szerző

Ilyés Zoltán

Ilyés Zoltán : „Magyar lett most a mántából…” Háttérrajz a felső Bódva-völgyi németek hungarus-tudatához

A területileg, szociokulturálisan és dialektológiailag egyaránt differenciált szepesinémetség a magyar történeti közgondolkodásban éppúgy, mint a történeti, néprajzitudományos munkákban a magyarérzelműség, a hungarus-tudat legkarakteresebbképviselőjeként jelenik meg. A két világháború közötti német történeti irodalombanés az egyes szepesi települések falumonográfiáiban ezt a jelenséget döntően a fel-törekvő, státusorientált német rétegek önkéntes asszimilációjával, másrészt a ma-gyar állam felől jelentkező kényszerasszimilációs nyomással, nem pedig a „magyarnép misztikus és titokzatos karizmájával" magyarázzák.2