Janek István: Károlyi Mihály a csehszlovák–magyar viszony és lakosságcsere rendezésért 1945–48 között

Kár­olyi Mi­hály – aki 1946. má­jus 8-án hu­szon­hét év­nyi emig­rá­ció után tért ha­za Ma­gyar­or­szág­ra – a ma­gyar tör­té­ne­lem egyik leg­vi­ta­tot­tabb és leg­szí­ne­sebb alak­já­nak szá­mít. Pá­lya­fu­tá­sa alatt volt a nem­zet meg­vál­tó­ja, majd ké­sőbb a nem­zet áru­ló­ja. So­kan őt hi­báz­tat­ták a tri­a­no­ni ka­taszt­ró­fá­ért. Éle­té­ben két­szer lett emig­ráns és két­szer re­ha­bi­li­tál­ták. Má­so­dik ha­za­té­ré­se már csak ha­lá­la után tör­tén­he­tett meg 1962-ben. Ta­nul­má­nyom­ban Kár­olyi Mi­hály­nak azon te­vé­keny­sé­gét sze­ret­ném be­mu­tat­ni, ame­lyet a cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok ér­de­ké­ben fej­tett ki 1945 és 1948 kö­zött.
Ma­gyar­or­szág szom­szé­dai kö­zül a leg­ros­­szabb vi­szony Cseh­szlo­vá­ki­á­val ala­kult ki 1945-ben, amely alap­ve­tő­en a cseh­szlo­vák kor­mány nem­ze­ti­sé­gi po­li­ti­ká­já­ra, a fel­vi­dé­ki ma­gyar­ság ül­dö­zé­se­i­re ve­zet­he­tő vis­­sza. Az Edvard Beneš kö­rül Lon­don­ban cso­por­to­su­ló cseh­szlo­vák kor­mány a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú éve­i­ben a gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zott nem­zet­kö­zi hely­zet és a há­bo­rú utá­ni ki­lá­tá­sok mér­le­ge­lé­se alap­ján ala­kí­tot­ta ki a cse­hek és szlo­vá­kok kö­zös nem­ze­ti ál­la­má­ról val­lott új fel­fo­gá­su­kat. A ko­ráb­bi és sze­rin­tük nem ki­elé­gí­tő ered­mé­nyek­kel já­ró as­­szi­mi­lá­ci­ós po­li­ti­kát az ide­gen nép­cso­port­ok­tól, a né­me­tek­től és ma­gya­rok­tól va­ló meg­sza­ba­du­lás gon­do­la­tá­val cse­rél­ték fel. A cseh­szlo­vák ve­ze­tés nyu­ga­ti és ke­le­ti szár­nyá­nak tag­jai 1945 már­ci­u­sá­ban, Moszk­vá­ban ta­nács­koz­tak a Szlo­vák Nem­ze­ti Ta­nács kül­dött­sé­gé­vel. A nyu­ga­ti szárny ve­zé­re Edvard Beneš a ke­le­tié Kle­ment Gottwald volt. Ös­­sze­ál­lí­tot­ták a kor­mány­prog­ra­mot, ame­lyet 1945. áp­ri­lis 5-én Beneš el­nök Kas­sán hir­de­tett ki. 1945. áp­ri­lis 7-én je­lent meg a Szlo­vák Nem­ze­ti Ta­nács bel­ügyi meg­bí­zott­já­nak ren­de­le­te, amely­nek ér­tel­mé­ben a ma­gya­rok ál­tal la­kott te­le­pü­lé­se­ken nem le­he­tett nem­ze­ti bi­zott­sá­go­kat ala­kí­ta­ni. Az em­lí­tett tör­vé­nyek alap­ján ma­gya­rok nem le­het­tek sem po­li­ti­kai párt­nak, sem tö­meg­szer­ve­ze­tek­nek tag­jai, ugyan­ek­kor el­bo­csá­tot­ták ál­lá­suk­ból a ma­gyar szár­ma­zá­sú köz­al­kal­ma­zot­ta­kat is. A ma­gyar nem­ze­ti­sé­gű­ek tu­laj­do­ná­ban lé­vő üze­me­ket, mű­he­lye­ket ál­la­mi gond­nok­ság alá vet­ték. A ma­gya­rok la­ká­sa­it a vá­ro­sok­ban ki­sa­já­tí­tot­ták. A vá­ro­sok­ban la­kó ma­gya­rok egy ré­szét in­ter­nál­ták. Szlo­vá­kia kü­lön­bö­ző ré­sze­in in­ter­ná­ló tá­bo­rok jöt­tek lét­re. En­nek kö­vet­kez­té­ben a fel­vi­dé­ki ma­gyar­ság kö­zül több mint 38 458 fő hagy­ta el il­le­gá­li­san Csehs­zlovák­iát.1 A kü­lön­bö­ző kor­lá­to­zó in­téz­ke­dé­sek kö­vet­kez­té­ben a ma­gyar nem­ze­ti­ség el­esett az egész­ség­ügyi el­lá­tás­tól, és a nyug­díj­tól is. Az 88/1945. szá­mú dek­ré­tum alap­ján a ma­gya­ro­kat kény­szer­mun­ká­ra vi­het­ték a cseh or­szág­ré­szek­be, ahol a szu­dé­ta­né­me­tek tá­vo­zá­sa után óri­á­si mun­ka­erő­hi­ány ala­kult ki. Egy 1946-os fel­mé­rés sze­rint több mint 254 320 fő­nyi mun­ka­erő hi­ány­zott. A né­me­tek és ma­gya­rok, va­la­mint a cseh és szlo­vák nép áru­ló­i­nak és el­len­sé­ge­i­nek meg­bün­te­té­sé­ről ös­­sze­sen ti­zen­há­rom el­nö­ki dek­ré­tum ren­del­ke­zett. Az 1945. má­jus 19-i kel­te­zé­sű el­nö­ki ren­de­let ál­la­mi fel­ügye­let alá he­lyez­te a ma­gyar és né­met va­gyont. Az 1945. jú­ni­us 21-i 12. sz. dek­ré­tum a ná­ci bű­nö­sök, áru­lók és se­gí­tő­ik meg­bün­te­té­sé­ről szólt. A kas­sai kor­mány­prog­ram meg­va­ló­sí­tá­sát cél­zó in­téz­ke­dé­sek so­rá­ban az egyik leg­fon­to­sabb az ún. 33-as köz­tár­sa­sá­gi el­nö­ki dek­ré­tum volt, amely 1945. au­gusz­tus 2-án a cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok dön­tő több­sé­gét meg­fosz­tot­ta cseh­szlo­vák ál­lam­pol­gár­sá­gá­tól. Ez a dek­ré­tum egy­részt iga­zol­ta a már ko­ráb­ban ho­zott diszk­ri­mi­ná­ci­ós in­téz­ke­dé­se­ket, amely ered­mé­nye­ként a cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság tel­jes gaz­da­sá­gi, tár­sa­dal­mi, po­li­ti­kai és kul­tu­rá­lis jog­fosz­tott­ság ál­la­po­tá­ba ke­rült. A pots­da­mi kon­fe­ren­ci­án a ma­gya­rok ki­te­le­pí­té­sé­hez a nagy­ha­tal­mak nem já­rul­tak hoz­zá (Vadkerty 2001:213). A pots­da­mi kon­fe­ren­cia el­le­né­re újabb és újabb diszk­ri­mi­ná­ci­ós in­téz­ke­dé­sek lát­tak nap­vi­lá­got. Leg­je­len­tő­sebb azon­ban az 1945. évi 33. szá­mú el­nö­ki ren­de­let, amely a né­met és ma­gyar nem­ze­ti­sé­gű egyé­nek ál­lam­pol­gár­sá­gát volt hi­va­tott sza­bá­lyoz­ni. A ma­gyar kor­mány a ko­a­lí­ci­ós pár­tok­kal egyet­ér­tés­ben, több íz­ben is a szö­vet­sé­ges nagy­ha­tal­mak­hoz for­dult, hogy vé­del­met kér­jen a cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok szá­má­ra, de ott nem ta­lált meg­ér­tés­re, ki­té­rő, il­let­ve el­uta­sí­tó vá­laszt ad­tak bead­ványaikra.2

Kár­olyi Mi­hály 1945-ben a cseh­szlo­vák–ma­gyar vi­szony ala­ku­lá­sát lon­do­ni emig­rá­ci­ó­já­ból fi­gyel­te. Még nem tud­ta, mit hoz ne­ki a sors, és nem lát­ta a he­lyét az ak­kor ki­ala­ku­ló új Ma­gyar­or­szá­gon. 1945. feb­ru­ár 28-án ve­tet­te pa­pír­ra a kö­vet­ke­ző so­ro­kat Edvard Benešhez írt le­ve­lé­ben: „Én nem tu­dom vis­­sza­me­gyek-e. Ez el­ső­sor­ban a ma­gyar nép­től, má­sod­sor­ban a szö­vet­sé­ge­sek­től függ. De min­den­kép­pen biz­to­sít­ha­tom Önt, amed­dig élek, akár ott­hon­ról, akár kül­föld­ről, to­vább fo­gok küz­de­ni a Cseh­szlo­vá­kia, Ti­to Ju­go­szlá­vi­á­ja és Ma­gyar­or­szág kö­zöt­ti mély és tar­tós szö­vet­sé­gért. Cseh­szlo­vá­ki­át híd­nak is te­kin­tem Ma­gyar­or­szág és Szov­jet-Orosz­or­szág kö­zött” (Kiss 1964:177–178). Ugyan­eb­ben a le­ve­lé­ben meg­ér­tés­sel ír Beneš né­ze­té­ről, amely sze­rint a cseh­szlo­vák kor­mány csak ak­kor bíz­hat meg Ma­gyar­or­szág­ban, ha le­szá­mol a Szent István-i esz­mé­vel, csak ez le­het az őszin­te kö­ze­le­dés elő­fel­té­te­le. Ta­gad­ha­tat­lan, hogy hu­szon­két évi tá­vol­lé­te után Kár­olyi az el­ső hó­na­pok­ban úgy te­kin­tett a ke­let-eu­ró­pai fej­le­mé­nyek­re, mint egy kí­vül­ál­ló. Az Ang­li­á­ban élő emig­ráns sze­mé­vel néz­te a ha­zai po­li­ti­kai és kül­po­li­ti­kai fej­le­mé­nye­ket. 1945. jú­ni­us 14-én Zdenek Fier­linger cseh­szlo­vák mi­nisz­ter­el­nök­höz írt le­ve­lé­ben Kár­olyi ki­fej­ti, hogy ak­kor lesz gyü­möl­csö­ző vi­szony Cseh­szlo­vá­kia és Ma­gyar­or­szág kö­zött, ha az el­len­té­tek meg­szűn­nek. „A Cseh­szlo­vá­kia és Ma­gyar­or­szág kö­zöt­ti per­le­ke­dés gyen­gí­te­né a Szov­jet-Orosz­or­szág ba­rá­ta­i­nak a jö­vő, va­la­mint az or­szá­ga­ink és Orosz­or­szág kö­zöt­ti har­mó­nia szem­pont­já­ból oly fon­tos tömb­jét, hi­szen eb­ből a szom­szé­dos or­szá­gok kö­zöt­ti pár­vi­a­dal­ból a re­ak­ció húz­na hasz­not.” 3

Kár­olyi Czakó Ambróhoz, ko­ráb­bi har­cos­tár­sá­hoz 1945. jú­li­us 11-én írt lev­elében4 azt eme­li ki a ma­gyar kül­po­li­ti­ka el­ső­ren­dű fel­ada­ta­ként, hogy a kör­nye­ző ál­la­mok­ban élő ma­gyar ki­sebb­ség jo­ga­it min­den­kép­pen sza­va­tol­nia kell az ot­ta­ni kor­má­nyok­nak. Kár­olyit min­dig a Cseh­szlo­vá­kia és Ma­gyar­or­szág kö­zöt­ti ba­rát­ság és együtt­mű­kö­dés hí­ve­ként ke­zel­ték, amely­ről a Hu­bert Rip­kához Cseh­szlo­vá­kia kül­ügyi államtitkárához5 írt le­ve­le szol­gál­hat bi­zo­nyí­ték­ként. Kár­olyi le­ve­lé­ben ki­fej­ti, hogy a cseh­szlo­vák ve­ze­tők­kel Benešel, Vladimir Clemen­tis­szel, és Jan Masarykkal ko­ráb­ban Lon­don­ban foly­ta­tott tár­gya­lá­sai alap­ján úgy vé­li, a két or­szág kö­zött a meg­ér­tés csak ak­kor vál­hat va­ló­ság­gá, ha Ma­gyar­or­szá­gon gyö­ke­res po­li­ti­kai vál­to­zá­sok kö­vet­kez­nek be. Mi­vel a Hor­thy­-rend­szer meg­bu­kott, így el­ér­ke­zet­nek lát­ja az időt a po­li­ti­kai szem­lé­let­vál­tás­ra a ma­gyar tár­sa­dal­mon be­lül. Saj­ná­la­tos­nak tar­ja a cseh­szlo­vák kor­mány ak­ci­ó­ját a fel­vi­dé­ki ma­gya­rok­kal szem­ben és ve­szé­lyes­nek a jö­vőt il­le­tő­en a két nép vi­szo­nyá­ban. „Meg kell ér­te­nem az Ön nép­ének ke­se­rű ér­zé­se­it a ma­gya­rok­kal szem­ben és a ne­héz­sé­ge­ket, me­lyek­kel Önök­nek szem­be kell néz­ni­ük, ha mér­sé­kel­ni akar­ják egy, a ma­gyar kor­má­nyok ál­tal uszí­tott, ma­gyar fa­sisz­ták ál­tal ül­dö­zött és meg­alá­zott nép so­vi­nisz­ta ki­tö­ré­se­it, még­is úgy ér­zem, mind­két or­szág ál­ta­lá­nos ér­de­ke, hogy ha már al­kal­maz­ni kell a la­kos­ság­cse­re po­li­ti­ká­ját, azt leg­alább­is igaz­sá­gos és amen­­nyi­re le­het, fáj­da­lom­men­tes mó­don kel­le­ne végre­ha­j­tani.”6 Kár­olyi úgy vél­te, ha a ki­te­le­pí­té­se­ket nem tud­ják le­ál­lí­ta­ni, Ma­gyar­or­szá­gon a szo­ci­á­lis vi­szo­nyok sú­lyos­bod­nak. Vé­le­mé­nye sze­rint a ma­gyar­or­szá­gi föld­hi­ány le­he­tet­len­né te­szi, hogy a szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok ré­szé­re elég­sé­ges föl­det os­­sza­nak, mi­vel szá­muk na­gyobb a fel­oszt­ha­tó föld­te­rü­let­nél ezen a Ma­gyar­or­szág­ról ki­te­le­pí­ten­dő né­me­tek ál­tal fel­sza­ba­du­ló te­rül­tek sem se­gít­het­nek. Sze­rin­te a 600 ezer ma­gyar­or­szá­gi me­ző­gaz­da­sá­gi mun­kás és eh­hez csat­la­ko­zó ki­te­le­pí­tett fel­vi­dé­ki ma­gya­rok nagy szá­ma csak ron­ta­na a hely­ze­ten. Kár­olyi in­for­má­ci­ói sze­rint a ma­gya­ro­kat Szlo­vá­ki­á­ból a ha­tá­ron öt­ki­lós cso­ma­gok­kal dob­ják át, ami­nek kö­vet­kez­té­ben, ezek az em­be­rek csak a ma­gyar na­ci­o­na­lis­tá­kat fog­ják erő­sí­te­ni és Cseh­szlo­vá­kia ha­lá­los el­len­sé­ge­i­vé vál­nak. Le­ve­le má­so­dik fe­lé­ben Kár­olyi ki­fej­ti, hogy re­mé­li, ezek az in­for­má­ci­ók, túl­zó­ak, de ha ez tény­leg igaz, ő nem kí­ván vis­­sza­tér­ni Ma­gyar­or­szág­ra, „hi­szen ak­kor egész kon­cep­ci­óm bá­zi­sát rom­bol­ták le…”7

Kár­olyi a Harc cí­mű fo­lyó­irat­nak adott nyi­lat­ko­za­tá­ban ki­fej­ti, hogy Ma­gyar­or­szág­nak min­dent el kell kö­vet­nie, hogy el­fe­led­tes­se Orosz­or­szág­gal és a szom­szé­da­i­val az el­le­nük el­kö­ve­tett bű­nö­ket, mert e nél­kül nincs Ma­gyar­or­szág­nak jö­vő­je, és tar­tós bé­ke sem ala­kul­hat ki a tér­ség­ben. „Ez nem an­­nyit je­lent, hogy akár a Szov­jet­unió, akár pe­dig a szom­széd ál­la­mok be­avat­koz­hat­nak a ma­gyar bel­ügyek­be, vi­szont nem­zet­kö­zi önál­ló­sá­gunk meg­őr­zé­se, sa­já­tos kul­tú­ránk fej­lesz­té­se sem je­lent­he­ti az el­zár­kó­zást, vagy a ré­gi Szent István-i és ha­son­ló ta­nok fel­élesz­té­sét” (Kiss 1964:191–192). Kár­olyi a nyi­lat­ko­zat má­so­dik ré­szé­ben a ma­gyar na­ci­o­na­lis­ták tá­ma­dá­sát a kö­vet­ke­ző­kép­pen kom­men­tál­ja: „az álhaz­afi­ak azt hir­de­tik, hogy aki a szom­széd né­pek ba­rát­ja, nem le­het jó ma­gyar” (Kiss 1964:192). Azt is ter­jesz­tet­ték ró­la, hogy Beneš köz­ben­já­rás­ára tör­té­nik majd a ha­za­té­ré­se, ami va­lót­lan­ság volt. Kár­olyi ugyan­ott a na­ci­o­na­lis­ták sze­mé­re ve­ti, hogy ez­zel le akar­ják já­rat­ni, és azt a be­nyo­mást akar­ják kel­te­ni, mint­ha őt nem a ma­gyar nép vá­lasz­tot­ta vol­na meg nem­zet­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­nek, ha­nem kény­szer­ből tet­ték, ami nem fe­lel meg a va­ló­ság­nak.
Kár­olyi 1945 jú­li­u­sá­ban Rá­ko­si­nak kül­dött le­ve­lé­ben fel­aján­lot­ta, hogy el­vál­lal­ná Ma­gyar­or­szág lon­do­ni kö­vet­sé­gé­nek ve­ze­té­sét. Kár­olyi min­den­fé­le­kép­pen dip­lo­má­ci­ai szol­gá­la­tot sze­re­tett vol­na vál­lal­ni, kez­det­ben így akart se­gí­te­ni ha­zá­ja ne­héz hely­ze­tén. A ma­gyar de­mok­ra­ti­kus pár­tok kö­zött egyet­ér­tés volt ab­ban a kér­dés­ben, hogy a fő kül­po­li­ti­kai cél az, hogy Ma­gyar­or­szág mi­e­lőbb ki­ke­rül­jön a kül­po­li­ti­kai el­szi­ge­telt­ség­ből, ren­dez­ze nem­zet­kö­zi gaz­da­sá­gi és kul­tu­rá­lis kap­cso­la­ta­it, bé­két kös­sön, és az or­szág vis­­sza­nyer­je szu­ve­re­ni­tá­sát. A pár­tok vé­le­mé­nye vi­szont meg­osz­lott a cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar ki­sebb­ség kér­dé­sé­ben.

Kár­olyi 1945. szep­tem­ber 21-én Bölöni Györg­y­nek8 írt le­ve­lé­ben a cseh­szlo­vák–ma­gyar vi­szon­­nyal kap­cso­la­to­san ki­fej­ti, hogy ered­mé­nye­ket ér­het­ne el, mi­vel Benešt és a töb­bi ve­ze­tő cseh­szlo­vák po­li­ti­kust rég­óta is­me­ri, de eh­hez el­en­ged­he­tet­len, hogy a ma­gyar kor­mány­tól va­la­mi­fé­le hi­va­ta­los meg­bí­zást kap­jon. „Ter­mé­sze­te­sen mi­e­lőtt eh­hez a mun­ká­hoz hoz­zá­lát­nék, előbb ha­za kell men­nem, de sem Ne­ked, sem ne­kem nem sza­bad el­fe­led­nünk, hogy 27 év óta tá­vol va­gyunk, és a ma­gyar éle­tet jó­for­mán nem is­mer­jük. 27 év nagy idő, és amit el­mu­lasz­tot­tunk, nem le­het egy-két hét alatt be­hoz­ni. A nagy kül­po­li­ti­kai vo­na­la­kat azon­ban is­mer­jük, és mind­ket­ten hasz­no­sab­bak va­gyunk künn, mint oda­ha­za, leg­alább­is egyen­lő­re. Las­san­ként majd meg fo­gunk is­mer­ked­ni az ott­ho­ni lég­kör­rel” (Kiss 1964:203). Kár­olyi­nak az volt az ér­zé­se, hogy a ma­gyar kor­mány kép­vi­se­lői fél­té­ke­nyek rá, mi­vel je­löl­ték őt ál­ta­lá­nos kö­vet­nek, de va­ló­di po­li­ti­kai ha­ta­lom nél­kül. Úgy érez­te mint­ha ez­zel egy „tűz­ol­tó köz­pont” fe­jé­vé vál­na, akit oda küld­het­né­nek, ahol a ma­gyar ve­ze­tés el­ron­tot­ta a tár­gya­lá­sa­it, és ne­ki kel­le­ne ott cso­dát ten­nie. Kár­olyi el­len­ja­vas­la­tot tett: ál­lít­sa­nak fel ne­ki egy hi­va­talt, amely­nek ő len­ne a ve­ze­tő­je, amely­nek az len­ne a fel­ada­ta a ma­gyar Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um ke­re­te­in be­lül, hogy meg­te­remt­se a gaz­da­sá­gi és po­li­ti­kai együtt­mű­kö­dést Ma­gyar­or­szág szom­szé­da­i­val.

Kár­olyi op­ti­miz­mu­sa Benešsel kap­cso­lat­ban alap­ta­lan volt. A cseh­szlo­vák po­li­ti­kus né­ze­te­it a 1945. ok­tó­ber 9-i Bojovnik cseh­szlo­vá­ki­ai he­ti­lap­ból is­mer­het­jük meg a leg­job­ban a fel­vi­dé­ki ma­gyar­ság­gal kap­cso­lat­ban: Beneš ki­fej­ti, hogy ő Cseh­szlo­vá­ki­á­ból egy egy­sé­ges nem­ze­ti ál­la­mot akar ki­épí­te­ni, amely­ben nin­cse­nek ki­sebb­sé­gek és bár­mi­lyen ter­mé­sze­tű kö­te­le­zett­sé­gek irá­nyuk­ba. „Ha ve­lük szem­ben gya­ko­rolt lo­já­lis po­li­ti­ka húsz éve alatt nem tud­tak ki­épí­te­ni egy po­zi­tív ma­ga­tar­tást Ál­la­munk­kal szem­ben és fel­hasz­nál­ták az el­ső al­kal­mas nem­zet­kö­zi le­he­tő­sé­get ar­ra, hogy a Köz­tár­sa­sá­got széj­jel­ver­jék, ak­kor mi ma nem is­mer­he­tünk el más jo­got az övék­nek, mint azt, hogy tő­lünk el­men­je­nek.” Beneš ugyan­eb­ben a cik­ké­ben nyíl­tan ki­mond­ja, hogy: „A vi­lág­nak lát­nia kell, hogy a Ma­gyar­or­szág és Cseh­szlo­vá­kia kö­zöt­ti nép­cse­re el­ke­rül­he­tet­len és a po­li­ti­kai, gaz­da­sá­gi és szo­ci­á­lis fej­lő­dés szer­ves foly­ománya.”9
Kár­olyi ko­ráb­bi har­cos­tár­sa­it, az ame­ri­kai emig­rá­ci­ó­ban élő Jászi Osz­kárt és Vám­béry Rusz­te­met is meg­döb­ben­tet­ték a szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok­kal kap­cso­la­tos ese­mé­nyek. 1945. szep­tem­ber 5-én írt táv­ira­tuk­ban Kár­olyit ar­ra ké­rik, hogy tár­gyal­jon a ne­vük­ben Masarykkal és Fier­linger­rel, és pró­bál­ja meg ed­di­gi po­li­ti­ká­juk meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra bír­ni őket. Ha bé­kél­te­tő mis­­szi­ó­ja nem jár ered­mén­­nyel, el­kép­zel­he­tő­nek tart­ják, hogy az újon­nan ki­ala­kult ma­gyar de­mok­rá­cia Cseh­szlo­vá­kia el­len­sé­gé­vé vá­lik. A le­vél­ből az is ki­de­rül, hogy az ame­ri­kai ma­gyar emig­rán­sok ko­ráb­ban Beneš se­gít­sé­gét kér­ték, de ed­dig ered­mény­te­le­nül.

Kár­olyi Böhm Vil­mos­nak 1945. szep­tem­ber 13-án írt le­ve­lé­ben ki­fej­ti, hogy au­gusz­tus­ban le­ve­let írt Fier­lingernek, Masaryk­nak és Rip­ká­nak, de azok nem vá­la­szol­tak, sőt ami­kor Ang­li­á­ban jár­tak, el­ke­rül­ték a ve­le va­ló találkozást.10 A ne­kik írt le­vél­ben fi­gyel­mez­tet­te őket, hogy nagy fe­le­lős­sé­get vál­lal­nak ma­guk­ra a ma­gya­rok ki­te­le­pí­té­sé­nek egy­ol­da­lú le­bo­nyo­lí­tá­sá­val. Kár­olyi re­mé­li, ha ha­za­tér Ma­gyar­or­szág­ra, job­ban rá­lát az ese­mé­nyek­re, és a mű­kö­dé­si te­rü­le­te is ki­bő­vül. Ros­­szal­lot­ta, hogy a ma­gyar saj­tó éles tá­ma­dá­so­kat in­téz a cseh­szlo­vák kor­mány el­len, mi­vel ez el­mér­ge­sí­ti a hely­ze­tet, és rossz lég­kört te­remt a két­ol­da­lú tár­gya­lá­sok szá­má­ra, s min­den megint a ma­gyar na­ci­o­na­lis­ták mal­má­ra hajt­ja a vizet.11
Kár­olyi ang­li­ai emig­rá­ci­ó­já­ban meg­pró­bál­ta an­gol kap­cso­la­ta­it is fel­hasz­nál­ni a la­kos­ság­cse­re ügyé­ben. An­gol is­me­rő­se­i­ben ha­ma­ro­san csa­lat­koz­nia kel­lett. 1945. no­vem­ber 13-án Tay­lor12 Kár­olyi Mihá­lynén ke­resz­tül a kö­vet­ke­ző üze­ne­tet kül­di Ká­ro­lyi­nak: „A cse­hek ügyé­ben nem te­he­tek sem­mit, már csak azért sem, mert min­dig azt ta­ná­csol­tam, hogy uta­sít­sa­nak ki Cseh­szlo­vá­kia te­rü­le­té­ről min­den ma­gyart és néme­tet.”13 Tay­lor sze­rint Ma­gyar­or­szág­nak el kell fo­gad­nia, hogy el­vesz­tet­te a há­bo­rút. Sú­lyos­bít­ja meg­íté­lé­sü­ket, hogy Né­met­or­szág ös­­sze­om­lá­sá­ig a ma­gya­rok nem tet­tek sem­mit a szö­vet­sé­ge­sek se­gít­sé­gé­re. Tay­lor 1945 ka­rá­cso­nya­kor Cseh­szlo­vá­ki­á­ba uta­zott, ezen al­ka­lom­ból fel­aján­lot­ta, hogy el­vin­né Kár­olyi le­ve­lét vagy prog­ram­ját a cseh­szlo­vák ve­ze­tés­nek. Tay­lor azt ta­ná­csol­ta Kár­olyi­nak, áll­jon a ma­ga lá­bá­ra, és ne bi­za­kod­jon az an­gol po­li­ti­kai kö­rök se­gít­sé­gé­ben. Az an­gol ál­lás­pont meg­is­me­ré­se után Kár­olyi önál­ló­ság­ra szán­ta el ma­gát, és a cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar kér­dés ren­de­zé­se ügyé­ben is­mé­tel­ten le­ve­le­zés­be kez­dett a cseh­szlo­vák ve­ze­tés­sel.

Kár­olyi 1945. de­cem­ber 3-án a Nép­sza­va mun­ka­tár­sá­nak adott in­ter­jú­já­ban fej­tet­te ki kül­po­li­ti­kai né­ze­te­it Cseh­szlo­vá­ki­á­val kap­cso­la­to­san. Né­ze­te sze­rint Cseh­szlo­vá­kia más or­szá­gok­kal el­len­tét­ben, Ju­go­szlá­vi­á­ra és Ro­má­ni­á­ra utal­va még nem jött ar­ra rá, hogy az új ala­po­kon lét­re­jött Ma­gyar­or­szá­got sa­ját ma­ga ér­de­ké­ben is tá­mo­gat­nia kel­le­ne. A két nép együtt­mű­kö­dé­se ér­de­ké­ben a ki­sebb­sé­gek nem­ze­ti jo­ga­it or­szá­ga­ik te­rü­le­tén be­lül tisz­te­let­ben kel­le­ne tar­ta­ni, és tá­mo­gat­ni. „Két­ség­te­len, hogy ke­ser­ves ta­pasz­ta­la­tai vol­tak nem­ze­ti­sé­ge­i­vel, és ne­künk ma­gya­rok­nak nem sza­bad el­fe­led­kez­nünk, hogy mit tett a Hor­thy­-rend­szer Masaryk Ta­más Cseh­szlo­vá­ki­á­ja el­len, de meg­győ­ző­dé­sem, hogy kö­zös jó­aka­rat­tal a cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar ki­sebb­ség tö­vi­ses prob­lé­má­ját is meg tud­juk ol­da­ni” (Kiss 1964: 212–213). A ma­gyar­sá­got fél­ti, hogy is­mét vis­­sza­esik az ir­re­den­tiz­mus­ba, amely Kö­zép-Eu­ró­pa fer­tő­ző ba­ci­lu­sa. Azt sze­ret­né el­ér­ni, hogy amíg a nem­ze­ti­sé­gi kér­dés­ben nincs meg­ol­dás, a gaz­da­sá­gi együtt­mű­kö­dés te­rü­le­te­in ke­resz­tül kel­le­ne kö­ze­lebb ke­rül­ni egy­más­hoz. Kár­olyi úgy lát­ja, hogy a gaz­da­sá­gi együtt­mű­kö­dés előbb vagy utóbb szel­le­mi és po­li­ti­kai együtt­mű­kö­dést von ma­ga után.

A szov­jet kor­mány kez­det­ben tá­mo­gat­ta a cseh­szlo­vák kor­mány ma­gyar­el­le­nes po­li­ti­ká­ját, de a pots­da­mi kon­fe­ren­cia után szor­gal­maz­ni kezd­te a ma­gyar–cseh­szlo­vák fél kö­zöt­ti két­ol­da­lú tár­gya­lá­so­kat. A pots­da­mi kon­fe­ren­ci­án a nagy­ha­tal­mak nem hagy­ják jó­vá a ma­gya­rok ki­te­le­pí­té­sét. 1945 de­cem­be­ré­ben cseh­szlo­vák kez­de­mé­nye­zés­re a moszk­vai és wa­shing­to­ni kor­má­nyok tá­mo­ga­tá­sá­val két­ol­da­lú tár­gya­lá­sok kez­dőd­tek, Gyön­gyö­si Já­nos kül­ügy­mi­nisz­ter a cseh­szlo­vák kor­mány meg­hí­vá­sá­ra Prá­gá­ba uta­zott. A de­cem­ber 3–6. kö­zött le­folyt tár­gya­lá­so­kon Cseh­szlo­vá­ki­át Vladimir Clemen­tis kül­ügyi ál­lam­tit­kár képviselte.14 A tár­gya­lá­sok so­rán Clemen­tis kor­má­nya ne­vé­ben azt az ál­lás­pon­tot fej­tet­te ki, hogy a cseh­szlo­vák ve­ze­tés a ma­gyar ki­sebb­sé­get nem azo­nos mó­don íté­li meg a né­met­tel, még­is ra­gasz­ko­dik a ma­gya­rok cseh­szlo­vá­ki­ai hely­ze­té­nek vég­le­ges ren­de­zé­sé­hez. Ez­zel kap­cso­lat­ban ki­je­len­tet­te, hogy a ren­de­zés nem va­ló­sul­hat meg ha­tár­ki­iga­zí­tás ke­re­té­ben. A ma­gyar tár­gya­ló fél ab­ban re­mény­ke­dett, hogy Cseh­szlo­vá­ki­á­ban új­já­é­led a nem­ze­ti­sé­gek­kel szem­be­ni ko­ráb­ban to­le­ráns Masaryk-fé­le nem­ze­ti­sé­gi po­li­ti­ka, s majd ez és a Hor­thy­-rend­szer fel­szá­mo­lá­sa, va­la­mint Ma­gyar­or­szág de­mok­ra­ti­zá­ló­dá­sa ked­ve­ző lég­kört te­remt a két nép múlt­já­ból örö­költ el­len­té­te­i­nek fel­ol­dá­sá­hoz. A tár­gya­lá­sok meg­kez­dé­se után ki­de­rült, hogy a nem­ze­ti­sé­gi kér­dés meg­ol­dá­sát il­le­tő­en tel­je­sen má­sok a né­ze­tek, és ezek le­he­tet­len­né te­szik a ba­rá­ti vi­szony meg­te­rem­té­sét. A ma­gyar de­le­gá­ció haj­lott ar­ra, hogy tár­gyal­jon a la­kos­ság­cse­ré­ről te­rü­le­ti en­ged­mé­nye­kért cse­ré­be, de az egy­ol­da­lú ki­te­le­pí­tést el­uta­sí­tot­ta. Azt is el akar­ták ér­ni, hogy a la­kos­ság­cse­re után Cseh­szlo­vá­ki­á­ban ma­ra­dó ma­gyar nem­ze­ti­sé­gű la­kos­ság ré­szé­re biz­to­sít­sák az ál­lam­pol­gár­sá­gi és nem­ze­ti­sé­gi jo­go­kat. Vé­gül a prá­gai tár­gya­lá­so­kon nem ke­rült sor meg­egye­zés­re, mi­vel nem vol­tak azo­no­sak a tár­gya­ló­fe­lek po­zí­ci­ói. Vla­di­mír Clemen­tis a tá­ma­dás mód­sze­rét vá­lasz­tot­ta, a győz­tes fél po­zí­ci­ó­já­ban lé­pett fel a le­győ­zött Ma­gyar­or­szág­gal szem­ben. A nyo­masz­tó lég­kör ha­tá­sá­ra a tár­gya­lá­sok meg­sza­kad­tak, mi­vel mind­két fél töb­bet akart el­ér­ni, mint amen­­nyit re­á­lis lett vol­na. Gyön­gyö­si a tár­gya­lá­so­kat meg­sza­kí­tot­ta és ha­za­tért. Idő­köz­ben a cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok­kal szem­ben egy­re dur­váb­ban lép­tek fel. Az ese­mé­nyek­re re­a­gál­va a ma­gyar kor­mány több til­ta­ko­zó le­ve­let kül­dött a Szö­vet­sé­ges El­len­őr­ző Bi­zott­ság­nak. A ma­gyar fél az 1919. szep­tem­ber 10-én Saint-Germainben meg­kö­tött ki­sebb­ség­vé­del­mi szer­ző­dés­ben biz­to­sí­tott ki­sebb­sé­gi jo­gok­ra hi­vat­ko­zott. A ma­gyar fél sze­rint Cseh­szlo­vá­kia meg­ta­gad­ta ma­gyar nem­ze­ti­sé­gű la­kó­i­tól jo­ga­ik gya­kor­lá­sát, ezen túl­me­nő­en a nem­zet­kö­zi jog ál­ta­lá­no­san el­is­mert el­ve­i­be és az em­be­ri alap­jo­gok­ba is be­le­üt­köz­nek in­téz­ke­dé­sei. „Cseh­szlo­vá­ki­á­ban a ter­mé­szet­jog­ban gyö­ke­re­ző leg­ele­mibb em­be­ri jo­go­kat is meg­ta­gad­ják a ma­gya­rok­tól és úgy­szól­ván a fi­zi­kai lét biz­to­sí­tá­sá­hoz szük­sé­ges esz­kö­zök­től is meg­foszt­ják őket. Ilyen kor­mány­za­ti in­téz­ke­dé­sek­re a ná­ci Né­met­or­szág­nak a zsi­dók­kal va­ló bá­nás­mód­já­tól el­te­kint­ve nem volt pél­da a ci­vi­li­zált né­pek történetében.”15
Beneš és kör­nye­ze­te vi­szony­lag rö­vid időn be­lül fel­is­mer­te, hogy ki­zá­ró­lag Cseh­szlo­vá­kia jö­vő­be­ni biz­ton­sá­gá­ra hi­vat­koz­va nem győz­he­ti meg a szö­vet­sé­ges nagy­ha­tal­ma­kat a ma­gyar nem­ze­ti­sé­gű la­kos­ság ki­te­le­pí­té­sé­nek a szük­sé­ges­sé­gé­ről, ame­lyet a pots­da­mi kon­fe­ren­ci­án le­szűr­tek. Ép­pen ezért a ma­gyar nem­ze­ti­ség­nek Cseh­szlo­vá­kia 1938–39. évi tra­gé­di­á­ban ját­szott sze­re­pé­ről már ad­dig is hir­de­tett, alap­ve­tő­en ha­mis el­mé­le­tü­ket ki­bő­ví­tet­ték. A ma­gya­ro­kat ki­vé­tel nél­kül so­vi­nisz­ták­nak, ir­re­den­ták­nak tün­te­tik fel, s ezt a ké­sőb­bi­ek fo­lya­mán a pá­ri­zsi bé­ke­tár­gya­lás­ok alatt ki is hasz­nál­ták (Beneš 1947:232).

A cseh­szlo­vá­ki­ai ese­mé­nyek­kel pár­hu­za­mo­san 1946 ele­jé­re Kár­olyi­hoz meg­ér­ke­zik a hír, hogy őt köz­tár­sa­sá­gi el­nök­nek je­löl­ték. 1945 vé­gé­től Rá­ko­si Má­tyás, Sza­k­a­sits Ár­pád, a szo­ci­ál­de­mok­ra­ták és a kom­mu­nis­ták hi­va­ta­lo­san is ha­za­té­ré­sét sür­get­ték. 1945. de­cem­ber 28-án Rá­ko­si írt le­ve­let Kár­olyi­nak, amely ri­deg, sőt ud­va­ri­at­lan volt. Rá­ko­si szem­re­há­nyást tett ne­ki, mert Kár­olyi Fier­linger cseh­szlo­vák mi­nisz­ter­el­nök­kel küld­te el a le­ve­lét, amely rend­kí­vül kel­le­met­len volt ne­ki. Ez azt a lát­sza­tott kel­tet­te, mint­ha ők rossz­ban len­né­nek. Rá­ko­si ugyan­itt szá­mon ké­ri Kár­olyin, hogy mi­ért nem tért még vis­­sza Ma­gyar­or­szág­ra. „Óri­á­si szük­ség lett vol­na Rád. So­kak szá­má­ra egy­sze­rű­en ért­he­tet­len volt, hogy mi­ért nem jöt­tél még ha­za. Azok, akik nem szí­ve­sen lát­nak itt­hon, fel­ve­tik a kér­dést, hogy mi­vel ma­gya­ráz­ha­tó tá­vol­lé­ted” (Kiss 1964:409). Kár­olyi ki­ne­ve­zé­sét lon­do­ni kö­vet­té Rá­ko­si nem uta­sít­ja el, de szük­sé­ges­nek tart­ja, hogy előt­te ha­za­jöj­jön meg­is­mer­ni az itt­ho­ni vi­szo­nyo­kat. „Sok min­den meg­vál­to­zott még 1945. év fo­lya­mán is, ami­nek is­me­re­te nél­kül va­ló­ban ba­jos vol­na ha­zán­kat meg­fe­le­lő­en kép­vi­sel­ni” (Kiss 1964:409).
Ha­za­té­ré­sé­vel kap­cso­la­to­san Kár­olyi a kö­vet­ke­ző­ket ír­ja: „El­ha­tá­roz­tam, hogy csak ab­ban az eset­ben ha­gyom el Ang­li­át, ha egy­han­gú meg­hí­vást ka­pok a ma­gyar kor­mány­tól és a Füg­get­len­sé­gi Front ös­­szes párt­já­tól. Hu­szon­öt év alatt egy új nem­ze­dék nőtt fel, és er­re már ha­tás­sal le­het­tek a hi­va­ta­los Hor­thysta pro­pa­gan­da rám szórt rá­gal­mai. Úgy érez­tem, nem len­ne he­lyes, ha csu­pán egy ki­sebb­ség hí­vá­sá­nak en­ged­ve ha­za­oson­nék, ki­vált olyan idő­ben, ami­kor a nem­ze­ti ér­zel­mek kü­lön­fé­le sé­rel­mek­nek van­nak ki­té­ve. Úgy dön­töt­tem, hogy csak­is ak­kor té­rek ha­za, ha egy sza­ba­don vá­lasz­tott ma­gyar par­la­ment sem­mis­nek nyil­vá­nít­ja azt az 1923-as íté­le­tet, amely en­gem ha­za­áru­lás­ban ma­rasz­talt el” (Kár­olyi 1977:395). Az emig­rá­ci­ó­ban mel­let­te lé­vő har­cos­tár­sai, Bölöni és Böhm, akik már ha­ma­rabb ha­za­tér­tek Ma­gyar­or­szág­ra, sze­ret­ték vol­na el­ér­ni, hogy Kár­olyit vá­las­­szák köz­tár­sa­sá­gi el­nök­ké. Ez­zel re­ha­bi­li­tá­lá­sa is mél­tó­kép­pen meg­tör­tén­ne. Ang­lia, Fran­cia­or­szág, Cseh­szlo­vá­kia, Ju­go­szlá­via, Len­gyel­or­szág ve­ze­tő kö­rei is szí­ve­sen lát­ták vol­na a köz­tár­sa­sá­gi el­nö­ki po­zí­ci­ó­ban. 1946. feb­ru­ár 14-én el­há­rult a leg­utol­só aka­dály is vis­­sza­té­ré­se előt­t. A nem­zet­gyű­lés el­tö­röl­te az őt meg­bé­lyeg­ző lex Kár­olyit.
Kár­olyi egy­re job­ban csa­ló­dott a prá­gai ve­ze­tés­ben, amely­nek han­got is adott a ma­gyar par­la­ment­ben 1946 ta­va­szán el­hang­zott be­szé­dé­ben. Ki­je­len­tet­te: „Saj­ná­lat­tal, de azt kell meg­ál­la­pí­ta­ni, hogy ez az or­szág (Cseh­szlo­vá­kia) nem ér­tet­te meg a Du­na-me­den­ce nem­ze­te­i­nek együtt­mű­kö­dé­sét, nem tu­da­to­sít­ja, hogy az ilyen együtt­mű­kö­dés nem­csak Ma­gyar­or­szág, de a sa­ját ér­de­ke is.”16 Idő­köz­ben a ma­gyar kor­mány, va­la­mint a ko­a­lí­ci­ós pár­tok tö­rek­vé­sei sem ve­zet­tek ered­mény­re a cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar kér­dés meg­ol­dá­sá­ra a cseh­szlo­vák kor­mány­nál. A má­so­dik prá­gai tár­gya­lá­so­kon 1946. feb­ru­ár 10-én meg­ál­la­po­dás jött lét­re a két kor­mány kép­vi­se­lői kö­zött. Vé­gül 1946. feb­ru­ár 27-én Bu­da­pes­ten ke­rült sor a ma­gyar–cseh­szlo­vák la­kos­ság­cse­re-egyez­mény alá­írá­sá­ra. Az egyez­mény meg­kö­té­se sem ho­zott vég­le­ges meg­egye­zést a két fél vi­szo­nyá­ban. Az egyez­mény lé­nye­ge ugyan­is az volt, ahány ma­gyar­or­szá­gi szlo­vák je­lent­ke­zik ki­te­le­pü­lés­re, a cseh­szlo­vák ha­tó­sá­gok ugyan­an­­nyi ma­gyart te­le­pít­het­nek át Ma­gyar­or­szág­ra. A fen­ti­e­ken túl­me­nő­en a cseh­szlo­vák kor­mány ki­te­le­pít­he­tett még há­bo­rús bű­nös­nek mi­nő­sí­tett sze­mé­lye­ket is, akik­nek a szá­ma azon­ban az 1000 főt nem ha­lad­hat­ta meg. Cseh­szlo­vá­kia a szlo­vá­kok át­te­le­pü­lé­sé­nek elő­ké­szí­té­sé­re és le­bo­nyo­lí­tá­sá­ra pro­pa­gan­da­bi­zott­sá­got küld­he­tett Ma­gyar­or­szág­ra. A bi­zott­ság az át­te­le­pü­lés ösz­tön­zé­se ér­de­ké­ben írás­ban és szó­ban, va­la­mint a ma­gyar rá­dió út­ján pro­pa­gan­dát fejt­he­tett ki a szlo­vá­kok kö­ré­ben, szlo­vák nyel­ven.
1946. jú­li­us má­so­dik fe­lé­ben ki­éle­zet­té vált a vi­szony a két or­szág kö­zött, mi­vel a ma­gyar köz­vé­le­mény is tu­do­mást szer­zett ar­ról, hogy Cseh­szlo­vá­kia a la­kos­ság­cse­re-egyez­mény­től füg­get­le­nül, pon­to­sab­ban azon felül to­váb­bi 200 000 ma­gyart szán­dé­ko­zik ki­te­le­pí­te­ni az or­szág­ból, és eh­hez a bé­ke­kon­fe­ren­cia tá­mo­ga­tá­sát kér­te. A cseh­szlo­vák kor­mány a pots­da­mi egyez­mény után mó­do­sí­tot­ta, de nem ad­ta fel a 400 000 „et­ni­kai ma­gyar” ki­te­le­pí­té­sé­nek gon­do­la­tát. Az 1946 ok­tó­be­ré­ben meg­kez­dő­dött pá­ri­zsi bé­ke­kon­fe­ren­ci­án ez volt a cseh­szlo­vák kül­dött­ség leg­főbb cél­ja, ám ezt itt sem si­ke­rült el­ér­nie. A cseh­szlo­vák kor­mány in­dok­lá­sa alap­ján mint­egy 100 000 ma­gyar a la­kos­ság­cse­re-egyez­mény alap­ján tá­voz­na, így mint­egy 300 000-en ke­rül­né­nek át Ma­gyar­or­szág­ra. A fenn­ma­ra­dó 200 000 ma­gyar­nak re­szlo­vak­izál­niuk kel­le­ne, en­nek fe­jé­ben kap­nák vis­­sza a cseh­szlo­vák ál­lam­pol­gár­sá­got. Ez­zel ös­­sze­füg­gés­ben a szlo­vák bel­ügyi meg­bí­zott 1946. jú­li­us 17-i ren­de­le­te alap­ján kezd­ték meg a ma­gyar nem­ze­ti­sé­gű la­kos­ság kö­ré­ben a res­zlo­vak­izá­ciót, a visz­szaszlovákosítási kam­pányt. A res­zlo­vak­izá­ció ke­re­tén be­lül a ma­gya­ro­kat vá­lasz­tás elé ál­lí­tot­ták, ha szlo­vák­nak vall­ják ma­gu­kat, vis­­sza­kap­ják ál­lam­pol­gár­sá­gu­kat, de ha nem, el kell hagy­ni­uk Cseh­szlo­vá­ki­át. A kam­pány so­rán több mint 400 000 ma­gyar nyil­vá­ní­tot­ta ma­gát szlovák­nak.17 A res­zlo­vak­izá­ció meg­al­ko­tói hár­mas előnyt re­mél­tek et­től. A tör­vény kö­vet­kez­té­ben a ma­gyar­ság szá­mát sta­tisz­ti­ka­i­lag le le­he­tett szo­rí­ta­ni. Má­sod­sor­ban a res­zlo­vak­izá­ció után meg­ma­ra­dó ma­gyar­ság ki­te­le­pí­té­sé­hez kön­­nyeb­ben hoz­zá­já­rul­hat­nak a nagy­ha­tal­mak, har­mad­sor­ban a né­me­tek ki­te­le­pí­té­se után a ma­gya­rok mun­ka­ere­jét meg­ment­hes­sék az or­szág számára.18 A cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság re­mény­te­len hely­ze­tét il­le­tő­en nem sok jót ígér­tek a Kül­ügy­mi­nisz­te­rek Ta­ná­csa pá­ri­zsi ér­te­kez­le­té­nek (1946. áp­ri­lis 25.–július 12.) ál­lás­fog­la­lá­sai, il­let­ve dön­té­sei sem. A Kül­ügy­mi­nisz­te­rek Ta­ná­csá­nak in­téz­mé­nyét a pots­da­mi egyez­mény lé­te­sí­tet­te az­zal a cél­lal, hogy foly­tas­sa a bé­ke­ren­de­zés­hez szük­sé­ges elő­ké­szí­tő mun­ká­la­to­kat. Fel­ada­ta volt, hogy „az Egye­sült Nem­ze­tek elé va­ló ter­jesz­tés vé­gett meg­szö­ve­gez­ze az Olasz­or­szág­gal, Ro­má­ni­á­val, Bul­gá­ri­á­val, Ma­gyar­or­szág­gal és Finn­or­szág­gal kö­ten­dő bé­ke­szer­ző­dé­se­ket, és ja­vas­la­to­kat dol­goz­zon ki az eu­ró­pai há­bo­rú be­fe­je­zé­se kap­csán fel­me­rült meg­ol­dat­lan te­rü­le­ti kér­dé­sek ren­de­zé­sé­re” (Halmosy 1983:648).

Beneš 1946 jú­ni­u­sá­ban meg­hív­ta Kár­olyit Prágá­ba.19 Kár­olyi Beneš meg­hí­vá­sá­nak na­gyon örült, mert úgy érez­te, ez­zel „meg­tört a jég”, és a két or­szág kö­zött meg­in­dul­hat a kö­ze­le­dés. ő nem­csak egy rep­re­zen­ta­tív funk­ci­ót akart be­töl­te­ni a ma­gyar­or­szá­gi po­li­ti­kai élet­ben, ha­nem a szom­széd ál­la­mok­kal va­ló meg­bé­ké­lé­sen akart mun­kál­kod­ni. Egy na­gyobb du­nai kö­zös­sé­get akart te­rem­te­ni, amely­ben Kö­zép-Eu­ró­pa ál­la­mai ven­né­nek részt. Vé­le­mé­nye sze­rint ez­zel be le­het­ne kap­csol­ni Ma­gyar­or­szá­got egy na­gyobb kö­zös­ség­be, mert egye­dül és el­szi­ge­tel­ten előbb vagy utóbb el fog vesz­ni. A ma­gyar kor­mány csak rész­ben tá­mo­gat­ta Kár­olyi kon­fö­de­rá­ci­ós el­kép­ze­lé­se­it. Kár­olyi­nak föl­aján­lot­ták a prá­gai nagy­kö­ve­ti tisz­tet, ar­ra szá­mít­va, hogy el­uta­sít­ja azt, de ő öröm­mel fo­gad­ta azt, a ma­gyar kor­mány vé­gül az utol­só pil­la­nat­ban meg­vál­toz­tat­ta a dön­té­sét, és Pá­rizs­ba ne­vez­te ki. Kár­olyi ter­ve­it Cseh­szlo­vá­ki­á­val sze­ret­te vol­na kez­de­ni, hi­szen ez­zel az or­szág­gal volt a leg­rosz­­szabb vi­szo­nya Ma­gyar­or­szág­nak. Kez­det­ben csak ki­sebb en­ged­mé­nye­ket akart el­ér­ni, majd meg­egye­zést a la­kos­ság­cse­re ügyé­ben. Beneš meg­hí­vá­sá­nak pil­la­na­tá­ban még csak­ mint ma­gán­em­ber sze­re­pelt, de idő­köz­ben meg­kap­ta a ma­gyar mi­nisz­ter­ta­nács ér­te­sí­té­sét te­rü­le­ten kí­vü­li rend­kí­vü­li kö­vet és meg­ha­tal­ma­zott mi­nisz­ter­ré va­ló ki­ne­ve­zé­sé­ről. Kár­olyit Prá­gá­ban ked­ve­ző­en fo­gad­ták. Be­szá­mo­ló­já­ban ki­fej­ti, hogy a cse­hek a nem­ze­ti ál­lam gon­do­la­tá­tól nem tá­gí­ta­nak. A cseh­szlo­vák ve­ze­tők mind­vé­gig ba­rát­sá­go­sak vol­tak ve­le, ami nem­csak sze­mé­lyé­nek, de vé­le­mé­nye sze­rint Ma­gyar­or­szág­nak is szólt. A szu­dé­ta­né­me­tek ki­te­le­pí­té­se mi­att óri­á­si szak­em­ber- és mun­kás­hi­ány ala­kult ki egyes ipar­ágak­ban Cseh­or­szág­ban. Vé­le­mé­nye sze­rint a ma­gya­rok­kal szem­ben már óva­to­sab­ban jár­nak majd el a ki­te­le­pí­té­sek so­rán. Meg­lá­tá­sa sze­rint a Bé­kés me­gyei szlo­vá­kok 83%-a nem akar­ja el­hagy­ni jó mi­nő­sé­gű föld­jét. „A pres­­szi­ó­nak en­ged­het sok 10 000 és 100 000 ma­gyar, de lel­ki­leg egyi­ket sem fog­ják meg­nyer­ni, s így egy ger­je­dő tö­me­get kap­nak.”20 Kár­olyi prá­gai út­ja leg­na­gyobb ered­mé­nyé­nek azt tar­tot­ta, hogy Beneš újabb meg­be­szé­lés­re hív­ta meg őt egy ké­sőb­bi idő­pont­ra. Kár­olyi a la­kos­ság­cse­re ügyé­ben konk­rét ja­vas­la­to­kat még nem tett a ta­lál­ko­zó al­kal­má­val, mert még meg­be­szé­lé­se­ket kí­vánt foly­tat­ni a ma­gyar kor­mán­­nyal. A ma­gyar kor­mány Kár­olyi be­szá­mo­ló­ja sze­rint, ha mér­sé­kelt kö­ve­te­lé­sek­kel áll­na elő, ak­kor ő ered­mé­nye­ket tud­na el­ér­ni.
Kár­olyi prá­gai ta­pasz­ta­la­ta­i­ról Rá­ko­si Má­tyás­nak is be­szá­molt: „Kü­lönb­sé­get vél­tem fel­fe­dez­ni Prá­ga és Po­zsony kö­zött. A cse­hek sok­kal si­máb­bak a szlo­vá­kok­nál. Ta­lán nem is örül­nek an­­nyi­ra, hogy a szlo­vá­kok en­­nyi­re ma­gyar­fa­lók let­tek.”21 Ká­rolyi sa­ját be­nyo­má­sa­it ír­ta meg, de a prá­gai po­li­ti­ku­sok sza­vai ál­tal va­la­mi po­zi­tí­vum­mal a ma­gyar kér­dés meg­ol­dá­sa tár­gyá­ban nem tu­dott szol­gál­ni. Kár­olyi Benešt 25 éve is­mer­te, és ne­héz tár­gya­ló­fél­nek tar­tot­ta. Kár­olyi sze­mé­re hány­ta Rá­ko­si­nak, hogy Rosty-Forgách22 prá­gai ma­gyar meg­bí­zott csak a cseh kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um tá­jé­koz­ta­tá­sá­ból tud­ta meg ér­ke­zé­sét. A ma­gyar kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um bak­lö­vés­ének tart­ja azt is, hogy Ros­tyt nem in­for­mál­ták a ma­gyar de­le­gá­ci­ók wa­shing­to­ni, lon­do­ni, pá­ri­zsi tár­gya­lá­sa­i­ról, amit ő és a meg­bí­zott is fel tu­dott vol­na hasz­nál­ni tár­gya­lá­sai so­rán. Ugyan­eb­ben a le­vél­ben Kár­olyi Gyön­gyö­si­ről azt ír­ja, hogy ri­deg volt ve­le, és kül­po­li­ti­kai kér­dé­se­ket a kül­ügy­mi­nisz­ter egy­ál­ta­lán nem érin­tett ta­lál­ko­zó­i­kon, csak a nyúl­te­nyész­tés leg­újabb fej­le­mé­nye­i­ről be­szél­ge­tett ve­le. „Ha ve­lem kül­po­li­ti­ká­ról még csak be­szél­ni sem akar, nincs ér­tel­me an­nak, hogy ve­le tár­gyal­jak” – ír­ja le­ve­lé­ben Károly­i.23 A le­vél Auer Pál po­li­ti­kus azon ki­je­len­té­sé­re, hogy nem foly­tat re­vi­zi­o­nis­ta po­li­ti­kát Prá­gá­val szem­ben, le­ír­ja, hogy egy ilyen po­li­ti­ka sú­lyos hi­ba len­ne. „Meg kell pró­bál­nunk olyan egyes­sé­get köt­ni, hogy a ha­tár­kér­dés fon­tos­sá­ga min­i­mal­izálód­jék.”24

Kár­olyi Mi­hály és a pá­ri­zsi bé­ke­tár­gya­lás ku­dar­cai

Beneš és a cseh­szlo­vák ve­ze­tő­ség Kár­olyi lá­to­ga­tá­sai el­le­né­re sem mu­ta­tott haj­lan­dó­sá­got a ki­sebb­sé­gi ma­gyar­ság ki­te­le­pí­té­sé­re irá­nyu­ló ter­vé­nek fe­lül­vizs­gá­lat­ára. Pá­rizs­ban Kár­olyi meg­bí­zás­ként azt kap­ta, hogy csat­la­koz­zon a bé­ke­kon­fe­ren­ci­án a ma­gyar de­le­gá­ci­ó­hoz. Kár­olyi még ko­ráb­ban meg­üzen­te Gyön­gyö­si­nek, hogy mi­u­tán ba­rát­sá­gos fo­gad­ta­tás­ban volt ré­sze a prá­gai ve­ze­tők ré­szé­ről, szí­ve­sen se­gí­te­ne a pá­ri­zsi bé­ke­de­le­gá­ció ne­héz mun­ká­já­ban. Gyön­gyö­si va­ló­szí­nű­leg fél­té­keny­ség­ből el­fek­tet­te az ügyet, majd mi­vel a két mun­kás­párt is tá­mo­gat­ta Kár­olyi ké­ré­sét, vé­gül jó­vá­ha­gyá­sát ad­ta. A kés­le­ke­dés mi­att Kár­olyi a bé­ke­kon­fe­ren­cia meg­kez­dé­se után ér­ke­zett Pá­rizs­ba.
A ko­a­lí­ci­ós pár­tok azért vá­lasz­tot­ták Gyön­gyö­sit a bé­ke­de­le­gá­ció ve­ze­tő­jé­nek, mert biz­to­sí­té­kot lát­tak ben­ne, fő­leg a mun­kás­párt­ok, hogy nem kép­vi­sel majd kis­gaz­da­pár­ti ál­lás­pon­tot és nem igyek­szik majd ki­zá­ró­lag kis­gaz­da­pár­ti szem­pon­to­kat ér­vé­nye­sí­te­ni a bé­ke­kon­fe­ren­ci­án. Gyön­gyö­si sze­mé­lye is­me­ret­len volt a nem­zet­kö­zi po­li­ti­kai és dip­lo­má­ci­ai kö­rök­ben, nyelv­tu­dá­sa sem volt tö­ké­le­tes. A ma­gyar bé­ke­de­le­gá­ció el­ső cso­port­ja jú­li­us 24-én uta­zott el Bu­da­pest­ről, Gyön­gyö­si kül­ügy­mi­nisz­ter au­gusz­tus 8-án kö­vet­te őket.
Kár­olyi Pá­rizs­ba ér­ke­zé­se után ba­rá­tai se­gít­sé­gét kér­te és tár­gya­lá­sok­ba bo­csát­ko­zott, hogy a ma­gyar ügyet Pá­rizs­ban a bé­ke­kon­fe­ren­ci­án elő­moz­dít­sa. Kár­olyi ezt a te­vé­keny­sé­gét, mint ta­nács­adó vé­gez­te, s nem mint a hi­va­ta­los de­le­gá­ció tag­ja. Ma­gyar­or­szág ve­ze­tői kö­zött fő­leg a kis­gaz­da­pár­ti­ak vél­ték úgy, az len­ne a leg­jobb a pá­ri­zsi bé­ke­tár­gya­lás­okon, ha azt in­dít­vá­nyoz­nák, hogy a ha­tár men­ti kom­pakt ma­gyar­sá­got se ki, se szét ne te­le­pít­sék, ha­nem csa­tol­ják vis­­sza az anya­or­szág­hoz. Ez nem je­len­te­ne lé­nye­ges te­rü­let­csök­ke­nést Cseh­szlo­vá­ki­á­nak, vi­szont en­nek meg­tör­tén­te után szo­ros ba­rá­ti kap­cso­la­tok lé­te­sül­né­nek a két or­szág kö­zött. En­nek ér­de­ké­ben au­gusz­tus 22-én Kár­olyi tár­gyalt Jan Masarykkal és más ál­la­mok kül­ügy­mi­nisz­te­re­i­vel is, de ered­ményt nem tu­dott el­ér­ni. Ugyan­az­nap Sza­k­a­sits Ár­pád is ta­lál­ko­zott Masarykkal és ha­tár­ki­iga­zí­tást kért tő­le a la­kos­ság­cse­re kom­pen­zá­lá­sá­ra. Masaryk ezt el­uta­sí­tot­ta, és kö­zöl­te, hogy ő örül­ne, ha Kár­olyit ne­vez­nék ki prá­gai kö­vet­nek a jó vi­szony elő­moz­dí­tá­sa ér­de­ké­ben.
A Szov­jet­unió, amely­től Pá­rizs­ban sok min­den füg­gött, Né­met­or­szág ka­to­nai le­ve­ré­se után po­li­ti­kai cél­jai szem­pont­já­ból alap­ve­tő fon­tos­sá­gú­nak tar­tot­ta a ke­let-eu­ró­pai tér­sé­get. A há­bo­rú be­fe­je­ző sza­ka­szá­tól kezd­ve sa­ját biz­ton­sá­gá­nak meg­te­rem­té­sé­re tö­re­ke­dett. Igye­ke­zett egy ka­to­na­i­lag erős, stra­té­gi­a­i­lag elő­nyös ha­tá­rok­kal ren­del­ke­ző, bel­po­li­ti­ka­i­lag sta­bil és egy­sé­ges nagy­ha­ta­lom­má vál­ni, amely­nek ke­let-eu­ró­pai be­fo­lyá­si öve­ze­te van. Po­li­ti­kai cél­jai ér­de­ké­ben az ér­dek­szfé­rá­já­ba tar­to­zó or­szá­gok kö­zöt­ti tor­zsal­ko­dást igye­ke­zett mi­ha­ma­rabb meg­szün­tet­ni. Így a cseh­szlo­vák–ma­gyar la­kos­ság­cse­ré­nek meg­kü­lön­böz­te­tett fi­gyel­met szen­telt. A pá­ri­zsi tár­gya­lá­so­kon a cseh­szlo­vák ér­de­ke­ket tá­mo­gat­ta (Krno 1992:7).
Ma­gyar­or­szá­gon a Szo­ci­ál­de­mok­ra­ta Párt ve­ze­tő­sé­ge sze­ret­te vol­na el­ér­ni, hogy Kár­olyit ne­vez­zék ki a bé­ke­de­le­gá­ció ve­ze­tő­jé­vé. Az ese­mé­nyek utó­la­gos is­me­re­té­ben azt mond­hat­juk, ő sem tu­dott vol­na töb­bet el­ér­ni, mint Gyön­gyö­si. Kár­olyi sze­mé­lye ön­ma­gá­ban nem ja­ví­tot­ta vol­na azon­nal a bé­ke­ki­lá­tá­so­kat, de fel­tét­le­nül ked­ve­zőbb le­he­tő­sé­ge­ket te­remt­he­tett vol­na Ma­gyar­or­szág szá­má­ra. Po­li­ti­ka­i­lag és er­köl­csi­leg is job­ban alá­tá­maszt­hat­ta vol­na a ma­gyar bé­ke­kül­dött­ség sze­rep­lé­sét a bé­ke­kon­fe­ren­ci­án, mint azt Gyön­gyö­si te­het­te. Kár­olyi meg­pró­bál­ta rá­ven­ni Jan Masaryk cseh­szlo­vák kül­ügy­mi­nisz­tert, ko­ráb­bi lon­do­ni be­szél­ge­té­se­i­re em­lé­kez­tet­ve, hogy a la­kos­ság­cse­rét, mely­hez a cseh­szlo­vák­ok ra­gasz­kod­tak, né­mi ha­tár­ki­iga­zí­tás­sal kös­sék ös­­sze. Kár­olyi er­re a fel­ve­té­sé­re azt a vá­laszt kap­ta, hogy győz­ze meg er­ről a szlo­vá­ko­kat (Auer 1971:290). Kár­olyi­nak az volt a be­nyo­má­sa tár­gya­lá­sai so­rán, hogy a szlo­vák ve­ze­tők zsa­rol­ják a cseh ve­ze­tő­sé­get a szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság ügyé­ben. Sze­rin­te az­zal fe­nye­ge­tőz­nek, ha ez a kér­dés nem ol­dó­dik meg, ak­kor a Szov­jet­uni­ó­hoz csat­la­koz­nak, mint önál­ló tag­köz­tár­sa­ság.
A bé­ke­kon­fe­ren­ci­án Gyön­gyö­si és be­osz­tot­ta­i­nak ön­tu­da­tos szó­nok­la­tai rossz be­nyo­mást kel­tet­tek. Gyön­gyö­si be­szé­de lé­nye­gé­ben a ko­ráb­ban el­fo­ga­dott ko­a­lí­ci­ós meg­ál­la­po­dá­so­kon ala­pult. Masaryk kül­ügy­mi­nisz­ter vá­la­szá­ban a már ko­ráb­ban is­mer­te­tett cseh­szlo­vák ál­lí­tá­so­kat is­mer­tet­te. El­ső­sor­ban azt igye­ke­zett bi­zo­nyí­ta­ni, hogy Ma­gyar­or­szá­gon még min­dig él­nek és hat­nak a re­vi­zi­o­niz­mus ma­rad­vá­nyai.
A Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­u­mon be­lül a Ker­tész Ist­ván ve­zet­te Békeelőkészítő Osz­tály, va­la­mint a kap­cso­ló­dó ál­la­mi szer­vek min­dent meg­tet­tek, hogy Ma­gyar­or­szág meg­fe­le­lő­en fel­ké­szül­jön a bé­ke­tár­gya­lás­ok­ra. Ez­zel szem­ben a ko­a­lí­ci­ós pár­tok bé­ke-elő­ké­szí­tő te­vé­keny­sé­ge na­gyon las­sú volt, s az egy­sé­ges ál­lás­pont ki­ala­kí­tá­sa is na­gyon so­ká­ig el­hú­zó­dott. A ma­gyar bé­ke­cé­lok 1946. áp­ri­li­si moszk­vai, majd jú­ni­u­si wa­shing­to­ni és lon­do­ni meg­is­mer­te­té­se meg­ké­sett volt, és nem ho­zott ered­ményt. Gyön­gyö­si hi­á­nyos nyelv­tu­dá­sa mi­att nem volt al­kal­mas a bé­ke­de­le­gá­ció ve­ze­té­sé­re. De nem sza­bad el­fe­lej­te­nünk azt a tényt, hogy a bé­ke­szer­ző­dés ügyé­ben vé­gül a nagy­ha­tal­mi ér­de­kek dön­töt­tek el. Moszk­va a cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar ki­sebb­ség kér­dé­sé­ben ko­ráb­bi nem­zet­kö­zi kö­te­le­zett­sé­gei mi­att nem nyújt­ha­tott olyan se­gít­sé­get, amint azt a ma­gyar kor­mány el­vár­ta vol­na. A ma­gyar bé­ke­de­le­gá­ció 22 tag­ja kö­zött va­la­men­­nyi párt kép­vi­sel­tet­te ma­gát, de Auer Pál, Bol­di­zsár Iván, Jóc­sik La­jos, Ker­tész Ist­ván, Se­bes­tyén Pál és Szegedy-Maszák Ala­dár ki­vé­te­lé­vel is­mer­tebb po­li­ti­kus, dip­lo­ma­ta vagy szak­ér­tő nem­igen volt kö­zöt­tük.
Kár­olyi a pá­ri­zsi bé­ke­tár­gya­lá­son a ma­gyar fél ré­szé­ről ki­fej­tett te­vé­keny­sé­get tel­je­sen hi­bás­nak tar­tot­ta. A ku­darc leg­főbb oko­zó­ját még­sem Gyön­gyö­si­nek és a ma­gyar de­le­gá­ci­ó­nak a rossz lé­pé­se­i­ben lát­ja, ha­nem az anya­or­szág el­hi­bá­zott bel­po­li­ti­ká­já­ban. „A vi­lág tel­jes jog­gal azt tart­ja, hogy a ma­gyar de­mok­rá­cia (új rend­szer) csak a lát­sza­ton lé­te­zik. A föld­re­form­tól el­te­kint­ve lé­nye­gi­leg csak át­fes­tett Hor­thyz­mus­ról van szó.”25 Rossz fényt ve­tett a bé­ke­tár­gya­lás­ok al­kal­má­val az a tény is, hogy a ma­gyar kor­mány nem tud­ta bi­zo­nyí­ta­ni, hogy sza­kí­tott a Hor­thy­-éra alatt foly­ta­tott „nem, nem, so­ha” kül­po­li­ti­kai irány­zat­tal. Gyön­gyö­si azo­kat a te­rü­le­te­ket kö­ve­tel­te, ame­lye­ket Ma­gyar­or­szág Né­met­or­szág­tól ka­pott vis­­sza. A nyu­ga­ti saj­tó el­ítél­te ezt, amit a cseh­szlo­vák dip­lo­ma­ták ki is hasz­nál­tak. Kár­olyi sze­rint Gyön­gyö­si vé­dő­be­szé­de a ma­gyar na­ci­o­na­lis­ták­nak szólt. Jan Masaryk Gyön­gyö­si be­szé­dé­re azt vá­la­szol­ta, hogy ezt akár gróf Beth­len Ist­ván is el­mond­hat­ta vol­na.
Kár­olyi több­ször ta­lál­ko­zott Pá­rizs­ban Jan Masarykkal Cseh­szlo­vá­kia kül­ügy­mi­nisz­te­ré­vel. Sze­mé­lyes ta­lál­ko­zói al­kal­má­val ar­ra kér­te ves­se lat­ba be­fo­lyá­sát a szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok ér­de­ké­ben. Masaryk ki­fej­tet­te, hogy ő nem ért egyet ezek­kel az em­ber­te­len in­téz­ke­dé­sek­kel, vé­le­mé­nye sze­rint Ma­gyar­or­szá­got Pá­rizs­ban Ká­rolyi­nak kel­lett vol­na kép­vi­sel­nie, ami a cseh­szlo­vák ve­ze­tést meg­győz­te vol­na ar­ról, hogy Ma­gyar­or­szág po­li­ti­ká­ja meg­vál­to­zott irá­nyuk­ban.
Kár­olyi sze­rint Pá­rizs­ban az an­gol, fran­cia és az ame­ri­kai dip­lo­má­cia Mün­chen mi­att bűn­tu­da­tot ér­zett, mi­vel ak­kor nem lép­tek fel el­le­ne, ezért a cseh fél kö­ve­te­lé­se­it mes­­sze­me­nő­en tá­mo­gat­ták. A Szov­jet­unió Kár­pát­al­ja át­en­ge­dé­sé­ért cse­ré­be szin­tén Cseh­szlo­vá­ki­át tá­mo­gat­ta. A ro­má­nok és a ju­go­szlá­vok is ma­gyar­el­le­ne­sek, mi­vel fél­tik te­rü­le­te­ik szu­ve­re­ni­tá­sát, ahol je­len­tős ma­gyar ki­sebb­sé­gek él­nek. Ká­rolyi sze­rint „ezt a vas­gyű­rűt csak úgy le­he­tett vol­na né­mi­leg la­zí­ta­ni, ha a ma­gyar kor­mány for­tis­si­mo tá­mad­ta vol­na Hor­thyt. Gyön­gyö­si er­re azt vá­la­szol­ta ne­kem, hogy azért nem sza­bad a ré­gi rend­szert bán­ta­ni, mert ha mi bi­zo­nyít­juk Hor­thy Schuld­ját [fe­le­lő­sé­gét], ak­kor emi­att fo­gunk rossz bé­két kap­ni”. 26
Kár­olyi Mi­hály 1946. no­vem­ber 26-án is­mé­tel­ten le­vél­ben for­dult Edvard Benešhez. Ba­rá­ti hang­vi­te­lű le­vél­ben kér­te az el­nök se­gít­sé­gét, hu­szon­öt éves is­me­ret­sé­gük és T.G. Masaryk ba­rát­sá­gá­ra hi­vat­koz­va. Le­ve­lé­ben kö­szö­ne­tet mond a cseh nép­nek és sze­mély sze­rint Benešnek is, ami­ért emig­rá­ci­ó­ja kez­de­tén tá­mo­gat­ták őt. A le­vél má­so­dik ré­szé­ben Kár­olyi ar­ra hi­vat­ko­zik, hogy ő min­dig a két nép kö­zöt­ti kö­ze­le­dést sze­ret­te vol­na el­ér­ni, ami­ért Hor­thyék el­ítél­ték őt. ő so­ha­sem tá­mo­gat­ta a Hor­thy­-rend­szer re­vi­zi­o­niz­mu­sát. Sze­rin­te a cseh­szlo­vák és a ma­gyar nép jö­vő­je, akár­csak a Du­na-me­den­ce töb­bi né­pe­ié, köl­csö­nös együtt­mű­kö­dé­sük függ­vé­nye. Mint ezen né­pek ba­rát­ja sze­ret­né fel­hív­ni a fi­gyel­met ar­ra, ami Szlo­vá­ki­á­ban a ma­gya­rok­kal tör­té­nik. Kár­olyi sze­rint Benešnek er­ről nem le­het tu­do­má­sa, kü­lön­ben nem en­ged­né, hogy kö­te­le­ző köz­mun­ka ürü­gyé­vel szór­ják szét a szlo­vá­ki­ai ma­gya­ro­kat, meg­foszt­va őket ja­va­ik­tól, meg­sért­ve ez­zel a la­kos­ság­cse­ré­re vo­nat­ko­zó, ér­vény­ben lé­vő egyez­ményt, amely sze­rint an­nak idő­tar­tal­ma alatt a cseh­szlo­vák kor­mány fel­füg­gesz­ti a ma­gyar ki­sebb­ség el­le­ni ös­­szes meg­tor­ló in­téz­ke­dé­sét. A szlo­vá­ki­ai ma­gyar la­kos­ság szen­ve­dé­sei két­ség­be ej­tik. Ahe­lyett, hogy a két szom­szé­dos or­szág gyü­möl­csö­ző együtt­mű­kö­dés­re tö­re­ked­ne, vi­szály­ko­dás­ba sül­­lyed, ez­ál­tal nem­csak sa­ját fej­lő­dé­sü­ket gá­tol­ják, de va­la­men­­nyi szom­szé­dos nép éle­té­re ki­ha­tás­sal van­nak. Eu­ró­pa ke­le­ti fe­le ak­kor lesz élet­ké­pes, ha min­den ré­gi gyű­löl­kö­dés el­tű­nik az érin­tett or­szá­gok kö­zött, ír­ja Kár­olyi. Benešt ar­ra ké­ri, te­gyen meg min­dent an­nak ér­de­ké­ben, hogy a szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok el­le­ni meg­tor­ló in­téz­ke­dé­se­ket fel­füg­ges­­szék, il­let­ve ál­lít­sák le. Kár­olyi nem tud­ja el­fo­gad­ni, hogy a két szom­széd ál­lam kap­cso­la­tai en­­nyi­re el­ro­mol­ja­nak. A le­vél el­kül­dé­se után Kár­olyi saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott, ahol ki­fej­tet­te, hogy azért küld­te ezt a le­ve­let Benešnek, mert az volt az ér­zé­se, hogy sza­vá­nak na­gyobb sú­lya lesz, ha a saj­tót is tá­jé­koz­tat­ja. Beneš is­me­ri őt és tud­ja, men­­nyi­re tá­mo­gat­ta a két nép kö­zöt­ti kö­ze­le­dést. „A dél-szlo­vá­ki­ai saj­ná­la­tos ese­mé­nyek el­le­né­re azt sze­ret­ném, ha a ma­gyar­ság és a ma­gyar saj­tó meg­őriz­né nyu­gal­mát, és gon­do­san ügyel­ne ar­ra, hogy min­den túl­zás és szí­ne­zés nél­kül, csak­is a té­nyek­ről szá­mol­jon be. Nem sza­bad, hogy ezek az ese­mé­nyek ürü­gyet szol­gál­tas­sa­nak ar­ra, hogy a ma­gyar­ság han­gu­la­ta is­mét a »Nem, nem so­ha« re­vi­zi­o­nis­ta han­gu­la­tá­ba csap­jon át” (Nép­sza­va 1946. nov. 30.).
Kár­olyi le­ve­le előbb ju­tott el a Kor­mány­hi­va­tal­ba és Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um­ba, mint a cím­zett­hez. Zdenìk Fier­linger a cseh­szlo­vák kor­mány 1946. no­vem­ber 29-i ülé­sén is­mer­tet­te an­nak tar­tal­mát. Sze­mé­re ve­ti író­já­nak, hogy az ak­ció meg­íté­lé­sé­ben még a nyu­ga­ti saj­tó­nál is mes­­szebb me­rész­ke­dik és azt a lát­sza­tott kel­ti, mint­ha a ma­gya­ro­kat Cseh­szlo­vá­ki­á­ban gáz­kam­rák vár­nák. Fel­há­bo­ro­dot­tan je­lez­te, hogy Kár­olyi az ak­ció le­ál­lí­tá­sát kéri.27
Kár­olyi le­ve­le meg­tet­te a ha­tá­sát és más, új tak­ti­ka ki­dol­go­zá­sá­ra kész­tet­te a cseh­szlo­vák ve­ze­tést. Úgy ha­tá­roz­tak, hogy „dr. Èech, a Szlo­vák Te­le­pí­té­si Hi­va­tal el­nö­ke a to­váb­bi­ak­ban nem irá­nyít­hat­ja a ma­gya­rok cseh­or­szá­gi me­ző­gaz­da­sá­gi mun­ká­ra va­ló be­hí­vá­sát, mert a ne­ve­zett hi­va­tal fel­ada­ta alap­ján ar­ra le­het kö­vet­kez­tet­ni, hogy a szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok szá­mot­te­vő tö­me­gé­nek ki­te­le­pí­té­sé­ről van szó Cse­hország­ba.”28 A párt ha­tá­ro­za­ta sze­rint Kár­olyi Mi­hály pa­na­szát a Bel­ügyi, a Föld­mű­ve­lés­ügyi és a Szo­ci­á­lis­ügyi Mi­nisz­té­ri­um egy-­e­gy kép­vi­se­lő­jé­ből ál­ló bi­zott­ság elem­zi, s ké­szí­ti el a vá­laszt. A vá­lasz­ban, ame­lyet Edvard Beneš is alá­írt, ki­fej­tet­ték, hogy az 1946. no­vem­ber 18-án el­ren­delt ak­ció nem ré­sze a fel­vi­dé­ki ma­gyar­ság ki­te­le­pí­té­sé­nek, ha­nem az a ko­ráb­ban ho­zott köz­mun­ka­ren­de­let vég­re­haj­tá­sa. A két­éves terv tel­je­sí­té­se ér­de­ké­ben 180 000 szlo­vák ön­ként vál­lalt mun­kát Cseh­or­szág­ban. A ma­gya­rok nem akar­tak ön­ként jön­ni, ezért kény­sze­rít­tet­ték őket. Ká­rolyi ne­ga­tív ér­te­sü­lé­se­it a ma­gyar pro­pa­gan­da túl­zá­sá­nak mi­nő­sí­tet­ték. A konk­rét at­ro­ci­tá­so­kat nem ta­gad­ták, de a fe­le­lős­sé­get el­uta­sí­tot­ták. Bűn­ba­kul a ma­gyar kor­mányt tet­ték meg, mert sze­rin­tük az sza­bo­tál­ja a la­kos­ság­cse­re vég­re­haj­tá­sát. Na­ci­o­na­liz­mus­sal vá­dol­ják a ma­gyar ve­ze­tést. A le­vél az­zal zá­rul, hogy Beneš el­nök „szí­ve leg­főbb vá­gya” a kér­dés mi­előb­bi ren­dezése.29
Kár­olyi kül­föl­di új­ság­írók előtt ér­té­kel­te a cseh­szlo­vák kor­mány vá­la­szát, amely­re re­a­gál­va ki­je­len­tet­te, hogy „Ma­gyar­or­szág már de­mok­ra­ti­kus ál­lam, tel­je­sült Jan Masaryk cseh­szlo­vák kül­ügy­mi­nisz­ter fel­té­te­le a két ál­lam közeledésére.”30 Kár­olyi nem fo­gad­ta el Edvard Beneš vá­la­szát és to­vább dol­go­zott azon, hogy elő­se­gít­se a két ál­lam kö­ze­le­dé­sét és ja­vít­son a szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok hely­ze­tén.

Kár­olyi kon­fö­de­rá­ci­ós el­kép­ze­lé­sei

Fon­tos volt Beneš sze­mé­lyé­nek meg­nye­ré­se Kár­olyi kon­fö­de­rá­ci­ós ter­ve­i­hez, aki kez­det­ben szim­pa­ti­zált az el­kép­ze­lés­sel. A vi­lág­há­bo­rú vé­gé­re azon­ban meg­vál­toz­tat­ta ál­lás­pont­ját. Kár­olyi er­ről a kö­vet­ke­ző­kép­pen ír: „Ezt nem is­mer­te be nyíl­tan, csu­pán ke­rül­te az er­ről va­ló be­szél­ge­tést, az­zal az ürüg­­gyel, hogy még ko­rai len­ne be­le­me­rül­ni a rész­le­tek­be, ami­kor még a há­bo­rú után ki­ala­ku­ló ál­ta­lá­nos vi­szo­nyo­kat sem is­mer­jük. Azt tar­tot­ta, hogy ho­mo­gén szláv ál­la­mot kell te­rem­te­ni, és ezért a nem-szláv la­ko­sok, va­gyis a né­me­tek és a ma­gya­rok ki­uta­sí­tá­sa mel­lett fog­lalt ál­lást” (Kár­olyi 1977:391).
Kár­olyi lá­tás­mód­ja a la­kos­ság­cse­ré­vel kap­cso­lat­ban pá­ri­zsi ma­gyar kö­vet­té va­ló ki­ne­ve­zé­se után gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zott: et­től kezd­ve tel­jes mér­ték­ben a gaz­da­sá­gi együtt­mű­kö­dés szem­pont­já­ból lát­ta az ese­mé­nye­ket. Úgy kép­zel­te, hogy az oro­szok se­gít­sé­gé­vel be­von­ja a kö­zép-eu­ró­pai ál­la­mo­kat. Gaz­da­sá­gi egy­sé­get akart lét­re­hoz­ni, amely a cseh­szlo­vák ipar nél­kül el­kép­zel­he­tet­len lett vol­na. „Meg kell nyer­nünk a cseh­szlo­vá­ko­kat még bi­zo­nyos ma­gyar ál­do­za­tok árán is, nem­ze­ti hi­ú­sá­gun­kat hát­tér­be kell szo­rí­ta­ni.” Ha a bé­ke­kö­tés meg­tör­tén­ne, ez­zel az utol­só aka­dály is el­tűn­ne a du­nai ál­la­mok ös­­sze­fo­gá­sa út­já­ból. „Amit el­vesz­te­nénk a ré­ven, vis­­sza­nyer­nénk a vámon.”31 Mi­e­lőtt el­uta­zott vol­na Pá­rizs­ba, Gyön­gyö­si­vel, Rá­ko­si­val és Gerőv­el foly­ta­tott egyez­te­tés után Kár­olyi Zü­rich­ben fo­lyó­ira­tot in­dí­tott a kon­fö­de­rá­ció esz­mé­jé­nek ter­jesz­té­sé­re, amit a nyu­ga­ti fő­vá­ros­ok­ban ter­jesz­tet­tek. Ká­r­olyit ez re­mé­nyek­kel töl­töt­te el, mi­vel Moszk­va is hoz­zá­já­ru­lá­sát ad­ta fo­lyó­ira­ta in­dí­tá­sá­hoz. Szá­má­ra ez azt je­len­tet­te, hogy a Kreml is el­fo­gad­ta az ő ke­let-eu­ró­pai kon­cep­ci­ó­ját.
1948 feb­ru­ár­já­ban Kár­olyit Beneš is­mé­tel­ten prá­gai lá­to­ga­tás­ra hív­ta. Kár­olyi Masarykkal, Clemen­tis­szel és Rip­ká­val tár­gyalt. A meg­be­szé­lé­sek té­má­ja a szlo­vá­ki­ai ma­gyar ki­sebb­ség ügye volt. Benešt ko­ráb­ban szél­ütés ér­te, így nem vett részt a tár­gya­lá­so­kon. Kár­olyi be­nyo­má­sa­i­ról a kö­vet­ke­ző­en ír: „Be­szél­ge­té­sün­ket Clemen­tis ké­ret­le­nül több­ször is fél­be­sza­kí­tot­ta. Masarykot szem­mel lát­ha­tó­an ide­ge­sí­tet­te Clemen­tis je­len­lé­te, az volt a be­nyo­má­som, hogy fél tő­le. Jól tud­tam, Clemen­tis haj­lít­ha­tat­lan, ke­zel­he­tet­len em­ber, akit hi­á­ba pró­bá­lok meg­győz­ni. Csak­is Masaryk sze­mé­lyes te­kin­té­lyé­től és be­fo­lyá­sá­tól re­mél­het­tem a kér­dés ren­de­zé­sét” (Kár­olyi 1977:436). Kár­olyi vá­ra­ko­zá­sa nem va­ló­sul­ha­tott meg, Masaryk ugyan­is két hét­tel ta­lál­ko­zá­suk után má­ig tisz­tá­zat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt.
1947 ta­va­szán ki­rob­bant a hi­deg­há­bo­rú, s a két vi­lág­rend­szer szét­vá­lá­sá­nak fo­lya­ma­ta 1948 őszé­re egy­ér­tel­mű­vé vált. Nyu­gat-európában meg­kez­dő­dött a kom­mu­nis­ta pár­tok és a bal­ol­da­li cso­por­tok ki­szo­rí­tá­sa a ha­ta­lom­ból. Ke­let-Eu­ró­pá­ban le­zaj­lott a kom­mu­nis­ta pár­tok ha­ta­lom­át­vé­te­le. Kár­olyi ré­gi ba­rá­tai sor­ra men­tek át a nyu­ga­ti­ak tá­bo­rá­ba. Ba­rá­tai és ko­ráb­bi har­cos­tár­sai sor­ra át­áll­tak a nyu­ga­ti ál­la­mok ol­da­lá­ra, nagy ér­vá­gás volt ez a du­nai kon­fö­de­rá­ció meg­va­ló­sí­tá­sá­ra, majd vé­gül Kár­olyi is kény­te­len volt fel­ad­ni ter­ve­it és a nyu­ga­ti ál­la­mok­hoz csat­la­koz­ni.
Ös­­szeg­zés

Kár­olyi nem tud­ta meg­bo­csá­ta­ni a cseh­szlo­vák ve­ze­tés­nek, hogy a II. vi­lág­há­bo­rú után a cseh­szlo­vák po­li­ti­ka ahe­lyett, hogy a ke­let-eu­ró­pai hely­zet bé­kés ren­de­zé­sé­hez és de­mok­ra­ti­zá­lá­sá­hoz ve­ze­tő fo­lya­ma­tot tá­mo­gat­ná, a ma­gyar­ság­gal szem­ben olyan mód­sze­re­ket al­kal­ma­zott, ame­lyek a fa­siz­mus előtt Eu­ró­pá­ban is­me­ret­le­nek vol­tak. Nem ér­tet­te, ho­gyan tör­tén­he­tett az meg, hogy az év­ti­ze­dek óta egy nagy­részt et­ni­ka­i­lag zárt ma­gyar sáv­ban élő­ket, a tör­vé­nyek és ren­de­le­tek al­ko­tói bün­tet­le­nül el­űz­he­tik ott­ho­na­ik­ból, kény­szer­mun­ká­ra fog­hat­ják, gyűj­tő­tá­bor­ok­ba zár­hat­ják, s as­­szo­nyos­tól, gye­re­kes­től át­te­he­tik a ha­tá­ron. A ma­gyar kor­mán­­nyal szem­ben szin­tén csa­ló­dott­sá­got ér­zet, zo­kon vet­te, hogy a Lon­don­ban és Wa­shing­ton­ban tár­gya­ló ma­gyar de­le­gá­ci­ó­nak nem lett tag­ja, hi­szen ne­ki na­gyobb kap­cso­lat­kö­re il­let­ve hely­is­me­re­te lett vol­na. Ne­hez­telt a ma­gyar kor­mány­ra azért is, mert ami­kor a de­le­gá­ció vis­­sza­tért nyu­ga­ti kör­út­já­ról, nem tar­tot­ták őt ar­ra ér­de­mes­nek, hogy be­szél­je­nek ered­mé­nye­ik­ről, il­let­ve tá­jé­koz­tas­sák őt. A ma­gyar kor­mány ré­szé­ről ez tak­ti­kai hi­ba volt, mi­vel tu­do­má­suk volt ar­ról, hogy Beneš meg­hív­ta Kár­olyit Prá­gá­ba és tár­gya­lá­so­kat fog ve­le foly­tat­ni. Kár­olyit fe­szé­lyez­te az is, hogy el­uta­sí­tot­ták ja­vas­la­tát egy ál­ta­la ve­ze­ten­dő, a Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um­hoz tar­to­zó hi­va­tal fel­ál­lí­tá­sá­ra, mely­nek cél­ja a szom­szé­dok­kal va­ló együtt­mű­kö­dés elő­moz­dí­tá­sa és a Du­na-kon­fö­de­rá­ció elő­ké­szí­té­se lett vol­na.
Jog­gal sér­tett­nek érez­te ma­gát ab­ban is, hogy ki­hagy­ták a pá­ri­zsi bé­ke­kon­fe­ren­ci­á­ra uta­zó de­le­gá­ci­ó­ból, és csak kés­ve, ta­nács­adó­ként ve­he­tett azon részt, nem pedig a kül­dött­ség ve­ze­tő­je­ként. Bár er­re azt a ma­gya­rá­za­tot le­het­ne ad­ni, hogy a ma­gyar po­li­ti­kai ve­ze­tés nem akar­ta Kár­olyi sze­mé­lyét ki­ten­ni an­nak, hogy a má­so­dik, szin­tén „rossz bé­ke” ugyan­csak az ő sze­mé­lyé­vel kap­cso­lód­jék ös­­sze. Vé­le­mé­nyem sze­rint Kár­olyi tisz­tá­ban volt ez­zel és en­nek el­le­né­re kész volt ta­pasz­ta­la­ta­it és te­kin­té­lyét fel­hasz­nál­ni a ked­ve­zőbb ma­gyar bé­ke el­éré­se ér­de­ké­ben. Kár­olyi fel­is­mer­te, hogy Ma­gyar­or­szág szá­má­ra az új nem­ze­ti vi­szo­nyok kö­zött min­den­faj­ta rossz és elő­í­té­let­tel te­li be­ideg­ző­dés he­lyett a kör­nye­ző or­szá­gok­kal va­ló gaz­da­sá­gi és po­li­ti­kai együtt­mű­kö­dés is je­lent­he­ti a ki­utat. Igaz­ság­ér­zet­ét iga­zol­ja, hogy min­den al­ka­lom­mal fel­emel­te sza­vát a ma­gyar­or­szá­gi né­me­tek ki­te­le­pí­té­se el­len és em­ber­te­len­nek te­kin­tet­te a cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok ül­dö­zé­sét, írá­sa­i­ban és tet­te­i­ben is min­den egyes al­ka­lom­mal ezek meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ra tö­re­ke­dett.

Fel­hasz­nált iro­da­lom

Auer Pál: Fél év­szá­zad. Wa­shing­ton, 1971.
Ba­logh Sán­dor: Par­la­men­ti és párt­harc­ok Ma­gyar­or­szá­gon 1945–47. Budapest, Kossuth Kiadó, 1975.
Beneš, Edvard: Sešt let exilu. Pra­ha, 1947.
Hajdu Ti­bor: Kár­olyi Mi­hály. Bu­da­pest, Kos­suth Könyv­ki­adó, 1978.
Hal­mosy Dé­nes: Nem­zet­kö­zi szer­ző­dé­sek 1918–45. Bu­da­pest, Köz­gaz­da­sá­gi és Jo­gi Könyvkiadó–Gondolat Könyv­ki­adó, 1983.
Kár­olyi Mi­hály: Hit, il­lú­zi­ók nél­kül. Bu­da­pest, Mag­ve­tő, 1977.
Kiss Szil­via (sz­erk.): Kár­olyi Mi­hály vá­lo­ga­tott írá­sai 1920–1946. Bu­da­pest, 1964.
Krno, Dal­i­bor M.: A bé­ké­ről tár­gyal­tunk Ma­gyar­or­szág­gal. Bu­da­pest, 1992.
Láz­ár Györ­gy: Cseh­szlo­vák–ma­gyar tár­gya­lá­sok a la­kos­ság­cse­ré­ről 1945 de­cem­be­ré­ben. Múl­tunk, 1998/2.
Nép­sza­va. 1946. no­vem­ber 30.
Vad­ker­ty Ka­ta­lin: A ki­te­le­pí­tés­től a res­zlo­vak­izá­cióig. Po­zsony, Kalligram, 2001.
Zvara, Jura­j: A nem­ze­ti­sé­gi kér­dés meg­ol­dá­sa Szlo­vá­ki­á­ban. Po­zsony, 1965.