A tör­té­ne­lem­ta­ní­tás alap­ve­tő gond­ja­i­nak fel­so­ro­lá­sát to­vább le­het­ne foly­tat­ni, a tan­tárgy meg­be­csü­lé­sé­nek, az is­ko­lák tan­esz­kö­zök­kel va­ló el­lá­tá­sá­nak és más prob­lé­mák fel­ve­té­sé­vel. Ezek azon­ban már meg­ha­lad­ják a je­len ta­nul­mány le­he­tő­sé­ge­it, s meg­ol­dá­suk is komp­le­xebb in­téz­ke­dé­se­ket kö­ve­tel. A pe­da­gó­gus­kép­zés és a tan­köny­vek prob­lé­má­ja azon­ban meg­old­ha­tó, s ta­lán meg is ol­dó­dik a kö­zel­jö­vő­ben. S ha ez így lesz, ak­kor a kö­vet­ke­ző kér­dő­íves fel­mé­rés ta­lán ke­vés­bé lesz ilyen iz­gal­mas, de min­den­kép­pen meg­nyug­ta­tóbb ered­mé­nyek­hez fog ve­zet­ni.

Kü­lön kö­szö­net Hor­váth An­ná­nak a kér­dő­ívek szá­mí­tó­gé­pes ki­ér­té­ke­lé­sé­ben nyúj­tott se­gít­sé­gé­ért.

Fel­hasz­nált iro­da­lom

Bartl, J. – Kaírek, ¼. – Otèenáš, M.: Dejepis. Národ­né dejiny. Pre 2. roè­ník gymnázií. Bratislava, SPN, 2002.
Bartl, J. – Kamenický, M. – Valachoviè, P.: Deje­pis pre 1. roè­ník gymnázií. Bratislava, SPN, 2000.
Dvoøák, P. – Mrva, I. – Kratochvíl, V.: Szlo­vá­ki­ai a kö­zép­kor­ban és az új­kor kez­de­tén. Bratislava, Orbis Pic­tus Istropolitana, 1998.
Dvoøák, P. – Valachoviè, P. – Kratochvíl, V.: Az ős­kor­tól az óko­rig. Bratislava, Orbis Pic­tus Istropolitana, 1997.
Fremal, K. – Chromeková, V. – Martuliak, P. – Chylová, E.: Od pra­ve­ku k novoveku. Deje­pis pre stred­né odbor­né školy a stred­né odbor­né uèilištia. Bratislava, Orbis Pic­tus Istropolitana, 1997.
Fremal, K. – Chromeková, V. – Martuliak, P. – Matejkein, S. – Chylová, E.: Deji­ny novo­ve­ku do revo­luè­ných rokov 1848-1849. Deje­pis pre stred­né odbor­né školy a stred­né odbor­né uèilištia. Bratislava, Orbis Pic­tus Istropolitana, 1997.
Knausz Im­re (szerk.): Az év­szám­okon in­nen és túl… Meg­úju­ló tör­té­ne­lem­ta­ní­tás. Bu­da­pest, Mű­sza­ki Könyv­ki­adó, 2001.
Kováè, D. – Kamenec, I. – Kratochvíl, V.: Szlo­vá­kia az új évszázadban. Bratislava, Orbis Pic­tus Istropolitana, 1998.
Kováè, D. – Kopèan, V. – Kratochvíl, V.: Szlo­vá­kia az új­kor kü­szö­bén. Bratislava, Orbis Pic­tus Istropolitana, 1995.
Kováè, D. – Lipták, ¼.: Fe­je­ze­tek a tör­té­ne­lem­ből. Bratislava, SPN, 1990.
Ko­vács, L. – Si­mon, A.: A ma­gyar nép tör­té­ne­te I. A hon­fog­la­lás­tól a szat­má­ri bé­ké­ig. Dunaszerdahely, Lili­um Aurum, 1997.
Ko­vács, L. – Si­mon, A.: A ma­gyar nép tör­té­ne­te II. 1711-től 1918-ig. Dunaszerdahely, Lili­um Aurum, 1998.
Ko­vács, L. – Si­mon, A.: A ma­gyar nép tör­té­ne­te III. A XX. szá­zad. Dunaszerdahely, Lili­um Aurum, 2000.
Kratochvíl, Viliam: Prob­lé­my tvor­by prog­ra­mo­vé­ho pro­jek­tu výuè­by deje­pi­su v trans­for­mu­jú­cej sa spoloènost. 2000, kéz­irat
Miro­slav D. – Kratochvíl, V.: Ta­lál­ko­zás a múlt­tal. Bratislava, Orbis Pic­tus Istropolitana, 1999.
Nie­der­hau­ser Emil: A szlo­vák tör­té­net­írás a két há­bo­rú kö­zött. Ré­gió, I. évf., 2. szám, 1990, 181–206. p.
Szar­ka L.–Sallai G.: Ön­kép és kon­tex­tus (Ma­gyar­or­szág és a ma­gyar­ság tör­té­nel­me a szlo­vák tör­té­net­írás­ban a hu­sza­dik szá­zad vé­gén). Ré­gió, XI. évf., 2. szám, 2000, 71–107. p.
Tkadleèková, H. – Skladaný, V. – Kratochvíl, V.: A mo­dern vi­lág kü­szö­bén. Bratislava, Orbis Pic­tus Istropolitana, 1995.
Tkadleèková, H. – Skladaný, V. – Kratochvíl, V.: A vi­lág az új év­szá­zad­ban. Bratislava, Orbis Pic­tus Istropolitana, 1996.
Valachoviè, P. – Kratochvíl, V. – Mucska, V.: Az ókor­tól a kö­zép­ko­rig. Bratislava, Orbis Pic­tus Istropolitana, 2001;