ÖLLÖS LÁSZLÓ: A Magyar Köztársaság alkotmánya és a magyar kisebbségek

1. Be­ve­ze­tés

A ket­tős ál­lam­pol­gár­ság­ról tar­tott nép­sza­va­zás még lát­ha­tób­bá tet­te a ma­gyar­or­szá­gi po­li­ti­ka egyik, a rend­szer­vál­tás óta rend­sze­re­sen fel­tö­rő konf­lik­tu­sát, ne­ve­ze­te­sen, hogy a ha­tá­ron tú­li ma­gya­rok vo­nat­ko­zá­sá­ban nincs egyet­ér­tés a ma­gyar­or­szá­gi po­li­ti­kai erők közt. Ugyan­ak­kor tör­té­nel­mi lép­ték­kel mér­ve nem is ré­gen, a rend­szer­vál­tás ele­jén, az el­len­zé­ki kerekasz­tal ülé­se­in még olyan mér­té­kű egyet­ér­tés jött lét­re a leg­je­len­tő­sebb po­li­ti­kai irány­za­tok közt, hogy a ma­gyar ki­sebb­sé­gek kér­dés­kö­re az or­szág írott al­kot­má­nyá­ba ke­rül­he­tett. Az or­szág alap­tör­vé­nye tud­va­le­vő­leg le­szö­ge­zi, hogy: „A Ma­gyar Köz­tár­sa­ság fe­le­lős­sé­get érez a ha­tá­ra­in kí­vül élő ma­gya­rok sor­sá­ért, és elő­moz­dít­ja a Ma­gyar­or­szág­gal va­ló kap­cso­la­tuk ápolását.”1
Ám an­nak el­le­né­re, hogy a rend­szer­vál­tás meg­ha­tá­ro­zó irány­za­tai ké­pe­sek vol­tak meg­egyez­ni az előb­bi szö­veg­ben, a ma­gyar ki­sebb­sé­gek ügye még­is rend­sze­re­sen meg­je­le­nő, mély fe­szült­sé­get, meg­ol­dat­lan konf­lik­tu­so­kat okoz Ma­gyar­or­szág po­li­ti­kai éle­té­ben. Pe­dig so­kan és sok­szor han­goz­tat­ták, hogy leg­in­kább a ha­tá­ron tú­li ma­gya­rok a kár­val­lott­jai az ilyen konf­lik­tu­sok­nak. Hi­szen ki­sebb­sé­gi hely­ze­tük mi­att ne­kik vol­na a leg­na­gyobb szük­sé­gük ál­lan­dó­ság­ra, és min­den je­len­tős Ma­gyar­or­szá­gi po­li­ti­kai erő tar­tós, egy­más­sal ös­­sze­fo­gó tá­mo­ga­tá­sá­ra. Ez pe­dig an­nak a je­le, hogy az írott al­kot­mány szö­ve­gé­ben meg­egye­ző fe­lek tény­le­ges szán­dé­kai nem vol­tak egye­ző­ek több, a ha­tá­ron tú­li ma­gya­rok­kal kap­cso­la­tos al­kot­má­nyos kérdés­ben.2 Te­hát az al­kot­má­nyos egyet­ér­tés a szö­ve­ge­zés­ben és a va­ló­ság­ban je­len­tős mér­ték­ben el­té­rő el­ve­ket ta­kart. A szö­veg meg­fo­gal­ma­zá­sa sze­rin­tünk ép­pen azért olyan, ami­lyen, hogy adott eset­ben egy­más­tól je­len­tő­sen el­té­rő ér­tel­me­zé­se­ket is le­he­tő­vé te­gyen.
A ta­nul­mány azt vizs­gál­ja, hogy hol hú­zód­hat­ná­nak az al­kot­má­nyos egyet­ér­tés le­het­sé­ges ke­re­tei a ma­gyar ki­sebb­sé­gek kér­dés­kö­ré­ben.
A vizs­gá­ló­dás so­rán min­de­nek­előtt az al­kot­má­nyos­ság alap­el­ve­i­re tá­masz­kod­va in­do­kol­ni kí­ván­juk, hogy mi­vel a kér­dés­kör, még ha ál­ta­lá­no­san is, de sze­re­pel A Ma­gyar Köz­tár­sa­ság al­kot­má­nyá­ban, ezért kö­vet­ke­zik be­lő­le az al­kot­má­nyos egyet­ér­tés a ha­tá­ron tú­li ma­gya­ro­kat érin­tő alap­kér­dé­sek­ben. To­váb­bá meg­vizs­gál­juk a kér­dés­ben ki­ala­kult és ki­ala­kít­ha­tó al­kot­má­nyos egyet­ér­tés mo­rá­lis alap­ja­it. Majd az al­kot­má­nyos egyet­ér­tés ér­ték­rend­jé­vel ér­vel­ve iga­zol­ni sze­ret­nénk, hogy a szö­veg­ből al­kot­má­nyos kö­te­les­sé­gek szár­maz­nak.

2. Al­kot­má­nyos egyet­ér­tés

Ál­lás­pon­tunk sze­rint, mint­hogy a ha­tá­ron tú­li ma­gya­rok kér­dés­kö­re sze­re­pel a ma­gyar al­kot­mány­ban, ezért – akár po­zi­ti­vis­ta szem­mel vizs­gál­va a kérdést3 – a jog­al­ko­tók kö­ré­ben kö­vet­kez­nie kel­le­ne be­lő­le az alap­ve­tő egyet­ér­tés­nek a ha­tá­ron tú­li ma­gya­ro­kat érin­tő leg­fon­to­sabb kér­dé­sek­ben. Ugyan­ak­kor, amen­­nyi­ben az al­kot­mány­szö­veg je­len­té­sé­hez mint jo­gi tény­hez kí­ván­nánk köt­ni az egyet­ér­tés konk­rét ke­re­te­it, ak­kor a több­fé­le ér­tel­me­zé­si le­he­tő­ség ne­héz­zé te­szi a po­zi­ti­vis­ta né­ző­pont ér­vény­re jut­tatását.4
S eb­ben az eset­ben elég­gé nyil­ván­va­ló, hogy a jog­ér­tel­me­zés gya­kor­la­tá­ban egy­sze­rű­en nem le­het fi­gyel­men kí­vül hagy­ni az egy­más­tól el­té­rő po­li­ti­kai szán­dé­ko­kat. Kon­trak­tu­al­ista szem­mel néz­ve a prob­lé­mát, lát­szó­lag egy­sze­rűbb hely­zet­ben va­gyunk, hi­szen, amen­­nyi­ben az al­kot­mány vég­ső for­rá­sá­nak a nép aka­ra­tát te­kint­jük, ak­kor – mint­hogy a Ma­gyar Köz­tár­sa­ság alap­tör­vé­nyé­ről van szó – a ben­ne fog­lal­tak for­rá­sa Ma­gyar­or­szág pol­gá­ra­i­nak egyet­ér­tő aka­ra­ta, ak­tu­á­lis párt­pre­fe­ren­ci­á­juk­tól füg­get­le­nül. Kö­vet­ke­zés­kép­pen a po­li­ti­kai dön­tés­ho­zók­nak is res­pek­tál­ni­uk kel­le­ne mind a jo­gi tényt, mind pe­dig a nép aka­ra­tát. Ese­tünk­ben a min­den­ko­ri ma­gyar­or­szá­gi po­li­ti­kai több­ség­nek nem len­ne sza­bad egye­dül dön­te­nie a ma­gyar ki­sebb­sé­ge­ket érin­tő leg­je­len­tő­sebb kér­dé­sek­ben, és per­sze az ál­lí­tás for­dí­tott­ja is igaz, nem len­ne sza­bad ilyet ten­nie a min­den­ko­ri po­li­ti­kai ki­sebb­ség­nek sem.5 A köz­tük fo­lyó po­li­ti­kai ver­seny­nek te­hát kor­lá­to­zott­nak kel­le­ne len­nie a kér­dés­ben. Csak­hogy a több­fé­le­kép­pen ér­tel­mez­he­tő al­kot­mány­szö­veg nem ad­ja meg a kér­dés­kör pon­tos tar­tal­mát és az egyet­ér­tés mér­té­két, s így köz­vet­le­nül nem szab­ja – nem is szab­hat­ja – meg a po­li­ti­kai ver­seny kor­lá­tait sem.
Ugy­nakkor a szö­veg rö­vid­sé­ge és több­fé­le ér­tel­me mel­lett nyújt né­hány tám­pon­tot, ame­lyek men­tén meg­vizs­gál­hat­juk a kér­dést. Min­de­nek­előtt meg kell is­mé­tel­nünk, hogy a po­li­ti­kai ver­seny kor­lá­tainak meg­vo­ná­sá­hoz előbb az al­kot­má­nyos egyet­ér­tés te­rét kell meg­raj­zol­nunk. Eh­hez azon­ban min­de­nek­előtt az al­kot­mány­szö­veg ér­tel­me­zé­si le­he­tő­sé­ge­it kell át­te­kin­te­nünk.
A meg­fo­gal­ma­zá­sa so­rán ki­ala­kult egyet­ér­tés an­­nyit min­den­kép­pen je­lez, hogy az el­len­zé­ki kerekasz­tal részt­ve­vői sze­ret­ték vol­na, ha a ha­tá­ron tú­li ma­gya­rok meg­őr­zik ma­gyar­sá­gu­kat. To­váb­bá ab­ban a kér­dés­ben is kö­zös ál­lás­pon­ton vol­tak, hogy a Ma­gyar Köz­tár­sa­ság­nak se­gí­te­nie kell őket ma­gyar­sá­guk meg­tar­tá­sá­ban, az­az a ma­gyar ál­lam ne csak szem­lél­je nem­ze­ti gond­ja­i­kat, ha­nem te­gyen is ér­de­kük­ben.
Ám az el­múlt év­ti­zed konf­lik­tu­sai, kü­lö­nös­kép­pen a ket­tős ál­lam­pol­gár­ság­ról tar­tott nép­sza­va­zás kap­csán ki­rob­bant dur­va ös­­sze­csa­pás jól mu­tat­ja, hogy két má­sik, al­kot­má­nyos szem­pont­ból alap­ve­tő fon­tos­sá­gú kér­dés­ben sem for­má­li­san, sem pe­dig in­for­má­li­san nem szü­le­tett meg­egye­zés a tár­gya­ló fe­lek közt.6
Az egyik, hogy a min­den­ko­ri kor­mány­nak és el­len­zék­nek egyet­ér­tés­ben kell mun­kál­kod­nia a ki­sebb­sé­gi ma­gya­ro­kért, te­hát az őket érin­tő leg­fon­to­sabb kér­dé­sek, s ál­ta­luk ők ma­guk, nem le­het­nek a ma­gyar­or­szá­gi bel­po­li­ti­kai küz­del­mek esz­kö­zei.
A má­sik pe­dig, hogy mi­ben rej­lik Ma­gyar­or­szág fe­le­lős­sé­ge, az­az az al­kot­mány szö­ve­gé­ből adó­dó­an mi­lyen kö­te­les­sé­ge­ik van­nak a ki­sebb­sé­gi ma­gya­rok­kal szem­ben.
Vizs­gál­juk hát meg, se­gít-e az al­kot­mány szö­ve­ge a két kér­dés meg­vá­la­szo­lá­sá­ban!

3. Az al­kot­má­nyos fe­le­lős­ség és kö­te­les­ség

A má­so­dik kér­dés­sel kezd­ve A Ma­gyar Köz­tár­sa­ság al­kot­má­nyá­nak a köz­tár­sa­ság ha­tá­ra­in kí­vül élő ma­gya­rok­kal fog­lal­ko­zó mon­da­ta ugyan meg­le­he­tő­sen ál­ta­lá­no­san fo­gal­maz az al­kot­má­nyos fe­le­lős­ség mi­ben­lét­ének kér­dé­sé­ben, de a prob­lé­ma ér­tel­me­zé­sé­hez több tám­pon­tot is nyújt.
Az el­ső meg­vá­la­szo­lan­dó kér­dés­nek nyil­ván­va­ló­an úgy kell han­goz­nia, hogy mi­ben is rej­lik Ma­gyar­or­szág „fe­le­lős­sé­ge”. A „fe­le­lős­sé­get érez” ki­fe­je­zés egyik le­het­sé­ges ér­tel­me­zé­se, hogy itt az ál­lam egy­faj­ta ér­zel­mi ál­la­po­tá­ról van szó. Nem­csak a köz, ha­nem ma­ga az ál­lam ér­zi át a ha­tá­ron tú­li ma­gya­rok hely­ze­tét, és fo­lya­ma­to­san igyek­szik fenn­tar­ta­ni ezt az ér­zel­mi ál­la­po­tot. Ám a fo­ga­lom ilyen in­terp­re­tá­ci­ó­ja több ne­héz­sé­get okoz. Egy­részt az ál­la­mi in­téz­mé­nyek­nek ma­guk­nak nin­cse­nek, job­ban mond­va nem le­het­nek ér­zé­sei. Ér­zé­sei leg­fel­jebb a ben­nük te­vé­keny­ke­dő hi­va­tal­no­kok­nak le­het­nek, ők azon­ban nem azo­no­sak a mo­dern ál­lam­mal, s jól­le­het együtt ér­ző vi­szo­nyuk fon­tos a ma­gyar ki­sebb­sé­gek szá­má­ra, de dön­té­se­i­ket nyil­ván­va­ló­an nem ve­zé­rel­he­ti ér­zel­mi ál­la­po­tuk.
Más­részt a pusz­tán ér­zel­mi ál­la­pot fenn­tar­tá­sa nem je­len­ti a ma­gyar ki­sebb­sé­gek ér­de­mi se­gí­té­sét. Ezért ön­ma­gá­ban nem te­kint­he­tő tény­le­ges fe­le­lős­ség­vál­la­lás­nak. A nem­ze­ti iden­ti­tás­nak nyil­ván­va­ló­an van­nak ér­zel­mi al­ko­tó­ele­mei is, ezek je­len­tős­sé­gét sem­mi­kép­pen nem sza­bad alá­be­csül­nünk. A nem­ze­ti ös­­sze­tar­to­zás az együ­vé tar­to­zás ér­zé­sét is jelen­ti.7 De nyil­ván­va­ló­an nem csak ezt.8 S mind­az, ami az egyes nem­ze­tek tag­ja­it ös­­sze­kö­ti, egy­ben in­di­vi­du­á­lis iden­ti­tá­suk al­ko­tó­ele­me is.9
Ezért a má­so­dik, sze­rin­tünk he­lyes ér­tel­me­zés sze­rint a „fe­le­lős­sé­get érez” ki­fe­je­zés nem pusz­tán az ál­lam va­la­mi­fé­le ér­zel­mi ál­la­po­tát je­len­ti, ha­nem a ha­tá­ron tú­li ma­gya­rok irán­ti fe­le­lős­ség fenn­ál­lá­sá­nak el­fo­ga­dá­sát. A má­so­dik in­terp­re­tá­ció sze­rint az al­kot­mány azt szö­ge­zi le, hogy a Ma­gyar Köz­tár­sa­ság fe­le­lős a ha­tá­ron tú­li ma­gya­ro­kért. S en­nek ki­mon­dá­sá­ból pe­dig sze­rin­tünk az kö­vet­ke­zik, hogy e fe­le­lős­ség­ből kö­te­les­sé­gek is ered­nek, s ezek ér­te­lem­sze­rű­en a Ma­gyar Köz­tár­sa­ság kö­te­les­sé­gei.
Ér­tel­me­zé­sünk sze­rint te­hát az al­kot­mány szö­ve­ge a ma­gyar ál­lam al­kot­má­nyos kö­te­les­sé­ge­i­nek fenn­ál­lá­sát szö­ge­zi le a ki­sebb­ség­ben élő ma­gya­rok­kal szem­ben. A ma­gyar al­kot­má­nyos­ság el­múlt más­fél év­ti­zed­ének ta­pasz­ta­la­tai okán nem mel­lé­kes hang­sú­lyoz­nunk, hogy mi­vel al­kot­má­nyos kö­te­les­ség­ről van szó, a Ma­gyar Köz­tár­sa­ság­nak a pil­la­nat­nyi po­li­ti­kai erő­vi­szony­ok­tól füg­get­le­nül van­nak kö­te­les­sé­gei a ma­gyar ki­sebb­sé­gek­kel szem­ben. Kö­vet­ke­zés­kép­pen a kö­te­les­ség nem­csak a ma­gyar ál­lam egy ré­szét, ha­nem egé­szét ter­he­li. A po­li­ti­kai plu­ra­liz­mus al­kot­má­nyos alap­elv­ének szem­pont­já­ból vizs­gál­va mind­egyik kor­mány, és ami nem ke­vés­bé fon­tos, mind­egyik el­len­zék kö­te­les­sé­gé­ről van szó. Te­hát a min­den­ko­ri kor­mány­nak és el­len­zé­ké­nek kü­lön-kü­lön és együtt is fenn­ál­ló, kö­zös fe­le­lős­sé­gé­ről van szó. Az ál­lam in­téz­mé­nye­i­nek szem­pont­já­ból pe­dig az egyes in­téz­mé­nyek sa­já­tos fe­le­lős­sé­gé­ről kell be­szél­nünk az al­kot­má­nyos fe­le­lős­ség egyes te­rü­le­te­i­vel (pél­dá­ul kul­tu­rá­lis kap­cso­la­tok, ok­ta­tás­ügyi kér­dé­sek stb.) kap­cso­lat­ban. Az­az ál­ta­lá­ban az egyén, te­hát a po­li­ti­kai dön­tés­ho­zó is, mo­rá­lis fe­le­lős­sé­get vi­sel, az ál­lam egyes konk­rét in­téz­mé­nye­i­nek vo­nat­ko­zá­sá­ban pe­dig pozi­cionális fe­le­lős­ség­ről beszél­hetünk.10
Per­sze ép­pen a fe­le­lős­ség szá­monkérhetősége és a kö­te­les­sé­gek ér­vé­nye­sít­he­tő­sé­ge kap­csán kell meg­von­nunk a ma­gyar ál­lam fe­le­lős­sé­gé­nek és kö­te­les­sé­ge­i­nek ha­tá­rát.
Min­de­nek­előtt fel­tét­le­nül le kell szö­gez­nünk, hogy a Ma­gyar Köz­tár­sa­ság nyil­ván­va­ló­an nem egye­dül fe­lel a ha­tá­ra­in tú­li ma­gya­ro­kért, lé­vén szó egy má­sik ál­lam pol­gá­ra­i­ról. A ma­gyar ál­lam fe­le­lős­sé­ge te­hát el­tér a sa­ját pol­gá­rai irán­ti fe­le­lős­sé­gé­től, be­le­ért­ve a ma­gyar­or­szá­gi nem­ze­ti ki­sebb­sé­gek tag­ja­it is. Az em­lí­tett fe­le­lős­ség ezért csak kor­lá­to­zott le­het, mint­hogy azok a sze­mé­lyek, akik­re irá­nyul, más ál­la­mok szu­ve­re­ni­tá­sa alá tar­toz­nak, így an­nak fe­le­lős­sé­ge is vi­tat­ha­tat­lan. És per­sze ép­pen ezért szá­mon is kér­he­tő.
Ma­gyar­or­szág rész­le­ges fe­le­lős­sé­gét az előb­bi meg­ál­la­pí­tás nem te­szi meg­fog­ha­tat­lan­ná. Min­de­nek­előtt le­szö­gez­het­jük, jól­le­het az érin­tet­tek nem a Ma­gyar Köz­tár­sa­ság pol­gá­rai, a min­den­ko­ri ma­gyar po­li­ti­ka je­len­tő­sen be­fo­lyá­sol­hat­ja éle­tü­ket. Na­gyobb ha­tás­sal van rá­juk min­den más or­szág­nál. Azok a te­rü­le­tek pe­dig, ame­lyek­nél Ma­gyar­or­szág va­lós fe­le­lős­sé­gé­ről be­szél­he­tünk, sze­rin­tünk át­gon­dol­ha­tók.
Eh­hez azon­ban min­de­nek­előtt két kér­dést kell tisz­táz­nunk: elő­ször is, hogy mi­re vo­nat­ko­zik a Ma­gyar Köz­tár­sa­ság al­kot­má­nyos fe­le­lős­sé­ge, má­sod­szor pe­dig, hogy ki­re.

4. Is­te­ni, sőt is­te­nek fe­let­ti aka­rat?

Kezd­jük az el­ső kér­dés­sel, néz­zük, mi­re is vo­nat­ko­zik az em­lí­tett fe­le­lős­ség! Az al­kot­mány meg­fo­gal­ma­zá­sa sze­rint a Ma­gyar Köz­tár­sa­ság ha­tá­ra­in kí­vül élő ma­gya­rok „sor­sá­ért” „érez” fe­le­lős­sé­get a ma­gyar állam.11 Az el­ső pil­lan­tás­ra köl­tő­i­nek tű­nő fo­ga­lom arány­lag pon­to­san ér­tel­mez­he­tő. A szö­veg­kör­nye­zet­ből kö­vet­ke­ző­en sze­rin­tünk alig­ha von­ha­tó két­ség­be, hogy a ha­tá­ro­kon tú­li ma­gya­rok sor­sá­ért ér­zett fe­le­lős­ség a ki­sebb­sé­gi ma­gya­rok nem­ze­ti sor­sá­ért vi­selt fe­le­lős­sé­get je­len­ti. Még ha a szö­veg nem is szű­kí­ti a sors fo­gal­má­nak je­len­té­sét, ál­ta­lá­nos ér­te­lem­ben alig­ha le­het fe­le­lős e ma­gyar em­be­rek sor­sá­ért, hi­szen az em­be­ri sors­nak olyan ele­mei is van­nak, ame­lyek nem kö­tőd­nek ál­lam­hoz, il­let­ve nem­ze­ti ho­va­tar­to­zás­hoz.
Ugyan­ak­kor a nem­ze­ti sors prob­lé­ma­kö­re kap­csán elő­ször két egy­más­sal ös­­sze­füg­gő kér­dést kell tisz­táz­nunk. Az el­ső, hogy ese­tünk­ben mit is je­lent a „sors” fo­gal­ma ál­ta­lá­ban. A má­so­dik pe­dig, hogy mi­ben rej­lik a sors nem­ze­ti tar­tal­ma.
Sors alatt gyak­ran szo­kás az em­be­ri élet meg­ha­tá­ro­zott­sá­gát ér­te­ni, is­te­ni, sőt akár is­te­nek fe­let­ti aka­rat ál­tal. De ért­het­jük alat­ta a tör­té­ne­lem tör­vény­sze­rű­sé­gei ál­tal dik­tált de­ter­mi­nált­ság ál­la­po­tát, füg­get­le­nül az érin­tet­tek egyé­ni szán­dé­ká­tól. Ha az előb­bi két sors­fel­fo­gás bár­me­lyi­két fo­gad­juk el, ak­kor az al­kot­mány szö­ve­ge em­be­ri esz­kö­zök­kel meg­old­ha­tat­lan ön­el­lent­mon­dás­ba tor­kol­lik. A szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok nem­ze­ti sor­sán eb­ben az eset­ben ugyan­is csak ma­guk a tör­té­ne­lem rej­tett, az em­be­ri szán­dék és aka­rat fö­lött ál­ló erői, il­let­ve az is­te­ni gond­vi­se­lés, eset­leg sze­szély for­dít­hat. Ha is­te­ni aka­rat­nak te­kint­jük a ki­sebb­sé­gek nem­ze­ti sorsát,12 ak­kor le­szö­gez­he­tő, hogy Ma­gyar­or­szág le­he­tő­sé­gei nem ter­jed­nek odá­ig, hogy vál­toz­tas­son raj­ta. Kö­vet­ke­zés­kép­pen a Ma­gyar Köz­tár­sa­ság po­li­ti­kai esz­kö­zök­kel ér­dem­ben nem le­het köz­vet­le­nül cse­lek­vő ha­tás­sal a ki­sebb­sé­gi ma­gya­rok sor­sá­ra. Az is­te­ni aka­rat­ra leg­fel­jebb imád­ság­gal, kö­nyör­gés­sel le­het né­mi ha­tás­sal len­ni, ám az ál­lam ma­ga nyil­ván­va­ló­an nem ural­hat­ja az is­te­ni sor­sot. Eb­ben a hely­zet­ben azon­ban a ma­gyar ál­lam al­kot­má­nyos fe­le­lős­sé­ge meg­fog­ha­tat­lan­ná vá­lik, hi­szen nem áll az ál­lam ha­tal­má­ban, hogy a ki­sebb­sé­gi ma­gya­rok sor­sá­ra köz­vet­len ha­tás­sal le­hes­sen. Te­het ugyan ezt-azt, eb­ben-ab­ban se­gít­het a ki­sebb­ség­ben élő­kön, ám ma­gán az is­te­ni dön­té­sen nem vál­toz­tat­hat.
Rá­adá­sul egy alap­ve­tő fon­tos­sá­gú mo­rá­lis ne­héz­ség­gel szem­be is ke­rül az is­te­ni aka­rat el nem fo­ga­dá­sa ese­tén, hi­szen ez­ál­tal meg­kér­dő­je­le­zi az is­te­ni aka­rat he­lyes­sé­gét. Az­az ma­gát az is­te­ni aka­rat fö­lé he­lye­zi, hi­bás­nak, igaz­ság­ta­lan­nak mi­nő­sít­ve a min­den­ha­tó dön­té­sét. Ez­zel azon­ban ma­gá­nak az is­te­ni aka­rat­nak a jo­gos­sá­gát von­ja két­ség­be, s he­lyé­be a ma­ga ál­tal kép­vi­selt em­be­ri aka­ra­tot kí­ván­ja ál­lí­ta­ni.
Ese­tünk­ben te­hát, amen­­nyi­ben a ma­gya­rok ki­sebb­ség­be szo­ru­lá­sát is­te­ni bün­te­tés­nek te­kint­jük, ak­kor egy­ben he­lyes­nek és igaz­sá­gos­nak is kell tar­ta­nunk. Egyéb­ként a gond­vi­se­lés er­köl­csi lé­nye­gét, té­ved­he­tet­len­sé­gét kér­dő­je­lez­zük meg, azt ál­lít­va, hogy ve­le szem­ben az em­be­rek­nek van iga­zuk. Sőt mi több, még csak azt se ál­lít­juk, hogy az em­be­rek­nek ál­ta­lá­ban len­ne iga­zuk a bün­te­tő gond­vi­se­lés­sel szem­ben, ha­nem hogy iga­zunk ne­künk ma­gunk­nak van. S ez­zel egy újabb el­lent­mon­dás­ba sod­ró­dunk. Mi­vel nem­csak ma­gya­rok al­kot­hat­nak és al­kot­nak is er­köl­csi vé­le­ményt a kér­dés­ről, ha­nem a ma­gyar ki­sebb­sé­gek fe­lett do­mi­náns po­zí­ci­ó­ba ju­tot­tak kö­zül azok­nak a nem­ze­tek­nek egyes tag­jai is, akik pe­dig hely­ze­tü­ket az is­te­ni gond­vi­se­lés ju­tal­ma­ként ér­té­ke­lik nem­ze­tük ma­gya­rok okoz­ta ko­ráb­bi meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ért. Eme meg­pró­bál­ta­tá­so­kat egyéb­ként egy lé­leg­zet­tel igaz­ság­ta­lan­nak és mél­tány­ta­lan­nak mi­nő­sí­tik, mel­­lyel ők is ugyan­ab­ba az el­lent­mon­dás­ba bo­nyo­lód­nak.
Az a kér­dés ve­tő­dik fel, hogy ki­nek az is­te­ne igaz­sá­gos, s me­lyik dönt. Az is­ten nem­ze­ti­vé vál­toz­ta­tá­sa is­mert je­len­sé­ge a mo­dern na­ci­o­na­liz­mus­nak. Csak­hogy az egye­te­mes igaz­sá­gos­ság el­ve­i­vel az ala­ku­ló nem­ze­ti po­li­te­iz­mus dön­té­si me­cha­niz­mu­sai alig­ha egyez­tet­he­tők ös­­sze, hi­szen min­den­ki a ma­ga is­te­ni igaz­sá­gát tart­ja egye­dül he­lyes­nek. Ma­rad­na az óko­ri meg­ol­dás, ne­ve­ze­te­sen, hogy a sors nem­csak az em­be­rek, ha­nem az is­te­nek fe­lett ál­ló erő is egy­ben (Graves 1981, 10.c, 10.3.), ám eb­ben az eset­ben még az imád­ság­gal tör­té­nő be­fo­lyá­so­lás le­he­tő­sé­ge is el­vész az em­be­rek szá­má­ra, hi­szen ez a sors ön­tör­vé­nyű, leg­fel­jebb meg­is­mer­ni le­het egyik-má­sik jós se­gít­sé­gé­vel, de meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra sem­mi­lyen mód sin­csen.
Ugyan­ak­kor a má­so­dik­ként em­lí­tett tör­té­nel­mi nem­zet­sors-fel­fo­gás több te­kin­tet­ben ha­son­lít hoz­zá, hi­szen meg­vál­toz­tat­ha­tat­lan tör­té­nel­mi erők­kel kell szá­mot vet­nie az em­ber­nek. Per­sze az egyik kü­lönb­ség lát­szó­lag ab­ban áll, hogy nem jó­sok jel­zik elő­re a jö­vőt, ha­nem ma­gu­kat tu­dó­sok­nak mi­nő­sí­tő ér­tel­mi­sé­gi­ek, a mo­dern tu­do­mány ra­ci­o­ná­lis esz­köz­tá­rát al­kal­maz­va. A tu­do­mány vi­lá­gá­ban ugyan­is pon­to­san nyo­má­ra kell jut­ni az egyéb­ként fel­tár­ha­tó és meg­ért­he­tő, de per­sze meg­vál­toz­tat­ha­tat­lan erő mi­ben­lét­ének.
El­ső fel­ada­tunk te­hát a ma­gya­rok nem­ze­ti sor­sát meg­ha­tá­ro­zó tör­té­nel­mi erő meg­ne­ve­zé­se és jel­lem­zé­se. Nyil­ván­va­ló­an nem­ze­ti erő­ről le­het csak szó, hi­szen a ma­gya­rok nem­ze­ti sor­sát deter­minál­ja.13 E rej­tet­ten ha­tó, de per­sze egye­sek ál­tal fel­is­mer­he­tő tör­té­nel­mi erő leg­is­mer­tebb in­terp­re­tá­ci­ó­ja a nem­ze­tek (eset­leg fa­jok) tör­té­nel­mi­leg meg­ha­tá­ro­zott har­cá­nak el­kép­ze­lé­se. Ha el­fo­gad­juk lé­te­zé­sét, ak­kor Ma­gyar­or­szág en­nek a har­ci tör­vény­nek en­ge­del­mes­ked­ve vív­ta vi­lág­há­bo­rú­it, s ma­radt alul az ugyan­en­nek a tör­vény­nek en­ge­del­mes­ke­dő el­len­sé­ge­i­vel szem­ben. Kö­vet­ke­zés­kép­pen ez az oka, s nem más, oly sok ma­gyar ki­sebb­ség­be ke­rü­lé­sé­nek. Fel kell te­hát is­mer­nie min­den ma­gyar em­ber­nek, hogy az el­len­sé­ges vi­szony ele­ve adot­t, nem em­be­ri vá­lasz­tás kér­dé­se. Csak­hogy így Ma­gyar­or­szág szom­szé­da­i­nak fe­le­lős­sé­ge is el­mo­só­dik, hi­szen ők sem vá­laszt­hat­nak igaz­sá­gos és igaz­ság­ta­lan há­bo­rú közt.
Má­ig ha­tó erő­vel bír a fel­fo­gás má­sik kö­vet­kez­mé­nye, ne­ve­ze­te­sen az, hogy el­fo­ga­dá­sa ese­tén a nem­ze­tek köz­ti bé­ke a va­ló­ság­ban nem vá­laszt­ha­tó, hi­szen a má­sik fél is a harc tör­vé­nyé­nek en­ge­del­mes­ke­dik, ő sem te­het más­ként. Mint­hogy tör­vény­sze­rű­ség­ről van szó, nem­csak a múlt­ban nem volt, ha­nem ma sem re­á­lis más nem­ze­ti ma­ga­tar­tás, mint a küz­de­lem min­den, a je­len kö­rül­mé­nyei közt fel­hasz­nál­ha­tó esz­köz­zel. Emi­att a nem­ze­ti meg­bé­ké­lés­sel va­ló őszin­te kí­sér­le­te­zés ki­fe­je­zet­ten ve­szé­lyes, hi­szen gyen­gí­ti a nem­ze­ti har­ci mo­rált. Kö­vet­ke­zés­kép­pen ne­ga­tív fe­le­lős­sé­gük csak a harc tör­té­nel­mi tör­vé­nyét fel nem is­me­rő bé­ke- és meg­e­gyezéspár­ti­ak­nak van. Vi­szont a küz­dők, a har­co­lók csak azt te­szik, amit a tör­té­ne­lem és a ter­mé­szet rend­je sze­rint ten­ni­ük kell.
Ez az el­kép­ze­lés is fel­old­ha­tat­lan el­lent­mon­dás­hoz ve­zet. A nem­ze­ti harc tör­té­nel­mi tör­vé­nyé­nek lo­gi­ká­ja ugyan­is azt dik­tál­ja, hogy a mos­ta­ni hely­ze­ten csak egy olyan újabb ös­­sze­csa­pás tud­na vál­toz­tat­ni, mely­ben Ma­gyar­or­szág­nak kel­le­ne di­a­dal­mas­kod­nia, a ko­ráb­bi győ­zők pe­dig a vesz­te­sek kö­zé ke­rül­né­nek. A fo­lya­ma­tos ma­gyar­el­le­nes nem­ze­ti har­cot ví­vó szom­széd nem­ze­tek lé­nye­gi­leg ugyan­azon erő esz­kö­zei, mint a ma­gya­rok. Az el­kép­ze­lés ezért rej­tet­ten egy újabb há­bo­rús konf­lik­tust fel­té­te­lez, amely – s ezt szö­gez­zük le, még ha so­kak szá­má­ra nyil­ván­va­ló is – ször­nyű pusz­tí­tás­sal jár­na, ki­me­ne­te­le bi­zony­ta­lan vol­na, kö­vet­kez­mé­nyei pe­dig ki­szá­mít­ha­tat­la­nok len­né­nek. Az­az nem­csak nem­ze­ti di­a­dal­lal, ha­nem nem­ze­ti rom­lás­sal is jár­hat­na, de ál­do­za­to­kat min­den­kép­pen kö­ve­tel­ne. S ami nem ke­vés­bé fon­tos érv: ilyen há­bo­rúk nem is le­het­sé­ge­sek az in­teg­rá­ló­dó Eu­ró­pá­ban, hi­szen a hu­sza­dik szá­zad­ba lök­nék vis­­sza a kon­ti­nenst, né­pe­it vég­képp meg­foszt­va a nem­zet­kö­zi ver­seny­ké­pes­ség re­mé­nyé­től is. Vé­gül pe­dig, Ma­gyar­or­szág la­ko­sa­i­nak dön­tő több­sé­ge ha­tá­ro­zot­tan nem akar sem ilyen, sem pe­dig más­fé­le há­bo­rút, de nem kí­ván ilyet a ha­tá­ron tú­li ma­gya­rok leg­több­je sem. Meg­je­gyez­het­jük, hogy nap­ja­ink gát­lás­ta­lan po­li­ti­kai tö­rek­vé­se­it lát­va el­ső­sor­ban a har­ma­dik érv mi­att nem vá­lik az el­kép­ze­lés vég­kö­vet­kez­te­té­se nyil­vá­no­san han­goz­ta­tott po­li­ti­kai prog­ram­má. A há­bo­rú aka­rá­sa nél­kül vi­szont ér­tel­mü­ket vesz­tik ki­in­du­lá­si pont­jai, hi­szen a nem­ze­ti harc el­en­ged­he­tet­len fel­té­te­le a nem­zet több­sé­gé­nek tény­le­ges, nem csak kép­le­tes há­bo­rús szán­dé­ka, vagy leg­alább e szán­dék fel­éb­resz­té­sé­nek le­he­tő­sé­ge.

5. Ki­re vo­nat­ko­zik az al­kot­má­nyos fe­le­lős­ség?

Má­sod­szor azt kér­dez­tük, kik az ala­nyai a Ma­gyar Köz­tár­sa­ság al­kot­má­nyos fe­le­lős­sé­gé­nek? Az al­kot­mány sze­rint „a ha­tá­ra­in kí­vül élő ma­gya­rok” sor­sá­ért érez fe­le­lős­sé­get a Ma­gyar Köz­tár­sa­ság, s ez­zel a prob­lé­ma az el­ső pil­lan­tás­ra meg is ol­dó­dott.
Ám az el­múlt más­fél év­ti­zed ta­pasz­ta­la­tai alap­ján a fen­ti szö­veg­rész­let leg­alább négy ér­tel­me­zé­si le­he­tő­sé­gét kell szám­ba ven­nünk. Az egyik sze­rint Ma­gyar­or­szág al­kot­má­nyos fe­le­lős­sé­ge a ha­tá­ron tú­li ma­gya­rok egy cso­port­já­ra vo­nat­ko­zik, il­let­ve min­de­nek­előtt rá­juk. A má­so­dik sze­rint a fe­le­lős­ség a ha­tá­ron tú­li ma­gya­rok­ra mint kol­lek­tí­vá­ra vo­nat­ko­zik, s csak en­nek vo­nat­ko­zá­sá­ban az egyé­nek­re mint a meg­sza­bott kol­lek­tí­va tag­ja­i­ra. A har­ma­dik sze­rint Ma­gyar­or­szág­nak nin­csen ilyen fe­le­lős­sé­ge. S a ne­gye­dik sze­rint a fe­le­lős­ség mind­egyik ha­tá­ron tú­li ma­gyar­ra vo­nat­ko­zik
Ha az el­ső le­he­tő­sé­get vá­laszt­juk (Ma­gyar­or­szág al­kot­má­nyos fe­le­lős­sé­ge a ha­tá­ron tú­li ma­gya­rok egy cso­port­já­ra vo­nat­ko­zik), ak­kor az aláb­bi ne­héz­sé­gek­kel ke­rü­lünk szem­be. Elő­ször is a Ma­gyar Köz­tár­sa­ság „ha­tá­ra­in kí­vül élő ma­gya­rok” meg­fo­gal­ma­zá­sá­ból az al­kot­má­nyos fe­le­lős­ség vo­nat­ko­zá­sá­ban sem­mi­fé­le kü­lönb­ség­té­tel nem kö­vet­kez­tet­he­tő ma­gyar és ma­gyar em­ber közt. Ma­gá­ból a szö­veg­ből nem kö­vet­ke­zik, hogy a ma­gyar ál­lam a ma­gyar ki­sebb­sé­gek bár­me­lyik cso­port­ja iránt ne tar­toz­na fe­le­lős­ség­gel. To­váb­bá az al­kot­mány­szö­veg nem is osz­tá­lyoz­za a ha­tá­ron tú­li ma­gya­ro­kat, az­az nem be­szél el­ső-, má­sod-, eset­leg har­mad­osz­tá­lyú ma­gya­rok­ról. Kö­vet­ke­zés­kép­pen a szö­veg­ből nem­csak a ma­gyar ál­lam egyes ma­gya­rok irán­ti fe­le­lős­sé­gé­nek hi­á­nya nem ere­dez­tet­he­tő, ha­nem a ki­sebb­sé­gi ma­gya­rok egyes cso­port­jai irán­ti lé­nye­gi­leg kü­lön­bö­ző fe­le­lős­sé­ge sem.
Az al­kot­mány al­kal­ma­zá­sa­kor a fe­le­lős­ség el­té­rő mér­té­két val­ló al­kal­ma­zó ha­son­ló prob­lé­má­val ke­rül szem­be, mint az egyes ma­gya­rok irán­ti fe­le­lős­ség hi­á­nyát val­ló. Bár­mi­lyen kü­lönb­ség­té­tel ese­tén in­do­kol­nia kell a meg­kü­lön­böz­te­tést. Az­az a ma­gyar ál­lam­nak meg kel­le­ne ad­nia an­nak oka­it, hogy mi­ért fe­le­lős egyes ki­sebb­sé­gi ma­gya­ro­kért, és mi­ért nem te­kin­ti fe­le­lős­nek ma­gát má­so­kért, il­let­ve mi­ért fe­le­lős az egyi­kért in­kább, mint a má­si­kért. S per­sze az in­dok­lás­nak össz­hang­ban kel­le­ne len­nie az al­kot­mány idé­zett szö­ve­gé­vel, de ez meg­old­ha­tat­lan prob­lé­ma. Ér­tel­me­zé­sünk sze­rint az idé­zett szö­veg a fe­le­lős­ség fel­adá­sá­nak csak egy le­he­tő­sé­gét en­ge­di meg, ne­ve­ze­te­sen a ma­gyar ál­lam nyil­ván­va­ló­an nem fe­le­lős azok irán­t, akik nem ma­gya­rok, ab­ban az eset­ben sem, ha elő­de­ik 1918 előtt Ma­gyar­or­szág pol­gá­rai vol­tak. Az el­té­rő fe­le­lős­ség el­vé­re pe­dig nem is utal az al­kot­mány szö­ve­ge. Ép­pen ezért mind­két elv­hez pót­ló­la­gos ma­gya­rá­za­tok szük­sé­ge­sek.
Ah­hoz, hogy a ma­gyar ál­lam tiszt­ség­vi­se­lői kü­lönb­sé­get te­hes­se­nek ki­sebb­sé­gi ma­gyar és ki­sebb­sé­gi ma­gyar közt, a nem­ze­ti meg­kü­lön­böz­te­tés el­vé­nek va­la­me­lyik vál­to­za­tát kell al­kal­maz­ni­uk. Eh­hez azon­ban az elv­nek olyan mo­rá­lis alap­ra kell tá­masz­kod­nia, amely egy­szer­re ren­del­ke­zik a po­li­ti­ka szá­má­ra irány­mu­ta­tó erő­vel a na­pi po­li­ti­kai dön­té­sek­nél, va­la­mint elég mé­lyen gyö­ke­re­zik az al­kot­má­nyos­ság va­la­me­lyik je­len­tős el­kép­ze­lé­sé­ben. A nem­ze­ti meg­kü­lön­böz­te­tés­nek a ha­tá­ron tú­li ma­gya­rok­kal szem­ben al­kal­ma­zott el­ve ezért nem vál­hat el az adott dön­tés­ho­zó Ma­gyar­or­szá­gon ér­vé­nye­sí­te­ni kí­vánt ér­ték­rend­jé­től. Ta­nul­má­nyunk szám­ba kí­ván­ja ven­ni az elv ér­vé­nye­sí­té­sé­nek le­het­sé­ges kö­vet­kez­mé­nye­it a ma­gyar ki­sebb­sé­gek nem­ze­ti éle­té­ben.

6. Nem­ze­ti meg­kü­lön­böz­te­tés

A nem­ze­ti meg­kü­lön­böz­te­tés Ma­gyar­or­szá­gon is hasz­nált po­li­ti­kai el­ve sa­já­tos ha­tás­sal van a ma­gyar po­li­ti­kai osz­tály ma­gyar­ság­po­li­ti­ká­já­ra. A ha­tá­ron tú­li­ak köz­ti kü­lönb­ség­te­vés­nek ter­mé­szet­sze­rű­en iga­zod­nia kel­le­ne a ha­za­i­hoz, hogy alá­tá­massza a ha­zai jo­gos­sá­gát, he­lyes­sé­gét. Ezért – no­ha a ma­gyar­or­szá­gi po­li­ti­kai ve­ze­tés egyes cso­port­ja­i­nak ál­lás­pont­jai közt je­len­tős kü­lönb­sé­gek mu­tat­koz­nak e kér­dés­ben, de így vagy úgy, szán­dé­ko­san vagy szán­dé­kuk­kal szem­ben – mind­an­­nyi­uk­nak szá­mol­ni kell a nem­ze­ti meg­kü­lön­böz­te­tés el­vé­vel, ép­pen az elv al­kal­ma­zá­sa ér­de­ké­ben.

6.1. Sa­ját eli­tem csá­bí­tá­sa

Ah­hoz azon­ban, hogy ha­tal­mi kö­vet­kez­mé­nyek­kel já­ró kü­lönb­sé­get te­hes­sünk ma­gyar és ma­gyar közt a nem­ze­ti ki­sebb­sé­ge­ken be­lül, ko­moly in­do­kok kel­le­nek.
Az egyik kí­nál­ko­zó meg­ol­dás, hogy a ha­tá­ron tú­li ma­gya­ro­kat is eli­tek ál­tal uralt tö­meg­ként lás­sa a ma­gyar­or­szá­gi jog­ér­tel­me­ző. S per­sze min­de­nek­előtt az elit a nem­ze­ti, hi­szen ez a dol­gok rend­je az ilyen vi­lág­ban. Az­az a ha­tá­ron tú­li ma­gya­rok mo­rá­lis ér­te­lem­ben is fel­oszt­ha­tók nem­ze­ti irá­nyí­tók­ra és nem­ze­ti­leg irá­nyí­tot­tak­ra, amit a ma­gyar­or­szá­gi tá­mo­ga­tás­po­li­ti­ká­ban is ér­vé­nye­sí­te­ni le­het. Ez a né­ző­pont több előn­­nyel is ke­cseg­tet. A ma­gyar­or­szá­gi tá­mo­ga­tá­sok ré­vén meg le­het pró­bál­koz­ni egy olyan do­mi­náns elit ki­ala­kí­tá­sá­val, ame­lyik ma­ga alá gyű­ri a tő­le el­té­rő cso­por­to­kat, és az őt tá­mo­ga­tó ma­gyar­or­szá­gi po­li­ti­kai elit­hez kap­cso­ló­dik. Ma­gyar­or­szá­gi szem­mel néz­ve így nem­csak kül­po­li­ti­kai, ha­nem bel­po­li­ti­kai cé­lok­ra is hasz­nál­ha­tó. Po­li­ti­ku­sai a nem­ze­ti lé­té­ben ve­szé­lyez­te­tett ma­gyar ki­sebb­sé­get rep­re­zen­tál­va je­le­nít­he­tik meg egyik vagy má­sik ma­gyar­or­szá­gi párt nem­ze­ti jel­le­gét, szem­ben a kon­ku­rens nem­ze­ti­et­len­nel, il­let­ve a rossz nem­ze­ti stra­té­gi­át vá­lasz­tó­val. Meg­szó­lal­hat­nak vá­lasz­tá­si kam­pá­nyok­ban, meg­je­len­het­nek ma­gyar­or­szá­gi pár­tok kam­pány­ren­dez­vé­nye­in, mu­tat­koz­hat­nak anya­or­szá­gi po­li­ti­ku­sok tár­sa­sá­gá­ban, köz­zé­te­he­tik ál­lás­pont­ju­kat a saj­tó­ban, per­sze tá­mo­ga­tó­ju­kat se­gít­ve. Szó­val a po­li­ti­kai tá­mo­ga­tás szá­mos for­má­já­ra al­kal­ma­sak, mint­hogy a nem­ze­ti ve­szé­lyez­te­tett­ség er­köl­csi sú­lyá­val áll­nak tá­mo­ga­tó­juk mel­lé.
A meg­ol­dás ugyan­csak csá­bí­tó. De sú­lyos árat kell fi­zet­ni ér­te. A ma­gyar­or­szá­gi pár­tok­nak a sa­ját ki­sebb­sé­gi elit­cso­port­juk kö­ré­ben kell ki­osz­ta­ni­uk az ös­­szes fon­tos po­zí­ci­ót a Ma­gyar­or­szág­ról ér­ke­ző tá­mo­ga­tá­sok rend­jé­ben. Ma­ga a rend­szer kö­ve­te­li az in­téz­ke­dést, hi­szen az elit ez­ál­tal ra­gad­ja meg ha­tal­ma egyik je­len­tős ele­mét: így vál­hat urá­vá a ma­gyar­or­szá­gi tá­mo­ga­tá­sok­nak.
Az ilyen rend­szer egyik kö­vet­kez­mé­nye, hogy a tá­mo­ga­tá­sok je­len­tős ré­sze po­li­ti­kai tá­mo­ga­tás­sá vá­lik. Má­sik kö­vet­kez­mé­nye pe­dig, hogy ér­de­mi kont­roll hí­ján az anya­gi tá­mo­ga­tá­sok je­len­tős há­nya­da rö­vid úton ma­gán­zse­bek­be ván­do­rol. Ha­tal­mi mo­no­pol­hely­zet­ben min­dig meg­ta­lál­ha­tók az ide ve­ze­tő utak.
Mind­ez pe­dig sú­lyos kö­vet­kez­mén­­nyel jár. A fő­ként po­li­ti­kai és ma­gán­cé­lok­ra fel­hasz­nált erő­for­rás­ok ép­pen azt nem se­gí­tik, ami­re for­má­li­san szán­ták őket, és ami­re egyéb­ként a ki­sebb­ség­nek tény­leg szük­sé­ge vol­na. Ezek el­sőd­le­ge­sen im­már nem kul­tu­rá­lis vagy ép­pen ok­ta­tás­ügyi tá­mo­ga­tá­sok, il­let­ve a ki­sebb­ség tár­sa­dal­mi éle­té­nek más fon­tos te­rü­le­tét se­gí­tő for­rá­sok. Csak an­­nyi­ban se­gí­tik az adott te­rü­le­tet, amen­­nyi­ben az az adott elit­cso­port, il­let­ve an­nak va­la­me­lyik tag­ja ha­tal­mi ér­de­ke­i­nek, sőt ese­ten­ként egyes sze­mé­lyek ma­gán­cél­ja­i­nak meg­fe­lel. Kö­vet­ke­zés­kép­pen le kell szö­gez­nünk, a ma­gyar ki­sebb­sé­gek nem­ze­ti éle­tét az ilyen ese­tek­ben a ma­gyar ál­lam ér­dem­ben nem tá­mo­gat­ja, il­let­ve a job­bik eset­ben is sok­kal ke­vés­bé, mint te­het­né, s amint azt nyi­lat­ko­za­ta­i­ban a nyil­vá­nos­ság­nak mu­tat­ja.
Sőt, a tá­mo­ga­tás gyak­ran nem áll meg a sa­ját­nak tar­tott elit se­gí­té­sé­nél, ha­nem gyak­ran ré­sze a nem sa­já­tos­nak va­ló tu­da­tos ár­tás, te­hát gyen­gí­té­sük, eset­leg po­li­ti­kai, tár­sa­dal­mi fel­szá­mo­lá­suk a ma­gyar fél ren­del­ke­zé­sé­re ál­ló esz­kö­zök­kel, kor­mány­zás ese­tén ma­gyar­or­szá­gi kor­mány­za­ti esz­kö­zök­kel. Eb­ben az eset­ben a cso­port jel­le­gét a de­fi­ní­ció adja.14 Az­az eb­ben az est­ben nem­csak azt kí­ván­ja el­dön­te­ni a ma­gyar­or­szá­gi fél a ki­sebb­sé­gi ma­gyar szö­vet­sé­ge­se­i­vel együt­t, hogy kit te­kint ma­gá­hoz kö­zel ál­ló, s ezért tá­mo­ga­tás­ra mél­tó ki­sebb­sé­gi ma­gyar­nak, ha­nem azt is ki­mond­ja, hogy aki nem il­lik az ál­ta­la meg­sza­bott nem­zet­de­fi­ní­ci­ó­ba, az egé­szen egy­sze­rű­en nem ma­gyar. Aki te­hát nem ért egyet a fel­fo­gás tar­tal­má­val vagy ma­gá­val a fel­fo­gás­sal, azt a cso­port­ból is ki­re­keszt­he­tik a kol­lek­ti­vis­ta fel­fo­gás val­lói. A kö­vet­kez­mé­nye pe­dig az, hogy nem­ze­ti el­len­ség­nek te­kin­tik, aki­nek gyen­gí­té­se, tönk­re­té­te­le, te­hát a fe­let­te ara­tott nem­ze­ti di­a­dal, a nem­zet küz­del­mé­nek nyil­ván­va­ló cél­ja kell, hogy legyen.15
A rend­szer má­so­dik kö­vet­kez­mé­nye mo­rá­lis ter­mé­sze­tű. Ab­ból ered, hogy az adott ki­sebb­ség köz­vé­le­mé­nye per­sze meg­tud­ja, hogy mi tör­té­nik a ma­gyar­or­szá­gi erő­for­rás­ok­kal a ku­lis­­szák mö­gött. A meg­ál­lít­ha­tat­la­nul ter­je­dő hír de­mo­ra­li­zá­ló ha­tá­sát le­ír­ni is ne­héz. A ki­sebb­ség köz­vé­le­mé­nye előtt ek­kor vá­lik egye­sek nem­ze­ti nyo­mo­rú­sá­ga má­sok gaz­da­go­dá­sá­nak for­rá­sá­vá, még­hoz­zá nem­ze­ti jel­sza­vak­ba öl­töz­tet­ve, ma­gyar­or­szá­gi ha­tal­mi hát­tér­rel.
Ez­ál­tal a ki­sebb­sé­gi ma­gya­rok­nak ép­pen az az eré­nye csor­bul, ame­lyik nél­kül egyet­len hát­rá­nyos hely­zet­be sod­ró­dott em­ber­cso­port sem tud cso­port­ként hosz­­szabb ide­ig meg­ma­rad­ni: az ál­do­zat­vál­la­lás mo­rá­lis el­ve. Az a meg­győ­ző­dés, hogy szá­mos hát­rány el­le­né­re ne­me­sebb meg­ma­rad­ni­uk ma­gyar­nak, s gyer­me­ke­i­ket is meg­tar­ta­ni ma­gyar­sá­guk­ban. A nem­ze­ti po­tya­utas­ság stra­té­gi­á­ja ép­pen a ma­gyar ki­sebb­ség egyes po­li­ti­ku­sa­i­nak kö­ré­ben, még­hoz­zá ma­gyar­or­szá­gi se­géd­let­tel, óri­á­si rom­bo­lást vé­gez a ki­sebb­sé­gi­ek eb­bé­li meg­győ­ző­dé­sé­ben.

6.2. A po­li­ti­kai elit és a ha­té­kony­ság

A sa­ját ki­sebb­sé­gi eli­tet kí­vá­nó ma­gyar­or­szá­gi tá­mo­ga­tó el­ső­sor­ban a po­li­ti­kai ha­té­kony­sá­got ké­ri szá­mon az ál­ta­la tá­mo­ga­tott ki­sebb­sé­gi ve­ze­tő­kön. Po­li­ti­kai ha­té­kony­ság alatt min­de­nek­előtt a ma­gyar­or­szá­gi part­ner irán­ti hű­sé­get ér­ti, va­la­mint an­nak a ké­pes­sé­gét, hogy a szer­ve­zet, il­let­ve az adott sze­mély meg tud­ja-e je­le­ní­te­ni a ma­gyar ki­sebb­ség nem­ze­ti ve­szé­lyez­te­tett­sé­gét a ma­gyar­or­szá­gi köz­vé­le­mény előt­t, s szim­bo­li­zál­ni tud­ja-e a ki­sebb­sé­gi ma­gyar po­li­ti­kai aka­ra­tot, s vé­gül per­sze, hogy je­len­tős ott­ho­ni ha­tal­mi be­fo­lyá­sa le­gyen. Ha az adott szer­ve­zet, il­let­ve po­li­ti­kus mind­há­rom fen­ti fel­té­telt tel­je­sí­ti, ak­kor ki­emelt szö­vet­sé­ges­nek szá­mít. S ami­lyen mér­ték­ben csök­ken­nek eb­bé­li ké­pes­sé­gei, olyan mér­ték­ben je­le­nik meg az igény más sze­mé­lyek­re, eset­leg szer­ve­ze­tek­re.
De lé­tez­het­ne egy má­sik ha­té­kony­sá­gi szem­pont is. Ne­ve­ze­te­sen az, hogy ki tud­ja job­ban se­gí­te­ni a ki­sebb­sé­gek nem­ze­ti éle­té­nek leg­fon­to­sabb te­rü­le­te­it.
Sőt, az elit­el­mé­le­ti kö­ze­lí­tés­mód mel­lett meg­fo­gal­maz­ha­tó a rész­vé­te­li de­mok­rá­cia ha­té­kony­sá­gi szem­pont­ja is: ki ké­pes a ki­sebb­sé­gi ma­gya­rok mi­nél na­gyobb há­nya­dát be­von­ni mind­an­nak meg­tar­tá­sá­ba, fej­lesz­té­sé­be, épí­té­sé­be, amit ma­gyar­ként él­nek meg.16 Az el­ső pil­lan­tás­ra vi­lá­gos, hogy a ki­sebb­sé­gi­ek ese­té­ben a fen­ti két fel­fo­gás több pon­ton is il­leszt­he­tő egy­más­hoz. Ha ugyan­is a ma­gyar ki­sebb­sé­gek nem­ze­ti éle­té­nek egyes te­rü­le­tei áll­nak a ma­gyar­or­szá­gi tá­mo­ga­tó ér­dek­lő­dé­sé­nek kö­zép­pont­já­ban, ak­kor szá­má­ra ép­pen a ki­sebb­ség­ben élők ese­té­ben mind a ki­vá­ló tel­je­sít­mé­nyek­nek, mind pe­dig az érin­tett tár­sa­dal­mi ré­teg mi­nél na­gyobb ará­nyú rész­vé­tel­ének egy­aránt fon­tos­nak kell len­nie. Az as­­szi­mi­lá­ció nyo­má­sa alatt min­den ki­sebb­sé­gi ma­gyar tel­je­sít­mé­nye szá­mít. Te­hát mi­nél több ki­sebb­sé­gi sze­mély ön­ma­gá­hoz mért leg­jobb tel­je­sít­mé­nye ad­ja a leg­na­gyobb esé­lyt az egész kö­zös­ség szá­má­ra.
Min­de­nek­előtt ma­gá­nak a rend­szer­nek kel­le­ne le­he­tő­vé ten­nie a ki­vá­ló tel­je­sít­mény és a le­he­tő leg­szé­le­sebb rész­vé­tel el­vé­nek ös­­sze­il­lesz­té­sét. Még­hoz­zá – a prob­lé­ma ter­mé­sze­té­ből adó­dó­an – el­ső­sor­ban a nem­ze­ti élet egyes te­rü­le­te­i­nek ter­mé­sze­té­hez iga­zod­va, hi­szen más­faj­ta tel­je­sít­ményt igé­nyel, va­la­mint el­té­rő mó­don és szám­ban nyújt rész­vé­te­li le­he­tő­sé­get pél­dá­ul a tu­do­má­nyos élet, mint a köz­mű­ve­lő­dés. Ám ha más­ként is, de va­la­mi­fé­lét mind a ket­tő kí­nál. Következéskép­pen meg­ta­lál­ha­tó az a konk­rét mód­szer, ame­lyik­kel az adott te­rü­le­ten mind a rész­vé­tel, mind pe­dig a tel­je­sít­mény op­ti­ma­li­zál­ha­tó. Csak­hogy – és ez mon­dan­dónk lé­nye­ge – a po­li­ti­kai ér­dek­füg­gés vi­szony­rend­sze­re mind­eh­hez nem elég. Az egyes ma­gyar ki­sebb­sé­gek ok­ta­tás­ügy­ének, tu­do­má­nyos éle­té­nek, köz­mű­ve­lő­dés­ének, mű­vé­sze­ti éle­té­nek, te­rü­le­ti és re­gi­o­ná­lis ön­kor­mány­za­ta­i­nak, egy­há­za­i­nak, kis és nagy tár­sa­dal­mi szer­ve­ze­te­i­nek, egy­szó­val egész köz­élet­ének is­me­re­te kell hoz­zá, an­nak je­len­tő­sebb sze­rep­lő­i­vel együt­t. Még­hoz­zá az­zal a szán­dék­kal és ké­pes­ség­gel, hogy az egyes te­rü­le­te­ket sa­já­tos­sá­ga­ik sze­rint ítél­je meg a ma­gyar­or­szá­gi tá­mo­ga­tó. Per­sze az ilyen rend­szer csak ak­kor mű­köd­het, ha mind­egyik re­le­váns ma­gyar­or­szá­gi po­li­ti­kai párt be­tart­ja írat­lan s írott sza­bá­lya­it. És ha ezért az eset­le­ges ma­gyar­or­szá­gi kor­mány­vál­tás nem jár egy­ben rend­szer­vál­tás­sal is. To­váb­bá ha a po­li­ti­kai plu­ra­liz­mus lo­gi­ká­já­ból kö­vet­ke­ző­en nem fe­nye­get ve­le ál­lan­dó­an. El­len­ke­ző eset­ben a min­den­ko­ri má­sik fél­nek is ha­tal­mi szem­pont­ja­it kell ér­vé­nye­sí­te­nie. Kü­lönb­ség leg­fel­jebb a mér­ték­ben le­het. S ami ma­rad, az a ki­sebb­sé­gek ura­lá­sá­nak ilyen-olyan stra­té­gi­á­ja, le­gyen ne­kik bár­mi­lyen sok és bár­men­­nyi­re sú­lyos, más­fé­le meg­ol­dá­sért ki­ál­tó gond­juk.
Ezért elég­te­len szem­pont a ki­sebb­sé­gek tá­mo­ga­tá­sá­nak az ép­pen ak­tu­á­lis ma­gyar­or­szá­gi ha­tal­mi ér­de­kek­hez va­ló iga­zí­tá­sa.

Fel­hasz­nált iro­da­lom

Ber­lin, Isa­iah 1996. A meg­haj­lí­tott ves­­sző. A na­ci­o­na­liz­mus kialakulásáról. In Ber­lin, Isa­iah: Az em­be­ri­ség gö­csör­tös fá­ja. Bu­da­pest, Eu­ró­pa Könyv­ki­adó, 1996, 336–337. p.
Graves, Robert 1981. A gö­rög mí­to­szok. Bratislava, Ma­dách Könyv­ki­adó.
Green­feld, Liah 1996. The mo­dern reli­gion? Crit­i­cal Review, Vol. 10. No. 2. 169–191. p.
Grey, Thomas C. 1979. Con­sti­tu­tion­al­is­m: An Ana­lyt­ic Frame­work. In Peenock, James R.–Chapman, John W. (ed­s.): Con­sti­tu­tion­al­is­m. New York, New York Uni­ver­si­ty Press, 202. p.
Hart, Her­bert Lionel Adol­phus 1995. A jog fo­gal­ma. Bu­da­pest, Osiris Ki­adó.
Jon­son, James 2001. Invent­ing Con­sti­to­tion­al Tra­di­tion­s: The povetr­ty of Fatal­is­m. In Fer­e­john, John A. (ed­s.): Con­sti­tu­tion­al Cul­ture and Dem­o­crat­ic Rule. Camb­rid­ge, Camb­rid­ge Uni­ver­si­ty Press, 87–90. p.
Kelsen, Hans 1988. Tisz­ta jog­tan. For­dí­tot­ta Bibó Ist­ván. Bu­da­pest, az EL­TE Bibó Ist­ván Szak­kol­lé­gi­um ki­ad­vá­nya.
Kom­mer­s, Do­nald P.–Thompson, W. J. 1995. Fun­da­men­tals in the Lib­er­al Con­sti­tu­tion­al Tra­di­tion. In Hes­se, Joachim J.–Jonson, Nor­man (ed­s.): Con­sti­tu­tion­al Pol­i­cy and Change in Europe. Ox­ford, Ox­ford Uni­ver­si­ty Press, 14. p.
McMahan, Jeff 1997. The Lim­its of Nation­al Par­tial­i­ty. In McKim, Robert–McMahan, Jeff (ed­s.): The Moral­i­ty of Nation­al­is­m. New York–Ox­ford, Ox­ford Uni­ver­si­ty Press, 107. p.
Offe, Claus 1998. „Homogenity” and Con­sti­tu­tion­al Democ­ra­cy: Cop­ing with Iden­ti­ty Con­licts with Group Right­s. Jo­ur­nal of Polit­i­cal Phi­los­o­phy, Vol. 2, 139. p.
Parekh, Bhikhu 1999. Defin­ing nation­al iden­ti­ty in a munti­cul­tur­al soci­ety. In Mor­timer, Edward (ed­s.): Peo­ple Nation & State. Lon­don–New York, I. B. Tau­ris Pub­lish­er­s, 68–70. p.
Preuss, Ulrich K. 1994. Con­sti­tu­tion­al Pow­er­mak­ing of the New Poli­ty: Some Delib­er­a­tions on the Rela­tions Between Con­stituent Power and the Con­sti­tu­tion. In Rosen­feld, Michel: Con­sti­tu­tion­al­is­m, Iden­ti­ty, Dif­fer­ence and Legit­i­ma­cy. Durham–London, Duke Uni­ver­si­ty Press, 147–155. p.
Preuss, Ulrich K. 1996. The Polit­i­cal Mean­ing of Con­sti­tu­tion­al­is­m. In Richard P. Bel­lamy (ed­s.): Democ­ra­cy and Sov­er­eign­ty: Amer­i­can and Euro­pean Pre­spec­tives. Ave­bury, Alder­shot, 12–13. p.
Sim­mon­s, Alan John 1979. Moral Prin­ci­ples and Polit­i­cal Oblig­a­tion. Princeton–New Jer­sey, Prince­ton Uni­ver­si­ty Press, 12. p.
Smith, Antho­ny D. 1991. Nation­al Iden­ti­ty. Har­mondsworth, Pen­guin Book­s.
Walk­er, Brian 1997. Plu­ral Cul­tures, Con­test­ed Ter­ri­to­ries: A Cri­tique of Kym­lic­k­a. Cana­di­an Jo­ur­nal of Polit­i­cal Sci­ence, Vol. 30., No. 2. (June 1997) 211–234. p.